Beleidsbrief Wonen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsbrief Wonen 2014"

Transcriptie

1 Beleidsbrief Wonen

2 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het woonbeleid en de ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt. Hierbij vormen de Woonvisie uit 2009 en het coalitieakkoord ( De kracht van de stad uit 2014) het uitgangspunt van beleid. De vorige Beleidsbrief Wonen (2013) kwam ruim een jaar geleden uit en hield zich bezig met 2012 en een deel van Deze Beleidsbrief kijkt voornamelijk terug naar het jaar 2014 (en af en toe naar de jaren daarvoor). Vanzelfsprekend kijken we in deze woonbrief ook vooruit. De volgende uitgangspunten staan centraal in het beleid van het college: - Voldoende betaalbare woningen - Een vangnet voor degenen die op zorg zijn aangewezen of tussen wal en schip terecht dreigen te komen - Een aanbod van nieuwbouwwoningen en woonmilieus dat door zijn verscheidenheid aantrekkelijk is voor verschillende groepen - Aandacht voor de leefbaarheid in de buurten en wijken van de stad In het vervolg van deze woonbrief behandelen we allereerst kort de nationale ontwikkelingen op het gebied van wonen en de consequenties hiervan voor Almere. In de daarop volgende paragraaf worden de uitgangspunten van beleid uitgewerkt in vijf lokale ontwikkelingslijnen en thema s die het beeld van het wonen in Almere op dit moment in hoge mate bepalen. Dit zijn: - Wonen met welzijn en zorg - De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. - Een rechtvaardige woonruimteverdeling. - Woningbouwproductie/programmering en stimuleren van de woningmarkt. - Aandacht voor de huidige stadsdelen. Per thema wordt aangegeven wat er in 2014 is gebeurd, wat de verwachtingen en ambities voor 2015 zijn en welke afspraken we hierover willen maken. Bij deze beleidsbrief treft u tevens de Monitor Wonen in Almere 2015 aan. Deze bevat een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt (huur en koop) en van de woonruimteverdeling van de huurwoningen van de woningcorporaties. De politieke omgeving van het wonen Het jaar 2014 stond evenals het jaar 2013 in het teken van landelijke discussies en politieke besluitvorming rond de volkshuisvesting. Meer in het bijzonder was er opnieuw veel aandacht voor de rol en positie van de woningcorporaties. In juni werd de nieuwe Huisvestingswetdoor de Eerste Kamer aangenomen, waardoor deze wet op 1 januari 2015 van kracht werd. Een aantal van de hierin opgenomen maatregelen raakt aan de manier waarop in Almere de woonruimteverdeling is geregeld, zoals de bepaling dat geen (vergunnings)eisen mogen worden gesteld bij goedkope koopwoningen en het toevoegen van mantelzorg als urgentiecriterium. We gaan hier in het vervolg nog nader op in. Een andere belangrijke mijlpaal was de publicatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties, eind oktober Ingegeven door het onbehagen over de activiteiten van -en excessen bij- sommige corporaties heeft de commissie de hele sector tegen het licht gehouden en een groot aantal aanbevelingen voor hervormingen gedaan. Deze 2

3 aanbevelingen hebben niet alleen betrekking op de organisatie van de sector en de financiële regels, maar ook op het versterken van de positie van externe partijen zoals de huurders, de gemeenten en de toezichthouders, waaronder een Woonautoriteit. Uitgangspunt hierbij is een centrale (Rijks)kaderstelling met lokaal bindende afspraken. Tot slot stemde de Tweede Kamer in december 2014 in met de novelle, de herziening van de Woningwet. Deze wordt zo gewijzigd, dat duidelijk wordt wat woningcorporaties (nog) wel en niet (meer) mogen doen, en wie daar toezicht op houdt. Recent kwam naar buiten dat hierin ook beoogd wordt dat het grootste deel van de huurders met huurtoeslag (gedacht wordt aan 90 of 95%) wordt gehuisvest in woningen tot de zogenaamde aftoppingsgrens in de huurtoeslag (maximaal 618 euro per maand). Dit is een steun in de rug van het beleid van het college, dat gericht is op matiging van de huren van sociale huurwoningen die worden aangeboden. De ontwikkelingen in het Rijksbeleid hebben consequenties voor de Almeerse volkshuisvesting. De maatregelen uit de Huisvestingswet betekenen dat de Huisvestingsverordening, die sinds januari volledig is ingevoerd, voor 1 juli op een aantal onderdelen moet worden aangepast om binnen de kaders van de wet te blijven. Zo is het niet langer toegestaan om eisen te stellen met betrekking tot de markt voor koopwoningen (zoals een huisvestingsvergunning voor goedkope koopwoningen). Bij het toewijzen van huurwoningen mag nog slechts voor een kwart van de toe te wijzen woningen een binding aan Almere als voorwaarde worden gesteld. Ook de veranderingen in het sociaal domein werken door in de Almeerse volkshuisvesting. Meer verantwoordelijkheden zijn bij de gemeente gelegd, maar met minder middelen om de opgave te realiseren. Het onderwerp wonen met welzijn en zorg stond al hoog op de agenda van het college; we gaan het komende jaar zorgen dat mogelijk negatieve consequenties van de transitie in een zo breed mogelijke samenwerking zowel binnen als buiten het stadhuis- in beeld worden gebracht en worden opgelost. Nut en noodzaak van deze samenwerking wordt inmiddels door alle betrokken partijen gedeeld, bijvoorbeeld via het Platform Wonen. Almeerse woonthema s en ontwikkelingen Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een aantal ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt. De belangrijkste hiervan zijn: - de woningmarkt toont tekenen van herstel, vooral als het gaat om beweging op de markt van bestaande (koop)woningen - de beschikbaarheid en betaalbaarheid in de sociale huursector blijft een probleem, al is er als gevolg van prestatieafspraken met de woningcorporaties in 2014 een duidelijke kentering zichtbaar - in de nieuwbouw verloopt het herstel langzaam; ook woningcorporaties bouwden weinig - het aantal urgenten neemt toe; er is een knelpunt bij de uitstroom uit instellingen en de beschikbaarheid van (goedkope) eenkamerwoningen Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op (en consequenties voor) het Almeerse woonbeleid. Hieronder zien we wat de nationale en lokale ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekenen voor de uitgangspunten, hoofdlijnen en thema s van het woonbeleid. Ook zien we, hoe het college dit alles doorvertaalt naar de beleidsambities voor 2015 en verder. 3

4 1. Wonen met welzijn en zorg DOEL: Het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in hun buurt; een vangnet bieden voor mensen die dit nodig hebben. Met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet, op 1 januari 2015, is de transitie van de zorg een feit. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun burgers. Uitgangspunt is dat burgers zo veel mogelijk zelfstandig wonen en indien nodig begeleiding ontvangen van mantelzorgers en/of professionals. De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren en organiseren van deze extramurale ondersteuning, waaronder ook begeleid wonen valt. Intramuraal wonen is alleen nog van toepassing op mensen die de zwaarste vormen van zorg nodig hebben. Deze intramurale 24-uurszorg blijft voor deze groep gewaarborgd in de Wet Langdurige Zorg. Hierbij hoort ook dat gemeenten de beschikbaarheid stimuleren van (en sturen op) een adequaat woningaanbod, geschikt en betaalbaar voor mensen die ondersteuning in het zelfstandig wonen nodig hebben. Dit betekent een betaalbaar aanbod van gelijkvloerse woningen met voorzieningen nabij voor senioren, een betaalbaar aanbod (geclusterde) woningen voor mensen met een (GGZ) beperking, en voldoende aanbod voor mensen die uitstromen uit maatschappelijke instellingen. Het college werkt, samen met diverse partijen (onder andere corporaties en zorgpartijen), aan een Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg. Het college verwacht deze agenda in mei vast te kunnen stellen en de raad hierover te informeren. De Uitvoeringsagenda bevat onder meer de volgende actiepunten: Kwantificering van de extramuralisering Verruiming van de mogelijkheden van de uitstroom Preventie van instroom in Maatschappelijke Opvang (o.a. door preventie huisuitzetting) Het opheffen van (juridisch-planologische) belemmeringen van de vestiging van kleinschalige projecten van begeleid wonen Afspraken met corporaties over de aanpassingen van de woningvoorraad aan de zorgbehoefte Experiment Woonservicegebied Versterking van de samenwerking tussen corporaties, zorgverleners en gemeente. Het eerste actiepunt van de agenda, de kwantificering van de extramuralisering van de zorg, is inmiddels uitgevoerd. Hierbij is bepaald hoe groot het aantal mensen met een zorgindicatie is die ten gevolge van de transitie van de zorg, nu zelfstandig moet wonen, terwijl de zorgindicatie hen voorheen het recht gaf op het wonen in een intramurale setting. De rapportage is in voorbereiding. Over de juistheid van de cijfers wordt nog overleg gevoerd met corporaties en zorgpartijen. Om de verschillende opgaven die uit de Uitvoeringsagenda voort komen voortvarend aan te pakken, heeft het college de (ambtelijke) Taskforce Wonen met Welzijn en Zorg in het leven geroepen. De Taskforce zal zich op de korte termijn vooral bezig houden met de verruiming van de mogelijkheden voor de uitstroom uit maatschappelijke instellingen naar zelfstandig wonen (inclusief voorstellen voor preventie van instroom). Op dit moment zijn er knelpunten bij de uitstroom naar zelfstandig wonen vanuit instellingen voor Maatschappelijke Opvang (o.a. Leger des Heils) en vanuit instellingen voor intramurale jeugdzorg. Deze knelpunten worden onder meer veroorzaakt door de schuldenproblematiek bij een deel van de doelgroep, door veranderingen in de organisatie van de woonruimteverdeling (waaronder de 4

5 urgentieregeling) en door het beperkte aanbod van kleine en goedkope woningen (met name voor jongeren). In dit laatste geval gaat het zowel om individuele woningen voor jongeren die na jeugdzorg zelfstandig kunnen wonen als om geclusterde woningen voor jongeren die na de jeugdzorg nog veel begeleiding nodig hebben. Almere staat dan ook voor een opgave tot uitbreiding van het aanbod van de volgende woningen: - kleine, goedkope woningen voor eenpersoonshuishoudens - kleine goedkope geclusterde woningen voor begeleid wonen projecten - projecten voor begeleid kamerbewonen De Taskforce zal in samenwerking met corporaties en zorgpartijen - met haalbare voorstellen en concrete acties komen. Een (voorlopige) inschatting is dat er per jaar voor de uitstroom uit de diverse maatschappelijke instellingen circa 120 goedkope woningen of kamers nodig zijn en voor uitstroom uit de jeugdzorg circa 100 kamers of goedkope woningen nodig zijn. Voor een deel van de cliënten is ook begeleiding in het zelfstandig wonen nodig. Oplossingen liggen onder andere in het verruimen van het aanbod aan beschikbare en goedkope woonruimte voor deze doelgroep en in het opzetten van projecten voor begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast zorgt de gemeente (los van de Taskforce) voor de matching van vraag en aanbod van de zorg-gerelateerde huisvestingsvraag en voor begeleiding van initiatieven. Dit heeft geleid tot onder andere de onderstaande projecten (deels al gerealiseerd, deels in voorbereiding): - Het Halmhuis woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met autisme in samenwerking met een particuliere eigenaar (gerealiseerd) - SolidCare4You woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in samenwerking met Ymere (gerealiseerd) - Het Vaarthuis woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met autisme in samenwerking met Goede Stede (gerealiseerd) - Tijdelijke huur zelfstandige woningen voor Triade ten behoeve van tienermoeders (gerealiseerd) - Tijdelijke huur zelfstandige woningen voor Triade ten behoeve van jongeren met verstandelijke beperking (gerealiseerd) - Kleinschalig begeleid wonen jongvolwassenen Almere Poort in samenwerking met Ambulante hulpverlening Midden Nederland (in voorbereiding) - Leger des Heils Transformatie schoolgebouw ten behoeve van uitstroom maatschappelijke opvang (in onderzoek) - Oranjehuis opvang mishandelde vrouwen, vaak met kinderen (in voorbereiding) 2. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen DOEL: zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen die daar op grond van hun inkomen op zijn aangewezen en die daar zelf niet in kunnen voorzien. In de koopsector zijn in Almere relatief veel betaalbare woningen beschikbaar. Het college stimuleert via het IbbA-programma het aanbod van betaalbare woningen die door particuliere opdrachtgevers worden gebouwd. Uit een vorig jaar gehouden evaluatie bleek dat er een behoefte was aan een IbbA-kavel waar een betaalbare grondgebonden (rijen)woning op gerealiseerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in de IbbA Start kavel die al bereikbaar is voor huishoudens met een bruto maandinkomen vanaf Recent zijn er weer 55 IbbA-kavels op de markt gekomen (onder andere in Nobelhorst, De Laren en Homeruskwartier), waaronder 12 IbbA Start kavels. De belangstelling voor deze 55 nieuwe IbbA-kavels, die werden aangeboden op de IbbA-bouwbeurs op 31 januari 2015, was 5

6 bijzonder groot. In totaal hebben 71 kandidaten zich ingeschreven voor een kavel. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de uitgifte van 56 kavels (overwegend nieuwe kavels en een deel ouder aanbod ). Er is echter een grote groep huishoudens die niet kan kopen, omdat hun inkomen te laag is, of omdat ze onvoldoende inkomenszekerheid hebben voor een hypotheek. De druk op de sociale huursector is groot. Tot 2014 nam het aanbod van betaalbare huurwoningen steeds verder af. Ook de hoeveelheid sociale huurwoningen nam af. Het college wil deze ontwikkeling langs twee lijnen ombuigen: meer betaalbaarheid in het aanbod van bestaande huurwoningen en een toevoeging van extra woningen in de betaalbare huurklasse door nieuwbouw. Meer betaalbaarheid in het aanbod van bestaande huurwoningen Uit onderzoek dat in opdracht van het college in 2013 is uitgevoerd (OTB) bleek dat er in Almere sprake is van een groeiende disbalans tussen vraag en aanbod van goedkope en betaalbare huurwoningen 1. Het totale aanbod sociale huurwoningen nam af, en de woningen die werden aangeboden hadden vaak een huur die voor veel woningzoekenden eigenlijk te hoog is. In de prestatieafspraken voor 2014 heeft het college met de corporaties afgesproken dat de daling moest stoppen. Deze afspraken hebben geleid tot een kentering. In 2013 had ongeveer 25% van de aangeboden woningen een goedkope of betaalbare huur, in 2014 heeft ongeveer 33% van de aangeboden woningen een goedkope of betaalbare huur gekregen. Met dit gerealiseerde aandeel is voldaan aan de prestatieafspraken voor 2014: daarin werd afgesproken dat het aandeel minstens gelijk moest zijn aan dat van het jaar ervoor. Toch is er nog sprake van een grote disbalans: naar verwachting heeft ongeveer 75% van de actief woningzoekenden een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, en is daarmee eigenlijk gebaat bij een woning met een huurprijs onder de aftoppingsgrens (omdat voor het deel van de huurprijs daarboven geen recht op huurtoeslag bestaat). Uitgaande van cijfers van het Nibud (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat meer dan de helft van de eenoudergezinnen in Almere na verhuizing de afgelopen jaren te veel huur is gaan betalen. Als zij een minimum inkomen hebben (op bijstandsniveau) lukt het bijna nooit een financieel passende woning te vinden; 20% van hen heeft daadwerkelijke huurachterstanden. Deze situatie geldt voor meer huishoudens. Met de corporaties is afgesproken dat het aandeel goedkope en betaalbare woningen in 2015 zal groeien naar 50% van het totale aanbod sociale huurwoningen. Dat is vastgelegd in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Voor de langere termijn (collegeperiode) is het doel te komen tot een evenwicht tussen de vraag naar goedkope en betaalbare woningen en het aanbod hiervan. Ook over de productie van betaalbare nieuwe huurwoningen zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Door deze afspraken, gecombineerd met de woningen die in het kader van de IbbA-regeling en de uitvraag Goedhuurwoningen gebouwd worden, wordt de collegedoelstelling van het realiseren van minstens betaalbare sociale (huur)woningen ruim gehaald. 1 Voor sociale huurwoningen wordt gewoonlijk een driedeling gehanteerd, die is gebaseerd op de landelijk vastgestelde systematiek en de grenzen van de Wet op de Huurtoeslag en de daarbij behorende kale huurprijzen per maand: - goedkoop: huur tot aan de kwaliteitskortingsgrens van de huurtoeslag (2014: 389; 2015: 403) - betaalbaar: huur tot aan de aftoppingsgrens van de huurtoeslag (2014: 557/597; 2015: 597/618) - bereikbaar: huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens (2014: 699; 2015: 711) - betaalbaar: huur tussen kwaliteitskortingsgrens en tweede aftoppingsgrens (2014: 596; 2015: 618) - bereikbaar: huur tussen tweede aftoppingsgrens en huurtoeslag/liberalisatiegrens (2014: 699; 2015: 710) 6

7 Extra toevoeging van betaalbare huurwoningen en de Goedhuurwoningen 2 In het Coalitieakkoord 2014 wordt de doelstelling op het gebied van de sociale woningbouw uit de Woonvisie gestalte gegeven in de vorm van het realiseren van tenminste en zo mogelijk betaalbare (huur)woningen in de komende vier jaar. Mede in dat kader is op 5 maart 2015 de uitvraag voor 200 Goedhuurwoningen in de markt gezet. De Goedhuurwoningen zijn bedoeld voor de groeiende groep huishoudens met een minimuminkomen voor wie een reguliere betaalbare sociale huurwoning (met een huur rond de 600 of meer) niet meer te betalen is, ook niet als het huishouden recht heeft op de maximale huurtoeslag. Het college daagt partijen uit om woningen te realiseren en exploiteren waarvan de huur én de energiekosten niet hoger zijn dan 550 per maand. Een huurder met een minimuminkomen betaalt in dat geval na aftrek van huurtoeslag circa 250 á 300 aan huur. Om in aanmerking te komen voor een extra aanmoedigingssubsidie mag de brutohuur van de Goedhuurwoning in ieder geval niet hoger zijn dan 550 (een huurder met een minimuminkomen betaalt in dat geval ongeveer 350 aan netto huur). Dit vraagt van de partijen (corporaties, bouwers, beleggers, bewoners(groepen), financiers, architecten, etc.) dat zij op zoek gaan naar innovatieve, creatieve en/of onorthodoxe oplossingen. De ervaringen bij de uitvraag Goedhuurwoningen kunnen weer een rol spelen in de Bouwexpo, vanwege hun relatie met Tiny Housing. Tot voor kort was in Almere het bouwen van sociale huurwoningen voornamelijk voorbehouden aan de woningcorporaties. Er zijn de laatste tijd echter ook nieuwe (markt)partijen (onder andere beleggers) in beeld om sociale huurwoningen te bouwen in Almere. Ook met deze initiatiefnemers wordt bekeken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. 3. Een rechtvaardige woonruimteverdeling DOEL: zorgen dat de sociale huurwoningen het eerst terecht komen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Implementatie Huisvestingsverordening De Raad heeft in juni 2011 de Huisvestingsverordening Almere vastgesteld en het College verzocht het implementatieproces ter hand te nemen. In 2013 is in een tussenstap een aantal doelen uit de nieuwe verordening gerealiseerd, zoals een transparanter en ruimhartiger urgentieregeling. Om de hele verordening te kunnen invoeren is in 2014 overeenstemming bereikt met de corporaties over een nieuw systeem van woningtoewijzing via Woningnet. Vanaf 19 januari 2015 is de gehele huisvestingsverordening ingevoerd. Een deel van het woningaanbod wordt verloot (een opener woonruimteverdeling) en een woningzoekende krijgt voorrang als hij financieel en/of qua huishoudgrootte passend is voor een betreffende woning. De invoering van de nieuwe Huisvestingswet op 1 januari van dit jaar maakt het noodzakelijk om de Huisvestingsverordening op enkele punten aan te passen. In april zullen voorstellen hiervoor aan de raad worden aangeboden. Urgentieregeling Met ingang van begin 2013 is de urgentieregeling van kracht. De onafhankelijke Urgentiecommissie adviseert ons op basis van de ruimere urgentieregels. De uitvoering van de regeling is in handen van 2 Dit is de huidige naam voor wat eerst bekend stond onder de werktitel tonwoningen. Voor deze naamswijziging is gekozen om te benadrukken dat het gaat om goedkope huurwoningen, en niet om koopwoningen; de ton had betrekking op de bouwkosten en leidde zo tot verwarring. 7

8 een externe partij (Het Vierde Huis). In 2014 zijn meer urgentieaanvragen ingediend (615) dan in het eerste jaar 2013 (464). Het aantal toegekende urgentieverklaringen is in absolute zin flink gegroeid (van 227 naar 315 in 2014). Net als in 2013werd circa 50% van de aanvragen gehonoreerd. In 2014 werden er sociale huurwoningen aangeboden via Woningnet. Het totaal aantal verhuringen door de corporaties ligt in 2014 op (via Woningnet geadverteerde) woningen. Deze getallen zijn niet exact gelijk aan elkaar omdat je te maken hebt met woningen die in 2013 zijn aangeboden maar in 2014 zijn verhuurd. Het totaal aantal verhuurde woningen ligt op Het verschil (196) wordt verklaard door toegewezen huurwoningen die niet via Woningnet worden aangeboden, de zogenaamde bemiddeling. Dit betreft onder andere de huisvesting van statushouders (wettelijke taakstelling) en ex-delinquenten. Door de oplopende taakstelling die de gemeente heeft ten aanzien van de huisvesting van statushouders, in combinatie met hierbij opgelopen achterstanden (vorig jaar minder statushouders gehuisvest dan de taakstelling), en het beperkt beschikbaar komen van echt goedkope huurwoningen, dreigt op dit vlak een gat te ontstaan tussen taakstelling en passend aanbod. In 2014 zijn ruim 500 woningen toegewezen via bemiddeling (er van uitgaand dat alle huishoudens die een urgentieverklaring kregen in 2014 ook in 2014 een woning hebben gevonden). Met andere woorden: het totale beslag op de verhuurde huurwoningen door woningzoekenden waarvoor op grond van de verordening of landelijke regels een voorrangspositie geldt (urgenten, ex-delinquenten en statushouders) bedraagt 35%. Dit is hoger dan de stelregel die tot nu toe is gehanteerd, namelijk een maximaal beslag van ongeveer een derde. Graag gaat het college met de Raad in gesprek over dit onderwerp. 4. Woningproductie/programmering en stimuleren van de woningmarkt DOEL: de vraag stimuleren en zorgen dat aan de voorwaarden voor herstel op de woningmarkt wordt voldaan. De woningmarkt in Almere trekt aan. In 2014 werden in Almere bestaande woningen verkocht, tegen een gemiddelde prijs van Dat waren er 446 meer dan in 2013, en de gemiddelde prijs lag hoger. Dat wil zeggen 34% meer verkopen, en 4,5% prijsstijging. Ook in de nieuwbouw is enig herstel waarneembaar, maar die doet zich (door de relatief lange doorlooptijd van bouwprojecten) nog zeker niet in diezelfde mate voor als in de bestaande voorraad. Daarnaast zien we dat minder gezinnen Amsterdam verlaten om zich in de regio te vestigen. Juist onder deze omstandigheden is het van belang om vast te houden aan de uitgangspunten van de Woonvisie en het coalitieakkoord: voldoende sociale woningbouw, het bereikbaar maken van particulier opdrachtgeverschap voor zoveel mogelijk mensen, het toevoegen van woonmilieus die de stad niet of nauwelijks heeft en de woningbouwproductie weer op peil brengen. Dat doen we door de vraag en de doorstroming zo veel mogelijk te stimuleren en door goed voorbereid te zijn (en in te spelen) op alle mogelijke veranderingen zodat aan alle voorwaarden voor herstel is voldaan. Differentiatie en diversiteit Het in de Woonvisie geformuleerde streven naar differentiatie in de stad is onverminderd actueel. Het is van belang dat Almere een verscheidenheid aan woonmilieus biedt die aansluit op de vraag, om zo als stad aantrekkelijk zijn voor zo veel mogelijk verschillende doelgroepen en om meer te zijn dan alleen de stad die woningen biedt voor het modale gezin dat suburbaan wil wonen. Daarom is het onderscheid tussen de verschillende nieuwbouwlocaties in de stad groter dan in het verleden het 8

9 geval was. Er valt echt wat te kiezen in Almere, zowel voor inwoners als voor nieuwe groepen, zowel voor huurders als voor kopers. Dit blijkt onder meer wanneer we de voortgang bekijken. Hieronder lichten we enkele nieuwbouwgebieden nader uit. Nieuwbouwgebieden: enkele recente ontwikkelingen Een van de gebieden in Almere waar de komende periode (op een voor Nederland unieke manier) door een andere doelgroep gebouwd gaat worden is Oosterwold, een nu nog open gebied van ruim hectare. In dit gebied, waar door Almere samen met Zeewolde en de provincie ruimte voor ontwikkeling beschikbaar wordt gesteld, wordt de gebiedsontwikkeling en inrichting zelf volledig aan de initiatiefnemers zelf overgelaten. De rol van de gemeente in het proces is beperkt. Met acht initiatieven (stand van zaken eind februari 2015) is een anterieure overeenkomst gesloten terwijl er met zes initiatieven een intentieovereenkomst is gesloten. Totaal zijn er met circa 80 initiatieven oriënterende gesprekken gevoerd. De variatie aan initiatieven is groot, van initiatiefnemers die zich oriënteren op grootschalige landgoederen en coöperatieve dorpen (met tot wel 250 woningen), tot een samenwerkingsverband van enkele instellingen die zorg en werken in de natuur en op het land combineren met wonen tot een broedkippenboerderij op biologische grondslag. Een andere wijk waar initiatieven gefaciliteerd worden is Nobelhorst. In dit stadsdorp voor initiatieven wordt mensen alle ruimte gegeven om hun eigen woon- en werkplek vorm te geven. Daarnaast worden bewoners bij vestiging lid van de buurtcoöperatie. Deze coöperatie (en daarmee de bewoners) draagt zorg voor het ontwerp van de openbare ruimte; ook kan men de zorg voor inrichting en beheer nemen. De gemeente heeft recent met Ymere (definitieve) afspraken gemaakt over de realisatie van de eerste woningen in dit deelgebied, dat uiteindelijk ruim woningen groot moet worden. In 2013 zijn de eerste (circa 40) woningen in Nobelhorst opgeleverd. In 2014 werden 17 koopwoningen opgeleverd en zijn 67 woningen in aanbouw genomen. Ook in Duin, gelegen aan het IJmeer, wordt gewerkt aan een uniek concept; het betreft hier vooral een voor Almere (en omgeving) bijzonder woonmilieu. In een glooiend duinlandschap worden de komende 10 tot 15 jaar meer dan woningen gerealiseerd, waarvan naar verwachting 10% in de vorm van sociale woningbouw. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het gebied bestaat uit twee delen: een rustig wonen-deel in de duinen en een levendig boulevard-deel waar de voorzieningen (winkels, horeca, wellness, etc.) zich concentreren. Het grootste deel van de woningen in dit tweede deel zal gestapeld zijn. Het woningbouwprogramma richt zich met name op het middeldure tot dure segment. De verwachting is dat dit project, net als de andere delen van Poort overigens, een aantrekkende werking zal hebben op huishoudens van buiten de stad. Aan de oostzijde van het spoor in Almere Poort ligt het deelgebied Poort-Oost. Op dit moment is dat nog een (grotendeels) kale zandvlakte, maar op termijn is het de bedoeling dat daar een proeftuin van Particulier Opdrachtgeverschap, betaalbaar wonen en Growing Green komt. Voor het gebied wordt momenteel een nieuw ontwikkelingsplan opgesteld. Een van de projecten die waarschijnlijk in dit gebied zal landen is de nieuwe BouwExpo, met tinyhouses als leidend thema. Met deze invulling is het de bedoeling dat er een geheel nieuw woonproduct aan de Almere woningvoorraad wordt toegevoegd. Startersleningen De huidige koopwoningmarkt is een startersmarkt: de woningprijzen zijn gedaald, de rente is uitzonderlijk laag en er is veel aanbod. Doorstromers hebben nog steeds een probleem als het gaat om de verkoop van hun huidige woning, starters hebben die ballast niet. Om zoveel mogelijk starters in staat te stellen net die stap te maken die financieel nodig is om een woning te kopen, is in 2013 het instrument van de starterslening in Almere ingevoerd. De kosten van deze leningen worden voor de helft door het rijk en voor de helft door de gemeente gedragen. 9

10 Sinds de invoering in de zomer van 2013 is voor ongeveer 8 miljoen aan startersleningen op de Almeerse woningmarkt gekomen en zit er nog circa 3 miljoen in de pijplijn aan aanvragen. De minister heeft aangekondigd dat de rijksfinanciering niet wordt aangevuld als het beschikbare geld (50 miljoen voor heel Nederland) op is. Naar verwachting zal daarom de regeling begin mei stoppen. Aanvragen die al in de pijplijn zitten zullen worden gehonoreerd. Of en in welke vorm in 2015 nog behoefte zal zijn aan verdere inzet van leningen(ten behoeve van nieuwe aanvragen) wordt nog bekeken. Woningbouwatelier Almere De gemeente Almere heeft als een van de uitwerkingen van de afspraken die met het rijk zijn gemaakt over de organische groei van de stad met minister Blok van Wonen afspraken gemaakt over de start van een Woningbouwatelier. Het atelier is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf met als doel om met behulp van innovatieve ideeën en experimenten op het gebied van wonen de dynamiek op de woningmarkt weer aan te jagen. Het gaat zowel om nieuwbouw als om de bestaande woningvoorraad en transformatie van vastgoed. De experimenten in Almere hebben een voorbeeldfunctie voor de rest van het land en zullen breed onder de aandacht worden gebracht. Daarvoor is onder andere een speciale website ontwikkeld (www.woningbouwatelier.nl) en wordt samengewerkt met diverse partners en media. Daarnaast zal het Woningbouwatelier ook kennis en ervaring delen via ateliers en bijeenkomsten. Het eerste project dat in samenwerking met het Woningbouwatelier van start is gegaan is de uitvraag Goedhuurwoningen (zie bij punt 2). Rol van het Woningbouwatelier bij dit project is onder andere om, als er voorwaarden, regels, etcetera zijn die een belemmering vormen voor de betaalbaarheid van de woningen, te bekijken of wijziging van (Rijks)regelgeving om de inzending te kunnen realiseren, mogelijk is. Een ander experimententraject waar de gemeente Almere aan deelneemt is het programma Wooncoöperatie van kennisinstituut Platform 31. Een wooncoöperatie is een woonbedrijf van bewoners zelf. Zij zijn de gezamenlijke eigenaar van de coöperatie; binnen die coöperatie kopen of huren zij hun woning en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van hun woning en woonomgeving. Het programma Wooncoöperatie is een indirect uitvloeisel van de onderhandelingen over het Woonakkoord in december 2013 in de Eerste Kamer en de daarop volgende besluitvorming over dit onderwerp in de Tweede Kamer. In het programma wordt met verschillende vormen van een Wooncoöperatie geëxperimenteerd. Almere neemt deel met twee nieuwbouwprojecten. De twee projecten zijn een nieuwbouwproject van 20 appartementen in het Homeruskwartier, met een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap binnen het IbbA programma, van de VOF IbbA /De Key, en een nieuwbouwproject seniorenwoningen in de sociale huur, van woningcorporatie Goede Stede. Bouwexpo Daarnaast wordt er, aansluitend bij de goede traditie die er leeft in Almere ten aanzien van het bieden van ruimte voor experimenten in de woningbouw, de komende periode gewerkt aan de opzet van een nieuwe Bouwexpo. Het centrale thema van de Bouwexpo is Tiny Houses. In deze Bouwexpo zullen zo n twee- tot driehonderd woningen worden gerealiseerd. Het thema is mede ingegeven door de groei van het aandeel eenpersoonshuishoudens in Nederland en in Almere. Nu is Almere nog vooral een stad van gezinnen waar maar zeer weinig kleine woningen staan. Het thema Tiny Houses verwijst overigens niet alleen naar goedkope woningen. Het kan ook gaan om kleine en zeer comfortabele woningen (hoe luxe kan klein zijn?) en om woonvormen die een zeer bescheiden ecologische footprint achterlaten. Een eerste voorstel voor de Bouwexpo (met daarin onder andere een onderzoek naar een passende locatie, Nobelhorst / Poort Oost) zal naar verwachting in mei aan de raad worden voorgelegd. 10

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020 Woerden Woont Woonvisie Woerden 2015-2020 2 Woerden Woont in opdracht van de gemeente Woerden Angela van Velden 16 april 2015, versie 1.6 LINT woon en welzijn Sint Jorisweg 50 331 PL DORDRECHT info@lintwoonenwelzijn.nl

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ---- 27-11-2012 09:12:10 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Een nieuwe tijd een nieuwe Woonvisie...4 1.2 Positie van de Regionale Woonvisie...5 1.3 Schets van de regio...6

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

WOONVISIE. Analyse. Inhoud

WOONVISIE. Analyse. Inhoud WOONVISIE Analyse Inhoud 1: Inleiding pag. 2 2: Ontwikkelingen in wet- en regelgeving (volgt nog) 3: Trends op het gebied van wonen pag. 3 4: Huidige situatie op de woningmarkt pag. 5 5: Bevolkings- en

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

III III Mil IIII III IIIII II 15BIN04863

III III Mil IIII III IIIII II 15BIN04863 (JHGEKOMEN, O 9 AUG. Z01Ś Nathalie Giezen Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Bureau 024 zondag 9 augustus 2015 18:26 griffie@arnhem.nl; gemeente@beuningen.nl; gemeente@wijchen.nl;

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie