Instelling. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Integra Business law update Onderwerp Het nieuwe Wetboek van Economisch Recht Datum December 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2015 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 INTEGRA Business law update INTEGRA - Business law update is de nieuwsbrief van INTEGRA advocaten, met kantoren te Gent en Hasselt (www.integra-advocaten.be). Nrs. 2 en 3 December 2014 HET NIEUWE WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT ( WER ) Totstandkoming Het economisch recht in België werd gedurende ruime tijd gekenmerkt door een wildgroei, verbrokkeling en incoherentie van wetteksten. Om deze versplintering een halt toe te roepen ontstond in 2007 de idee om het economisch recht te codificeren in één wetboek van economisch recht. Het nieuwe Wetboek van economisch recht ( WER ), dat op heden uit 18 boekdelen bestaat, kwam stapsgewijs tot stand. Een eerste belangrijke stap in de totstandkoming ervan was de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Deze wet voegde slechts drie boekdelen in het WER in. Via de techniek van aanbouwwetgeving zijn inmiddels alle 18 boekdelen ingevoegd. De techniek van aanbouwwetgeving verklaart eveneens de verschillende tijdstippen van inwerkingtreding van de verschillende boekdelen. Het WER beperkt zich niet tot een loutere codificatie van allerhande economische wetten (die aldus worden opgeheven door de inwerkingtreding van het WER), maar beoogt tevens een actualisering en hervorming van de bepaalde regels. Inhoud Het WER omvat enerzijds een aantal algemene beginselen (waaronder de vrijheid van handel en de bescherming van de consument) en anderzijds een codificatie van specifieke wettelijke regelingen. De codificatieoefening laat het klassieke handelsrecht (met name het Wetboek van koophandel) en het vennootschapsrecht evenwel onaangeroerd. Het WER bevat de volgende 18 boekdelen: I. Definities II. Algemene beginselen III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen IV. Bescherming van de mededinging V. De mededinging en de prijsevoluties VI. Marktpraktijken en de prijsevoluties VII. Betalings- en kredietdiensten VIII. Kwaliteit van producten en diensten IX. Veiligheid van producten en diensten. 1

3 X. Economische overeenkomsten XI. Intellectuele eigendom XII. Recht van de elektronische economie XIII. Overleg XIV. Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beroepsbeoefenaars van een vrij beroep XV. Rechtshandhaving XVI. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen XVII. Bijzondere rechtsprocedures XVIII. Maatregelen voor crisisbeheer Hierna volgt een beknopte bespreking van een aantal belangrijke wijzigingen. Boek IV: Bescherming van de mededinging Het vierde boekdeel van het WER, dat inmiddels integraal in werking is getreden, vervangt de wet van 15 september 2006 over de bescherming van de economische mededinging (WBEM) en voegt tevens enkele nieuwigheden toe. Belgische Mededingingsautoriteit Een procedurele nieuwigheid is dat er een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid wordt opgericht, de zogenaamde Belgische Mededingingsautoriteit, die de bevoegdheid krijgt om de artikelen inzake het kartelverbod (artikel IV.1 WER) en misbruik van machtspositie (artikel IV.2 WER) toe te passen. Voorheen werden deze bevoegdheden waargenomen door het Auditoraat en de Raad voor de Mededinging. Persoonlijke aansprakelijkheid Wanneer een onderneming een kartelinbreuk heeft begaan, kunnen de betrokken bestuurders en personeelsleden tevens persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun bijdrage aan deze kartelinbreuk. Dergelijke bijdrage van een bestuurder of personeelslid kan bestaan in het louter voeren van onderhandelingen over een eventuele inbreuk, zonder de noodzaak dat daaruit ook daadwerkelijk een afspraak volgt. De aansprakelijkheid houdt in dat de desbetreffende personen een administratieve geldboete kunnen oplopen gaande van 100 EUR tot EUR. Strafsancties kunnen aan bestuurders en personeelsleden niet worden opgelegd. Clementieregel voor natuurlijke personen Naast de reeds bestaande clementieregeling voor ondernemingen, voert het WER tevens een clementieregeling voor natuurlijke personen in. Zij komen daarvoor in aanmerking wanneer zij ertoe hebben bijgedragen om het bestaan van een kartelinbreuk te bewijzen en de deelnemers ervan te identificeren. 2

4 De gevolgen van het toekennen van clementie aan ondernemingen of aan natuurlijke personen is verschillend. Ondernemingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van een volledige of gedeeltelijk vrijstelling van de geldboeten. Natuurlijke persoon daarentegen kunnen een verzoek tot immuniteit van vervolging indienen. Boek VI: marktpraktijken en consumentenbescherming (David De Vleeschauwer) Boek VI codificeert de wet van 6 april 2010 op de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC). Boek XIV doet hetzelfde voor de bepalingen die specifiek betrekking hebben op de beoefenaars van een vrij beroep. Beide boekdelen zijn op 31 mei 2014 in werking getreden. Verruimd toepassingsgebied Ten eerste wordt het toepassingsgebied van deze wetgeving verruimd doordat een consument niet meer uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden dient te handelen. Deze voorwaarde wordt geschrapt en een consument wordt voortaan door het WER gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Informatieverplichting t.a.v. de consument De informatieverplichtingen van ondernemingen die wensen te contracteren met consumenten worden eveneens uitgebreid. Onder de oude wetgeving diende aan de consument behoorlijke en nuttige informatie te worden gegeven betreffende de belangrijkste productkenmerken en verkoopsvoorwaarden, rekening houdend moet zijn informatiebehoefte en met het voorzienbare gebruik. Nu dient aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze een reeks opgesomde inlichtingen te worden meegedeeld, tenzij die informatie al duidelijk is uit de context (artikel VI.2 WER). Levertijd In tegenstelling tot wat voorheen gold, kan de consument niet langer eisen dat de goederen onmiddellijk worden geleverd. De onderneming moet de goederen wel onverwijld leveren, doch in ieder geval niet later dan dertig (30) dagen na de sluiting van de overeenkomst, behoudens wanneer een ander tijdstip werd overeengekomen. Risico-overdracht Ook de regels inzake risico-overdracht worden gewijzigd. Bij overeenkomsten waarbij de onderneming de goederen naar de consument opstuurt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen thans op de consument over zodra hij, of een door hem aangewezen derde partij, andere dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder 3

5 wanneer deze van de consument opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden. Herroeping(stermijn) bij verkoop op afstand of buiten de verkoopruimten De herroepingstermijn, waarin het oude WMPC voorzag voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, wordt nu verlengd tot veertien (14) dagen, zodat deze termijn voortaan overeenstemt met deze toepasselijk op verkopen op afstand. Heeft de onderneming de consument niet de verplichte informatie over het herroepingsrecht verstrekt, dan loopt de herroepingstermijn af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde herroepingstermijn. Bij dienstenovereenkomsten kan het herroepingsrecht niet meer worden uitgeoefend wanneer de dienst volledig is uitgevoerd op voorwaarde dat de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Onder de voormalige WMPC kon de consument zijn herroepingsrecht niet meer uitoefenen indien de uitvoering van de overeenkomst was begonnen tijdens de herroepingstermijn. Verkooppromoties Ondanks het feit dat het Europees Hof van Justitie de vigerende Belgische bepalingen inzake verkoop met verlies en de sperperiode strijdig met het Europees recht acht, werden de betreffende bepalingen niet geschrapt in het WER. (David De Vleeschauwer) Boek X, Titel 2: Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten Op 31 mei 2014 trad Boek X van het WER in werking. Onder meer de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten is in dit boek overgenomen. De essentie van deze wetgeving bestaat erin dat de persoon aan wie het recht wordt verleend om gebruik te maken van een zgn. commerciële formule bij de verkoop van producten of het verstrekken van diensten minstens één (1) maand voor de contractsluiting grondig wordt geïnformeerd (door overmaking van het zgn. precontractueel dossier, waarvan de minimuminhoud wettelijk is bepaald). De wetgever heeft bij de overname van de Wet van 19 december 2005 in het WER een aantal wijzigingen aan de bepalingen ervan aangebracht teneinde de regels doeltreffender maken en ze aan de realiteit van het economisch leven aan te passen. Tegelijk zouden deze wijzigingen tot een vereenvoudiging van de toepassing ervan moeten leiden. 4

6 Definitie commerciële samenwerkingsovereenkomst Vooreerst werd het toepassingsgebied van de regelgeving aanzienlijk uitgebreid, door een drietal aanpassingen aan de definitie van commerciële samenwerkingsovereenkomst. (1) Omdat de Wet van 19 december 2005 zich beperkte tot overeenkomsten gesloten tussen twee personen ontstond al snel betwisting over de vraag of overeenkomsten tussen meer dan twee personen eveneens werden geviseerd. Volgens de meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak was dat het geval. Voortaan is er absolute duidelijkheid: artikel 11 Boek I WER bepaalt dat alle overeenkomsten gesloten tussen meerdere personen worden gevat. (2) Bovendien is niet langer vereist dat men in eigen naam en voor eigen rekening werkt om de bescherming van de wet te genieten. Ook die voorwaarde gaf voorheen aanleiding tot betwisting, omdat niet duidelijk was of dit criterium zowel tijdens de precontractuele fase als na het afsluiten van het contract diende te worden nageleefd. Door deze zgn. onafhankelijkheidsvoorwaarde te schrappen wil de wetgever duidelijk maken dat het in eigen naam en voor eigen rekening optreden enkel tijdens de precontractuele fase gerespecteerd moet worden. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst geldt de voorwaarde niet. Thans staat vast dat de regelgeving dus ook van toepassing kan zijn op handelsagentuurovereenkomsten, verkoopconcessies, commissieovereenkomsten, enz., althans mits ook aan de overige wettelijke voorwaarden (zoals de aanwending van een commerciële formule) is voldaan. (3) De vergoedingsvoorwaarde ( die daarvoor een vergoeding van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt ) werd eveneens geschrapt. Deze voorwaarde leidde immers ongewild tot de uitsluiting van een aantal overeenkomsten uit het toepassingsgebied. Verzekeringsagentuur- en bankagentuurovereenkomsten Terwijl de zonet besproken wijzigingen het toepassingsgebied van de regelgeving verruimen, worden verzekeringsagentuur- en bankagentuurovereenkomsten voortaan uitdrukkelijk uitgesloten. Aangezien beide overeenkomsten door specifieke wetten worden geregeld, wil de wetgever aldus legistieke onverenigbaarheden voorkomen. De legitimatie van deze uitsluiting kan nochtans in vraag worden gesteld, vermits de bijzondere wetgeving waarop wordt gedoeld immers niets bepaalt met betrekking tot precontractuele informatie. Bovendien rijst de vraag of de verantwoording voor deze uitsluiting van de verzekeringsagentuur- en bankagentuurovereenkomsten ook niet opgaat voor handelsagentuur- en alleenverkoopovereenkomsten, vermits die ook door bijzondere wetgeving worden beheerst. Bedenktijd van één (1) maand Het Wetboek voert een nieuwe (bedenk)termijn van één (1) maand in indien het ontwerp van overeenkomst tijdens de (lopende) bedenktijd zou worden gewijzigd; althans indien de bedoelde wijzigingen uitgaan van diegene die het recht verleent (zo niet, blijft de normale termijn zonder meer lopen). Die moet dan minstens één maand voor het sluiten van de 5

7 overeenkomst het gewijzigde ontwerp en een vereenvoudigd afzonderlijk document verstrekken. Verbintenissen tijdens bedenktijd Voorts voorziet Boek X voortaan in twee uitzonderingen op het algemene verbod om tijdens de bedenktijd van één (1) maand voor de contractsluiting reeds verbintenissen aan te gaan. Vooreerst mogen partijen die een zakenrelatie onderhouden gedurende die termijn van één (1) maand toch verbintenissen aangaan, indien de samenwerkingsovereenkomst enkel wordt hernieuwd of gewijzigd. De tweede uitzondering houdt verband met de geheimhoudingsverplichting. De wet van 2005 bepaalde dat partijen bij een commerciële samenwerkingsovereenkomst verplicht waren tot geheimhouding, maar voorzag niet in een sanctie op deze verplichting. Contractueel werd daarom vaak een schadevergoeding bedongen. Deze contractuele oplossing streed echter met het verbod om, voor het verstrijken van de bedenktijd van één (1) maand, verbintenissen aan te gaan en vergoedingen, bedragen of waarborgen te vragen of te betalen. Thans wordt de mogelijkheid om tijdens de bedenktijd van één maand een geheimhoudingsakkoord op straffe van een geldboete af te sluiten uitdrukkelijk erkend. Vereenvoudigd precontractueel informatiedocument Het WER voorziet nog in een andere nieuwigheid: het vereenvoudigd precontractueel informatiedocument. Degene die het recht verleent, dient de andere partij een ontwerp van overeenkomst en een dergelijk vereenvoudigd precontractueel informatiedocument te bezorgen, indien: de partijen hun commerciële samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur hernieuwen; zij een nieuwe commerciële samenwerkingsovereenkomst onderling wensen af te sluiten; of aan een commerciële samenwerkingsovereenkomst die sinds minstens twee jaar gesloten is, wijzigingen worden aangebracht; tenzij de wijzigingen op schriftelijk verzoek van diegene die het recht verkrijgt worden doorgevoerd. De betrokken documenten dienen minstens één (1) maand voor de hernieuwing, sluiting of wijziging te worden overgemaakt. Sancties Het WER neemt ten slotte de bestaande nietigheidssancties uit de wet van 2005 over, maar voegt tegelijk een nieuwe sanctie toe. De persoon die het recht verkrijgt kan voortaan een beroep doen op het gemene recht inzake wilsgebreken of quasi-delictuele aansprakelijkheid ingeval de belangrijke contractuele bepalingen of de gegevens voor de correcte beoordeling onjuist of onvolledig zouden blijken te zijn. 6

8 Inwerkingtreding Boek X is op 31 mei 2014 in werking getreden. Het is van toepassing op alle commerciële samenwerkingsovereenkomsten die sindsdien zijn afgesloten. Bovendien moet rekening worden gehouden met artikel X.29. betreffende het vereenvoudigd precontractueel informatiedocument, dat immers vanaf 31 mei 2014 ook op lopende overeenkomsten van toepassing is. Boek VII: Betalings- en kredietdiensten (Stefanie Vanwelckenhuijzen) Boek VII vormt hoofdzakelijk een codificatie van het bestaande recht met betrekking tot de betalingsdiensten, de instelling van een basisbankdienst, het hypothecair krediet, de centrale voor kredieten aan particulieren en het consumentenkrediet. Het is voornamelijk met betrekking tot het consumentenkrediet dat met ingang van 1 april 2015 enkele nieuwe striktere regels toepassing zullen vinden: Onderzoeksplicht Boek VII wijzigt grondig de onderzoeksplicht in hoofde van de kredietgever en de kredietbemiddelaar. Zij zullen er uitdrukkelijk toe verplicht worden om aan de consument en de steller van een persoonlijke zekerheid een kredietaanvraagformulier of een informatieaanvraagformulier voor te leggen. Deze verplichting zal enkel gelden indien het kredietbedrag van de gevraagde kredietovereenkomst het bedrag van 500 EUR overschrijdt. Het formulier moet in de vorm van een vragenlijst worden overgemaakt aan de consument, waarbij minstens onderstaande essentiële informatie verplicht dient te worden opgevraagd: (i) (ii) (iii) (iv) het doel van het krediet; het inkomen; de personen ten laste; de lopende financiële verbintenissen, waarbij in het bijzonder het openstaande saldo en het aantal kredieten in omloop moet worden opgevraagd. Nieuw is ook de verplichting dat de kredietgever het formulier moet bewaren zolang de consument het opgenomen krediet niet heeft terugbetaald. Met de invoering van Boek VII komt de bewijslast inzake de naleving van de onderzoeksplicht derhalve op de kredietgever te liggen. Onder de thans nog geldende Wet inzake het Consumentenkrediet heeft de kredietgever de verplichting om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen om de kredietwaardigheid van de consument en de steller van een persoonlijke zekerheid te beoordelen. Wat de kredietgever met het bekomen resultaat doet en hoe hij de informatie gebruikt bij de krediettoekenning vormt in het licht van zijn onthoudingsplicht onder de huidige regelgeving in beginsel slechts een middelenverbintenis. Boek VII brengt hier evenwel een belangrijke uitzondering aan. De kredietgever zal zich in de toekomst moeten 7

9 onthouden van het sluiten van een kredietovereenkomst wanneer de consument in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren negatief geregistreerd staat voor een totaal achterstallige bedrag van meer dan EUR in het kader van een consumentenkrediet dat niet werd afgelost. Indien de kredietgever zich niet onthoudt, begaat hij een fout. Thans wordt met Boek VII ook een jaarlijkse herbeoordelingsplicht ingevoerd. De kredietgever dient daarbij de kredietwaardigheid van de consument tijdens de looptijd van een kredietovereenkomst van onbepaalde duur jaarlijks te herbeoordelen. Toezicht De FOD Economie houdt toezicht op de naleving door de kredietgever en de kredietbemiddelaar van de bepalingen van Boek VII. Zij kan daarbij inbreuken opsporen en vaststellen. Het inmiddels op 29 mei 2014 inwerking getreden artikel XV.17, 1, eerste lid WER zorgt evenwel voor een belangrijk nieuw wapen in de strijd tegen inbreuken. Voortaan beschikken de ambtenaren van de FOD Economie over de bevoegdheid om zich voor te doen als cliënten of potentiële cliënten, zonder dat zij hun hoedanigheid en de omstandigheid dat de bij deze gelegenheid gedane vaststellingen kunnen worden aangewend voor de uitoefening van het toezicht moeten meedelen. Men zal derhalve beroep kunnen doen op de zogenaamde mystery shoppers. De wet voorziet evenwel uitdrukkelijk dat de betrokken ambtenaar de kredietgever daarbij niet mag provoceren. (Andy Beeckwee) Boek XI (Intellectuele Eigendom), Titel 5: Het auteursrecht en de naburige rechten. Boek XI van het WER, ingevoegd bij wet van 19 april 2014, handelt uitsluitend over de intellectuele eigendomsrechten. Naast het coördineren van de bestaande wetten inzake intellectuele eigendom werd ook voor dit boek van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal wijzigingen en nieuwigheden in te voegen. Boek XI treedt in werking op 1 januari 2015 (artikel XI.49). Vooral in het auteursrecht en de naburige rechten (Titel V van boek XI) werden een aanzienlijk aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Dit met het oog op meer transparantie, rechtszekerheid en een efficiënte geschillenbeslechting. Hierna worden een aantal van die wijzigingen kort besproken. Het volgrecht In de regeling inzake het volgrecht wordt het vrijwillig collectief beheer vervangen door een stelsel van verplicht collectief beheer. Hierbij wordt een uniek platform in het leven geroepen in de schoot van de beheersvennootschappen (bv. SABAM) waarvan de modaliteiten nader zullen worden bepaald door de Koning. Concreet betekent dit dat auteurs in de sector van de grafische of beeldende kunst voortaan verplicht zullen zijn de doorverkoop aan te geven aan 8

10 de beheersvennootschappen en de doorverkoper voortaan het volgrecht zal moeten uitbetalen aan de beheersvennootschappen. Vergoeding voor het leenrecht Teneinde gevolg te geven aan de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (waarin België meermaals werd veroordeeld wegens niet-omzetting of strijdigheid met de richtlijn 2006/115/EG inzake het verhuurrecht) wordt de vergoeding voor het leenrecht voortaan bepaald aan de hand van het volume van de collectie van de uitleeninstelling en/of het aantal uitleningen per instellingen. Artikel XI.245 bepaalt nu ook uitdrukkelijk dat de verdeelsleutels voor de vergoeding van dwingend recht zijn en dat de vergoedingen aan alle gerechtigden, met uitzondering van deze voor uitgevers en producenten, niet overdraagbaar zijn. Verlenging beschermingsduur van (bepaalde) naburige rechten Ter omzetting van de richtlijn 2011/77/EG bedraagt de beschermingstermijn van de uitvoerende kunstenaars van wie de prestatie is vastgelegd op een fonogram en de producten van fonogrammen voortaan 70 i.p.v. 50 jaar. Doorgifte via de kabel In de sector van kabeldoorgifte worden heel wat nieuwigheden ingevoegd. Zo voorziet het nieuw artikel XI.225 een recht op vergoeding voor kabeldoorgifte dat onderworpen is aan een stelsel van verplicht collectief beheer en de oprichting van een uniek loket voor de inning van de rechten voor kabeldoorgifte waarvan de modaliteiten nader dienen te worden bepaald door de Koning. De nieuwe artikelen XI voorzien verder de opstelling door de Dienst Regulering van het auteursrecht en de naburige rechten (zie verder) van een register van de overeenkomsten m.b.t. kabelrechten en de verplichte mededeling door de kabelmaatschappijen van de bedragen van auteursrechten en naburige rechten aan voormelde Dienst. Beheersvennootschappen Artikel XI.252 bepaalt voortaan dat de verhogingen die beheersvennootschappen toepassen bij het niet tijdig aangeven door de gebruiker, aan de wettelijke voorwaarden van objectiviteit en niet-discriminatie moeten voldoen. Beheersvennootschappen dienen nu ook hun tariferings- en inningsregels bekend te maken op een duidelijk leesbare plaats op hun website. In artikel XI.253 wordt de mogelijkheid voorzien voor de Koning om bepaalde maatregelen te nemen met het oog op de administratieve vereenvoudiging voor de inningen door de beheersvennootschappen, zoals het instellen van een uniek platform of van een unieke factuur. In artikel XI.258 wordt bovendien een klachtenprocedure bij de beheersvennootschappen ingesteld waarbij rechthebbenden, leden van de beheersvennootschappen en gebruikers klacht kunnen indienen tegen de wijze waarop de beheersvennootschappen de betreffende rechten beheren, innen of verdelen. 9

11 Maatregelen ter verhoging van transparantie Artikelen XI omschrijven ten slotte de taken en bevoegdheden van de zgn. Dienst Regulering van het auteursrecht en de naburige rechten, een nieuw orgaan binnen de FOD Economie dat moet dienen als regulator ( Dienst Regulering of Regulator ). De Dienst Regulering heeft de bevoegdheid toezicht uit te oefenen op de innings-, tariferings- en verdelingsregels van de beheersvennootschappen, advies te verlenen en op te treden als bemiddelaar bij geschillen over de toepassing van de regels inzake auteursrecht en naburige rechten. Contactpersonen: (Sander Vanderheyde) Jochen Schraeyen Advocaat-vennoot Kristof Vanhove Advocaat-vennoot Timothy Van de Gehuchte Advocaat-vennoot Matthias Gesquière Advocaat-vennoot 10

INHOUD. Voorwoord... v. Het Wetboek van economisch recht. Achtergrond en opzet Jacques Steenbergen... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Het Wetboek van economisch recht. Achtergrond en opzet Jacques Steenbergen... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Het Wetboek van economisch recht. Achtergrond en opzet Jacques Steenbergen.............................................. 1

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT: VAN NU EN STRAKS?

HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT: VAN NU EN STRAKS? HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT: VAN NU EN STRAKS? HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT: VAN NU EN STRAKS? Bert Keirsbilck Evelyne Terryn (eds.) Antwerpen Cambridge Het Wetboek van economisch recht: van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Op 18.01.2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet betreffende de precontractuele informatie bij

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Extern standpunt. Workshop FOD Economie 22/5/13. Zakenrecht & zakelijke zekerheden 2011-12 1. Prof.Dr. R. Feltkamp

Extern standpunt. Workshop FOD Economie 22/5/13. Zakenrecht & zakelijke zekerheden 2011-12 1. Prof.Dr. R. Feltkamp Extern standpunt Workshop FOD Economie 22/5/13 Prof. Dr. K. Byttebier Hoogleraar VUB (Vz. PREC) Advocaat (Everest) Prof. Dr. R. Feltkamp Docent VUB (PREC-BuCo) Advocaat (MODO) Zakenrecht & zakelijke zekerheden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Regulatory www.lydian.be Onderwerp Het langverwachte KB Uitvoering gepubliceerd inwerkingtreding nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving op 1 juli 2013? Datum 14 februari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Handhaving van IE-Rechten Workshop Boek XI Intellectuele Rechten 15 Mei 2014 FOD Economie

Handhaving van IE-Rechten Workshop Boek XI Intellectuele Rechten 15 Mei 2014 FOD Economie Handhaving van IE-Rechten Workshop Boek XI Intellectuele Rechten 15 Mei 2014 FOD Economie Geert Glas, Advocaat Allen & Overy LLP 1 AGENDA 1. Algemeen overzicht procedurewijzigingen 2. Specifieke procedurewijzigingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10

PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10 PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10 PRECONTRACTUELE INFORMATIE BIJ COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN INLEIDING De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Grondwettelijk Hof Onderwerp Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Handelsagentuurovereenkomst. Verzekeringsagent Datum 15 oktober 2015 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten Paul HEYMANS, Legal, Tax, Risk & Control Manager Credit Operations, ALLIANZ, Voorzitter van de Juridische Commissie Hypothecair krediet van de BVK en Ondervoorzitter van de EMF 23-10-2015 1 UITGANGSPUNT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Het nieuwe ontslagrecht in Nederland Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Prof. Marie Christine Janssens 1

Prof. Marie Christine Janssens 1 Wetboek Economisch Recht Boek XI Intellectuele eigendom Prof. Marie-Christine Janssens Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR) Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) Wetten van 10 en 19 april

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Spotlight Eubelius www.eubelius.com Onderwerp What's in a name: van tot werkloosheid met bedrijfstoeslag Datum Mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Newsletter INTRO. Juli 2014. Beste lezer,

Newsletter INTRO. Juli 2014. Beste lezer, Newsletter Juli 2014 INTRO Beste lezer, Het nieuwe Boek X van het Wetboek Economisch Recht werd recent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en er zijn toch een aantal nieuwigheden die al dan niet rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp De invoering van het begrip ernstige fiscale fraude naar een strengere aanpak van de fiscale fraude! Datum 6 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 422 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Het Hof van Justitie zet de deur open voor tweedehandse software Datum 9 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

De (nieuwe) regelen inzake consumentenkrediet in Boek VII WER

De (nieuwe) regelen inzake consumentenkrediet in Boek VII WER De (nieuwe) regelen inzake consumentenkrediet in Boek VII WER Prof. Dr. Reinhard Steennot Instituut Financieel Recht (UGent) Interuniversitair Centrum Recht & Consument (UGent UA) Inleiding Boek VII: financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene en praktische voorstelling van het Boek XI

Algemene en praktische voorstelling van het Boek XI Algemene en praktische voorstelling van het Boek XI Natacha Lenaerts FOD Economie - DIE Plan Boeken van het WER Codificatie Nieuwigheden Splitsing wetsontwerp in art. 77 & 78 GW. Aanpassing andere wetten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Empoyment www.lydian.be Onderwerp Schijnzelfstandigheid in de bouwsector Datum Augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Marktpraktijken en informatieverplichtingen

Marktpraktijken en informatieverplichtingen Marktpraktijken en informatieverplichtingen E-commerce Ellen Enkels 27 november 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be 2 Overzicht I. Juridisch

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Van brugpensioen naar SW(ee)T of SW(ea)T Datum 13 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te genereren, hierna ook te noemen: de dienst; de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Business Law update www.integra-advocaten.be Onderwerp Recente rechtspraak in vennootschapsrechtelijke zaken Datum Juni 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl

Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet Advies nr. 2011/08 van 4 oktober 2011 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de sancties bepaald

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie