Jaarverslag ROC Midden nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland

2

3 roc midden nederland Jaarverslag 2012

4 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing & Communicatie juni 2013 Wilt u reageren op ons jaarverslag? ROC Midden Nederland t.a.v. College van Bestuur Bestuursbureau Postbus GB Utrecht (030) Disclaimer Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden die u in deze uitgave aantreft.

5 jaarverslag 2012 inhoudsopgave Leeswijzer Hoofdstuk 1 - Voorwoord van het College van Bestuur Hoofdstuk 2 - Bericht van de Raad van Toezicht 2.1 Inleiding 2.2 Organisatie van de Raad van Toezicht 2.3 Governance en ontwikkeling van het toezicht 2.4 Highlights ' Vanuit de commissies van de Raad van Toezicht De Financiële Commissie De Onderwijscommissie De P&O-Commissie 2.6 Gesprekken 'dieper' in de organisatie en werkbezoeken 2.7 Contact met de medezeggenschap / OR: 2.8 Beoordeling CvB-leden 2.9 Leden Raad van Toezicht ROC MN Hoofdstuk 3 - Bericht van de ondernemingsraad 3.1 Voortgang 3.2 Participatieve medezeggenschap 3.3 Achterban 3.4 Thema's 3.5 Leden OR Hoofdstuk 4 - Visie, missie en kernwaarden Hoofdstuk 5 - Doelstellingen en voortgang focus 2014 Hoofdstuk 6 - Kwaliteit van het onderwijs 6.1 Indicatoren 6.2 Kwaliteit van het onderwijs Resultaten: kwaliteitskaarten Kwaliteitszorg voor de diensten Jaar- en diplomaresulaten Voortijdig schoolverlaten Waardering door deelnemers Resulaten enquête alumni (afgenomen in 2012) Klachten: Monitor klachtenmanagement Kwaliteitsbeoordeling Inspectie: Maatregelen na beoordeling door inspectie Hoofdstuk 7 - Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en een gezondere financiële positie 7.1 Indicatoren 7.2 Investeren in de organisatie en processen Een klantgerichte organisatiestructuur Beroepsopleidingen Bedrijfsopleidingen Participatieopleidingen Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) Platte organisatiestructuur met regionale oriëntatie Eigenheid binnen kaders Ondersteunende diensten Optimalisatie van ondersteunende processen (programma Flow) Duurzaamheid

6 7.3 Profiel van de instelling 7.4 Juridische structuur 7.5 Financieel Perspectief Realisatie Financiële kengetallen Begroting 2013 Hoofdstuk 8 - Sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij 8.1 Indicatoren 8.2 Investeren in partnerschappen en regionale samenwerking Hoofdstuk 9 - Klantgerichte organisatie en competentere medewerkers 9.1 Indicatoren 9.2 Resulaten Professionalisering uitgevoerd door ROC-Academie Salarismix / Convenant Leerkracht Leiderschap en Management Development (MD) Loopbaan van de student centraal tijdens 'De Essentie' Opleiden in de school professioneler ingericht 9.3 Overige P&O-zaken Het P&O Service Centrum Arbo, gezondheid en preventie van verzuim 9.4 Feiten en cijfers Hoofdstuk 10 - Overige onderwerpen 10.1 Governance 10.2 Risico's en kansen 10.3 Rekenschap en helderheid 10.4 Beleid en uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen 10.5 Kengetallen 10.6 Verklaring bevoegd gezag 10.7 College van Bestuur Hoofdstuk 11 - De colleges van ROC Midden Nederland Hoofdstuk 12 - Vavo Lyceum, PO en BO Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

7 Bestuursverslag 5

8

9 jaarverslag 2012 Leeswijzer Geïntegreerd Jaardocument 2012 Het Geïntegreerd Jaardocument van ROC Midden Nederland bestaat conform de regelgeving uit drie onderdelen, te weten het Jaarverslag, de Jaarrekening en de bijbehorende bijlagen. Het bevat tevens de jaarberichten van de Raad van Toezicht en van de Ondernemingsraad. Dit Geïntegreerd Jaardocument is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en iedereen die belang heeft bij een goed functionerend ROC Midden Nederland: studenten en hun ouders of partners bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties Ministerie van OCW en Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland toeleverende scholen voortgezet onderwijs hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven collega-roc s en MBO-Raad gemeentelijke en regionale overheden personeelsleden Het Geïntegreerd Jaardocument kunt u lezen / downloaden via onze website Deel 1: Bestuursverslag van het College van Bestuur Deel 2 : Jaarrekening 2012, overzicht van de exploitatierekening en de balans, plus toelichting en (samenvatting van de) accountantsverklaring Deel 3 : Bijlagen (w.o. Verantwoording Governance, Verdieping Kwaliteit van het onderwijs, overzicht samenwerkingspartners, huisvesting, ICT). Alle drie delen van het Jaardocument zijn te downloaden vanaf onze website. In het Bestuursverslag gaan we in op visie, missie, kernwaarden en doelstellingen (hfdst.4) doelstellingen en voortgang van ons strategisch plan Focus 2014 (hfdst.5), met daarbij het verslag over de voortgang van de realisatie van de in Focus vastgestelde doelen, m.b.t. resp. de kwaliteit van het onderwijs (hfdst. 6) bedrijfsvoering en financiële positie (hfdst. 7); onze marktpositie (hfdstk. 8) onze organisatie en medewerkers (hfdst.9) een overzicht van onze colleges en overige onderwijs-onderdelen Wilt u reageren op ons jaarverslag? Neem contact op met Marijke Hoekert, Bestuursbureau ROC Midden Nederland, (030) , of mail ROC Midden Nederland t.a.v. Bestuursbureau Postbus GB Utrecht (030) v(samenvatting van de) accountantsverklaring; Bijlagen. Alle drie delen van het jaarverslag zijn afzonderlijk te downloaden van onze website (www.rocmn.nl/organisatie/jaarverslagen). Bestuursverslag 7

10

11 jaarverslag 2012 bestuursverslag

12 hoofdstuk 1 bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur In dit Geïntegreerd Jaardocument 2012 van ROC Midden Nederland leggen we als College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2012 zijn behaald. Voor het jaar 2012 hebben we een aantal duidelijke doelen gesteld die zijn ontleend aan ons strategisch beleidsplan Focus. 2012: we doen wat we beloofd hebben We zijn er in 2012 grotendeels in geslaagd de doelen die we voor ogen hadden te realiseren. We hebben grote stappen gezet richting het realiseren van onze ambitie zoals beschreven in Focus We zijn er trots op dat we een aantal positieve resultaten kunnen melden, zoals Groei van het studentenaantal: na jaren van daling in het aantal studenten dat bij ROC Midden Nederland een opleiding volgt, is deze trend omgezet naar een stijging van 2% (ten opzichte van 2011). Verbetering van het jaar- en diplomaresultaat: in schooljaar zijn zowel jaar- als diplomaresultaat weer gestegen, terwijl landelijk er juist sprake is van een forse daling. De stijging doet zich met name voor in de opleidingen op niveau 3 en 4. Hogere studenttevredenheid: onze studenten zijn meer tevreden over hun opleiding en over de school. Huisvesting: het aantal m2 is de afgelopen jaren gedaald. Ook voor de komende jaren wordt deze trend voortgezet. Naast bovenstaande resultaten geldt het realiseren van financiële stabiliteit als belangrijk doel voor de periode tot en met 2014, zoals beschreven in Focus. In het jaar 2012 is het te melden financiële resultaat te beperkt. Dit heeft inmiddels geleid tot de aanpassing van het beleid met betrekking tot de verdere reductie van personeelskosten. ROC Midden Nederland besteedt in verhouding te veel van haar bekostiging aan personeelskosten. Redenen hiervoor zijn dat de organisatie beschikt over teveel personeel (in verhouding tot de studentaantallen), en dat de gemiddelde loonkosten per medewerker te hoog zijn (met name wegens de hoge gemiddelde leeftijd). In het najaar van 2012 is hierop actie ondernomen, teneinde in 2013 en 2014 de formatiekosten te reduceren. Uitgangspunt hierbij is: we doen het met de (vaste) mensen die we in huis hebben. Dit resulteert in de reductie van het aantal externe en tijdelijke medewerkers, en het opvullen van hun plaatsen door vaste medewerkers vanuit andere organisatieonderdelen (i.e. mobiliteit). Daarnaast zullen ook maatwerkafspraken worden gemaakt met medewerkers die extern mobiel willen worden of met vervroegd pensioen willen gaan. Dit alles zal zonder gedwongen ontslag plaatsvinden. Het CvB is hierover in goed overleg met de Ondernemingsraad tot een akkoord gekomen. 10 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

13 In 2012 is ook veel aandacht besteed aan de voorbereiding op Focus op Vakmanschap. In het masterplan 'Focus op onderwijs' van ROC MN is de koppeling gemaakt tussen de maatregelen uit Focus op Vakmanschap en de thema s onderwijs, financiën, bedrijfsvoering, en professionalisering, om zo te komen tot een integrale aanpak. Belangrijk hierin is de vaststelling van de onderwijsstandaarden en vervolgens de implementatie hiervan. Het uiteindelijk doel is de kwaliteit van het onderwijs en van de organisatie zelf te borgen en te verhogen. Focus op Vakmanschap en ons eigen strategisch beleidsplan Focus liggen dus in elkaars verlengde. Om de lat omhoog te krijgen. dient echter eerst de basis op orde te zijn. Daarop lag in 2012 het accent. Het verder standaardiseren van werkprocessen, het beter gebruik maken van de beschikbare managementinformatie, het inhoudsvol maken van de PDCA-cyclus en het realiseren van een organisatiecultuur die gericht is op permanente verbetering zijn daarbij de belangrijkste aangrijpingspunten. 2013: consistent en consequent onze koers uitvoeren Ons strategisch beleidsplan Focus is een meerjarenkwaliteitsagenda voor de periode Wij gaan onverminderd en consistent door met de realisatie van dit strategisch beleid. Voor de meeste aandachtsgebieden werpt dit inmiddels zijn vruchten af, zoals te zien is in de resultaten over Ter realisatie van de doelstelling van financiële stabiliteit zal extra sturing ingezet worden, met name waar het gaat om de reductie van formatiekosten (zoals al begonnen eind 2012). Tot slot We willen op deze plek graag onze waardering uitspreken naar onze medewerkers: zij zetten zich elke dag in voor de uitvoering van onze missie: kwalitatief goed onderwijs voor onze studenten. We willen daar graag onze dank voor uitspreken! Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Dhr. mr. L.K. (Leonard) Geluk Mevr. drs. W.J.M. (Hermien) Hendrikx Dhr. mr. H.J. (Kees) Rutten Utrecht, maart Dit is inclusief de groei middels de samenwerking met de VrouwenVakSchool (VVS). Bestuursverslag 11

14 hoofdstuk 2 bestuursverslag Bericht van de Raad van Toezicht 2.1 Inleiding Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROC Midden Nederland ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van de College van Bestuur (CvB) en de uitvoering ervan. Dat toezicht vindt integraal plaats: alle aspecten van de organisatie worden daarin meegenomen. Conform de statuten worden een aantal documenten goedgekeurd, waaronder het strategisch plan van het CvB, de jaarrekening en de begroting. De Raad laat zich door het CvB hoogfrequent en uitgebreid informeren over de interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor ROC MN. In het Bestuursreglement en in de Statuten staat (onder meer) beschreven hoe RvT- en CvB-leden worden benoemd en voor welke termijn, welke de taken zijn van RvT en CvB, wat de werkwijze is en welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. In 2012 hebben zeven 1 overleggen tussen RvT en CvB plaatsgevonden, naast de gesprekken in de verschillende commissies die onder de Raad vallen. Met name in deze commissies komt de adviesrol van de Raad tot uiting. Daarnaast vindt ook structureel overleg plaats tussen de voorzitters van de RvT en het CvB. De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De resultaten worden gearchiveerd door de voorzitter. 2.2 organisatie van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van ROC MN kent, naast de gehele raad, drie commissies die meer in detail ingaan op deze onderwerpen binnen het aandachtsgebied van de betreffende commissie. Bij deze overleggen zijn, naast de leden vanuit de raad, verder aanwezig de portefeuillehouder vanuit het CvB, de betreffende dienstdirecteur(en) en eventuele andere medewerkers van ROC MN. De secretaris van het CvB vervult ook de functie als secretaris van de RvT. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op elk van de commissies. In 2013 zullen voor alle commissies reglementen worden opgesteld. 2.3 governance en ontwikkeling van het toezicht De Raad werkt conform de governance code van de sector ( Goed bestuur in de bve-sector 2 ). In de vergadering van november 2012 is ook de evaluatie besproken van deze code (die is uitgevoerd in opdracht van de MBO raad en het Platform Raden van Toezicht MBO). Op basis van de aanbevelingen in de (concept-) rapportage van dit onderzoek heeft de Raad besloten extra aandacht te gaan besteden aan een uitgebreidere verantwoording in het jaarverslag en het verder invullen van hoe de RvT zich verhoudt tot de externe omgeving. De leden van de RvT ontvangen een honorering conform de sectorbrede honoreringsregeling 3. Gedurende het hele jaar heeft minstens één lid van de Raad deelgenomen aan het Landelijk Platform voor leden van Raden van Toezicht MBO. 2.4 Highlights 2012 De Focus op Onderwijs In 2012 is binnen de RvT (bijvoorbeeld middels de Onderwijs Commissie) veel aandacht geweest voor onderwijs in het algemeen en de kwaliteit van onderwijs in het bijzonder. Hierbij is Focus op Onderwijs (i.e. de manier waarop ROC MN het actieplan Focus op Vakmanschap gaat invoeren) veelvuldig aan de orde geweest. Middels het masterplan Focus op Onderwijs heeft het CvB inzicht gegeven in de manier waarop FoV zal worden verwerkt binnen de organisatie. ROC MN heeft daarmee een eigen intern toetsingskader ontwikkeld voor onderwijskwaliteit en voert interne visitaties uit. 1 Een geplande achtste vergadering (in december 2012) is verplaatst naar begin januari Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

15 De RvT vindt de voorgestelde aanpak robuust, maar ook ambitieus. Een strakke regie hierop zal daarom nodig zijn om grip te kunnen blijven houden op de implementatie. De Raad heeft ook uitgesproken dat het belangrijk is de eigen koers (zoals ingezet vanuit Focus 2014) vast te blijven houden. Dit moet de grondslag zijn voor de invoering van Focus op Vakmanschap. Met deze (en enkele andere) toevoegingen heeft de Raad het masterplan FoO goedgekeurd 4. Financiële stabiliteit Eén van de doelen uit Focus 2014 is een duurzame en gezonde financiële positie. Niet alleen in de Financiële Commissie, maar ook in de reguliere RvT overleggen is dit een terugkerend onderwerp geweest. De Raad beoordeelt de stabiliteit van ROC Midden Nederland op basis van de gestelde KPI s zoals deze zijn geformuleerd in Focus 2014, en van de geldende brancheratio s voor onder meer solvabiliteit en liquiditeit. Hierbij heeft de Raad steeds aangedrongen op het bezien van het meerjarig perspectief, de begrotingsdiscipline en het prudent omgaan met investeringen. ASA/Amarantis Een aanzienlijk deel van de vergaderingen in 2012 van de Raad is besteed aan de ontwikkelingen rond ASA/ Amarantis. De Raad volgde deze ontwikkelingen op de voet, vanuit twee invalshoeken: allereerst om hier lering uit te trekken voor ROC Midden Nederland. Er is meermalen gesproken over de lessons learned vanuit deze casus. Daarnaast hebben RvT en CvB besproken hoe, gegeven de omstandigheden, gezorgd kan worden voor een situatie, waarin niet de concurrentie tussen onderwijsinstellingen, maar juist een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod leidend kan zijn in de regio. 2.5 vanuit de Commissies van de Raad van Toezicht De Financiële Commissie Vanuit de Raad hebben de heren Van Eijkern en Beekers zitting in de Financiële Commissie. Bij de overleggen is, naast de vertegenwoordiging vanuit ROC MN, ook een vertegenwoordiging van accountant 5 PwC 6 aanwezig geweest. De overleggen van de Financiële Commissie vinden (in de regel) twee weken voorafgaand aan elke algemene RvT-vergadering plaats. Zodoende heeft het (reguliere) overleg van de Financiële Commissie in 2012 zeven maal plaatsgevonden, plus een extravergadering in september Terugkerende agendapunten voor het overleg van deze commissie zijn de financiële ontwikkelingen en stand van zaken, middels de maandrapportages, alsook de kaderbrief, de begroting en de jaarrekening. Na een positief advies van de Financiële Commissie heeft de Raad de jaarrekening 7 goedgekeurd. Daarnaast is ook meerdere malen gesproken over de financiële meerjarenplanning, de ontwikkeling van de liquiditeit en het strategisch huisvestingsplan. In de laatste vergadering van 2012 heeft de Financiële Commissie gesproken over de begroting voor Deze is vervolgens begin 2013 in de voltallige Raad behandeld. Op 19 september 2012 vond een extra vergadering van de Financiële Commissie plaats waarin toestemming is gegeven aan het CvB voor het aangaan van een leenfaciliteit van maximaal 25 miljoen bij het Ministerie van Financiën (zgn. schatkistbankieren ). Als voorbereiding hierop is de Financiële Commissie door het CvB meegenomen in de verschillende ramingen welke als basis dienden voor deze leenaanvraag:de meerjarenbegroting, het allocatiemodel en de geconsolideerde begroting 2013, de investeringsbegroting en de taxaties van het onroerend goed. In de bespreking hiervan heeft de Financiële Commissie telkens het belang benadrukt van een sluitende exploitatie, én van de verbinding tussen onderwijs, personeel en financiën. Middels de Financiële Commissie houdt de Raad stevig de vinger aan de pols wat betreft het financiële beleid van ROC MN en keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt met substantiële financiële gevolgen De Onderwijscommissie Vanuit de Raad heeft de heer Van Hout zitting in de Onderwijscommissie. Deze commissie is in 2012 zes maal bijeengekomen. Elk van deze bijeenkomsten had een specifiek thema, waarover aan de hand van presentaties en beleidsstukken is doorgepraat. In 2012 zijn de volgende thema s aan de orde geweest: - Focus op Onderwijs, (zijnde de implementatie van Focus op Vakmanschap binnen ROC MN), inclusief bijvoorbeeld bespreking over de aanpak, budget en planning, de onderwijsstandaarden, scholing en communicatie hierover. - Verschillende onderwerpen vanuit Kwaliteitszorg, waaronder het project MBO Beter - Uitkomsten van de interne visitaties - Bespreking van het Inspectierapport Staat van de Instelling - Loopbaanbegeleiding en loopbaanleren - Rondetafelgesprek met afdelingsmanagers - Rondetafelgesprek met LD-docenten - Informatievoorziening en Informatiemanagement 4 Tijdens de vergadering van 12 september De accountant is ook aanwezig geweest bij de vergadering van de RvT waarin is gesproken over de jaarrekening en de managementletter. 6 Er was in 2012 geen sprake van benoeming of herbenoeming van de externe accountant. 7 De jaarrekening van de Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten BV is door de betreffende RvC van deze Holding goedgekeurd. Bestuursverslag 13

16 Door de bijeenkomsten van de Onderwijscommissie heeft de Raad het interne toezicht op onderwijskwaliteit verder versterkt en de informatieverwerving verbeterd. De Raad heeft op deze wijze goed en tijdig zicht op de onderwijskwaliteit binnen ROC Midden Nederland De P&O-Commissie Vanuit de Raad heeft mevrouw Monissen zitting in de P&O-commissie. Deze commissie is in 2012 vier maal bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten is de commissie meegenomen in de stand van zaken op het gebied van Personeel en Organisatie binnen ROC MN. Zo is besproken welke beleid reeds is ontwikkeld en geïmplementeerd, alsmede wat de agenda voor de komende jaren is. De belangrijkste thema s die aan de orde zijn geweest: - Jaarplan 2012 van de Dienst P&O - Strategisch P&O-beleid - Aanpak formatie-reductie en mobiliteit - Plan van aanpak Professionalisering - Management development-programma Door de bijeenkomsten van de P&O-Commissie heeft de Raad een duidelijk en gedetailleerd beeld gekregen van de zaken die binnen de P&O-portefeuille worden opgepakt door ROC MN. 2.6 gesprekken dieper in de organisatie en werkbezoeken De vergaderingen van de RvT vinden plaats op steeds een andere locatie van ROC MN; de ene keer in Utrecht, dan weer in Amersfoort, Nieuwegein of op een andere locatie in Midden Nederland. Zo krijgt de Raad een beter beeld van wat er op de verschillende locaties speelt. Het eerste uur van elke vergadering vindt een ontmoeting plaats met een van de dertien collegedirecteuren. Tijdens deze ontmoeting vertelt de directeur wat hem/haar zo al bezig houdt bij het betreffende college, wat goed gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Vaak wordt het gesprek afgesloten met een korte rondleiding door het gebouw. Tijdens de commissievergaderingen, met name die van de Onderwijscommissie, vinden ontmoetingen plaats met medewerkers van ROC MN: docenten, afdelingsmanagers en medewerkers van de diensten. Met ingang van 2013 zullen leden van de Raad ook zelfstandig op werkbezoek gaan binnen ROC Midden Nederland. De RvT-leden hebben incidenteel maar niet structureel zelf contact gehad met externe belanghebbenden zoals de Inspectie, studenten en/of ouders, het beroepenveld, het Ministerie OCW of gemeenten waarin ROC MN actief is. De Raad wordt hierover ook door het CvB geïnformeerd bijvoorbeeld middels Inspectie-rapporten, onderzoeken naar studententevredenheid, en verslagen van werkbezoeken van ambtenaren, politici en gemeentebesturen aan ROC MN. Zoals al eerder beschreven zal de Raad in 2013 nader invulling geven aan hoe zij zich verhoudt tot de externe omgeving. 2.7 contact met medezeggenschap / OR: In 2012 heeft één ontmoeting plaatsgevonden tussen de Raad en de OR, in aanwezigheid van het CvB. Tijdens deze bijeenkomst, welke in het kader stond van bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming (conform artikel 31 van de WOR), heeft het CvB hierover een presentatie gegeven. Daarnaast hebben RvT en OR ook uitgewisseld welke zaken zij prioritair achten. Vanuit de OR zijn als onderwerpen benoemd: de externe inhuur, het financieel meerjarenperspectief, het taakbeleid en de mobiliteit van personeel. De Raad heeft de OR verzekerd dat ook zij de ontwikkelingen op deze onderwerpen scherp volgt. Tenslotte hebben de RvT en de OR afgesproken om begin 2013 te kijken hoe de voordracht van een lid van de RvT door de OR verder vormgegeven kan worden. De Raad heeft de OR hiertoe ter vergadering een profiel voor een nieuwe lid RvT voorgelegd. Middels dit profiel zal worden gestreefd naar het vergroten van de diversiteit van de RvT-leden via open werving. 2.8 beoordeling CvB-leden Jaarlijks vinden beoordelingsgesprekken plaats door de Raad met de CvB-leden, zoals staat beschreven in het Bestuursreglement. In deze evaluaties wordt door de CvB-leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten. De Raad van Toezicht gebruikt deze evaluaties als uitgangspunt voor de beoordeling. De gesprekken over het jaar 2012 hebben plaatsgevonden begin Hierbij wordt ook stilgestaan bij de nevenfuncties van de CvB-leden. Eventuele nieuwe nevenfuncties worden door CvB-leden voorgelegd aan de RvT. In 2013 zal de Raad de criteria formuleren waaraan de nevenfuncties van CvB-leden worden getoetst. 14 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

17 2.9 leden Raad van Toezicht ROC MN Onderstaand overzicht toont de welke leden in 2012 zitting hadden in de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland, als mede wat hun voornaamste functies zijn, de honorering over 2012 en de zittingstermijn. Naam Functie binnen RvT Hoofdfunctie (en eventuele nevenfuncties) Honorering 2012 prof. dr. P.A.H. van Lieshout Voorzitter Lid WRR (Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid) Nevenfuncties: - lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - Hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht - Voorzitter Raad van Toezicht Arkin - Lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak - Lid Curatorium SID (Society for International Development) - Voorzitter Raad van Toezicht Careyn - Voorzitter QANU, Quality Assurance Netherlands Universities - Lid Nederlands-Vlaams Toekomstdenkgroep (in opdracht van de Ministers-president van Nederland en Vlaanderen) Zittingstermijn Aftredend per (niet herbenoembaar) mr. H.J.M. Beekers Lid RvT en Lid Financiële Commissie Voormalig voorzitter ING Bank, district Midden Nederland Nevenfuncties: - Voorzitter van het bestuur van de Utrechtse Ondernemers Academie. - Adviseur (Beekers Advies) op het gebied van bedrijfskundige en financiële advisering Aftredend per (niet herbenoembaar) dr. F.E.H. van Eijkern Lid RvT en Lid Financiële Commissie Voormalig organisatie adviseur en interim-manager Boer&Croon Executive Managers Nevenfuncties: - Lid bestuur Facultyclub Utrecht - Member of the Board of the Socionext Foundation Aftredend per (niet herbenoembaar) prof. dr. J.F.M.J. van Hout Lid RvT en Lid Onderwijs Commissie Emeritus Hoogleraar Onderwijskunde van het hoger onderwijs Universiteit van Amsterdam Nevenfuncties: geen bestuurlijke nevenfuncties Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar Per herbenoembaar (1e termijn) mw. drs. D.M.J.J. Monissen Lid RvT en Lid P&O Commissie Nevenfuncties: - Voorzitter bestuur Special Arts - Voorzitter raad van toezicht NIGZ - Lid bestuur Zorgverzekeraars Nederland en q.q. lid bestuur Centrum Klantervaring Zorg en q.q. lid bestuur SKMS - Lid raad van toezicht jeugdzorg Flevoland Per herbenoembaar (1e termijn) De heren Beekers en Van Lieshout hebben daarnaast zitting in de Raad van Commissarissen van de Holding ROC Midden Nederland BV, welke toezicht houdt op de activiteiten in deze BV. Bestuursverslag 15

18 hoofdstuk 3 bestuursverslag Bericht van de Ondernemingsraad 3.1 Voortgang Ruim een jaar na de installatie van de Ondernemingsraad en de invoering van de WOR in de BVE-sector zijn de leden van de Ondernemingsraad steeds beter ingevoerd in de wijzingen die dit in de medezeggenschap met zich meebrengt. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de door het Platform BVE georganiseerde tweedaagse scholing die de voltallige raad ook in 2012 weer heeft gevolgd. Daar is de deskundigheid van de leden niet alleen vergroot op het terrein van de regelgeving van de WOR, maar heeft zich ook de strekking van het professioneel statuut als aanvulling op de WOR steeds meer uitgekristalliseerd. De insteek hiervan, de zeggenschap van de professional, is één van de speerpunten geworden van de Ondernemingsraad in Gedurende deze periode heeft het overleg met het CvB ook steeds meer vorm gekregen. Ook heeft een eerste Artikel 24-vergadering plaatsgevonden, waarin het CvB de beleidsagenda voor de komende tijd heeft toegelicht in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. In de beleidsagenda is duidelijk opgenomen op welke momenten de ondernemingsraad bij de besluitvorming wordt betrokken. Eind 2012 naderde deze ondernemingsraad het einde van haar tweejarige termijn en is het nieuwe verkiezingsreglement vastgesteld. Na zorgvuldige overwegingen heeft deze OR gekozen voor een nieuwe ondernemingsraad op basis van één kieslijst en één kiesgroep, waarbij wel de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel gewaarborgd is. 3.2 Participatieve medezeggenschap De huidige Ondernemingsraad streeft naar participatieve medezeggenschap, waarin de leden van de Raad in een vroeg stadium meedenken over het te voeren beleid. Daarbij spelen de vaste commissies een belangrijke rol.. In deze commissies worden de voorgenomen besluiten die ter advisering of instemming worden aangeboden, voorbesproken en becommentarieerd. De vragen die in de commissie worden opgesteld over de voorliggende beleidsstukken, worden in dezelfde commissie toegelicht door het betrokken lid van het College van Bestuur (of diens vertegenwoordiger). De aldus voorbereide besluiten worden vervolgens in de voltallige OR-vergadering besproken zodat er op effectieve wijze tot de advisering- of instemmingsprocedure kan worden overgegaan. In 2012 telde de ondernemingsraad zes vaste commissies, te weten - Commissie Financiën - Commissie Arbo en Huisvesting - Commissie Personeel - Commissie Onderwijs - Commissie Bestuur en Organisatie - Commissie Reorganisatie en Herstructurering In de loop van 2012 is de commissie Bestuur en Organisatie wegens overlap met de overige commissies komen te vervallen. 3.3 Achterban Gezien de omvang van ROC Midden Nederland en het feit dat er geen onderdeelcommissies zijn ingesteld vindt de Ondernemingsraad het van belang om de communicatie met de achterban goed vorm te geven. Eén van de middelen daartoe is het instellen van voorbereidingscommissies voor actuele kwesties. Wanneer er een belangrijk voorgenomen besluit ter instemming of advisering voorligt waarbij met name een bepaald onderdeel van het ROCMN betrokken is, dus bijvoorbeeld een dienst of College, stelt de Ondernemingsraad voor de duur van de procedure een voorbereidingscommissie samen waarin twee of drie personeelsleden uit het betrokken onderdeel zitting nemen op verzoek van de ondernemingsraad. Deze commissie adviseert dan de OR in de onderhavige kwestie. In 2012 hebben er drie voorbereidingscommissies gefunctioneerd, te weten: - voorbereidingscommissie Reorganisatie Participatieopleidingen - voorbereidingscommissie Herstructurering Bedrijfsopleidingen - voorbereidingscommissie Reorganisatie Dienst OI&I Daarnaast heeft de Ondernemingsraad in 2012 een zogenaamde roadshow georganiseerd waarmee de leden van de OR op de verschillende Colleges en opleidingen informatie hebben gegeven over doel, werkwijze en 16 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

19 speerpunten van de OR, over het professioneel statuut en de betekenis daarvan voor de zeggenschap van het personeel. Helaas bleek het vaak niet mogelijk om deze presentaties in te passen in bestaande bijeenkomsten van het personeel, zodat de opkomst soms wat tegenviel. Maar de bijeenkomsten werden door de aanwezigen wel altijd erg gewaardeerd en leidden tot een vruchtbare uitwisseling tussen de OR-leden en de achterban. De OR brengt regelmatig een nieuwsbrief uit die onder alle personeelsleden wordt verspreid. Daarin wordt verslag gedaan van de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest tijdens de overlegvergaderingen met het CvB. Natuurlijk zijn daarnaast alle agenda s en goedgekeurde notulen van de OR- en overlegvergaderingen via Blackboard beschikbaar voor het voltallige personeel. 3.4 Thema s Als belangrijke speerpunten voor deze zittingstermijn en dus ook voor 2012 heeft de Ondernemingsraad de uitvoering van het Professioneel statuut en de invoering van de Organisatie van het werk, conform artikel F5 van de CAO BVE gekozen. De strekking van het Professioneel Statuut raakt immers aan veel onderwerpen die in de beleidsagenda van dat jaar centraal stonden, zoals professionalisering, de implementatie van Focus op Vakmanschap en het taakbeleid. Uitgangspunt is de verantwoordelijkheid en de zeggenschap van de professional over zijn of haar werkzaamheden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de zeggenschap van de docenten over pedagogisch-didactische aanpak en lesmethodes, maar ook over de verdeling van de werkzaamheden door en in de teams. Een en ander dient o.a. vastgesteld te worden in een Regeling Werkoverleg. Aangezien ROC MN niet over een dergelijke regeling beschikt, heeft de OR gebruik gemaakt van zijn initiatiefrecht om een voorstel daartoe in te dienen. De gesprekken met het CvB over het taakbeleid verliepen moeizaam; de OR staat op het standpunt dat hij op basis van de uitbreiding van zijn bevoegdheden het recht van instemming heeft op het taakbeleid, het CvB daarentegen is van mening dat een en ander uitputtend in de CAO-BVE geregeld is. Desondanks zijn OR en CvB over deze onderwerpen voortdurend in gesprek gebleven. De OR hoopt over het taakbeleid nog voor het einde van haar termijn (voorjaar 2013) in overleg met het CvB tot overeenstemming te komen. Door het CvB zijn in 2012 een aantal belangrijke voorgenomen besluiten aan de OR voorgelegd. In de eerste plaats de herstructurering van de Dienst Onderwijs Services. Na een aantal aanpassingen heeft de OR met het voornemen ingestemd. Een andere omvangrijke operatie betrof de afbouw van Participatieopleidingen. De OR heeft veel tijd en energie gestoken in een reorganisatieplan met flankerend beleid, waarmee de medewerkers van Participatieopleidingen een reële kans krijgen aangeboden om in het MBO als docent aan de slag te gaan. Een transitietraject van een jaar met veel inwerktijd is het resultaat. Daarnaast is er sprake van vertrekbevorderende maatregelen. Bij de totstandkoming van dit transitieplan was er sprake van een vruchtbare samenwerking tussen de OR en het CvB. Een onderwerp waarbij OR en CvB niet tot een eensluidend standpunt zijn gekomen is de herstructurering van Bedrijfsopleidingen en de oprichting van een BV met als doel het uitvoeren van onbekostigde trajecten. Het CvB heeft deze adviesaanvraag ingetrokken, na hierover meerdere malen te hebben overlegd. Met name het feit dat er met andere arbeidsvoorwaarden gewerkt zou worden, én dat het zittende personeel mogelijk niet in de nieuwe BV aan het werk zou kunnen, maar boventallig zou kunnen worden, was voor de OR een breekpunt. Daarnaast vond de OR de financiële onderbouwing van de plannen onvoldoende. Ook een belangrijk onderwerp dat in 2012 speelde, was de keuze voor een nieuwe arbodienst. Het contract met de vorige arbodienst, de ArboUnie, liep af en er moest een keuze voor een nieuwe arbodienst gemaakt worden. De OR heeft hierin een grote stem gehad -ook in de keus van de betreffende arts en arbeidsdeskundige en is zeer tevreden over het resultaat. Niet over alle kwesties kwamen CvB en de OR tot overeenstemming. Het besluit om de Van Rijngelden niet langer in te zetten voor het flexbudget viel bij de OR niet in goede aarde. Helaas had de Raad in deze kwestie geen formele bevoegdheid, het was wel één van de momenten waarop zij de overschrijding van de begroting op het gebied van externe inhuur wederom aan de orde heeft gesteld. Ook dit punt is een steeds terugkerend item voor de OR waar het de financiën betreft. 3.5 Leden OR De samenstelling van de ondernemingsraad was in 2012 was als volgt: Jenno Westra (voorzitter), Bedrijfsopleidingen Peter Sturkenboom (vice-voorzitter), Business & Administration College Francien van der Meer (secretaris), Participatieopleidingen Renée van Aken, Gezondheidszorg College Bertrik Gotink, Bouw & Interieur College Jaqueline Ederzeel, Welzijn College Johan Hoekstra, Dienst Marketing & Communicatie Ger Roelen, Dienst Onderwijs, Innovatie & Informatiemanagement Sjon de Vries, Welzijn College Henk Heinhuis, Facilitair Bedrijf Hans Balder, Horeca & Travel College Lillian Martini, Participatieopleidingen Martine Stoffers, Tech College Hans Oostenrijk, Business & Administration College Maarten Gadellaa, Dienst Onderwijs Services Bestuursverslag 17

20 hoofdstuk 4 bestuursverslag Visie, missie en kernwaarden Visie Kennis en vaardigheden zijn dé vitale ingrediënten voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. Wij stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Wij versterken hun ambities en sociaal functioneren en zetten hun potentieel om in persoonlijke groei. missie Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid en professioneel in klantgerichtheid. Wij zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving. profiel ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, participatieonderwijs en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht. Ons dienstenpakket omvat het initiële beroepsonderwijs, contractactiviteiten, volwasseneneducatie, reïntegratietrajecten en preventie. Wij verzorgen met ongeveer medewerkers (1.500 fte s) het onderwijs voor circa studenten, cursisten en deelnemers, in gezamenlijk ondernemerschap met onze partners. De partnerschappen met gemeenten, werkgevers, (koepel) organisaties, onderwijs en maatschappelijke instanties zijn voor ons onmisbaar. We slagen in onze opdracht als onze studenten, inclusief de medewerkers van de bedrijven en instellingen waarvoor we opleiden, tevreden zijn over ons onderwijs. 18 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

21 Positionering Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. Op deze wijze leveren wij meerwaarde voor studenten en bedrijven. Dit wordt door onze klanten herkend in alle facetten. Alle studenten kunnen rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding; deze begint al voordat de student bij ons staat ingeschreven en wordt gedurende zijn studieloopbaan ingevuld. Iedere student krijgt bij ons maatwerk. Op deze wijze realiseren we persoonlijke groei. Met deze persoonlijke begeleiding onderscheiden wij ons van andere roc s. De kleinschaligheid vertalen we in de positionering en organisatie; het beroepsonderwijs is georganiseerd in 12 beroepsgerichte en kleinschalige colleges, waarin we samenwerken met het bedrijfsleven. Profilering De intensieve persoonlijke begeleiding past goed bij onze motto s Beleef je toekomst nu en Toekomst verzekerd. Wij maken de belofte Toekomst verzekerd waar, door onze klanten optimaal te faciliteren bij de ontwikkeling die zij nodig hebben, zowel studenten als bedrijven. Wij zien daar persoonlijk op toe. Good Governance ROC MN heeft zich gecommitteerd aan de principes van Good Governance. In dit licht is een samenhangend pakket van maatregelen vervaardigd dat als basis dient voor een deugdelijk, transparant en professioneel bestuur van de instelling met waarborgen voor checks en balances. Alle documenten van Good Governance zijn verzameld in de map Governance Documenten. In 2012 zijn alle documenten uit deze map herijkt en zijn enkele nieuwe documenten aan de map toegevoegd. De Governance documenten zijn leidraad zijn voor de Governance van ROC MN. Kernwaarden ROC Midden Nederland ontwerpt en realiseert het beleid vanuit vier kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: ambitieus, solide, professioneel en betrokken. Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden. De kernwaarden zijn de idealen waarop wij onszelf als medewerkers en als organisatie willen laten aanspreken, in alle functies en op alle niveaus. Zij staan ook in onderlinge relatie tot elkaar. De kernwaarden ambitieus en solide geven het spanningsveld aan tussen de wil om hoge doelen te stellen en de noodzaak om met beide benen op de grond te blijven staan. Wij willen immers, aan de ene kant, dienstbaar zijn aan grote belangen, namelijk de toekomst van studenten en bedrijven en instellingen. Daarvoor dienen wij, aan de andere kant, voor de medewerkers en teams een stimulerende en bevredigende werkomgeving te scheppen. Het één kan niet zonder het ander. De kernwaarden professioneel en betrokken geven het andere spanningsveld aan. Ze verlenen in hun combinatie vitaliteit aan onze organisatie. Wij zijn vanuit een professionele grondhouding klantgericht en bieden kwalitatief goed onderwijs, waardoor wij als organisatie efficiënt en effectief met mensen en middelen omgaan. Tegelijkertijd is met deze professionaliteit de kernwaarde betrokkenheid onverbrekelijk verbonden; het is een essentiële kernwaarde voor ons werk. Het betreft de betrokkenheid van onze medewerkers bij onze studenten en bedrijven, van onze leidinggevenden bij de medewerkers en van onze organisatie bij de samenleving. Dit komt tot uiting in persoonlijke aandacht en goede loopbaanbegeleiding maar ook in het organiseren van onderwijs in colleges, dicht tegen de branche en de beroepsbeleving aan. Bovenstaande geeft in compacte vorm onze identiteit weer. Dit is waar wij de komende jaren voor staan. Een uitwerking van de kernwaarden op het gebied van onderwijs: Ambitieus Het is onze ambitie om studenten de mogelijkheid te bieden het beste uit zichzelf te halen door hen een optimaal op het beroep betrokken opleiding aan te bieden. Wij kwalificeren onze studenten zo hoog mogelijk en zorgen voor maximale doorstroom. Doorstroom naar het hoger onderwijs kan daarvan onderdeel uitmaken. Met onze sprintopleidingen en in gezamenlijkheid met de door het hbo uitgevoerde associate degree-programma s zijn wij onderscheidend. Voor de meest ambitieuze studenten bieden wij tweetalig onderwijs aan. Solide Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk: theorie waar het nodig is en praktijk waar het past. Wij bieden een solide basis omdat wij 935 (bol), resp. 335 (bbl) uren programmeren en voorzien in een vaste roosterstructuur. Begeleiding van de student van vmbo en havo tot in het hbo of de beroepspraktijk is ons strategisch speerpunt. Professioneel Wij leiden zodanig op dat het succes oplevert. Medewerkers en de organisatie zijn professioneel en klantgericht. We koppelen aan effectieve loopbaanbegeleiding van de student zorg en maatwerk als de student dat nodig heeft. Betrokken Wij bieden professionaliteit als opleider door te kiezen voor kwaliteit in de dienstverlening op een hoog niveau. Wij kennen onze studenten en hechten aan persoonlijke aandacht. Bestuursverslag 19

22 hoofdstuk 5 bestuursverslag Doelstellingen en Voortgang Focus 2014 Plateau 3 augustus 2013 Plateau 4 augustus 2014 Plateau 1 augustus 2011 Plateau 2 augustus 2012 Het tweede plateau richting Focus 2014 is bereikt. De essentie van onze koers is de focus op de klant: studenten, inclusief de werknemers van de bedrijven waarvoor we opleiden, en bedrijven. We zijn consequent, in alle keuzes die we maken, een student- en arbeidsmarktgerichte organisatie. Daarvoor werken we continu aan een samenhangend concept van dienstverlening, waarbij onderwijs en ondersteunende diensten op elkaar afgestemd worden vanuit de belangen en beleving van onze klanten. Om dit te realiseren, ook om voortdurend te kunnen bijsturen, is het van belang de basiszaken op orde te hebben. We werken binnen vastomlijnde kaders aan standaardisering van processen, onder het motto het is standaard tenzij de student of het bedrijf anders vraagt. We zijn succesvol als onze studenten en de bedrijven en instellingen tevreden zijn over ons onderwijs en de dienstverlening die we bieden. Uiteraard is een gezonde bedrijfsvoering hierbij het uitgangspunt. Dit vertaalt zich naar de volgende doelen waaraan wij ons voor de periode hebben gecommitteerd: 1. Een sterkere marktpositie met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij; 2. Een betere kwaliteit van het onderwijs; 3. Een klantgerichtere organisatie en competentere medewerkers; 4. Een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie. 20 Jaarverslag 2012 ROC Midden Nederland

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND gegevens 2003 gecontroleerd: ok STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Jaarverslag 2009 Versie 1.0 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon Jaarverslag 2014 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon MBO Amersfoort Geïntegreerd jaarverslag 2014 Vol energie verder Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 19 mei 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht : 19 juni 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen Jaarverslag Friesland College 2010 Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen 1 Colofon Gedrukte oplage: 25 Opmaak: Bureau Communicatie, Friesland College Druk: CSL, Leeuwarden De foto s en

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Verslag Raad van Toezicht 5 Voorwoord College van Bestuur 8 Profiel van het HMC 11 Samenstelling Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil 2012 geïntegreerd jaardocument maak het verschil Voorwoord Het thema van dit jaarverslag is Maak het verschil. Dat dit ook de titel is van ons eigen actieplan is geen toeval. Ons actieplan loopt vooruit

Nadere informatie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie Organisatie en beleid Personeel VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch

Nadere informatie

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klik hier voor de leeswijzer Klik hier voor de inhoudsopgave 2 Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2012. Met dit document leggen we verantwoording af

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie