Beleidsbrief Wonen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsbrief Wonen 2014"

Transcriptie

1 Beleidsbrief Wonen

2 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het woonbeleid en de ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt. Hierbij vormen de Woonvisie uit 2009 en het coalitieakkoord ( De kracht van de stad uit 2014) het uitgangspunt van beleid. De vorige Beleidsbrief Wonen (2013) kwam ruim een jaar geleden uit en hield zich bezig met 2012 en een deel van Deze Beleidsbrief kijkt voornamelijk terug naar het jaar 2014 (en af en toe naar de jaren daarvoor). Vanzelfsprekend kijken we in deze woonbrief ook vooruit. De volgende uitgangspunten staan centraal in het beleid van het college: - Voldoende betaalbare woningen - Een vangnet voor degenen die op zorg zijn aangewezen of tussen wal en schip terecht dreigen te komen - Een aanbod van nieuwbouwwoningen en woonmilieus dat door zijn verscheidenheid aantrekkelijk is voor verschillende groepen - Aandacht voor de leefbaarheid in de buurten en wijken van de stad In het vervolg van deze woonbrief behandelen we allereerst kort de nationale ontwikkelingen op het gebied van wonen en de consequenties hiervan voor Almere. In de daarop volgende paragraaf worden de uitgangspunten van beleid uitgewerkt in vijf lokale ontwikkelingslijnen en thema s die het beeld van het wonen in Almere op dit moment in hoge mate bepalen. Dit zijn: - Wonen met welzijn en zorg - De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. - Een rechtvaardige woonruimteverdeling. - Woningbouwproductie/programmering en stimuleren van de woningmarkt. - Aandacht voor de huidige stadsdelen. Per thema wordt aangegeven wat er in 2014 is gebeurd, wat de verwachtingen en ambities voor 2015 zijn en welke afspraken we hierover willen maken. Bij deze beleidsbrief treft u tevens de Monitor Wonen in Almere 2015 aan. Deze bevat een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt (huur en koop) en van de woonruimteverdeling van de huurwoningen van de woningcorporaties. De politieke omgeving van het wonen Het jaar 2014 stond evenals het jaar 2013 in het teken van landelijke discussies en politieke besluitvorming rond de volkshuisvesting. Meer in het bijzonder was er opnieuw veel aandacht voor de rol en positie van de woningcorporaties. In juni werd de nieuwe Huisvestingswetdoor de Eerste Kamer aangenomen, waardoor deze wet op 1 januari 2015 van kracht werd. Een aantal van de hierin opgenomen maatregelen raakt aan de manier waarop in Almere de woonruimteverdeling is geregeld, zoals de bepaling dat geen (vergunnings)eisen mogen worden gesteld bij goedkope koopwoningen en het toevoegen van mantelzorg als urgentiecriterium. We gaan hier in het vervolg nog nader op in. Een andere belangrijke mijlpaal was de publicatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties, eind oktober Ingegeven door het onbehagen over de activiteiten van -en excessen bij- sommige corporaties heeft de commissie de hele sector tegen het licht gehouden en een groot aantal aanbevelingen voor hervormingen gedaan. Deze 2

3 aanbevelingen hebben niet alleen betrekking op de organisatie van de sector en de financiële regels, maar ook op het versterken van de positie van externe partijen zoals de huurders, de gemeenten en de toezichthouders, waaronder een Woonautoriteit. Uitgangspunt hierbij is een centrale (Rijks)kaderstelling met lokaal bindende afspraken. Tot slot stemde de Tweede Kamer in december 2014 in met de novelle, de herziening van de Woningwet. Deze wordt zo gewijzigd, dat duidelijk wordt wat woningcorporaties (nog) wel en niet (meer) mogen doen, en wie daar toezicht op houdt. Recent kwam naar buiten dat hierin ook beoogd wordt dat het grootste deel van de huurders met huurtoeslag (gedacht wordt aan 90 of 95%) wordt gehuisvest in woningen tot de zogenaamde aftoppingsgrens in de huurtoeslag (maximaal 618 euro per maand). Dit is een steun in de rug van het beleid van het college, dat gericht is op matiging van de huren van sociale huurwoningen die worden aangeboden. De ontwikkelingen in het Rijksbeleid hebben consequenties voor de Almeerse volkshuisvesting. De maatregelen uit de Huisvestingswet betekenen dat de Huisvestingsverordening, die sinds januari volledig is ingevoerd, voor 1 juli op een aantal onderdelen moet worden aangepast om binnen de kaders van de wet te blijven. Zo is het niet langer toegestaan om eisen te stellen met betrekking tot de markt voor koopwoningen (zoals een huisvestingsvergunning voor goedkope koopwoningen). Bij het toewijzen van huurwoningen mag nog slechts voor een kwart van de toe te wijzen woningen een binding aan Almere als voorwaarde worden gesteld. Ook de veranderingen in het sociaal domein werken door in de Almeerse volkshuisvesting. Meer verantwoordelijkheden zijn bij de gemeente gelegd, maar met minder middelen om de opgave te realiseren. Het onderwerp wonen met welzijn en zorg stond al hoog op de agenda van het college; we gaan het komende jaar zorgen dat mogelijk negatieve consequenties van de transitie in een zo breed mogelijke samenwerking zowel binnen als buiten het stadhuis- in beeld worden gebracht en worden opgelost. Nut en noodzaak van deze samenwerking wordt inmiddels door alle betrokken partijen gedeeld, bijvoorbeeld via het Platform Wonen. Almeerse woonthema s en ontwikkelingen Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een aantal ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt. De belangrijkste hiervan zijn: - de woningmarkt toont tekenen van herstel, vooral als het gaat om beweging op de markt van bestaande (koop)woningen - de beschikbaarheid en betaalbaarheid in de sociale huursector blijft een probleem, al is er als gevolg van prestatieafspraken met de woningcorporaties in 2014 een duidelijke kentering zichtbaar - in de nieuwbouw verloopt het herstel langzaam; ook woningcorporaties bouwden weinig - het aantal urgenten neemt toe; er is een knelpunt bij de uitstroom uit instellingen en de beschikbaarheid van (goedkope) eenkamerwoningen Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op (en consequenties voor) het Almeerse woonbeleid. Hieronder zien we wat de nationale en lokale ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekenen voor de uitgangspunten, hoofdlijnen en thema s van het woonbeleid. Ook zien we, hoe het college dit alles doorvertaalt naar de beleidsambities voor 2015 en verder. 3

4 1. Wonen met welzijn en zorg DOEL: Het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in hun buurt; een vangnet bieden voor mensen die dit nodig hebben. Met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet, op 1 januari 2015, is de transitie van de zorg een feit. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun burgers. Uitgangspunt is dat burgers zo veel mogelijk zelfstandig wonen en indien nodig begeleiding ontvangen van mantelzorgers en/of professionals. De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren en organiseren van deze extramurale ondersteuning, waaronder ook begeleid wonen valt. Intramuraal wonen is alleen nog van toepassing op mensen die de zwaarste vormen van zorg nodig hebben. Deze intramurale 24-uurszorg blijft voor deze groep gewaarborgd in de Wet Langdurige Zorg. Hierbij hoort ook dat gemeenten de beschikbaarheid stimuleren van (en sturen op) een adequaat woningaanbod, geschikt en betaalbaar voor mensen die ondersteuning in het zelfstandig wonen nodig hebben. Dit betekent een betaalbaar aanbod van gelijkvloerse woningen met voorzieningen nabij voor senioren, een betaalbaar aanbod (geclusterde) woningen voor mensen met een (GGZ) beperking, en voldoende aanbod voor mensen die uitstromen uit maatschappelijke instellingen. Het college werkt, samen met diverse partijen (onder andere corporaties en zorgpartijen), aan een Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg. Het college verwacht deze agenda in mei vast te kunnen stellen en de raad hierover te informeren. De Uitvoeringsagenda bevat onder meer de volgende actiepunten: Kwantificering van de extramuralisering Verruiming van de mogelijkheden van de uitstroom Preventie van instroom in Maatschappelijke Opvang (o.a. door preventie huisuitzetting) Het opheffen van (juridisch-planologische) belemmeringen van de vestiging van kleinschalige projecten van begeleid wonen Afspraken met corporaties over de aanpassingen van de woningvoorraad aan de zorgbehoefte Experiment Woonservicegebied Versterking van de samenwerking tussen corporaties, zorgverleners en gemeente. Het eerste actiepunt van de agenda, de kwantificering van de extramuralisering van de zorg, is inmiddels uitgevoerd. Hierbij is bepaald hoe groot het aantal mensen met een zorgindicatie is die ten gevolge van de transitie van de zorg, nu zelfstandig moet wonen, terwijl de zorgindicatie hen voorheen het recht gaf op het wonen in een intramurale setting. De rapportage is in voorbereiding. Over de juistheid van de cijfers wordt nog overleg gevoerd met corporaties en zorgpartijen. Om de verschillende opgaven die uit de Uitvoeringsagenda voort komen voortvarend aan te pakken, heeft het college de (ambtelijke) Taskforce Wonen met Welzijn en Zorg in het leven geroepen. De Taskforce zal zich op de korte termijn vooral bezig houden met de verruiming van de mogelijkheden voor de uitstroom uit maatschappelijke instellingen naar zelfstandig wonen (inclusief voorstellen voor preventie van instroom). Op dit moment zijn er knelpunten bij de uitstroom naar zelfstandig wonen vanuit instellingen voor Maatschappelijke Opvang (o.a. Leger des Heils) en vanuit instellingen voor intramurale jeugdzorg. Deze knelpunten worden onder meer veroorzaakt door de schuldenproblematiek bij een deel van de doelgroep, door veranderingen in de organisatie van de woonruimteverdeling (waaronder de 4

5 urgentieregeling) en door het beperkte aanbod van kleine en goedkope woningen (met name voor jongeren). In dit laatste geval gaat het zowel om individuele woningen voor jongeren die na jeugdzorg zelfstandig kunnen wonen als om geclusterde woningen voor jongeren die na de jeugdzorg nog veel begeleiding nodig hebben. Almere staat dan ook voor een opgave tot uitbreiding van het aanbod van de volgende woningen: - kleine, goedkope woningen voor eenpersoonshuishoudens - kleine goedkope geclusterde woningen voor begeleid wonen projecten - projecten voor begeleid kamerbewonen De Taskforce zal in samenwerking met corporaties en zorgpartijen - met haalbare voorstellen en concrete acties komen. Een (voorlopige) inschatting is dat er per jaar voor de uitstroom uit de diverse maatschappelijke instellingen circa 120 goedkope woningen of kamers nodig zijn en voor uitstroom uit de jeugdzorg circa 100 kamers of goedkope woningen nodig zijn. Voor een deel van de cliënten is ook begeleiding in het zelfstandig wonen nodig. Oplossingen liggen onder andere in het verruimen van het aanbod aan beschikbare en goedkope woonruimte voor deze doelgroep en in het opzetten van projecten voor begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast zorgt de gemeente (los van de Taskforce) voor de matching van vraag en aanbod van de zorg-gerelateerde huisvestingsvraag en voor begeleiding van initiatieven. Dit heeft geleid tot onder andere de onderstaande projecten (deels al gerealiseerd, deels in voorbereiding): - Het Halmhuis woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met autisme in samenwerking met een particuliere eigenaar (gerealiseerd) - SolidCare4You woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in samenwerking met Ymere (gerealiseerd) - Het Vaarthuis woonhuis voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met autisme in samenwerking met Goede Stede (gerealiseerd) - Tijdelijke huur zelfstandige woningen voor Triade ten behoeve van tienermoeders (gerealiseerd) - Tijdelijke huur zelfstandige woningen voor Triade ten behoeve van jongeren met verstandelijke beperking (gerealiseerd) - Kleinschalig begeleid wonen jongvolwassenen Almere Poort in samenwerking met Ambulante hulpverlening Midden Nederland (in voorbereiding) - Leger des Heils Transformatie schoolgebouw ten behoeve van uitstroom maatschappelijke opvang (in onderzoek) - Oranjehuis opvang mishandelde vrouwen, vaak met kinderen (in voorbereiding) 2. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen DOEL: zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen die daar op grond van hun inkomen op zijn aangewezen en die daar zelf niet in kunnen voorzien. In de koopsector zijn in Almere relatief veel betaalbare woningen beschikbaar. Het college stimuleert via het IbbA-programma het aanbod van betaalbare woningen die door particuliere opdrachtgevers worden gebouwd. Uit een vorig jaar gehouden evaluatie bleek dat er een behoefte was aan een IbbA-kavel waar een betaalbare grondgebonden (rijen)woning op gerealiseerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in de IbbA Start kavel die al bereikbaar is voor huishoudens met een bruto maandinkomen vanaf Recent zijn er weer 55 IbbA-kavels op de markt gekomen (onder andere in Nobelhorst, De Laren en Homeruskwartier), waaronder 12 IbbA Start kavels. De belangstelling voor deze 55 nieuwe IbbA-kavels, die werden aangeboden op de IbbA-bouwbeurs op 31 januari 2015, was 5

6 bijzonder groot. In totaal hebben 71 kandidaten zich ingeschreven voor een kavel. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de uitgifte van 56 kavels (overwegend nieuwe kavels en een deel ouder aanbod ). Er is echter een grote groep huishoudens die niet kan kopen, omdat hun inkomen te laag is, of omdat ze onvoldoende inkomenszekerheid hebben voor een hypotheek. De druk op de sociale huursector is groot. Tot 2014 nam het aanbod van betaalbare huurwoningen steeds verder af. Ook de hoeveelheid sociale huurwoningen nam af. Het college wil deze ontwikkeling langs twee lijnen ombuigen: meer betaalbaarheid in het aanbod van bestaande huurwoningen en een toevoeging van extra woningen in de betaalbare huurklasse door nieuwbouw. Meer betaalbaarheid in het aanbod van bestaande huurwoningen Uit onderzoek dat in opdracht van het college in 2013 is uitgevoerd (OTB) bleek dat er in Almere sprake is van een groeiende disbalans tussen vraag en aanbod van goedkope en betaalbare huurwoningen 1. Het totale aanbod sociale huurwoningen nam af, en de woningen die werden aangeboden hadden vaak een huur die voor veel woningzoekenden eigenlijk te hoog is. In de prestatieafspraken voor 2014 heeft het college met de corporaties afgesproken dat de daling moest stoppen. Deze afspraken hebben geleid tot een kentering. In 2013 had ongeveer 25% van de aangeboden woningen een goedkope of betaalbare huur, in 2014 heeft ongeveer 33% van de aangeboden woningen een goedkope of betaalbare huur gekregen. Met dit gerealiseerde aandeel is voldaan aan de prestatieafspraken voor 2014: daarin werd afgesproken dat het aandeel minstens gelijk moest zijn aan dat van het jaar ervoor. Toch is er nog sprake van een grote disbalans: naar verwachting heeft ongeveer 75% van de actief woningzoekenden een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, en is daarmee eigenlijk gebaat bij een woning met een huurprijs onder de aftoppingsgrens (omdat voor het deel van de huurprijs daarboven geen recht op huurtoeslag bestaat). Uitgaande van cijfers van het Nibud (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat meer dan de helft van de eenoudergezinnen in Almere na verhuizing de afgelopen jaren te veel huur is gaan betalen. Als zij een minimum inkomen hebben (op bijstandsniveau) lukt het bijna nooit een financieel passende woning te vinden; 20% van hen heeft daadwerkelijke huurachterstanden. Deze situatie geldt voor meer huishoudens. Met de corporaties is afgesproken dat het aandeel goedkope en betaalbare woningen in 2015 zal groeien naar 50% van het totale aanbod sociale huurwoningen. Dat is vastgelegd in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Voor de langere termijn (collegeperiode) is het doel te komen tot een evenwicht tussen de vraag naar goedkope en betaalbare woningen en het aanbod hiervan. Ook over de productie van betaalbare nieuwe huurwoningen zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Door deze afspraken, gecombineerd met de woningen die in het kader van de IbbA-regeling en de uitvraag Goedhuurwoningen gebouwd worden, wordt de collegedoelstelling van het realiseren van minstens betaalbare sociale (huur)woningen ruim gehaald. 1 Voor sociale huurwoningen wordt gewoonlijk een driedeling gehanteerd, die is gebaseerd op de landelijk vastgestelde systematiek en de grenzen van de Wet op de Huurtoeslag en de daarbij behorende kale huurprijzen per maand: - goedkoop: huur tot aan de kwaliteitskortingsgrens van de huurtoeslag (2014: 389; 2015: 403) - betaalbaar: huur tot aan de aftoppingsgrens van de huurtoeslag (2014: 557/597; 2015: 597/618) - bereikbaar: huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens (2014: 699; 2015: 711) - betaalbaar: huur tussen kwaliteitskortingsgrens en tweede aftoppingsgrens (2014: 596; 2015: 618) - bereikbaar: huur tussen tweede aftoppingsgrens en huurtoeslag/liberalisatiegrens (2014: 699; 2015: 710) 6

7 Extra toevoeging van betaalbare huurwoningen en de Goedhuurwoningen 2 In het Coalitieakkoord 2014 wordt de doelstelling op het gebied van de sociale woningbouw uit de Woonvisie gestalte gegeven in de vorm van het realiseren van tenminste en zo mogelijk betaalbare (huur)woningen in de komende vier jaar. Mede in dat kader is op 5 maart 2015 de uitvraag voor 200 Goedhuurwoningen in de markt gezet. De Goedhuurwoningen zijn bedoeld voor de groeiende groep huishoudens met een minimuminkomen voor wie een reguliere betaalbare sociale huurwoning (met een huur rond de 600 of meer) niet meer te betalen is, ook niet als het huishouden recht heeft op de maximale huurtoeslag. Het college daagt partijen uit om woningen te realiseren en exploiteren waarvan de huur én de energiekosten niet hoger zijn dan 550 per maand. Een huurder met een minimuminkomen betaalt in dat geval na aftrek van huurtoeslag circa 250 á 300 aan huur. Om in aanmerking te komen voor een extra aanmoedigingssubsidie mag de brutohuur van de Goedhuurwoning in ieder geval niet hoger zijn dan 550 (een huurder met een minimuminkomen betaalt in dat geval ongeveer 350 aan netto huur). Dit vraagt van de partijen (corporaties, bouwers, beleggers, bewoners(groepen), financiers, architecten, etc.) dat zij op zoek gaan naar innovatieve, creatieve en/of onorthodoxe oplossingen. De ervaringen bij de uitvraag Goedhuurwoningen kunnen weer een rol spelen in de Bouwexpo, vanwege hun relatie met Tiny Housing. Tot voor kort was in Almere het bouwen van sociale huurwoningen voornamelijk voorbehouden aan de woningcorporaties. Er zijn de laatste tijd echter ook nieuwe (markt)partijen (onder andere beleggers) in beeld om sociale huurwoningen te bouwen in Almere. Ook met deze initiatiefnemers wordt bekeken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. 3. Een rechtvaardige woonruimteverdeling DOEL: zorgen dat de sociale huurwoningen het eerst terecht komen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Implementatie Huisvestingsverordening De Raad heeft in juni 2011 de Huisvestingsverordening Almere vastgesteld en het College verzocht het implementatieproces ter hand te nemen. In 2013 is in een tussenstap een aantal doelen uit de nieuwe verordening gerealiseerd, zoals een transparanter en ruimhartiger urgentieregeling. Om de hele verordening te kunnen invoeren is in 2014 overeenstemming bereikt met de corporaties over een nieuw systeem van woningtoewijzing via Woningnet. Vanaf 19 januari 2015 is de gehele huisvestingsverordening ingevoerd. Een deel van het woningaanbod wordt verloot (een opener woonruimteverdeling) en een woningzoekende krijgt voorrang als hij financieel en/of qua huishoudgrootte passend is voor een betreffende woning. De invoering van de nieuwe Huisvestingswet op 1 januari van dit jaar maakt het noodzakelijk om de Huisvestingsverordening op enkele punten aan te passen. In april zullen voorstellen hiervoor aan de raad worden aangeboden. Urgentieregeling Met ingang van begin 2013 is de urgentieregeling van kracht. De onafhankelijke Urgentiecommissie adviseert ons op basis van de ruimere urgentieregels. De uitvoering van de regeling is in handen van 2 Dit is de huidige naam voor wat eerst bekend stond onder de werktitel tonwoningen. Voor deze naamswijziging is gekozen om te benadrukken dat het gaat om goedkope huurwoningen, en niet om koopwoningen; de ton had betrekking op de bouwkosten en leidde zo tot verwarring. 7

8 een externe partij (Het Vierde Huis). In 2014 zijn meer urgentieaanvragen ingediend (615) dan in het eerste jaar 2013 (464). Het aantal toegekende urgentieverklaringen is in absolute zin flink gegroeid (van 227 naar 315 in 2014). Net als in 2013werd circa 50% van de aanvragen gehonoreerd. In 2014 werden er sociale huurwoningen aangeboden via Woningnet. Het totaal aantal verhuringen door de corporaties ligt in 2014 op (via Woningnet geadverteerde) woningen. Deze getallen zijn niet exact gelijk aan elkaar omdat je te maken hebt met woningen die in 2013 zijn aangeboden maar in 2014 zijn verhuurd. Het totaal aantal verhuurde woningen ligt op Het verschil (196) wordt verklaard door toegewezen huurwoningen die niet via Woningnet worden aangeboden, de zogenaamde bemiddeling. Dit betreft onder andere de huisvesting van statushouders (wettelijke taakstelling) en ex-delinquenten. Door de oplopende taakstelling die de gemeente heeft ten aanzien van de huisvesting van statushouders, in combinatie met hierbij opgelopen achterstanden (vorig jaar minder statushouders gehuisvest dan de taakstelling), en het beperkt beschikbaar komen van echt goedkope huurwoningen, dreigt op dit vlak een gat te ontstaan tussen taakstelling en passend aanbod. In 2014 zijn ruim 500 woningen toegewezen via bemiddeling (er van uitgaand dat alle huishoudens die een urgentieverklaring kregen in 2014 ook in 2014 een woning hebben gevonden). Met andere woorden: het totale beslag op de verhuurde huurwoningen door woningzoekenden waarvoor op grond van de verordening of landelijke regels een voorrangspositie geldt (urgenten, ex-delinquenten en statushouders) bedraagt 35%. Dit is hoger dan de stelregel die tot nu toe is gehanteerd, namelijk een maximaal beslag van ongeveer een derde. Graag gaat het college met de Raad in gesprek over dit onderwerp. 4. Woningproductie/programmering en stimuleren van de woningmarkt DOEL: de vraag stimuleren en zorgen dat aan de voorwaarden voor herstel op de woningmarkt wordt voldaan. De woningmarkt in Almere trekt aan. In 2014 werden in Almere bestaande woningen verkocht, tegen een gemiddelde prijs van Dat waren er 446 meer dan in 2013, en de gemiddelde prijs lag hoger. Dat wil zeggen 34% meer verkopen, en 4,5% prijsstijging. Ook in de nieuwbouw is enig herstel waarneembaar, maar die doet zich (door de relatief lange doorlooptijd van bouwprojecten) nog zeker niet in diezelfde mate voor als in de bestaande voorraad. Daarnaast zien we dat minder gezinnen Amsterdam verlaten om zich in de regio te vestigen. Juist onder deze omstandigheden is het van belang om vast te houden aan de uitgangspunten van de Woonvisie en het coalitieakkoord: voldoende sociale woningbouw, het bereikbaar maken van particulier opdrachtgeverschap voor zoveel mogelijk mensen, het toevoegen van woonmilieus die de stad niet of nauwelijks heeft en de woningbouwproductie weer op peil brengen. Dat doen we door de vraag en de doorstroming zo veel mogelijk te stimuleren en door goed voorbereid te zijn (en in te spelen) op alle mogelijke veranderingen zodat aan alle voorwaarden voor herstel is voldaan. Differentiatie en diversiteit Het in de Woonvisie geformuleerde streven naar differentiatie in de stad is onverminderd actueel. Het is van belang dat Almere een verscheidenheid aan woonmilieus biedt die aansluit op de vraag, om zo als stad aantrekkelijk zijn voor zo veel mogelijk verschillende doelgroepen en om meer te zijn dan alleen de stad die woningen biedt voor het modale gezin dat suburbaan wil wonen. Daarom is het onderscheid tussen de verschillende nieuwbouwlocaties in de stad groter dan in het verleden het 8

9 geval was. Er valt echt wat te kiezen in Almere, zowel voor inwoners als voor nieuwe groepen, zowel voor huurders als voor kopers. Dit blijkt onder meer wanneer we de voortgang bekijken. Hieronder lichten we enkele nieuwbouwgebieden nader uit. Nieuwbouwgebieden: enkele recente ontwikkelingen Een van de gebieden in Almere waar de komende periode (op een voor Nederland unieke manier) door een andere doelgroep gebouwd gaat worden is Oosterwold, een nu nog open gebied van ruim hectare. In dit gebied, waar door Almere samen met Zeewolde en de provincie ruimte voor ontwikkeling beschikbaar wordt gesteld, wordt de gebiedsontwikkeling en inrichting zelf volledig aan de initiatiefnemers zelf overgelaten. De rol van de gemeente in het proces is beperkt. Met acht initiatieven (stand van zaken eind februari 2015) is een anterieure overeenkomst gesloten terwijl er met zes initiatieven een intentieovereenkomst is gesloten. Totaal zijn er met circa 80 initiatieven oriënterende gesprekken gevoerd. De variatie aan initiatieven is groot, van initiatiefnemers die zich oriënteren op grootschalige landgoederen en coöperatieve dorpen (met tot wel 250 woningen), tot een samenwerkingsverband van enkele instellingen die zorg en werken in de natuur en op het land combineren met wonen tot een broedkippenboerderij op biologische grondslag. Een andere wijk waar initiatieven gefaciliteerd worden is Nobelhorst. In dit stadsdorp voor initiatieven wordt mensen alle ruimte gegeven om hun eigen woon- en werkplek vorm te geven. Daarnaast worden bewoners bij vestiging lid van de buurtcoöperatie. Deze coöperatie (en daarmee de bewoners) draagt zorg voor het ontwerp van de openbare ruimte; ook kan men de zorg voor inrichting en beheer nemen. De gemeente heeft recent met Ymere (definitieve) afspraken gemaakt over de realisatie van de eerste woningen in dit deelgebied, dat uiteindelijk ruim woningen groot moet worden. In 2013 zijn de eerste (circa 40) woningen in Nobelhorst opgeleverd. In 2014 werden 17 koopwoningen opgeleverd en zijn 67 woningen in aanbouw genomen. Ook in Duin, gelegen aan het IJmeer, wordt gewerkt aan een uniek concept; het betreft hier vooral een voor Almere (en omgeving) bijzonder woonmilieu. In een glooiend duinlandschap worden de komende 10 tot 15 jaar meer dan woningen gerealiseerd, waarvan naar verwachting 10% in de vorm van sociale woningbouw. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het gebied bestaat uit twee delen: een rustig wonen-deel in de duinen en een levendig boulevard-deel waar de voorzieningen (winkels, horeca, wellness, etc.) zich concentreren. Het grootste deel van de woningen in dit tweede deel zal gestapeld zijn. Het woningbouwprogramma richt zich met name op het middeldure tot dure segment. De verwachting is dat dit project, net als de andere delen van Poort overigens, een aantrekkende werking zal hebben op huishoudens van buiten de stad. Aan de oostzijde van het spoor in Almere Poort ligt het deelgebied Poort-Oost. Op dit moment is dat nog een (grotendeels) kale zandvlakte, maar op termijn is het de bedoeling dat daar een proeftuin van Particulier Opdrachtgeverschap, betaalbaar wonen en Growing Green komt. Voor het gebied wordt momenteel een nieuw ontwikkelingsplan opgesteld. Een van de projecten die waarschijnlijk in dit gebied zal landen is de nieuwe BouwExpo, met tinyhouses als leidend thema. Met deze invulling is het de bedoeling dat er een geheel nieuw woonproduct aan de Almere woningvoorraad wordt toegevoegd. Startersleningen De huidige koopwoningmarkt is een startersmarkt: de woningprijzen zijn gedaald, de rente is uitzonderlijk laag en er is veel aanbod. Doorstromers hebben nog steeds een probleem als het gaat om de verkoop van hun huidige woning, starters hebben die ballast niet. Om zoveel mogelijk starters in staat te stellen net die stap te maken die financieel nodig is om een woning te kopen, is in 2013 het instrument van de starterslening in Almere ingevoerd. De kosten van deze leningen worden voor de helft door het rijk en voor de helft door de gemeente gedragen. 9

10 Sinds de invoering in de zomer van 2013 is voor ongeveer 8 miljoen aan startersleningen op de Almeerse woningmarkt gekomen en zit er nog circa 3 miljoen in de pijplijn aan aanvragen. De minister heeft aangekondigd dat de rijksfinanciering niet wordt aangevuld als het beschikbare geld (50 miljoen voor heel Nederland) op is. Naar verwachting zal daarom de regeling begin mei stoppen. Aanvragen die al in de pijplijn zitten zullen worden gehonoreerd. Of en in welke vorm in 2015 nog behoefte zal zijn aan verdere inzet van leningen(ten behoeve van nieuwe aanvragen) wordt nog bekeken. Woningbouwatelier Almere De gemeente Almere heeft als een van de uitwerkingen van de afspraken die met het rijk zijn gemaakt over de organische groei van de stad met minister Blok van Wonen afspraken gemaakt over de start van een Woningbouwatelier. Het atelier is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf met als doel om met behulp van innovatieve ideeën en experimenten op het gebied van wonen de dynamiek op de woningmarkt weer aan te jagen. Het gaat zowel om nieuwbouw als om de bestaande woningvoorraad en transformatie van vastgoed. De experimenten in Almere hebben een voorbeeldfunctie voor de rest van het land en zullen breed onder de aandacht worden gebracht. Daarvoor is onder andere een speciale website ontwikkeld (www.woningbouwatelier.nl) en wordt samengewerkt met diverse partners en media. Daarnaast zal het Woningbouwatelier ook kennis en ervaring delen via ateliers en bijeenkomsten. Het eerste project dat in samenwerking met het Woningbouwatelier van start is gegaan is de uitvraag Goedhuurwoningen (zie bij punt 2). Rol van het Woningbouwatelier bij dit project is onder andere om, als er voorwaarden, regels, etcetera zijn die een belemmering vormen voor de betaalbaarheid van de woningen, te bekijken of wijziging van (Rijks)regelgeving om de inzending te kunnen realiseren, mogelijk is. Een ander experimententraject waar de gemeente Almere aan deelneemt is het programma Wooncoöperatie van kennisinstituut Platform 31. Een wooncoöperatie is een woonbedrijf van bewoners zelf. Zij zijn de gezamenlijke eigenaar van de coöperatie; binnen die coöperatie kopen of huren zij hun woning en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van hun woning en woonomgeving. Het programma Wooncoöperatie is een indirect uitvloeisel van de onderhandelingen over het Woonakkoord in december 2013 in de Eerste Kamer en de daarop volgende besluitvorming over dit onderwerp in de Tweede Kamer. In het programma wordt met verschillende vormen van een Wooncoöperatie geëxperimenteerd. Almere neemt deel met twee nieuwbouwprojecten. De twee projecten zijn een nieuwbouwproject van 20 appartementen in het Homeruskwartier, met een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap binnen het IbbA programma, van de VOF IbbA /De Key, en een nieuwbouwproject seniorenwoningen in de sociale huur, van woningcorporatie Goede Stede. Bouwexpo Daarnaast wordt er, aansluitend bij de goede traditie die er leeft in Almere ten aanzien van het bieden van ruimte voor experimenten in de woningbouw, de komende periode gewerkt aan de opzet van een nieuwe Bouwexpo. Het centrale thema van de Bouwexpo is Tiny Houses. In deze Bouwexpo zullen zo n twee- tot driehonderd woningen worden gerealiseerd. Het thema is mede ingegeven door de groei van het aandeel eenpersoonshuishoudens in Nederland en in Almere. Nu is Almere nog vooral een stad van gezinnen waar maar zeer weinig kleine woningen staan. Het thema Tiny Houses verwijst overigens niet alleen naar goedkope woningen. Het kan ook gaan om kleine en zeer comfortabele woningen (hoe luxe kan klein zijn?) en om woonvormen die een zeer bescheiden ecologische footprint achterlaten. Een eerste voorstel voor de Bouwexpo (met daarin onder andere een onderzoek naar een passende locatie, Nobelhorst / Poort Oost) zal naar verwachting in mei aan de raad worden voorgelegd. 10

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik.

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunnik. Nr. 91514 7 juli 2016 Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik 2016 aanhef burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik hebben het volgende besluit genomen:

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 18 mei 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283 /e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 20 april 2015 Gerrit van Dijk Programma Ruimtelijke

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 Nota van Antwoorden 1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 1.1 De woningmarktontwikkelingen zijn in de visie expliciet neergelegd bij marktpartijen. Verzocht

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

WONINGBOUW- MONITOR

WONINGBOUW- MONITOR 216-397 WONINGBOUW- MONITOR September 216 1 Inleiding Bij het vaststellen van de Woonvisie in september 215 is besloten het urgentieprogramma nog 3 jaar door te zetten om de plannen tot uitvoering te brengen.

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

28 Februari 2017 Woonvisie

28 Februari 2017 Woonvisie 28 Februari 2017 Woonvisie Actualisering Woonvisie Purmerend Milou van Putten Oude visie ( uit 2012) Een aansprekende woningvoorraad Iedereen op zijn plek, vooral qua betaalbaarheid. Een prettige woonomgeving.

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016

Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016 Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016 Inhoud 1. Inleiding van atelier naar uitvoeringsagenda 1 2. Visie en Strategie 1 De Uitvoeringsagenda WWZ 2 3. agendapunten 3 4. Tijdspad en

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie