Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Wat mooi is, kost moeite (Difficilia quae pulchra) Desiderius Erasmus

2 Inhoud Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 7 Doelstellingen 9 Kengetallen Aanvragen en subsidies 10 Recapitulatie projecten 12 Toelichting op grote gehonoreerde projecten 12 Onder professoren 16 Bijzondere leerstoelen en bijzonder hoogleraren 17 De groei en bloei van de Erasmus School of Economics 19 Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur en Leden 19 Stichting Bernard Mandeville 20 Financiële jaarverslag 21 Balans 21 Toelichting op de balans 22 Staat van baten en lasten 23 Effecten 24 Kantoorkosten en algemene kosten 25 Begroting Bestemmingsfondsen en fondsen op naam 27 Controleverklaring onafhankelijke accountant 33 Hoogeschoolraad 34 Bloemlezingen 35 Contributies, fiscale aspecten en schenkingen 39 Colofon 40

3 3 Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2012 van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam aan, in het verslag verder het Erasmus Trustfonds genoemd. Onze doelstelling, De groei en bloei van de EUR te dienen, is in het afgelopen jaar geconcretiseerd door het wederom financieel ondersteunen van een groot aantal aanvragen. Veel kleinere bedragen gingen naar promovendi die hun kennis in het buitenland delen met vakgenoten, alsmede de ondersteuning van activiteiten van studie- en studentenverenigingen. Voorts werd een aantal prijzen aan uitblinkende hoogleraren en aan excellente studenten toegekend. Wetenschappelijke congressen en research konden ook op onze financiële steun rekenen. Hoewel in 2012 wederom sprake was van een bevredigend beleggingsresultaat werd niettemin enige terughoudendheid binnen het beleid betracht; beleid dat in 2013 zal worden voortgezet. De feestelijke viering van het 100-jarig bestaan zal natuurlijk additionele uitgaven met zich meebrengen. Grote dank is het Bestuur verschuldigd aan prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan voor zijn jarenlange betrokkenheid en grote inzet voor het Erasmus Trustfonds. Bestuur Erasmus Trustfonds Tot eind 2012 werden benoemingen van bijzonder hoogleraren vanwege het Erasmus Trustfonds voor een periode van vier jaar financieel ondersteund. Voor herbenoemingen werden sinds 2010 geen financiële vergoedingen meer toegekend. In het verslagjaar is met decanen en de Rector Magnificus overeengekomen de financiële ondersteuning aan nieuw te benoemen bijzonder hoogleraren per 2013 eveneens stop te zetten. Het Erasmus Trustfonds blijft wel de benoemende instantie. De daarbij vrijkomende middelen kunnen in de toekomst voor andere aanvragen worden aangewend. Met de Erasmus Alumni Vereniging bestaat een goede samenwerking. In het komende jubileumjaar organiseren wij tezamen met de EAV een activiteit voor alumni. Presentator Matthijs van Nieuwkerk zal een bijzondere aflevering naar het format van De Wereld Draait Door presenteren. Ook op operationeel gebied wordt vaker met de EAV samengewerkt. In de toekomst zal er mogelijk een gezamenlijk secretariaat tot stand komen.

4 4 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Verslag van de Secretaris Jong Erasmus Trustfonds Zowel binnen het Bestuur maar ook enige malen in een Algemene Leden Vergadering is geconstateerd dat wij moeten streven naar uitbreiding van het aantal alsmede verjonging van de leden van het Erasmus Trustfonds. In 2012 is dit daadwerkelijk ter hand genomen en, tezamen met enige voormalige bestuursleden van Rotterdamse studie- en studentenverenigingen, is het initiatief genomen de toetreding van jongere leden te bevorderen. Mede-initiatiefnemer hiervan is Jan-Paul Bruins, een achterkleinzoon van de eerste Rector Magnificus in Rotterdam. De ouders van J.P. Bruins hebben het Prof.mr.dr. G.W.J. Bruins Fonds in het leven geroepen. Voor de doelstelling van dit fonds verwijzen wij naar het overzicht Bestemmingsfondsen en fondsen op naam. De Jong Erasmus Trustfonds-leden betalen, tot zij de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt, een symbolische contributie van 19,13 per jaar. Inmiddels hebben 80 kandidaten belangstelling getoond, waarvan er 37 lid zijn geworden. Verwacht wordt dat dit aantal in de komende jaren mogelijk naar 200 leden zal doorgroeien. De bedoeling is deze nieuwe leden te rekruteren uit voormalige bestuursleden van studie- en studentenverenigingen. Eveneens is het de bedoeling dat jonge wetenschappers en jonge ondernemers kunnen toetreden tot het Jong Erasmus Trustfonds. Naar aanleiding van onze uitnodiging heeft een eerste bijeenkomst voor dit gezelschap plaatsgevonden. Met 25 kandidaat-leden is een bezoek gebracht aan de snijzaal van het Erasmus MC, de afdeling van bijzonder hoogleraar Gert-Jan Kleinrensink. Prof. Kleinrensink is bijzonder hoogleraar vanwege het Erasmus Trustfonds. De gasten waren erg onder de indruk van dit bijzondere bedrijfsbezoek, zo bleek bij de gezamenlijke borrel aan het einde van de middag. Jong Erasmus Trustfonds-leden worden uitgenodigd mee te denken over de koers die het Erasmus Trustfonds gaat varen in de tweede honderd jaar van haar bestaan. Dit geldt zowel voor het beleid als voor de financiering en fundraising. Een nieuwe generatie leden van het Erasmus Trustfonds is aangetreden: wij verwachten hier veel van. Voorbereidingen 100-jarig bestaan van het Erasmus Trustfonds Ter gelegenheid van het eeuwfeest verschijnt in april 2013 een fraai vormgegeven boek waarin de geschiedenis van het Erasmus Trustfonds op beeldende wijze wordt beschreven. Behalve de geschiedschrijving bevat het boek een aantal vraaggesprekken met wetenschappers, korte verslagen geschreven door bijzonder hoogleraren en enige interviews met personen die het Erasmus Trustfonds in verleden en heden een warm hart toedragen Voorts heeft het Bestuur ervoor gekozen om een drietal activiteiten te organiseren om het 100-jarig bestaan luister bij te zetten: Op 29 april 2013 zal een galadiner worden georganiseerd in het sfeervolle Wereldmuseum in het Scheepvaartkwartier. De locatie waar de oprichting heeft plaatsgevonden, sociëteit De Doelen aan de Coolsingel, is helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Vandaag de dag bestaat de sociëteit De Doelen nog wel maar leent zich minder goed voor een feestelijke bijeenkomst als deze. Het Wereldmuseum is een stijlvolle vervanger. Het Erasmus Trustfonds organiseert op 4 juni 2013 op de EUR-campus in samenwerking met de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) een congres met de titel De Toekomst van de Financiering van de Wetenschap. Wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs worden in kwaliteit en bereikbaarheid bedreigd. De toekomstige schaarste aan middelen vormt een uitdaging voor de toekomst, waar de nationale overheid en de EU-budgetten hun grenzen hebben bereikt.

5 5 Wij moeten weer creatief worden om de hoge kwaliteit uit het verleden te waarborgen voor de toekomst. Om zodoende de vooruitgang te blijven stimuleren, de toegankelijkheid van het universitair onderwijs te behouden en de maatschappelijke behoefte aan kwaliteit praktisch in te vullen. Met wetenschappers, betrokken studenten, alumni, bedrijfsleven, politici en overheid willen wij tijdens dit congres vooruit kijken naar De Toekomst van de Financiering van de Wetenschap. Op 8 juni 2013 organiseert de Erasmus Alumni Vereniging in goede samenwerking met enige reünistenverenigingen en het Erasmus Trustfonds een alumnidag op de universiteit. Hoogtepunt is een aflevering van het door Matthijs van Nieuwkerk te presenteren programma d EURdraaien. Uiteraard zal er gedurende die dag en avond gelegenheid zijn vele voormalige studiegenoten te ontmoeten. De reünistenverenigingen bieden aansluitend in hun sociëteiten een programma aan hun leden aan. Bestuur Er hebben zich in het verslagjaar geen mutaties binnen het Bestuur voorgedaan. Het Bestuur heeft, na goedkeuring van het voorstel door de Raad van Toezicht, aan Mazars Accountants opnieuw opdracht gegeven de boeken over 2012 te controleren. Het Bestuur vergaderde in 2012 zes maal, waarvan één keer met de Raad van Toezicht. Aan de orde kwamen de jaarrekening, het jaarverslag, benoemingen van bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht. In de bestuursvergaderingen werden alle aanvragen besproken die boven de bevoegdheid van de Secretaris liggen ( 5.000). Een aantal malen is ook het beleggingsbeleid aan de orde geweest. Tijdens een brainstormsessie zijn voornamelijk het ledenbeleid (toestroom jonge leden), de fondsenwerving in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de rol van de Hoogeschoolraad aan de orde geweest. Ontwikkeling ledenbestand Het aantal leden van de vereniging bedroeg eind december Ten opzichte van 2011 is dat per saldo een toename van 78. Als gevolg van overlijden (3) en opzeggingen (12) is het bestand met 15 afgenomen. Het aantal nieuwe leden dat is toegetreden bedraagt 93, waarvan 37 Jong Erasmus Trustfonds-leden. Samenwerking met de EAV Mede door de goede persoonlijke contacten vindt er met enige regelmaat overleg plaats met het bestuur van de Erasmus Alumni Vereniging. Niet uitgesloten moet worden dat op termijn de secretariaten van beide verenigingen worden samengevoegd. De grote alumnidag op 8 juni is een voorbeeld van deze goede samenwerking. Pas op de plaats wat betreft de toezeggingen Met uitzondering van 2009 zijn er in de recente jaren telkenmale hogere bedragen aan subsidies en garanties verstrekt dan de inkomsten die werden gegenereerd bij het beleggen van het vermogen van het Erasmus Trustfonds. Opgemerkt wordt dat er in die jaren zeker geen sprake was van onverantwoord beheer van het ons toevertrouwde vermogen, maar dat het beroep op steun door het Erasmus Trustfonds in een aantal gevallen niet kon worden geweigerd. Als gevolg van een discussie binnen het Bestuur maar ook door opmerkingen van leden tijdens de Algemene Leden Vergadering is er in het verslagjaar dan ook enige terughoudendheid betracht. In dit verband is het van belang te onderstrepen dat er een onderscheid bestaat tussen toezeggingen gedaan door het Erasmus Trustfonds en toezeggingen gedaan vanuit diverse fondsen op naam. Een aanvraag voor subsidie uit een fonds op naam wordt altijd gehonoreerd indien de aanvraag voldoet aan de doelstellingen die zijn gesteld in de overeenkomst met het bestuur van het betreffende

6 6 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 fonds op naam. Het Bestuur van het Erasmus Trustfonds heeft hierbij slechts een adviserende rol. Op termijn dalen de uitgaven voor de bijzonder hoogleraren. Met de decanen is afgesproken dat per 1 januari 2013 geen vergoedingen meer worden verstrekt aan de nieuw te benoemen bijzonder hoogleraren. Het Erasmus Trustfonds blijft wel de gevestigde instantie voor de te benoemen bijzonder hoogleraren. Eerder was al afgesproken dat de reeds gevestigde bijzonder hoogleraren die voor een tweede termijn worden benoemd ook geen vergoeding meer vanuit het Erasmus Trustfonds ontvangen. Ook in het jaar 2013 zullen aanvragen voor subsidies en garanties met enige reserve worden beoordeeld. (Zie de begroting elders in dit verslag.) Voor activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan is een bedrag van extra begroot naast de al in het Jubileum Fonds 2013 gereserveerde gelden. Beleggingen Ondanks de economische tegenwind en de grote onzekerheden op de financiële markten was het jaar 2012 een positief jaar voor de beleggingen van het Erasmus Trustfonds. Op de beleggingsportefeuille van het Trustfonds werd een rendement van 9,14% gerealiseerd; een rendement dat gezien de keuze voor een enigszins defensieve asset allocatie alleszins acceptabel mag worden genoemd. Zoals in het Jaarverslag 2011 is uiteengezet, is het beheer van het vermogen van het Erasmus Trustfonds, thans ca. 20,6 miljoen groot, aan twee vermogensbeheerders toevertrouwd. Beide beheren de helft van dit vermogen. Het betreft ABNAMRO MeesPierson te Rotterdam en Wealth Management Partners te Amstelveen. Uitgangspunt bij het beheer van ons vermogen is een beleggingsreglement waarin de richtlijnen voor dit beheer zijn vastgelegd. De hoofdlijnen hiervan zijn als volgt samen te vatten: Uitgangspunt in de beleggingsmix is een verdeling in 70% risicomijdende beleggingen en 30% in zakelijke waarden; Er geen valutarisico s worden gelopen in de risicomijdende beleggingen; De minimale weging van de obligatiebeleggingen Investment Grade (BBB) dient te zijn; Derivaten niet zijn toegestaan met uitzondering van het afdekken van posities; Bij de zakelijke waarden sprake is van een wereldwijde spreiding van aandelen; 75% van de beleggingsportefeuille binnen 1 maand liquide te maken moet zijn; Een maximale drawdown van 15% is afgesproken; Het Erasmus Trustfonds voor verantwoord en duurzaam beheer kiest van haar beleggingen. Hoewel bij beide vermogensbeheerders de uitgangspunten voor het te voeren beleggingsbeleid dezelfde zijn, was er niettemin sprake van een, overigens marginaal, verschil in de performance van beide beheerders. De oorzaak hiervan lag in de keuze van een van de beheerders voor een wat langere duration in de vastrentende portefeuille. In een klimaat van dalende rente werd in 2012 een keuze voor wat langer lopende obligaties beloond. De vooruitzichten voor 2013 zijn vooralsnog ongewis. Een veel gehoorde visie is dat de negatieve economische spiraal lijkt te worden doorbroken, maar dat een snel economisch herstel niet direct aanstaande is. Naar verwachting zal in de Verenigde Staten sprake zijn van een zich voortzettend bescheiden economisch herstel. In de eurozone zou van een zeer bescheiden herstel sprake kunnen zijn maar overheidsbezuinigingen hangen als een molensteen om de nek van de eurolanden. Wat betreft de opkomende markten is er in de aanloop naar 2013 sprake van een groeiversnelling; dit herstel in de opkomende markten

7 7 Historie lijkt duurzaam van aard te zijn. Volgens de prognose zal de rente op (overheids-)obligaties laag blijven en worden verdere renteverlagingen door de Europese Centrale Bank niet verwacht. De achterblijvende economische ontwikkelingen in 2012 resulteren in een stagnerende winstontwikkeling bij bedrijven. Ook in het eerste kwartaal van 2013 lijkt van een overtuigend winstherstel geen sprake. Deze verwachtingen zouden inmiddels verdisconteerd moeten zijn in de aandelenkoersen. Bij een licht aantrekkende mondiale economie is er wellicht sprake van een gunstige ontwikkeling van de bedrijfswinsten en ontstaat er een voorzichtig optimisme over beleggingen in aandelen. De onzekerheden leiden ertoe dat er in 2013 niet zal worden afgeweken van de prudente wijze waarop met het beheer van het ons toevertrouwde vermogen zal worden omgegaan. Vooruitblik Hoewel de beleggingsresultaten in de eerste maanden van 2013 bemoedigend zijn, zal het Erasmus Trustfonds, gegeven de onzekerheden die ons omgeven, wederom enige terughoudendheid aan de dag leggen bij haar subsidieen garantiebeleid. De geschiedenis van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting Hoogeschool-Fonds 1920, thans Erasmus Trustfonds Eind negentiende begin twintigste eeuw werd in verschillende Europese steden hoger handelsonderwijs als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad met alles wat daarbij hoort. Maar de stad ontbeerde mogelijkheden voor hoger onderwijs. Een drietal initiatiefnemers, de heren J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. Mees wisten in 1913 genoeg personen -voornamelijk uit het Rotterdamse bedrijfsleven- te mobiliseren om de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool mogelijk te maken. Na een voorbereidingstijd van slechts enkele maanden werd op 29 april 1913 de Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool gesticht, de rechtsvoorganger van het huidige Erasmus Trustfonds. Op 23 juli 1913 konden de statuten worden vastgesteld en werd de definitieve naam Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-Hoogeschool) vastgelegd. De feestelijke opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool vond plaats op zaterdag 8 november 1913 in de Groote Zaal der Sociëteit Harmonie, toentertijd gevestigd aan de Coolsingel bij het Hofplein. Toen op maandag 10 november 1913 de lessen van start gingen, hadden zich 55 voltijdstudenten ingeschreven. In 1939 werd door de wettelijke basis die het hoger onderwijs kreeg de naam gewijzigd in Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Economische Wetenschappen (Nederlandsche Economische Hoogeschool- NEH).

8 8 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Overwegingen van organisatorische, financiële en juridische aard vormden de aanleiding die tot de wijziging van 1956 leidde, waarbij de twee taken van de vereniging, namelijk de onderwijstechnische en de financieel-beherende, over twee rechtspersonen werden gesplitst. Voor de tweede taak werd een afzonderlijke instelling, de Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsche Economische Hoogeschool (het Trustfonds) opgericht. In 1963 werd de NEH uitgebreid met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Eerst 10 jaar later werd de naam van de vereniging statutair aangepast aan de nieuwe situatie tot Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen. Intussen was na een korte voorbereidingstijd de Medische Faculteit Rotterdam (MFR) op 7 oktober 1966 officieel van start gegaan. De Vereniging Trustfonds werd echter niet geheel opgeheven, maar bleef bestaan ten behoeve van de voordrachtsrechten (o.a. hoogleraren) die de vereniging had. Op 3 maart 1967 kwam de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam tot stand, dankzij een schenking van de gemeente Rotterdam van één miljoen gulden. De specifieke doelstellingen van het Hoogeschool-Fonds zijn verankerd in die van het Trustfonds, vooral waar het betreft het verlenen van renteloze leningen aan minvermogende maar veelbelovende studenten. Op 1 februari 1973 wordt de Erasmus Universiteit Rotterdam gevormd door een fusie van de NEH met de MFR. Het Trustfonds ondersteunde deze oprichting met een bedrag van anderhalf miljoen gulden. Vervolgens werd er jaren gesproken over het stichten van één fonds voor de gehele universiteit. Op 8 november 1977 was het zover dat door het samengaan van de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam en de Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen, de Stichting Universiteitsfonds Rotterdam, kon worden opgericht. Per 1 januari 1991 werden zowel het vermogen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging en werd de huidige naam vastgesteld: Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. Eind 2005 komt de fusie tot stand van de Vereniging Trustfonds met de Vereniging R. Mees & Zoonen Fonds 1920, welke laatste na een verandering van naam en rechtspersoon voortkwam uit de Stichting Hoogeschool-Fonds De Stichting Hoogeschool-Fonds 1920 was dat jaar opgericht door het bankiershuis Mees & Zoonen ter gelegenheid van het tweehonderdjarige bestaan van de firma.

9 9 Doelstellingen 1. De Vereniging Trustfonds heeft tot doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 2. De Vereniging Trustfonds tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het instellen van bijzondere leerstoelen en het aantrekken van gastdocenten; b. het versterken van wetenschappelijke verzamelingen en inrichtingen; c. het bevorderen van betrokkenheid van oud-studenten en promovendi van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere personen die tot de Erasmus Universiteit Rotterdam in enige betrekking staan of hebben gestaan bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bevorderen van ondersteuning door hen van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de Erasmus Universiteit Rotterdam; Kengetallen Erasmus Trustfonds d. het ondersteunen van voorzieningen voor studenten en het ondersteunen van talentvolle minvermogende studenten, het ondersteunen van studenten en/of (studenten)organisaties die zich inzetten voor activiteiten welke zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en/of het ondersteunen van studenten evenals het bevorderen van studiereizen door talentvolle studenten en door andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden of op enigerlei andere wijze daarbij betrokken personen; e. het bevorderen van contacten tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de maatschappij. 3. De Vereniging Trustfonds kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het in artikel 3.1 omschreven doel van de vereniging, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich nemen Totaal eigen vermogen Toezeggingen* Vermogensopbrengsten Beheerskosten Waardeverandering effecten Aantallen subsidies aangevraagd Aantallen subsidies toegekend Aantal leden Aantal Jong Erasmus Trustfonds-leden 37 * inclusief de betalingen/toezeggingen vanuit fondsen op naam en de betalingen aan bijzonder hoogleraren

10 10 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Aanvragen en subsidies In 2012 ontving het Erasmus Trustfonds 449 aanvragen (tegenover 508 in 2011) waarvan er 375 (446 in 2011) werden gehonoreerd. In 2012 werd voor een totaalbedrag van ( in 2011) aan subsidies en garanties toegezegd. Een bedrag van ( in 2011) van in vorige jaren gedane toezeggingen viel vrij ten gunste van de rekening Baten en lasten. De bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Toezeggingen kleiner dan zijn samengevat onder Overige projecten. Erasmus School of Economics (ESE) Involve Project 2012, Kameroen Business Week 2012 EFR Lustrumactiviteiten Tinbergen Instituut Cultureel programma ESE Bachelor Honours Class Overige 24 projecten Facultieit der Sociale Wetenschappen (FSW) Lustrum FSW 50 jaar Overige 10 projecten Erasmus MC Translationeel onderzoek naar blaaskanker Wereldcongres Bio-ethiek Thinking ahead, the future of bioethics Discovery Festival Rotterdam European congress on preconception care and health (EPCH) Onderzoek PEPaNIC Paediatric Early versus late Parenteral CHARGE meeting in Houston (19 junior onderzoekers) Overige 24 projecten Erasmus School of Law (ESL) 22ste Meesterweek JFR Studiereis Londen Maritiem Overige 13 projecten

11 11 Faculteit der Wijsbegeerte (FW) Overige 8 projecten Studentenverenigingen RVSV 19e lustrum Overige 10 projecten Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Mijn Icoongeheugen Overige 5 projecten Rotterdam School of Management (RSM) Studiereis Master Supply Management EURAM 2012 Conference International Business Study (IBS) Zuid-Korea Studiereis opleiding Master Management of Innovation Management Week 2012 STAR Overige 18 projecten International Institute of Social Studies Overige 2 Projecten Reisbeurzen voor o.a. congresbezoeken (214) Prijzen Talent Day Laureaten 2011 (uitgereikt in 2012) Erasmus Honours Programme Boekenpassen cum laude ESE Onderwijsprijs en Onderzoeksprijs Essay prijs Honoursclass Mandevillelezing Diversen AIESEC congresbezoeken AIESEC congresbezoeken Erasmus Podium, 8 wetenschappelijke talkshows Entrepreneurial Inspiration Days, Stichting Unipartners Campusprogramma Erasmus Cultuur Forum van de European Association for Institutional Research Overige 15 projecten

12 12 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Toelichting op grote gehonoreerde projecten Recapitulatie projecten Aantal Bedrag Erasmus School of Economics (ESE) Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) Erasmus School of Law (ESL) Erasmus MC Faculteit der Wijsbegeerte (FW) Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Rotterdam School of Management (RSM) International Institute of Social Studies (ISS) Studentenverenigingen Congresbezoeken door promovendi Prijzen Mandeville Lezing Overige bijdragen Totaal Bijzondere leerstoelen De uitbetaalde vergoeding voor bijzonder hoogleraren was in ( in 2011). Bijzonder hoogleraren die worden herbenoemd, worden vanaf 2011 gefinancierd door de faculteiten. Benoeming van 25 nieuwe bijzonder hoogleraren voor een periode van vier jaar. Toegezegde bijdragen en garanties Toegezegde bijdragen en garanties worden geheel genomen in het jaar van de toezegging. Als uitzondering hierop gelden toezeggingen met betrekking tot bijzondere leerstoelen. Business Week 2012 EFR (ESE) Het thema in 2012 was Out of the Box. Naast een gedegen academische vorming is het van groot belang dat studenten ook over creativiteit en innovatieve vaardigheden beschikken. Tijdens de Business Week waren er tal van sprekers die hun steentje hebben bijgedragen om de creativiteit van de student te stimuleren. Het project werd in samenwerking met de Erasmus Alumni Vereniging (EAV) uitgevoerd. De leden werden voor de openingsdag uitgenodigd en kregen de gelegenheid om na de lezingen tijdens een diner na te praten over de opgedane ervaringen. Veel aandacht is besteed aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Groepen van 15 studenten kregen de kans om bij bedrijven in gesprek te komen met de managementtop. Een groep was in Berlijn bij de Deutsche Bank, een andere groep was te gast bij Coca Cola. Aan het eind van de week was er de Conference Day waarbij studenten in discussie gingen met bekende CEO s. Lustrumactiviteiten 25 jaar Tinbergen Instituut (ESE) Het Tinbergen Instituut is de onderzoeksschool en het onderzoeksinstituut op het gebied van economie, econometrie en finance van de Erasmus School of Economics (EUR), de faculteit der Economische Wetenschappen en

13 13 Bedrijfskunde (VU) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UvA). Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is een groot deel van de TI-gemeenschap bij elkaar gekomen: alumni, fellows, (voormalig) medewerkers, bestuursleden en directeuren. Klaas Knot, Coen Teulings (TI fellow) en Sweder van Wijnbergen (TI fellow) debatteerden over de Europese economie. Lustrum Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) In 1963 startte de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Grondlegger van deze faculteit was prof. dr. J.A.A. van Doorn. Hij wist met zijn term De Rotterdamse Formule een sterk beleidsgerichte sociologie(opleiding) te onderscheiden van de meer gedistantieerde sociologiebeoefening elders in Nederland. Wij ondersteunden de beschrijving van de meest recente geschiedenis van deze faculteit. Meesterweek van JFR (ESL) De Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam stelt zich ten doel de Rotterdamse rechtenstudent mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien. De Meesterweek is het paradepaardje van de JFR en heeft in de juridische wereld inmiddels een gevestigde naam. Het centrale thema van de week in 2012 was Jurist 2.0. De intentie is de studenten goed voor te bereiden op wat er van hen verwacht wordt enerzijds en anderzijds een beeld te schetsen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uit het brede scala aan activiteiten blijkt dat juridisch inhoudelijke kennis belangrijk is, maar dat is zeker niet het enige. In de verschillende workshops en trainingen werd geprobeerd niet alleen de waarde, maar ook de kunst van belangrijke competenties als improviseren, overtuigen en onderhandelen over te brengen op de studenten en daarmee een brug te slaan tussen de rechtenstudie en de praktijk. Cargo theft during road transport (ESL vanuit het fonds op naam Vervoerrecht) Het betreft een ambitieus en innovatief opgezet interdisciplinair onderzoek over een onderwerp van maatschappelijk belang. Het is de bedoeling om voor dit project uiteindelijk externe financiering te verkrijgen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Er wordt samengewerkt met de KLPD, het Openbaar Ministerie, diverse brancheorganisaties uit de vervoersector en het verzekeringswezen. Als bijkomend effect kan een wetenschappelijk onderzoeker zich ontwikkelen tot promotieonderzoeker. Discovery Festival Rotterdam (Erasmus MC) Discovery is een festival dat wetenschap en kunst met elkaar verbindt. Het programma bevatte onder meer live wetenschappelijke experimenten, demonstraties en presentaties, samenwerkingsverbanden tussen kunst en wetenschap en een vernieuwend muziekprogramma. De doelstelling was om een breed publiek te inspireren en te vermaken met wetenschap. Jonge, enthousiaste wetenschappers presenteerden hun onderzoek, bij voorkeur zodanig dat het publiek actief kon deelnemen. Het festival combineerde de Europese Nacht van de Onderzoeker zoals die in 2010 in Rotterdam heeft plaatsgevonden met het Discovery Festival dat de afgelopen zes jaar werd georganiseerd in Amsterdam. Wetenschapsbeleid Maritiem Museum Rotterdam (ESHCC) Er werd een verbinding gelegd tussen actueel internationaal maritiem onderzoek en het grote publiek. Voor het nader beschrijven van de maritieme collectie werd een bijzonder hoogleraar/wetenschapsconservator (in deeltijd) benoemd aan EUR, tot wiens opdracht ook behoort het verzorgen van tentoonstellingen, lezingen en publicaties. Dit als aanvulling op de eerder, mede door het Erasmus Trustfonds, benoemde hoogleraar in Oxford.

14 14 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Met deze aanstelling verkrijgt het Maritiem Museum Rotterdam versneld een sterke positie in het nationale en internationale maritiemhistorische vakgebied en een continue influx aan nieuwe ideeën en inzichten. Bovendien krijgt het prominente vroeg-moderne deel van de collectie van het museum een sterke internationale onderbouwing. Development Dialogue Conference 2012 (ISS) De conferentie werd georganiseerd door en voor PhD-studenten van het International Institute for Social Studies. Het thema van deze tiende conferentie richtte zich met name op Knowledges for Equity and Social Justice. EURAM Conferentie (RSM) Het European Institute for Advanced Studies in Management organiseerde samen met RSM deze conferentie. Centraal stond het delen en ontwikkelen van kennis gerelateerd aan een scala van managementgebieden. Toonaangevende personen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven gaven presentaties. Voor jonge wetenschappers werd voorafgaand aan het hoofdprogramma een doctoraal colloquium georganiseerd. Dit draagt bij aan de verdere educatie van PhD-studenten en stimuleert hen om hun academische netwerk uit te breiden. Management Week 2012 STAR (RSM) Een week lang zette de studievereniging zich in om studenten op allerlei manieren in contact te brengen met het bedrijfsleven. Tijdens de openingsdag van de Management Week traden grote sprekers op waaronder Hans Weijers en Eelco Hoekstra. Er was een entrepreneurial seminar met John de Mol en Reynier van Bommel, een sportseminar met Fatima Moreira de Melo en Els van Breda Vriesman. Daarnaast zijn dagen bij bedrijven in huis georganiseerd en actieve clinics in de bankensector, bedrijfsbezoeken en -diners. De week werd afgesloten met de STAR party in de Maassilo. Forum van de European Association for Institutional Research (CvB) In het lustrumjaar 2013 organiseert de EUR het jaarlijkse EAIR Forum. Overeenkomstig het lustrumthema van de EUR, zal Impact het thema van deze internationale conferentie zijn. Tijdens het EAIR Forum bezoeken 300 professionals uit het hoger onderwijs en aanverwante organisaties uit de hele wereld Rotterdam. Het Forum bestaat uit een aantal keynote lezingen van prominenten binnen en buiten het hoger onderwijs. Daarnaast draagt een relatief groot deel van de deelnemers bij aan het Forum door het presenteren van papers en posters in zogenaamde Forum Tracks. De centrale vraag vanuit de governance-hoek is op welke manier beleid kan bijdragen aan het verhogen van de impact van het hoger onderwijs; niet alleen wat betreft de resultaten van wetenschappelijk onderzoek maar ook de impact die afgestudeerden hebben op de maatschappij als individu en als collectief (scholingsgraad). Het digitaliseren van de wetenschappelijke correspondentie van prof.dr. J. Tinbergen (Universiteitsbibliotheek) Sinds 1994 is de wetenschappelijke nalatenschap van prof.dr. J. Tinbergen in de Universiteitsbibliotheek opgenomen. De conservering en digitalisering van een belangrijk onderdeel -Tinbergens wetenschappelijke correspondentie tot gaat verloren indien er geen passende maatregelen worden genomen. De ondersteuning wordt gefinancierd uit het Jubileum Fonds 2013.

15 15 Prijzen De Erasmus Universiteit Rotterdam reikt jaarlijks tijdens de opening van het Academisch Jaar prijzen uit aan uitmuntende wetenschappers en studenten. Dr. Martijn Burger ontving in 2012 de Onderzoeksprijs. Prof. ir. Axel Themmen kreeg de Onderwijsprijs. Bij de studenten waren er onderscheidingen voor Johanna Thoma MA en drs. Abdelilah el Barzouhi. Gastspreker bij de opening was Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden. Met het uitreiken van prijzen spreekt de Erasmus Universiteit Rotterdam haar waardering uit voor het werk van haar topwetenschappers en excellente studenten. De Onderwijsprijs en de Onderzoeksprijs worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van onderwijs of onderzoek. De Prof. Bruinsprijs is voor de beste research masterstudent, de Prof. H.W. Lambersprijs gaat naar de beste student met twee mastertitels. De laureaten ontvangen een geldbedrag, ter beschikking gesteld door het Erasmus Trustfonds. Daarnaast komt hun portret in de eregalerij van de universiteit. Onderzoekprijs: dr. Martijn Burger Dr. Martijn Burger (1982) is assistent professor bij de Erasmus School of Economics en promoveerde cum laude in Volgens de jury staat hij aan het begin van een veelbelovende wetenschappelijke carrière. Burger heeft reeds een aantal publicaties als eerste auteur op zijn naam staan in toonaangevende tijdschriften. Met economische geografie en regionale economie heeft hij een originele en eigen niche ontdekt. Onderwijsprijs: prof.ir. Axel Themmen Prof.ir. Axel Themmen (1955) is bijzonder hoogleraar experimentele endocrinologie en medisch onderwijs aan het Erasmus MC. Volgens de jury heeft Themmen een vooruitstrevende blik op selectie binnen het hoger onderwijs. Sinds 2001 is hij coördinator van de decentrale selectie binnen de opleiding geneeskunde. Themmen is een van de ontwikkelaars van dit systeem. De decentrale selectie in Rotterdam is een voorbeeld voor andere opleidingen en universiteiten. Daarnaast is Themmen initiator van de Junior Med School, een pre-universitaire geneeskunde- en onderzoeksopleiding voor getalenteerde vwo ers. Prof. Bruinsprijs: Johanna Thoma Johanna Thoma MA (1988) ontvangt de Prof. Bruinsprijs voor haar research master in Philosophy and Economics aan de Faculteit der Wijsbegeerte. Volgens de jury is ze een excellente wetenschapper in wording met veel ambitie en focus, die bereid is innovatieve stappen te zetten in onderzoek. Thoma zal zich verder professionaliseren in filosofie en economie en gaat promotieonderzoek doen in Toronto. Prof. H.W. Lambersprijs: Abdelilah el Barzouhi Drs. Abdelilah el Barzouhi (1987) van het Erasmus MC rondde afgelopen jaren naast de geneeskundeopleiding ook de masters Clinical Research en Zorgmanagement met zeer hoge cijfers af. De jury noemt el Barzouhi een zeer gemotiveerde student en onderzoeker die een veelbelovende wetenschappelijke carrière tegemoet kan zien. Met het toekennen van de Prof. H.W. Lambersprijs wil de EUR hem ondersteunen bij zijn promotieonderzoek.

16 16 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Onder professoren Een hoogleraar, zo staat omschreven in Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, is iemand die (min of meer) voltijds een functionele leerstoel bekleedt en die uit hoofde daarvan het recht heeft tot het afnemen van universitaire examens en tot het optreden als promotor. Deze keurige omschrijving gaat uit van het type dat als gewoon hoogleraar kan worden aangemerkt. De ene professor is echter de andere niet, al ziet de buitenwereld absoluut geen verschil. De Erasmus Universiteit Rotterdam kent naast gewoon hoogleraren, de bijzonder hoogleraren, de gasthoogleraren ofwel de visiting professors en uiteraard de emeriti hoogleraren. Bij de vestiging van een bijzondere leerstoel is van groot belang dat daarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijs- en/of onderzoeksgebied. De aanstelling (vaak 0,2 fte) is voor een periode van vier jaar en kan nog een termijn worden verlengd. Na acht jaar is het nieuwtje op onderwijs- en/of onderzoeksgebied er wel af. Het vak dient zodanig te zijn ingebed binnen een faculteit dat omzetting naar een gewone leerstoel kan worden overwogen. Dan zijn er nog de carrièreleerstoelen, een andere categorie binnen de bijzondere leerstoelen, speciaal bedoeld voor jonge, uiterst getalenteerde medewerkers die al een aanstelling hebben als universitair hoofddocent (uhd). Zij zijn werkzaam op een vakgebied dat van grote betekenis is voor de universiteit. Bij alle faculteiten en de universitaire instituten ISS en ibmg zijn bijzonder hoogleraren aangesteld dankzij het Erasmus Trustfonds. Bevatte in 1997 de lijst van Trustfonds-leerstoelhouders nog 25 namen, in 2012 is een vervijfvoudiging opgetreden. Het overzicht bijzondere leerstoelen op de EUR-website eur/feiten_cijfers/leerstoelen/ vermeldt maar liefst 130 keer de naam van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. Het overgrote deel (80) is verbonden aan het Erasmus MC. De oprichters van onze instelling achtten in 1913 hoogwaardig handelsonderwijs van groot belang voor Rotterdam. De hogeschool van toen is uitgegroeid tot een researchuniversiteit met een uitsproken maatschappelijk oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De voorganger van het Erasmus Trustfonds was 100 jaar geleden zowel verantwoordelijk voor het onderwijs als de financiën van de hogeschool. In 2013 behoort het verlenen van subsidies tot de belangrijkste taak. Hoewel binnen de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam in de loop van de eeuw de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden, is er één onderdeel al die tijd fier overeind gebleven: het recht van voordracht van hoogleraren. Het Erasmus Trustfonds is ons bij de vestiging van bijzondere leerstoelen van grote steun. Wij zien ernaar vooruit onze goede samenwerking voort te zetten. Investeren in kennis is nog steeds de beste investering voor de toekomst, de tweede eeuw van de EUR. Prof.dr. Henk Schmidt Rector Magnificus

17 17 Bijzondere leerstoelen en bijzonder hoogleraren Ultimo 2012 zijn 133 bijzonder hoogleraren aangesteld die benoemd zijn vanwege het Erasmus Trustfonds. Gedurende 2012 hebben 24 nieuwe benoemingen en 10 herbenoemingen plaatsgevonden. In 2012 zijn vanwege het Erasmus Trustfonds 2 Netwerkleerstoelen gevestigd. Een bijzonder hoogleraar wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een verlenging voor nog eens vier jaar. Deze verlenging wordt niet meer gefinancierd vanuit het Erasmus Trustfonds maar zal door de betreffende faculteiten worden gedragen. Vanaf 1 januari 2013 zullen ook de nieuw te benoemen bijzonder hoogleraren geen vergoeding meer ontvangen. Jonge en talentvolle universitaire hoofddocenten krijgen via deze benoeming de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en blijven zo behouden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Overzicht van de nieuw gevestigde leerstoelen en de daarop benoemde bijzonder hoogleraren en een overzicht van de herbenoemde bijzonder hoogleraren in het jaar 2012 Erasmus School of Economics Faculteit der Sociale Wetenschappen Nieuw benoemd Prof.dr. P. Verwijmeren Corporate finance Nieuw benoemd Prof.dr. A.G. Dijkstra Governance and global development Prof.dr. D. Fok Prof.dr. A.C. Donkers Toegepaste econometrie Marketing research Prof.dr. T.A.J.M. van Gog Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie Prof.dr. V.S. Maas Management accounting Prof. L.R. Arends Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.h.b. methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek Netwerkleerstoel Erasmus MC Prof.dr. S.G. van der Lecq Pensioenmarkten (APG) Prof.dr. O.W. Steenbeek Risicobeheer van Pensioenfondsen Nieuw benoemd Prof.dr. A. Verbon Inwendige geneeskunde, i.h.b. infectieziekten Erasmus School of Law Prof.dr. G.J.V.M. van Osch Bindweefselregeneratie Nieuw benoemd Prof.dr. A. Pacces Law and Finance Prof.dr. J.J.M. Takkenberg Prof.dr. M.C. Vos Klinische besliskunde in cardio-thoracale interventies Zorggerelateerde infecties

18 18 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 vervolg Erasmus MC Erasmus MC ibmg Prof.dr. M.J.J. Verhofstad Prof.dr. A.T. van der Ploeg Prof.dr. J.C. van Swieten Traumachirurgie Kindergeneeskunde, met speciale aandacht voor stapelingsziekten Genetica van dementie Nieuw benoemd Prof.dr. A.P. Nieboer Prof.dr. R. Huijsman Sociaal medische wetenschappen Management en organisatie van ouderenzorg Prof.dr. P.P.T. de Jaegere Interventiecardiologie, i.h.b. kathetergebonden behandeling van klepafwijkingen Herbenoemd Prof.mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen Recht en gezondheidszorg Prof.dr. A.B. Houtsmuller Functionele anatomie van de cel RSM Erasmus University Prof.dr. J. Gribnau Epi-genetica Prof.dr. O.H. Franco Prof.dr. T.E.C. Nijsten Prof.dr. C.C.W. Klaver Herbenoemd Prof.dr. R. Zietse Epidemiologische basis van preventieve geneeskunde, i.h.b. cardiovasculaire aandoeningen Dermatologie, i.h.b. maatschappelijke aspecten en epidemiologie Epidemiologie en genetica Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied competentiegericht opleiden van specialisten Nieuw benoemd Prof.dr. M.A. van Dijk Herbenoemd Prof.dr. P.G.J. Roosenboom Business administration, with particular reference to financial markets Business administration, in particular entrepreneurial finance and private equity Prof.dr. J.L.C.M. van Saase Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied competentiegericht opleiden van specialisten Prof.dr. J.N.M. IJzermans Transplantatiechirurgie Prof.dr. H. Boersma Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten Prof.dr. H.J.C.M. Sterenborg Fotodynamische therapie Prof.dr. E.C. Zwarthoff Moleculaire pathologie van tumorontwikkeling Prof.dr. M.C.J.M. Sturkenboom Analyse observationele databases Prof.dr. C.A.B. Boucher Virologie, met als aandachtsgebied antivirale therapie

19 De groei en bloei van de Erasmus School of Economics 19 De Erasmus School of Economics (ESE) en het Erasmus Trustfonds trekken alweer zo n 100 jaar samen op. Natuurlijk, er zijn wat naamsveranderingen geweest en ook fluctueren de aantallen studenten en de aantallen euro s door de jaren heen, maar de relatie is waardevast gebleken. Net zo waardevast als het bankbiljet van 100 gulden uit 1953 met het portret van Erasmus, dat nu zo n 300 waard is. Samen hebben de ESE en het Erasmus Trustfonds veel meegemaakt in die 100 jaar, waarbij het nabije failliet van de ESE in de beginjaren 2000 nog wel de meeste indruk maakte, maar waarbij het Erasmus Trustfonds ook wel eens spannende tijden meemaakte. Nu ja, zo kan het gaan, maar beide partijen wisten elkaar altijd weer te vinden en te helpen in lastige tijden. Luidde de tekst in het logo van de ESE voorheen nog Stevig onder de stormen, in de huidige tijd kan dit haast wel worden vervangen door bijvoorbeeld Met de wind in de rug, of Met de zon in het gezicht. De ESE kijkt terug op een aantal goede jaren met het Erasmus Trustfonds en staat aan de vooravond van de volgende periode. Is de ESE in 2013 in Nederland weer het smaakmakende merk waar studenten, wetenschappers en alumni zich graag mee verbonden voelen, zoals dat ook in 1913 en 1953 was, er wordt nu gewerkt aan de volgende stap. Zoals voetbalclubs dat noemen, we gaan Europa in, zo wil de ESE werken aan de Europese reputatie. Bovenal omdat onze internationale medewerkers en studenten dat ook graag zo ervaren. Deze volgende stap zal best nog wat voeten in de aarde hebben, maar de ESE weet zich ook hier weer gesteund door het Erasmus Trustfonds. Samen op weg in de volgende 100 jaar, dat wordt het motto! Prof.dr. Philip H.B.F. Franses decaan ESE Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur en Leden Raad van Toezicht Drs. J.C. ten Cate, voorzitter Drs. F.W. Weisglas, secretaris Drs. Saskia J. Stuiveling Drs. P.J.J.M. Swinkels Dr. M. Sanders De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan is in 2012 teruggetreden uit de Raad van Toezicht. Het Bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste acht bestuursleden A en een bestuurslid B. Het bestuurslid B dient lid te zijn van de Hoogeschoolraad en bij voorkeur afkomstig te zijn uit het bestuur van de Hoogeschoolraad. Adviseur Prof.dr. H.G. Schmidt, Rector Magnificus EUR Bestuur Mr. B. Westendorp, voorzitter Mr.drs. E.J.L. Bakker, vicevoorzitter/penningmeester Drs. R. Rijntjes, secretaris Drs. A.M. Breeman (bestuurslid B) Prof.dr. Irene M.J. Mathijssen Mr. Wilma M. van der Meer-van Bodegom Drs. O.F.J. Paymans Drs. Angelique Pieterse-Westra Prof.dr. S. Sleijfer Leden Per 31 december 2012 heeft de Vereniging Trustfonds 534 leden, inclusief bestuur, leden Hoogeschoolraad (239) en donateurs (6) en 37 Jong Erasmus Trustfonds-leden.

20 20 Stichting Bernard Mandeville In 1988 werd de Stichting Bernard Mandeville opgericht. De stichting is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en De Club Rotterdam. Enkele jaren later is ook het Erasmus Trustfonds deel gaan uitmaken van deze samenwerking. De stichting heeft tot doel periodiek haar waardering te laten blijken voor grote maatschappelijke verdiensten van personen binnen of buiten Nederland. De stichting organiseert daartoe een lezing door een gerenommeerd spreker, om een breed publiek kennis te laten nemen van zijn of haar opvattingen. De spreker ontvangt als blijk van waardering een passend kunstwerk en een oorkonde. De Mandeville Lezing als uiting van appreciatie is het equivalent van het eredoctoraat, dat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam uitsluitend kan worden verleend op grond van wetenschappelijke verdiensten. De man naar wie de stichting is genoemd, Bernard Mandeville ( ), groeide op in Rotterdam. In 1691 promoveerde hij in Leiden tot doctor in de geneeskunde. Hij vestigde zich daarna in Londen, waar hij naam maakte als geëngageerd denker. Zijn bekendste werk is The Fable of the Bees, or private vices, made public benefits: een politieke satire in dichtvorm. Mandeville hekelde het beminnelijk idealisme en werd daarmee de wegbereider van het utilitarisme. Kern van Mandeville s denken is dat de mens niet van nature goed is, maar hebzuchtig en zelfzuchtig. Het zogenaamde hogere is volgens hem slechts een bedenksel van filosofen en machthebbers. Maar juist via zijn ondeugden komt de mens tot grote daden. Ofschoon op eigen belang gericht, leiden zijn daden tot maatschappelijke vooruitgang. Aan deze ironische paradox dankt Bernard Mandeville zijn reputatie. De eerste onderscheiding viel ten deel aan mr. F.H.J.J. Andriessen, vicevoorzitter van de Europese Commissie. In 2012 is de rede uitgesproken door dr. Jean-Claude Trichet, voormalig president van de Europese Centrale Bank (ECB) De huidige crisis in Europa ligt niet aan de euro, maar aan de zwakke opzet van de economische unie. Trichet wees er in zijn speech op dat de eurozone er economisch niet slechter voorstaat dan de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Japan. Er zitten echter zwakheden in de manier waarop de economische unie wordt geleid, waardoor investeerders de risico s in veel eurolanden groter vinden, stelde hij. Zo toont de interne markt grote gebreken en zijn er geen overtuigende sancties als landen zich niet aan financiële afspraken houden. Trichet stelt voor het Europees Parlement in de toekomst het recht te geven in te grijpen bij landen die uit de pas lopen en daarmee de euro in gevaar brengen. Het is de welvaart van hun electoraat die gevaar loopt in het uitzonderlijke geval dat een land zich gevaarlijk gedraagt. Aldus Trichet. De ex-president van de ECB ging verder in op de buitengewone maatregelen die de ECB de afgelopen vijf jaar heeft genomen om de financiële sector voor groter onheil te behoeden. Daarbij werden Europese banken overeind gehouden met omvangrijke goedkope kredieten en werden zwakke eurolanden gesteund via het opkopen van staatsobligaties. Trichet gaat ervan uit dat die maatregelen tijdelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat de risico s in Europa en de Verenigde Staten zo groot blijven dat ze een permanent karakter krijgen, waarschuwde hij. Drs. A.M. Breeman Secretaris Stichting Bernard Mandeville Mandeville Lezing 2012

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2012

Financiële jaarstukken 2012 Financiële jaarstukken 2012 van Stichting Vredenburgh te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 april 2013 8 april 2013 13-414/MV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2011

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2011 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2011 Gunst baart gunst (Gratia gratiam parit) Desiderius Erasmus Inhoud Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 7 Doelstellingen 9 Kengetallen 2006 2011 9 Aanvragen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina

INHOUDSOPGAVE Pagina Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten 2012 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS 2014-2015 Inhoudsopgave Error! Reference source not found.. Algemeen 3 2. Jaarrekening 4 1. Algemeen De Stichting Stichting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds

Jaarrekening 2013. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds INHOUD RAPPORT BLZ. Verklaring 1 JAARREKENING Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting 5 BIJLAGE Verloop vermogen 17 CONTROLEVERKLARING VAN

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds

Jaarrekening 2014. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds INHOUD RAPPORT BLZ. Verklaring 3 JAARREKENING Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 8 Toelichting 9 BIJLAGE Verloop vermogen 21 CONTROLEVERKLARING VAN

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2014

Financiële jaarstukken 2014 Financiële jaarstukken 2014 van Theresia Spijkerstichting te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-355/MdV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Historia Medicinae. Haarlem

Financieel verslag Stichting Historia Medicinae. Haarlem Financieel verslag 2014 Stichting Historia Medicinae Haarlem Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting Accountantsfonds te Amsterdam

Jaarverslag 2014 van Stichting Accountantsfonds te Amsterdam Jaarverslag 2014 van Stichting Accountantsfonds te Amsterdam versie 1.9 (9 juni 2015) Jaarverslag 2014 Inhoud: Verslag van het bestuur over het jaar 2014 1 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 1 Bestuursverslag 3 Rapport 1 Algemene opmerkingen 5 2 Goedkeuring jaarrekening voorgaand boekjaar 5 3 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB J A A R R E K E N I N G 2014 STICHTING HSHB -1- INHOUDSOPGAVE blz JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 3-4 2. Winst en verliesrekening over het jaar 2014 5 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds

JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds Amsterdam Inhoudsopgave behorende bij het jaarrapport 2014 van Stichting Het Vrije Universiteitsfonds gevestigd te Amsterdam I N H O U D.1. Algemeen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.trustfonds.nl Omslag Jaarverslag 2013_DEF.indd 1 22-05-2014 01:05:08

Jaarverslag 2013 www.trustfonds.nl Omslag Jaarverslag 2013_DEF.indd 1 22-05-2014 01:05:08 Jaarverslag 2013 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2013 Niemand wordt voor zichzelf geboren Desiderius Erasmus Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 9 Doelstellingen 11 Kengetallen 2008-2013 11

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2014

Financiële jaarstukken 2014 Financiële jaarstukken 2014 van Stichting Vredenburgh te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-354/MdV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening 1.

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2005

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2005 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven financieel verslag 2005 JAARREKENING 2005 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2005 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 / 2013

Jaarrekening 2012 / 2013 Balans per 31 augustus 2013 Activa in 31-8-2012 Beleggingen Aandelen in beleggingsfondsen 26.810 33.160 Obligaties 40.000 39.120 Lening Stichting HGO Fonds 50.000 50.000 Spaarrekening 5.750 24.230 122.560

Nadere informatie

Stichting Helpman te Groningen. Jaarrekening 2014

Stichting Helpman te Groningen. Jaarrekening 2014 Stichting Helpman te Groningen Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Vaststelling van de jaarrekening 2014 1 II EXPLOITATIE 2014

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2012

Financiële jaarstukken 2012 Financiële jaarstukken 2012 van Theresia Spijkerstichting te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 april 2013 8 april 2013 13-415/MV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf, financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Nijmegen, mei 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB -1-

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB -1- J A A R R E K E N I N G 2013 STICHTING HSHB -1- INHOUDSOPGAVE blz JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 3-4 2. Winst en verliesrekening over het jaar 2013 5 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT HET CENTRUM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012/2013

STICHTING INSTITUUT HET CENTRUM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012/2013 STICHTING INSTITUUT HET CENTRUM TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012/2013 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018)

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest Jaarrekening 2015/2016 (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Opgericht: 1 december 1945 Ingeschreven K.v.K. Haaglanden,

Nadere informatie

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2006

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2006 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven financieel verslag 2006 JAARREKENING 2006 1 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Nadere informatie