Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Wat mooi is, kost moeite (Difficilia quae pulchra) Desiderius Erasmus

2 Inhoud Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 7 Doelstellingen 9 Kengetallen Aanvragen en subsidies 10 Recapitulatie projecten 12 Toelichting op grote gehonoreerde projecten 12 Onder professoren 16 Bijzondere leerstoelen en bijzonder hoogleraren 17 De groei en bloei van de Erasmus School of Economics 19 Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur en Leden 19 Stichting Bernard Mandeville 20 Financiële jaarverslag 21 Balans 21 Toelichting op de balans 22 Staat van baten en lasten 23 Effecten 24 Kantoorkosten en algemene kosten 25 Begroting Bestemmingsfondsen en fondsen op naam 27 Controleverklaring onafhankelijke accountant 33 Hoogeschoolraad 34 Bloemlezingen 35 Contributies, fiscale aspecten en schenkingen 39 Colofon 40

3 3 Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2012 van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam aan, in het verslag verder het Erasmus Trustfonds genoemd. Onze doelstelling, De groei en bloei van de EUR te dienen, is in het afgelopen jaar geconcretiseerd door het wederom financieel ondersteunen van een groot aantal aanvragen. Veel kleinere bedragen gingen naar promovendi die hun kennis in het buitenland delen met vakgenoten, alsmede de ondersteuning van activiteiten van studie- en studentenverenigingen. Voorts werd een aantal prijzen aan uitblinkende hoogleraren en aan excellente studenten toegekend. Wetenschappelijke congressen en research konden ook op onze financiële steun rekenen. Hoewel in 2012 wederom sprake was van een bevredigend beleggingsresultaat werd niettemin enige terughoudendheid binnen het beleid betracht; beleid dat in 2013 zal worden voortgezet. De feestelijke viering van het 100-jarig bestaan zal natuurlijk additionele uitgaven met zich meebrengen. Grote dank is het Bestuur verschuldigd aan prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan voor zijn jarenlange betrokkenheid en grote inzet voor het Erasmus Trustfonds. Bestuur Erasmus Trustfonds Tot eind 2012 werden benoemingen van bijzonder hoogleraren vanwege het Erasmus Trustfonds voor een periode van vier jaar financieel ondersteund. Voor herbenoemingen werden sinds 2010 geen financiële vergoedingen meer toegekend. In het verslagjaar is met decanen en de Rector Magnificus overeengekomen de financiële ondersteuning aan nieuw te benoemen bijzonder hoogleraren per 2013 eveneens stop te zetten. Het Erasmus Trustfonds blijft wel de benoemende instantie. De daarbij vrijkomende middelen kunnen in de toekomst voor andere aanvragen worden aangewend. Met de Erasmus Alumni Vereniging bestaat een goede samenwerking. In het komende jubileumjaar organiseren wij tezamen met de EAV een activiteit voor alumni. Presentator Matthijs van Nieuwkerk zal een bijzondere aflevering naar het format van De Wereld Draait Door presenteren. Ook op operationeel gebied wordt vaker met de EAV samengewerkt. In de toekomst zal er mogelijk een gezamenlijk secretariaat tot stand komen.

4 4 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Verslag van de Secretaris Jong Erasmus Trustfonds Zowel binnen het Bestuur maar ook enige malen in een Algemene Leden Vergadering is geconstateerd dat wij moeten streven naar uitbreiding van het aantal alsmede verjonging van de leden van het Erasmus Trustfonds. In 2012 is dit daadwerkelijk ter hand genomen en, tezamen met enige voormalige bestuursleden van Rotterdamse studie- en studentenverenigingen, is het initiatief genomen de toetreding van jongere leden te bevorderen. Mede-initiatiefnemer hiervan is Jan-Paul Bruins, een achterkleinzoon van de eerste Rector Magnificus in Rotterdam. De ouders van J.P. Bruins hebben het Prof.mr.dr. G.W.J. Bruins Fonds in het leven geroepen. Voor de doelstelling van dit fonds verwijzen wij naar het overzicht Bestemmingsfondsen en fondsen op naam. De Jong Erasmus Trustfonds-leden betalen, tot zij de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt, een symbolische contributie van 19,13 per jaar. Inmiddels hebben 80 kandidaten belangstelling getoond, waarvan er 37 lid zijn geworden. Verwacht wordt dat dit aantal in de komende jaren mogelijk naar 200 leden zal doorgroeien. De bedoeling is deze nieuwe leden te rekruteren uit voormalige bestuursleden van studie- en studentenverenigingen. Eveneens is het de bedoeling dat jonge wetenschappers en jonge ondernemers kunnen toetreden tot het Jong Erasmus Trustfonds. Naar aanleiding van onze uitnodiging heeft een eerste bijeenkomst voor dit gezelschap plaatsgevonden. Met 25 kandidaat-leden is een bezoek gebracht aan de snijzaal van het Erasmus MC, de afdeling van bijzonder hoogleraar Gert-Jan Kleinrensink. Prof. Kleinrensink is bijzonder hoogleraar vanwege het Erasmus Trustfonds. De gasten waren erg onder de indruk van dit bijzondere bedrijfsbezoek, zo bleek bij de gezamenlijke borrel aan het einde van de middag. Jong Erasmus Trustfonds-leden worden uitgenodigd mee te denken over de koers die het Erasmus Trustfonds gaat varen in de tweede honderd jaar van haar bestaan. Dit geldt zowel voor het beleid als voor de financiering en fundraising. Een nieuwe generatie leden van het Erasmus Trustfonds is aangetreden: wij verwachten hier veel van. Voorbereidingen 100-jarig bestaan van het Erasmus Trustfonds Ter gelegenheid van het eeuwfeest verschijnt in april 2013 een fraai vormgegeven boek waarin de geschiedenis van het Erasmus Trustfonds op beeldende wijze wordt beschreven. Behalve de geschiedschrijving bevat het boek een aantal vraaggesprekken met wetenschappers, korte verslagen geschreven door bijzonder hoogleraren en enige interviews met personen die het Erasmus Trustfonds in verleden en heden een warm hart toedragen Voorts heeft het Bestuur ervoor gekozen om een drietal activiteiten te organiseren om het 100-jarig bestaan luister bij te zetten: Op 29 april 2013 zal een galadiner worden georganiseerd in het sfeervolle Wereldmuseum in het Scheepvaartkwartier. De locatie waar de oprichting heeft plaatsgevonden, sociëteit De Doelen aan de Coolsingel, is helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Vandaag de dag bestaat de sociëteit De Doelen nog wel maar leent zich minder goed voor een feestelijke bijeenkomst als deze. Het Wereldmuseum is een stijlvolle vervanger. Het Erasmus Trustfonds organiseert op 4 juni 2013 op de EUR-campus in samenwerking met de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) een congres met de titel De Toekomst van de Financiering van de Wetenschap. Wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs worden in kwaliteit en bereikbaarheid bedreigd. De toekomstige schaarste aan middelen vormt een uitdaging voor de toekomst, waar de nationale overheid en de EU-budgetten hun grenzen hebben bereikt.

5 5 Wij moeten weer creatief worden om de hoge kwaliteit uit het verleden te waarborgen voor de toekomst. Om zodoende de vooruitgang te blijven stimuleren, de toegankelijkheid van het universitair onderwijs te behouden en de maatschappelijke behoefte aan kwaliteit praktisch in te vullen. Met wetenschappers, betrokken studenten, alumni, bedrijfsleven, politici en overheid willen wij tijdens dit congres vooruit kijken naar De Toekomst van de Financiering van de Wetenschap. Op 8 juni 2013 organiseert de Erasmus Alumni Vereniging in goede samenwerking met enige reünistenverenigingen en het Erasmus Trustfonds een alumnidag op de universiteit. Hoogtepunt is een aflevering van het door Matthijs van Nieuwkerk te presenteren programma d EURdraaien. Uiteraard zal er gedurende die dag en avond gelegenheid zijn vele voormalige studiegenoten te ontmoeten. De reünistenverenigingen bieden aansluitend in hun sociëteiten een programma aan hun leden aan. Bestuur Er hebben zich in het verslagjaar geen mutaties binnen het Bestuur voorgedaan. Het Bestuur heeft, na goedkeuring van het voorstel door de Raad van Toezicht, aan Mazars Accountants opnieuw opdracht gegeven de boeken over 2012 te controleren. Het Bestuur vergaderde in 2012 zes maal, waarvan één keer met de Raad van Toezicht. Aan de orde kwamen de jaarrekening, het jaarverslag, benoemingen van bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht. In de bestuursvergaderingen werden alle aanvragen besproken die boven de bevoegdheid van de Secretaris liggen ( 5.000). Een aantal malen is ook het beleggingsbeleid aan de orde geweest. Tijdens een brainstormsessie zijn voornamelijk het ledenbeleid (toestroom jonge leden), de fondsenwerving in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de rol van de Hoogeschoolraad aan de orde geweest. Ontwikkeling ledenbestand Het aantal leden van de vereniging bedroeg eind december Ten opzichte van 2011 is dat per saldo een toename van 78. Als gevolg van overlijden (3) en opzeggingen (12) is het bestand met 15 afgenomen. Het aantal nieuwe leden dat is toegetreden bedraagt 93, waarvan 37 Jong Erasmus Trustfonds-leden. Samenwerking met de EAV Mede door de goede persoonlijke contacten vindt er met enige regelmaat overleg plaats met het bestuur van de Erasmus Alumni Vereniging. Niet uitgesloten moet worden dat op termijn de secretariaten van beide verenigingen worden samengevoegd. De grote alumnidag op 8 juni is een voorbeeld van deze goede samenwerking. Pas op de plaats wat betreft de toezeggingen Met uitzondering van 2009 zijn er in de recente jaren telkenmale hogere bedragen aan subsidies en garanties verstrekt dan de inkomsten die werden gegenereerd bij het beleggen van het vermogen van het Erasmus Trustfonds. Opgemerkt wordt dat er in die jaren zeker geen sprake was van onverantwoord beheer van het ons toevertrouwde vermogen, maar dat het beroep op steun door het Erasmus Trustfonds in een aantal gevallen niet kon worden geweigerd. Als gevolg van een discussie binnen het Bestuur maar ook door opmerkingen van leden tijdens de Algemene Leden Vergadering is er in het verslagjaar dan ook enige terughoudendheid betracht. In dit verband is het van belang te onderstrepen dat er een onderscheid bestaat tussen toezeggingen gedaan door het Erasmus Trustfonds en toezeggingen gedaan vanuit diverse fondsen op naam. Een aanvraag voor subsidie uit een fonds op naam wordt altijd gehonoreerd indien de aanvraag voldoet aan de doelstellingen die zijn gesteld in de overeenkomst met het bestuur van het betreffende

6 6 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 fonds op naam. Het Bestuur van het Erasmus Trustfonds heeft hierbij slechts een adviserende rol. Op termijn dalen de uitgaven voor de bijzonder hoogleraren. Met de decanen is afgesproken dat per 1 januari 2013 geen vergoedingen meer worden verstrekt aan de nieuw te benoemen bijzonder hoogleraren. Het Erasmus Trustfonds blijft wel de gevestigde instantie voor de te benoemen bijzonder hoogleraren. Eerder was al afgesproken dat de reeds gevestigde bijzonder hoogleraren die voor een tweede termijn worden benoemd ook geen vergoeding meer vanuit het Erasmus Trustfonds ontvangen. Ook in het jaar 2013 zullen aanvragen voor subsidies en garanties met enige reserve worden beoordeeld. (Zie de begroting elders in dit verslag.) Voor activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan is een bedrag van extra begroot naast de al in het Jubileum Fonds 2013 gereserveerde gelden. Beleggingen Ondanks de economische tegenwind en de grote onzekerheden op de financiële markten was het jaar 2012 een positief jaar voor de beleggingen van het Erasmus Trustfonds. Op de beleggingsportefeuille van het Trustfonds werd een rendement van 9,14% gerealiseerd; een rendement dat gezien de keuze voor een enigszins defensieve asset allocatie alleszins acceptabel mag worden genoemd. Zoals in het Jaarverslag 2011 is uiteengezet, is het beheer van het vermogen van het Erasmus Trustfonds, thans ca. 20,6 miljoen groot, aan twee vermogensbeheerders toevertrouwd. Beide beheren de helft van dit vermogen. Het betreft ABNAMRO MeesPierson te Rotterdam en Wealth Management Partners te Amstelveen. Uitgangspunt bij het beheer van ons vermogen is een beleggingsreglement waarin de richtlijnen voor dit beheer zijn vastgelegd. De hoofdlijnen hiervan zijn als volgt samen te vatten: Uitgangspunt in de beleggingsmix is een verdeling in 70% risicomijdende beleggingen en 30% in zakelijke waarden; Er geen valutarisico s worden gelopen in de risicomijdende beleggingen; De minimale weging van de obligatiebeleggingen Investment Grade (BBB) dient te zijn; Derivaten niet zijn toegestaan met uitzondering van het afdekken van posities; Bij de zakelijke waarden sprake is van een wereldwijde spreiding van aandelen; 75% van de beleggingsportefeuille binnen 1 maand liquide te maken moet zijn; Een maximale drawdown van 15% is afgesproken; Het Erasmus Trustfonds voor verantwoord en duurzaam beheer kiest van haar beleggingen. Hoewel bij beide vermogensbeheerders de uitgangspunten voor het te voeren beleggingsbeleid dezelfde zijn, was er niettemin sprake van een, overigens marginaal, verschil in de performance van beide beheerders. De oorzaak hiervan lag in de keuze van een van de beheerders voor een wat langere duration in de vastrentende portefeuille. In een klimaat van dalende rente werd in 2012 een keuze voor wat langer lopende obligaties beloond. De vooruitzichten voor 2013 zijn vooralsnog ongewis. Een veel gehoorde visie is dat de negatieve economische spiraal lijkt te worden doorbroken, maar dat een snel economisch herstel niet direct aanstaande is. Naar verwachting zal in de Verenigde Staten sprake zijn van een zich voortzettend bescheiden economisch herstel. In de eurozone zou van een zeer bescheiden herstel sprake kunnen zijn maar overheidsbezuinigingen hangen als een molensteen om de nek van de eurolanden. Wat betreft de opkomende markten is er in de aanloop naar 2013 sprake van een groeiversnelling; dit herstel in de opkomende markten

7 7 Historie lijkt duurzaam van aard te zijn. Volgens de prognose zal de rente op (overheids-)obligaties laag blijven en worden verdere renteverlagingen door de Europese Centrale Bank niet verwacht. De achterblijvende economische ontwikkelingen in 2012 resulteren in een stagnerende winstontwikkeling bij bedrijven. Ook in het eerste kwartaal van 2013 lijkt van een overtuigend winstherstel geen sprake. Deze verwachtingen zouden inmiddels verdisconteerd moeten zijn in de aandelenkoersen. Bij een licht aantrekkende mondiale economie is er wellicht sprake van een gunstige ontwikkeling van de bedrijfswinsten en ontstaat er een voorzichtig optimisme over beleggingen in aandelen. De onzekerheden leiden ertoe dat er in 2013 niet zal worden afgeweken van de prudente wijze waarop met het beheer van het ons toevertrouwde vermogen zal worden omgegaan. Vooruitblik Hoewel de beleggingsresultaten in de eerste maanden van 2013 bemoedigend zijn, zal het Erasmus Trustfonds, gegeven de onzekerheden die ons omgeven, wederom enige terughoudendheid aan de dag leggen bij haar subsidieen garantiebeleid. De geschiedenis van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting Hoogeschool-Fonds 1920, thans Erasmus Trustfonds Eind negentiende begin twintigste eeuw werd in verschillende Europese steden hoger handelsonderwijs als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad met alles wat daarbij hoort. Maar de stad ontbeerde mogelijkheden voor hoger onderwijs. Een drietal initiatiefnemers, de heren J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. Mees wisten in 1913 genoeg personen -voornamelijk uit het Rotterdamse bedrijfsleven- te mobiliseren om de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool mogelijk te maken. Na een voorbereidingstijd van slechts enkele maanden werd op 29 april 1913 de Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool gesticht, de rechtsvoorganger van het huidige Erasmus Trustfonds. Op 23 juli 1913 konden de statuten worden vastgesteld en werd de definitieve naam Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-Hoogeschool) vastgelegd. De feestelijke opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool vond plaats op zaterdag 8 november 1913 in de Groote Zaal der Sociëteit Harmonie, toentertijd gevestigd aan de Coolsingel bij het Hofplein. Toen op maandag 10 november 1913 de lessen van start gingen, hadden zich 55 voltijdstudenten ingeschreven. In 1939 werd door de wettelijke basis die het hoger onderwijs kreeg de naam gewijzigd in Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Economische Wetenschappen (Nederlandsche Economische Hoogeschool- NEH).

8 8 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Overwegingen van organisatorische, financiële en juridische aard vormden de aanleiding die tot de wijziging van 1956 leidde, waarbij de twee taken van de vereniging, namelijk de onderwijstechnische en de financieel-beherende, over twee rechtspersonen werden gesplitst. Voor de tweede taak werd een afzonderlijke instelling, de Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsche Economische Hoogeschool (het Trustfonds) opgericht. In 1963 werd de NEH uitgebreid met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Eerst 10 jaar later werd de naam van de vereniging statutair aangepast aan de nieuwe situatie tot Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen. Intussen was na een korte voorbereidingstijd de Medische Faculteit Rotterdam (MFR) op 7 oktober 1966 officieel van start gegaan. De Vereniging Trustfonds werd echter niet geheel opgeheven, maar bleef bestaan ten behoeve van de voordrachtsrechten (o.a. hoogleraren) die de vereniging had. Op 3 maart 1967 kwam de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam tot stand, dankzij een schenking van de gemeente Rotterdam van één miljoen gulden. De specifieke doelstellingen van het Hoogeschool-Fonds zijn verankerd in die van het Trustfonds, vooral waar het betreft het verlenen van renteloze leningen aan minvermogende maar veelbelovende studenten. Op 1 februari 1973 wordt de Erasmus Universiteit Rotterdam gevormd door een fusie van de NEH met de MFR. Het Trustfonds ondersteunde deze oprichting met een bedrag van anderhalf miljoen gulden. Vervolgens werd er jaren gesproken over het stichten van één fonds voor de gehele universiteit. Op 8 november 1977 was het zover dat door het samengaan van de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam en de Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen, de Stichting Universiteitsfonds Rotterdam, kon worden opgericht. Per 1 januari 1991 werden zowel het vermogen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging en werd de huidige naam vastgesteld: Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. Eind 2005 komt de fusie tot stand van de Vereniging Trustfonds met de Vereniging R. Mees & Zoonen Fonds 1920, welke laatste na een verandering van naam en rechtspersoon voortkwam uit de Stichting Hoogeschool-Fonds De Stichting Hoogeschool-Fonds 1920 was dat jaar opgericht door het bankiershuis Mees & Zoonen ter gelegenheid van het tweehonderdjarige bestaan van de firma.

9 9 Doelstellingen 1. De Vereniging Trustfonds heeft tot doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 2. De Vereniging Trustfonds tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het instellen van bijzondere leerstoelen en het aantrekken van gastdocenten; b. het versterken van wetenschappelijke verzamelingen en inrichtingen; c. het bevorderen van betrokkenheid van oud-studenten en promovendi van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere personen die tot de Erasmus Universiteit Rotterdam in enige betrekking staan of hebben gestaan bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bevorderen van ondersteuning door hen van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de Erasmus Universiteit Rotterdam; Kengetallen Erasmus Trustfonds d. het ondersteunen van voorzieningen voor studenten en het ondersteunen van talentvolle minvermogende studenten, het ondersteunen van studenten en/of (studenten)organisaties die zich inzetten voor activiteiten welke zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en/of het ondersteunen van studenten evenals het bevorderen van studiereizen door talentvolle studenten en door andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden of op enigerlei andere wijze daarbij betrokken personen; e. het bevorderen van contacten tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de maatschappij. 3. De Vereniging Trustfonds kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het in artikel 3.1 omschreven doel van de vereniging, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich nemen Totaal eigen vermogen Toezeggingen* Vermogensopbrengsten Beheerskosten Waardeverandering effecten Aantallen subsidies aangevraagd Aantallen subsidies toegekend Aantal leden Aantal Jong Erasmus Trustfonds-leden 37 * inclusief de betalingen/toezeggingen vanuit fondsen op naam en de betalingen aan bijzonder hoogleraren

10 10 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Aanvragen en subsidies In 2012 ontving het Erasmus Trustfonds 449 aanvragen (tegenover 508 in 2011) waarvan er 375 (446 in 2011) werden gehonoreerd. In 2012 werd voor een totaalbedrag van ( in 2011) aan subsidies en garanties toegezegd. Een bedrag van ( in 2011) van in vorige jaren gedane toezeggingen viel vrij ten gunste van de rekening Baten en lasten. De bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Toezeggingen kleiner dan zijn samengevat onder Overige projecten. Erasmus School of Economics (ESE) Involve Project 2012, Kameroen Business Week 2012 EFR Lustrumactiviteiten Tinbergen Instituut Cultureel programma ESE Bachelor Honours Class Overige 24 projecten Facultieit der Sociale Wetenschappen (FSW) Lustrum FSW 50 jaar Overige 10 projecten Erasmus MC Translationeel onderzoek naar blaaskanker Wereldcongres Bio-ethiek Thinking ahead, the future of bioethics Discovery Festival Rotterdam European congress on preconception care and health (EPCH) Onderzoek PEPaNIC Paediatric Early versus late Parenteral CHARGE meeting in Houston (19 junior onderzoekers) Overige 24 projecten Erasmus School of Law (ESL) 22ste Meesterweek JFR Studiereis Londen Maritiem Overige 13 projecten

11 11 Faculteit der Wijsbegeerte (FW) Overige 8 projecten Studentenverenigingen RVSV 19e lustrum Overige 10 projecten Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Mijn Icoongeheugen Overige 5 projecten Rotterdam School of Management (RSM) Studiereis Master Supply Management EURAM 2012 Conference International Business Study (IBS) Zuid-Korea Studiereis opleiding Master Management of Innovation Management Week 2012 STAR Overige 18 projecten International Institute of Social Studies Overige 2 Projecten Reisbeurzen voor o.a. congresbezoeken (214) Prijzen Talent Day Laureaten 2011 (uitgereikt in 2012) Erasmus Honours Programme Boekenpassen cum laude ESE Onderwijsprijs en Onderzoeksprijs Essay prijs Honoursclass Mandevillelezing Diversen AIESEC congresbezoeken AIESEC congresbezoeken Erasmus Podium, 8 wetenschappelijke talkshows Entrepreneurial Inspiration Days, Stichting Unipartners Campusprogramma Erasmus Cultuur Forum van de European Association for Institutional Research Overige 15 projecten

12 12 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Toelichting op grote gehonoreerde projecten Recapitulatie projecten Aantal Bedrag Erasmus School of Economics (ESE) Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) Erasmus School of Law (ESL) Erasmus MC Faculteit der Wijsbegeerte (FW) Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Rotterdam School of Management (RSM) International Institute of Social Studies (ISS) Studentenverenigingen Congresbezoeken door promovendi Prijzen Mandeville Lezing Overige bijdragen Totaal Bijzondere leerstoelen De uitbetaalde vergoeding voor bijzonder hoogleraren was in ( in 2011). Bijzonder hoogleraren die worden herbenoemd, worden vanaf 2011 gefinancierd door de faculteiten. Benoeming van 25 nieuwe bijzonder hoogleraren voor een periode van vier jaar. Toegezegde bijdragen en garanties Toegezegde bijdragen en garanties worden geheel genomen in het jaar van de toezegging. Als uitzondering hierop gelden toezeggingen met betrekking tot bijzondere leerstoelen. Business Week 2012 EFR (ESE) Het thema in 2012 was Out of the Box. Naast een gedegen academische vorming is het van groot belang dat studenten ook over creativiteit en innovatieve vaardigheden beschikken. Tijdens de Business Week waren er tal van sprekers die hun steentje hebben bijgedragen om de creativiteit van de student te stimuleren. Het project werd in samenwerking met de Erasmus Alumni Vereniging (EAV) uitgevoerd. De leden werden voor de openingsdag uitgenodigd en kregen de gelegenheid om na de lezingen tijdens een diner na te praten over de opgedane ervaringen. Veel aandacht is besteed aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Groepen van 15 studenten kregen de kans om bij bedrijven in gesprek te komen met de managementtop. Een groep was in Berlijn bij de Deutsche Bank, een andere groep was te gast bij Coca Cola. Aan het eind van de week was er de Conference Day waarbij studenten in discussie gingen met bekende CEO s. Lustrumactiviteiten 25 jaar Tinbergen Instituut (ESE) Het Tinbergen Instituut is de onderzoeksschool en het onderzoeksinstituut op het gebied van economie, econometrie en finance van de Erasmus School of Economics (EUR), de faculteit der Economische Wetenschappen en

13 13 Bedrijfskunde (VU) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UvA). Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is een groot deel van de TI-gemeenschap bij elkaar gekomen: alumni, fellows, (voormalig) medewerkers, bestuursleden en directeuren. Klaas Knot, Coen Teulings (TI fellow) en Sweder van Wijnbergen (TI fellow) debatteerden over de Europese economie. Lustrum Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) In 1963 startte de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Grondlegger van deze faculteit was prof. dr. J.A.A. van Doorn. Hij wist met zijn term De Rotterdamse Formule een sterk beleidsgerichte sociologie(opleiding) te onderscheiden van de meer gedistantieerde sociologiebeoefening elders in Nederland. Wij ondersteunden de beschrijving van de meest recente geschiedenis van deze faculteit. Meesterweek van JFR (ESL) De Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam stelt zich ten doel de Rotterdamse rechtenstudent mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien. De Meesterweek is het paradepaardje van de JFR en heeft in de juridische wereld inmiddels een gevestigde naam. Het centrale thema van de week in 2012 was Jurist 2.0. De intentie is de studenten goed voor te bereiden op wat er van hen verwacht wordt enerzijds en anderzijds een beeld te schetsen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uit het brede scala aan activiteiten blijkt dat juridisch inhoudelijke kennis belangrijk is, maar dat is zeker niet het enige. In de verschillende workshops en trainingen werd geprobeerd niet alleen de waarde, maar ook de kunst van belangrijke competenties als improviseren, overtuigen en onderhandelen over te brengen op de studenten en daarmee een brug te slaan tussen de rechtenstudie en de praktijk. Cargo theft during road transport (ESL vanuit het fonds op naam Vervoerrecht) Het betreft een ambitieus en innovatief opgezet interdisciplinair onderzoek over een onderwerp van maatschappelijk belang. Het is de bedoeling om voor dit project uiteindelijk externe financiering te verkrijgen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Er wordt samengewerkt met de KLPD, het Openbaar Ministerie, diverse brancheorganisaties uit de vervoersector en het verzekeringswezen. Als bijkomend effect kan een wetenschappelijk onderzoeker zich ontwikkelen tot promotieonderzoeker. Discovery Festival Rotterdam (Erasmus MC) Discovery is een festival dat wetenschap en kunst met elkaar verbindt. Het programma bevatte onder meer live wetenschappelijke experimenten, demonstraties en presentaties, samenwerkingsverbanden tussen kunst en wetenschap en een vernieuwend muziekprogramma. De doelstelling was om een breed publiek te inspireren en te vermaken met wetenschap. Jonge, enthousiaste wetenschappers presenteerden hun onderzoek, bij voorkeur zodanig dat het publiek actief kon deelnemen. Het festival combineerde de Europese Nacht van de Onderzoeker zoals die in 2010 in Rotterdam heeft plaatsgevonden met het Discovery Festival dat de afgelopen zes jaar werd georganiseerd in Amsterdam. Wetenschapsbeleid Maritiem Museum Rotterdam (ESHCC) Er werd een verbinding gelegd tussen actueel internationaal maritiem onderzoek en het grote publiek. Voor het nader beschrijven van de maritieme collectie werd een bijzonder hoogleraar/wetenschapsconservator (in deeltijd) benoemd aan EUR, tot wiens opdracht ook behoort het verzorgen van tentoonstellingen, lezingen en publicaties. Dit als aanvulling op de eerder, mede door het Erasmus Trustfonds, benoemde hoogleraar in Oxford.

14 14 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Met deze aanstelling verkrijgt het Maritiem Museum Rotterdam versneld een sterke positie in het nationale en internationale maritiemhistorische vakgebied en een continue influx aan nieuwe ideeën en inzichten. Bovendien krijgt het prominente vroeg-moderne deel van de collectie van het museum een sterke internationale onderbouwing. Development Dialogue Conference 2012 (ISS) De conferentie werd georganiseerd door en voor PhD-studenten van het International Institute for Social Studies. Het thema van deze tiende conferentie richtte zich met name op Knowledges for Equity and Social Justice. EURAM Conferentie (RSM) Het European Institute for Advanced Studies in Management organiseerde samen met RSM deze conferentie. Centraal stond het delen en ontwikkelen van kennis gerelateerd aan een scala van managementgebieden. Toonaangevende personen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven gaven presentaties. Voor jonge wetenschappers werd voorafgaand aan het hoofdprogramma een doctoraal colloquium georganiseerd. Dit draagt bij aan de verdere educatie van PhD-studenten en stimuleert hen om hun academische netwerk uit te breiden. Management Week 2012 STAR (RSM) Een week lang zette de studievereniging zich in om studenten op allerlei manieren in contact te brengen met het bedrijfsleven. Tijdens de openingsdag van de Management Week traden grote sprekers op waaronder Hans Weijers en Eelco Hoekstra. Er was een entrepreneurial seminar met John de Mol en Reynier van Bommel, een sportseminar met Fatima Moreira de Melo en Els van Breda Vriesman. Daarnaast zijn dagen bij bedrijven in huis georganiseerd en actieve clinics in de bankensector, bedrijfsbezoeken en -diners. De week werd afgesloten met de STAR party in de Maassilo. Forum van de European Association for Institutional Research (CvB) In het lustrumjaar 2013 organiseert de EUR het jaarlijkse EAIR Forum. Overeenkomstig het lustrumthema van de EUR, zal Impact het thema van deze internationale conferentie zijn. Tijdens het EAIR Forum bezoeken 300 professionals uit het hoger onderwijs en aanverwante organisaties uit de hele wereld Rotterdam. Het Forum bestaat uit een aantal keynote lezingen van prominenten binnen en buiten het hoger onderwijs. Daarnaast draagt een relatief groot deel van de deelnemers bij aan het Forum door het presenteren van papers en posters in zogenaamde Forum Tracks. De centrale vraag vanuit de governance-hoek is op welke manier beleid kan bijdragen aan het verhogen van de impact van het hoger onderwijs; niet alleen wat betreft de resultaten van wetenschappelijk onderzoek maar ook de impact die afgestudeerden hebben op de maatschappij als individu en als collectief (scholingsgraad). Het digitaliseren van de wetenschappelijke correspondentie van prof.dr. J. Tinbergen (Universiteitsbibliotheek) Sinds 1994 is de wetenschappelijke nalatenschap van prof.dr. J. Tinbergen in de Universiteitsbibliotheek opgenomen. De conservering en digitalisering van een belangrijk onderdeel -Tinbergens wetenschappelijke correspondentie tot gaat verloren indien er geen passende maatregelen worden genomen. De ondersteuning wordt gefinancierd uit het Jubileum Fonds 2013.

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus pagina 4 pagina 14 pagina 17

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemeen Geschiedenis 7 Beleid 8 Het Bestuur 9 Website 10 Jaaroverzicht projecten PILER 11 Parapsychologisch Instituut 12

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG 4 3.1. 2004 IN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1997 K E U R

JAARVERSLAG 1997 K E U R JAARVERSLAG 1997 K E U R BF Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) is de naam van het samenwerkingsverband tussen Stichting en Vereniging KWF. Beide zijn in 1949 opgericht naar

Nadere informatie

Alumnieuws. Economenleden: graag aandacht voor de aan u gerichte ingesloten brief! j u n I 2 0 0 8 j a a r g a n g 5 1 n u m m e r 3

Alumnieuws. Economenleden: graag aandacht voor de aan u gerichte ingesloten brief! j u n I 2 0 0 8 j a a r g a n g 5 1 n u m m e r 3 M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e A l u m n i V e r e n i g i n g Alumnieuws Economenleden: graag aandacht voor de aan u gerichte ingesloten brief! In deze uitgave onder andere 6 EAV komt oude

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen 12 3. Studenten 18 4. Onderwijs 34 5. Onderzoek 42 6. Medewerkers 52 Verslag van

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Kerncijfers 2. Profiel ShoppingParks 3. Verslag van de directie 8

Kerncijfers 2. Profiel ShoppingParks 3. Verslag van de directie 8 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 2 Profiel ShoppingParks 3 Raad van commissarissen en directie 5 Preadvies van de raad van commissarissen 7 Verslag van de directie 8 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans 16

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Apothekers heeft het genoegen u het jaarverslag over het boekjaar 2004 aan te bieden. Dit verslag is overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 20 juni 2006 Nummer/versie DEFINITIEF Auteur Bestuur Telefoon Profielschets Stichting Pensioenfonds SNT is een ondernemingspensioenfonds. Het

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V.

Robeco Hollands Bezit N.V. Robeco Hollands Bezit N.V. Verslag over 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Algemene inleiding 6 Economie 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 7 Sustainability

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag 2011 3

Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag 2011 3 Jaarverslag 2011 Inhoud Jaarverslag 1. Inleiding 2. Algemene informatie over KiKa Bestuurssamenstelling Doelstelling, beleid, visie, strategie 3. Kinderkanker en wetenschappelijk onderzoek 4. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, gevestigd te Amsterdam Aan de Ledenraad van VUvereniging Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzàǣḅçéə ǵ ǰ ƙłṁŋǫɔ ʠɾ ŧǖṿŵẍẙ ðþʌɥ ɯʃ AEHILO abcdehijlmnopqrsu Γ ΛΠΦαβγεζθιλνξοπρ σςτυφψωϕ

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzàǣḅçéə ǵ ǰ ƙłṁŋǫɔ ʠɾ ŧǖṿŵẍẙ ðþʌɥ ɯʃ AEHILO abcdehijlmnopqrsu Γ ΛΠΦαβγεζθιλνξοπρ σςτυφψωϕ BRILL IN 28 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzàǣḅçéə ǵ ǰ ƙłṁŋǫɔ ʠɾ ŧǖṿŵẍẙ

Nadere informatie