Overkreditering. Het algemene Privaatrecht. Eddy Sarican, Mark Benthem, Gormlaith Hutchinson, Wesley ten Cate, Menno-jan Dijkstra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overkreditering. Het algemene Privaatrecht. Eddy Sarican, Mark Benthem, Gormlaith Hutchinson, Wesley ten Cate, Menno-jan Dijkstra"

Transcriptie

1 Overkreditering Het algemene Privaatrecht Groepsleden: Eddy Sarican, Mark Benthem, Gormlaith Hutchinson, Wesley ten Cate, Menno-jan Dijkstra Datum: 7 november 2011 Opdrachtgever: Stichting Eropaf!, Dhr. Huber Begeleider: Dhr. Huisjes

2 Voorwoord Voor u ligt de eindrapportage over het algemene deel binnen het onderzoek naar overkreditering van kredietverleners richting de consument. Door het gebruik maken van verschillende bronnen, kunnen wij u voorzien van de grondslagen binnen dit onderwerp. De bedoeling is om de volgende periode dieper op de stof in te gaan door middel van een diepgaander onderzoek. Tijdens het voorbereiden voor dit tussenrapport, hebben wij geen problemen ondervonden. Wanneer iets onduidelijk was, hebben wij met elkaar overlegd voor een passende oplossing. Een goede samenwerking stond binnen deze overleggen natuurlijk centraal. Onze dank gaat uit naar de heer Huber, vanwege de mogelijkheden om dit onderzoek uit te mogen voeren. Tevens gaat onze dank uit naar onze begeleider, de heer Huisjes, vanwege de goede en heldere begeleiding afgelopen periode. De rapportage is geschreven voor de opdrachtgever vanuit de stichting Eropaf!, de heer Huber, de begeleidende docent, de heer Huisjes en voor onszelf. Eddy Sarican Mark Benthem Gormlaith Hutchinson Wesley ten Cate Menno-Jan Dijkstra November

3 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting Informatieplicht informatieplicht kredietverstrekkers Aansprakelijkheid kredietverstrekkers t.o.v. consumenten bij kredietverstrekking Zorgplicht kredietverstrekkers Gerechtvaardigd vertrouwen Bijzondere zorgplicht Bescherming van de consument Zorgplicht versus eigenverantwoordelijkheid van de consument Bureau Krediet Registratie en kredietwaardigheid De Algemene voorwaarden Wat zijn de voorwaarden om te mogen beroepen op algemene voorwaarden? De zwarte lijst (artikel 6:236 BW) De grijze lijst (artikel 6:237 BW) Voorbeelden uit de algemene voorwaarden van kredietverstrekkers Conclusie Vernietigbaarheid van (krediet)overeenkomsten Inleiding Vernietigbaarheid en nietigheid Nietigheid Vernietigbaarheid Vernietigingsgronden Bedrog (artikel 3:44 lid 3 BW) Misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 lid 4 BW) Dwaling (artikel 6:228 BW) Nietig kredietovereenkomst Kredietovereenkomst Colportagewet Kredietovereenkomst artikel 7:61 BW Nationale en internationale ontwikkelingen Inleiding Internationale ontwikkelingen

4 4.5 Conclusie Literatuurlijst Jurisprudentielijst

5 Inleiding Veel consumenten worden de dupe van te hoge leningen en kunnen daarom het hoofd niet meer boven water houden. De vraag is of dit aan de bank te wijten valt of dat de consument hiervoor zelf aansprakelijk is? Als hij bijvoorbeeld de kleine lettertjes had gelezen, had hij kunnen zien dat er aan de lening nog ogen en haken zaten. Binnen ons onderzoek gaan wij kijken of het algemene recht oplossing biedt voor dit vraagstuk. We gaan dit doen door middel van het onderzoeken van verschillende bronnen. Zo gaan wij de beschikbare literatuur doornemen, zoeken wij in jurisprudentie en bekijken we de nationale en internationale wetgeving. Het financieel juridische gedeelte behandelen wij amper aangezien de andere onderzoeksgroep dit behandelt. Wel is het van belang dat ons onderzoek op het eind overlapt met het onderzoek van de andere groep. De vraag die binnen dit onderzoek centraal staat is: Biedt het algemene privaatrecht een oplossing voor consumenten met een te hoge lening/krediet? Wij willen de opdrachtgever duidelijk maken of het algemene recht oplossing biedt voor dit soort consumenten. Zo ja, wat deze oplossingen inhouden en hoe de consument dit dient aan te pakken. Het moet dus duidelijk worden wat de rechten en plichten van de consument zijn, maar ook wat de rechten en plichten van een kredietverstrekker zijn. Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd: eerst behandelen we de informatieplicht en de aansprakelijkheid van de kredietverstrekker om te kijken wat haar verantwoordelijkheid is. Vervolgens gaan we kijken of een consument onder sommige gevallen onder algemene voorwaarden uit kan komen. Dit doen we door te kijken wanneer algemene voorwaarden van toepassing zijn en wanneer algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend kunnen worden gezien. Na de algemene voorwaarden bespreken we wanneer een kredietovereenkomst kan worden vernietigd. Hierna behandelen wij de nationale en internationale ontwikkelen op het gebied van kredietovereenkomsten. Tot slot hebben wij een literatuurlijst opgesteld met de door ons gebruikte bronnen en hebben wij een verantwoording geschreven van de afgelopen periode. 4

6 Samenvatting Dit rapport is een uiteenzetting van het algemene privaatrecht, dat is toegepast op de kredietovereenkomst. In het rapport bespreken we waar een kredietovereenkomst op grond van het algemene privaatrecht aan dient te voldoen. Tevens wordt er in het rapport ingegaan op de rechten en plichten van de kredietverstrekker en de consument en wordt er besproken op welke manier een kredietovereenkomst vernietigd kan worden. Hoofdstuk 1: Informatieplicht In dit hoofdstuk bespreken we tot hoe ver de zorgplicht van een bank reikt. Kredietverstrekkers kennen een informatie- of zorgplicht, ze moeten de consument openheid van zaken geven over de (financiële) gevolgen van de kredietovereenkomst. Tevens is het van belang dat de kredietverstrekker voldoende research doet naar de financiële situatie van de consument om zo te concluderen of een consument voldoende liquide is voor het afsluiten van een dergelijke overeenkomst. Geconcludeerd dient er te worden dat wanneer er sprake is van een simpele/kleine kredietovereenkomst, de zorgplicht van een kredietverstrekker slecht strekt tot een kredietwaardigheidstoets van het BKR. Tevens dient er geconcludeerd te worden dat als de kredietverstrekkers een consument hebben geïnformeerd op een voor een gemiddeld persoon begrijpbare wijze er aan de zorgplicht is voldaan. Indien een consument niet de risico s en consequenties van de overeenkomst onder ogen ziet maar een gemiddeld persoon deze wel onder ogen zal zien, heeft de kredietverstrekker aan haar zorgplicht voldaan. Hoofdstuk 2: De algemene voorwaarden In dit hoofdstuk bespreken we de mogelijkheden om algemene voorwaarden binnen een kredietovereenkomst te vernietigen. Geconcludeerd dient te worden dat het vernietigen van de algemene voorwaarden in een kredietovereenkomst (nog) niet gebruikelijk is. Wel is het verstandig om te allen tijde de algemene voorwaarden door te lopen aangezien een dergelijke vernietiging een hoop zorgen kan voorkomen voor een consument. Het is daarom verstandig om eerst altijd na te gaan of de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld. Indien het laatste niet is voldaan, moeten de algemene voorwaarden op een andere redelijke manier worden aangeboden aan de consument (bijvoorbeeld per of internet). Wanneer er niet is voldaan aan bovengenoemde vereisten, mag een kredietverstrekker zich niet beroepen op de algemene voorwaarden. Een boetebeding in de algemene voorwaarden mag in een dergelijk geval niet in acht worden genomen. Wanneer er wel aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Vanaf dit moment is het verstandig om de algemene voorwaarden door te nemen op eventuele onredelijk bezwarende bedingen uit de zwarte lijst (artikel 6:236 BW) en de grijze lijst (artikel 6:237 BW). De rechter kan in een dergelijk geval besluiten om het beding te vernietiging, waardoor de kredietverstrekker zich niet meer op het beding kan beroepen. 5

7 Hoofdstuk 3: Vernietigbaarheid van (krediet)overeenkomsten In dit hoofdstuk bepreken we de vernietigbaarheid van een kredietovereenkomst. Geconcludeerd dient er te worden dat dit in bepaalde gevallen mogelijk is. Om de overeenkomsten tussen kredietverstrekkers en kredietnemers enigszins aan te tasten dient er getoetst te worden aan de nietigheid of vernietigbaarheid hiervan. Nietige overeenkomsten worden door de wet als niet bestaand beschouwd. Vernietigbare overeen komsten daarentegen bestaan wel, totdat zij vernietigd worden. Vernietigbaar zijn de overeenkomsten waarbij de wil van een van de partijen ontbreekt. Dit kan komen door bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Nietige overeenkomsten zijn de overeenkomsten die in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of een dwingende wetsbepaling. Goede voorbeelden van nietige overeenkomsten zijn de kredietcolportage en de overeenkomsten die niet voldoen aan de vormvereisten van een kredietovereenkomst uit art. 7:61 BW. Hoofdstuk 4: Nationale en Internationale ontwikkelingen In dit hoofdstuk bespreken we de nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot een kredietovereenkomst. Er kan geconcludeerd worden dat zowel op nationaal als internationaal niveau zijn er veel ontwikkelingen. Wet- en regelgeving wordt continu aangescherpt. Alle mogelijkheden om consumenten een lening aan te smeren worden dicht getimmerd. Voor een stichting als Eropaf! Is het goed om te weten wat de rechten van consumenten zijn bij het afsluiten van kredieten. Als er inzicht is in de verplichtingen van de kredietverstrekkers en de rechten van de consumenten kunnen mensen in de schuldhulpverlening goed geholpen worden. Dat kan alleen door op de hoogte te zijn van de juridische ontwikkelingen zowel op nationaal als op internationaal niveau. 6

8 1. Informatieplicht 1.1 informatieplicht kredietverstrekkers Inleiding De informatieplicht van kredietverstrekkers is de afgelopen tijd een veel besproken onderwerp. Tegenwoordig lenen consumenten steeds meer geld en door de kredietcrisis is een groot aantal consumenten in de problemen gekomen. Consumenten hebben hoge schulden bij banken en stellen vooraf niet goed op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden waaronder de geldleningovereenkomst zijn afgesloten of niet op de hoogte te zijn geweest van de risico s. De consument zou onder een verkeerde veronderstelling van zaken de overeenkomst hebben gesloten. Samen met mijn partner hebben wij als onderwerp de zorgplicht van banken tegenover consumenten. In deze eindrapportage houd ik mij bezig met de informatieplicht en de onderzoeksplicht. Ik ga onderzoeken wat deze onderwerpen precies inhouden. Mijn partner behandeld de gevolgen voor banken indien de zorgplicht niet wordt nageleefd. Doelstelling De informatieplicht is een veelgebruikte term waar geen eenduidige definitie van is. Door de informatieplicht zou een bank aan de cliënt alle informatie moeten verschaffen die nodig is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Maar tot hoever strekt deze informatieplicht en wat houdt deze precies in? Tevens wil ik onderzoeken of de bank wel voldoende onderzoekt of een consument kredietwaardig is. Is het voldoende om alleen een BKR- toetsing te doen? Banken kijken voornamelijk of consumenten in de huidige situatie hun maandelijkse aflossingen kunnen voldoen. Maar wat gebeurd er als een van de risico s van geldleningen zich voordoet? In welke situatie verkeert de consument zich dan? Een bank zou dit moeten onderzoeken om de consument volledig op de hoogte te kunnen stellen van de risico s. Het doel van dit onderzoek is weergeven wat de onderzoeksplicht en de informatieplicht van banken precies inhoudt en tot hoever deze verplichting strekt. De bank heeft een zorgplicht jegens hun cliënten maar wanneer houdt deze zorgplicht op en wordt het de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Onderzoek- en begripsafbakening De zorgplicht van banken is een groot en complex onderwerp. Aangezien informatieplicht en onderzoeksplicht teveel met elkaar samenhangen, hebben mijn partner en ik gekozen voor de volgende verdeling. 1. Wat houdt de zorg en informatieplicht in zijn geheel in? 2. Wat zijn de juridische gevolgen van het niet toepassen van de zorgplicht? Bij deze verdeling houd ik mij bezig met deel 1 en mijn partner doet de eindrapportage van deel 2. Aangezien het een breed en complex onderwerp is, is het belangrijk om uit te zoeken wat je onderwerp precies inhoudt en dit af te bakenen. Ik houd mij strikt tot de zorgplicht jegens consumenten en kijk verder niet naar de zorgplicht jegens derden. 7

9 Uit het boek Bancaire aansprakelijkheid van mr S.O.H. Bakkerus kan de informatieplicht worden ingedeeld in 4 verplichtingen. Deze zal ik voor het onderzoek naar de informatieplicht aanhouden. 1. Bank moet heldere, transparante, eenduidige informatie geven, 2. Daarbij moeten alle risico s van het financiële product of instrument expliciet worden vermeld 3. Ook moet volatiliteit, koers en eventuele beperkende maatregelen worden vermeld 4. Bij voorkeur schriftelijk worden verstrekt aan de cliënt Eindrapportage Bekend is dat consumenten weinig inzicht hebben in financiële producten. Het zijn complexe overeenkomsten waar men niet dagelijks mee bezig is. Het lastige is dat de persoon die vaak de consument advies geeft over het financiële product er zelf belang bij heeft dat de consument met de overeenkomst akkoord gaat. Bovendien lijken de risico s die bij een geldleningovereenkomst komen kijken vaak niet zo groot en consumenten vertrouwen erop dat dit bij hun niet zal voorkomen. Gebleken is dat consumenten meestal pas advies inwinnen op het moment dat het fout gaan. Dit betekent tevens dat het vaak te laat is aangezien de overeenkomst al gesloten is. Door de maatschappelijke functie van banken rust op hen een zorgplicht jegens cliënten. In recente rechtspraak is de aansprakelijkheid van banken jegens cliënten aanzienlijk aangescherpt. Zo oordeelde de rechtbank Utrecht op 17 januari 2010: Op grond van de maatschappelijke functie die zij uitoefenen hebben kredietverstrekkers een bijzondere zorgplicht ten aanzien van het verstrekken van krediet aan particulieren. Deze zorgplicht strekt tot bescherming van de (potentiële) klant tegen eigen lichtvaardigheid of ondeskundigheid en vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid, gelet op de aard van de verhouding tussen financiële instellingen en haar particuliere cliënten, meebrengen. De reikwijdte van deze zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval en de aard van de door een bank verleende dienst. Het doel van de zorgplicht is dat de consument zorgvuldig wordt geadviseerd en wordt geïnformeerd over alle risico s en voorwaarden die bij een geldleningovereenkomst komen kijken. De financiële adviseur moet de consument zodanig op de hoogte stellen dat deze in staat is zijn eigen weloverwogen keuze te kunnen nemen. Het beschermen van de cliënt tegen eigen lichtzinnigheid is lastig te omschrijven want wanneer houdt de bescherming van de bank op en komt de lichtzinnigheid voor eigen rekening van de consument. Uit jurisprudentie kunnen de volgende zorgplichten voor banken worden ontleend. De bank dient te handelen in het belang van de cliënt, en diens belang voorop te stellen; de cliënt te informeren en te waarschuwen voor risico s; te weten of haar cliënt gezien diens financiële positie bepaalde risico s wel kan dragen. Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen moet de financiële adviseur voldoende inzicht hebben in de financiële situatie van de consument (onderzoeksplicht) en de consument voldoende op de hoogte stellen van de inhoud van het financiële product en de bijbehorende risico s (informatieplicht). Titel 2A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek gaat over consumentenkredietovereenkomsten. Deze titel heeft echter geen betrekking op kredietovereenkomsten die gewaarborgd worden door een hypotheek of een van soortgelijke waarde registergoed. Hier is ook in vastgelegd dat een kredietverstrekker de consument dient te informeren voor het contract wordt aangegaan. 8

10 Volgens literatuuronderzoek kan de zorgplichten van financiële dienstverleners worden aangenomen op basis van art. 7:401 BW. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dit is echter een open norm en geeft geen duidelijkheid over wat een goed opdrachtnemer inhoud. De mate waarin de zorgplicht door de bank moet worden voldaan, hangt samen met het financiële product dat wordt aangeboden. Hoe hoger de risico s van het product, hoe verder de zorgplicht strekt. Tevens speelt binnen het Nederlands recht bij het afsluiten van een overeenkomst de bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen een belangrijke rol. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67( Baris/Riezenkamp). De aard van de overeenkomst (koop of dienstverlening) en de hoedanigheid van partijen is hierbij van groot belang van de deskundige partij wordt meer verwacht, zeker als deze de ander adviseert. Dit is bij een overeenkomst tussen een consument en een bank van belang. De consument is afhankelijk van de informatie die de bank aan het verstrekt. Hierdoor geldt er voor banken bij een overeenkomst tussen dienstverleners in de financiële sector en consumenten een bijzondere zorgplicht. In het Van Lanschot/Bink arrest oordeelde de Hoge Raad dat het de professionele kredietverlener alleen dan vrij stond te betogen dat dwaling voor rekening van de ander moet blijven als zij de ander heeft voorgelicht over de risico s van de rechtshandeling. De sleutel is het gerechtvaardigd vertrouwen van de ander in het deskundige oordeel van de bank. 1.2 Aansprakelijkheid kredietverstrekkers t.o.v. consumenten bij kredietverstrekking Aanleiding voor dit subonderwerp Ons deel van het onderzoek naar oplossingen voor overkreditering van consumenten, het algemeen Privaatrechtelijke deel, dient te worden opgesplitst in subonderwerpen om zo antwoord te kunnen geven of de centrale onderzoeksvraag. Samen met een onderzoekspartner heb ik gekozen om de zorgplicht van banken ten opzichte van consumenten( zorgplicht van banken ) te onderzoeken. Gezien de grootte van dit onderwerp ten opzichte van de andere subonderwerpen is besloten dit met twee personen te doen. De zorgplicht van banken ten opzichte van consumenten(krediet) is een belangrijk onderdeel van het totale onderzoek. Veel regelgeving valt of staat bij de zorgplicht, die grotendeels bestaat uit informatieverplichtingen jegens de consument. De zorgplicht vloeit veelal voort uit de jurisprudentie en redelijkheid en billijkheid. In deze specifieke eindrapportage ga niet in op de zorg- informatieplicht zelf, maar de gevolgen van het niet toepassen ervan. Veel consumenten die aan de grond zitten wijten dit aan het nalaten van hun kredietverstrekkers. Ik ga in dit onderzoek op zoek naar juridische oplossingen om deze groep mensen van dienst te kunnen zijn. Doelstelling Mijn(onze) doelstelling tijdens dit individuele eindrapportage is uitpluizen wat de verschillende (rechts)gevolgen kunnen zijn voor kredietverstrekkers die mensen klakkeloos een lening aanbieden, zonder te kijken naar de kapitaalkrachtigheid of veerkracht van deze personen waardoor na verloop van tijd deze groep mensen financieel is uitgekleed. 9

11 We bekijken dit vanuit het algemeen privaatrechtelijk perspectief; hoe kunnen we deze mensen civielrechtelijk van dienst zijn? Deze eindrapportage zal worden afgesloten met een conclusie. Deze conclusie, samen met die van mijn partner, zal leiden tot een kort advies. Dit advies zal samen met de adviezen van onze andere projectgenoten leiden tot een concreet advies dat antwoord zal geven op de centrale onderzoeksvraag. Doelstelling: een bruikbaar en gegrond advies voor de opdrachtgever; stichting Eropaf! Eindrapportage Dat banken in Nederland een zorgplicht hebben ten opzichte van consumenten is duidelijk. De grote bank met al haar kennis tegenover de onwetende, vaak naïeve consument. De verstandhoudingen spreken ieder voor zich. Het is daarom ook niet meer dan redelijk en maatschappelijk gewenst om de consument in gevallen van overeenkomsten met kredietverstrekkers, waaronder banken, te beschermen. Er is een handjevol regels te vinden over deze rechtsbescherming van de consument. Echter, de meeste lering en is te halen uit de jurisprudentie waar deze regels nader worden uitgelegd en/of gespecificeerd. Om te beginnen kijk ik naar de jurisprudentie omdat ik benieuwd ben hoe rechtscolleges deze zorgplicht van kredietverstrekkers invullen. De zorgplicht moet worden ingevuld met aspecten van het ken uw cliënt beginsel : 1 1. Financiële positie 2. Kennis en ervaring 3. Doelstellingen 4. Risicobereidheid Hoe zit het met de aansprakelijkheid van kredietverleners als zij deze zorgplicht niet toepassen op cliënten? Zijn ze civielrechtelijk aansprakelijk? Kredietverstrekkers zijn civielrechtelijk aansprakelijk. De consument/ aspirant kredietnemer wordt in beperkte mate beschermd door specifieke wetgeving; Wet Consumenten Krediet. Daarnaast zijn er diverse regelingen opgenomen in het algemeen civielrechtelijke vermogensrecht waarop de consument zich KAN beroepen. Het gaat hierbij wel om regelingen waarbij de belangen van de consument centraal staan. Deze regels zijn dus betrekkelijk omvangrijk, omdat het nalaten of verkeerd toepassen van deze regels kan leiden tot het niet voldoen aan de zorgplicht van de bank. Hierbij valt te denken aan: - Bedreiging (zal weinig voorkomen), bedrog en misbruik van omstandigheden (resp. 3:44 BW) - Actio Pauliana (3:45 BW) - Ongerechtvaardigde verrijking (6:212 BW) - Dwaling (6:228 BW) 1 10

12 Naast bovengenoemde regelingen worden de belangen van consumenten beschermd door tal van normen voortvloeiend uit het ongeschreven recht. Daarbij vermeld dat schending van deze normen ook automatisch kan leiden tot aansprakelijkheid van de kredietverstrekker. Het ongeschreven recht kent weinig houvast. Dat wil zeggen de consument niet kan terugvallen op regelingen (zwart op wit) maar zal moeten aantonen dat de bank handelingen heeft verricht in strijd met de maatschappelijke norm, redelijkheid en billijkheid. Er zijn 2 regelingen die de consument hierbij kunnen helpen: 6:74 (e.v.) en 6:162 (onrechtmatige daad.) Om het onderzoek specifiek te houden ben ik uitgegaan van de onderverdeling die is gemaakt door dhr. Bakkerus Bescherming aspirant kredietnemer tijdens kredietonderhandelingen 2. Toelaatbaarheid van het verlangen naar zekerheden 3. Bescherming van consumenten die zijn misleid doordat hij/zij door het handelen van de bank ten onrechte de schijn van kredietwaardigheid kreeg. Tot zover; hoe verder In deze eindrapportage heb ik diverse regelingen, jurisprudentie en boeken gevonden die mij kunnen voorzien van relevante feiten en informatie. Het bovenstaande ga ik onderzoeken, waarna ik een concrete conclusie kan trekken over de aansprakelijkheid van banken t.o.v. consumenten. 1.3 Zorgplicht kredietverstrekkers De informatieplicht van kredietverstrekkers is de afgelopen tijd een veel besproken onderwerp. Tegenwoordig lenen consumenten steeds meer geld en door de kredietcrisis is een groot aantal consumenten in de problemen gekomen. Consumenten hebben hoge schulden bij kredietverstrekkers en stellen vooraf niet goed op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden waaronder de geldleningovereenkomsten zijn afgesloten of niet op de hoogte te zijn geweest van de bijbehorende risico s. De consument zou onder een verkeerde voorstelling van zaken de overeenkomst hebben gesloten. Ligt de verantwoordelijkheid voor de vele schulden die consumenten hebben bij de kredietverstrekker of zijn zij hier zelf verantwoordelijk voor? Gerechtvaardigd vertrouwen Binnen het Nederlandse recht speelt bij het sluiten van overeenkomsten het arrest Baris/Riezenkamp 1957 een belangrijke rol. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat (...) partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, rechtsverhouding, medebrengende dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij; dat dit onder meer medebrengt, dat voor degene die overweegt een overeenkomst aan te gaan, tegenover de wederpartij een gehoudenheid bestaat om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder den invloed van onjuiste veronderstellingen zijn toestemming 2 S.O.H. Bakkerus; bancaire aansprakelijkheid: de civielrechtelijke aansprakelijkheid van banken jegens (aspirant) kredietnemers. Deventer

13 geeft, de omvang van welke gehoudenheid mede hierdoor wordt bepaald, dat men in den regel mag afgaan op de juistheid van de door de wederpartij gedane mededelingen; Partijen dienen dus over en weer met elkaars belangen rekening te houden en moeten voorzichtig zijn met wat zij de wederpartij mededelen aangezien deze de informerende partij op zijn woord mag geloven. Partijen hebben altijd ook een onderzoeksplicht maar de mededelingsplicht gaat voor de onderzoeksplicht. Indien een partij onjuiste mededelingen heeft gedaan kan de andere partij niet worden tegengeworpen dat deze niet voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht. Het lastige is welk belang moet worden beschermd. De vertrouwensleer uit het arrest werd pas in de jaren 90 voor het eerst op de financiële dienstverlening toegepast. Hieruit is het stelsel van de mededelingsplicht, de informatieplicht en de onderzoeksplicht voortgevloeid Bijzondere zorgplicht Banken hebben door hun maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht jegens de partij waar zij een overeenkomst mee aangaan. Een kredietverstrekker beschikt namelijk over professionele deskundigheid inzake de financiële dienstverlening waar een consument niet over beschikt. De Hoge Raad oordeelde in 1998 dat de maatschappelijke functie van [een bank] een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285 (MeesPierson/Ten Bos c.s.). Deze zorgplicht voor de cliënt geldt niet alleen op grond van een bestaande overeenkomst maar ook voor een overeenkomst die nog tot stand moet komen. De zorgplicht beïnvloed dus de precontractuele fase. Tot hoever deze zorgplicht strekt, hangt af van de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval. Het doel van de zorgplicht is de consument zorgvuldig te adviseren en informeren over alle risico s en voorwaarden die bij een geldleningovereenkomst komen kijken. De financiële adviseur moet de consument zodanig op de hoogte stellen dat deze in staat is zijn eigen weloverwogen keuze te nemen Bescherming van de consument Bekend is dat consumenten weinig inzicht hebben in financiële producten. Het zijn complexe overeenkomsten waar men niet dagelijks mee bezig is. Het lastige is dat de persoon die de consument advies geeft over het financiële product er vaak zelf belang bij heeft dat de consument met de overeenkomst akkoord gaat. De consument vraagt niet vaak om onafhankelijk advies en onafhankelijk advies wordt nauwelijks aangeboden. Bovendien lijken de risico s die bij een geldleningovereenkomst komen kijken vaak niet zo groot en consumenten vertrouwen erop dat de risico s bij hen niet zullen voorkomen. Consumenten zijn hierdoor gemakkelijk over te halen overeenkomsten aan te gaan waar zij zich niet voldoende in hebben verdiept. Gebleken is dat consumenten meestal pas advies inwinnen op het moment dat ze in de problemen komen. Dit betekent tevens dat het vaak te laat is aangezien de overeenkomst al gesloten is. Zonder volledige informatie over alle risico s kan een consument geen weloverwogen beslissing nemen. Indien een consument niet voldoende op de hoogte is gesteld van de risico s, is het de vraag of er wel sprake is van wilsvorming. Indien wilsvorming ontbreekt is een overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt uit artikel 3:33 BW. De kredietverstrekker kan zich hier tegen verweren door te stellen dat hij niet wist, en niet hoefde te begrijpen, dat de consument de overeenkomst in deze vorm niet wilde op grond van artikel 3:35 gerechtvaardigd vertrouwen. Om zich hierop te kunnen 12

14 beroepen dient de kredietverstrekker voldoende informatie van de consument in te winnen. De vraag is waar de zorgplicht van de kredietverstrekker ophoudt en de gevolgen van het afsluiten van een overeenkomst zonder een juiste voorstelling van zaken voor risico van de consument komen. Moet een consument tegen zijn eigen lichtzinnigheid beschermd worden ook al is deze wel voldoende door de kredietverstrekker op de hoogte gebracht van de voorwaarden en risico s Zorgplicht versus eigenverantwoordelijkheid van de consument De bedoeling van de zorgplicht is de bescherming van de consument. Daarbij wordt wel uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de consument om de verstrekte informatie zorgvuldig te bestuderen. In de Vierde Nota van Wijziging, Kamerstukken II 2005/06, 29708, nr. 19, p. 321 staat Een belangrijk uitgangspunt ten aanzien van het opstellen van regels ter zake is dat de cliënt en consument een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de aanschaf van financiële producten. De regelgeving is erop gericht om de cliënt en consument in staat te stellen zich een weloverwogen oordeel te vormen over een bepaald product en een bepaalde vorm van dienstverlening. Een terugkerende eis die aan alle vormen van dienstverlening wordt gesteld is derhalve dat de financiële onderneming adequate informatie geeft over haar producten en diensten. Van de cliënt of consument mag worden verwacht dat hij zich verdiept in deze informatie. Bij het aanbieden van de informatie moet de financiële onderneming uit kunnen gaan van een gemiddelde cliënt of consument. Hieruit blijkt dat de kredietverstrekker de consument voldoende informatie dient te overhandigen maar het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om zich hierin te verdiepen. Een kredietverstrekker zal wel moeten aantonen dat zij aan de consument voldoende informatie heeft verstrekt en de gevolgen van de overeenkomst hierdoor voor rekening en risico van de consument komen. In dezelfde Kamerstukken wordt uiteengezet dat de financiële dienstverlener ervan mag uitgaan dat de consument in staat is zijn eigen financiële positie in kaart te brengen. Zelfs als de consument daartoe niet in staat is, mag in ieder geval worden verwacht dat hij beseft hiertoe niet in staat te zijn. Het gaat immers te ver om de financiële dienstverlener verantwoordelijk te houden voor het gedrag van consumenten die een product aanschaffen waarvan zij, ondanks adequate informatievoorziening, de implicaties niet doorzien. Uit deze stukken concluderen we dat als de kredietverstrekkers een consument hebben geïnformeerd op een voor een gemiddeld persoon begrijpbare wijze aan de zorgplicht is voldaan. Indien een consument niet de risico s en consequenties van de overeenkomst onder ogen ziet maar een gemiddeld persoon deze wel onder ogen zou zien, heeft de kredietverstrekker aan haar zorgplicht voldaan. Deze Kamerstukken zijn geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat de rechtspraak waarde hecht aan de eigen verantwoordelijkheid en dat de zorgplicht niet verder strekt dan strikt noodzakelijk. In het arrest van 17 februari 2011 van de rechtbank van Utrecht oordeelde de rechter dat bij een relatief eenvoudige kredietovereenkomst met vaste lasten de bank aan haar zorgplicht heeft voldaan, indien de kredietwaardigheid van de kredietnemer is gecontroleerd en een BKR-toets is uitgevoerd. Dit is een niet vergaande verplichting voor de kredietverstrekker. De eis aan de kredietverstrekker om de kredietwaardigheid te toetsen en een BKR-toets uit te voeren staat haaks op hetgeen in de Kamerstukken staat, namelijk dat een financiële dienstverlener ervan uit mag gaan dat een consument in staat is zijn eigen financiële situatie in kaart te brengen. Wat een 13

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Onderzoeksrapport In opdracht van Stichting EropAf!

Onderzoeksrapport In opdracht van Stichting EropAf! Onderzoeksrapport In opdracht van Stichting EropAf! De juridische positie van de consument ten opzichte van de hypotheeknemer. Studenten: Najma Amraoui 500547552 Ayanna Ursule 500608544 Lisa Fijma 500604525

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

ZORGPLICHT VAN DE BANK ONDER DE LOEP!

ZORGPLICHT VAN DE BANK ONDER DE LOEP! ZORGPLICHT VAN DE BANK ONDER DE LOEP! Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de wijze waarop Boom advocatenkantoor moet adviseren aan cliënten in zaken waarin de reikwijdte van de zorgplicht van

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht bij kredietverlening

De bijzondere zorgplicht bij kredietverlening De bijzondere zorgplicht bij kredietverlening Onderzoek naar de omstandigheden waaronder de financiële dienstverlener bij kredietverlening jegens de consument aansprakelijk is in geval van overkreditering.

Nadere informatie

8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener

8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener 8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener Mr. drs. A.C.W. Pijls 1 Inleiding In de hedendaagse samenleving zijn consumenten in toenemende mate aangewezen op de dienstverlening van financiële

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Precontractuele informatieverplichtingen voor financiële dienstverleners

Precontractuele informatieverplichtingen voor financiële dienstverleners Precontractuele informatieverplichtingen voor financiële dienstverleners M r. K. L. T i e n s t r a e n m r. A. F. N. v a n d e L a a r * Inleiding Voor financiële dienstverleners gelden uitgebreide eisen

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. 1 INDEX 1 INLEIDING...4 1.1 Onderwerpen...4 1.2 Uitgangspunten...5 1.3...5 2 WETTELIJK KADER EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES...6

Nadere informatie

O n d e r z o e k s r a p p o r t

O n d e r z o e k s r a p p o r t O n d e r z o e k s r a p p o r t Naam: Studentennummer Esmee Huizer 539028 Jaap van der Boor 552778 Wouter Dreschler 551287 Can Turkmen 542189 Ara Avaigan 513661 Voorwoord Voor onze opleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Een onderzoek naar het mogelijkheden van het gebruik van publiekrechtelijke gedragsregels in privaatrechtelijke verhoudingen J.H. Ermers

Nadere informatie

De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument

De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument Mr. K.J.O. Jansen* 1. Ius vigilantibus scriptum Het recht is voor de waakzamen geschreven. 1 Met dit klassieke adagium wordt tot uitdrukking gebracht

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem Prof. dr. O.O. Cherednychenko* en J.-M. Meindertsma** WETENSCHAPPELIJK Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem In de nasleep van de recente financiële crisis

Nadere informatie

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper.

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Scriptie, in het kader van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Auteur: Wanda E. Sanfélix LLB we.sanfelix@studie.ou.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen De kleine lettertjes van vier gangbare schadeverzekeringen van Fatum, beschouwd vanuit het perspectief van de wet. Richeline C. Joe Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4 R e g i s t r a t i e k a m e r A.F. Rommelse VOORWOORD ZWARTE LIJSTEN Belangen en effecten van waarschuwingssystemen Achtergrondstudies en Verkenningen 4 mr.drs. A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN Belangen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland Welke voorwaarden kunnen het beste worden gesteld aan de benoeming en kwaliteit van de rechtsfiguur de bijzondere curator, teneinde de rechtspositie

Nadere informatie

Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief

Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief P r o f. d r. O. O. C h e r e d n y c h e n k o * 1 Inleiding Het is geen nieuws dat private verhoudingen in de

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie