Overkreditering. Het algemene Privaatrecht. Eddy Sarican, Mark Benthem, Gormlaith Hutchinson, Wesley ten Cate, Menno-jan Dijkstra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overkreditering. Het algemene Privaatrecht. Eddy Sarican, Mark Benthem, Gormlaith Hutchinson, Wesley ten Cate, Menno-jan Dijkstra"

Transcriptie

1 Overkreditering Het algemene Privaatrecht Groepsleden: Eddy Sarican, Mark Benthem, Gormlaith Hutchinson, Wesley ten Cate, Menno-jan Dijkstra Datum: 7 november 2011 Opdrachtgever: Stichting Eropaf!, Dhr. Huber Begeleider: Dhr. Huisjes

2 Voorwoord Voor u ligt de eindrapportage over het algemene deel binnen het onderzoek naar overkreditering van kredietverleners richting de consument. Door het gebruik maken van verschillende bronnen, kunnen wij u voorzien van de grondslagen binnen dit onderwerp. De bedoeling is om de volgende periode dieper op de stof in te gaan door middel van een diepgaander onderzoek. Tijdens het voorbereiden voor dit tussenrapport, hebben wij geen problemen ondervonden. Wanneer iets onduidelijk was, hebben wij met elkaar overlegd voor een passende oplossing. Een goede samenwerking stond binnen deze overleggen natuurlijk centraal. Onze dank gaat uit naar de heer Huber, vanwege de mogelijkheden om dit onderzoek uit te mogen voeren. Tevens gaat onze dank uit naar onze begeleider, de heer Huisjes, vanwege de goede en heldere begeleiding afgelopen periode. De rapportage is geschreven voor de opdrachtgever vanuit de stichting Eropaf!, de heer Huber, de begeleidende docent, de heer Huisjes en voor onszelf. Eddy Sarican Mark Benthem Gormlaith Hutchinson Wesley ten Cate Menno-Jan Dijkstra November

3 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting Informatieplicht informatieplicht kredietverstrekkers Aansprakelijkheid kredietverstrekkers t.o.v. consumenten bij kredietverstrekking Zorgplicht kredietverstrekkers Gerechtvaardigd vertrouwen Bijzondere zorgplicht Bescherming van de consument Zorgplicht versus eigenverantwoordelijkheid van de consument Bureau Krediet Registratie en kredietwaardigheid De Algemene voorwaarden Wat zijn de voorwaarden om te mogen beroepen op algemene voorwaarden? De zwarte lijst (artikel 6:236 BW) De grijze lijst (artikel 6:237 BW) Voorbeelden uit de algemene voorwaarden van kredietverstrekkers Conclusie Vernietigbaarheid van (krediet)overeenkomsten Inleiding Vernietigbaarheid en nietigheid Nietigheid Vernietigbaarheid Vernietigingsgronden Bedrog (artikel 3:44 lid 3 BW) Misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 lid 4 BW) Dwaling (artikel 6:228 BW) Nietig kredietovereenkomst Kredietovereenkomst Colportagewet Kredietovereenkomst artikel 7:61 BW Nationale en internationale ontwikkelingen Inleiding Internationale ontwikkelingen

4 4.5 Conclusie Literatuurlijst Jurisprudentielijst

5 Inleiding Veel consumenten worden de dupe van te hoge leningen en kunnen daarom het hoofd niet meer boven water houden. De vraag is of dit aan de bank te wijten valt of dat de consument hiervoor zelf aansprakelijk is? Als hij bijvoorbeeld de kleine lettertjes had gelezen, had hij kunnen zien dat er aan de lening nog ogen en haken zaten. Binnen ons onderzoek gaan wij kijken of het algemene recht oplossing biedt voor dit vraagstuk. We gaan dit doen door middel van het onderzoeken van verschillende bronnen. Zo gaan wij de beschikbare literatuur doornemen, zoeken wij in jurisprudentie en bekijken we de nationale en internationale wetgeving. Het financieel juridische gedeelte behandelen wij amper aangezien de andere onderzoeksgroep dit behandelt. Wel is het van belang dat ons onderzoek op het eind overlapt met het onderzoek van de andere groep. De vraag die binnen dit onderzoek centraal staat is: Biedt het algemene privaatrecht een oplossing voor consumenten met een te hoge lening/krediet? Wij willen de opdrachtgever duidelijk maken of het algemene recht oplossing biedt voor dit soort consumenten. Zo ja, wat deze oplossingen inhouden en hoe de consument dit dient aan te pakken. Het moet dus duidelijk worden wat de rechten en plichten van de consument zijn, maar ook wat de rechten en plichten van een kredietverstrekker zijn. Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd: eerst behandelen we de informatieplicht en de aansprakelijkheid van de kredietverstrekker om te kijken wat haar verantwoordelijkheid is. Vervolgens gaan we kijken of een consument onder sommige gevallen onder algemene voorwaarden uit kan komen. Dit doen we door te kijken wanneer algemene voorwaarden van toepassing zijn en wanneer algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend kunnen worden gezien. Na de algemene voorwaarden bespreken we wanneer een kredietovereenkomst kan worden vernietigd. Hierna behandelen wij de nationale en internationale ontwikkelen op het gebied van kredietovereenkomsten. Tot slot hebben wij een literatuurlijst opgesteld met de door ons gebruikte bronnen en hebben wij een verantwoording geschreven van de afgelopen periode. 4

6 Samenvatting Dit rapport is een uiteenzetting van het algemene privaatrecht, dat is toegepast op de kredietovereenkomst. In het rapport bespreken we waar een kredietovereenkomst op grond van het algemene privaatrecht aan dient te voldoen. Tevens wordt er in het rapport ingegaan op de rechten en plichten van de kredietverstrekker en de consument en wordt er besproken op welke manier een kredietovereenkomst vernietigd kan worden. Hoofdstuk 1: Informatieplicht In dit hoofdstuk bespreken we tot hoe ver de zorgplicht van een bank reikt. Kredietverstrekkers kennen een informatie- of zorgplicht, ze moeten de consument openheid van zaken geven over de (financiële) gevolgen van de kredietovereenkomst. Tevens is het van belang dat de kredietverstrekker voldoende research doet naar de financiële situatie van de consument om zo te concluderen of een consument voldoende liquide is voor het afsluiten van een dergelijke overeenkomst. Geconcludeerd dient er te worden dat wanneer er sprake is van een simpele/kleine kredietovereenkomst, de zorgplicht van een kredietverstrekker slecht strekt tot een kredietwaardigheidstoets van het BKR. Tevens dient er geconcludeerd te worden dat als de kredietverstrekkers een consument hebben geïnformeerd op een voor een gemiddeld persoon begrijpbare wijze er aan de zorgplicht is voldaan. Indien een consument niet de risico s en consequenties van de overeenkomst onder ogen ziet maar een gemiddeld persoon deze wel onder ogen zal zien, heeft de kredietverstrekker aan haar zorgplicht voldaan. Hoofdstuk 2: De algemene voorwaarden In dit hoofdstuk bespreken we de mogelijkheden om algemene voorwaarden binnen een kredietovereenkomst te vernietigen. Geconcludeerd dient te worden dat het vernietigen van de algemene voorwaarden in een kredietovereenkomst (nog) niet gebruikelijk is. Wel is het verstandig om te allen tijde de algemene voorwaarden door te lopen aangezien een dergelijke vernietiging een hoop zorgen kan voorkomen voor een consument. Het is daarom verstandig om eerst altijd na te gaan of de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld. Indien het laatste niet is voldaan, moeten de algemene voorwaarden op een andere redelijke manier worden aangeboden aan de consument (bijvoorbeeld per of internet). Wanneer er niet is voldaan aan bovengenoemde vereisten, mag een kredietverstrekker zich niet beroepen op de algemene voorwaarden. Een boetebeding in de algemene voorwaarden mag in een dergelijk geval niet in acht worden genomen. Wanneer er wel aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Vanaf dit moment is het verstandig om de algemene voorwaarden door te nemen op eventuele onredelijk bezwarende bedingen uit de zwarte lijst (artikel 6:236 BW) en de grijze lijst (artikel 6:237 BW). De rechter kan in een dergelijk geval besluiten om het beding te vernietiging, waardoor de kredietverstrekker zich niet meer op het beding kan beroepen. 5

7 Hoofdstuk 3: Vernietigbaarheid van (krediet)overeenkomsten In dit hoofdstuk bepreken we de vernietigbaarheid van een kredietovereenkomst. Geconcludeerd dient er te worden dat dit in bepaalde gevallen mogelijk is. Om de overeenkomsten tussen kredietverstrekkers en kredietnemers enigszins aan te tasten dient er getoetst te worden aan de nietigheid of vernietigbaarheid hiervan. Nietige overeenkomsten worden door de wet als niet bestaand beschouwd. Vernietigbare overeen komsten daarentegen bestaan wel, totdat zij vernietigd worden. Vernietigbaar zijn de overeenkomsten waarbij de wil van een van de partijen ontbreekt. Dit kan komen door bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Nietige overeenkomsten zijn de overeenkomsten die in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of een dwingende wetsbepaling. Goede voorbeelden van nietige overeenkomsten zijn de kredietcolportage en de overeenkomsten die niet voldoen aan de vormvereisten van een kredietovereenkomst uit art. 7:61 BW. Hoofdstuk 4: Nationale en Internationale ontwikkelingen In dit hoofdstuk bespreken we de nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot een kredietovereenkomst. Er kan geconcludeerd worden dat zowel op nationaal als internationaal niveau zijn er veel ontwikkelingen. Wet- en regelgeving wordt continu aangescherpt. Alle mogelijkheden om consumenten een lening aan te smeren worden dicht getimmerd. Voor een stichting als Eropaf! Is het goed om te weten wat de rechten van consumenten zijn bij het afsluiten van kredieten. Als er inzicht is in de verplichtingen van de kredietverstrekkers en de rechten van de consumenten kunnen mensen in de schuldhulpverlening goed geholpen worden. Dat kan alleen door op de hoogte te zijn van de juridische ontwikkelingen zowel op nationaal als op internationaal niveau. 6

8 1. Informatieplicht 1.1 informatieplicht kredietverstrekkers Inleiding De informatieplicht van kredietverstrekkers is de afgelopen tijd een veel besproken onderwerp. Tegenwoordig lenen consumenten steeds meer geld en door de kredietcrisis is een groot aantal consumenten in de problemen gekomen. Consumenten hebben hoge schulden bij banken en stellen vooraf niet goed op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden waaronder de geldleningovereenkomst zijn afgesloten of niet op de hoogte te zijn geweest van de risico s. De consument zou onder een verkeerde veronderstelling van zaken de overeenkomst hebben gesloten. Samen met mijn partner hebben wij als onderwerp de zorgplicht van banken tegenover consumenten. In deze eindrapportage houd ik mij bezig met de informatieplicht en de onderzoeksplicht. Ik ga onderzoeken wat deze onderwerpen precies inhouden. Mijn partner behandeld de gevolgen voor banken indien de zorgplicht niet wordt nageleefd. Doelstelling De informatieplicht is een veelgebruikte term waar geen eenduidige definitie van is. Door de informatieplicht zou een bank aan de cliënt alle informatie moeten verschaffen die nodig is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Maar tot hoever strekt deze informatieplicht en wat houdt deze precies in? Tevens wil ik onderzoeken of de bank wel voldoende onderzoekt of een consument kredietwaardig is. Is het voldoende om alleen een BKR- toetsing te doen? Banken kijken voornamelijk of consumenten in de huidige situatie hun maandelijkse aflossingen kunnen voldoen. Maar wat gebeurd er als een van de risico s van geldleningen zich voordoet? In welke situatie verkeert de consument zich dan? Een bank zou dit moeten onderzoeken om de consument volledig op de hoogte te kunnen stellen van de risico s. Het doel van dit onderzoek is weergeven wat de onderzoeksplicht en de informatieplicht van banken precies inhoudt en tot hoever deze verplichting strekt. De bank heeft een zorgplicht jegens hun cliënten maar wanneer houdt deze zorgplicht op en wordt het de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Onderzoek- en begripsafbakening De zorgplicht van banken is een groot en complex onderwerp. Aangezien informatieplicht en onderzoeksplicht teveel met elkaar samenhangen, hebben mijn partner en ik gekozen voor de volgende verdeling. 1. Wat houdt de zorg en informatieplicht in zijn geheel in? 2. Wat zijn de juridische gevolgen van het niet toepassen van de zorgplicht? Bij deze verdeling houd ik mij bezig met deel 1 en mijn partner doet de eindrapportage van deel 2. Aangezien het een breed en complex onderwerp is, is het belangrijk om uit te zoeken wat je onderwerp precies inhoudt en dit af te bakenen. Ik houd mij strikt tot de zorgplicht jegens consumenten en kijk verder niet naar de zorgplicht jegens derden. 7

9 Uit het boek Bancaire aansprakelijkheid van mr S.O.H. Bakkerus kan de informatieplicht worden ingedeeld in 4 verplichtingen. Deze zal ik voor het onderzoek naar de informatieplicht aanhouden. 1. Bank moet heldere, transparante, eenduidige informatie geven, 2. Daarbij moeten alle risico s van het financiële product of instrument expliciet worden vermeld 3. Ook moet volatiliteit, koers en eventuele beperkende maatregelen worden vermeld 4. Bij voorkeur schriftelijk worden verstrekt aan de cliënt Eindrapportage Bekend is dat consumenten weinig inzicht hebben in financiële producten. Het zijn complexe overeenkomsten waar men niet dagelijks mee bezig is. Het lastige is dat de persoon die vaak de consument advies geeft over het financiële product er zelf belang bij heeft dat de consument met de overeenkomst akkoord gaat. Bovendien lijken de risico s die bij een geldleningovereenkomst komen kijken vaak niet zo groot en consumenten vertrouwen erop dat dit bij hun niet zal voorkomen. Gebleken is dat consumenten meestal pas advies inwinnen op het moment dat het fout gaan. Dit betekent tevens dat het vaak te laat is aangezien de overeenkomst al gesloten is. Door de maatschappelijke functie van banken rust op hen een zorgplicht jegens cliënten. In recente rechtspraak is de aansprakelijkheid van banken jegens cliënten aanzienlijk aangescherpt. Zo oordeelde de rechtbank Utrecht op 17 januari 2010: Op grond van de maatschappelijke functie die zij uitoefenen hebben kredietverstrekkers een bijzondere zorgplicht ten aanzien van het verstrekken van krediet aan particulieren. Deze zorgplicht strekt tot bescherming van de (potentiële) klant tegen eigen lichtvaardigheid of ondeskundigheid en vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid, gelet op de aard van de verhouding tussen financiële instellingen en haar particuliere cliënten, meebrengen. De reikwijdte van deze zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval en de aard van de door een bank verleende dienst. Het doel van de zorgplicht is dat de consument zorgvuldig wordt geadviseerd en wordt geïnformeerd over alle risico s en voorwaarden die bij een geldleningovereenkomst komen kijken. De financiële adviseur moet de consument zodanig op de hoogte stellen dat deze in staat is zijn eigen weloverwogen keuze te kunnen nemen. Het beschermen van de cliënt tegen eigen lichtzinnigheid is lastig te omschrijven want wanneer houdt de bescherming van de bank op en komt de lichtzinnigheid voor eigen rekening van de consument. Uit jurisprudentie kunnen de volgende zorgplichten voor banken worden ontleend. De bank dient te handelen in het belang van de cliënt, en diens belang voorop te stellen; de cliënt te informeren en te waarschuwen voor risico s; te weten of haar cliënt gezien diens financiële positie bepaalde risico s wel kan dragen. Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen moet de financiële adviseur voldoende inzicht hebben in de financiële situatie van de consument (onderzoeksplicht) en de consument voldoende op de hoogte stellen van de inhoud van het financiële product en de bijbehorende risico s (informatieplicht). Titel 2A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek gaat over consumentenkredietovereenkomsten. Deze titel heeft echter geen betrekking op kredietovereenkomsten die gewaarborgd worden door een hypotheek of een van soortgelijke waarde registergoed. Hier is ook in vastgelegd dat een kredietverstrekker de consument dient te informeren voor het contract wordt aangegaan. 8

10 Volgens literatuuronderzoek kan de zorgplichten van financiële dienstverleners worden aangenomen op basis van art. 7:401 BW. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dit is echter een open norm en geeft geen duidelijkheid over wat een goed opdrachtnemer inhoud. De mate waarin de zorgplicht door de bank moet worden voldaan, hangt samen met het financiële product dat wordt aangeboden. Hoe hoger de risico s van het product, hoe verder de zorgplicht strekt. Tevens speelt binnen het Nederlands recht bij het afsluiten van een overeenkomst de bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen een belangrijke rol. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67( Baris/Riezenkamp). De aard van de overeenkomst (koop of dienstverlening) en de hoedanigheid van partijen is hierbij van groot belang van de deskundige partij wordt meer verwacht, zeker als deze de ander adviseert. Dit is bij een overeenkomst tussen een consument en een bank van belang. De consument is afhankelijk van de informatie die de bank aan het verstrekt. Hierdoor geldt er voor banken bij een overeenkomst tussen dienstverleners in de financiële sector en consumenten een bijzondere zorgplicht. In het Van Lanschot/Bink arrest oordeelde de Hoge Raad dat het de professionele kredietverlener alleen dan vrij stond te betogen dat dwaling voor rekening van de ander moet blijven als zij de ander heeft voorgelicht over de risico s van de rechtshandeling. De sleutel is het gerechtvaardigd vertrouwen van de ander in het deskundige oordeel van de bank. 1.2 Aansprakelijkheid kredietverstrekkers t.o.v. consumenten bij kredietverstrekking Aanleiding voor dit subonderwerp Ons deel van het onderzoek naar oplossingen voor overkreditering van consumenten, het algemeen Privaatrechtelijke deel, dient te worden opgesplitst in subonderwerpen om zo antwoord te kunnen geven of de centrale onderzoeksvraag. Samen met een onderzoekspartner heb ik gekozen om de zorgplicht van banken ten opzichte van consumenten( zorgplicht van banken ) te onderzoeken. Gezien de grootte van dit onderwerp ten opzichte van de andere subonderwerpen is besloten dit met twee personen te doen. De zorgplicht van banken ten opzichte van consumenten(krediet) is een belangrijk onderdeel van het totale onderzoek. Veel regelgeving valt of staat bij de zorgplicht, die grotendeels bestaat uit informatieverplichtingen jegens de consument. De zorgplicht vloeit veelal voort uit de jurisprudentie en redelijkheid en billijkheid. In deze specifieke eindrapportage ga niet in op de zorg- informatieplicht zelf, maar de gevolgen van het niet toepassen ervan. Veel consumenten die aan de grond zitten wijten dit aan het nalaten van hun kredietverstrekkers. Ik ga in dit onderzoek op zoek naar juridische oplossingen om deze groep mensen van dienst te kunnen zijn. Doelstelling Mijn(onze) doelstelling tijdens dit individuele eindrapportage is uitpluizen wat de verschillende (rechts)gevolgen kunnen zijn voor kredietverstrekkers die mensen klakkeloos een lening aanbieden, zonder te kijken naar de kapitaalkrachtigheid of veerkracht van deze personen waardoor na verloop van tijd deze groep mensen financieel is uitgekleed. 9

11 We bekijken dit vanuit het algemeen privaatrechtelijk perspectief; hoe kunnen we deze mensen civielrechtelijk van dienst zijn? Deze eindrapportage zal worden afgesloten met een conclusie. Deze conclusie, samen met die van mijn partner, zal leiden tot een kort advies. Dit advies zal samen met de adviezen van onze andere projectgenoten leiden tot een concreet advies dat antwoord zal geven op de centrale onderzoeksvraag. Doelstelling: een bruikbaar en gegrond advies voor de opdrachtgever; stichting Eropaf! Eindrapportage Dat banken in Nederland een zorgplicht hebben ten opzichte van consumenten is duidelijk. De grote bank met al haar kennis tegenover de onwetende, vaak naïeve consument. De verstandhoudingen spreken ieder voor zich. Het is daarom ook niet meer dan redelijk en maatschappelijk gewenst om de consument in gevallen van overeenkomsten met kredietverstrekkers, waaronder banken, te beschermen. Er is een handjevol regels te vinden over deze rechtsbescherming van de consument. Echter, de meeste lering en is te halen uit de jurisprudentie waar deze regels nader worden uitgelegd en/of gespecificeerd. Om te beginnen kijk ik naar de jurisprudentie omdat ik benieuwd ben hoe rechtscolleges deze zorgplicht van kredietverstrekkers invullen. De zorgplicht moet worden ingevuld met aspecten van het ken uw cliënt beginsel : 1 1. Financiële positie 2. Kennis en ervaring 3. Doelstellingen 4. Risicobereidheid Hoe zit het met de aansprakelijkheid van kredietverleners als zij deze zorgplicht niet toepassen op cliënten? Zijn ze civielrechtelijk aansprakelijk? Kredietverstrekkers zijn civielrechtelijk aansprakelijk. De consument/ aspirant kredietnemer wordt in beperkte mate beschermd door specifieke wetgeving; Wet Consumenten Krediet. Daarnaast zijn er diverse regelingen opgenomen in het algemeen civielrechtelijke vermogensrecht waarop de consument zich KAN beroepen. Het gaat hierbij wel om regelingen waarbij de belangen van de consument centraal staan. Deze regels zijn dus betrekkelijk omvangrijk, omdat het nalaten of verkeerd toepassen van deze regels kan leiden tot het niet voldoen aan de zorgplicht van de bank. Hierbij valt te denken aan: - Bedreiging (zal weinig voorkomen), bedrog en misbruik van omstandigheden (resp. 3:44 BW) - Actio Pauliana (3:45 BW) - Ongerechtvaardigde verrijking (6:212 BW) - Dwaling (6:228 BW)

12 Naast bovengenoemde regelingen worden de belangen van consumenten beschermd door tal van normen voortvloeiend uit het ongeschreven recht. Daarbij vermeld dat schending van deze normen ook automatisch kan leiden tot aansprakelijkheid van de kredietverstrekker. Het ongeschreven recht kent weinig houvast. Dat wil zeggen de consument niet kan terugvallen op regelingen (zwart op wit) maar zal moeten aantonen dat de bank handelingen heeft verricht in strijd met de maatschappelijke norm, redelijkheid en billijkheid. Er zijn 2 regelingen die de consument hierbij kunnen helpen: 6:74 (e.v.) en 6:162 (onrechtmatige daad.) Om het onderzoek specifiek te houden ben ik uitgegaan van de onderverdeling die is gemaakt door dhr. Bakkerus Bescherming aspirant kredietnemer tijdens kredietonderhandelingen 2. Toelaatbaarheid van het verlangen naar zekerheden 3. Bescherming van consumenten die zijn misleid doordat hij/zij door het handelen van de bank ten onrechte de schijn van kredietwaardigheid kreeg. Tot zover; hoe verder In deze eindrapportage heb ik diverse regelingen, jurisprudentie en boeken gevonden die mij kunnen voorzien van relevante feiten en informatie. Het bovenstaande ga ik onderzoeken, waarna ik een concrete conclusie kan trekken over de aansprakelijkheid van banken t.o.v. consumenten. 1.3 Zorgplicht kredietverstrekkers De informatieplicht van kredietverstrekkers is de afgelopen tijd een veel besproken onderwerp. Tegenwoordig lenen consumenten steeds meer geld en door de kredietcrisis is een groot aantal consumenten in de problemen gekomen. Consumenten hebben hoge schulden bij kredietverstrekkers en stellen vooraf niet goed op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden waaronder de geldleningovereenkomsten zijn afgesloten of niet op de hoogte te zijn geweest van de bijbehorende risico s. De consument zou onder een verkeerde voorstelling van zaken de overeenkomst hebben gesloten. Ligt de verantwoordelijkheid voor de vele schulden die consumenten hebben bij de kredietverstrekker of zijn zij hier zelf verantwoordelijk voor? Gerechtvaardigd vertrouwen Binnen het Nederlandse recht speelt bij het sluiten van overeenkomsten het arrest Baris/Riezenkamp 1957 een belangrijke rol. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat (...) partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, rechtsverhouding, medebrengende dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij; dat dit onder meer medebrengt, dat voor degene die overweegt een overeenkomst aan te gaan, tegenover de wederpartij een gehoudenheid bestaat om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder den invloed van onjuiste veronderstellingen zijn toestemming 2 S.O.H. Bakkerus; bancaire aansprakelijkheid: de civielrechtelijke aansprakelijkheid van banken jegens (aspirant) kredietnemers. Deventer

13 geeft, de omvang van welke gehoudenheid mede hierdoor wordt bepaald, dat men in den regel mag afgaan op de juistheid van de door de wederpartij gedane mededelingen; Partijen dienen dus over en weer met elkaars belangen rekening te houden en moeten voorzichtig zijn met wat zij de wederpartij mededelen aangezien deze de informerende partij op zijn woord mag geloven. Partijen hebben altijd ook een onderzoeksplicht maar de mededelingsplicht gaat voor de onderzoeksplicht. Indien een partij onjuiste mededelingen heeft gedaan kan de andere partij niet worden tegengeworpen dat deze niet voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht. Het lastige is welk belang moet worden beschermd. De vertrouwensleer uit het arrest werd pas in de jaren 90 voor het eerst op de financiële dienstverlening toegepast. Hieruit is het stelsel van de mededelingsplicht, de informatieplicht en de onderzoeksplicht voortgevloeid Bijzondere zorgplicht Banken hebben door hun maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht jegens de partij waar zij een overeenkomst mee aangaan. Een kredietverstrekker beschikt namelijk over professionele deskundigheid inzake de financiële dienstverlening waar een consument niet over beschikt. De Hoge Raad oordeelde in 1998 dat de maatschappelijke functie van [een bank] een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285 (MeesPierson/Ten Bos c.s.). Deze zorgplicht voor de cliënt geldt niet alleen op grond van een bestaande overeenkomst maar ook voor een overeenkomst die nog tot stand moet komen. De zorgplicht beïnvloed dus de precontractuele fase. Tot hoever deze zorgplicht strekt, hangt af van de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval. Het doel van de zorgplicht is de consument zorgvuldig te adviseren en informeren over alle risico s en voorwaarden die bij een geldleningovereenkomst komen kijken. De financiële adviseur moet de consument zodanig op de hoogte stellen dat deze in staat is zijn eigen weloverwogen keuze te nemen Bescherming van de consument Bekend is dat consumenten weinig inzicht hebben in financiële producten. Het zijn complexe overeenkomsten waar men niet dagelijks mee bezig is. Het lastige is dat de persoon die de consument advies geeft over het financiële product er vaak zelf belang bij heeft dat de consument met de overeenkomst akkoord gaat. De consument vraagt niet vaak om onafhankelijk advies en onafhankelijk advies wordt nauwelijks aangeboden. Bovendien lijken de risico s die bij een geldleningovereenkomst komen kijken vaak niet zo groot en consumenten vertrouwen erop dat de risico s bij hen niet zullen voorkomen. Consumenten zijn hierdoor gemakkelijk over te halen overeenkomsten aan te gaan waar zij zich niet voldoende in hebben verdiept. Gebleken is dat consumenten meestal pas advies inwinnen op het moment dat ze in de problemen komen. Dit betekent tevens dat het vaak te laat is aangezien de overeenkomst al gesloten is. Zonder volledige informatie over alle risico s kan een consument geen weloverwogen beslissing nemen. Indien een consument niet voldoende op de hoogte is gesteld van de risico s, is het de vraag of er wel sprake is van wilsvorming. Indien wilsvorming ontbreekt is een overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt uit artikel 3:33 BW. De kredietverstrekker kan zich hier tegen verweren door te stellen dat hij niet wist, en niet hoefde te begrijpen, dat de consument de overeenkomst in deze vorm niet wilde op grond van artikel 3:35 gerechtvaardigd vertrouwen. Om zich hierop te kunnen 12

14 beroepen dient de kredietverstrekker voldoende informatie van de consument in te winnen. De vraag is waar de zorgplicht van de kredietverstrekker ophoudt en de gevolgen van het afsluiten van een overeenkomst zonder een juiste voorstelling van zaken voor risico van de consument komen. Moet een consument tegen zijn eigen lichtzinnigheid beschermd worden ook al is deze wel voldoende door de kredietverstrekker op de hoogte gebracht van de voorwaarden en risico s Zorgplicht versus eigenverantwoordelijkheid van de consument De bedoeling van de zorgplicht is de bescherming van de consument. Daarbij wordt wel uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de consument om de verstrekte informatie zorgvuldig te bestuderen. In de Vierde Nota van Wijziging, Kamerstukken II 2005/06, 29708, nr. 19, p. 321 staat Een belangrijk uitgangspunt ten aanzien van het opstellen van regels ter zake is dat de cliënt en consument een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de aanschaf van financiële producten. De regelgeving is erop gericht om de cliënt en consument in staat te stellen zich een weloverwogen oordeel te vormen over een bepaald product en een bepaalde vorm van dienstverlening. Een terugkerende eis die aan alle vormen van dienstverlening wordt gesteld is derhalve dat de financiële onderneming adequate informatie geeft over haar producten en diensten. Van de cliënt of consument mag worden verwacht dat hij zich verdiept in deze informatie. Bij het aanbieden van de informatie moet de financiële onderneming uit kunnen gaan van een gemiddelde cliënt of consument. Hieruit blijkt dat de kredietverstrekker de consument voldoende informatie dient te overhandigen maar het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om zich hierin te verdiepen. Een kredietverstrekker zal wel moeten aantonen dat zij aan de consument voldoende informatie heeft verstrekt en de gevolgen van de overeenkomst hierdoor voor rekening en risico van de consument komen. In dezelfde Kamerstukken wordt uiteengezet dat de financiële dienstverlener ervan mag uitgaan dat de consument in staat is zijn eigen financiële positie in kaart te brengen. Zelfs als de consument daartoe niet in staat is, mag in ieder geval worden verwacht dat hij beseft hiertoe niet in staat te zijn. Het gaat immers te ver om de financiële dienstverlener verantwoordelijk te houden voor het gedrag van consumenten die een product aanschaffen waarvan zij, ondanks adequate informatievoorziening, de implicaties niet doorzien. Uit deze stukken concluderen we dat als de kredietverstrekkers een consument hebben geïnformeerd op een voor een gemiddeld persoon begrijpbare wijze aan de zorgplicht is voldaan. Indien een consument niet de risico s en consequenties van de overeenkomst onder ogen ziet maar een gemiddeld persoon deze wel onder ogen zou zien, heeft de kredietverstrekker aan haar zorgplicht voldaan. Deze Kamerstukken zijn geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat de rechtspraak waarde hecht aan de eigen verantwoordelijkheid en dat de zorgplicht niet verder strekt dan strikt noodzakelijk. In het arrest van 17 februari 2011 van de rechtbank van Utrecht oordeelde de rechter dat bij een relatief eenvoudige kredietovereenkomst met vaste lasten de bank aan haar zorgplicht heeft voldaan, indien de kredietwaardigheid van de kredietnemer is gecontroleerd en een BKR-toets is uitgevoerd. Dit is een niet vergaande verplichting voor de kredietverstrekker. De eis aan de kredietverstrekker om de kredietwaardigheid te toetsen en een BKR-toets uit te voeren staat haaks op hetgeen in de Kamerstukken staat, namelijk dat een financiële dienstverlener ervan uit mag gaan dat een consument in staat is zijn eigen financiële situatie in kaart te brengen. Wat een 13

Checklist bij hoofdstuk 1

Checklist bij hoofdstuk 1 Checklist bij hoofdstuk 1 AANSPRAKELIJKHEIDSGROND VOORWAARDEN Informatieverstrekking in reclame Art. 7:59 BW Informatieverstrekking in precontractuele fase Art. 7:60 BW Beëindiging krediet Art. 7:65 lid

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Grote kans dat dit ook voor u geldt. Wat weet BKR eigenlijk, wat doet BKR met die informatie en wie kan de informatie inzien?

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Oordeel OBB 2011 200.2487

Oordeel OBB 2011 200.2487 Oordeel OBB 2011 200.2487 Bij brief met bijlagen d.d. 17 mei 2010 heeft de gemachtigde van Consument bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een klacht ingediend tegen Aangeslotene. Deze klacht

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-40 d.d. 10 februari 2012 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers,

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt!

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Eric Bot 1 Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Inhoudsopgave Inleiding Beloning / Portefeuillerecht Wie is verantwoordelijkheid voor het advies? Rechtsfiguur van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich 2009Z16563 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht DSB haalt alles uit de kast bij schuld. (Ingezonden

Nadere informatie

de besloten vennootschap, De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap, De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-148 d.d. 31 maart 2014. (mr. H.J. Schepen, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen, secretaris).

Nadere informatie

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes Opzegging duurovereenkomst Mr. dr. H. Wammes * HR 1 juli 2014, NJ 2015,2 (noot T.T.T.) Eneco beëindigt sponsorovereenkomst met organisator en gaat de Benelux Tour zelf organiseren. * HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Willem Pel Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Zorgplicht voorafgaand aan advies Zorgplicht achteraf na bemiddeling (nazorg) Juridisch kader BW Wft AFM Rechtspraak

Nadere informatie

Wat doet Stichting BKR voor mij? bkr.nl

Wat doet Stichting BKR voor mij? bkr.nl Wat doet Stichting BKR voor mij? Goed bekeken! Stichting BKR registreert op onafhankelijke, objectieve wijze financiële verplichtingen van consumenten met als doel kredietrisico s en probleemschulden te

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Opzegging van kredietovereenkomsten na. ING/De Keizer. Michiel Peeters en Robin Thevissen

Opzegging van kredietovereenkomsten na. ING/De Keizer. Michiel Peeters en Robin Thevissen Opzegging van kredietovereenkomsten na ING/De Keizer Michiel Peeters en Robin Thevissen Juridische kwalificatie Zakelijke kredietovereenkomst is een onbenoemde duurovereenkomst (let op! consumentenkredietovereenkomsten:

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-130 d.d. 1 mei 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof.mr. M.L. Hendrikse en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M.

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-55 d.d. 21 februari 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mr. W.F.C. Baars, leden en mr. P.E. Roodenburg, secretaris)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Wat doet BKR Score? bkr.nl

Wat doet BKR Score? bkr.nl Wat doet BKR Score? bkr.nl Wat doet BKR Score? BKR informeert aangesloten organisaties over kredieten die u op dit moment heeft lopen of die u de afgelopen vijf jaar heeft beëindigd. Wij verstrekken die

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers Aansprakelijkheid van ondernemers 19 juni 2014 1 Over Juridiq * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers * eerstelijn: voor alle vragen en problemen * specialisaties in Juridiq Netwerk * andere

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene.

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-258 d.d. 4 juli 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-311 d.d. 22 augustus 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 16.07 d.d. 3 augustus 2016 te Amsterdam (prof. mr. J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mr. K.D. van Ringen, mr. A.H.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar. 12-72 RvT Eindhoven/Maastricht Datum: 22 november 2012 DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOED DESKUNDIGEN N.V.M. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

de besloten vennootschap ELQ Portefeuille 1 B.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap ELQ Portefeuille 1 B.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-132 d.d. 29 april 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. J.W.M. Lenting, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gebruikshandleiding en algemene informatie over algemene voorwaarden Versie 2013/2014 Legal-8 B.V. 3991 SZ Houten T: 088 88 3 8888 E: info@legal8.nl www.legal8.nl Legal8 algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Inleiding In het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst tot koop- en verkoop van aandelen hebben de

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 251 d.d. 4 oktober 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. J.Th. de Wit, leden, mr. E.P.A. Bogers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

De (bijzondere) zorgplicht van de hypotheekadviseur / aanbieder. Zorgplicht: wat kan beter?

De (bijzondere) zorgplicht van de hypotheekadviseur / aanbieder. Zorgplicht: wat kan beter? De (bijzondere) zorgplicht van de hypotheekadviseur / aanbieder Zorgplicht: wat kan beter? De wereld van vandaag Veranderingen door de nieuwe hypothekenrichtlijn MCD 21/09/2017 am:hypotheken congres 2017

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-146 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie

Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie Hoe zit het nu oak a/weer? Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie In april 2013 is de Hoge Raad in zijn uitspraak' uitgebreid ingegaan op zorgplichten bij het aangaan van particuliere borgtochten,

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-202 d.d. 9 juli 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Op naam van Consument is een krediet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-311 d.d. 10 november 2011 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, drs. W. Dullemond en en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers secretaris)

Nadere informatie

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Per e- mail verzonden aan, op 9 januari 2014 Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Geachte De Geschillencommissie ( GC ) heeft uw klacht nader beoordeeld

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-307 d.d. 31 oktober 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. J.W.M. Lenting, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-338 d.d. 23 september 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. E.C. Aarts,

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. E.L.A. Van Emden, voorzitter en mr. J. Hadziosmanovic, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. E.L.A. Van Emden, voorzitter en mr. J. Hadziosmanovic, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-419 (mr. E.L.A. Van Emden, voorzitter en mr. J. Hadziosmanovic, secretaris) Klacht ontvangen op : 3 augustus 2016 Ingediend door : Consumenten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-41 d.d. 10 februari 2012 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2014 Datum akkoord college van b&w van 2 december 2014 Publicatiedatum 5 december 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.D.

Nadere informatie

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 16.08 d.d. 3 augustus 2016 te Amsterdam (prof. mr. J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mr. K.D. van Ringen, mr. A.H.

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

ELQ Portefeuille I B.V. gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank.

ELQ Portefeuille I B.V. gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank. Niet-Bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-389 d.d. 17 december 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mevrouw mr. M.C.M. van Dijk en mevrouw A.M.T. Wigger en

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-308 d.d. 31 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en J.C. Buiter, leden, en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-355 d.d. 20 december 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden, en mr. K. Schouten,

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-322 d.d. 13 november 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J. Th. de Wit, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie

RECHTBANK GRONINGEN, NEVENZITTINGSPLAATS ASSEN

RECHTBANK GRONINGEN, NEVENZITTINGSPLAATS ASSEN v o n n i s RECHTBANK GRONINGEN, NEVENZITTINGSPLAATS ASSEN Sector kanton Locatie Groningen ZaakVolnummer Groningen: 538103 CV EXPL 12-2541 ZaakVolnummer Assen: 336588 CV EXPL 12-473 Vonnis d.d. 1 november

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis Zorgplicht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-148 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie