Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet"

Transcriptie

1 Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet 1

2 2 1 Definities Algemene Voorwaarden van BinckBank BinckBank Effecten Effectenkrediet Gebonden Rekening Kredietnemer Kredietovereenkomst Rekening Schriftelijk Transfer van Effecten de Algemene Voorwaarden waarvoor de klant voor ontvangst en aanvaarding getekend heeft bij ondertekening van de Klantenovereenkomst. Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, tel , BTW BE , RPR Antwerpen, maatschappelijke zetel BinckBank N.V., Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam, Nederland, is de kredietgever. BinckBank is als bijkantoor van een buitenlandse kredietinstelling onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel - en is door de Federale Overheidsdienst Economie onder het nummer geregistreerd voor de toekenning van kredietopeningen en in die hoedanigheid onderworpen aan het toezicht van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO s, Middenstand en Energie, Dienst Krediet-Schuldenlast, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel (www.mineco.fgov.be)..alle briefwisseling aan BinckBank moet verstuurd worden naar Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen. is de verzamelnaam voor alle financiële instrumenten. een kredietopening onderworpen aan de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. de Rekening die in artikel 5 van de bijzondere voorwaarden speciaal bestemd wordt als pand voor de terugbetaling van alle uit hoofde van de Kredietovereenkomst aan BinckBank verschuldigde bedragen. de persoon die de Kredietovereenkomst ondertekend heeft. het geheel van de bijzondere en algemene voorwaarden die de Kredietnemer aanvaard heeft. de bij BinckBank aangehouden geld- en effectenrekening in rekening-courant op naam van de rekeninghouder. elke schriftelijke mededeling onafhankelijk van de aard van de materiële informatiedrager (zoals bijvoorbeeld brief, , berichten op de website, enz.). de overdracht van Effecten van/naar een Rekening bij BinckBank naar/van een rekening bij een andere instelling. 2 Totstandkoming en duur van de overeenkomst 2.1 Het Effectenkrediet komt tot stand door de ondertekening van de Kredietovereenkomst. De kredietopening wordt ter beschikking gesteld op uw rekening na ontvangst door BinckBank van de geldig ondertekende Overeenkomst Effectenkrediet. Heeft het Effectenkrediet betrekking op een gemeenschappelijke Rekening, dan moet het Effectenkrediet door alle Rekeninghouders ondertekend worden. Indien u gehuwd bent, dient uw echtgeno(o)t(e) de Overeenkomst Effectenkrediet mee te ondertekenen, behalve indien u gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen. Alle Kredietnemers zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden voor alle rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De beëindiging van de Kredietovereenkomst ten aanzien van één van hen, heeft de beëindiging van deze overeenkomst ten aanzien van alle Kredietnemers tot gevolg. De Kredietnemers geven elkaar volmacht om, alleen optredend, in naam en voor rekening van elkaar elke kennisgeving met betrekking tot het krediet in ontvangst te nemen. 2.2 De klant kan de Kredietovereenkomst te allen tijde per aangetekende brief kosteloos opzeggen. BinckBank kan de Kredietovereenkomst van onbepaalde duur beëindigen per aangetekende brief met een opzeggingstermijn van twee maanden. 3 Jaarlijks kostenpercentage, debetrente en nalatigheidsinterest 3.1 Het jaarlijks kostenpercentage wordt meegedeeld in de Overeenkomst Effectenkrediet. Het representatief voorbeeld wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen: het krediet wordt geacht volledig en onmiddellijk opgenomen te zijn; de Kredietovereenkomst wordt geacht een theoretische looptijd te hebben van 5 jaar; de interesten worden per kwartaal afgerekend. 3.2 De debetrente is verschuldigd op het einde van elk kwartaal en wordt geboekt op de rekening met valutadatum de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal. 3.3 De nalatigheidsinterestvoet is steeds gelijk aan de laatste toegepaste debetrentevoet.

3 4 Terugbetaling van het krediet 4.1 Onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 8.3, worden de betalingen eerst toegerekend op de eventueel verschuldigde nalatigheidsinterest en de kosten van ingebrekestelling, vervolgens op de debetrente en ten slotte op het kapitaal. De Klant heeft te allen tijde het recht voor de vervaldag het krediet volledig of gedeeltelijk terug te betalen. 4.2 Indien de Overeenkomst Effectenkrediet werd gesloten voor minder dan vijf jaar, dan dient het krediet te worden terugbetaald op de vervaldag van deze overeenkomst. Dit is eveneens het geval indien de Klant de Overeenkomst wenst te verlengen. 4.3 Indien de Overeenkomst Effectenkrediet werd gesloten voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur van meer dan vijf jaar, dan dient het krediet zoals wettelijk voorgeschreven, minstens vijfjaarlijks volledig te worden terugbetaald. Zodra de schuld dan terug op nul staat, kan de Klant nieuwe opnemingen verrichten. De termijn van vijf jaar herbegint steeds vanaf de eerste kredietopneming na de laatste nulstelling. 5 Bestedingsruimte machtiging 5.1 De bestedingsruimte is de ruimte die de Kredietnemer ter beschikking heeft voor overschrijvingen, aan- en verkoop of Transfer van Effecten. De bestedingsruimte wordt door BinckBank bepaald op basis van de som van het saldo op de Geldrekening, de eventuele dekkingswaarde van de Effecten en eventueel lopende orders, geblokkeerde Effecten en margins (indien er ongedekt geschreven opties en/of futures in de portefeuille zijn) op de Gebonden Rekening. De dekkingswaarde wordt bepaald overeenkomstig de vastgestelde kredietpercentages vastgelegd in het formulier Kredietpercentages Effectenkrediet. De meest recente versie van deze percentages is raadpleegbaar op de website van BinckBank of opvraagbaar bij BinckBank. De Effecten worden gewaardeerd aan hun marktwaarde en alle vreemde valutaposities worden omgerekend en gewaardeerd in euro. Het bedrag van de bestedingsruimte van de Gebonden Rekening is door de Kredietnemer steeds raadpleegbaar op de website van BinckBank of telefonisch opvraagbaar bij BinckBank. Overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden wordt de Gebonden Rekening in zijn geheel en tot aan de integrale terugbetaling van alle aan BinckBank verschuldigde bedragen uit hoofde van het Effectenkrediet speciaal bestemd tot pand als waarborg voor de terugbetaling van de aan BinckBank verschuldigde bedragen uit hoofde van het Effectenkrediet. 5.2 Indien de bestedingsruimte positief is, kan de Kredietnemer geld van de Rekening overschrijven en kan hij vrij Effecten kopen, verkopen of transfereren overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van BinckBank. 5.3 Indien de bestedingsruimte negatief is, zal de Kredietnemer op deze Rekening op het eerste Schriftelijk verzoek en ten laatste binnen de 5 handelsdagen na het verzoek van BinckBank, het gevraagde tekort aanzuiveren door een overschrijving van geld op de Rekening of door het uitvoeren van effectentransacties of effectentransfer voor zover dit een positief effect heeft op de bestedingsruimte. De Kredietnemer zal op dit verzoek ingaan, zelfs wanneer de Kredietnemer rekeninghouder is van andere Rekeningen bij BinckBank en het creditsaldo van deze Rekeningen een waarde heeft die overeenstemt met of groter is dan het tekort in de bestedingsruimte. 5.4 Van zodra en zolang de bestedingsruimte op de Gebonden Rekening negatief is en indien de Kredietnemer niet ingaat op het verzoek van BinckBank overeenkomstig artikel 5.3 van deze voorwaarden, beschikt BinckBank over de volgende rechten: De Kredietnemer geeft BinckBank een onherroepelijke volmacht om geld en Effecten over te schrijven van alle Rekeningen door de Kredietnemer bij BinckBank geopend naar de Gebonden Rekening ten belope van het bedrag dat overeenstemt met het tekort in de bestedingsruimte. De Kredietnemer geeft BinckBank de onherroepelijke volmacht om Effecten op het credit van de Gebonden Rekening te verkopen overeenkomstig artikel 5.5 van deze voorwaarden. BinckBank heeft overeenkomstig artikel 8.2 van deze voorwaarden het recht het Effectenkrediet te schorsen. BinckBank heeft het recht om elk order tot aan- of verkoop of Transfer van Effecten te weigeren. Bij niet-betaling zal de Kredietnemer zich in de situatie van artikel 8.3 bevinden. BinckBank oordeelt zelf over het ogenblik, de manier, de volgorde en de opportuniteit van de uitoefening van de hierboven beschreven rechten De Kredietnemer machtigt BinckBank in uitvoering van artikel 5.4 van deze voorwaarden, om de Effecten te verkopen en de opbrengst van de verkoop op het credit van de Gebonden Rekening te storten. Van zodra de bestedingsruimte negatief is, oordeelt BinckBank zelf over de uitoefening van deze machtiging tot verkoop van de Effecten, deels of in zijn geheel, naar haar vrije keuze. BinckBank zal de klant Schriftelijk in kennis stellen wanneer zij gebruik maakt van haar machtiging om de in pand gegeven Effecten te verkopen in naam en voor rekening van de Kredietnemer. Deze machtiging is onherroepelijk en kan meerdere malen gedurende heel de looptijd van het Effectenkrediet uitgoefend worden naar vrije keuze van BinckBank. Na de uitoefening van de machtiging blijft de Gebonden Rekening in pand overeenkomstig artikel 5.1 en 7 van deze voorwaarden.

4 6 Informatieplicht De Kredietnemer zal alles in het werk stellen om zijn kredietwaardigheid te handhaven. Hij zal BinckBank tijdig en Schriftelijk informeren over eventuele belangrijke wijzigingen in zijn vermogenstoestand, terugbetalingscapaciteiten en in het algemeen over wijzigingen in de aan BinckBank verstrekte inlichtingen. 7 Waarborgen 7.1 Alle huidige en toekomstige Effecten, tegoeden en goederen die zich voor rekening en risico van de Klant in handen van BinckBank, Bewaarneemster of derden namens BinckBank en Bewaarneemster bevinden, strekken haar van rechtswege tot bevoorrecht en ondeelbaar pand tot zekerheid van alle huidige en toekomstige verbintenissen van de Klant jegens BinckBank die voortvloeien uit de klantenrelatie in hoofdsom, rente en bijkomende kosten. De Rekening op naam van de Klant waarop de in pand gegeven tegoeden en Effecten ingeschreven zijn, wordt in onderlinge overeenkomst verklaard een speciale Rekening te zijn die ten gunste van BinckBank in pand wordt gegeven. BinckBank heeft het recht deze tegoeden en Effecten in portefeuille te houden of op de wettelijke manier te gelde te maken tot aanzuivering van voormelde schulden van de Klant, zowel uit hoofde van debetsaldi, een tekort aan te leveren waarden, een tekort in de bestedingsruimte als om het even welke verplichting ten opzichte van BinckBank. BinckBank heeft het recht op de Klant de eventuele verliezen te verhalen die uit de tegeldemaking van het pand kunnen voortvloeien. 7.2 In het bijzonder worden overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden alle contanten en Effecten die op het credit van de Gebonden Rekening van de Kredietnemer worden en zullen worden gestort, in pand gegeven ten gunste van BinckBank, tot waarborg van de bedragen die krachtens de Kredietovereenkomst aan BinckBank verschuldigd zijn en dit tot aan de volledige terugbetaling van het totale bedrag in hoofdsom, rente en bijkomende kosten uit hoofde van deze Kredietovereenkomst. Deze Rekening wordt als een in pand gegeven speciale Rekening beschouwd in de zin van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november Voor zover als nodig en in de mate dat de in pand gegeven activa schuldvorderingen van de Kredietnemer op BinckBank omvatten, erkent en aanvaardt BinckBank deze inpandgeving in haar hoedanigheid van schuldenaar overeenkomstig artikel 2075 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek De Kredietnemer mag niet over de activa in rekening beschikken tenzij onder de volgende voorwaarden, zonder afbreuk te doen op enige manier aan de rechten van BinckBank en binnen de volgende beperkingen. De Kredietnemer zal het beheer van de Gebonden Rekening behouden en zal transacties op Effecten en geldoverschrijvingen op deze Rekening mogen blijven uitvoeren overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden. BinckBank kan zich verzetten tegen elke transactie of overschrijving in haar geheel op deze Rekening zodra dit zou leiden tot een schending van artikel 5 van deze voorwaarden en zij kan niet verplicht worden een opdracht uit te voeren. De verpande Effecten zullen mogen worden vervangen door andere Effecten, door de inschrijving in rekening van deze andere Effecten en het pand zal niet alleen betrekking hebben op de activa die op de Rekening zijn ingeschreven op de dag van de ondertekening van de Kredietovereenkomst door de Kredietnemer, maar tevens op elk Effect of contanten die later op de Rekening worden geboekt louter door de inschrijving van de Effecten of de overschrijving van de contanten op de Rekening, ofwel ter vervanging van een ander verpand Effect of contanten ofwel bovenop de oorspronkelijk verpande Effecten of contanten overeenkomstig de vervangingsmogelijkheden en het beheerrecht van de Kredietnemer uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden en binnen de beperkingen van deze voorwaarden. Op de betrokken vervangen Effecten en contanten zal dezelfde regeling van toepassing zijn als op de oorspronkelijk in pand gegeven Effecten of contanten, zonder dat zij als een nieuwe zekerheid kunnen worden beschouwd. 7.4 BinckBank kan op haar naam, in de registers van de emittent alle Effecten op naam inschrijven die door de Kredietnemer op zijn Rekening bij BinckBank moeten worden aangehouden. Alle andere verhandelbare Effecten kunnen door BinckBank in naam en voor rekening van de Kredietnemer worden voorzien van een regelmatig endossement dat aangeeft dat de Effecten als waarborg werden gegeven. De Kredietnemer zal alle eventueel noodzakelijke formaliteiten vervullen opdat BinckBank al haar rechten kan doen gelden die voorvloeien uit deze inpandgeving. De Kredietnemer machtigt BinckBank ertoe in haar naam aan iedere derde met betrekking tot haar pandrecht elke eventueel noodzakelijke mededeling of kennisgeving te doen die haar geschikt zou lijken. 7.5 Onverminderd het recht van BinckBank om de in pand gegeven activa te gelde te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen, machtigt de Kredietnemer BinckBank ertoe in geval hij zijn verplichtingen krachtens de Kredietovereenkomst niet nakomt, om de in pand gegeven activa toe te eigenen, overeenkomstig de bepalingen van de wet, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en niettegenstaande een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop tussen de schuldeisers van de Klant. In geval van toe-eigening door BinckBank zullen de in pand gegeven activa worden gewaardeerd volgens de waarde waarvoor zij bij BinckBank op de Rekening ingeschreven zijn. Het is BinckBank eveneens toegestaan de in pand gegeven Effecten te gebruiken overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 7.6 De bepalingen van dit artikel beperken geenszins alle andere rechten en zekerheden die BinckBank krachtens de wet of de Algemene Voorwaarden van BinckBank geniet.

5 8 Niet-naleving en beëindiging van de overeenkomst 8.1 BinckBank waarschuwt u dat overschrijdingen van het kredietbedrag of overschrijdingen in de tijd zijn niet toegestaan. Elke door BinckBank toegestane afwijking houdt geen verhoging in van het kredietbedrag en moet onmiddellijk worden aangezuiverd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en leidt tot opschorting van het krediet. Treedt er desondanks een overschrijding op, dan is de Kredietnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling de volgende bedragen verschuldigd: het bedrag in overschrijding; de vervallen debetrente; nalatigheidsinterest, pro rata temporis te berekenen op het bedrag in overschrijding tegen de geldende nalatigheidsinterestvoet; kosten van ingebrekestelling a rato van maximaal één aangerekende verzending per maand, vooraf vastgesteld op 7,50 euro, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. 8.2 Bovendien behoudt BinckBank zich het recht voor om het krediet geheel of gedeeltelijk te schorsen wanneer zij over informatie beschikt waaruit zij kan afleiden dat de Kredietnemer niet langer in staat zal zijn zijn verbintenissen na te komen. BinckBank stelt de Kredietnemer hiervan indien mogelijk van tevoren en uiterlijk onmiddellijk na de opschorting, hiervan schriftelijk in kennis, alsook van de gronden hiervoor, tenzij het verstrekken van dergelijke informatie op grond van de wet is verboden of indruist tegen doelstellingen van openbare orde of openbare veiligheid. 8.3 In geval van overschrijding van het kredietbedrag of in geval de Kredietnemer ten minste 20% van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en hij binnen een termijn van één maand vanaf het ter post afgeven van een aangetekende brief zijn verplichtingen niet is nagekomen, wordt de Kredietovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwd en heeft BinckBank het recht om de onmiddellijke betaling te eisen van: het verschuldigde saldo; de vervallen en niet-betaalde debetrente; nalatigheidsinterest, berekend op het verschuldigde saldo tegen de overeengekomen debetrente. 5 In geval van ontbinding van de Kredietovereenkomst worden gedeeltelijke betalingen eerst toegerekend op het verschuldigde saldo en vervolgens op de nalatigheidsinterest. 9 Toepasselijk recht - Bepalingen Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 9.1 Een Effectenkrediet is onderworpen aan de Belgische wetgeving en meer bepaald aan de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. 9.2 De Kredietnemer heeft het recht om van de Kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de eerste werkdag na de ondertekening van de overeenkomst. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag waarop de Kredietnemer de overeenkomst op afstand heeft ondertekend en wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving van verzaking vóór het verstrijken ervan is verzonden. De Kredietnemer stemt in dat met de uitvoering van de overeenkomst reeds een begin gemaakt mag worden tijdens de verzakingstermijn. Oefent de Kredietnemer het verzakingsrecht uit, dan wordt de Kredietovereenkomst beëindigd en moet de Kredietnemer aan BinckBank onmiddellijk de volgende sommen terugbetalen: het verschuldigde saldo; de niet-betaalde debetrente, berekend op het verschuldigd blijvend saldo tot op het moment van het uitoefenen van het verzakingsrecht; De terugbetaling moet onmiddellijk gebeuren en ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verzending aan Binck- Bank van de kennisgeving van de verzaking. BinckBank zal geen andere vergoeding eisen wegens de verzaking door de Kredietnemer. Bij verzaking aan de Kredietovereenkomst blijven de aan BinckBank toegekende zekerheden, met name die bepaald in artikel 7 van deze voorwaarden, van toepassing tot waarborg van de integrale terugbetaling van alle bedragen opeisbaar ten gevolge van de verzaking aan de Kredietovereenkomst. Indien de Kredietnemer zijn verzakingsrecht niet uitoefent, zal de Kredietovereenkomst behouden blijven overeenkomstig de bepalingen van deze Kredietovereenkomst. 10 Overdracht Onverminderd de toepassing van de artikelen 25 tot en met 27 van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, behoudt BinckBank zich het recht voor de overeenkomst (of zijn rechten die daaruit voortvloeien) geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van zijn rechten. De Kredietnemer zal bij eventuele overdracht van de overeenkomst de overnemer als zijn nieuwe kredietgever aanvaarden. Het krediet is strikt persoonlijk in hoofde van elke Kredietnemer.

6 11 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 11.1 BinckBank raadpleegt voor het onderzoek van de kredietaanvraag de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig artikel 3, 1, 1 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft als doel de kredietgevers inlichtingen te verstrekken betreffende de reeds lopende kredieten en eventuele achterstallige betalingen van de Kredietnemer. De Kredietnemer heeft kosteloos recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van de geregistreerde gegevens. Hij oefent dit recht uit op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van de wet van 10 augustus 2001 en in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 7 juli De bewaartermijnen van de geregistreerde gegevens bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren zijn de volgende: drie maanden en acht werkdagen na de datum van het einde van de Kredietovereenkomst; in voorkomend geval, tot de datum waarop aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt meegedeeld dat de kredietopening is terugbetaald na de vervroegde beëindiging of na de opzegging ervan. In geval van een wanbetaling in de zin van de wet van 10 augustus 2001 wordt de registratie verlengd. De bewaartermijnen van de gegevens betreffende wanbetalingen zijn: twaalf maanden vanaf de datum van de regularisatie van de Kredietovereenkomst; maximaal tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van een wanbetaling ongeacht of de Kredietovereenkomst al dan niet werd geregulariseerd. Bij het verstrijken van de bewaartermijnen worden alle gegevens verwijderd Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de Kredietnemer aan BinckBank, verantwoordelijk voor de verwerking, de ondubbelzinnige toestemming om alle gegevens betreffende de persoon, diensten en verrichtingen te verwerken met het oog op de toekenning van het Effectenkrediet, het beheer ervan en alle andere verrichtingen die er verband mee houden en tevens voor alle wettige doeleinden. De toestemming houdt eveneens in dat BinckBank in welbepaalde gevallen het recht heeft om de aangegane verbintenissen en de wijze waarop die al dan niet werden nagekomen, mee te delen aan alle derden met een wettig belang of uit hoofde van een wettelijke bepaling (o.m. de Nationale Bank van België voor registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren). Elke Kredietnemer kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen en die zo nodig laten verbeteren via een brief gericht aan BinckBank. 12 Varia 12.1 Eventuele klachten dienen te worden meegedeeld via de pagina van de Website (www.binck.be) ofwel per post ter attentie van de afdeling Compliance van BinckBank. Een Klant die meent dat BinckBank geen voldoende oplossing heeft geboden voor zijn klacht, kan zich wenden tot de Ombudsman voor de financiële sector (Ombudsfin, Belliardstraat bus 8, 1040 Brussel, www. ombudsfin.be, tel 02/ , fax 02/ ) De Kredietnemer erkent kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en verklaart deze te aanvaarden. Deze laatste voorwaarden zijn op de overeenkomst van Effectenkrediet van toepassing voor zover deze hier niet van afwijken. 6

7 7 Bijkantoor België BTW BE RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Nederland BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V. BinckBank Quellinstraat Anvers BB/BVE-NL/0214 t 0800 / (gratuit) f 03 / e i

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres BinckBank N.V. Maatschappelijke zetel: Barbarra

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182 597777

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Telefoon: Website:

Telefoon: Website: De verkoper Charlie and the Party Factory- NV VDV HOLDINGS LLA, met maatschappelijke zetel Leiehoek 3, 9800 Deinze, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0463.136.891.

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) Kredietnummer: Tussen de partijen: 1. Gegevens aangaande de lokale

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET PERSOONLIJKE LENING In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u dit

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) Kredietnummer: Tussen de partijen: LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) 1. Gegevens aangaande het energiehuis OCMW POPERINGE Ondernemingsnummer :

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Prospectus Effectenkrediet

Prospectus Effectenkrediet Prospectus Effectenkrediet 2 Inhoudsopgave 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Kredietgever Handtekening kredietnemer I Handtekening kredietnemer II BIJ Voorbeeld

Kredietgever Handtekening kredietnemer I Handtekening kredietnemer II BIJ Voorbeeld (DOORLOPEND KREDIET) In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden. PERSOONLIJKE LENING Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 Stuk 182 (1999-2000) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 29 maart 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 TEKST

Nadere informatie

prospectus effectenkrediet

prospectus effectenkrediet prospectus effectenkrediet INHOUDSOPGAVE 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, 1, tweede lid, en 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Tarieven. In voege vanaf 15 juli Tarieven

Tarieven. In voege vanaf 15 juli Tarieven In voege vanaf 15 juli 2016 1 TRANSACTIETARIEVEN Tarief per transactie Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers 2.500 5.000 25.000 en per schijf 50.000 - Brussel (Euronext)

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) Wet

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet om er samen de kredietovereenkomst

Nadere informatie

PROSPECTUS Hypothecaire kredieten. PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1

PROSPECTUS Hypothecaire kredieten. PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1 PROSPECTUS Hypothecaire kredieten PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1 INHOUDSTAFEL Prospectus Hpotecaire kredieten ABN AMRO - PROSPECTUS 1 HYPOTHECAIRE KREDIETEN 1 Inleiding 3 1. Hypothecaire

Nadere informatie