Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1oktober 2013 in de MG , in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de wijziging van de Regeling en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh, geldig per 1 november 2011). U kunt deze vinden op subpagina Verkoopregels Woningcorporaties in het dossier Woningcorporaties, op (of zoekterm MG ). Zijn deze verkoopregels geheel nieuw? Nee, het betreft een actualisatie van MG MG is per 1 oktober 2013 geheel komen te vervallen. Ook de Regeling vervreemdingen woongelegenheden is aangepast. De voorwaarden gelden voor nieuwe situaties. Heb ik altijd van tevoren toestemming nodig voor verkoop aan eigenaar-bewoners (natuurlijke personen voor eigen bewoning)? Nee, wanneer de eigenaar-bewoner maximaal 10% korting op de onderhandse verkoopwaarde, gebaseerd op overdracht van de volle eigendom en de vrijelijke beschikking van de verkrijger, wordt gegeven, of wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in de Regeling vervreemding woongelegenheden is geen toestemming vooraf nodig. Dergelijke verkopen moeten wel achteraf verantwoord worden in de dvi. Echter, wanneer niet aan de voorwaarden in de Regeling wordt voldaan moet ogv artikel 11c Bbsh van tevoren toestemming van de minister worden verkregen. Heb ik altijd van tevoren toestemming nodig voor verkoop aan andere corporaties of het WIF? Nee, bij verkoop aan andere corporaties waaronder het WIF is geen toestemming nodig. Heb ik altijd van tevoren toestemming nodig voor verkoop aan derden, niet zijnde eigenaar-bewoners of andere corporaties, inclusief het WIF? Ja, in die gevallen is altijd toestemming nodig ogv artikel 11d Bbsh. Meldingen van een voorgenomen verkoop van woningen aan derden zullen worden beoordeeld op hun motivering en toestemming wordt alleen verleend, als het belang van de volkshuisvesting zich daar niet tegen verzet. Welke regels gelden voor verkoop huurwoningen met een maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens (blijvend gereguleerde huurwoningen) en welke voor huurwoningen met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens (geliberaliseerde huurwoningen)? Samengevat in een tabel: Toestemming nodig voor verkoop aan eigenaar-bewoner Toestemming nodig voor verkoop aan andere corporaties of WIF Toestemming nodig voor verkoop aan derden, inclusief dochter BV s Blijvend gereguleerde huurwoningen Nee, mits voldaan wordt aan verkoopregels Bbsh 11c Nee Ja, ogv artikel 11d Bbsh Geliberaliseerde/mogelijk te liberaliseren woningen Nee, mits voldaan wordt aan verkoopregels Bbsh 11c Nee Ja, ogv artikel 11d Bbsh

2 2. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Wat is het verschil tussen een toestemmingsverzoek en een ontheffingsverzoek? Hiermee wordt hetzelfde bedoeld, een procedure inzake artikel 11c Bbsh. Omdat het hanteren van de term ontheffing in de praktijk verwarring wekte, is besloten deze te vervangen door toestemming. Blijven beschikkingen van voor 1 november 2011 inzake verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) waarin een verhouding tussen kortingspercentage en deling van de waardeontwikkeling van maximaal 1:2 is opgenomen, ook na 1 november 2011 van kracht? Ja dergelijke beschikkingen (op adresniveau) blijven ook na 1 november 2011 van kracht. Blijven beschikkingen van voor 1 oktober 2013 inzake verkopen met meer dan 10% korting ook na 1 oktober 2013 van kracht? Ja dergelijke beschikkingen (op adresniveau) blijven ook na 1 oktober 2013 van kracht. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Wie mag ik welke korting geven en welke beperkende voorwaarden gelden dan? Er gelden voorwaarden voor wanneer de koper de woning binnen 10 jaar doorverkoopt. In elk geval moeten de kortingen die meer bedragen dan 10% in die gevallen worden terugbetaald aan de corporatie. Bij kortingen tussen 10 en 25% moet bovendien voor huishoudens met een inkomen van meer dan een vaste waardedeling van 1:1,5 volgens de Fair Value tabel worden toegepast. Bij verkoop aan huishoudens met een inkomen gelijk aan of lager dan is waardedeling bij korting tussen 10 en 25% niet verplicht. Bij verkoop met korting van 25-50% geldt voor alle inkomensgroepen, naast de terugbetaling van de korting -10%, een verplichte waardedeling van 1:1,5 volgens de Fair Value tabel gedurende minimaal 10 jaar. Dit zijn de minimale voorwaarden. De corporatie mag een langere periode van waardedeling met de koper overeenkomen. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Moet ik in altijd een toets van het huishoudinkomen doen? Nee, dat hoeft niet. Er hoeft alleen een toets van het huishoudinkomen te worden gedaan wanneer het de wens is om gebruik te maken van de mogelijkheid om te verkopen met een korting van 10 tot 25% op de waarde vrij van huur en gebruik. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Hoe lang is de termijn dat de koper de korting bij doorverkoop moet? Kortingen van meer dan 10% moeten verplicht worden terugbetaald en dit moet opgenomen worden in de voorwaarden in de koopovereenkomst. De termijn is minimaal 10 jaar na datum van overdracht (ondertekening akte bij notaris) en verder afhankelijk van de voorwaarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst. Het staat de corporaties vrij om ook na 10 jaar de korting verplicht terug te laten betalen. Dit is al een voorwaarde binnen bijvoorbeeld Koopgarant en Slimmer Kopen. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Hoeveel procent van de korting moet de koper terugbetalen wanneer de woning binnen 10 jaar wordt doorverkocht? Minimaal het verleende kortingspercentage minus de korting van 10%, die is geoorloofd zonder toestemming vooraf en verantwoording achteraf.

3 Ik wil woningen verkopen aan eigenaar-bewoners met meer dan 10%, maar minder dan 25% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Hoe bepaal ik het huishoudinkomen? In de regeling vervreemding woongelegenheden wordt aangegeven hoe het huishoudinkomen moet bepaald. Het schema met toelichting is ook te vinden in het subdossier Verkoopregels woningcorporaties op Ik wil woningen verkopen aan eigenaar-bewoners met meer dan 10%, maar minder dan 25% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. De toekomstige bewoners hebben een huishoudinkomen van of minder. Mag ik nog in de waardeontwikkeling (laten) meedelen? Ja, dat mag onder de voorwaarden van Fair Value (zie verderop), het hoeft echter niet en de termijn die men wil afspreken is hiervoor is vrij. Ook is het verhoudingscijfer 1,5 (zie Fair-Value tabel) niet verplicht. De voorwaarden dienen in de koopovereenkomst opgenomen te worden. Ik wil woningen verkopen aan eigenaar-bewoners met meer dan 25% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Moet ik in de waardeontwikkeling laten meedelen en zo ja, hoe lang? Ja, dat moet. Hierbij gelden de voorwaarden van Fair Value. De verplichting tot delen in de waardeontwikkeling geldt minimaal tot 10 jaar na datum van overdracht, maar mag langer zijn en is het verhoudingscijfer verplicht 1,5 (zie Fair-Value tabel). De tijdsduur is verder afhankelijk van de voorwaarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst. Het staat de corporaties vrij om ook na 10 jaar in de waardeontwikkeling te delen. Dit is al een voorwaarde binnen bijvoorbeeld Koopgarant en Slimmer Kopen. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Waar kan ik de Fair-Value tabel vinden? De Fair-Value tabel heeft zijn grond in de toelichting op de Regeling vervreemding woongelegenheden. Per 1/11/2011 wordt het verhoudingscijfer 1:1,5 gehanteerd. U vindt hier de betreffende tabel: Percentage van de onderhandse verkoopwaarde door de toegelaten instelling bij vervreemding Verleend kortingspercentage door de toegelaten instelling bij vervreemding (Maximum)percentage van de waardeontwikkeling dat bij doorverkoop ten goede komt aan of laste komt van de toegelaten instelling ½ ½ Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Wat wordt verstaan onder de zelfbewoningsplicht en wat is de termijn hiervoor? Zelfbewoningsplicht is de vereiste dat de koper of een familielid in de eerste graad zelf de woning bewoont en hij deze niet gaat verhuren aan derden, bijvoorbeeld gedurende een bepaalde vooraf overeengekomen termijn. De corporatie kan zelf een termijn stellen en consequenties verbinden aan overtreding van de zelfbewoningsplicht.

4 Onder een eerstegraads familielid wordt verstaan: zowel bloedverwantschap in de eerste graad namelijk de (adoptie)ouder(s) en (adoptie)kinderen, als aanverwantschap in de eerste graad zoals de (adoptie)ouder(s) van de partner, de (adoptie)kind(eren) van de partner en de partner van de (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter). Als op enig moment waardedeling plaats vindt, kunnen de investeringen die zijn gedaan om de woning te verbeteren ten laste van de waarde worden gebracht? Ja, dergelijke afspraken in de koopovereenkomst zijn in principe toegestaan. Let wel: kosten voor regulier onderhoud en beheer kunnen niet in mindering op de uiteindelijke waarde worden gebracht. Maar kosten die zijn gemaakt om woningen te verbeteren zijn toegestaan. Daarover kunnen nadere bepalingen worden opgenomen als het gaat om deling van de waardeontwikkeling. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de regeling vervreemding woongelegenheden. Weet de notaris wanneer ik wel of geen toestemming van de minister nodig heb? Ook de beroepsorganisatie van notarissen (KNB) is geïnformeerd over de gewijzigde regelgeving. 3. Toestemming ogv artikel 11d Bbsh (procedure en verantwoording) Bij de verkoopregels wordt bij verkoop aan derden onderscheid gemaakt tussen woongelegenheden met een maximale huur onder de liberalisatiegrens (blijvend gereguleerde woningen) en woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens (geliberaliseerde/mogelijk te liberaliseren woningen). Hoe wordt dit onderscheid gemaakt? Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de maximale huur die op basis van de kwaliteit van de woningen op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor de woongelegenheid mag worden gevraagd. Blijvend gereguleerde huurwoningen hebben een maximale huur onder de liberalisatiegrens, de overige woongelegenheden een maximale huur gelijk aan of boven de liberalisatiegrens. De feitelijke huurprijs van een woning is derhalve voor de toepassing van de verkoopregels niet meer leidend bij de bepaling in welk van de genoemde segmenten de te verkopen woning zich bevindt. Leegstaande nieuwbouwkoopwoningen hoeven niet ingedeeld te worden. Zij worden gerekend tot woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens. Heeft MG ook betrekking op nieuwbouw(koop)woningen? Ja, MG is onverkort van toepassing op nieuwbouw(koop)woningen wanneer deze zijn ontwikkeld vanuit de toegelaten instelling. Nieuwbouwwoningen worden echter ongeacht het werkelijk aantal WWS punten, gerekend tot het segment met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens. Wanneer de woningen zijn ontwikkeld vanuit een dochter BV en het eigendom van de dochter BV is, is MG niet van toepassing. Is een tijdelijk verhuurde nieuwbouwwoning nog steeds een nieuwbouwwoning? Wanneer een woning eenmaal verhuurd is geweest, is geen sprake meer van een nieuwbouwwoning. Ik wil een woning verkopen aan ouders ten behoeve van hun kind(eren). Is een dergelijke verkoop uitgezonderd van de meldingsplicht (11d Bbsh) op basis van de regeling vervreemding woongelegenheden? Ja, een dergelijke voorgenomen verkoop is niet meldingsplichtig op basis van 11d Bbsh. Wel moet worden voldaan aan 11c Bbsh.

5 Ik wil een woning verkopen aan ouders ten behoeve van bewoning door hun kind(eren) (11d Bbsh) conform de regeling vervreemding woongelegenheden. Moet ik dat achteraf verantwoorden in de jaarstukken? Ja, een dergelijke verkoop moet achteraf verantwoord worden. Geldt de uitzondering op de meldingsplicht ook wanneer een ouder en een kind beide eigenaar worden van de woning en het kind de enige bewoner wordt? Ja, een voorgenomen verkoop is niet meldingsplichtig als een woning wordt verkocht aan de zittende huurder of een toekomstig eigenaar-bewoner, die voor minimaal 50% eigenaar wordt en waarbij de mede-eigenaars natuurlijke personen zijn (en geen belegger). Ik wil een woning verkopen aan ouders ten behoeve van bewoning door hun kind(eren) (11d Bbsh) conform de regeling vervreemding woongelegenheden. Mag er naast het kind ook een andere bewoner in de woning wonen? Ja, immers er wordt aan de zelfbewoningsplicht voldaan. Ik wil een huurwoning uit bestaand bezit vrij op naam (v.o.n.) verkopen tegen 90% van waarde vrij van huur en gebruik aan ouders ten behoeve van hun kind(eren). Is een dergelijke verkoop uitgezonderd van de meldingsplicht (11d Bbsh) op basis van de regeling vervreemding woongelegenheden? Ja, er is echter misschien wel een toestemmingsbesluit nodig (11c Bbsh). Verkoop v.o.n. van woningen uit bestaand bezit wordt gezien als 2,5% korting (dat is gebaseerd op het tarief overdrachtsbelasting plus een opslag voor overige transactiekosten). Hiermee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de totale korting die wordt verleend. Afhankelijk hiervan heeft u vooraf een toestemmingsbesluit nodig (zie Toestemming ogv artikel 11c Bbsh). Ik wil een woning verkopen die zal worden bewoond door de neef van de koper (11d Bbsh). Is een dergelijke verkoop uitgezonderd van de meldingsplicht op basis van de regeling vervreemding woongelegenheden? Nee, een neef van de koper is geen familielid in de eerste graad. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh). Onder een eerstegraads familielid wordt verstaan: zowel bloedverwantschap in de eerste graad namelijk de (adoptie)ouder(s) en (adoptie)kinderen, als aanverwantschap in de eerste graad zoals de (adoptie)ouder(s) van de partner, de (adoptie)kind(eren) van de partner en de partner van de (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter). U dient voor overige familieleden en anderen vooraf toestemming op grond van artikel 11d van het Bbsh te vragen aan de minister. Ik wil een woning met een maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens verkopen met meer dan 10% korting die zal worden bewoond door de neef van de koper. Mag ik dit achteraf verantwoorden? Nee, een neef van de koper is geen familielid in de eerste graad. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh) in combinatie met een toestemmingsbesluit (11c Bbsh) in verband met het verzoek om korting. U dient vooraf toestemming te vragen aan de minister. Onder omstandigheden kan meer dan 10% korting worden toegestaan. Ik wil een woning met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens verkopen met meer dan 10% korting die zal worden bewoond door de neef van de koper. Mag dit en mag ik dit achteraf verantwoorden? Nee, een neef van de koper is geen familielid in de eerste graad. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh) in combinatie met een toestemmingsbesluit (11c Bbsh) in verband met het verzoek om korting. U dient vooraf toestemming te vragen aan de minister. Voor een woning met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens moet echter worden getaxeerd naar marktwaarde en wordt in de regel geen toestemming verleend om te verkopen met een korting, ook niet van 10% of minder. Welke voorwaarden gelden voor verkoop van woongelegenheden met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en welke voor woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens

6 Zie tabel: Verkoop van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens aan derden (blijvend gereguleerde segment) Motivering Ja Ja Aanbiedingsvolgorde Ja Nee Openbare aanbieding Ja Ja Verkoopprijs Winstdeling en exploitatievoortzetting Minimaal 90% waarde vrij van huur en gebruik (beroep op Bbsh 11c is mogelijk; motivering) Vereist bij verkoop 75% waarde vrij van huur en gebruik Ja Verklaring omtrent Ja gedrag Zienswijze gemeente Ja Ja Zienswijze huurders Ja Nee Verklaring sociaal Ja Nee huurder Verkoop van woningen met een maximale huur gelijk aan of boven de liberalisatiegrens aan derden (geliberaliseerde segment) Minimaal 100% van de marktwaarde (beroep op Bbsh 11c is mogelijk; motivering) Niet vereist Ik wil een complex verkopen (11d Bbsh) met een mix van woongelegenheden met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens. Welke regels gelden dan? Het is afhankelijk van de situatie welke regels gelden. Gaat het om een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens, dan gelden de regels van het blijvend gereguleerde segment. Bij verkoop van complexen met meer dan 10% woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens gelden de verkoopregels van het geliberaliseerde segment. Bijvoorbeeld: 1 blijvend gereguleerde huurwoningen in een complex van 10 woningen betekent dat het complex in zijn geheel tot het blijvend gereguleerde segment wordt gerekend, 1 blijvend gereguleerde huurwoning in een complex van 11 woningen betekent dat het hele complex tot het geliberaliseerde segment mag worden gerekend. Mag ik huurwoningen verkopen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens? Ja, wanneer het belang van de volkshuisvesting zich daartegen niet verzet. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh). Voor verkopen aan derden (dus niet huurders of woningzoekenden die de woning zelf gaan bewonen of aan andere corporaties) heeft u vooraf toestemming van de minister nodig. Ik wil verkopen aan een dochteronderneming. Geldt daarvoor ook de toestemmingsprocedure (11d Bbsh)? Ja, u heeft vooraf toestemming van de minister nodig. De woningen worden in dat geval namelijk verkocht aan anderen dan natuurlijke personen voor eigen bewoning of andere corporaties. Hoe lang moet ik minimaal wachten na mijn melding voordat ik de verkoop mag doorzetten? De corporatie kan haar melding pas doen zodra de beoogde verkooptransactie volledig rond is, inclusief bijvoorbeeld wederzijdse vaststelling van de verkoopprijs en de verklaring van goed gedrag van de beoogd koper. De behandeltermijn van een melding is geregeld in artikel 11e van het Bbsh en duurt maximaal 3 weken nadat alle vereiste stukken compleet zijn aangeleverd.

7 Ik wil een complex huurwoningen verkopen aan een belegger (11d Bbsh). Geldt de voorkeursvolgorde (eerst aan huurders, dan aan andere corporaties, pas dan aan derden) nog steeds? Bij verkopen van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens, of een gemengd complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens is de voorkeursvolgorde voor aanbieding nog steeds van toepassing. In een dergelijke situatie geldt dat de woningen eerst te koop moeten worden aangeboden aan de zittende huurders, vervolgens aan andere corporaties, inclusief het WIF en daarna eventueel aan anderen. Bij verkopen van woningen met een maximale huur gelijk aan of boven de liberalisatiegrens, of een gemengd complex met minder dan 10% woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens zijn geen regels meer voor de volgorde van aanbieden. Wel geldt de vereiste van een openbare aanbieding. Ik wil een complex huurwoningen verkopen (11d Bbsh) en de woningen eerst te koop aanbieden aan de huurders. Hoe lang hebben de huurders de tijd om op het aanbod te reageren? Het is redelijk om de huurders hiervoor een termijn te geven van minimaal 4 weken na de datum van ontvangst van het aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van de prijsindicatie (maximaal de taxatiewaarde vrij van huur en gebruik), de reactietermijn en de contactgegevens voor nadere informatie. Ik wil een gesplitst pand verkopen aan een huurder, waarin ook andere huurders wonen. Is dit meldingsplichtig? Ja, en dezelfde regels gelden als wanneer een complex huurwoningen wordt verkocht aan een andere derde. Ik wil een complex huurwoningen verkopen aan een belegger (11d Bbsh), moet een zienswijze van de gemeente positief zijn? Ja, de zienswijze van de gemeente moet in beginsel positief zijn. Ik wil een complex huurwoningen verkopen (11d Bbsh). Moet ik een huurderszienswijze en verklaring van sociaal verhuurgedrag voegen bij mijn verzoek? Zodra er sprake is van een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens, dan gelden de regels van het blijvend gereguleerde segment en is de verkoopregelgeving van toepassing die betrekking heeft op woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en zijn een huurderszienswijze en verklaring van sociaal verhuurgedrag verplicht. Wanneer een complex minder dan 10% woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens heeft wordt het complex gerekend tot het geliberaliseerde of mogelijk te liberaliseren segment en vervallen deze vereisten. Ik wil een complex verkopen (11d Bbsh) met een mix van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens. Hoe wordt de belangenafweging gemaakt wanneer slechts een beperkt deel van de huurders de woning wil of kan kopen en er een mogelijkheid bestaat voor verkoop van het gehele complex. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De afweging wordt gemaakt op basis van de zich per geval voordoende feiten en omstandigheden. Is het verplicht bij een voornemen tot verkoop van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens (11d Bbsh) een verklaring van sociaal verhuurgedrag op te nemen in de koopovereenkomst of als bijlage toe te voegen bij de koopovereenkomst? Ja, dit is verplicht. Voor welke prijs kan ik een corporatiewoning verkopen aan derden en welke voorwaarden gelden er dan (11d Bbsh)? Het onderstaande schema geeft in grote lijnen weer aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij verkoop tegen een bepaalde prijs. Bij verkopen waarbij getaxeerd is naar waarde vrij van huur en gebruik gelden andere regels dan bij verkopen waarbij op marktwaarde is getaxeerd (zie ook

8 bij taxaties, verderop). Bij afwijking van die regels kunt u vooraf om een toestemmingsbesluit vragen ogv artikel 11c Bbsh. Daarnaast worden verderop in de FAQ een aantal vragen beantwoord die ook met de prijsbepaling te maken hebben (zie volgende vragen). Segment Prijs Huurders Blijvend gereguleerde segment Blijvend gereguleerde segment Blijvend gereguleerde segment (Mogelijk) geliberaliseerde segment >90% waarde vrij van huur en gebruik/wozwaarde Tussen 90%-75% waarde vrij van huur en gebruik/wozwaarde <75% waarde vrij van huur en gebruik/wozwaarde <100% marktwaarde Voorwaarden (inzake prijs) (On)verhuurde staat Geen voorwaarden nvt Verhuurde staat (is een eis) Verhuurde staat (is een eis) (On)verhuurde staat Volkshuisvestelijke meerwaarde Volkshuisvestelijke meerwaarde plus exploitatieverplichting (7j) en winstdeling (30j) Alleen bij uitzondering. In principe wordt uitgegaan dat geen korting wordt verstrekt. Referentie tabel nvt Tabel belastingdienst Wordt bij complexgewijze verkoop aan beleggers onderscheid gemaakt tussen beleggers die willen exploiteren en beleggers die willen uitponden? Ja, maar dit gebeurt alleen bij complexen met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens. De voornemens van de koper ten aanzien van woningen uit dat segment zijn medebepalend voor de beoordeling van de redelijkheid van de overeengekomen prijs. De beoordeling van de redelijkheid van de overeengekomen prijs bij verkoop aan beleggers die woningen gaan uitponden vindt plaats op basis van waarde vrij van huur en gebruik. Wanneer een belegger de te kopen woningen gaat exploiteren kan een beoordeling op basis van de waarde in verhuurde staat plaats vinden, die mede wordt bepaald aan de hand de leegwaarderatio-tabel die de belastingdienst hanteert voor de berekening van de waarde in verhuurde staat. Bij complexen met minder dan 10% woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens wordt getaxeerd naar marktwaarde en wordt geen onderscheid gemaakt tussen beleggers die willen exploiteren en beleggers die willen uitponden. Ik wil als corporatie een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat verkopen aan derden voor minimaal 75% van de waarde vrij van huur en gebruik. Moeten aan de verkoop voorwaarden worden verbonden (exploitatieverplichting en winstdeling)? De corporatie mag woningen in verhuurde staat verkopen aan derden voor minimaal 75% van de waarde vrij van huur en gebruik, zonder dat aan de verkoop voorwaarden hoeven worden verbonden om speculatie tegen te gaan. Echter, wanneer er in het verhuurde complex ook lege woningen zijn is het niet langer zo dat het complex tegen 75% van de waarde vrij van huur en gebruik mag worden verkocht, zonder dat aanvullende voorwaarden gelden. Voor de lege woningen geldt namelijk een minimale verkoopprijs van 90% vrij van huur en gebruik. U kunt echter een berekening maken, die is gebaseerd op de specifieke situatie en waarin een nieuwe ondergrens wordt voorgesteld om toch zonder aanvullende voorwaarden te kunnen verkopen. Deze is dan sowieso hoger dan 75%van de waarde vrij van huur en gebruik. Het is goed hiermee vanaf het begin van het verkoopproces rekening te houden om dubbel werk en heronderhandelingen met de koper te voorkomen. nvt

9 Ik wil als corporatie een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat met meer dan 25% korting op de waarde vrij van huur en gebruik verkopen aan een belegger tegen de waarde mede bepaald aan de hand van de leegwaarderatiotabel van de belastingdienst met een contractueel vastgelegde minimale exploitatieperiode van 7 jaar en een evenredige winstdeling bij uitponding tot 30 jaar. Wat wordt precies bedoeld met evenredige winstdeling? Met evenredige winstdeling wordt bedoelt dat de koper een vooraf afgesproken deel van de eventuele winst bij uitponding (verschil tussen de waarde bij aankoop en de verkoopprijs) deelt met de toegelaten instelling. De eventueel overeengekomen winstdeling bij uitponding gaat bij doorverkoop aan een andere belegger over op de nieuwe eigenaar als gevolg van een overeengekomen kettingbeding tussen corporatie en initiële koper. Als op enig moment bij uitponding winst wordt gedeeld na complexgewijze verkoop, kunnen de investeringen die zijn gedaan om de woning(en) te verbeteren ten laste van de winst worden gebracht? Ja, dergelijke afspraken in de koopovereenkomst zijn in principe toegestaan. Let wel: kosten voor regulier onderhoud en beheer kunnen niet in mindering op de uiteindelijke winst worden gebracht. Maar kosten die zijn gemaakt om woningen te verbeteren, kunnen wel als zodanig worden beschouwd. Zoals dat bijvoorbeeld ook is toegestaan als het gaat om MGE-constructies die op dat punt nadere bepalingen hebben opgenomen als het gaat om deling van de waardeontwikkeling. Ik wil een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat verkopen aan een belegger tegen de waarde mede bepaald aan de hand van de leegwaarderatiotabel van de belastingdienst, met een contractueel vastgelegde minimale exploitatieperiode van 7 jaar en winstdeling bij uitponding tot 30 jaar. Mag de koper het complex binnen 7 jaar doorverkopen aan een andere belegger? Ja. De winstdeling bij uitponding gaat in dat geval over op de nieuwe eigenaar als gevolg van een overeengekomen kettingbeding tussen corporatie en initiële koper. Ik wil als corporatie een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat verkopen aan een belegger tegen de waarde mede bepaald aan de hand van de leegwaarderatiotabel van de belastingdienst met een contractueel vastgelegde minimale exploitatieperiode van 7 jaar. Mag de koper het complex binnen 7 jaar toch zelf gaan uitponden? Nee. Het is raadzaam een boeteclausule in de koopovereenkomst op te nemen dat uitponden binnen 7 jaar niet is toegestaan. Taxatie Wat wordt verstaan onder waarde vrij van huur en gebruik? In het Bbsh wordt uitgegaan van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik, in de circulaire enigszins ingekort tot waarde vrij van huur en gebruik. Dit betekent: de vrije (niet gedwongen) verkoopwaarde in onverhuurde staat en van de overdracht van het bestaande eigendom(srecht) en de vrijelijke beschikking van de verkrijger. Er mag dus geen rekening worden gehouden met eventuele nieuwe, door de corporatie vastgelegde beperkende voorwaarden in de koopovereenkomst. Wel moet rekening gehouden met eventuele gemeentelijke erfpachtconstructies of andere al bestaande beperkende bedingen die gelden (het bestaande eigendomsrecht). En er moet getaxeerd worden, vrij van huur en gebruik. Wat is marktwaarde? Met ingang van circulaire MG kan voor taxaties in verband met de verkoop van corporatiewoningen in (complexen van) het niet-gereguleerde segment worden uitgegaan van de marktwaarde van de woningen of woningcomplexen. Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld (definitie International Valuation Standards (IVS)).

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Begrippen: derden - niet natuurlijke persoon voor eigen bewoning en niet zijnde andere corporaties, inclusief

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

Toelichting op de Normen 2014-2

Toelichting op de Normen 2014-2 Toelichting op de Normen 2014-2 Toelichting op de Voorwaarden en Normen 2014-2 Versie 1 januari 2014 1 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1. ALGEMEEN...4 1.1 Normen...4 1.2 Hardheidsclausule...5 1.3 Schuldenaarschap...5

Nadere informatie

Toelichting op de Normen 2013-3

Toelichting op de Normen 2013-3 Toelichting op de Normen 2013-3 Toelichting op de Voorwaarden en Normen 2013-3 Versie 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1. ALGEMEEN...4 1.1 Normen...4 1.2 Hardheidsclausule...5 1.3 Schuldenaarschap...5

Nadere informatie

Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)

Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector) VROM Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector) Directie: Bestuursdienst Cluster: Voorraad Registratienummer:

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2012-3

Voorwaarden & Normen 2012-3 Voorwaarden & Normen 2012-3 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BORGTOCHT 2012-3 DEEL 1: DEFINITIES 3 DEEL 2: ALGEMEEN 5 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht 5 ARTIKEL A2 Voorwaarden borgtocht 5 ARTIKEL

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed Proefstraat 148 en 150, 4800 AA Breda Opgesteld op datum: 01-01-2013 door: Taxateur A. Algemene gegevens 3 A.1 Opdrachtgever 3 A.2 Taxateur 3 B. Doel van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Pagelaan 24 3525 GW Utrecht 85.000,- k.k. circa 49 m² circa 147

Nadere informatie