Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet"

Transcriptie

1 Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet 1

2 2 1 Definities Algemene Voorwaarden van BinckBank BinckBank Effecten Effectenkrediet Gebonden Rekening Kredietnemer Kredietovereenkomst Rekening Schriftelijk Transfer van Effecten de Algemene Voorwaarden waarvoor de klant voor ontvangst en aanvaarding getekend heeft bij ondertekening van de Klantenovereenkomst. Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, tel , BTW BE , RPR Antwerpen, maatschappelijke zetel BinckBank N.V., Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam, Nederland, is de kredietgever. BinckBank is als bijkantoor van een buitenlandse kredietinstelling onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel - en is door de Federale Overheidsdienst Economie onder het nummer geregistreerd voor de toekenning van kredietopeningen en in die hoedanigheid onderworpen aan het toezicht van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO s, Middenstand en Energie, Dienst Krediet-Schuldenlast, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel (www.mineco.fgov.be)..alle briefwisseling aan BinckBank moet verstuurd worden naar Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen. is de verzamelnaam voor alle financiële instrumenten. een kredietopening onderworpen aan de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. de Rekening die in artikel 5 van de bijzondere voorwaarden speciaal bestemd wordt als pand voor de terugbetaling van alle uit hoofde van de Kredietovereenkomst aan BinckBank verschuldigde bedragen. de persoon die de Kredietovereenkomst ondertekend heeft. het geheel van de bijzondere en algemene voorwaarden die de Kredietnemer aanvaard heeft. de bij BinckBank aangehouden geld- en effectenrekening in rekening-courant op naam van de rekeninghouder. elke schriftelijke mededeling onafhankelijk van de aard van de materiële informatiedrager (zoals bijvoorbeeld brief, , berichten op de website, enz.). de overdracht van Effecten van/naar een Rekening bij BinckBank naar/van een rekening bij een andere instelling. 2 Totstandkoming en duur van de overeenkomst 2.1 Het Effectenkrediet komt tot stand door de ondertekening van de Kredietovereenkomst. De kredietopening wordt ter beschikking gesteld op uw rekening na ontvangst door BinckBank van de geldig ondertekende Overeenkomst Effectenkrediet. Heeft het Effectenkrediet betrekking op een gemeenschappelijke Rekening, dan moet het Effectenkrediet door alle Rekeninghouders ondertekend worden. Indien u gehuwd bent, dient uw echtgeno(o)t(e) de Overeenkomst Effectenkrediet mee te ondertekenen, behalve indien u gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen. Alle Kredietnemers zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden voor alle rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De beëindiging van de Kredietovereenkomst ten aanzien van één van hen, heeft de beëindiging van deze overeenkomst ten aanzien van alle Kredietnemers tot gevolg. De Kredietnemers geven elkaar volmacht om, alleen optredend, in naam en voor rekening van elkaar elke kennisgeving met betrekking tot het krediet in ontvangst te nemen. 2.2 De klant kan de Kredietovereenkomst te allen tijde per aangetekende brief kosteloos opzeggen. BinckBank kan de Kredietovereenkomst van onbepaalde duur beëindigen per aangetekende brief met een opzeggingstermijn van twee maanden. 3 Jaarlijks kostenpercentage, debetrente en nalatigheidsinterest 3.1 Het jaarlijks kostenpercentage wordt meegedeeld in de Overeenkomst Effectenkrediet. Het representatief voorbeeld wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen: het krediet wordt geacht volledig en onmiddellijk opgenomen te zijn; de Kredietovereenkomst wordt geacht een theoretische looptijd te hebben van 5 jaar; de interesten worden per kwartaal afgerekend. 3.2 De debetrente is verschuldigd op het einde van elk kwartaal en wordt geboekt op de rekening met valutadatum de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal. 3.3 De nalatigheidsinterestvoet is steeds gelijk aan de laatste toegepaste debetrentevoet.

3 4 Terugbetaling van het krediet 4.1 Onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 8.3, worden de betalingen eerst toegerekend op de eventueel verschuldigde nalatigheidsinterest en de kosten van ingebrekestelling, vervolgens op de debetrente en ten slotte op het kapitaal. De Klant heeft te allen tijde het recht voor de vervaldag het krediet volledig of gedeeltelijk terug te betalen. 4.2 Indien de Overeenkomst Effectenkrediet werd gesloten voor minder dan vijf jaar, dan dient het krediet te worden terugbetaald op de vervaldag van deze overeenkomst. Dit is eveneens het geval indien de Klant de Overeenkomst wenst te verlengen. 4.3 Indien de Overeenkomst Effectenkrediet werd gesloten voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur van meer dan vijf jaar, dan dient het krediet zoals wettelijk voorgeschreven, minstens vijfjaarlijks volledig te worden terugbetaald. Zodra de schuld dan terug op nul staat, kan de Klant nieuwe opnemingen verrichten. De termijn van vijf jaar herbegint steeds vanaf de eerste kredietopneming na de laatste nulstelling. 5 Bestedingsruimte machtiging 5.1 De bestedingsruimte is de ruimte die de Kredietnemer ter beschikking heeft voor overschrijvingen, aan- en verkoop of Transfer van Effecten. De bestedingsruimte wordt door BinckBank bepaald op basis van de som van het saldo op de Geldrekening, de eventuele dekkingswaarde van de Effecten en eventueel lopende orders, geblokkeerde Effecten en margins (indien er ongedekt geschreven opties en/of futures in de portefeuille zijn) op de Gebonden Rekening. De dekkingswaarde wordt bepaald overeenkomstig de vastgestelde kredietpercentages vastgelegd in het formulier Kredietpercentages Effectenkrediet. De meest recente versie van deze percentages is raadpleegbaar op de website van BinckBank of opvraagbaar bij BinckBank. De Effecten worden gewaardeerd aan hun marktwaarde en alle vreemde valutaposities worden omgerekend en gewaardeerd in euro. Het bedrag van de bestedingsruimte van de Gebonden Rekening is door de Kredietnemer steeds raadpleegbaar op de website van BinckBank of telefonisch opvraagbaar bij BinckBank. Overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden wordt de Gebonden Rekening in zijn geheel en tot aan de integrale terugbetaling van alle aan BinckBank verschuldigde bedragen uit hoofde van het Effectenkrediet speciaal bestemd tot pand als waarborg voor de terugbetaling van de aan BinckBank verschuldigde bedragen uit hoofde van het Effectenkrediet. 5.2 Indien de bestedingsruimte positief is, kan de Kredietnemer geld van de Rekening overschrijven en kan hij vrij Effecten kopen, verkopen of transfereren overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van BinckBank. 5.3 Indien de bestedingsruimte negatief is, zal de Kredietnemer op deze Rekening op het eerste Schriftelijk verzoek en ten laatste binnen de 5 handelsdagen na het verzoek van BinckBank, het gevraagde tekort aanzuiveren door een overschrijving van geld op de Rekening of door het uitvoeren van effectentransacties of effectentransfer voor zover dit een positief effect heeft op de bestedingsruimte. De Kredietnemer zal op dit verzoek ingaan, zelfs wanneer de Kredietnemer rekeninghouder is van andere Rekeningen bij BinckBank en het creditsaldo van deze Rekeningen een waarde heeft die overeenstemt met of groter is dan het tekort in de bestedingsruimte. 5.4 Van zodra en zolang de bestedingsruimte op de Gebonden Rekening negatief is en indien de Kredietnemer niet ingaat op het verzoek van BinckBank overeenkomstig artikel 5.3 van deze voorwaarden, beschikt BinckBank over de volgende rechten: De Kredietnemer geeft BinckBank een onherroepelijke volmacht om geld en Effecten over te schrijven van alle Rekeningen door de Kredietnemer bij BinckBank geopend naar de Gebonden Rekening ten belope van het bedrag dat overeenstemt met het tekort in de bestedingsruimte. De Kredietnemer geeft BinckBank de onherroepelijke volmacht om Effecten op het credit van de Gebonden Rekening te verkopen overeenkomstig artikel 5.5 van deze voorwaarden. BinckBank heeft overeenkomstig artikel 8.2 van deze voorwaarden het recht het Effectenkrediet te schorsen. BinckBank heeft het recht om elk order tot aan- of verkoop of Transfer van Effecten te weigeren. Bij niet-betaling zal de Kredietnemer zich in de situatie van artikel 8.3 bevinden. BinckBank oordeelt zelf over het ogenblik, de manier, de volgorde en de opportuniteit van de uitoefening van de hierboven beschreven rechten De Kredietnemer machtigt BinckBank in uitvoering van artikel 5.4 van deze voorwaarden, om de Effecten te verkopen en de opbrengst van de verkoop op het credit van de Gebonden Rekening te storten. Van zodra de bestedingsruimte negatief is, oordeelt BinckBank zelf over de uitoefening van deze machtiging tot verkoop van de Effecten, deels of in zijn geheel, naar haar vrije keuze. BinckBank zal de klant Schriftelijk in kennis stellen wanneer zij gebruik maakt van haar machtiging om de in pand gegeven Effecten te verkopen in naam en voor rekening van de Kredietnemer. Deze machtiging is onherroepelijk en kan meerdere malen gedurende heel de looptijd van het Effectenkrediet uitgoefend worden naar vrije keuze van BinckBank. Na de uitoefening van de machtiging blijft de Gebonden Rekening in pand overeenkomstig artikel 5.1 en 7 van deze voorwaarden.

4 6 Informatieplicht De Kredietnemer zal alles in het werk stellen om zijn kredietwaardigheid te handhaven. Hij zal BinckBank tijdig en Schriftelijk informeren over eventuele belangrijke wijzigingen in zijn vermogenstoestand, terugbetalingscapaciteiten en in het algemeen over wijzigingen in de aan BinckBank verstrekte inlichtingen. 7 Waarborgen 7.1 Alle huidige en toekomstige Effecten, tegoeden en goederen die zich voor rekening en risico van de Klant in handen van BinckBank, Bewaarneemster of derden namens BinckBank en Bewaarneemster bevinden, strekken haar van rechtswege tot bevoorrecht en ondeelbaar pand tot zekerheid van alle huidige en toekomstige verbintenissen van de Klant jegens BinckBank die voortvloeien uit de klantenrelatie in hoofdsom, rente en bijkomende kosten. De Rekening op naam van de Klant waarop de in pand gegeven tegoeden en Effecten ingeschreven zijn, wordt in onderlinge overeenkomst verklaard een speciale Rekening te zijn die ten gunste van BinckBank in pand wordt gegeven. BinckBank heeft het recht deze tegoeden en Effecten in portefeuille te houden of op de wettelijke manier te gelde te maken tot aanzuivering van voormelde schulden van de Klant, zowel uit hoofde van debetsaldi, een tekort aan te leveren waarden, een tekort in de bestedingsruimte als om het even welke verplichting ten opzichte van BinckBank. BinckBank heeft het recht op de Klant de eventuele verliezen te verhalen die uit de tegeldemaking van het pand kunnen voortvloeien. 7.2 In het bijzonder worden overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden alle contanten en Effecten die op het credit van de Gebonden Rekening van de Kredietnemer worden en zullen worden gestort, in pand gegeven ten gunste van BinckBank, tot waarborg van de bedragen die krachtens de Kredietovereenkomst aan BinckBank verschuldigd zijn en dit tot aan de volledige terugbetaling van het totale bedrag in hoofdsom, rente en bijkomende kosten uit hoofde van deze Kredietovereenkomst. Deze Rekening wordt als een in pand gegeven speciale Rekening beschouwd in de zin van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november Voor zover als nodig en in de mate dat de in pand gegeven activa schuldvorderingen van de Kredietnemer op BinckBank omvatten, erkent en aanvaardt BinckBank deze inpandgeving in haar hoedanigheid van schuldenaar overeenkomstig artikel 2075 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek De Kredietnemer mag niet over de activa in rekening beschikken tenzij onder de volgende voorwaarden, zonder afbreuk te doen op enige manier aan de rechten van BinckBank en binnen de volgende beperkingen. De Kredietnemer zal het beheer van de Gebonden Rekening behouden en zal transacties op Effecten en geldoverschrijvingen op deze Rekening mogen blijven uitvoeren overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden. BinckBank kan zich verzetten tegen elke transactie of overschrijving in haar geheel op deze Rekening zodra dit zou leiden tot een schending van artikel 5 van deze voorwaarden en zij kan niet verplicht worden een opdracht uit te voeren. De verpande Effecten zullen mogen worden vervangen door andere Effecten, door de inschrijving in rekening van deze andere Effecten en het pand zal niet alleen betrekking hebben op de activa die op de Rekening zijn ingeschreven op de dag van de ondertekening van de Kredietovereenkomst door de Kredietnemer, maar tevens op elk Effect of contanten die later op de Rekening worden geboekt louter door de inschrijving van de Effecten of de overschrijving van de contanten op de Rekening, ofwel ter vervanging van een ander verpand Effect of contanten ofwel bovenop de oorspronkelijk verpande Effecten of contanten overeenkomstig de vervangingsmogelijkheden en het beheerrecht van de Kredietnemer uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden en binnen de beperkingen van deze voorwaarden. Op de betrokken vervangen Effecten en contanten zal dezelfde regeling van toepassing zijn als op de oorspronkelijk in pand gegeven Effecten of contanten, zonder dat zij als een nieuwe zekerheid kunnen worden beschouwd. 7.4 BinckBank kan op haar naam, in de registers van de emittent alle Effecten op naam inschrijven die door de Kredietnemer op zijn Rekening bij BinckBank moeten worden aangehouden. Alle andere verhandelbare Effecten kunnen door BinckBank in naam en voor rekening van de Kredietnemer worden voorzien van een regelmatig endossement dat aangeeft dat de Effecten als waarborg werden gegeven. De Kredietnemer zal alle eventueel noodzakelijke formaliteiten vervullen opdat BinckBank al haar rechten kan doen gelden die voorvloeien uit deze inpandgeving. De Kredietnemer machtigt BinckBank ertoe in haar naam aan iedere derde met betrekking tot haar pandrecht elke eventueel noodzakelijke mededeling of kennisgeving te doen die haar geschikt zou lijken. 7.5 Onverminderd het recht van BinckBank om de in pand gegeven activa te gelde te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen, machtigt de Kredietnemer BinckBank ertoe in geval hij zijn verplichtingen krachtens de Kredietovereenkomst niet nakomt, om de in pand gegeven activa toe te eigenen, overeenkomstig de bepalingen van de wet, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en niettegenstaande een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop tussen de schuldeisers van de Klant. In geval van toe-eigening door BinckBank zullen de in pand gegeven activa worden gewaardeerd volgens de waarde waarvoor zij bij BinckBank op de Rekening ingeschreven zijn. Het is BinckBank eveneens toegestaan de in pand gegeven Effecten te gebruiken overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 7.6 De bepalingen van dit artikel beperken geenszins alle andere rechten en zekerheden die BinckBank krachtens de wet of de Algemene Voorwaarden van BinckBank geniet.

5 8 Niet-naleving en beëindiging van de overeenkomst 8.1 BinckBank waarschuwt u dat overschrijdingen van het kredietbedrag of overschrijdingen in de tijd zijn niet toegestaan. Elke door BinckBank toegestane afwijking houdt geen verhoging in van het kredietbedrag en moet onmiddellijk worden aangezuiverd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en leidt tot opschorting van het krediet. Treedt er desondanks een overschrijding op, dan is de Kredietnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling de volgende bedragen verschuldigd: het bedrag in overschrijding; de vervallen debetrente; nalatigheidsinterest, pro rata temporis te berekenen op het bedrag in overschrijding tegen de geldende nalatigheidsinterestvoet; kosten van ingebrekestelling a rato van maximaal één aangerekende verzending per maand, vooraf vastgesteld op 7,50 euro, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. 8.2 Bovendien behoudt BinckBank zich het recht voor om het krediet geheel of gedeeltelijk te schorsen wanneer zij over informatie beschikt waaruit zij kan afleiden dat de Kredietnemer niet langer in staat zal zijn zijn verbintenissen na te komen. BinckBank stelt de Kredietnemer hiervan indien mogelijk van tevoren en uiterlijk onmiddellijk na de opschorting, hiervan schriftelijk in kennis, alsook van de gronden hiervoor, tenzij het verstrekken van dergelijke informatie op grond van de wet is verboden of indruist tegen doelstellingen van openbare orde of openbare veiligheid. 8.3 In geval van overschrijding van het kredietbedrag of in geval de Kredietnemer ten minste 20% van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en hij binnen een termijn van één maand vanaf het ter post afgeven van een aangetekende brief zijn verplichtingen niet is nagekomen, wordt de Kredietovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwd en heeft BinckBank het recht om de onmiddellijke betaling te eisen van: het verschuldigde saldo; de vervallen en niet-betaalde debetrente; nalatigheidsinterest, berekend op het verschuldigde saldo tegen de overeengekomen debetrente. 5 In geval van ontbinding van de Kredietovereenkomst worden gedeeltelijke betalingen eerst toegerekend op het verschuldigde saldo en vervolgens op de nalatigheidsinterest. 9 Toepasselijk recht - Bepalingen Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 9.1 Een Effectenkrediet is onderworpen aan de Belgische wetgeving en meer bepaald aan de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. 9.2 De Kredietnemer heeft het recht om van de Kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de eerste werkdag na de ondertekening van de overeenkomst. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag waarop de Kredietnemer de overeenkomst op afstand heeft ondertekend en wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving van verzaking vóór het verstrijken ervan is verzonden. De Kredietnemer stemt in dat met de uitvoering van de overeenkomst reeds een begin gemaakt mag worden tijdens de verzakingstermijn. Oefent de Kredietnemer het verzakingsrecht uit, dan wordt de Kredietovereenkomst beëindigd en moet de Kredietnemer aan BinckBank onmiddellijk de volgende sommen terugbetalen: het verschuldigde saldo; de niet-betaalde debetrente, berekend op het verschuldigd blijvend saldo tot op het moment van het uitoefenen van het verzakingsrecht; De terugbetaling moet onmiddellijk gebeuren en ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verzending aan Binck- Bank van de kennisgeving van de verzaking. BinckBank zal geen andere vergoeding eisen wegens de verzaking door de Kredietnemer. Bij verzaking aan de Kredietovereenkomst blijven de aan BinckBank toegekende zekerheden, met name die bepaald in artikel 7 van deze voorwaarden, van toepassing tot waarborg van de integrale terugbetaling van alle bedragen opeisbaar ten gevolge van de verzaking aan de Kredietovereenkomst. Indien de Kredietnemer zijn verzakingsrecht niet uitoefent, zal de Kredietovereenkomst behouden blijven overeenkomstig de bepalingen van deze Kredietovereenkomst. 10 Overdracht Onverminderd de toepassing van de artikelen 25 tot en met 27 van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, behoudt BinckBank zich het recht voor de overeenkomst (of zijn rechten die daaruit voortvloeien) geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van zijn rechten. De Kredietnemer zal bij eventuele overdracht van de overeenkomst de overnemer als zijn nieuwe kredietgever aanvaarden. Het krediet is strikt persoonlijk in hoofde van elke Kredietnemer.

6 11 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 11.1 BinckBank raadpleegt voor het onderzoek van de kredietaanvraag de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig artikel 3, 1, 1 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft als doel de kredietgevers inlichtingen te verstrekken betreffende de reeds lopende kredieten en eventuele achterstallige betalingen van de Kredietnemer. De Kredietnemer heeft kosteloos recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van de geregistreerde gegevens. Hij oefent dit recht uit op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van de wet van 10 augustus 2001 en in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 7 juli De bewaartermijnen van de geregistreerde gegevens bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren zijn de volgende: drie maanden en acht werkdagen na de datum van het einde van de Kredietovereenkomst; in voorkomend geval, tot de datum waarop aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt meegedeeld dat de kredietopening is terugbetaald na de vervroegde beëindiging of na de opzegging ervan. In geval van een wanbetaling in de zin van de wet van 10 augustus 2001 wordt de registratie verlengd. De bewaartermijnen van de gegevens betreffende wanbetalingen zijn: twaalf maanden vanaf de datum van de regularisatie van de Kredietovereenkomst; maximaal tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van een wanbetaling ongeacht of de Kredietovereenkomst al dan niet werd geregulariseerd. Bij het verstrijken van de bewaartermijnen worden alle gegevens verwijderd Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de Kredietnemer aan BinckBank, verantwoordelijk voor de verwerking, de ondubbelzinnige toestemming om alle gegevens betreffende de persoon, diensten en verrichtingen te verwerken met het oog op de toekenning van het Effectenkrediet, het beheer ervan en alle andere verrichtingen die er verband mee houden en tevens voor alle wettige doeleinden. De toestemming houdt eveneens in dat BinckBank in welbepaalde gevallen het recht heeft om de aangegane verbintenissen en de wijze waarop die al dan niet werden nagekomen, mee te delen aan alle derden met een wettig belang of uit hoofde van een wettelijke bepaling (o.m. de Nationale Bank van België voor registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren). Elke Kredietnemer kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen en die zo nodig laten verbeteren via een brief gericht aan BinckBank. 12 Varia 12.1 Eventuele klachten dienen te worden meegedeeld via de pagina van de Website (www.binck.be) ofwel per post ter attentie van de afdeling Compliance van BinckBank. Een Klant die meent dat BinckBank geen voldoende oplossing heeft geboden voor zijn klacht, kan zich wenden tot de Ombudsman voor de financiële sector (Ombudsfin, Belliardstraat bus 8, 1040 Brussel, www. ombudsfin.be, tel 02/ , fax 02/ ) De Kredietnemer erkent kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en verklaart deze te aanvaarden. Deze laatste voorwaarden zijn op de overeenkomst van Effectenkrediet van toepassing voor zover deze hier niet van afwijken. 6

7 7 Bijkantoor België BTW BE RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Nederland BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V. BinckBank Quellinstraat Anvers BB/BVE-NL/0214 t 0800 / (gratuit) f 03 / e i

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN T. 03 233 89 35 abk@abk.be www.abk.be Algreg NR 8 01/01/2014 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK bank cvba Geregistreerd

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst KREDIETVOORWAARDEN KREDIETVOORWAARDEN VAN FERRATUM BELGIUM BVBA 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie