Beleidsbrief Wonen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsbrief Wonen 2014"

Transcriptie

1 Beleidsbrief Wonen

2 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het woonbeleid en de ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt. Hierbij vormen de Woonvisie uit 2009 en het coalitieakkoord ( De kracht van de stad uit 2014) het uitgangspunt van beleid. De vorige Beleidsbrief Wonen (2013) kwam ruim een jaar geleden uit en hield zich bezig met 2012 en een deel van Deze Beleidsbrief kijkt voornamelijk terug naar het jaar 2014 (en af en toe naar de jaren daarvoor). Vanzelfsprekend kijken we in deze woonbrief ook vooruit. De volgende uitgangspunten staan centraal in het beleid van het college: - Voldoende betaalbare woningen - Een vangnet voor degenen die op zorg zijn aangewezen of tussen wal en schip terecht dreigen te komen - Een aanbod van nieuwbouwwoningen en woonmilieus dat door zijn verscheidenheid aantrekkelijk is voor verschillende groepen - Aandacht voor de leefbaarheid in de buurten en wijken van de stad In het vervolg van deze woonbrief behandelen we allereerst kort de nationale ontwikkelingen op het gebied van wonen en de consequenties hiervan voor Almere. In de daarop volgende paragraaf worden de uitgangspunten van beleid uitgewerkt in vijf lokale ontwikkelingslijnen en thema s die het beeld van het wonen in Almere op dit moment in hoge mate bepalen. Dit zijn: - Wonen met welzijn en zorg - De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. - Een rechtvaardige woonruimteverdeling. - Woningbouwproductie/programmering en stimuleren van de woningmarkt. - Aandacht voor de huidige stadsdelen. Per thema wordt aangegeven wat er in 2014 is gebeurd, wat de verwachtingen en ambities voor 2015 zijn en welke afspraken we hierover willen maken. Bij deze beleidsbrief treft u tevens de Monitor Wonen in Almere 2015 aan. Deze bevat een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt (huur en koop) en van de woonruimteverdeling van de huurwoningen van de woningcorporaties. De politieke omgeving van het wonen Het jaar 2014 stond evenals het jaar 2013 in het teken van landelijke discussies en politieke besluitvorming rond de volkshuisvesting. Meer in het bijzonder was er opnieuw veel aandacht voor de rol en positie van de woningcorporaties. In juni werd de nieuwe Huisvestingswetdoor de Eerste Kamer aangenomen, waardoor deze wet op 1 januari 2015 van kracht werd. Een aantal van de hierin opgenomen maatregelen raakt aan de manier waarop in Almere de woonruimteverdeling is geregeld, zoals de bepaling dat geen (vergunnings)eisen mogen worden gesteld bij goedkope koopwoningen en het toevoegen van mantelzorg als urgentiecriterium. We gaan hier in het vervolg nog nader op in. Een andere belangrijke mijlpaal was de publicatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties, eind oktober Ingegeven door het onbehagen over de activiteiten van -en excessen bij- sommige corporaties heeft de commissie de hele sector tegen het licht gehouden en een groot aantal aanbevelingen voor hervormingen gedaan. Deze 2

3 aanbevelingen hebben niet alleen betrekking op de organisatie van de sector en de financiële regels, maar ook op het versterken van de positie van externe partijen zoals de huurders, de gemeenten en de toezichthouders, waaronder een Woonautoriteit. Uitgangspunt hierbij is een centrale (Rijks)kaderstelling met lokaal bindende afspraken. Tot slot stemde de Tweede Kamer in december 2014 in met de novelle, de herziening van de Woningwet. Deze wordt zo gewijzigd, dat duidelijk wordt wat woningcorporaties (nog) wel en niet (meer) mogen doen, en wie daar toezicht op houdt. Recent kwam naar buiten dat hierin ook beoogd wordt dat het grootste deel van de huurders met huurtoeslag (gedacht wordt aan 90 of 95%) wordt gehuisvest in woningen tot de zogenaamde aftoppingsgrens in de huurtoeslag (maximaal 618 euro per maand). Dit is een steun in de rug van het beleid van het college, dat gericht is op matiging van de huren van sociale huurwoningen die worden aangeboden. De ontwikkelingen in het Rijksbeleid hebben consequenties voor de Almeerse volkshuisvesting. De maatregelen uit de Huisvestingswet betekenen dat de Huisvestingsverordening, die sinds januari volledig is ingevoerd, voor 1 juli op een aantal onderdelen moet worden aangepast om binnen de kaders van de wet te blijven. Zo is het niet langer toegestaan om eisen te stellen met betrekking tot de markt voor koopwoningen (zoals een huisvestingsvergunning voor goedkope koopwoningen). Bij het toewijzen van huurwoningen mag nog slechts voor een kwart van de toe te wijzen woningen een binding aan Almere als voorwaarde worden gesteld. Ook de veranderingen in het sociaal domein werken door in de Almeerse volkshuisvesting. Meer verantwoordelijkheden zijn bij de gemeente gelegd, maar met minder middelen om de opgave te realiseren. Het onderwerp wonen met welzijn en zorg stond al hoog op de agenda van het college; we gaan het komende jaar zorgen dat mogelijk negatieve consequenties van de transitie in een zo breed mogelijke samenwerking zowel binnen als buiten het stadhuis- in beeld worden gebracht en worden opgelost. Nut en noodzaak van deze samenwerking wordt inmiddels door alle betrokken partijen gedeeld, bijvoorbeeld via het Platform Wonen. Almeerse woonthema s en ontwikkelingen Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een aantal ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt. De belangrijkste hiervan zijn: - de woningmarkt toont tekenen van herstel, vooral als het gaat om beweging op de markt van bestaande (koop)woningen - de beschikbaarheid en betaalbaarheid in de sociale huursector blijft een probleem, al is er als gevolg van prestatieafspraken met de woningcorporaties in 2014 een duidelijke kentering zichtbaar - in de nieuwbouw verloopt het herstel langzaam; ook woningcorporaties bouwden weinig - het aantal urgenten neemt toe; er is een knelpunt bij de uitstroom uit instellingen en de beschikbaarheid van (goedkope) eenkamerwoningen Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op (en consequenties voor) het Almeerse woonbeleid. Hieronder zien we wat de nationale en lokale ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekenen voor de uitgangspunten, hoofdlijnen en thema s van het woonbeleid. Ook zien we, hoe het college dit alles doorvertaalt naar de beleidsambities voor 2015 en verder. 3

4 1. Wonen met welzijn en zorg DOEL: Het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in hun buurt; een vangnet bieden voor mensen die dit nodig hebben. Met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet, op 1 januari 2015, is de transitie van de zorg een feit. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun burgers. Uitgangspunt is dat burgers zo veel mogelijk zelfstandig wonen en indien nodig begeleiding ontvangen van mantelzorgers en/of professionals. De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren en organiseren van deze extramurale ondersteuning, waaronder ook begeleid wonen valt. Intramuraal wonen is alleen nog van toepassing op mensen die de zwaarste vormen van zorg nodig hebben. Deze intramurale 24-uurszorg blijft voor deze groep gewaarborgd in de Wet Langdurige Zorg. Hierbij hoort ook dat gemeenten de beschikbaarheid stimuleren van (en sturen op) een adequaat woningaanbod, geschikt en betaalbaar voor mensen die ondersteuning in het zelfstandig wonen nodig hebben. Dit betekent een betaalbaar aanbod van gelijkvloerse woningen met voorzieningen nabij voor senioren, een betaalbaar aanbod (geclusterde) woningen voor mensen met een (GGZ) beperking, en voldoende aanbod voor mensen die uitstromen uit maatschappelijke instellingen. Het college werkt, samen met diverse partijen (onder andere corporaties en zorgpartijen), aan een Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg. Het college verwacht deze agenda in mei vast te kunnen stellen en de raad hierover te informeren. De Uitvoeringsagenda bevat onder meer de volgende actiepunten: Kwantificering van de extramuralisering Verruiming van de mogelijkheden van de uitstroom Preventie van instroom in Maatschappelijke Opvang (o.a. door preventie huisuitzetting) Het opheffen van (juridisch-planologische) belemmeringen van de vestiging van kleinschalige projecten van begeleid wonen Afspraken met corporaties over de aanpassingen van de woningvoorraad aan de zorgbehoefte Experiment Woonservicegebied Versterking van de samenwerking tussen corporaties, zorgverleners en gemeente. Het eerste actiepunt van de agenda, de kwantificering van de extramuralisering van de zorg, is inmiddels uitgevoerd. Hierbij is bepaald hoe groot het aantal mensen met een zorgindicatie is die ten gevolge van de transitie van de zorg, nu zelfstandig moet wonen, terwijl de zorgindicatie hen voorheen het recht gaf op het wonen in een intramurale setting. De rapportage is in voorbereiding. Over de juistheid van de cijfers wordt nog overleg gevoerd met corporaties en zorgpartijen. Om de verschillende opgaven die uit de Uitvoeringsagenda voort komen voortvarend aan te pakken, heeft het college de (ambtelijke) Taskforce Wonen met Welzijn en Zorg in het leven geroepen. De Taskforce zal zich op de korte termijn vooral bezig houden met de verruiming van de mogelijkheden voor de uitstroom uit maatschappelijke instellingen naar zelfstandig wonen (inclusief voorstellen voor preventie van instroom). Op dit moment zijn er knelpunten bij de uitstroom naar zelfstandig wonen vanuit instellingen voor Maatschappelijke Opvang (o.a. Leger des Heils) en vanuit instellingen voor intramurale jeugdzorg. Deze knelpunten worden onder meer veroorzaakt door de schuldenproblematiek bij een deel van de doelgroep, door veranderingen in de organisatie van de woonruimteverdeling (waaronder de 4

5 urgentieregeling) en door het beperkte aanbod van kleine en goedkope woningen (met name voor jongeren). In dit laatste geval gaat het zowel om individuele woningen voor jongeren die na jeugdzorg zelfstandig kunnen wonen als om geclusterde woningen voor jongeren die na de jeugdzorg nog veel begeleiding nodig hebben. Almere staat dan ook voor een opgave tot uitbreiding van het aanbod van de volgende woningen: - kleine, goedkope woningen voor eenpersoonshuishoudens - kleine goedkope geclusterde woningen voor begeleid wonen projecten - projecten voor begeleid kamerbewonen De Taskforce zal in samenwerking met corporaties en zorgpartijen - met haalbare voorstellen en concrete acties komen. Een (voorlopige) inschatting is dat er per jaar voor de uitstroom uit de diverse maatschappelijke instellingen circa 120 goedkope woningen of kamers nodig zijn en voor uitstroom uit de jeugdzorg circa 100 kamers of goedkope woningen nodig zijn. Voor een deel van de cliënten is ook begeleiding in het zelfstandig wonen nodig. Oplossingen liggen onder andere in het verruimen van het aanbod aan beschikbare en goedkope woonruimte voor deze doelgroep en in het opzetten van projecten voor begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast zorgt de gemeente (los van de Taskforce) voor de matching van vraag en aanbod van de zorg-gerelateerde huisvestingsvraag en voor begeleiding van initiatieven. Dit heeft geleid tot onder andere de onderstaande projecten (deels al gerealiseerd, deels in voorbereiding): - Het Halmhuis woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met autisme in samenwerking met een particuliere eigenaar (gerealiseerd) - SolidCare4You woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in samenwerking met Ymere (gerealiseerd) - Het Vaarthuis woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met autisme in samenwerking met Goede Stede (gerealiseerd) - Tijdelijke huur zelfstandige woningen voor Triade ten behoeve van tienermoeders (gerealiseerd) - Tijdelijke huur zelfstandige woningen voor Triade ten behoeve van jongeren met verstandelijke beperking (gerealiseerd) - Kleinschalig begeleid wonen jongvolwassenen Almere Poort in samenwerking met Ambulante hulpverlening Midden Nederland (in voorbereiding) - Leger des Heils Transformatie schoolgebouw ten behoeve van uitstroom maatschappelijke opvang (in onderzoek) - Oranjehuis opvang mishandelde vrouwen, vaak met kinderen (in voorbereiding) 2. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen DOEL: zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen die daar op grond van hun inkomen op zijn aangewezen en die daar zelf niet in kunnen voorzien. In de koopsector zijn in Almere relatief veel betaalbare woningen beschikbaar. Het college stimuleert via het IbbA-programma het aanbod van betaalbare woningen die door particuliere opdrachtgevers worden gebouwd. Uit een vorig jaar gehouden evaluatie bleek dat er een behoefte was aan een IbbA-kavel waar een betaalbare grondgebonden (rijen)woning op gerealiseerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in de IbbA Start kavel die al bereikbaar is voor huishoudens met een bruto maandinkomen vanaf Recent zijn er weer 55 IbbA-kavels op de markt gekomen (onder andere in Nobelhorst, De Laren en Homeruskwartier), waaronder 12 IbbA Start kavels. De belangstelling voor deze 55 nieuwe IbbA-kavels, die werden aangeboden op de IbbA-bouwbeurs op 31 januari 2015, was 5

6 bijzonder groot. In totaal hebben 71 kandidaten zich ingeschreven voor een kavel. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de uitgifte van 56 kavels (overwegend nieuwe kavels en een deel ouder aanbod ). Er is echter een grote groep huishoudens die niet kan kopen, omdat hun inkomen te laag is, of omdat ze onvoldoende inkomenszekerheid hebben voor een hypotheek. De druk op de sociale huursector is groot. Tot 2014 nam het aanbod van betaalbare huurwoningen steeds verder af. Ook de hoeveelheid sociale huurwoningen nam af. Het college wil deze ontwikkeling langs twee lijnen ombuigen: meer betaalbaarheid in het aanbod van bestaande huurwoningen en een toevoeging van extra woningen in de betaalbare huurklasse door nieuwbouw. Meer betaalbaarheid in het aanbod van bestaande huurwoningen Uit onderzoek dat in opdracht van het college in 2013 is uitgevoerd (OTB) bleek dat er in Almere sprake is van een groeiende disbalans tussen vraag en aanbod van goedkope en betaalbare huurwoningen 1. Het totale aanbod sociale huurwoningen nam af, en de woningen die werden aangeboden hadden vaak een huur die voor veel woningzoekenden eigenlijk te hoog is. In de prestatieafspraken voor 2014 heeft het college met de corporaties afgesproken dat de daling moest stoppen. Deze afspraken hebben geleid tot een kentering. In 2013 had ongeveer 25% van de aangeboden woningen een goedkope of betaalbare huur, in 2014 heeft ongeveer 33% van de aangeboden woningen een goedkope of betaalbare huur gekregen. Met dit gerealiseerde aandeel is voldaan aan de prestatieafspraken voor 2014: daarin werd afgesproken dat het aandeel minstens gelijk moest zijn aan dat van het jaar ervoor. Toch is er nog sprake van een grote disbalans: naar verwachting heeft ongeveer 75% van de actief woningzoekenden een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, en is daarmee eigenlijk gebaat bij een woning met een huurprijs onder de aftoppingsgrens (omdat voor het deel van de huurprijs daarboven geen recht op huurtoeslag bestaat). Uitgaande van cijfers van het Nibud (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat meer dan de helft van de eenoudergezinnen in Almere na verhuizing de afgelopen jaren te veel huur is gaan betalen. Als zij een minimum inkomen hebben (op bijstandsniveau) lukt het bijna nooit een financieel passende woning te vinden; 20% van hen heeft daadwerkelijke huurachterstanden. Deze situatie geldt voor meer huishoudens. Met de corporaties is afgesproken dat het aandeel goedkope en betaalbare woningen in 2015 zal groeien naar 50% van het totale aanbod sociale huurwoningen. Dat is vastgelegd in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Voor de langere termijn (collegeperiode) is het doel te komen tot een evenwicht tussen de vraag naar goedkope en betaalbare woningen en het aanbod hiervan. Ook over de productie van betaalbare nieuwe huurwoningen zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Door deze afspraken, gecombineerd met de woningen die in het kader van de IbbA-regeling en de uitvraag Goedhuurwoningen gebouwd worden, wordt de collegedoelstelling van het realiseren van minstens betaalbare sociale (huur)woningen ruim gehaald. 1 Voor sociale huurwoningen wordt gewoonlijk een driedeling gehanteerd, die is gebaseerd op de landelijk vastgestelde systematiek en de grenzen van de Wet op de Huurtoeslag en de daarbij behorende kale huurprijzen per maand: - goedkoop: huur tot aan de kwaliteitskortingsgrens van de huurtoeslag (2014: 389; 2015: 403) - betaalbaar: huur tot aan de aftoppingsgrens van de huurtoeslag (2014: 557/597; 2015: 597/618) - bereikbaar: huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens (2014: 699; 2015: 711) - betaalbaar: huur tussen kwaliteitskortingsgrens en tweede aftoppingsgrens (2014: 596; 2015: 618) - bereikbaar: huur tussen tweede aftoppingsgrens en huurtoeslag/liberalisatiegrens (2014: 699; 2015: 710) 6

7 Extra toevoeging van betaalbare huurwoningen en de Goedhuurwoningen 2 In het Coalitieakkoord 2014 wordt de doelstelling op het gebied van de sociale woningbouw uit de Woonvisie gestalte gegeven in de vorm van het realiseren van tenminste en zo mogelijk betaalbare (huur)woningen in de komende vier jaar. Mede in dat kader is op 5 maart 2015 de uitvraag voor 200 Goedhuurwoningen in de markt gezet. De Goedhuurwoningen zijn bedoeld voor de groeiende groep huishoudens met een minimuminkomen voor wie een reguliere betaalbare sociale huurwoning (met een huur rond de 600 of meer) niet meer te betalen is, ook niet als het huishouden recht heeft op de maximale huurtoeslag. Het college daagt partijen uit om woningen te realiseren en exploiteren waarvan de huur én de energiekosten niet hoger zijn dan 550 per maand. Een huurder met een minimuminkomen betaalt in dat geval na aftrek van huurtoeslag circa 250 á 300 aan huur. Om in aanmerking te komen voor een extra aanmoedigingssubsidie mag de brutohuur van de Goedhuurwoning in ieder geval niet hoger zijn dan 550 (een huurder met een minimuminkomen betaalt in dat geval ongeveer 350 aan netto huur). Dit vraagt van de partijen (corporaties, bouwers, beleggers, bewoners(groepen), financiers, architecten, etc.) dat zij op zoek gaan naar innovatieve, creatieve en/of onorthodoxe oplossingen. De ervaringen bij de uitvraag Goedhuurwoningen kunnen weer een rol spelen in de Bouwexpo, vanwege hun relatie met Tiny Housing. Tot voor kort was in Almere het bouwen van sociale huurwoningen voornamelijk voorbehouden aan de woningcorporaties. Er zijn de laatste tijd echter ook nieuwe (markt)partijen (onder andere beleggers) in beeld om sociale huurwoningen te bouwen in Almere. Ook met deze initiatiefnemers wordt bekeken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. 3. Een rechtvaardige woonruimteverdeling DOEL: zorgen dat de sociale huurwoningen het eerst terecht komen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Implementatie Huisvestingsverordening De Raad heeft in juni 2011 de Huisvestingsverordening Almere vastgesteld en het College verzocht het implementatieproces ter hand te nemen. In 2013 is in een tussenstap een aantal doelen uit de nieuwe verordening gerealiseerd, zoals een transparanter en ruimhartiger urgentieregeling. Om de hele verordening te kunnen invoeren is in 2014 overeenstemming bereikt met de corporaties over een nieuw systeem van woningtoewijzing via Woningnet. Vanaf 19 januari 2015 is de gehele huisvestingsverordening ingevoerd. Een deel van het woningaanbod wordt verloot (een opener woonruimteverdeling) en een woningzoekende krijgt voorrang als hij financieel en/of qua huishoudgrootte passend is voor een betreffende woning. De invoering van de nieuwe Huisvestingswet op 1 januari van dit jaar maakt het noodzakelijk om de Huisvestingsverordening op enkele punten aan te passen. In april zullen voorstellen hiervoor aan de raad worden aangeboden. Urgentieregeling Met ingang van begin 2013 is de urgentieregeling van kracht. De onafhankelijke Urgentiecommissie adviseert ons op basis van de ruimere urgentieregels. De uitvoering van de regeling is in handen van 2 Dit is de huidige naam voor wat eerst bekend stond onder de werktitel tonwoningen. Voor deze naamswijziging is gekozen om te benadrukken dat het gaat om goedkope huurwoningen, en niet om koopwoningen; de ton had betrekking op de bouwkosten en leidde zo tot verwarring. 7

8 een externe partij (Het Vierde Huis). In 2014 zijn meer urgentieaanvragen ingediend (615) dan in het eerste jaar 2013 (464). Het aantal toegekende urgentieverklaringen is in absolute zin flink gegroeid (van 227 naar 315 in 2014). Net als in 2013werd circa 50% van de aanvragen gehonoreerd. In 2014 werden er sociale huurwoningen aangeboden via Woningnet. Het totaal aantal verhuringen door de corporaties ligt in 2014 op (via Woningnet geadverteerde) woningen. Deze getallen zijn niet exact gelijk aan elkaar omdat je te maken hebt met woningen die in 2013 zijn aangeboden maar in 2014 zijn verhuurd. Het totaal aantal verhuurde woningen ligt op Het verschil (196) wordt verklaard door toegewezen huurwoningen die niet via Woningnet worden aangeboden, de zogenaamde bemiddeling. Dit betreft onder andere de huisvesting van statushouders (wettelijke taakstelling) en ex-delinquenten. Door de oplopende taakstelling die de gemeente heeft ten aanzien van de huisvesting van statushouders, in combinatie met hierbij opgelopen achterstanden (vorig jaar minder statushouders gehuisvest dan de taakstelling), en het beperkt beschikbaar komen van echt goedkope huurwoningen, dreigt op dit vlak een gat te ontstaan tussen taakstelling en passend aanbod. In 2014 zijn ruim 500 woningen toegewezen via bemiddeling (er van uitgaand dat alle huishoudens die een urgentieverklaring kregen in 2014 ook in 2014 een woning hebben gevonden). Met andere woorden: het totale beslag op de verhuurde huurwoningen door woningzoekenden waarvoor op grond van de verordening of landelijke regels een voorrangspositie geldt (urgenten, ex-delinquenten en statushouders) bedraagt 35%. Dit is hoger dan de stelregel die tot nu toe is gehanteerd, namelijk een maximaal beslag van ongeveer een derde. Graag gaat het college met de Raad in gesprek over dit onderwerp. 4. Woningproductie/programmering en stimuleren van de woningmarkt DOEL: de vraag stimuleren en zorgen dat aan de voorwaarden voor herstel op de woningmarkt wordt voldaan. De woningmarkt in Almere trekt aan. In 2014 werden in Almere bestaande woningen verkocht, tegen een gemiddelde prijs van Dat waren er 446 meer dan in 2013, en de gemiddelde prijs lag hoger. Dat wil zeggen 34% meer verkopen, en 4,5% prijsstijging. Ook in de nieuwbouw is enig herstel waarneembaar, maar die doet zich (door de relatief lange doorlooptijd van bouwprojecten) nog zeker niet in diezelfde mate voor als in de bestaande voorraad. Daarnaast zien we dat minder gezinnen Amsterdam verlaten om zich in de regio te vestigen. Juist onder deze omstandigheden is het van belang om vast te houden aan de uitgangspunten van de Woonvisie en het coalitieakkoord: voldoende sociale woningbouw, het bereikbaar maken van particulier opdrachtgeverschap voor zoveel mogelijk mensen, het toevoegen van woonmilieus die de stad niet of nauwelijks heeft en de woningbouwproductie weer op peil brengen. Dat doen we door de vraag en de doorstroming zo veel mogelijk te stimuleren en door goed voorbereid te zijn (en in te spelen) op alle mogelijke veranderingen zodat aan alle voorwaarden voor herstel is voldaan. Differentiatie en diversiteit Het in de Woonvisie geformuleerde streven naar differentiatie in de stad is onverminderd actueel. Het is van belang dat Almere een verscheidenheid aan woonmilieus biedt die aansluit op de vraag, om zo als stad aantrekkelijk zijn voor zo veel mogelijk verschillende doelgroepen en om meer te zijn dan alleen de stad die woningen biedt voor het modale gezin dat suburbaan wil wonen. Daarom is het onderscheid tussen de verschillende nieuwbouwlocaties in de stad groter dan in het verleden het 8

9 geval was. Er valt echt wat te kiezen in Almere, zowel voor inwoners als voor nieuwe groepen, zowel voor huurders als voor kopers. Dit blijkt onder meer wanneer we de voortgang bekijken. Hieronder lichten we enkele nieuwbouwgebieden nader uit. Nieuwbouwgebieden: enkele recente ontwikkelingen Een van de gebieden in Almere waar de komende periode (op een voor Nederland unieke manier) door een andere doelgroep gebouwd gaat worden is Oosterwold, een nu nog open gebied van ruim hectare. In dit gebied, waar door Almere samen met Zeewolde en de provincie ruimte voor ontwikkeling beschikbaar wordt gesteld, wordt de gebiedsontwikkeling en inrichting zelf volledig aan de initiatiefnemers zelf overgelaten. De rol van de gemeente in het proces is beperkt. Met acht initiatieven (stand van zaken eind februari 2015) is een anterieure overeenkomst gesloten terwijl er met zes initiatieven een intentieovereenkomst is gesloten. Totaal zijn er met circa 80 initiatieven oriënterende gesprekken gevoerd. De variatie aan initiatieven is groot, van initiatiefnemers die zich oriënteren op grootschalige landgoederen en coöperatieve dorpen (met tot wel 250 woningen), tot een samenwerkingsverband van enkele instellingen die zorg en werken in de natuur en op het land combineren met wonen tot een broedkippenboerderij op biologische grondslag. Een andere wijk waar initiatieven gefaciliteerd worden is Nobelhorst. In dit stadsdorp voor initiatieven wordt mensen alle ruimte gegeven om hun eigen woon- en werkplek vorm te geven. Daarnaast worden bewoners bij vestiging lid van de buurtcoöperatie. Deze coöperatie (en daarmee de bewoners) draagt zorg voor het ontwerp van de openbare ruimte; ook kan men de zorg voor inrichting en beheer nemen. De gemeente heeft recent met Ymere (definitieve) afspraken gemaakt over de realisatie van de eerste woningen in dit deelgebied, dat uiteindelijk ruim woningen groot moet worden. In 2013 zijn de eerste (circa 40) woningen in Nobelhorst opgeleverd. In 2014 werden 17 koopwoningen opgeleverd en zijn 67 woningen in aanbouw genomen. Ook in Duin, gelegen aan het IJmeer, wordt gewerkt aan een uniek concept; het betreft hier vooral een voor Almere (en omgeving) bijzonder woonmilieu. In een glooiend duinlandschap worden de komende 10 tot 15 jaar meer dan woningen gerealiseerd, waarvan naar verwachting 10% in de vorm van sociale woningbouw. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het gebied bestaat uit twee delen: een rustig wonen-deel in de duinen en een levendig boulevard-deel waar de voorzieningen (winkels, horeca, wellness, etc.) zich concentreren. Het grootste deel van de woningen in dit tweede deel zal gestapeld zijn. Het woningbouwprogramma richt zich met name op het middeldure tot dure segment. De verwachting is dat dit project, net als de andere delen van Poort overigens, een aantrekkende werking zal hebben op huishoudens van buiten de stad. Aan de oostzijde van het spoor in Almere Poort ligt het deelgebied Poort-Oost. Op dit moment is dat nog een (grotendeels) kale zandvlakte, maar op termijn is het de bedoeling dat daar een proeftuin van Particulier Opdrachtgeverschap, betaalbaar wonen en Growing Green komt. Voor het gebied wordt momenteel een nieuw ontwikkelingsplan opgesteld. Een van de projecten die waarschijnlijk in dit gebied zal landen is de nieuwe BouwExpo, met tinyhouses als leidend thema. Met deze invulling is het de bedoeling dat er een geheel nieuw woonproduct aan de Almere woningvoorraad wordt toegevoegd. Startersleningen De huidige koopwoningmarkt is een startersmarkt: de woningprijzen zijn gedaald, de rente is uitzonderlijk laag en er is veel aanbod. Doorstromers hebben nog steeds een probleem als het gaat om de verkoop van hun huidige woning, starters hebben die ballast niet. Om zoveel mogelijk starters in staat te stellen net die stap te maken die financieel nodig is om een woning te kopen, is in 2013 het instrument van de starterslening in Almere ingevoerd. De kosten van deze leningen worden voor de helft door het rijk en voor de helft door de gemeente gedragen. 9

10 Sinds de invoering in de zomer van 2013 is voor ongeveer 8 miljoen aan startersleningen op de Almeerse woningmarkt gekomen en zit er nog circa 3 miljoen in de pijplijn aan aanvragen. De minister heeft aangekondigd dat de rijksfinanciering niet wordt aangevuld als het beschikbare geld (50 miljoen voor heel Nederland) op is. Naar verwachting zal daarom de regeling begin mei stoppen. Aanvragen die al in de pijplijn zitten zullen worden gehonoreerd. Of en in welke vorm in 2015 nog behoefte zal zijn aan verdere inzet van leningen(ten behoeve van nieuwe aanvragen) wordt nog bekeken. Woningbouwatelier Almere De gemeente Almere heeft als een van de uitwerkingen van de afspraken die met het rijk zijn gemaakt over de organische groei van de stad met minister Blok van Wonen afspraken gemaakt over de start van een Woningbouwatelier. Het atelier is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf met als doel om met behulp van innovatieve ideeën en experimenten op het gebied van wonen de dynamiek op de woningmarkt weer aan te jagen. Het gaat zowel om nieuwbouw als om de bestaande woningvoorraad en transformatie van vastgoed. De experimenten in Almere hebben een voorbeeldfunctie voor de rest van het land en zullen breed onder de aandacht worden gebracht. Daarvoor is onder andere een speciale website ontwikkeld (www.woningbouwatelier.nl) en wordt samengewerkt met diverse partners en media. Daarnaast zal het Woningbouwatelier ook kennis en ervaring delen via ateliers en bijeenkomsten. Het eerste project dat in samenwerking met het Woningbouwatelier van start is gegaan is de uitvraag Goedhuurwoningen (zie bij punt 2). Rol van het Woningbouwatelier bij dit project is onder andere om, als er voorwaarden, regels, etcetera zijn die een belemmering vormen voor de betaalbaarheid van de woningen, te bekijken of wijziging van (Rijks)regelgeving om de inzending te kunnen realiseren, mogelijk is. Een ander experimententraject waar de gemeente Almere aan deelneemt is het programma Wooncoöperatie van kennisinstituut Platform 31. Een wooncoöperatie is een woonbedrijf van bewoners zelf. Zij zijn de gezamenlijke eigenaar van de coöperatie; binnen die coöperatie kopen of huren zij hun woning en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van hun woning en woonomgeving. Het programma Wooncoöperatie is een indirect uitvloeisel van de onderhandelingen over het Woonakkoord in december 2013 in de Eerste Kamer en de daarop volgende besluitvorming over dit onderwerp in de Tweede Kamer. In het programma wordt met verschillende vormen van een Wooncoöperatie geëxperimenteerd. Almere neemt deel met twee nieuwbouwprojecten. De twee projecten zijn een nieuwbouwproject van 20 appartementen in het Homeruskwartier, met een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap binnen het IbbA programma, van de VOF IbbA /De Key, en een nieuwbouwproject seniorenwoningen in de sociale huur, van woningcorporatie Goede Stede. Bouwexpo Daarnaast wordt er, aansluitend bij de goede traditie die er leeft in Almere ten aanzien van het bieden van ruimte voor experimenten in de woningbouw, de komende periode gewerkt aan de opzet van een nieuwe Bouwexpo. Het centrale thema van de Bouwexpo is Tiny Houses. In deze Bouwexpo zullen zo n twee- tot driehonderd woningen worden gerealiseerd. Het thema is mede ingegeven door de groei van het aandeel eenpersoonshuishoudens in Nederland en in Almere. Nu is Almere nog vooral een stad van gezinnen waar maar zeer weinig kleine woningen staan. Het thema Tiny Houses verwijst overigens niet alleen naar goedkope woningen. Het kan ook gaan om kleine en zeer comfortabele woningen (hoe luxe kan klein zijn?) en om woonvormen die een zeer bescheiden ecologische footprint achterlaten. Een eerste voorstel voor de Bouwexpo (met daarin onder andere een onderzoek naar een passende locatie, Nobelhorst / Poort Oost) zal naar verwachting in mei aan de raad worden voorgelegd. 10

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 Nota van Antwoorden 1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 1.1 De woningmarktontwikkelingen zijn in de visie expliciet neergelegd bij marktpartijen. Verzocht

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016

Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016 Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016 Inhoud 1. Inleiding van atelier naar uitvoeringsagenda 1 2. Visie en Strategie 1 De Uitvoeringsagenda WWZ 2 3. agendapunten 3 4. Tijdspad en

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Woonruimteverhuur in Eindhoven. OTB juni 2014

Woonruimteverhuur in Eindhoven. OTB juni 2014 Woonruimteverhuur in Eindhoven OTB juni 2014 Woonruimteverhuur Vijf corporaties werken samen in Platform Eindhovense Corporaties (PEC) Basiscijfers corporaties Woon- Bedrijf Wooninc Trudo Thuis Vitalis

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Voor verhuur beschikbaar van 7 woningen voor cliënten van De Waerden (begeleid wonen).

Voor verhuur beschikbaar van 7 woningen voor cliënten van De Waerden (begeleid wonen). Prestatie-afspraken Stichting Woontij-Gemeente Texel, stand 5 april 0 Nr Omschrijving Activiteit Doelstelling Actie jaar Bouw woningen Bouw 7 woningen aan de Wilhelminalaan in Den Burg. voormalig terrein

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014)

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Gemeente Houten Vastgesteld door College van B&W op 1 april 2014 Inleiding In Houten zijn een aantal instellingen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Huisvestingsvoorziening en taakstelling 1 Wij willen in onze gemeente de regeling huisvestingsvoorziening gebruiken om 50 vergunninghouders te

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 12RV000060 Onderwerp : Huisvestingsverordening Baarn 2013 Besluit in de raad : 28 november 2012 Portefeuillehouder : Drs. P. Laseur Naam steller : R. Dankert Aan

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020 Vastgesteld door de Gemeenteraad Heerenveen, 18 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Een nieuwe orde op de woningmarkt: context, ontwikkelingen, verwachtingen en doelen 4 3 Match tussen vraag en aanbod:

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH)

Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH) Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH) Datum : 8 oktober 2012 Locatie : t Bourgondisch Hof, Waalwijk Aanwezig : Willem Ebbers, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten 2017 Input voor het maken van prestatieafspraken over de periode 2017/2018

Overzicht van voorgenomen activiteiten 2017 Input voor het maken van prestatieafspraken over de periode 2017/2018 Overzicht van voorgenomen activiteiten 2017 Input voor het maken van prestatieafspraken over de periode 2017/2018 1. Beschikbare & betaalbare woningen Voldoende woningen beschikbaar maken We verwachten

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 svoorstel Onderwerp: Starters op de woningmarkt in Emmen Portefeuillehouder: H. Brummel Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit De notitie

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren,

Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren, Algemene inleiding regionale bijeenkomsten (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren, Er is veel te doen op de woningmarkt en daarbuiten, waar de gemeente wat mee moet. Vanmiddag zullen

Nadere informatie

Rogier Goes. 15 september 2015

Rogier Goes. 15 september 2015 Rogier Goes 15 september 2015 Standvast Wonen Een man die woensdag uit zijn huurappartement aan de Muntweg in Nijmegen zou worden gezet op last van de rechter, stichtte dinsdagavond brand in zijn benedenwoning.

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Hoorcollege actualiteiten

Hoorcollege actualiteiten Hoorcollege actualiteiten De toekomst van de woningmarkt voor de middeninkomens Kees Fes (Atrivé) Günter Weber (Stichting OpMaat) Harold Ferwerda (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Delft University of

Nadere informatie

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017 Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland Prestatieafspraken 2013-2017 Inleiding In deze prestatieafspraken zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Waterland en de corporaties Algemene Woningbouwvereniging

Nadere informatie