gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5092 Inboeknummer 12bst01801 Beslisdatum B&W 23 oktober 2012 Dossiernummer RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk Inleiding Als onderdeel van het Stimuleringsplan Economische Herstel (mei 2009) heeft de gemeente Eindhoven voor het project Meerrijk een achtervang constructie opgezet (dossiernummer 09bst02481). Mede hierdoor kon dit project, ondanks de crisis, in uitvoering worden gebracht, met de nodige positieve effecten voor de regionale werkgelegenheid in de bouw tot gevolg. Voor het project Meerrijk betekende dit dat de hoogstnoodzakelijke winkelvoorzieningen en het gezondheidscentrum van start konden gaan. Hierbij heeft de gemeente maximaal gebruik gemaakt van de financiële ondersteuningsmaatregelen van de provincie en het Rijk alsmede sturingsinstrumenten die we als gemeente zelf tot onze beschikking hebben. In het geval van Meerrijk betreft het een garantie op de afname van maximaal 70 niet-verkochte woningen, die overgenomen moeten worden van ASR vastgoedontwikkeling (de ontwikkelaar). Uw raad is hierover reeds geïnformeerd middels enkele Raadsinformatiebrieven (12bst00574/12bst01148/12bst01531). Inmiddels heeft de ontwikkelaar aangegeven dat de woningen per 1 december 2012 kunnen worden geleverd. Voor de aankoop van deze 70 woningen is het noodzakelijk om een achtervang constructie cfm dossiernummer 09bst02481 in te regelen. Ter uitvoering van deze achtervang van Meerrijk dient achtereenvolgens de entiteit Meerhoven Meerrijk bv 1, het investeringsfonds (gezamenlijk met de provincie) en de financiering te worden ingeregeld. Bestuurlijk kader a Wettelijke taak <Klik hier voor toelichting> a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college <Klik hier voor toelichting> * Onvermijdelijk Deze besluitvorming betreft het noodzakelijk gebleken uitvloeisel van eerdere besluitvorming omtrent de Stuwende Woningbouw. In december 2009 heeft het college namelijk besloten (09bst02481) tot het bieden van een achtervang voor het project Meerrijk waar volledig gebruik van gemaakt moet worden. 1 De te naam stelling Meerhoven Meerrijk bv wordt in de vervolgtekst aangeduid als bv.

2 Doelstelling Doel is om met behulp van een integrale aanpak een goede keuze te maken om dit (on)voorziene woningbezit, op korte maar wellicht ook op lange termijn, in een beheersbare situatie te exploiteren en te controleren. Het uitgangspunt van de bv blijft om alle woningen zo spoedig mogelijk tegen acceptabele prijs te verkopen. Vanwege de huidige marktsituatie kan vastgesteld worden dat verkoop vanaf het moment van overname niet zal lukken en zeer waarschijnlijk direct over wordt gegaan tot verhuur van de woningen. Tussentijdse verkoop zal zodra de markt dit toelaat altijd voorrang krijgen. Voorstel De raad wordt gevraagd om zijn wensen en bedenkingen te geven op het volgende voorgenomen besluit van het college: 1. het oprichten van een besloten vennootschap waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is en die de woningen van ASR in eigendom gaan verwerven - het oprichten van een Investeringsfonds dat door een stichting wordt beheerd, in welk fonds de gemeente, de provincie en de bv respectievelijk 25%,50% en 25% participeren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met: 2. - het verstrekken van een lening ter grootte van maximaal 14 miljoen aan de bv; - het verstrekken van een lening ter grootte van ,00 aan het Investeringsfonds; - het verstrekken van een lening ter grootte van ,00 aan de bv t.b.v. het Investeringsfonds instellen van een voorziening ter afdekking van de waardevermindering Achtervang constructie Meerrijk: a het doel en de functie van de voorziening: De gemeente heeft zowel een lening aan de bv als aan het investeringsfonds voor de financiering van woningen verstrekt. Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van de negatieve waardeontwikkeling van de woningen waardoor de leningen niet volledig kunnen worden afgelost. b de voeding van de voorziening: Eenmalige storting bij oprichting van de bv uit baten van het Rijk voor woningbouwstimulering en periodieke storting van het renteverschil tussen de te betalen rente door de gemeente en de doorberekende rente vanuit de gemeente naar de bv. c de criteria voor stortingen en onttrekkingen: De storting is gebaseerd op het verschil tussen de lening en de waardeontwikkeling hiervan. De onttrekking vindt plaats bij afwikkeling van de bv of indien de bv eerder haar balanspositie moet herwaarderen. 2

3 d gemachtigd voor het doen van stortingen en onttrekkingen: College is gemachtigd voor het doen van stortingen en onttrekkingen. e maximumhoogte van de voorziening: De voorziening kan maximaal het totale bedrag van de leningen bedragen f minimumhoogte van de voorziening: 0 g looptijd van de voorziening: 5jr - het storten van ,00 (rijksmiddelen stimulering woningbouw) in de voorziening waardevermindering investeringsfonds Achtervang constructie Meerrijk op het moment van instelling. 4. Instemmen met de begrotingswijziging. Argumenten/kanttekeningen 1.1. Oprichting van een bv in combinatie met een investeringsfonds is financieel de meest gunstige constructie. De raad moet op grond van artikel 160 van de Gemeentewet in de gelegenheid worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De gemeente heeft aan een extern bureau (Fakton) opdracht verstrekt om onder andere te onderzoeken en te adviseren op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan een oplossingsrichting voor de aankoop van de 70 woningen. Uit dit onderzoek zijn 3 scenario s financieel uitgewerkt, te weten: - aankoop woningen i.c.m. opstarten verhuur en individueel uitponden (verkopen) in een fondsstructuur samen met de provincie Noord Brabant - Aankoop woningen i.c.m. opstarten verhuur en individueel uitponden door de gemeente - Aankoop woningen en gehele doorverkoop. Vanwege de huidige crisis is er geen markt bij potentiële individuele kopers. Vervolgens is gebleken dat beleggers alleen geïnteresseerd zijn om het gehele pakket van 70 woningen af te nemen tegen beleggingswaarde zijnde ca 65% van de leegwaarde (=65% aankoopprijs) en onder de voorwaarde verhuurde staat. In deze situatie dient direct een verlies van ca 5.5 mio te worden genomen. Op basis van kosten en rekening houdend met de randvoorwaarden die zijn gesteld is het eerste scenario het meest gunstig. Binnen dit scenario participeert de gemeente in een investeringsfonds maar is zij tevens 100 % aandeelhouder van de bv die de woningen gaat aankopen. Tevens kunnen we op basis van de verhuurresultaten van Vestia vaststellen dat verhuur op dit moment het beste scenario is. In de uitwerking van deze beheersconstructie zal onderstaande structuur worden toegepast. De partij die de 70 woningen in Meerrijk gaat afnemen, is een nog op te richten bv. Na oprichting van de bv zullen de woningen worden aangekocht van de ontwikkelaar. 3

4 Gemeente 100% aandeelhouder Meerhoven Meerrijk bv (woningen) Winstdelendelening Investeringsfonds Lenleninleningg Participatie 25 (Externe) financier Participatie 25% Gemeente participatie 25% participatie 50% Meerhoven Meerrijk bv provincie Figuur 1: Investeringsstructuur Het investeringsfonds verstrekt voor dit project een winstdelende lening. Als randvoorwaarde heeft de provincie gesteld dat de lening direct verstrekt wordt aan het doel (project) waar deze voor bedoeld is. Bij het verstrekken van de lening aan de gemeente wil de provincie de zekerheid dat de aanwending gecontroleerd kan worden. Deze gedachtegang en uitwerking gelden voor alle fondsen die de provincie reeds operationeel heeft. Dit heeft als consequentie dat er een separate entiteit opgericht dient te worden waar deze woningen in worden ondergebracht. Het oprichten van een besloten vennootschap past binnen de kaders van het gemeentelijk deelnemingenbeleid. Het onderbrengen van de verkoop van de 70 woningen in een bv is aangewezen voor de uitoefening van het daarmee te dienen publieke belang, namelijk de totstandkoming van Meerrijk. De belangrijkste redenen om de woningen onder te brengen in een bv zijn de volgende: - financiële transparantie: de aankoop van de woningen wordt onder andere gefinancierd door middel van een door het investeringsfonds uitgegeven winstdelende lening en door middel van een geldlening die door de gemeente wordt verstrekt aan de bv. De provincie gaat ervan uit dat aan- en verkoop van de woningen geschiedt door een separaat op te richten entiteit en dat de winstdelende lening aan een separate entiteit wordt verstrekt. Het in eigen beheer verkopen en beheren van de woningen is daarom geen alternatief; 4

5 - aard van de activiteiten: de bv gaat de woningen beheren en exploiteren. Deze activiteit kan met het oog op risicospreiding het beste op afstand worden geplaatst van de gemeente; - gedeputeerde staten van de provincie Noord- Brabant stellen als voorwaarde aan participatie in het investeringsfonds, dat de activiteiten van de entiteit onder toezicht worden gesteld door een toezichthouder, die in gezamenlijk overleg zal worden aangesteld. Het past het beste in de democratische en bestuurlijke verhoudingen dat het toezicht op een afzonderlijke rechtspersoon wordt uitgeoefend en niet op de gemeente. De gemeente zal 100% van de aandelen verwerven en zal bij de oprichting als bestuurder van de bv worden benoemd. Opvolgend bestuurders worden door de aandeelhouder benoemd. Het bestuur kan een bestuursreglement opstellen, dat de goedkeuring van de aandeelhouder nodig heeft. De gemeente geeft als bestuurder van de bv direct operationeel leiding aan verkoop en exploitatie van de woningen, die de bv op grond van de afnamegarantie in eigendom heeft verworven. Dit beheer zal overigens door de bv worden uitbesteed aan een marktpartij met kennis op het gebied van verkoop en beheer van woningen. De gemeente behoudt via deze opzet de regie op de verkoop en exploitatie van de woningen, hetgeen het beste past bij het risicoprofiel van de bv. Er vindt binnen de gemeente een scheiding plaats tussen de aandeelhoudersrol, die wordt vervuld door de wethouder Financiën, Dienstverlening & Organisatie en de opdrachtgeversrol, die wordt vervuld door de wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie. Boven de bv wordt door de participanten in het investeringsfonds gezamenlijk een onafhankelijk toezichthouder aangesteld die ten behoeve van het fonds toezicht houdt op de verkoopinspanningen.. Het investeringsfonds is een samenstel van contractuele verplichtingen. Het fonds wordt beheerd en bewaard door een door de provincie op te richten stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit 2 personen, die bij oprichting worden benoemd en die door de provincie zijn voorgedragen. Elke opvolgende bestuurder wordt benoemd door de participanten in het fonds. Het fonds wordt uiterlijk na 5 jaar ontbonden en vereffend. Het resterende saldo wordt verdeeld tussen de participanten in het fonds. In dat kader zal vervolgens ook de stichting worden geliquideerd. 5

6 1.2. Reeds gemaakte afspraken met betrekking tot de achtervang constructie dienen contractueel te worden vastgelegd. De afspraak van oktober 2009 waarin de gemeente een garantie afgeeft voor de overname van maximaal 70 woningen door een investeringsfonds dient juridisch uitgewerkt te worden. In de uitwerking zal duidelijk worden gemaakt dat de 70 woningen door een nog op te richten BV worden aangekocht. Hiermee heeft de gemeente voldaan aan de garantie die zij heeft afgegeven aan ASR voor de overname van de 70 woningen als achtervang. Dit zal worden geregeld middels een afname overeenkomst Verkoop van woningen leidt tot aflossing van de lening van de bv en de winstdelende lening van het investeringsfonds. - het investeringsfonds verstrekt een winstdelende lening van ca. 2,9 miljoen. Conform afspraak met de provincie dienen zowel de provincie als de gemeente een bedrag ter grootte van ,00 te storten in het Investeringsfonds. Het bedrag dat ASR dient te betalen aan de bv, zijnde de bereidstellingsprovisie, wordt door de bv als ingebracht bij het investeringsfonds, in de vorm van betaling van afsluitprovisie voor het verstrekken van de lening door het investeringsfonds aan de bv. Dit bedrag zal binnen het investeringsfonds worden aangewend voor de te maken kosten zijnde, bestuurders, toezichthouder, en eventuele verdere stichtingskosten. Het restant bij opheffing van het investeringsfonds zal op gelijke basis worden verdeeld. De winstdelende lening eindigt na 5 jaar. Alsdan zal deze lening worden opgeëist, waarna vereffening van het investeringsfonds volgt. - de gemeente verstrekt het resterende deel van ca. 14 miljoen aan de bv tegen een marktconforme rente. De gemeente heeft het eerste recht van hypotheek op de woningen. Het investeringsfonds krijgt het tweede recht van hypotheek. Tussentijdse verkoop. Met de verkoopopbrengst van elke woning die binnen de periode van vijf jaar wordt verkocht zullen beide leningen als volgt worden afgelost. Indien een woning verkocht wordt tegen een prijs die lager is dan de aankoopprijs (95 % van de V.O.N. prijs) zal het verlies binnen de lening van het investeringsfonds worden genomen. Wordt de woning verkocht boven de aankoopprijs van 95 % van de V.O.N. prijs dan zal de lening van het investeringsfonds worden afgelost, en zal ook het meerdere verschil naar het investeringsfonds gaan. Er kan een situatie ontstaan dat de verkoopprijs lager ligt dan de lening van de gemeente rechtstreeks aan de bv. In dit laatste geval zal bij verkoop van deze woning het investeringsfonds bijstorten tot het leningsbedrag van gemeente aan de bv, waarna de gehele lening van het investeringsfonds, inclusief het bijgeleende bedrag, wordt kwijtgescholden.. Opheffen van het investeringsfonds. 6

7 Na vijf jaar heeft de bv de verplichting aan de participanten van het investeringsfonds om hun inleg in het investeringsfonds te compenseren op basis van 85% van de dan geldende taxatiewaarde. Indien deze taxatiewaarde hoger ligt dan de waarde ten tijde van aankoop van de woningen delen de participanten de winst (verrekening over het leningdeel exclusief de WDL); indien de waarde lager ligt delen de participanten van het investeringsfonds het verlies. Indien de taxatiewaarde hoger ligt dan zal de BV meer geld moeten lenen voor deze aflossing. Indien de waardedaling (het verlies) groter is dan de omvang van de winstdelende leningen zullen de participanten het verschil aanvullen zodat de restantwaarde van de woningen in de bv voldoende is om de lening van de gemeente aan de bv mee af te dekken. Omdat de gemeente voor 50% participant is, zal zij dit verlies voor 50% zelf moeten compenseren. Afhankelijk van de verkoopresultaten in de komende 5 jaar en de dan geldende taxatiewaarde zal de BV moeten afrekenen. In het scenario van de BC van Fakton betekent dit een totaal verlies van 3.4 miljoen Verstrekken van een lening door de gemeente Eindhoven is financieel en risicotechnisch de meest gunstige vorm. De gemeente verstrekt het restant deel van de financiering. In eerste instantie is uitgegaan van financiering door een bank. Het is financieel en risicotechnisch gunstiger als de gemeente de financiering zelf verstrekt aan de bv doordat: - een externe financier (bank) op basis van de waarde van het vastgoed slechts max. 9 miljoen zal financieren en hiervoor als zekerheid het1e recht van hypotheek vraagt. Dit betekent dat de gemeente zelf aanvullend 5 miljoen zal moeten uitlenen aan de bv zonder zekerheden (2e recht van hypotheek). Indien de bv verlies lijdt kan de bank eisen dat de woningen worden verkocht via executie. Dit zal voldoende opleveren om de lening van de bank af te lossen, maar waarschijnlijk niet voldoende om de aanvullende lening van de gemeente af te kunnen lossen. Indien de gemeente zelf het gehele bedrag van de financiering verstrekt houdt de gemeente het 1e recht van hypotheek én zelf de regie om te beslissen of verkoop verstandig is of dat langer verhuren een betere optie is. - de doorlooptijd voor het verkrijgen van externe financiering aanzienlijk is en waarschijnlijk niet tijdig geregeld kan worden. - de gemeente de bv een lening moet verstrekken tegen marktconforme rente. De gemeente leent onder normale omstandigheden goedkoper dan een externe financier (bank). Het verschil (de risico-opslag) kan apart worden gezet en in de risicovoorziening voor dit project worden gestort in verband met de onzekere uitkomst als gevolg van de op dit moment niet te voorspellen marktontwikkeling en waardeontwikkeling van de woningen. Indien een bank de financiering verstrekt gaat deze hogere renteopbrengst naar de bank. 7

8 Bij de rechtstreekse financiering door de gemeente is geen sprake van projectfinanciering: het project wordt niet door de gemeente uitgevoerd maar door de bv. In feite is het een doorleenconstructie zoals de gemeente die ook met woningbouwcorporaties heeft. De financiering wordt door de gemeente aangetrokken op de kapitaalmarkt en doorgeleend. De netto leningenportefeuille voor de gemeente neemt dus niet toe in omvang. Meer lenen leidt wel tot extra rentekosten. In dit geval kunnen de rentekosten in zijn geheel verhaald worden op de bv (de rentekosten worden dus niet gedekt uit het extra beschikbaar gestelde bedrag voor rentekosten van 3 miljoen uit de kadernota). De lening leidt niet tot negatieve effecten op het EMU saldo zoals gedefinieerd in de conceptwet Houdbare overheidsfinanciën (HOF). Mutaties in financiële vaste activa (o.a. leningen) vallen buiten deze wet. Bovendien is de wet HOF in 2012 nog niet van toepassing Huuropbrengsten worden gebruikt voor opvang exploitatiekosten bv. In de bv blijft het hoofddoel verkoop maar vanwege de huidige marktsituatie zal zeer waarschijnlijk over worden gegaan tot verhuur van deze woningen. Op dit moment is verhuur van de woningen financieel het meest gunstige scenario. Dit is gebaseerd op ervaringen van Vestia, die op dit moment als enige partij de verhuur van 117 woningen in Meerrijk voor haar rekening neemt. Concreet zijn er van de 117 woningen nog 10 woningen te huur (waarvan 3 in optie). Als kanttekening kan worden opgemerkt dat de woningen van Vestia zich in het prijssegment bewegen van 650,00 950,00 kale huur/maand. Van de 70 woningen vanuit de achtervang constructie zullen ca 50 woningen zich in een vergelijkbaar prijssegment bevinden. De resterende 20 woningen (grondgebonden) liggen in een hoger segment (ca 1.125,00/maand). Verhuur van deze woningen zal moeilijker zijn waardoor voor deze woningen verkoop wellicht een reële optie blijft. De gemeente is namens de bv in gesprek met marktpartijen die zich willen committeren aan zowel de verhuur, het beheer als ook het onderhoud van de woningen Het resultaat van een waardeverandering wordt zichtbaar in de Winstdelende lening (WDL). Aangezien de gemeente en de provincie deelnemen in de WDL wordt het risico van waardeverandering door de participanten gezamenlijk genomen. Zowel winst als verlies zal dus door de participanten respectievelijk geïnd of bijgedragen worden op basis van de eerder genoemde verdeelsleutel Het in vooraftrek nemen van de btw heeft een lagere financieringsbehoefte tot gevolg. In de koopsom is ongeveer 2,8 miljoen aan btw begrepen. De vraag of de bv deze btw direct kan terugvragen hangt af van de intentie: verkoop of verhuur. Indien direct op verhuur wordt ingezet kan de btw niet worden teruggevraagd en dient in feite deze 2,8 miljoen mee te worden gefinancierd. Indien de intentie primair 8

9 verkoop is kan de btw wel worden teruggevraagd en hoeft de gemeente 2,8 miljoen minder financiering te verstrekken Instellen van de voorziening waardevermindering investeringsfonds Achtervang constructie Meerrijk conform de BBV-voorschriften. Artikel 44 van het BBV geeft aan dat voorzieningen dienen te worden gevormd wegens op de balansdatum bestaande risico s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. In dit verband wordt een duurzame waardevermindering van vaste activa tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingprijs. De gemeente heeft in het kader van de regeling stimulering woningbouw (in 2009 en 2010) rijkssubsidies ontvangen, die als dekking kunnen worden opgenomen in de risicovoorziening. In totaal betreft het een bedrag ter grootte van 3,1 miljoen, opgebouwd uit 1,2 miljoen ten behoeve van het project Meerrijk en 1,9 miljoen ten behoeve van het project Gagelbosch (van SVVE De Archipel). Bij Gagelbosch is het niet mogelijk gebleken deze subsidie conform de (Europese) regels omtrent staatssteun door te zetten naar het project. De gemeente is vervolgens vrij om deze middelen ten behoeve van een ander project in te zetten. In dit geval heeft het College besloten de vrijgevallen 1,9 miljoen in te zetten ten behoeve van de risicovoorziening voor de achtervangconstructie Meerrijk. In de BC van Fakton (zie bijlage) is op basis van de aangenomen uitgangspunten het verlies becijferd op 3,4 miljoen na een looptijd van 5 jaar, voor de gemeente (hier wordt bedoelt de gemeente inclusief de bv). Als onderpand voor de gewone lening geldt dat de gemeente het eerste recht van hypotheek zal hebben, maar of dit voldoende is om het risico geheel af te dekken valt te betwijfelen. Onze mening is daarom dat voor het potentiële verlies een voorziening moet worden gevormd van 3,4 miljoen omdat de lening niet terugbetaald kan worden. Het tekort om de volledige voorziening te kunnen dekken zal jaarlijks met het rentevoordeel ter grootte van ca. 280K (op basis van de aangenomen BC van Fakton uit de risico-opslag aanvullend in de voorziening worden gestort. Dus het feit dat er nu maar een voorziening van 3,1miljoen wordt gestort en het tekort na de looptijd van 5 jaar 3.4 miljoen wordt voorzien wordt opgelost door rentevoordelen die gedurende de looptijd (jaarlijks) eveneens in de voorziening worden gestort. Daarnaast draagt de gemeente voor 100% het risico op de exploitatie. Dit risico lijkt beperkt maar hangt af van hoe snel de woningen verhuurd zullen worden. Kanttekeningen 1.1. Oprichten van de bv is afhankelijk van goedkeuring provincie. 9

10 Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om zijn wensen en bedenkingen over de oprichting van de bv kenbaar te maken dient gedeputeerde staten van de provincie goedkeuring te geven aan het besluit van het college om een bv op te richten. Tijdsvertraging met betrekking tot de oprichting van de bv (planning goedkeuring raad met vervolgens goedkeuring GS) kan tot gevolg hebben dat de woningen niet conform afspraak op 1 december 2012 kunnen worden aangekocht door de bv van de projectontwikkelaar De bv kan in liquiditeitsproblemen komen als er geen inkomsten zijn en de gemeente gedwongen wordt om aanvullende financiering te verstrekken. Uitgangspunt is dat de opbrengsten van de verhuurde woningen tbv de exploitatie van de bv zullen worden gebracht. Indien er geen woningen worden verhuurd dan zal de bv een negatief resultaat binnen de exploitatie realiseren Het in vooraftrek nemen van de btw heeft bij verhuur of latere verkoop een negatief financieel gevolg Indien een woning niet kan worden verkocht en de verhuur ingaat dan dient in dat (kalender)jaar 1/10 van de teruggevraagde btw te worden terugbetaald. Het jaar daarna weer 10%. Voor het eerste jaar geldt altijd 10%, voor de jaren daarna afhankelijk van het aantal maanden. Dit heet fiscaal herzien. De herzieningstermijn duurt maximaal tien jaar. De verkoop van een nog ongebruikte woning (leegstand) is altijd met btw belast. De btw zit dan in de verkoopprijs. Bij verkoop met verlies zal de btw-afdracht lager zijn dan de eerder terug gevraagde btw op de aankoop. De verkoop van een reeds verhuurde woning is verplicht met btw belast indien de woning niet meer dan twee jaar verhuurd is. Na twee jaar (24 maanden vanaf het tijdstip van eerste ingebruikneming) is de woning derhalve btw-vrijgesteld. De koper betaalt dan overdrachtsbelasting (2%). De bv dient direct de resterende 'btwherzieningstermijn' terug te betalen. Kosten Benodigde financiën tbv aankoop 70 woningen: Koopsom excl btw ,00 -/- 5% korting -/ ,00 Koopsom met korting excl btw ,00 Koopsom met korting incl btw 21% ,00 Bijdrage provincie ,00 Totale bijdragen ,00 10

11 Totaal te financieren tbv aankoop woningen ,00 Benodigde financiën tbv exploitatie bv:. oprichtingskosten bv beheerskosten en verhuurklaar maken woningen (incl reeds gemaakte kosten)* ,00 Kosten Investeringsfonds tbv gemeente** + 0,00 Totaal te financieren tbv exploitatie bv ,00 * Woningen worden zonder keuken opgeleverd en dienen nog verhuurklaar gemaakt te worden. Beheerskosten zijn al lopende kosten in verband met afdracht VVE, veiligheid etc. Oprichtingskosten bv hebben betrekking op het oprichten van de bv en de afspraken met de provincie inzake het Investeringsfonds. ** kosten investeringsfonds worden betaald uit de bijdrage van de bv aan het Investeringsfonds zijnde ,00 is gelijk aan de bijdrage van ASR aan de bv, zijnde de bereidstellingsprovisie. Totaal benodigde financiën Totaal te financieren tbv aankoop woningen ,00 Totaal te financieren tbv exploitatie bv ,00 Totaal te financieren ,00 Voor een volledig financieel overzicht wordt verwezen naar de bijlage van Fakton. Het bedrag dat ASR dient te betalen aan de BV zijnde de bereidstellingsprovisie wordt als afsluitprovisie ingebracht bij het investeringsfonds. Dit bedrag zal binnen het investeringsfonds worden aangewend voor de te maken kosten zijnde, bestuurders, toezichthouder, en eventuele verdere stichtingskosten. Het resumé bij opheffing van het investeringsfonds zal op gelijke basis worden verdeeld. - Dekking risicovoorziening: Voor de dekking van de voorziening wordt verwezen naar argument 3.1. Communicatie Voor de oprichting van de bv is goedkeuring van gedeputeerde staten (GS) benodigd. Met de externe partijen provincie en ASR zal de besluitvorming mondeling worden teruggekoppeld. Planning en uitvoering Na goedkeuring van het Raadsvoorstel zullen vervolgens onderstaande stappen worden gezet: - Eind oktober goedkeuring oprichten Stichting Investeringsfonds door provincie - Eind november oprichting bv 11

12 koop woningen van ASR Evaluatie Jaarlijks zal de BC herberekend moeten worden om te zien of de voorziening hoog genoeg is. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Ontwerpbesluit Meerhoven Meerrijk bv b Business case Fakton a De bijlagen worden meegestuurd * De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 12

13 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012; besluit: 1. tot het verstrekken van een lening ter grootte van maximaal 14 miljoen aan de bv; 2. tot het verstrekken van een lening ter grootte van ,00aan het Investeringsfonds; - tot het verstrekken van een lening ter grootte van ,00aan de bv t.b.v. het Investeringsfonds. 3. tot instellen van een voorziening ter afdekking van de waardevermindering Achtervang constructie Meerrijk: a het doel en de functie van de voorziening: De gemeente heeft zowel een lening aan de bv als aan het investeringsfonds voor de financiering van woningen verstrekt. Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van de negatieve waardeontwikkeling van de woningen waardoor de leningen niet volledig kunnen worden afgelost. b de voeding van de voorziening: Eenmalige storting bij oprichting van de bv uit baten van het Rijk voor woningbouwstimulering en periodieke storting van het renteverschil tussen de te betalen rente door de gemeente en de doorberekende rente vanuit de gemeente naar de bv. c. de criteria voor stortingen en onttrekkingen: De storting is gebaseerd op het verschil tussen de lening en de waardeontwikkeling hiervan. De onttrekking vindt plaats bij afwikkeling van de bv of indien de bv eerder haar balanspositie moet herwaarderen. d gemachtigd voor het doen van stortingen en onttrekkingen: College is gemachtigd voor het doen van stortingen en onttrekkingen. e. maximumhoogte van de voorziening: De voorziening kan maximaal het totale bedrag van de leningen bedragen f. minimumhoogte van de voorziening: 0 g looptijd van de voorziening: 5jr - tot het storten van ,00 in de voorziening waardevermindering investeringsfonds Achtervang constructie Meerrijk op het moment van instelling. 4. Instemmen met de begrotingswijziging 13

14 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 november J. van Zijl, waarnemend voorzitter. J. Verheugt, griffier. lbr/jd

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01045 / 2421553 B&W beslisdatum 15 augustus 2017 Dossiernummer 17.33.451 Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum Inleiding In de overeenkomst Voortgezet

Nadere informatie

b Onvermijdelijk gemeente Eindhoven 12R5097 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE

b Onvermijdelijk gemeente Eindhoven 12R5097 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5097 12bst01993 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.351 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Tweede Memorie van antwoord 19/10 D. PS-vergadering : 23 april Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen

Tweede Memorie van antwoord 19/10 D. PS-vergadering : 23 april Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen Tweede Memorie van antwoord 19/10 D Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 23 april 2010 Onderwerp Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant In de vergadering

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Garantstelling drie leningen woningbouwcomplexen Wooninc.

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbijlage nummer a x8 Inboeknummer 88+oo6SBS Beslisdatum B&W 8 november r998 Dossiernummer 84S. 6oa Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Statenvoorstel 19/10 A

Statenvoorstel 19/10 A Statenvoorstel 19/10 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 19 maart 2010 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 26 februari 2010 Commissie Bestuur en Middelen, 26 februari 2010 Onderwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer.

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 oktober 2013 Aanleiding Planontwikkeling

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk 16.504503 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 7 juli 2016 Jaargang en nummer 2016 62 Geheim Nee

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst02052 Beslisdatum B&W 3 december 2013 Dossiernummer 13.49.351 Raadsvoorstel aanwijzing Studio040 als lokale publieke media-instelling. Inleiding Het Commissariaat voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instellen CO2-reserve

Raadsvoorstel Instellen CO2-reserve gemeente Eindhoven 17R7188 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00259 / 2099747 B&W beslisdatum 21 maart 2017 Dossiernummer 17.12.351 Raadsvoorstel Instellen CO2-reserve Inleiding Op 31 januari 2017 is het Klimaatplan

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd. Openbaar Onderwerp Erfpacht in crisistijd Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst en J. van der Meer Samenvatting De economische crisis heeft er onder andere

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09. R/275. OOI Inboeknummer o9bstor8o8 Beslisdatum B%W ts september 2009 Dossiernummer 938 453 Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft beantwoording vragen Dhr. Leenders n.a.v. raadsvoorhangbrief Oprichting Mobility-S

gemeente Eindhoven Betreft beantwoording vragen Dhr. Leenders n.a.v. raadsvoorhangbrief Oprichting Mobility-S gemeente Eindhoven Gemeenteraad Programma Spoorzone Van mw. S. Yilmaz Kamer KBC 8e verdieping Telefoon (040) 238 67 38 1 augustus 2013 Memo Betreft beantwoording vragen Dhr. Leenders n.a.v. raadsvoorhangbrief

Nadere informatie

Investeringsfonds Meerrijk

Investeringsfonds Meerrijk NOTITIE Investeringsfonds Meerrijk Aan: T.a.v. Gemeente Eindhoven Dhr. John Jacobs Van: Hugo Mistrate Haarhuis Datum: 10 oktober 2012 Onderwerp: Business case MeerhovenMeerrijk B.V. Kenmerk: Inhoudsopgave

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Startersleningen voor koopstarters Status Besluitvormend Voorstel 1. De voorwaarden voor startersleningen te verruimen. a. De koopstarter van buiten Boxtel voor de starterslening in aanmerking

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering September 2016 Nummer 6929 Onderwerp Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies Cultuur Eindhoven: de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00457 Beslisdatum B&W 4 maart 2014 Dossiernummer 14.10.451 Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 12 januari 2016 Corr.nr. 2016-00694, ECP Nummer 3/2016 Zaaknr. 612717 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, 15-10-2002 Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 24.10.2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verzoek van de Stichting De Wijngaard om gemeentegarantie te verlenen voor

Nadere informatie

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7163 Inboeknummer 17bst00207 B&W Beslisdatum 28 februari 2017 Dossiernummer 17.09.751 Raadsvoorstel Rechtstreekse subsidierelatie Stichting Glow Inleiding In 2011 werd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT Doetinchem, 1 juli Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv

Aan de raad AGENDAPUNT Doetinchem, 1 juli Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv Aan de raad AGENDAPUNT 12.5 Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv Voorstel: 1. in te stemmen met de met Sportcentrum Rozengaarde bv te sluiten overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11bst00517 Beslisdatum B&W 31 maart 2011 Dossiernummer 11.2042 OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen

Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen Openbaar Onderwerp Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tafeltennis Nijmegen heeft in 2009 een tafeltennishal

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5627 Raadsvoorstel Uitvoeringsplan monumenten

gemeente Eindhoven 13R5627 Raadsvoorstel Uitvoeringsplan monumenten gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5627 13bst01982 Beslisdatum B&W 19 november 2013 Dossiernummer 13.47.451 Raadsvoorstel Uitvoeringsplan monumenten 2014-2018 Inleiding Cultuurhistorie heeft

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Starterslening 2 7 juli 2014 14.07.07 ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb Projectmanagement

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb Projectmanagement gemeente Eindhoven Projectmanagement Raadsnummer Inboeknummer 10bst01835 Beslisdatum B&W Dossiernummer OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb10039506 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Financiële uitgangspunten voor het contract Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG)

Financiële uitgangspunten voor het contract Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) gemeente Eindhoven 16R6812 Raadsnummer Inboeknummer 16BST00686 Beslisdatum B&W 27 mei 2016 Dossiernummer 16.21.351 Raadsvoorstel Financiële uitgangspunten voor het contract Slim Verduurzamen Gemeentelijke

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie