Jaarverslag ROC Midden nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland

2

3 roc midden nederland Jaarverslag 2012

4 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing & Communicatie juni 2013 Wilt u reageren op ons jaarverslag? ROC Midden Nederland t.a.v. College van Bestuur Bestuursbureau Postbus GB Utrecht (030) Disclaimer Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden die u in deze uitgave aantreft.

5 jaarverslag 2012 inhoudsopgave Leeswijzer Hoofdstuk 1 - Voorwoord van het College van Bestuur Hoofdstuk 2 - Bericht van de Raad van Toezicht 2.1 Inleiding 2.2 Organisatie van de Raad van Toezicht 2.3 Governance en ontwikkeling van het toezicht 2.4 Highlights ' Vanuit de commissies van de Raad van Toezicht De Financiële Commissie De Onderwijscommissie De P&O-Commissie 2.6 Gesprekken 'dieper' in de organisatie en werkbezoeken 2.7 Contact met de medezeggenschap / OR: 2.8 Beoordeling CvB-leden 2.9 Leden Raad van Toezicht ROC MN Hoofdstuk 3 - Bericht van de ondernemingsraad 3.1 Voortgang 3.2 Participatieve medezeggenschap 3.3 Achterban 3.4 Thema's 3.5 Leden OR Hoofdstuk 4 - Visie, missie en kernwaarden Hoofdstuk 5 - Doelstellingen en voortgang focus 2014 Hoofdstuk 6 - Kwaliteit van het onderwijs 6.1 Indicatoren 6.2 Kwaliteit van het onderwijs Resultaten: kwaliteitskaarten Kwaliteitszorg voor de diensten Jaar- en diplomaresulaten Voortijdig schoolverlaten Waardering door deelnemers Resulaten enquête alumni (afgenomen in 2012) Klachten: Monitor klachtenmanagement Kwaliteitsbeoordeling Inspectie: Maatregelen na beoordeling door inspectie Hoofdstuk 7 - Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en een gezondere financiële positie 7.1 Indicatoren 7.2 Investeren in de organisatie en processen Een klantgerichte organisatiestructuur Beroepsopleidingen Bedrijfsopleidingen Participatieopleidingen Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) Platte organisatiestructuur met regionale oriëntatie Eigenheid binnen kaders Ondersteunende diensten Optimalisatie van ondersteunende processen (programma Flow) Duurzaamheid

6 7.3 Profiel van de instelling 7.4 Juridische structuur 7.5 Financieel Perspectief Realisatie Financiële kengetallen Begroting 2013 Hoofdstuk 8 - Sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij 8.1 Indicatoren 8.2 Investeren in partnerschappen en regionale samenwerking Hoofdstuk 9 - Klantgerichte organisatie en competentere medewerkers 9.1 Indicatoren 9.2 Resulaten Professionalisering uitgevoerd door ROC-Academie Salarismix / Convenant Leerkracht Leiderschap en Management Development (MD) Loopbaan van de student centraal tijdens 'De Essentie' Opleiden in de school professioneler ingericht 9.3 Overige P&O-zaken Het P&O Service Centrum Arbo, gezondheid en preventie van verzuim 9.4 Feiten en cijfers Hoofdstuk 10 - Overige onderwerpen 10.1 Governance 10.2 Risico's en kansen 10.3 Rekenschap en helderheid 10.4 Beleid en uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen 10.5 Kengetallen 10.6 Verklaring bevoegd gezag 10.7 College van Bestuur Hoofdstuk 11 - De colleges van ROC Midden Nederland Hoofdstuk 12 - Vavo Lyceum, PO en BO Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

7 Bestuursverslag 5

8

9 jaarverslag 2012 Leeswijzer Geïntegreerd Jaardocument 2012 Het Geïntegreerd Jaardocument van ROC Midden Nederland bestaat conform de regelgeving uit drie onderdelen, te weten het Jaarverslag, de Jaarrekening en de bijbehorende bijlagen. Het bevat tevens de jaarberichten van de Raad van Toezicht en van de Ondernemingsraad. Dit Geïntegreerd Jaardocument is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en iedereen die belang heeft bij een goed functionerend ROC Midden Nederland: studenten en hun ouders of partners bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties Ministerie van OCW en Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland toeleverende scholen voortgezet onderwijs hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven collega-roc s en MBO-Raad gemeentelijke en regionale overheden personeelsleden Het Geïntegreerd Jaardocument kunt u lezen / downloaden via onze website Deel 1: Bestuursverslag van het College van Bestuur Deel 2 : Jaarrekening 2012, overzicht van de exploitatierekening en de balans, plus toelichting en (samenvatting van de) accountantsverklaring Deel 3 : Bijlagen (w.o. Verantwoording Governance, Verdieping Kwaliteit van het onderwijs, overzicht samenwerkingspartners, huisvesting, ICT). Alle drie delen van het Jaardocument zijn te downloaden vanaf onze website. In het Bestuursverslag gaan we in op visie, missie, kernwaarden en doelstellingen (hfdst.4) doelstellingen en voortgang van ons strategisch plan Focus 2014 (hfdst.5), met daarbij het verslag over de voortgang van de realisatie van de in Focus vastgestelde doelen, m.b.t. resp. de kwaliteit van het onderwijs (hfdst. 6) bedrijfsvoering en financiële positie (hfdst. 7); onze marktpositie (hfdstk. 8) onze organisatie en medewerkers (hfdst.9) een overzicht van onze colleges en overige onderwijs-onderdelen Wilt u reageren op ons jaarverslag? Neem contact op met Marijke Hoekert, Bestuursbureau ROC Midden Nederland, (030) , of mail ROC Midden Nederland t.a.v. Bestuursbureau Postbus GB Utrecht (030) v(samenvatting van de) accountantsverklaring; Bijlagen. Alle drie delen van het jaarverslag zijn afzonderlijk te downloaden van onze website (www.rocmn.nl/organisatie/jaarverslagen). Bestuursverslag 7

10

11 jaarverslag 2012 bestuursverslag

12 hoofdstuk 1 bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur In dit Geïntegreerd Jaardocument 2012 van ROC Midden Nederland leggen we als College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2012 zijn behaald. Voor het jaar 2012 hebben we een aantal duidelijke doelen gesteld die zijn ontleend aan ons strategisch beleidsplan Focus. 2012: we doen wat we beloofd hebben We zijn er in 2012 grotendeels in geslaagd de doelen die we voor ogen hadden te realiseren. We hebben grote stappen gezet richting het realiseren van onze ambitie zoals beschreven in Focus We zijn er trots op dat we een aantal positieve resultaten kunnen melden, zoals Groei van het studentenaantal: na jaren van daling in het aantal studenten dat bij ROC Midden Nederland een opleiding volgt, is deze trend omgezet naar een stijging van 2% (ten opzichte van 2011). Verbetering van het jaar- en diplomaresultaat: in schooljaar zijn zowel jaar- als diplomaresultaat weer gestegen, terwijl landelijk er juist sprake is van een forse daling. De stijging doet zich met name voor in de opleidingen op niveau 3 en 4. Hogere studenttevredenheid: onze studenten zijn meer tevreden over hun opleiding en over de school. Huisvesting: het aantal m2 is de afgelopen jaren gedaald. Ook voor de komende jaren wordt deze trend voortgezet. Naast bovenstaande resultaten geldt het realiseren van financiële stabiliteit als belangrijk doel voor de periode tot en met 2014, zoals beschreven in Focus. In het jaar 2012 is het te melden financiële resultaat te beperkt. Dit heeft inmiddels geleid tot de aanpassing van het beleid met betrekking tot de verdere reductie van personeelskosten. ROC Midden Nederland besteedt in verhouding te veel van haar bekostiging aan personeelskosten. Redenen hiervoor zijn dat de organisatie beschikt over teveel personeel (in verhouding tot de studentaantallen), en dat de gemiddelde loonkosten per medewerker te hoog zijn (met name wegens de hoge gemiddelde leeftijd). In het najaar van 2012 is hierop actie ondernomen, teneinde in 2013 en 2014 de formatiekosten te reduceren. Uitgangspunt hierbij is: we doen het met de (vaste) mensen die we in huis hebben. Dit resulteert in de reductie van het aantal externe en tijdelijke medewerkers, en het opvullen van hun plaatsen door vaste medewerkers vanuit andere organisatieonderdelen (i.e. mobiliteit). Daarnaast zullen ook maatwerkafspraken worden gemaakt met medewerkers die extern mobiel willen worden of met vervroegd pensioen willen gaan. Dit alles zal zonder gedwongen ontslag plaatsvinden. Het CvB is hierover in goed overleg met de Ondernemingsraad tot een akkoord gekomen. 10 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

13 In 2012 is ook veel aandacht besteed aan de voorbereiding op Focus op Vakmanschap. In het masterplan 'Focus op onderwijs' van ROC MN is de koppeling gemaakt tussen de maatregelen uit Focus op Vakmanschap en de thema s onderwijs, financiën, bedrijfsvoering, en professionalisering, om zo te komen tot een integrale aanpak. Belangrijk hierin is de vaststelling van de onderwijsstandaarden en vervolgens de implementatie hiervan. Het uiteindelijk doel is de kwaliteit van het onderwijs en van de organisatie zelf te borgen en te verhogen. Focus op Vakmanschap en ons eigen strategisch beleidsplan Focus liggen dus in elkaars verlengde. Om de lat omhoog te krijgen. dient echter eerst de basis op orde te zijn. Daarop lag in 2012 het accent. Het verder standaardiseren van werkprocessen, het beter gebruik maken van de beschikbare managementinformatie, het inhoudsvol maken van de PDCA-cyclus en het realiseren van een organisatiecultuur die gericht is op permanente verbetering zijn daarbij de belangrijkste aangrijpingspunten. 2013: consistent en consequent onze koers uitvoeren Ons strategisch beleidsplan Focus is een meerjarenkwaliteitsagenda voor de periode Wij gaan onverminderd en consistent door met de realisatie van dit strategisch beleid. Voor de meeste aandachtsgebieden werpt dit inmiddels zijn vruchten af, zoals te zien is in de resultaten over Ter realisatie van de doelstelling van financiële stabiliteit zal extra sturing ingezet worden, met name waar het gaat om de reductie van formatiekosten (zoals al begonnen eind 2012). Tot slot We willen op deze plek graag onze waardering uitspreken naar onze medewerkers: zij zetten zich elke dag in voor de uitvoering van onze missie: kwalitatief goed onderwijs voor onze studenten. We willen daar graag onze dank voor uitspreken! Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Dhr. mr. L.K. (Leonard) Geluk Mevr. drs. W.J.M. (Hermien) Hendrikx Dhr. mr. H.J. (Kees) Rutten Utrecht, maart Dit is inclusief de groei middels de samenwerking met de VrouwenVakSchool (VVS). Bestuursverslag 11

14 hoofdstuk 2 bestuursverslag Bericht van de Raad van Toezicht 2.1 Inleiding Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROC Midden Nederland ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van de College van Bestuur (CvB) en de uitvoering ervan. Dat toezicht vindt integraal plaats: alle aspecten van de organisatie worden daarin meegenomen. Conform de statuten worden een aantal documenten goedgekeurd, waaronder het strategisch plan van het CvB, de jaarrekening en de begroting. De Raad laat zich door het CvB hoogfrequent en uitgebreid informeren over de interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor ROC MN. In het Bestuursreglement en in de Statuten staat (onder meer) beschreven hoe RvT- en CvB-leden worden benoemd en voor welke termijn, welke de taken zijn van RvT en CvB, wat de werkwijze is en welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. In 2012 hebben zeven 1 overleggen tussen RvT en CvB plaatsgevonden, naast de gesprekken in de verschillende commissies die onder de Raad vallen. Met name in deze commissies komt de adviesrol van de Raad tot uiting. Daarnaast vindt ook structureel overleg plaats tussen de voorzitters van de RvT en het CvB. De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De resultaten worden gearchiveerd door de voorzitter. 2.2 organisatie van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van ROC MN kent, naast de gehele raad, drie commissies die meer in detail ingaan op deze onderwerpen binnen het aandachtsgebied van de betreffende commissie. Bij deze overleggen zijn, naast de leden vanuit de raad, verder aanwezig de portefeuillehouder vanuit het CvB, de betreffende dienstdirecteur(en) en eventuele andere medewerkers van ROC MN. De secretaris van het CvB vervult ook de functie als secretaris van de RvT. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op elk van de commissies. In 2013 zullen voor alle commissies reglementen worden opgesteld. 2.3 governance en ontwikkeling van het toezicht De Raad werkt conform de governance code van de sector ( Goed bestuur in de bve-sector 2 ). In de vergadering van november 2012 is ook de evaluatie besproken van deze code (die is uitgevoerd in opdracht van de MBO raad en het Platform Raden van Toezicht MBO). Op basis van de aanbevelingen in de (concept-) rapportage van dit onderzoek heeft de Raad besloten extra aandacht te gaan besteden aan een uitgebreidere verantwoording in het jaarverslag en het verder invullen van hoe de RvT zich verhoudt tot de externe omgeving. De leden van de RvT ontvangen een honorering conform de sectorbrede honoreringsregeling 3. Gedurende het hele jaar heeft minstens één lid van de Raad deelgenomen aan het Landelijk Platform voor leden van Raden van Toezicht MBO. 2.4 Highlights 2012 De Focus op Onderwijs In 2012 is binnen de RvT (bijvoorbeeld middels de Onderwijs Commissie) veel aandacht geweest voor onderwijs in het algemeen en de kwaliteit van onderwijs in het bijzonder. Hierbij is Focus op Onderwijs (i.e. de manier waarop ROC MN het actieplan Focus op Vakmanschap gaat invoeren) veelvuldig aan de orde geweest. Middels het masterplan Focus op Onderwijs heeft het CvB inzicht gegeven in de manier waarop FoV zal worden verwerkt binnen de organisatie. ROC MN heeft daarmee een eigen intern toetsingskader ontwikkeld voor onderwijskwaliteit en voert interne visitaties uit. 1 Een geplande achtste vergadering (in december 2012) is verplaatst naar begin januari Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

15 De RvT vindt de voorgestelde aanpak robuust, maar ook ambitieus. Een strakke regie hierop zal daarom nodig zijn om grip te kunnen blijven houden op de implementatie. De Raad heeft ook uitgesproken dat het belangrijk is de eigen koers (zoals ingezet vanuit Focus 2014) vast te blijven houden. Dit moet de grondslag zijn voor de invoering van Focus op Vakmanschap. Met deze (en enkele andere) toevoegingen heeft de Raad het masterplan FoO goedgekeurd 4. Financiële stabiliteit Eén van de doelen uit Focus 2014 is een duurzame en gezonde financiële positie. Niet alleen in de Financiële Commissie, maar ook in de reguliere RvT overleggen is dit een terugkerend onderwerp geweest. De Raad beoordeelt de stabiliteit van ROC Midden Nederland op basis van de gestelde KPI s zoals deze zijn geformuleerd in Focus 2014, en van de geldende brancheratio s voor onder meer solvabiliteit en liquiditeit. Hierbij heeft de Raad steeds aangedrongen op het bezien van het meerjarig perspectief, de begrotingsdiscipline en het prudent omgaan met investeringen. ASA/Amarantis Een aanzienlijk deel van de vergaderingen in 2012 van de Raad is besteed aan de ontwikkelingen rond ASA/ Amarantis. De Raad volgde deze ontwikkelingen op de voet, vanuit twee invalshoeken: allereerst om hier lering uit te trekken voor ROC Midden Nederland. Er is meermalen gesproken over de lessons learned vanuit deze casus. Daarnaast hebben RvT en CvB besproken hoe, gegeven de omstandigheden, gezorgd kan worden voor een situatie, waarin niet de concurrentie tussen onderwijsinstellingen, maar juist een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod leidend kan zijn in de regio. 2.5 vanuit de Commissies van de Raad van Toezicht De Financiële Commissie Vanuit de Raad hebben de heren Van Eijkern en Beekers zitting in de Financiële Commissie. Bij de overleggen is, naast de vertegenwoordiging vanuit ROC MN, ook een vertegenwoordiging van accountant 5 PwC 6 aanwezig geweest. De overleggen van de Financiële Commissie vinden (in de regel) twee weken voorafgaand aan elke algemene RvT-vergadering plaats. Zodoende heeft het (reguliere) overleg van de Financiële Commissie in 2012 zeven maal plaatsgevonden, plus een extravergadering in september Terugkerende agendapunten voor het overleg van deze commissie zijn de financiële ontwikkelingen en stand van zaken, middels de maandrapportages, alsook de kaderbrief, de begroting en de jaarrekening. Na een positief advies van de Financiële Commissie heeft de Raad de jaarrekening 7 goedgekeurd. Daarnaast is ook meerdere malen gesproken over de financiële meerjarenplanning, de ontwikkeling van de liquiditeit en het strategisch huisvestingsplan. In de laatste vergadering van 2012 heeft de Financiële Commissie gesproken over de begroting voor Deze is vervolgens begin 2013 in de voltallige Raad behandeld. Op 19 september 2012 vond een extra vergadering van de Financiële Commissie plaats waarin toestemming is gegeven aan het CvB voor het aangaan van een leenfaciliteit van maximaal 25 miljoen bij het Ministerie van Financiën (zgn. schatkistbankieren ). Als voorbereiding hierop is de Financiële Commissie door het CvB meegenomen in de verschillende ramingen welke als basis dienden voor deze leenaanvraag:de meerjarenbegroting, het allocatiemodel en de geconsolideerde begroting 2013, de investeringsbegroting en de taxaties van het onroerend goed. In de bespreking hiervan heeft de Financiële Commissie telkens het belang benadrukt van een sluitende exploitatie, én van de verbinding tussen onderwijs, personeel en financiën. Middels de Financiële Commissie houdt de Raad stevig de vinger aan de pols wat betreft het financiële beleid van ROC MN en keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt met substantiële financiële gevolgen De Onderwijscommissie Vanuit de Raad heeft de heer Van Hout zitting in de Onderwijscommissie. Deze commissie is in 2012 zes maal bijeengekomen. Elk van deze bijeenkomsten had een specifiek thema, waarover aan de hand van presentaties en beleidsstukken is doorgepraat. In 2012 zijn de volgende thema s aan de orde geweest: - Focus op Onderwijs, (zijnde de implementatie van Focus op Vakmanschap binnen ROC MN), inclusief bijvoorbeeld bespreking over de aanpak, budget en planning, de onderwijsstandaarden, scholing en communicatie hierover. - Verschillende onderwerpen vanuit Kwaliteitszorg, waaronder het project MBO Beter - Uitkomsten van de interne visitaties - Bespreking van het Inspectierapport Staat van de Instelling - Loopbaanbegeleiding en loopbaanleren - Rondetafelgesprek met afdelingsmanagers - Rondetafelgesprek met LD-docenten - Informatievoorziening en Informatiemanagement 4 Tijdens de vergadering van 12 september De accountant is ook aanwezig geweest bij de vergadering van de RvT waarin is gesproken over de jaarrekening en de managementletter. 6 Er was in 2012 geen sprake van benoeming of herbenoeming van de externe accountant. 7 De jaarrekening van de Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten BV is door de betreffende RvC van deze Holding goedgekeurd. Bestuursverslag 13

16 Door de bijeenkomsten van de Onderwijscommissie heeft de Raad het interne toezicht op onderwijskwaliteit verder versterkt en de informatieverwerving verbeterd. De Raad heeft op deze wijze goed en tijdig zicht op de onderwijskwaliteit binnen ROC Midden Nederland De P&O-Commissie Vanuit de Raad heeft mevrouw Monissen zitting in de P&O-commissie. Deze commissie is in 2012 vier maal bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten is de commissie meegenomen in de stand van zaken op het gebied van Personeel en Organisatie binnen ROC MN. Zo is besproken welke beleid reeds is ontwikkeld en geïmplementeerd, alsmede wat de agenda voor de komende jaren is. De belangrijkste thema s die aan de orde zijn geweest: - Jaarplan 2012 van de Dienst P&O - Strategisch P&O-beleid - Aanpak formatie-reductie en mobiliteit - Plan van aanpak Professionalisering - Management development-programma Door de bijeenkomsten van de P&O-Commissie heeft de Raad een duidelijk en gedetailleerd beeld gekregen van de zaken die binnen de P&O-portefeuille worden opgepakt door ROC MN. 2.6 gesprekken dieper in de organisatie en werkbezoeken De vergaderingen van de RvT vinden plaats op steeds een andere locatie van ROC MN; de ene keer in Utrecht, dan weer in Amersfoort, Nieuwegein of op een andere locatie in Midden Nederland. Zo krijgt de Raad een beter beeld van wat er op de verschillende locaties speelt. Het eerste uur van elke vergadering vindt een ontmoeting plaats met een van de dertien collegedirecteuren. Tijdens deze ontmoeting vertelt de directeur wat hem/haar zo al bezig houdt bij het betreffende college, wat goed gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Vaak wordt het gesprek afgesloten met een korte rondleiding door het gebouw. Tijdens de commissievergaderingen, met name die van de Onderwijscommissie, vinden ontmoetingen plaats met medewerkers van ROC MN: docenten, afdelingsmanagers en medewerkers van de diensten. Met ingang van 2013 zullen leden van de Raad ook zelfstandig op werkbezoek gaan binnen ROC Midden Nederland. De RvT-leden hebben incidenteel maar niet structureel zelf contact gehad met externe belanghebbenden zoals de Inspectie, studenten en/of ouders, het beroepenveld, het Ministerie OCW of gemeenten waarin ROC MN actief is. De Raad wordt hierover ook door het CvB geïnformeerd bijvoorbeeld middels Inspectie-rapporten, onderzoeken naar studententevredenheid, en verslagen van werkbezoeken van ambtenaren, politici en gemeentebesturen aan ROC MN. Zoals al eerder beschreven zal de Raad in 2013 nader invulling geven aan hoe zij zich verhoudt tot de externe omgeving. 2.7 contact met medezeggenschap / OR: In 2012 heeft één ontmoeting plaatsgevonden tussen de Raad en de OR, in aanwezigheid van het CvB. Tijdens deze bijeenkomst, welke in het kader stond van bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming (conform artikel 31 van de WOR), heeft het CvB hierover een presentatie gegeven. Daarnaast hebben RvT en OR ook uitgewisseld welke zaken zij prioritair achten. Vanuit de OR zijn als onderwerpen benoemd: de externe inhuur, het financieel meerjarenperspectief, het taakbeleid en de mobiliteit van personeel. De Raad heeft de OR verzekerd dat ook zij de ontwikkelingen op deze onderwerpen scherp volgt. Tenslotte hebben de RvT en de OR afgesproken om begin 2013 te kijken hoe de voordracht van een lid van de RvT door de OR verder vormgegeven kan worden. De Raad heeft de OR hiertoe ter vergadering een profiel voor een nieuwe lid RvT voorgelegd. Middels dit profiel zal worden gestreefd naar het vergroten van de diversiteit van de RvT-leden via open werving. 2.8 beoordeling CvB-leden Jaarlijks vinden beoordelingsgesprekken plaats door de Raad met de CvB-leden, zoals staat beschreven in het Bestuursreglement. In deze evaluaties wordt door de CvB-leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten. De Raad van Toezicht gebruikt deze evaluaties als uitgangspunt voor de beoordeling. De gesprekken over het jaar 2012 hebben plaatsgevonden begin Hierbij wordt ook stilgestaan bij de nevenfuncties van de CvB-leden. Eventuele nieuwe nevenfuncties worden door CvB-leden voorgelegd aan de RvT. In 2013 zal de Raad de criteria formuleren waaraan de nevenfuncties van CvB-leden worden getoetst. 14 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

17 2.9 leden Raad van Toezicht ROC MN Onderstaand overzicht toont de welke leden in 2012 zitting hadden in de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland, als mede wat hun voornaamste functies zijn, de honorering over 2012 en de zittingstermijn. Naam Functie binnen RvT Hoofdfunctie (en eventuele nevenfuncties) Honorering 2012 prof. dr. P.A.H. van Lieshout Voorzitter Lid WRR (Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid) Nevenfuncties: - lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - Hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht - Voorzitter Raad van Toezicht Arkin - Lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak - Lid Curatorium SID (Society for International Development) - Voorzitter Raad van Toezicht Careyn - Voorzitter QANU, Quality Assurance Netherlands Universities - Lid Nederlands-Vlaams Toekomstdenkgroep (in opdracht van de Ministers-president van Nederland en Vlaanderen) Zittingstermijn Aftredend per (niet herbenoembaar) mr. H.J.M. Beekers Lid RvT en Lid Financiële Commissie Voormalig voorzitter ING Bank, district Midden Nederland Nevenfuncties: - Voorzitter van het bestuur van de Utrechtse Ondernemers Academie. - Adviseur (Beekers Advies) op het gebied van bedrijfskundige en financiële advisering Aftredend per (niet herbenoembaar) dr. F.E.H. van Eijkern Lid RvT en Lid Financiële Commissie Voormalig organisatie adviseur en interim-manager Boer&Croon Executive Managers Nevenfuncties: - Lid bestuur Facultyclub Utrecht - Member of the Board of the Socionext Foundation Aftredend per (niet herbenoembaar) prof. dr. J.F.M.J. van Hout Lid RvT en Lid Onderwijs Commissie Emeritus Hoogleraar Onderwijskunde van het hoger onderwijs Universiteit van Amsterdam Nevenfuncties: geen bestuurlijke nevenfuncties Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar Per herbenoembaar (1e termijn) mw. drs. D.M.J.J. Monissen Lid RvT en Lid P&O Commissie Nevenfuncties: - Voorzitter bestuur Special Arts - Voorzitter raad van toezicht NIGZ - Lid bestuur Zorgverzekeraars Nederland en q.q. lid bestuur Centrum Klantervaring Zorg en q.q. lid bestuur SKMS - Lid raad van toezicht jeugdzorg Flevoland Per herbenoembaar (1e termijn) De heren Beekers en Van Lieshout hebben daarnaast zitting in de Raad van Commissarissen van de Holding ROC Midden Nederland BV, welke toezicht houdt op de activiteiten in deze BV. Bestuursverslag 15

18 hoofdstuk 3 bestuursverslag Bericht van de Ondernemingsraad 3.1 Voortgang Ruim een jaar na de installatie van de Ondernemingsraad en de invoering van de WOR in de BVE-sector zijn de leden van de Ondernemingsraad steeds beter ingevoerd in de wijzingen die dit in de medezeggenschap met zich meebrengt. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de door het Platform BVE georganiseerde tweedaagse scholing die de voltallige raad ook in 2012 weer heeft gevolgd. Daar is de deskundigheid van de leden niet alleen vergroot op het terrein van de regelgeving van de WOR, maar heeft zich ook de strekking van het professioneel statuut als aanvulling op de WOR steeds meer uitgekristalliseerd. De insteek hiervan, de zeggenschap van de professional, is één van de speerpunten geworden van de Ondernemingsraad in Gedurende deze periode heeft het overleg met het CvB ook steeds meer vorm gekregen. Ook heeft een eerste Artikel 24-vergadering plaatsgevonden, waarin het CvB de beleidsagenda voor de komende tijd heeft toegelicht in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. In de beleidsagenda is duidelijk opgenomen op welke momenten de ondernemingsraad bij de besluitvorming wordt betrokken. Eind 2012 naderde deze ondernemingsraad het einde van haar tweejarige termijn en is het nieuwe verkiezingsreglement vastgesteld. Na zorgvuldige overwegingen heeft deze OR gekozen voor een nieuwe ondernemingsraad op basis van één kieslijst en één kiesgroep, waarbij wel de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel gewaarborgd is. 3.2 Participatieve medezeggenschap De huidige Ondernemingsraad streeft naar participatieve medezeggenschap, waarin de leden van de Raad in een vroeg stadium meedenken over het te voeren beleid. Daarbij spelen de vaste commissies een belangrijke rol.. In deze commissies worden de voorgenomen besluiten die ter advisering of instemming worden aangeboden, voorbesproken en becommentarieerd. De vragen die in de commissie worden opgesteld over de voorliggende beleidsstukken, worden in dezelfde commissie toegelicht door het betrokken lid van het College van Bestuur (of diens vertegenwoordiger). De aldus voorbereide besluiten worden vervolgens in de voltallige OR-vergadering besproken zodat er op effectieve wijze tot de advisering- of instemmingsprocedure kan worden overgegaan. In 2012 telde de ondernemingsraad zes vaste commissies, te weten - Commissie Financiën - Commissie Arbo en Huisvesting - Commissie Personeel - Commissie Onderwijs - Commissie Bestuur en Organisatie - Commissie Reorganisatie en Herstructurering In de loop van 2012 is de commissie Bestuur en Organisatie wegens overlap met de overige commissies komen te vervallen. 3.3 Achterban Gezien de omvang van ROC Midden Nederland en het feit dat er geen onderdeelcommissies zijn ingesteld vindt de Ondernemingsraad het van belang om de communicatie met de achterban goed vorm te geven. Eén van de middelen daartoe is het instellen van voorbereidingscommissies voor actuele kwesties. Wanneer er een belangrijk voorgenomen besluit ter instemming of advisering voorligt waarbij met name een bepaald onderdeel van het ROCMN betrokken is, dus bijvoorbeeld een dienst of College, stelt de Ondernemingsraad voor de duur van de procedure een voorbereidingscommissie samen waarin twee of drie personeelsleden uit het betrokken onderdeel zitting nemen op verzoek van de ondernemingsraad. Deze commissie adviseert dan de OR in de onderhavige kwestie. In 2012 hebben er drie voorbereidingscommissies gefunctioneerd, te weten: - voorbereidingscommissie Reorganisatie Participatieopleidingen - voorbereidingscommissie Herstructurering Bedrijfsopleidingen - voorbereidingscommissie Reorganisatie Dienst OI&I Daarnaast heeft de Ondernemingsraad in 2012 een zogenaamde roadshow georganiseerd waarmee de leden van de OR op de verschillende Colleges en opleidingen informatie hebben gegeven over doel, werkwijze en 16 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

19 speerpunten van de OR, over het professioneel statuut en de betekenis daarvan voor de zeggenschap van het personeel. Helaas bleek het vaak niet mogelijk om deze presentaties in te passen in bestaande bijeenkomsten van het personeel, zodat de opkomst soms wat tegenviel. Maar de bijeenkomsten werden door de aanwezigen wel altijd erg gewaardeerd en leidden tot een vruchtbare uitwisseling tussen de OR-leden en de achterban. De OR brengt regelmatig een nieuwsbrief uit die onder alle personeelsleden wordt verspreid. Daarin wordt verslag gedaan van de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest tijdens de overlegvergaderingen met het CvB. Natuurlijk zijn daarnaast alle agenda s en goedgekeurde notulen van de OR- en overlegvergaderingen via Blackboard beschikbaar voor het voltallige personeel. 3.4 Thema s Als belangrijke speerpunten voor deze zittingstermijn en dus ook voor 2012 heeft de Ondernemingsraad de uitvoering van het Professioneel statuut en de invoering van de Organisatie van het werk, conform artikel F5 van de CAO BVE gekozen. De strekking van het Professioneel Statuut raakt immers aan veel onderwerpen die in de beleidsagenda van dat jaar centraal stonden, zoals professionalisering, de implementatie van Focus op Vakmanschap en het taakbeleid. Uitgangspunt is de verantwoordelijkheid en de zeggenschap van de professional over zijn of haar werkzaamheden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de zeggenschap van de docenten over pedagogisch-didactische aanpak en lesmethodes, maar ook over de verdeling van de werkzaamheden door en in de teams. Een en ander dient o.a. vastgesteld te worden in een Regeling Werkoverleg. Aangezien ROC MN niet over een dergelijke regeling beschikt, heeft de OR gebruik gemaakt van zijn initiatiefrecht om een voorstel daartoe in te dienen. De gesprekken met het CvB over het taakbeleid verliepen moeizaam; de OR staat op het standpunt dat hij op basis van de uitbreiding van zijn bevoegdheden het recht van instemming heeft op het taakbeleid, het CvB daarentegen is van mening dat een en ander uitputtend in de CAO-BVE geregeld is. Desondanks zijn OR en CvB over deze onderwerpen voortdurend in gesprek gebleven. De OR hoopt over het taakbeleid nog voor het einde van haar termijn (voorjaar 2013) in overleg met het CvB tot overeenstemming te komen. Door het CvB zijn in 2012 een aantal belangrijke voorgenomen besluiten aan de OR voorgelegd. In de eerste plaats de herstructurering van de Dienst Onderwijs Services. Na een aantal aanpassingen heeft de OR met het voornemen ingestemd. Een andere omvangrijke operatie betrof de afbouw van Participatieopleidingen. De OR heeft veel tijd en energie gestoken in een reorganisatieplan met flankerend beleid, waarmee de medewerkers van Participatieopleidingen een reële kans krijgen aangeboden om in het MBO als docent aan de slag te gaan. Een transitietraject van een jaar met veel inwerktijd is het resultaat. Daarnaast is er sprake van vertrekbevorderende maatregelen. Bij de totstandkoming van dit transitieplan was er sprake van een vruchtbare samenwerking tussen de OR en het CvB. Een onderwerp waarbij OR en CvB niet tot een eensluidend standpunt zijn gekomen is de herstructurering van Bedrijfsopleidingen en de oprichting van een BV met als doel het uitvoeren van onbekostigde trajecten. Het CvB heeft deze adviesaanvraag ingetrokken, na hierover meerdere malen te hebben overlegd. Met name het feit dat er met andere arbeidsvoorwaarden gewerkt zou worden, én dat het zittende personeel mogelijk niet in de nieuwe BV aan het werk zou kunnen, maar boventallig zou kunnen worden, was voor de OR een breekpunt. Daarnaast vond de OR de financiële onderbouwing van de plannen onvoldoende. Ook een belangrijk onderwerp dat in 2012 speelde, was de keuze voor een nieuwe arbodienst. Het contract met de vorige arbodienst, de ArboUnie, liep af en er moest een keuze voor een nieuwe arbodienst gemaakt worden. De OR heeft hierin een grote stem gehad -ook in de keus van de betreffende arts en arbeidsdeskundige en is zeer tevreden over het resultaat. Niet over alle kwesties kwamen CvB en de OR tot overeenstemming. Het besluit om de Van Rijngelden niet langer in te zetten voor het flexbudget viel bij de OR niet in goede aarde. Helaas had de Raad in deze kwestie geen formele bevoegdheid, het was wel één van de momenten waarop zij de overschrijding van de begroting op het gebied van externe inhuur wederom aan de orde heeft gesteld. Ook dit punt is een steeds terugkerend item voor de OR waar het de financiën betreft. 3.5 Leden OR De samenstelling van de ondernemingsraad was in 2012 was als volgt: Jenno Westra (voorzitter), Bedrijfsopleidingen Peter Sturkenboom (vice-voorzitter), Business & Administration College Francien van der Meer (secretaris), Participatieopleidingen Renée van Aken, Gezondheidszorg College Bertrik Gotink, Bouw & Interieur College Jaqueline Ederzeel, Welzijn College Johan Hoekstra, Dienst Marketing & Communicatie Ger Roelen, Dienst Onderwijs, Innovatie & Informatiemanagement Sjon de Vries, Welzijn College Henk Heinhuis, Facilitair Bedrijf Hans Balder, Horeca & Travel College Lillian Martini, Participatieopleidingen Martine Stoffers, Tech College Hans Oostenrijk, Business & Administration College Maarten Gadellaa, Dienst Onderwijs Services Bestuursverslag 17

20 hoofdstuk 4 bestuursverslag Visie, missie en kernwaarden Visie Kennis en vaardigheden zijn dé vitale ingrediënten voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. Wij stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Wij versterken hun ambities en sociaal functioneren en zetten hun potentieel om in persoonlijke groei. missie Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid en professioneel in klantgerichtheid. Wij zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving. profiel ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, participatieonderwijs en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht. Ons dienstenpakket omvat het initiële beroepsonderwijs, contractactiviteiten, volwasseneneducatie, reïntegratietrajecten en preventie. Wij verzorgen met ongeveer medewerkers (1.500 fte s) het onderwijs voor circa studenten, cursisten en deelnemers, in gezamenlijk ondernemerschap met onze partners. De partnerschappen met gemeenten, werkgevers, (koepel) organisaties, onderwijs en maatschappelijke instanties zijn voor ons onmisbaar. We slagen in onze opdracht als onze studenten, inclusief de medewerkers van de bedrijven en instellingen waarvoor we opleiden, tevreden zijn over ons onderwijs. 18 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

21 Positionering Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. Op deze wijze leveren wij meerwaarde voor studenten en bedrijven. Dit wordt door onze klanten herkend in alle facetten. Alle studenten kunnen rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding; deze begint al voordat de student bij ons staat ingeschreven en wordt gedurende zijn studieloopbaan ingevuld. Iedere student krijgt bij ons maatwerk. Op deze wijze realiseren we persoonlijke groei. Met deze persoonlijke begeleiding onderscheiden wij ons van andere roc s. De kleinschaligheid vertalen we in de positionering en organisatie; het beroepsonderwijs is georganiseerd in 12 beroepsgerichte en kleinschalige colleges, waarin we samenwerken met het bedrijfsleven. Profilering De intensieve persoonlijke begeleiding past goed bij onze motto s Beleef je toekomst nu en Toekomst verzekerd. Wij maken de belofte Toekomst verzekerd waar, door onze klanten optimaal te faciliteren bij de ontwikkeling die zij nodig hebben, zowel studenten als bedrijven. Wij zien daar persoonlijk op toe. Good Governance ROC MN heeft zich gecommitteerd aan de principes van Good Governance. In dit licht is een samenhangend pakket van maatregelen vervaardigd dat als basis dient voor een deugdelijk, transparant en professioneel bestuur van de instelling met waarborgen voor checks en balances. Alle documenten van Good Governance zijn verzameld in de map Governance Documenten. In 2012 zijn alle documenten uit deze map herijkt en zijn enkele nieuwe documenten aan de map toegevoegd. De Governance documenten zijn leidraad zijn voor de Governance van ROC MN. Kernwaarden ROC Midden Nederland ontwerpt en realiseert het beleid vanuit vier kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: ambitieus, solide, professioneel en betrokken. Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden. De kernwaarden zijn de idealen waarop wij onszelf als medewerkers en als organisatie willen laten aanspreken, in alle functies en op alle niveaus. Zij staan ook in onderlinge relatie tot elkaar. De kernwaarden ambitieus en solide geven het spanningsveld aan tussen de wil om hoge doelen te stellen en de noodzaak om met beide benen op de grond te blijven staan. Wij willen immers, aan de ene kant, dienstbaar zijn aan grote belangen, namelijk de toekomst van studenten en bedrijven en instellingen. Daarvoor dienen wij, aan de andere kant, voor de medewerkers en teams een stimulerende en bevredigende werkomgeving te scheppen. Het één kan niet zonder het ander. De kernwaarden professioneel en betrokken geven het andere spanningsveld aan. Ze verlenen in hun combinatie vitaliteit aan onze organisatie. Wij zijn vanuit een professionele grondhouding klantgericht en bieden kwalitatief goed onderwijs, waardoor wij als organisatie efficiënt en effectief met mensen en middelen omgaan. Tegelijkertijd is met deze professionaliteit de kernwaarde betrokkenheid onverbrekelijk verbonden; het is een essentiële kernwaarde voor ons werk. Het betreft de betrokkenheid van onze medewerkers bij onze studenten en bedrijven, van onze leidinggevenden bij de medewerkers en van onze organisatie bij de samenleving. Dit komt tot uiting in persoonlijke aandacht en goede loopbaanbegeleiding maar ook in het organiseren van onderwijs in colleges, dicht tegen de branche en de beroepsbeleving aan. Bovenstaande geeft in compacte vorm onze identiteit weer. Dit is waar wij de komende jaren voor staan. Een uitwerking van de kernwaarden op het gebied van onderwijs: Ambitieus Het is onze ambitie om studenten de mogelijkheid te bieden het beste uit zichzelf te halen door hen een optimaal op het beroep betrokken opleiding aan te bieden. Wij kwalificeren onze studenten zo hoog mogelijk en zorgen voor maximale doorstroom. Doorstroom naar het hoger onderwijs kan daarvan onderdeel uitmaken. Met onze sprintopleidingen en in gezamenlijkheid met de door het hbo uitgevoerde associate degree-programma s zijn wij onderscheidend. Voor de meest ambitieuze studenten bieden wij tweetalig onderwijs aan. Solide Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk: theorie waar het nodig is en praktijk waar het past. Wij bieden een solide basis omdat wij 935 (bol), resp. 335 (bbl) uren programmeren en voorzien in een vaste roosterstructuur. Begeleiding van de student van vmbo en havo tot in het hbo of de beroepspraktijk is ons strategisch speerpunt. Professioneel Wij leiden zodanig op dat het succes oplevert. Medewerkers en de organisatie zijn professioneel en klantgericht. We koppelen aan effectieve loopbaanbegeleiding van de student zorg en maatwerk als de student dat nodig heeft. Betrokken Wij bieden professionaliteit als opleider door te kiezen voor kwaliteit in de dienstverlening op een hoog niveau. Wij kennen onze studenten en hechten aan persoonlijke aandacht. Bestuursverslag 19

22 hoofdstuk 5 bestuursverslag Doelstellingen en Voortgang Focus 2014 Plateau 3 augustus 2013 Plateau 4 augustus 2014 Plateau 1 augustus 2011 Plateau 2 augustus 2012 Het tweede plateau richting Focus 2014 is bereikt. De essentie van onze koers is de focus op de klant: studenten, inclusief de werknemers van de bedrijven waarvoor we opleiden, en bedrijven. We zijn consequent, in alle keuzes die we maken, een student- en arbeidsmarktgerichte organisatie. Daarvoor werken we continu aan een samenhangend concept van dienstverlening, waarbij onderwijs en ondersteunende diensten op elkaar afgestemd worden vanuit de belangen en beleving van onze klanten. Om dit te realiseren, ook om voortdurend te kunnen bijsturen, is het van belang de basiszaken op orde te hebben. We werken binnen vastomlijnde kaders aan standaardisering van processen, onder het motto het is standaard tenzij de student of het bedrijf anders vraagt. We zijn succesvol als onze studenten en de bedrijven en instellingen tevreden zijn over ons onderwijs en de dienstverlening die we bieden. Uiteraard is een gezonde bedrijfsvoering hierbij het uitgangspunt. Dit vertaalt zich naar de volgende doelen waaraan wij ons voor de periode hebben gecommitteerd: 1. Een sterkere marktpositie met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij; 2. Een betere kwaliteit van het onderwijs; 3. Een klantgerichtere organisatie en competentere medewerkers; 4. Een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie. 20 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG

JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG ROC MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant 1. Inleiding Stichting Wellant verzorgt kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs voor vmbo en mbo en ontwikkelt en organiseert ten behoeve van leven lang

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College

Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College 22 februari 2016 ORGANISATIENAAM : Nordwin College LOCATIE : Gardeniersweg 2, Leeuwarden NORDWIN COLLEGE : Nordwin College is een groen opleidingscentrum.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie