Privacy reglement. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy reglement. Algemeen"

Transcriptie

1 Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens Elk gegeven dat herleidbaar is tot een individuele, natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de betrokkene. Verwerking van persoonsgegevens Elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Persoonsregistratie Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat systematisch toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens. Verantwoordelijke van de persoonsregistratie Degene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistraties en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van het reglement. In MCV is dit de directie. Betrokkenen Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen. Beheerder van de persoonsregistratie

2 Degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg van de persoonsregistratie. Bewerker van de persoonsregistratie Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Gebruiker van de persoonsregistratie Degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren, te wijzigen, te raadplegen of te verwijderen. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Het college houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle persoonsregistraties en daarin opgenomen informatie in papieren of digitale vorm in Medisch Centrum de Veluwe uitgezonderd: de personeelsadministratie; persoonlijke patiëntenregistraties (hieronder wordt verstaan: registraties die voor persoonlijk gebruik bestemd zijn en slechts voor één persoon toegankelijk zijn, die in dat geval als verantwoordelijke wordt aangemerkt). Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens Voorwaarden voor rechtmatige verwerking a) Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen en alleen voor zover ze toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. b) Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verkregen. c) Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan: a) de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven; b) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandelingsovereenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een behandelingsovereenkomst; c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is d) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene; e) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de

3 betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Beschrijving van de persoonsregistraties De verantwoordelijke stelt per persoonsregistratie vast: a) het doel: de verantwoordelijke van de persoonsregistratie omschrijft de doelstelling van de persoonsregistratie nauwkeurig en duidelijk; b) categorieën van betrokkenen; c) categorieën van gegevens. De persoonsregistratie kan ten hoogste de volgende gegevens categorieën bevatten: - personalia/identificatiegegevens - gezondheidsgegevens - financiële/administratieve gegevens categorieën van ontvangers van gegevens uit de persoonsregistratie; beveiligingsmaatregelen; wie de eventuele bewerker is; hoe lang de persoonsgegevens blijven bewaard, met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften. Beheer van de persoonsregistraties a) De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. b) De verantwoordelijke bepaalt wie de beheerder(s) is/zijn van de persoonsregistraties. c) De verantwoordelijke bepaalt wie de bewerker(s) van de persoonsregistratie is/zijn. De verantwoordelijke dient een bewerker te verplichten dit reglement na te leven. De taken, rechten en verplichtingen van een bewerker worden door de verantwoordelijke schriftelijk vastgelegd. Een bewerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsregistratie wordt uitgevoerd. Deze maatregelen zijn bij de desbetreffende bewerker in te zien. d) De verantwoordelijke draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en voor de technische en organisatorische voorzieningen om de persoonsregistratie te beveiligen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. De bewerker heeft dezelfde plichten voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten, dat hij onder zich heeft. Vertegenwoordiging a) Een betrokkene van zestien jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is handelingsbekwaam en kan zich laten vertegenwoordigen. b) Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op: indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld: de curator of mentor;

4 indien er geen mentor of curator is, de persoon die betrokkene schriftelijk heeft gemachtigd: de persoonlijk gemachtigde; indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt: de echtgenoot of partner van de betrokkene; indien deze persoon dat niet wenst of deze ontbreekt: een kind, broer of zus van de betrokkene. Kennisgeving De verantwoordelijke zal door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van de persoonsregistraties en van dit reglement vermelden, alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen. Rechten van betrokkenen a) Recht op informatie. De verantwoordelijke informeert de betrokkene op zijn verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die de betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt de betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd. b) Recht op inzage en afschrift. De betrokkene heeft het recht op inzage en/of afschrift van zijn persoonsgegevens. De gevraagde inzage en/of afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden gegeven, na deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Het geven van inzage en/of afschrift kan slechts plaatsvinden voor zover hiermee de persoonlijke levenssfeer van een derde niet wordt geschaad. c) Recht op correctie en aanvulling. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. De betrokkene kan verzoeken om correctie van de op hem betrekking hebbende gegevens indien deze: feitelijk onjuist zijn; voor het doel van de verwerking onvolledig of niet van belang zijn; in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. d) De betrokkene ontvangt binnen vier weken na indiening van het schriftelijk verzoek tot correctie schriftelijk bericht of en in hoeverre de verantwoordelijke daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een verzoek tot aanvulling wordt altijd ingewilligd. e) Recht op vernietiging De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van de op hem betrekking hebbende gegevens. De betrokkene ontvangt binnen vier weken na indiening van het schriftelijk verzoek tot vernietiging schriftelijk bericht of en in hoeverre de verantwoordelijke daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. De verantwoordelijke vernietigt de gegevens binnen 3 maanden na het schriftelijke verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene. f) Verstrekking van gegevens

5 Voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden is de hoofdregel dat gerichte toestemming van de betrokkene vereist is. Toestemming van de betrokkene kan worden verondersteld indien sprake is van een wettelijk voorschrift of indien verstrekking plaatsvindt in het kader van de artikelen 7.2. tot en met 7.5. g) Binnen Medisch Centrum de Veluwe kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan: degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene; personen en instanties die tot taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen en die bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te nemen. h) Buiten Medisch Centrum de Veluwe kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk aan: degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene in Medisch Centrum de Veluwe, tenzij de betrokkene kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben; voorbeelden hiervan zijn de (externe) patholoog-anatoom of laboratoriumarts die aanvullend onderzoek verricht op aanvraag van een arts ten behoeve van een behandeling in Medisch Centrum de Veluwe; degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene buiten Medisch Centrum de Veluwe, tenzij de betrokkene kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben. Hierbij gaat het om het elektronisch patiëntendossier (EPD), bestaande uit verschillende onderdelen, zoals waarneemdossier huisartsen en medicatiedossier. Van dit elektronisch patiëntendossier maken hulpverleners van buiten MCV gebruik (onder andere de huisarts en de apotheker). Voor ieder onderdeel van het elektronisch patiëntendossier is/wordt een autorisatierichtlijn opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wie er toegang heeft tot het dossier en wat de patiëntenrechten zijn. aan ziektekostenverzekeraars. Dit betreft een beperkt aantal gegevens conform art. 87 lid 5 van de Zorgverzekeringswet, de Ministeriële regeling, het addendum en het Protocol materiële controle. i) Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke beslissen deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de persoonsregistratie. j) Persoonsgegevens (herleidbaar tot de betrokkene) ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch onderzoek kunnen alleen zonder toestemming van de betrokkene worden verstrekt indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: het onderzoek dient een algemeen belang; het onderzoek kan zonder de gevraagde gegevens niet worden verricht; de betrokkene heeft geen uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de gegevensverwerking; er doet zich één van de twee volgende situaties voor: o toestemming vragen is redelijkerwijs niet mogelijk op gronden, gelegen in de betrokkene (bijvoorbeeld: de betrokkene is overleden, onbereikbaar door verhuizing, of de confrontatie met het onderzoek zou voor hem onnodig bezwarend zijn). Onder deze omstandigheden heeft de onderzoeker de plicht het onderzoek zo uit te voeren dat de privacy van de betrokkene zo min mogelijk wordt geschaad;

6 o toestemming vragen kan in redelijkheid niet worden verlangd vanwege de aard van het onderzoek (bijvoorbeeld: onderzoek waarbij zeer veel patiënten zijn betrokken of onderzoek waarbij een reële kans op selectieve respons bestaat). In deze gevallen moet de arts de gegevens zodanig coderen, dat de onderzoeker de gegevens niet kan herleiden tot de patiënt o de commissie ICHGCP (International Conference on Harmonization Good Clinical Practice) heeft hiervoor toestemming gegeven en tussen commissie ICHGCP en de onderzoeker zijn deugdelijke afspraken gemaakt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. k) De in j vermelde toestemming en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en gedurende vijf jaar bewaard. Toegang tot persoonsgegevens De gebruikers van persoonsregistraties binnen Medisch Centrum de Veluwe hebben toegang tot persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Per persoonsregistratie wordt vastgesteld wie toegang heeft tot de persoonsregistratie en welke bevoegdheden deze functionarissen hebben. Een overzicht van deze toegangs- en bevoegdhedenregeling is in te zien via de zorgadministrateurs Bewaartermijnen a) Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. b) Persoonsgegevens mogen langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij worden verwerkt, indien zij geanonimiseerd worden. c) De verantwoordelijke stelt vast of en hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. d) De bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van laatste behandeling of overlijden of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. e) Klachtenformulieren worden 2 jaar bewaard. Melding van persoonsregistraties Alle persoonsregistraties in Medisch Centrum de Veluwe worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) tenzij een vrijstelling van toepassing is. Het CBP houdt een openbaar register van de meldingen bij. Bepaalde verwerkingen waaraan bijzondere risico s zijn verbonden, moeten vooraf door het CBP worden onderzocht op rechtmatigheid. Een overzicht van de persoonsregistraties aangemeld bij het CBP is te vinden in bijlage 1 bij dit reglement. Klachten

7 a) Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke van de persoonsregistratie. b) Indien dit voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, heeft de betrokkene de volgende mogelijkheden: De betrokkene kan zich wenden tot de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van Medisch Centrum de Veluwe. De betrokkene kan zich tot het College Bescherming Persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. Eén en ander laat onverlet de mogelijkheid een beroep te doen op de rechter Overgangs- en slotbepalingen a) Looptijd van de persoonsregistratie Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de persoonsregistraties die onder de reikwijdte van dit privacyreglement vallen. b) Wijziging van het reglement Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht nadat ze bekend zijn gemaakt.. Bijlages 1. Registratie onderzoeksresultaten t.b.v. hepatitis B vaccinatie Toelichting: Registratie van vaccinatiegegevens over hepatitis B bij medewerkers van Medisch Centrum de Veluwe. Doel(en): Bescherming van medewerkers tegen hepatitis B Bescherming van patiënten tegen medewerkers die mogelijk hepatitis B zouden kunnen hebben. Categorieën van betrokkenen: Medewerkers van Medisch Centrum de Veluwe. Categorieën van gegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat Onderzoeksgegevens en uitslagen Categorieën van ontvangers:

8 Leden van het behandelend team (betrokken specialisten, paramedici, verpleegkundigen en ondersteunende staf zoals medisch secretaressen) Medewerkers van administratieve afdelingen die tot doel hebben de ondersteuning en financiële afhandeling van het zorgproces, zoals zorgadministratie en financiële administratie Arbodienst Bewaartermijn: De gegevens blijven voor onbeperkte tijd bewaard. 2. Zorgdossier Toelichting: Ten behoeve van de patiëntenzorg worden in Medisch Centrum de Veluwe een aantal medische en verpleegkundige gegevens over patiënten vastgelegd in verschillende persoonsregistraties. Al deze registraties tezamen vormen het zorgdossier. Doel(en): Goede zorg, verzorging en hulpverlening aan patiënt Financiële administratie Klachtenafhandeling Wetenschappelijk onderzoek en statistiek Beleid en management Kwaliteitsbewaking en intercollegiale toetsing Planning en sturing binnen het centrum Categorieën van betrokkenen: Patiënten Categorieën van gegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat Patiëntidentificatienummer (PIN-nummer) Medische, paramedische, verpleegkundige en overige zorggegevens Religie Verzekeringsgegevens Afspraakgegevens Naam huisarts/tandarts Uitleengegevens medische dossiers Categorieën van ontvangers: Huisartsen Behandelaars in andere instellingen Verzekeraar Leden van het behandelend team (betrokken specialisten, paramedici, verpleegkundigen en ondersteunende staf zoals medisch secretaressen en spreekuurassistenten) Medewerkers van administratieve afdelingen die tot doel hebben de ondersteuning en financiële afhandeling van het zorgproces, zoals zorgadministratie en financiële administratie Onderzoeksinstituten t.b.v. wetenschappelijk onderzoek

9 Externe laboratoria die onderzoeken verrichten t.b.v. patiënten van Medisch Centrum de Veluwe. Bewaartermijn: Vijftien jaar of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. 3. Apotheek systeem Toelichting: In dit systeem worden gegevens over geneesmiddelen vastgelegd. Aan de hand hiervan kan worden bewaakt dat patiënten de juiste medicatie krijgen toegediend. Doel(en): Goede zorg, verzorging en hulpverlening aan de patiënt Farmaceutische patiëntenzorg (geneesmiddelen/medicatie) Categorieën van betrokkenen: Patiënten Categorieën van gegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht Farmaceutische gegevens (geneesmiddelen/medicijnen) Categorieën van ontvangers: Leden van het behandelend team (betrokken specialisten, paramedici, verpleegkundigen en ondersteunende staf zoals medisch secretaressen en spreekuurassistenten) Medewerkers van administratieve afdelingen die tot doel hebben de ondersteuning en financiële afhandeling van het zorgproces, zoals zorgadministratie en financiële administratie Bewaartermijn: Vijftien jaar of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. 4. Landelijke Medische Registratie Toelichting: Registratie waarin een beperkt aantal medische gegevens wordt vastgelegd over opgenomen patiënten ten behoeve van statistische verwerking. Doel(en): Beleid en management Wetenschappelijk onderzoek en statistiek Kwaliteitsbewaking van de zorg Intercollegiale toetsing Categorieën van betrokkenen: Patiënten

10 Categorieën van gegevens: NAW-gegevens Geboortedatum Medische gegevens Verzekeringsgegevens Naam behandelend specialisten Categorieën van ontvangers: Verzekeraar Medewerkers van administratieve afdelingen die tot doel hebben de ondersteuning en financiële afhandeling van het zorgproces, zoals zorgadministratie en financiële administratie Onderzoeksinstituten Prismant Betrokken specialisten Betrokken verpleegkundigen Bewaartermijn: De gegevens blijven voor onbeperkte tijd bewaard.. 6. Zwarte lijst patiënten en bezoekers (Persona non grata) Toelichting: Hulpverleners voelen zich bedreigd in de uitoefening van hun functie door de genoemde persoon, nadat er een vorm van onheuse bejegening heeft plaatsgevonden op het terrein van Medisch Centrum de Veluwe. Dit gevoel van angst kan alleen worden voorkomen door de betreffende persoon de toegang tot het terrein te ontzeggen met uitzondering van insturen door een (huis)arts of ambulancepersoneel ten behoeve van spoedeisende zorg. Doel(en): Zichtbaar maken aan geautoriseerde medewerkers van het ziekenhuis van personen die de toegang tot het terrein van het Medisch Centrum de Veluwe is ontzegd, met uitzondering van acute medische hulp indien aangemeld via een ambulancepost of (huis)arts. Categorieën van betrokkenen: Patiënten Bezoekers Categorieën van gegevens: NAW-gegevens Reden van ontzegging van toegang tot het terrein Categorieën van ontvangers: Leden van het behandelend team (betrokken specialisten, paramedici, verpleegkundigen en ondersteunende staf zoals medisch secretaressen en spreekuurassistenten). Medewerkers van administratieve afdelingen die tot doel hebben de ondersteuning en financiële afhandeling van het zorgproces, zoals zorgadministratie en financiële administratie.

11 Bewaartermijn: Na 5 jaar wordt de betreffende persoon van de lijst verwijderd.

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Privacy reglement Privacyreglement

Privacy reglement Privacyreglement Privacy reglement Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 15-05-2015 Printdatum: 15-05-2015 Versie: 1.0 Pagina s: 9 1. Inleiding In de gezondheidszorg

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6)

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 2. Zorggegevens:

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Privacyreglement PgbUniek bv

Privacyreglement PgbUniek bv Privacyreglement PgbUniek bv Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen. 1.1. Persoonsgegevens 1.2. Persoonsregistratie 1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4. Houder van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement. CoMensha

Privacyreglement. CoMensha Privacyreglement CoMensha 2 Inhoud Privacyreglement CoMensha... 4 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doel... 5 Artikel 3 Reikwijdte... 5 Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Patiënten_def 1

Privacyreglement Patiënten_def 1 Privacyreglement Patiënten Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. In dit reglement wordt beschreven op welke wijze dat gebeurt. Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841 NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 2728381 In het kader van haar activiteiten registreert nurse@home persoonlijke gegevens van cliënten, zorgverleners en medewerkers

Nadere informatie

Privacyreglement. Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 1 mei 2015 Versie: 1.

Privacyreglement. Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 1 mei 2015 Versie: 1. Versie: 1.0 Pagina s: 8 1/8 1. Inleiding In de gezondheidszorg bestaat altijd een spanningsveld tussen enerzijds de privacywetgeving en anderzijds maximale zorgverlening aan de patiënt. In dit document

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT CURA ZORG AAN HUIS

PRIVACYREGLEMENT CURA ZORG AAN HUIS PRIVACYREGLEMENT CURA ZORG AAN HUIS Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H.

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H. Procesnaam Privacyreglement Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H., Geneesheer Directeur Document beheerder

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht Privacyreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht 1 Inhoudopgave Inhoudopgave..2 1. Begripsbepalingen.3 1.1 Persoonsgegevens...3 1.2 Persoonsregistratie..3 1.3 Geregistreerde.3

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Privacyreglement Meneer Regezma B.V.

Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Meneer Regezma B.V. het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Privacy Reglement. Inhoud

Privacy Reglement. Inhoud Inhoud 1. Begripsbepalingen 1 2. Reikwijdte 1-2 3. Doel. 2 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 2 5. Vertegenwoordiging 2 6. Soorten van gegevens die in de registratie

Nadere informatie

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Stichting Fier

Privacyreglement. Stichting Fier Privacyreglement Stichting Fier Privacyreglement Fier Dit privacyreglement van Stichting Fier is bestemd voor de cliënten en diens verwanten van alle bedrijfsonderdelen van de organisatie (residentieel,

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V.

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. 1. begripsbepalingen 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Klas op Wielen Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Medische

Nadere informatie

Privacyreglement GGD Brabant-Zuidoost

Privacyreglement GGD Brabant-Zuidoost Privacyreglement GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Anonieme

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Het privacyreglement is van toepassing op alle in Gezinssupport.nu functionerende registraties.

Het privacyreglement is van toepassing op alle in Gezinssupport.nu functionerende registraties. Privacyreglement Bestemd voor alle medewerkers De Wet bescherming persoonsgegevens 1 De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerlinggegevens Adelante

Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerlinggegevens Adelante Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerlinggegevens Adelante Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing binnen Stichting Adelante Zorg en Stichting Adelante Onderwijs en heeft betrekking op het

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Privacyreglement. Preambule. Deel I Algemene Bepalingen. Persoonsgegevens

Privacyreglement. Preambule. Deel I Algemene Bepalingen. Persoonsgegevens Privacyreglement Preambule De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens en beschermt in het bijzonder het recht op privacy van degene op wie een persoonsgegeven

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis

Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis Preambule Het BovenIJ ziekenhuis vervult als organisatie voor medisch specialistische zorg een vertrouwensfunctie jegens haar patiënten die gebaseerd is op directe en

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Privacyreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Privacyreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Privacyreglement Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsbepalingen Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

reglement Zorggroep Het Huisartsenteam

reglement Zorggroep Het Huisartsenteam Privacyre reglement Zorggroep Het Huisartsenteam Publicatiedatum: 11 juni 2013 A. Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel en toepassingsgebied B. Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg

Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg Dit reglement beschrijft de wijze waarop De Makelaar in Mantelzorg de persoonlijke levenssfeer beschermt in verband met de in het kader van de dienstverlening

Nadere informatie

Privacyreglement Keizer Kliniek

Privacyreglement Keizer Kliniek Privacyreglement Keizer Kliniek Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Keizer Kliniek: specialistisch centrum endoscopisch onderzoek, bekkenbodemklachten, liesbreuken, vaatchirurgie en wondklachten. 2. Management:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement Divers

Privacyreglement Divers TITEL: PenO privacyreglement Divers Documenteigenaar Hoofd P&O Versie 3.0 Wijziging Historie Versie Opgesteld/gecontroleerd of gewijzigd door: 1.0 Sjannie van Hoorn 1.1 Barend Nieuwendijk 2.0 Sjannie van

Nadere informatie

Privacyregelement. Inhoudsopgave. 1 Begripsbepalingen. 1.1 Persoonsgegeven. 1.2 Persoonsregistratie

Privacyregelement. Inhoudsopgave. 1 Begripsbepalingen. 1.1 Persoonsgegeven. 1.2 Persoonsregistratie Privacyregelement Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegeven 1.2 Persoonsregistratie 1.3 Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4 Houder van de persoonsregistratie 1.5 Geregistreerde

Nadere informatie

SvS KM Privacyreglement 15 Pagina 1

SvS KM Privacyreglement 15 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Privacyreglement Stap voor Stap Jobcoaching BV: KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 3. Doel van de persoonsregistratie 4. Werking

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Jagerhuis en Jagerhuis ZIN BV te Veenendaal

Privacyreglement Jagerhuis en Jagerhuis ZIN BV te Veenendaal Privacyreglement Jagerhuis en Jagerhuis ZIN BV te Veenendaal Vooraf Het onderstaande reglement is gebaseerd op de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 1.

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Documenteigenaar: K.E.M. van Marken Khb 6.4.2. a Versie 4: 25 juni 2013 1

PRIVACYREGLEMENT Documenteigenaar: K.E.M. van Marken Khb 6.4.2. a Versie 4: 25 juni 2013 1 PRIVACYREGLEMENT Documenteigenaar: K.E.M. van Marken Khb 6.4.2. a Versie 4: 25 juni 2013 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 3 ARTIKEL 2. REIKWIJDTE... 4 ARTIKEL 3. DOEL REGLEMENT...

Nadere informatie

Privacyreglement Allerzorg

Privacyreglement Allerzorg Privacyreglement Allerzorg A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. b. Gezondheidsgegevens:

Nadere informatie