Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer"

Transcriptie

1 Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de bijbehorende bijlagen. Ook zijn de wijzigingen in de Indicatiewijzer toegelicht. De veranderingen gelden per 1 januari Documenteigenaar Manager afdeling Beleid & Juridische Zaken Ingangsdatum

2 1.0 Veranderingen in de Beleidsregels 2011 In dit document wordt weergegeven welke veranderingen in de Beleidsregels, geldend per 1 januari 2011, hebben plaatsgevonden ten opzichte van de beleidsregels geldend per 1 januari In dit document wordt allereerst per veranderd onderwerp (alleen die onderwerpen die op meerdere Beleidsregels van toepassing zijn) aangegeven waar dit per Beleidsregel van invloed is geweest op de tekst. Vervolgens wordt per bijlage weergegeven wat er is veranderd met daarbij ook de kleine veranderingen die niet op meerdere Beleidsregels van toepassing zijn. Inhoudsopgave 1.0 Veranderingen in de Beleidsregels Veranderingen op onderwerp Veranderingen per bijlage bij de Beleidsregels Algemeen Grondslagen Gebruikelijke zorg Persoonlijke Verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf Kortdurend Verblijf Veranderingen per hoofdstuk van de Indicatiewijzer Algemeen Grondslagen Gebruikelijke zorg Persoonlijke Verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf Kortdurend Verblijf Palliatief terminale zorg Thuisbeademing AWBZ-zorg in het onderwijs... 12

3 1.1 Veranderingen op onderwerp Per gewijzigd onderwerp wordt aangegeven waar dit op de Beleidsregels van invloed is geweest. Hier worden alleen de onderwerpen genoemd die betrekking hebben op meerdere bijlagen van de Beleidsregels. Onderwerp Algemeen Grondslagen Gebruikelijke zorg Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf Kortdurend Verblijf 1. Nieuwe functie Kortdurend Verblijf 2. Splitsing Behandeling in BH individueel en BH groep X Algemene wijziging: In iedere bijlage bij de Beleidsregels is het wettelijk kader gewijzigd in Relevante wet- en regelgeving.

4 1.2 Veranderingen per bijlage bij de Beleidsregels In dit hoofdstuk wordt per bijlage van de Beleidsregels weergegeven wat er is veranderd met daarbij ook de kleine veranderingen die niet op meerdere Beleidsregels van toepassing zijn Algemeen 1. Er zijn twee definities toegevoegd, te weten cliëntprofiel en zorgzwaartepakket. 2. De definitie mantelzorg is gewijzigd. Deze is nu gelijk aan de definitie die in de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt gebruikt. 3. In paragraaf 2.5 is nieuw beschreven dat de geldigheidsduur van een indicatiebesluit maximaal 15 jaar is. Het ministerie van VWS bereidt hiermee nieuw beleid voor. De mogelijkheid voor het toepassen van deze termijn is nu alvast verankerd in de regelgeving. Dit beoogd beleid moet nog verder worden uitgewerkt. Wanneer gedurende het jaar duidelijk is in welke situaties een maximale geldigheidsduur van vijftien jaar kan gelden, past het CIZ zijn werkwijze hier op aan. Tot het moment waarop dit duidelijk is, geeft het CIZ nog indicatiebesluiten af met een maximale geldigheidsduur van vijf jaar. Uitzondering hierop is de geldigheidsduur van indicatiebesluiten voor palliatief terminale zorg; dergelijke indicatiebesluiten kennen technisch een geldigheid van 100 jaar, maar zijn in de praktijk geldig tot het moment waarop verzekerde overlijdt. 4. Het afwegingskader in paragraaf 3 is aangepast vanwege een wijziging van artikel 6 van het Zib, punt g is toegevoegd: welk cliëntprofiel het beste bij de zorgvrager past. 5. In paragraaf 3.4 wordt beschreven dat enige ondoelmatigheid acceptabel is bij kinderen en jong volwassenen bij de weging van een indicatie met of zonder Verblijf. Hierbij is nu duidelijker aangegeven dat bij jong volwassenen, naast het feit dat sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden, ook de cumulatieve voorwaarden gelden zoals deze bestaan voor kinderen. Dit was in 2010 al zo bedoeld. 6. De 18 dagdelen richtlijn is verplaatst naar paragraaf 3.4 (stap 4: beslissing: AWBZ-zorg met of zonder Verblijf). De richtlijn is tevens inhoudelijk aangepast. Beschreven is dat de dagdelen Behandeling groep meetellen in de 18 dagdelen richtlijn. Ook is de tekst al dan niet als respijtzorg verwijderd. Dit omdat het geen toegevoegde waarde heeft. 7. In paragraaf 3.5 wordt, naar aanleiding van wijzigingen in Bza en Zib, beschreven dat een indicatie met de functie Verblijf wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket. 8. Verwijderd in paragraaf 3.5 de tekst Tevens wordt, indien mogelijk, het mantelzorgaandeel geregistreerd als onderdeel van de bruto AWBZ-aanspraak van verzekerde. Dit omdat dit in 2010 al niet meer in het indicatiebesluit werd vermeld Grondslagen Er zijn geen wijzigingen in de bijlage Grondslagen.

5 1.2.3 Gebruikelijke zorg 1. In paragraaf 2 van de bijlage wordt onder toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding duidelijker beschreven wat onder gebruikelijke zorg wordt verstaan. Hierin wordt ook aangegeven dat het uur substantieel wordt gerekend tot de gebruikelijke zorg en niet tot de bovengebruikelijke zorg. 2. Gebruikelijke zorg is bij de functies PV, VP en BG eenduidig beschreven: 2.1. Toegevoegd aan paragraaf 2.2 het punt: Verpleging van de volwassen verzekerde is geen gebruikelijke zorg Bij Gebruikelijke Begeleiding in paragraaf 2.3 wordt beschreven dat alle Begeleiding van de verzekerde door de ouder, door partners onderling, door inwonende kinderen en/of andere huisgenoten gebruikelijke zorg is in kortdurende situaties. 3. In paragraaf 2.2 is toegevoegd dat VP-handelingen door ouders aan kinderen die doelmatig aan te leren zijn, in kortdurende situaties vallen onder gebruikelijke zorg. 4. Ook toegevoegd aan paragraaf 2.2 is het punt dat er een indicatie kan worden afgegeven voor het aanleren van VP-handelingen aan de gebruikelijke zorger en/of mantelzorger. 5. De gebruikelijke bijdrage van een ouder aan de begeleiding van een kind wordt beschreven onder paragraaf Toegevoegd aan paragraaf 2.3 Gebruikelijke Begeleiding: Als het gaat om een chronische situatie is de Begeleiding van een volwassen verzekerde gebruikelijke zorg wanneer die Begeleiding naar algemeen aanvaarde maatstaven door partner, ouer, inwonend kind en/of andere huisgenoten in de persoonlijke levenssfeer onderling aan elkaar moet worden geboden. 7. Paragraaf 3 (Richtlijnen ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel bij verschillende leeftijden in relatie tot AWBZ-zorg) is gewijzigd voor wat betreft het ouderlijk toezicht bij verschillende leeftijdscategorieën Persoonlijke Verzorging 1. Het overzicht met gemiddelde tijden van PV-activiteiten is aangepast. Er zijn activiteiten bijgekomen: 1.1. Scheren is een handeling binnen activiteit 2.1 (Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid). De gemiddelde tijd is 10 minuten Aanbrengen D.P.S en verwijderen D.P.S zijn handelingen binnen activiteit 2.2 (aanbrengen/verwijderen van prothese/hulpmiddel). De gemiddelde tijd is 5 minuten per handeling Aanbrengen T.E.N.S en verwijderen T.E.N.S zijn handelingen binnen activiteit 2.2 (aanbrengen/verwijderen van prothese/hulpmiddel). De gemiddelde tijd is 5 minuten per handeling.

6 1.2.5 Verpleging 1. Het overzicht met gemiddelde tijden van VP-activiteiten is aangepast. Er zijn activiteiten bijgekomen: 1.1. Darmspoelen is een handeling binnen activiteit 1.4 (Ondersteuning bij uitscheiding). De gemiddelde tijd bedraagt 30 minuten Verwisselen van de binnencanule is een handeling binnen activiteit 2.1 (Gespecialiseerd verpleegkundig handelen). De gemiddelde tijd is 10 minuten per keer. 2. Het overzicht met gemiddelde tijden van VP-activiteiten is aangepast. Er zijn activiteiten gewijzigd: 2.1. Bij activiteit 1.5 (Medicatie) is bij Toedienen medicatie via injecteren de tekst in een lokaal, niet intacte huid verwijderd. Dit omdat deze toevoeging veel onduidelijkheid teweeg bracht. De gemiddelde tijd is niet gewijzigd De gemiddelde tijd van de handeling Uitzuigen trachea, mond/keelholte is gelijk gesteld met de tijd zoals deze in de tabel van thuisbeademing staat. De gemiddelde tijd is 10 minuten per keer. 3. Het overzicht met gemiddelde tijden van activiteiten met betrekking tot thuisbeademing is aangepast. Er zijn activiteiten bijgekomen: 3.1. Airstacken is een handeling binnen activiteit 2.1 (Gespecialiseerd verpleegkundig handelen). De gemiddelde tijd is 8,5 minuten per keer Peppen is een handeling binnen activiteit 2.1 (Gespecialiseerd verpleegkundig handelen). De gemiddelde tijd is 15 minuten per keer Het verwisselen van de binnencanule is een onderdeel van de handeling Verwisselen van de beademingscanule binnen activiteit 2,1 (Gespecialiseerd verpleegkundig handelen). De gemiddelde tijd is 10 minuten per keer. 4. Het overzicht met gemiddelde tijden van activiteiten met betrekking tot thuisbeademing is aangepast. Er zijn activiteiten gewijzigd: 4.1. Bij de handeling Bronchiaal toilet, ook wel druppelen/sprayen/spoelen met NaCl genoemd is de tekst of het gebruik van een coughlator toegevoegd Begeleiding 1. In paragraaf 3, indicatiecriteria, is de toegang voor verzekerden met de grondslag Zintuiglijke handicap voor de functie Begeleiding geregeld met de volgende tekst: Bij verzekerden met een grondslag Zintuiglijke handicap geldt dat zij op basis van de voorwaarden die gesteld zijn aan deze grondslag toegang hebben tot de functie Begeleiding. 2. Het indicatiecriterium Toezicht ( Een verzekerde is aangewezen op Begeleiding in de vorm van toezicht als sprake is van tenminste leveringsvoorwaarde B2 op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en/of Begeleiding ) is verplaatst van de bijlage Gebruikelijke zorg naar de bijlage Begeleiding. 3. Bij de uitleg van de maximale omvang van Begeleiding (individueel) in paragraaf 4.1 is een passage toegevoegd: Als in uitzonderingsgevallen de zorgbehoefte van de verzekerde uitgaat boven de genoemde maxima in de tabel, wordt additionele zorg gemotiveerd geïndiceerd. 4. Begeleiding in groepsverband is een integraal pakket. De passage onder maximale omvang bij Begeleiding in groepsverband is gewijzigd. Duidelijker wordt nu omschreven welke functies naast Begeleiding in groepsverband moeten worden geïndiceerd en welke binnen het pakket horen.

7 1.2.7 Behandeling 1. In paragraaf 2.1 wordt beschreven dat AWBZ Behandeling ook monodisciplinair kan zijn. 2. De volgorde van beschrijven van de verschillende vormen van Behandeling is gewijzigd. Begonnen wordt nu met de vorm van Behandeling die het meest voorkomt (continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg). 3. De functie Behandeling algemeen is gesplitst in Behandeling individueel en Behandeling groep. Onder andere paragraaf 4.1 is hieraan aangepast; aan Behandeling in groepsverband is een omvang toegekend. 4. Bij de vorm Kortdurende Behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of gedrag is het woord kortdurend verwijderd. Dit omdat de geldigheidsduur is gewijzigd naar 2 jaar en dit niet meer als kortdurend wordt beschouwd. 5. In paragraaf 4.1 is opgenomen dat, indien medisch noodzakelijk, de functie Behandeling groep ook het Vervoer naar en van de instelling omvat Verblijf 1. De relevante wet- en regelgeving (het wettelijk kader) is aangepast. Dit naar aanleiding van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in artikel 9 en 13 van het Bza, artikel 1 en 6 van het Zib en artikel 1 van de Regeling Zorgaanspraken AWBZ. 2. Bij de indicatiecriteria is nieuw opgenomen dat de verzekerde meer dan drie etmalen per week moet zijn aangewezen op Verblijf om in aanmerking te komen voor de functie Verblijf. 3. Paragraaf 4.1 (Aard, inhoud en omvang) is aangepast. De termen zorgzwaartepakket en cliëntprofiel zijn toegepast in deze paragraaf: Een zorgzwaartepakket is naar aard, inhoud en omvang bij een cliëntprofiel passende samenhangende zorg als omschreven in de Regeling zorgaanspraken AWBZ Kortdurend Verblijf 1. De functie Kortdurend Verblijf is nieuw. In bijlage 9 van de Beleidsregels wordt beschreven wat de indicatiecriteria zijn. Ook staat hierin wat wordt verstaan onder permanent toezicht en de afbakening hiervan met ouderlijk toezicht. Ook de omvang en de geldigheidsduur zijn beschreven.

8 2.0 Veranderingen per hoofdstuk van de Indicatiewijzer De wijzigingen die zijn aangebracht in de versie 4.0 ten opzichte van versie 3.0 zijn veelal een gevolg van aanpassingen in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ. De wijzigingen die hierin plaats hebben gevonden zijn in hoofdstuk 1 te lezen en zijn nogmaals opgenomen in dit hoofdstuk. Naast wijzigingen voortkomend uit de aanpassing van de Beleidsregels zijn er teksten gewijzigd in de Indicatiewijzer ter verduidelijking of ter volledigheid. Alle doorgevoerde wijzigingen zijn in de Indicatiewijzer gemarkeerd met een tekst in de kantlijn. Deze tekst geeft weer wat er is gewijzigd en waarom de tekst is gewijzigd. 2.1 Algemeen 1. Er zijn twee definities toegevoegd, te weten cliëntprofiel en zorgzwaartepakket. 2. De definitie mantelzorg is gewijzigd. Deze is nu gelijk aan de definitie die in de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt gebruikt. 3. In paragraaf is nieuw beschreven dat de geldigheidsduur van een indicatiebesluit maximaal 15 jaar is. Het ministerie van VWS bereidt hiermee nieuw beleid voor. De mogelijkheid voor het toepassen van deze termijn is nu alvast verankerd in de regelgeving. Dit beoogd beleid moet nog verder worden uitgewerkt. Wanneer gedurende het jaar duidelijk is in welke situaties een maximale geldigheidsduur van vijftien jaar kan gelden, past het CIZ zijn werkwijze hier op aan. Tot het moment waarop dit duidelijk is, geeft het CIZ nog indicatiebesluiten af met een maximale geldigheidsduur van vijf jaar. Uitzondering hierop is de geldigheidsduur van indicatiebesluiten voor palliatief terminale zorg; dergelijke indicatiebesluiten kennen technisch een geldigheid van 100 jaar, maar zijn in de praktijk geldig tot het moment waarop verzekerde overlijdt. 4. Het afwegingskader in paragraaf 2.3 is aangepast vanwege een wijziging van artikel 6 van het Zib, punt g is toegevoegd: welk cliëntprofiel het beste bij de zorgvrager past. 5. In paragraaf wordt beschreven dat enige ondoelmatigheid acceptabel is bij kinderen en jong volwassenen bij de weging van een indicatie met of zonder Verblijf. Hierbij is nu duidelijker aangegeven dat bij jong volwassenen, naast het feit dat sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden, ook de cumulatieve voorwaarden gelden zoals deze bestaan voor kinderen. Dit was in 2010 al zo bedoeld. 6. De 18 dagdelen richtlijn is verplaatst naar paragraaf (stap 4: beslissing: AWBZ-zorg met of zonder Verblijf). De richtlijn is tevens inhoudelijk aangepast. Beschreven is dat de dagdelen Behandeling groep meetellen in de 18 dagdelen richtlijn. Ook is de tekst al dan niet als respijtzorg verwijderd. Dit omdat het geen toegevoegde waarde heeft. 7. In paragraaf wordt, naar aanleiding van wijzigingen in Bza en Zib, beschreven dat een indicatie met de functie Verblijf wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket. 8. Verwijderd in paragraaf de tekst Tevens wordt, indien mogelijk, het mantelzorgaandeel geregistreerd als onderdeel van de bruto AWBZ-aanspraak van verzekerde. Dit omdat dit in 2010 al niet meer in het indicatiebesluit werd vermeld.

9 2.2 Grondslagen 1. De tekst onder een voorlopige grondslag op grond van een ernstig vermoeden is aangepast. De tekst in versie 3.0 bleek onvoldoende duidelijk te zijn. 2. In paragraaf is de term terminale situatie duidelijker uitgelegd dan in de voorgaande versie. 3. De tekst onder visuele stoornissen en beperkingen in paragraaf is tekstueel gewijzigd ten opzichte van versie 3.0. De vorige tekst bleek niet voldoende duidelijk te zijn. 4. De tekst over het syndroom van Korsakov (onder specifieke punten is aangepast. De tekst is afgestemd met het Korsakov Kennis Centrum. 5. Paragraaf (Verstandelijk gehandicapten met eveneens een grondslag Psychiatrische aandoening/beperking) is aangepast. De tekst in versie 3.0 was minder duidelijk. 6. Paragraaf (Grondslag bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)) is aangepast. De tekst in versie 3.0 bleek niet voldoende duidelijk te zijn. 2.3 Gebruikelijke zorg 1. Het hoofdstuk Gebruikelijke zorg is qua opbouw gewijzigd. De opbouw is nu beter afgestemd op de Beleidsregels. Ook worden de uitzonderingen beschreven en toegelicht, waar voorheen een verwijzing stond naar de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ. 2. In paragraaf 3.4 staat een omschrijving van de term gebruikelijke zorg. De definitie van gebruikelijke zorg is opgenomen in het Besluit zorgaanspraken AWBZ en daarmee aangepast in de Beleidsregels en de Indicatiewijzer. 3. De gewijzigde definitie van Gebruikelijke zorg betekent dat ook de term substantieel meerzorg duidelijker kan worden beschreven en uitgewerkt. Duidelijk is nu dat het uur substantieel behoort tot de gebruikelijke zorg. In paragraaf 3.4 zijn ook aandachtspunten opgenomen ter verduidelijking. 4. In het hoofdstuk Gebruikelijke zorg zijn passages herschreven over PV, VP en BG tijdens kinderopvang en/of onderwijs. Deze passages staan in de paragrafen over gebruikelijke zorg per functie. De teksten zijn verduidelijkt ten opzichte van versie Vanwege de aard van de handelingen is het aanleren van verpleegkundige handelingen van de gebruikelijke zorger aan een andere gebruikelijke zorger en/of mantelzorger geen gebruikelijke zorg. Het aanleren van deze handelingen kan worden geïndiceerd. 6. De richtlijn bij (dreigende) overbelasting van partner, ouder, volwassen kind en/of andere huisgenoten (paragraaf 4.5) is gewijzigd. De tekst is verduidelijkt ten opzichte van versie De bijlage bij het hoofdstuk (richtlijnen ten aanzien van de gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel bij verschillende leeftijden in relatie tot AWBZzorg) is gewijzigd. Het onderscheid tussen het ouderlijk toezicht en het toezicht op basis van aandoeningen, stoornissen en beperkingen is verduidelijkt. 2.4 Persoonlijke Verzorging 1. De afbakening met de kinderopvang (onder wettelijk voorliggende voorzieningen ) is ten opzichte van versie 3.0 duidelijker beschreven. 2. In paragraaf 5.4 onder A Omvang zijn er twee extra punten beschreven waarmee rekening wordt gehouden in de bepaling van de omvang van de indicatie voor PV bij kinderen. Deze punten zijn toegevoegd om volledig te zijn. De punten hebben betrekking op de benodigde PV tijdens BG groep, BH groep en Kortdurend Verblijf.

10 3. De passage over peritoneaaldialyse en hemodialyse in paragraaf 5.5 (specifieke punten) is aangepast. Deze vormen van dialyse zijn uitgebreide beschreven, inclusief een overzicht van PV-handelingen die behoren bij peritoneaaldialyse. 4. De tabel met gemiddelde tijden en activiteiten (bijlage bij hoofdstuk 5) is gewijzigd. Er zijn activiteiten toegevoegd: a) Scheren is een handeling binnen activiteit 2.1 (Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid). De gemiddelde tijd is 10 minuten. b) Aanbrengen D.P.S en verwijderen D.P.S zijn handelingen binnen activiteit 2.2 (aanbrengen/verwijderen van prothese/hulpmiddel). De gemiddelde tijd is 5 minuten per handeling. c) Aanbrengen T.E.N.S en verwijderen T.E.N.S zijn handelingen binnen activiteit 2.2 (aanbrengen/verwijderen van prothese/hulpmiddel). De gemiddelde tijd is 5 minuten per handeling. 2.5 Verpleging 1. In paragraaf 6.4 onder A Omvang zijn er twee extra punten beschreven waarmee rekening wordt gehouden in de bepaling van de omvang van de indicatie voor VP bij kinderen. Deze punten zijn toegevoegd om volledig te zijn. De punten hebben betrekking op de benodigde VP tijdens BG groep, BH groep en Kortdurend Verblijf. 2. De tabel met gemiddelde tijden en activiteiten (bijlage bij hoofdstuk 6) is gewijzigd. Er zijn activiteiten toegevoegd: a) Darmspoelen is een handeling binnen activiteit 1.4 (Ondersteuning bij uitscheiding). De gemiddelde tijd bedraagt 30 minuten. b) Verwisselen van de binnencanule is een handeling binnen activiteit 2.1 (Gespecialiseerd verpleegkundig handelen). De gemiddelde tijd is 10 minuten per keer. 3. De tabel met gemiddelde tijden en activiteiten (bijlage bij hoofdstuk 6) is gewijzigd. Er zijn activiteiten aangepast: a) Bij activiteit 1.5 (Medicatie) is bij Toedienen medicatie via injecteren de tekst in een lokaal, niet intacte huid verwijderd. Dit omdat deze toevoeging veel onduidelijkheid teweeg bracht. De gemiddelde tijd is niet gewijzigd. b) De gemiddelde tijd van de handeling Uitzuigen trachea, mond/keelholte is gelijk gesteld met de tijd zoals deze in de tabel van thuisbeademing staat. De gemiddelde tijd is 10 minuten per keer. 2.6 Begeleiding 1. De passage over naast elkaar indiceren van Begeleiding individueel en AWBZ Behandeling is aangepast. In voorkomende gevallen kan oefenen naast AWBZ Behandeling plaatsvinden. 2. De tekst over het indiceren van Begeleiding in combinatie met Behandeling of Behandeling groep is aangepast aan de invoering van Behandeling groep per 1 januari De tabel met prestatievelden uit de Wmo is verduidelijkt ten aanzien van de relatie met de AWBZ aanspraken. 4. De tekst over arbeidsvoorzieningen in paragraaf 7.3 onder wettelijk voorliggende voorzieningen is gewijzigd. De tekst in versie 3.0 bleek onvoldoende duidelijk te zijn. 5. In paragraaf 7.4 onder A Omvang zijn er twee punten beschreven waarmee rekening wordt gehouden in de bepaling van de omvang van de indicatie voor BG bij kinderen. Deze punten zijn toegevoegd om volledig te zijn. De punten hebben betrekking op de benodigde BG (individueel) tijdens BG groep, BH groep en Kortdurend Verblijf.

11 6. De passages Begeleiding in groepsverband bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar, Begeleiding in groepsverband bij kinderen van 4 jaar en ouder en Begeleiding in groepsverband bij volwassenen zijn aangepast. De aanspraak op Begeleiding groep of Behandeling in groepsverband is hierin uitgewerkt. 7. De tekst Behandelaars op de achtergrond in paragraaf 7.5 Specifieke punten is aangepast aan de wijziging in de Beleidsregels met betrekking tot de functie Behandeling groep. 2.7 Behandeling 1. AWBZ- Behandeling kan in voorkomende gevallen ook monodisciplinair zijn. Wel moet worden voldaan aan de overige criteria, zoals dat de Behandeling van specifieke aard moet zijn. 2. Bij de behandelvorm Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of gedrag is het woord kortdurend verwijderd. Dit omdat de geldigheidsduur van deze behandelvorm gewijzigd is naar twee jaar en dit niet meer als kortdurend wordt beschouwd. 3. De passage over consultatie is gewijzigd. De tekst in de vorige versie was minder duidelijk. 4. De tekst over zorgverzekeringswet onder 8.3 E wettelijk voorliggende voorzieningen bleek in versie 3.0 onvoldoende duidelijk te zijn. De tekst is daarom in versie 4.0 aangepast. 5. In de Beleidsregels (in de bijlage Behandeling) is de aanspraak op Behandeling in groepsverband uitgewerkt. a) In paragraaf 8.4 (onder A2 Omvang van Behandeling groep) wordt de omvang van Behandeling groep beschreven. b) In paragraaf 8.4 (onder Behandeling groep of Begeleiding groep met Behandeling) is verdere invulling gegeven aan het feit dat Behandeling in groepsverband niet meer alleen van toepassing is op (Kortdurende) Behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of gedrag. c) De tekst integraal pakket in paragraaf 8.4 is toegevoegd, omdat deze passage is opgenomen in de Beleidsregels, bijlage Behandeling. 6. De geldigheidsduur van Behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of gedrag is in de Beleidsregels gewijzigd van één jaar naar maximaal twee jaar. 7. In paragraaf 8.5 specifieke punten is de passage over AWBZ-(hoofd)behandelaar gewijzigd om het onderscheid tussen AWBZ- en Zvw-behandeling scherper te formuleren. 2.8 Verblijf 1. Het hoofdstuk Verblijf is qua opbouw gewijzigd. De opbouw sluit nu beter aan bij de Beleidsregels en de overige hoofdstukken van de. 2. In paragraaf 9.4 onder A. Aard, inhoud en omvang is een passage opgenomen over het best passend cliëntprofiel. Hierin is beschreven dat in uitzonderingsgevallen een cliëntprofiel kan worden gekozen buiten de reeks van de dominante grondslag. 3. De cumulatieve criteria voor het indiceren van ZZP VV 10 zijn gewijzigd in overleg met het ministerie van VWS.

12 2.9 Kortdurend Verblijf 1. De functie Kortdurend Verblijf is nieuw. In dit hoofdstuk van de wordt een verdere invulling gegeven aan hetgeen in de Beleidsregels (bijlage 9) over de functie Kortdurend Verblijf is beschreven Palliatief terminale zorg 1. De cumulatieve criteria voor het indiceren van ZZP VV 10 zijn gewijzigd in overleg met het ministerie van VWS Thuisbeademing 1. De passage verantwoordelijkheden bij thuisbeademing zijn aangepast aan de actualiteit. 2. In paragraaf 12.3 staat een overzicht met activiteiten en handelingen. De inhoud van de tabel is aangepast. a) De handeling bronchiaal toilet is aangepast. b) De handelingen airstacken en peppen zijn toegevoegd. c) De handeling verwisselen van de binnencanule is als onderdeel van de handeling verwisselen van de beademingscanule toegevoegd AWBZ-zorg in het onderwijs 1. In paragraaf 13.3 is de passage de leerplicht en de voorliggendheid van het onderwijs gewijzigd. De tekst in versie 3.0 was minder duidelijk. 2. In paragraaf 13.5 is een kleine passage opgenomen over het volgen van onderwijs wanneer een kind een ZZP geïndiceerd heeft gekregen. In deze situaties overlegt de school met de zorgaanbieder over de inzet van extra zorg vanuit het zorgzwaartepakket van deze leerling. De passage is opgenomen in verband met onduidelijkheid over de verdeling van de uren zorg voor school en voor de instelling. 3. Twee passages in bijlage 2 van het hoofdstuk zijn aangepast. Het gaat om indicatiestelling betreffende het speciaal onderwijs en afbakening indicatiestelling AWBZ en speciaal onderwijs. De teksten in versie 3.0 waren minder duidelijk.

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind In de Beleidsregels is bepaald dat een beschermende woon-omgeving voor een kind beschouwd moet worden als door

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2011 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging 5 2.3 Gebruikelijke

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2010 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging 5 2.3 Gebruikelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Relevante criteria respijtzorg; begeleiding ter vervanging van school en kinderopvang Respijtzorg kan geïndiceerd worden in geval van (dreigende) overbelasting van de verzorger(s),

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Verschil tussen tijdelijk verblijf en kortdurend verblijf als het gaat om respijtzorg Het CIZ heeft in dit geval terecht als respijtzorg een etmaal verblijf geïndiceerd.

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 1.0 18 december 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Voorwoord en Ten geleide 3. Hoofdstuk 2. Algemene uitgangspunten 7. Hoofdstuk 3. Grondslagen 23. Hoofdstuk 4. Gebruikelijke zorg 53

Hoofdstuk 1. Voorwoord en Ten geleide 3. Hoofdstuk 2. Algemene uitgangspunten 7. Hoofdstuk 3. Grondslagen 23. Hoofdstuk 4. Gebruikelijke zorg 53 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011 zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Voorwoord en Ten geleide 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

Datum: 20 juni 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 juni 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zware beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid zijn geen voorwaarde voor kortdurend verblijf Het CIZ concludeert dat er dat er geen sprake zou zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Voorwoord en ten geleide 3. Hoofdstuk 2. Algemene uitgangspunten 7. Hoofdstuk 3. Grondslagen 21. Hoofdstuk 4. Gebruikelijke zorg 53

Hoofdstuk 1. Voorwoord en ten geleide 3. Hoofdstuk 2. Algemene uitgangspunten 7. Hoofdstuk 3. Grondslagen 21. Hoofdstuk 4. Gebruikelijke zorg 53 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Voorwoord en ten geleide 3 Hoofdstuk 2. Algemene uitgangspunten 7 Hoofdstuk 3. Grondslagen 21 Hoofdstuk 4. Gebruikelijke zorg 53 Hoofdstuk 5. Persoonlijke Verzorging 63 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 4 2.1 Definities 4 2.2 Grondslagen 6 2.3 Functies 7 2.4 Omvang 7 2.5 Geldigheidsduur 9 2.6 Advies bij besluit 10 3 Afwegingskader 12 3.1 Stap 1: Probleemanalyse: zorgsituatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Voorwoord en Ten geleide 3. Hoofdstuk 2. Algemene uitgangspunten 7. Hoofdstuk 3. Grondslagen 21. Hoofdstuk 4. Gebruikelijke zorg 53

Hoofdstuk 1. Voorwoord en Ten geleide 3. Hoofdstuk 2. Algemene uitgangspunten 7. Hoofdstuk 3. Grondslagen 21. Hoofdstuk 4. Gebruikelijke zorg 53 CIZ Indicatiewijzer versie 3.0 Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010 zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Voorwoord en Ten geleide 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 4 2.1 Definities 4 2.2 Grondslagen 6 2.3 Functies 6 2.4 Omvang 7 2.5 Geldigheidsduur 8 2.6 Advies bij besluit 9 3 Afwegingskader 11 3.1 Stap 1:

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 20 maart 2012 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 20 maart 2012 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak Onderwerp: Samenvatting: Vervolgindicatiestelling voor behandeling Driejarig jongetje met het syndroom van Down krijgt van het CIZ geen vervolgindicatie voor behandeling omdat de geldigheidsduur van de

Nadere informatie

behorende bij Beleidsregels indicatiestelling AWBZ / versie 1 januari 2011

behorende bij Beleidsregels indicatiestelling AWBZ / versie 1 januari 2011 Verzamelde Bijlagen 2011 behorende bij Beleidsregels indicatiestelling AWBZ / versie 1 januari 2011 INHOUDSOPGAVE met CTRL+KLIK op gewenste bijlage komt u op de desbetreffende inhoudsopgave Bijlage 1 Algemeen

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 5.0 januari 2012 CIZ Indicatiewijzer versie 5.0 Toelichting op de

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 6.0 januari 2013 CIZ Indicatiewijzer versie 6.0 Toelichting op de

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.0 januari 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Achtergrond

Hoofdstuk 1 Achtergrond Werkinstructie: Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Datum: 06 oktober 2006 Ingangsdatum: Per direct Hoofdstuk 1 Achtergrond Inleiding In de terminale fase van hun leven kunnen mensen met een levensbedreigende

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Indicatiegeschil over handelwijze CIZ kan er toe leiden dat niet passend cliëntprofiel en bijbehoren ZZP wordt geïndiceerd Het geschil

Indicatiegeschil over handelwijze CIZ kan er toe leiden dat niet passend cliëntprofiel en bijbehoren ZZP wordt geïndiceerd Het geschil Onderwerp Indicatiegeschil over handelwijze CIZ kan er toe leiden dat niet passend cliëntprofiel en bijbehoren ZZP wordt geïndiceerd Datum 20 oktober 2014 Uitgebracht aan CIZ Soort uitspraak Advies als

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Beschermende woonomgeving 4 2.3 Therapeutisch leefklimaat 4 2.4 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22959 20 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf

Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf Onderwerp: Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Uitgebracht aan: In zijn advies

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 1. Algemeen

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 1. Algemeen Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010 Bijlage 1 Algemeen Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1 Algemeen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemeen 4 2.1 Definities 4 2.2 Grondslagen 6 2.3 Functies

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 september 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Verblijf / zorgzwaartepakket

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 september 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Verblijf / zorgzwaartepakket Onderwerp: Samenvatting: Grondslag en sectorvreemd ZZP In dit geschil gaat het om een verzekerde met ernstige psychiatrische problematiek die verblijft in een instelling voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: ZZP en begeleiding in groepsverband schoolgaande verzekerde In dit geschil gaat het om de vraag of een schoolgaande verzekerde met een ZZP in aanmerking kan komen voor begeleiding

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 6. Begeleiding

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 6. Begeleiding 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid 4 2.3 Directe omgeving 4 2.4 Het bieden van een dagprogramma ter

Nadere informatie

Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Verblijf/ zorgzwaartepakket. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Verblijf/ zorgzwaartepakket. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Zorgvorm: Indicatie voor verblijf bij kinderen; per geval vaststellen in hoeverre er sprake is van enige ondoelmatigheid

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Datum Betreft. (Dubbelklik en) typ de brieftekst. Toets F11 voor volgend veld.

Datum Betreft. (Dubbelklik en) typ de brieftekst. Toets F11 voor volgend veld. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Directie Langdurige Zorg Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Inlichtingen bij T 070 340 Datum Betreft

Nadere informatie

Zorgfuncties AWBZ en Wmo

Zorgfuncties AWBZ en Wmo Zorgfuncties AWBZ en Wmo Definitie De term zorgfunctie wordt gebruikt in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee wordt de soort zorg beschreven

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is.

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Onderwerp: Samenvatting: Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Bij de beoordeling of een

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving 5. Algemeen 7. Indicatiecriteria 8. Behandelvormen 9. Omvang en geldigheidsduur van de indicatie 15.

Relevante wet- en regelgeving 5. Algemeen 7. Indicatiecriteria 8. Behandelvormen 9. Omvang en geldigheidsduur van de indicatie 15. Beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 2 Beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf van Bureau Jeugdzorg (BJz) BJz is de bevoegde instantie om een indicatie af te geven voor minderjarige verzekerden met psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 1. Algemeen

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 1. Algemeen Bijlage 1 Algemeen Versie 1 januari 2008 Bijlage 1 Algemeen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemeen 4 2.1 Definities 4 2.2 Grondslagen 5 2.3 Functies 5 2.4 Omvang 5 2.5 Geldigheidsduur 6 2.6 Advies bij

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26768 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, kenmerk

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Tijdelijk verblijf en toepassing van de 18-dagdelenregel uit de beleidsregels Anders dan het CIZ acht het College aannemelijk dat het indiceren van twee etmalen

Nadere informatie

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak.

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Indicatiestelling voor verblijf Sinds 1 januari 2011 heeft de verzekerde, die is aangewezen op verblijf, aanspraak op zorg die is opgenomen in het ZZP, behorend bij het cliëntprofiel

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging 2011 Persoonlijke verzorging Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Inhoud 4 2.3 Onderscheid tussen en Begeleiding 3 Indicatiecriteria 6 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Datum: 23 maart 2009 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 23 maart 2009 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 23 maart 2009 Uitgebracht aan: Terminale patiënt in verzorgingshuis heeft vanwege gewijzigde omstandigheden aanspraak op hoger zorgzwaartepakket Dit betreft

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

Protocol gebruikelijke zorg

Protocol gebruikelijke zorg Protocol gebruikelijke zorg 13-11-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoofdregel gebruikelijke zorg... 4 Afweging gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg... 4 Gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 December 2013 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 201 4 ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Deze

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Datum: 20 augustus 2013 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 augustus 2013 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Behandeling dubbele grondslag (psychiatrie en verstandelijke beperking) - bij grondslag verstandelijke handicap behandeling vanuit AWBZ Als een verzekerde met zowel psychiatrische

Nadere informatie

Datum: 25 september 2012 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 25 september 2012 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Behandelmijder en minimale zorginzet In deze casus speelt de vraag of een verzekerde die (optimale) behandeling ten laste van de Zvw afwijst, een zogeheten behandelmijder,

Nadere informatie

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak)

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak) LJN: BZ9358, Centrale Raad van Beroep, 11/7248 AWBZ-T Datum uitspraak: 01-05-2013 Datum publicatie: 03-05-2013 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Tussenuitspraak.

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Problemen en oplossingen bij de indicatie van groepsgewijze behandeling in orthopedische kinderdagcentra (KDC s)

Problemen en oplossingen bij de indicatie van groepsgewijze behandeling in orthopedische kinderdagcentra (KDC s) Onderwerp: Samenvatting: Problemen en oplossingen bij de indicatie van groepsgewijze behandeling in orthopedische kinderdagcentra (KDC s) Als gevolg van de pakketmaatregelen per 1 januari 2009 zijn problemen

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 5. Verpleging

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 5. Verpleging 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Inhoud 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Afbakening Zvw en AWBZ 5 4 Omvang en geldigheidsduur van de indicatie 6 4.1

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 6.0 September 2008 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9 VV)... 2 2: Kortdurend herstelgerichte verpleging en verzorging in

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Voor Early Intervention bij jonge kinderen met het Downsyndroom (begeleiding en instructie ouders) is een AWBZindicatie

Voor Early Intervention bij jonge kinderen met het Downsyndroom (begeleiding en instructie ouders) is een AWBZindicatie Onderwerp: Voor Early Intervention bij jonge kinderen met het Downsyndroom (begeleiding en instructie ouders) is een AWBZindicatie mogelijk Samenvatting: Soort uitspraak: In deze zaak herziet het College

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7998

ECLI:NL:RBZWB:2014:7998 ECLI:NL:RBZWB:2014:7998 Instantie Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB-14_2064 Bestuursrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie