Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren"

Transcriptie

1 Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

2 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling Perspectiefplan Drugs- en drankverbod Dossiers en inzage 5 4. Dagprogramma Bedtijden Onderwijs Sport Bibliotheek Winkeltje 6 5. Verzorging Voeding en corveerooster Kleding Persoonlijke verzorging Medische verzorging Geestelijke verzorging 7 6. Gebruik kamer en persoonlijke bezittingen Gebruik kamer Persoonlijke bezittingen en verboden spullen Foto s 8 7. Contact met familie, vrienden en andere belangrijke personen Bezoek Telefoneren en post Op verlof gaan 8 8. Bescherming rechtspositie Bemiddelings- en klachtenregeling Medezeggenschap en cliëntenraad 9 9. Overige zaken Geld Aansprakelijkheid Brand of andere calamiteiten 9 2/10

3 1. Algemene inleiding Hallo, Welkom op Avenier, locatie Prisma. Avenier biedt intensieve hulp aan kinderen en jeugdigen met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. In de tijd die je hier bent werken we samen met jou en voor jou belangrijke personen aan een toekomst met perspectief. Hierbij vinden wij het belangrijk om respectvol en gelijkwaardig met elkaar om te gaan en om de verantwoordelijkheid te nemen voor ons handelen. In totaal bestaat Avenier uit vijf locaties; locatie Prisma open jeugdzorg en gesloten jeugdzorg (in Harreveld), locatie Anker gesloten jeugdzorg (in Harreveld), locatie Alexandra (in Almelo), locatie Sprengen gesloten jeugdzorg (in Wapenveld) en locatie Kolkemate justitiële jeugdzorg (in Zutphen). Iedere locatie bestaat uit meerdere afdelingen en heeft zijn eigen doelgroep en zijn eigen behandelmethodiek. Binnen de locatie Prisma open jeugdzorg, waar jij gaat verblijven, worden alleen jongens geplaatst. Er zijn in totaal drie open jeugdzorg afdelingen: Alpha, Omega en Gamma. De adresgegevens van de locatie Prisma zijn: Bezoekadres: Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld Postadres: Postbus 4, 7135 ZG Harreveld Algemeen telefoonnummer: Faxnummer: adres Website: Op Prisma wonen en werken we met veel mensen samen. Om het leef- en werkbaar te houden zijn bepaalde regels nodig. Dit alles hebben we beschreven in de huisregels open jeugdzorg Prisma. In deze huisregels kun je bijvoorbeeld lezen wat je kunt verwachten op de eerste dag dat je hier komt. Ook wordt er kort in gegaan op de behandeling. De belangrijkste regels, waar we ons allemaal aan moeten houden, staan er ook in genoemd. Elke leefgroep heeft naast de algemene huisregels ook enkele groepsafspraken. Dit zijn praktische afspraken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken in de groep, zoals op welke tijden er gegeten wordt. Lees de huisregels goed door. En als je vragen hebt, blijf er niet mee zitten. Stel ze gerust aan jouw mentor of een pedagogisch medewerker. Wij wensen je veel succes de aankomende tijd! 1.1. Omgangsvormen In Prisma verblijven en werken mensen met verschillende culturele achtergronden, levensovertuigingen, gewoontes en ideeën. Dat vraagt van iedereen ruimte en respect voor mensen die misschien net even anders denken en/of doen dan jijzelf. Dit verwachten we zowel van de pedagogisch medewerkers, jouw groepsgenoten als van jou. Schelden, agressief taalgebruik en fysieke agressie worden dan ook niet getolereerd. In de gebouwen van de locatie Prisma geldt een rookverbod. Wanneer je mag roken, dan rook je alleen buiten, daar waar het toegestaan is en meestal onder begeleiding van een medewerker. Volgens de Tabakswet mogen er geen rookwaren worden verstrekt of worden verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen roken. Voor de locatie Prisma geldt daarnaast dat als je jonger dan 16 jaar bent, maar ouder dan 14 jaar, je mag roken als jouw ouders/verzorgers hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven aan Avenier. Wij vinden het belangrijk dat je je aan de regels en afspraken houdt. Wanneer dit niet gebeurt spreken wij jou daarop aan en gaan we met jou hierover in gesprek. Eventuele consequenties naar aanleiding van jouw gedrag worden dan bepaald. 2. Binnenkomst Als je op Prisma komt, laten we je eerst jouw eigen kamer zien. Daarna vertellen we iets over de dagelijkse activiteiten. Het kan zijn dat voor jou de eerste week of weken een ander dagprogramma geldt dan voor de anderen. Je doet in ieder geval minimaal zes uur mee aan activiteiten op de groep. Bij binnenkomst moet je een aantal zaken bij je hebben zoals een geldige identiteitskaart of paspoort (plus eventueel een verblijfsvergunning), een inentingskaart, een saneringskaart van de tandarts, een inschrijvingsbewijs van jouw zorgverzekeraar en jouw burgerservicenummer (het voormalige sofinummer). Bij binnenkomst kunnen pedagogisch medewerkers vragen naar de meegenomen spullen. Waardevolle bezittingen kun je in bewaring geven. De spullen die je bij je hebt, worden genoteerd. Sommige spullen zoals een mobiele telefoon mag je niet in je eigen bezit hebben en lever je bij de pedagogisch medewerkers in. Bij vertrek, bijvoorbeeld op verlof, kun je de ingeleverde spullen weer meenemen. Verboden goederen, zoals drugs, alcohol of wapens, worden in beslag genomen. 3/10

4 Opname-gesprek Met een pedagogisch medewerker (bij voorkeur de mentor) en zo mogelijk de gedragswetenschapper doe je het opname-gesprek. Dit is een kennismakingsgesprek waarin we over en weer allerlei aanvullende praktische informatie aan elkaar kunnen geven. Over bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken, de teamsamenstelling, de methodiek van de behandeling, checken van telefoonnummers e.d. Al jouw vragen kun je in dit gesprek kwijt. We overhandigen je een informatiepakket met daarin onder andere: - Een folder van Avenier - Een folder van de afdeling waar je geplaatst bent - Deze huisregels - Informatie over het indienen van een klacht - De informatiefolder van de vertrouwenspersoon - De informatiefolder van de cliëntenraad - Het protocol dossier van de jeugdige Op de dag van opname krijg je een mentor toegewezen. Als je de toegewezen mentor niet wil dan bespreek je dit eerst met het afdelingshoofd. Mocht je er niet uitkomen dan kun je bij de locatiedirectie bezwaar maken. De locatiedirectie houdt met gefundeerde bezwaren rekening. De eerste paar weken maak je met veel verschillende personen kennis. Bijvoorbeeld de activiteitenbegeleider, de rapporteur, leraren van school, verpleegkundige, therapeut e.d. Uiterlijk twee weken na binnenkomst vindt er een medisch intakegesprek plaats door de medische dienst van Prisma. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan infectieziektepreventie, druggebruik, vaccinatie, medische voorgeschiedenis, lengte en gewicht. 3. Behandeling Je bent op Prisma geplaatst voor behandeling. Dit geldt voor alle jongens die hier wonen. De behandeling vindt voor het grootste gedeelte plaats op de leefgroep. Samen met pedagogisch medewerkers werk je aan jouw werkdoelen. Je hebt wekelijks een gesprek met je mentor; het zogenaamde mentorgesprek. Daarnaast bestaat de behandeling binnen Prisma uit voorlichtingsprogramma s, mogelijk groeps- of individuele gesprekstherapie en andere therapieën als creatieve therapie. Creatieve therapie is therapie door middel van muziek, theater, tekenen en schilderen Perspectiefplan Als je bij ons binnenkomt is er een voorlopig perspectiefplan opgesteld. Dit wordt gedaan aan de hand van de informatie die we al over je hebben gekregen. Binnen 12 weken na je aankomst op Gamma of Omega werken we dit voorlopig perspectiefplan nader uit in een perspectiefplan. Het perspectiefplan vormt de basis voor de structuur van jouw verblijf in Prisma. In het perspectiefplan wordt vastgelegd wat de doelen zijn van jouw opvoeding en behandeling tijdens jouw verblijf op Prisma en hoe we die willen bereiken. In het perspectiefplan leggen we ook vast wat jouw individuele werkdoelen zijn en wat je gaat doen op het gebied van onderwijs en andere activiteiten. Voordat jouw perspectiefplan wordt vastgesteld, wordt het met jou en met jouw ouders/verzorgers en (gezins)voogd/plaatsende instantie besproken. Periodiek wordt besproken of alles volgens plan verloopt of dat jouw perspectiefplan aangepast moet worden. Jouw ouders/verzorgers, gezinsvoogd / plaatsende instantie, het afdelingshoofd, de gedragswetenschapper, de mentor, de docent van school en de therapeut zijn hier, indien mogelijk, bij aanwezig. Op Alpha, de crisisobservatie afdeling gaat het iets anders dan op Gamma en Omega. Wanneer je op Alpha verblijft, wordt er in overleg met jou, jouw ouders/verzorgers en (gezins) voogd in 4 tot 16 weken bekeken welke behandeling het meest voor jou geschikt is. In deze periode is het de bedoeling dat er gewerkt wordt aan bepaalde doelen. Deze worden weergegeven in een voorlopig perspectiefplan. Dit voorlopig perspectiefplan wordt 6 weken na de dag van opname een definitief perspectiefplan. Daarvoor is wel jouw instemming, die jouw ouders/verzorgers en die (gezins)voogd/plaatsende instantie nodig. Je kan voor de bespreking van het perspectiefplan ook zelf, met behulp van je mentor, zaken op papier zetten die jij belangrijk vindt voor jouw behandeling. Op deze manier oefen je zelf ook invloed uit op jouw perspectiefplan en de perspectiefplanbespreking. Jouw mentor neemt, voordat de perspectiefplanbespreking plaatsvindt, het verslag dat hij/zij wil inbrengen bij de perspectiefplanbespreking met jou door. Dit is het moment dat je jouw eigen mening kunt geven en dingen kan toevoegen waarvan jij vindt dat ze belangrijk zijn om te benoemen in de perspectiefplanbespreking Drugs- en drankverbod Wij staan niet toe dat je gedragsbeïnvloedende middelen gebruikt, in je bezit hebt of erin handelt. Onder gedragsbeïnvloedende middelen verstaan we drugs, alcohol en kalmerings- en slaapmidddelen. Wij spannen ons tot het uiterste in om Prisma vrij van drugs en alcoholische drank te houden. 4/10

5 Wanneer je verslavende middelen blijft gebruiken, wordt dit een aandachtspunt in je behandeling. Afspraken en consequenties (bijvoorbeeld het uitvoeren van urinecontroles, tascontrole) worden opgenomen in jouw perspectiefplan. Als je zo verslaafd bent dat je daardoor dagelijks in de problemen komt, en daardoor niet goed functioneert op de groep, op school, in de vrije tijd e.d. dan kan in overleg met jou, jouw ouders/verzorgers en (gezins)voogd /plaatsende instantie besloten worden om jouw verblijf binnen Prisma te beëindigen. We verwijzen je dan bijvoorbeeld door naar de verslavingszorg Dossiers en inzage Bepaalde gegevens over jou en jouw verblijf nemen we op in een dossier. Hierin komen met name: - kopieën van ontvangen en verstuurde brieven over jou - perspectiefplannen - uitspraken van de klachtencommissie Als je wilt, mag je jouw eigen dossier inzien. Je hebt recht op een kopie van jouw perspectiefplan en de verslagen waarop het plan is gebaseerd. Je hebt het recht om van ons, op een voor jou begrijpelijke wijze, toelichting te krijgen op jouw dossier. Wanneer je jouw dossier wilt inzien, vraag je dit aan het afdelingshoofd of de gedragswetenschapper. Deze zorgt ervoor dat jij in de gelegenheid wordt gesteld jouw dossier (onder begeleiding) in te zien. Inzage en informatie aan wettelijke vertegenwoordiger Als je jonger bent dan 16 jaar of als je ouder bent dan 16 jaar en je niet in staat bent om goed in te schatten wat er over je staat geschreven, dan kan jouw wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld jouw ouders/verzorgers of jouw voogd) vragen om inzage of inlichtingen. De gedragswetenschapper kijkt dan altijd of jouw belangen zich daartegen niet verzetten. Als je 16 jaar of ouder bent en je bent wel in staat jouw belangen goed in te schatten, moet de wettelijk vertegenwoordiger jouw toestemming hebben om informatie uit te mogen wisselen over jou. De wettelijk vertegenwoordiger heeft altijd recht op inzage in jouw dossier als het gaat om zijn/haar eigen gegevens. Inzage en informatie aan derden In principe mogen de medewerkers van Avenier zonder jouw toestemming geen inlichtingen over jou en/of informatie uit jouw dossier aan anderen verstrekken. Als je niet in staat bent om jouw belangen goed in te schatten, kan je wettelijk vertegenwoordiger deze toestemming geven. Inzage en informatie van gegevens mogen wel worden gegeven aan Bureau jeugdzorg of andere zorgverleners. Dit mag alleen als zij die informatie nodig hebben voor een goede uitvoering van jouw zorg of als zij betrokken zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van een maatregel van kinderbescherming (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling). Het bewaren en vernietigen van het dossier In principe bewaren we na vertrek jouw dossier gedurende vijftien jaren in het archief. We bewaren het langer als dat, redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige hulpverlening of wetenschappelijk onderzoek, noodzakelijk is. Je kan bij het plaatsingsbureau een verzoek indienen om jouw dossier (voor een gedeelte) te vernietigen. Het plaatsingsbureau zal niet instemmen met het verzoek als redelijkerwijs aannemelijk is dat het bewaren (van dat gedeelte) van het dossier belangrijk is voor een ander, of als het wettelijk gezien niet mag worden vernietigd. 4. Dagprogramma In het dagprogramma is aangegeven hoe de dag is ingedeeld en wanneer de activiteiten plaatsvinden. Het dagprogramma omvat alle activiteiten van de tijd van opstaan s morgens tot de tijd van het naar bed gaan s avonds. Het programma is er onder meer op gericht om jouw eigen mogelijkheden beter te leren kennen en je te helpen je verder te ontplooien. Door de week en in het weekend zijn er gemeenschappelijke activiteiten in het dagprogramma opgenomen. Hieronder valt tijd voor recreatie, georganiseerde activiteiten en vrije tijd. Tijdens de eerste week of weken op Prisma kan het zijn dat je niet aan alle gemeenschappelijke activiteiten deelneemt. In overleg met jou worden hier afspraken over gemaakt. In het dagprogramma zijn ook de tijden opgenomen waarop je op jouw kamer moet blijven. Dit is tijdens het studie-uur na het avondeten en gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd. Het is mogelijk dat tijdens vakanties of weekenden activiteiten worden ondernomen die niet standaard in het dagprogramma zijn opgenomen. Voorbeelden zijn spelmiddagen, kampen en extra sporten. Van de pedagogisch medewerkers krijg je te horen wanneer deze activiteiten plaatsvinden. De dagprogramma s van de groepen kunnen op sommige punten iets van elkaar verschillen. De reden hiervoor is dat er op verschillende leefgroepen met andere methodieken gewerkt wordt. Per groep zijn hier afspraken over gemaakt. De pedagogisch medewerkers kunnen vertellen welke dit zijn. 5/10

6 4.1. Bedtijden De bedtijd is afhankelijk van jouw leeftijd. Op elke groep zijn er afspraken over de bedtijden. De laatste bedtijd is om uur. Tijdens de weekenden (vrijdag en zaterdag) en de schoolvakanties zijn de bedtijden wat later Onderwijs Je bent gedurende je verblijf in de instelling verplicht om onderwijs of andere scholings- en vormingsactiviteiten te volgen. Indien mogelijk houden we bij de keuze van het onderwijs rekening met jouw wensen en die van jouw ouders/verzorgers of (gezins)voogd. Scholengemeenschap Harreveld is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO). Deze school staat op het terrein in Harreveld. Op SG Harreveld worden verschillende vakrichtingen gegeven op VMBO-niveau en ook, door een verregaande samenwerking met het ROC Graafschap College uit Doetinchem, op MBO-niveau Sport Binnen het dagprogramma zijn sportmomenten opgenomen. Hier kun je gebruik van maken. Tijdens het sporten draag je sportkleding en sportschoenen zonder zwarte zolen. We raden je aan om sieraden af te doen in verband met het oplopen van eventuele blessures Bibliotheek Je mag, als dit past in jouw behandeling, lid worden van de bibliotheek te Lichtenvoorde. In overleg met de pedagogisch medewerkers kun je zelfstandig naar de bibliotheek gaan om boeken te lenen en/of terug te brengen Winkeltje Op het terrein van Harreveld is een klein winkeltje waar je van jouw eigen geld snoep, frisdrank, toiletartikelen, postzegels e.d kunt kopen. Op bepaalde tijden is dit winkeltje open. 5. Verzorging We vinden jouw lichamelijke en uiterlijke verzorging en hygiëne belangrijk. Je kunt hierbij denken aan goede voeding, verzorgde kleding en uiterlijk, medische verzorging e.d Voeding en corveerooster Binnen Prisma wordt op vaste tijden gekookt en gegeten. De tijden staan vermeld in het dagprogramma. Er wordt bij het menu rekening gehouden met jouw godsdienst en levensovertuiging. Je kunt alleen een bepaald dieet of aangepaste voeding krijgen als dat volgens de medische dienst om medische redenen noodzakelijk is. Op de groep is een corveerooster aanwezig waarin is aangegeven wie die dag welke taak voor zijn rekening neemt. Op die manier draagt een ieder zijn steentje bij om de groep schoon en leefbaar te houden Kleding Graag willen we dat jouw kleding er verzorgd uitziet. Het mag geen racisme of aanstootaangevende gedrag (zoals te veel bloot) oproepen. Bij binnenkomst moet je beschikken over een kledinguitzet: - 1 zomerjas/jack* - 1 winterjas/jack* - 3 lange broeken - 2 korte broeken* - 4 trui/sweatshirt - 6 t-shirts - 10 paar sokken - 2 pyjama s - 10 onderbroeken/boxershorts - 1 ochtendjas - 1 weekendtas - 2 paar schoenen - 1 paar badslippers - 1 badlaken - 1 zwembroek - 1 paar rubberlaarzen - 1 regenpak - 2 sets sportkleding * = afhankelijk van seizoen en duur opname Bij binnenkomst moet minimaal het aantal dat vermeld staat aanwezig zijn. Als het aantal minder is, dan moeten jouw ouders/verzorgers of de (gezins)voogd voor aanvulling zorgen. Zo lang het niet veel wordt, vinden we het niet erg als je extra kleding mee neemt. Daar waar het in de behandeling past, was je jouw kleding zelf. Jouw kleding wordt bij binnenkomst geregistreerd. Verkopen, weggeven en/of ruilen van kleding is niet toegestaan. 6/10

7 5.3. Persoonlijke verzorging Het aandacht besteden aan jouw uiterlijke verzorging en lichamelijke hygiëne vinden wij belangrijk. Wij stellen een aantal artikelen beschikbaar die je kunt gebruiken voor jouw persoonlijke verzorging. Het gemeenschappelijk gebruik van artikelen voor de lichaamsverzorging zoals tandenborstel, washandje e.d. vinden we niet goed. Dagelijks wordt er gedoucht. De tijden om te douchen zijn per groep verschillend. In overleg met de pedagogisch medewerkers kun je gaan douchen. Bij het douchen gelden een aantal regels. We verwachten dat je over de gang loopt met een badjas, dat je doucht met badslippers aan, dat je alleen doucht en dat je de douche schoon achter laat. In overleg met de pedagogisch medewerkers kun je naar de kapper gaan. De kosten worden, in overleg met de pedagogisch medewerkers en afhankelijk van het aantal keren dat je naar de kapper gaat, door Prisma betaald. Of je alleen of met begeleiding naar de kapper gaat, is afhankelijk van jouw behandeling Medische verzorging Wanneer je ziek bent, is rusten belangrijk. Met de pedagogisch medewerkers spreek je af of je op jouw kamer, de groep en/of de buitenlucht mag/kan verblijven. In overleg met de pedagogisch medewerkers bepaal je ook de benodigde verzorging en zorgmomenten. Medische dienst Avenier beschikt over een medische dienst. Als je bijvoorbeeld lichamelijke klachten hebt kan er, in overleg met de pedagogisch medewerkers, een afspraak worden gemaakt met de verpleegkundige van de medische dienst. Zo nodig stuurt de verpleegkundige jou door naar de huisarts, een tandarts of een fysiotherapeut. Dit gaat in overleg met jou en de pedagogisch medewerkers. Er is voor spoedgevallen 24 uur per dag een huisarts bereikbaar. Psychiater Op gezette tijden is er voor Prisma ook een psychiater aanwezig. Via de gedragswetenschapper kun je aangeven dat je een afspraak wilt maken. Deze bepaalt of er een consult gewenst of noodzakelijk is. Wijzingen in de medicatie of het gebruik ervan wordt in overleg met jou gedaan en maakt onderdeel uit van jouw behandeling. Medicatie Als medicatie nodig is, dan zorgt de verpleegkundige van de medische dienst ervoor dat de medicatie op de afdeling beschikbaar is. De pedagogisch medewerkers delen de medicatie op de voorgeschreven tijdstippen uit. Spoedrecepten (buiten kantoortijden) worden door de pedagogisch medewerkers gehaald bij de dienstapotheek Geestelijke verzorging Binnen Avenier is het mogelijk om gebruik te maken van de geestelijke verzorging. Je kunt bijvoorbeeld de kerk, gebedsdiensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten bijwonen. Met de geestelijk verzorger kun je ook in een vertrouwelijk contact praten over je levensvragen en/of je geloofsovertuiging. Dan kun je bijvoorbeeld samen de Bijbel of de Koran lezen, bidden, een kaarsje aansteken, samen nadenken over voor jou belangrijk levensvragen of gewoon stil zijn. 6. Gebruik kamer en persoonlijke bezittingen In iedere kamer is standaard een aantal spullen aanwezig. Daarnaast kun je, in overleg, ook persoonlijke bezittingen op jouw kamer houden. Wij vinden het belangrijk dat je netjes met jouw kamer, de spullen en jouw persoonlijke bezittingen omgaat Gebruik kamer Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van jouw kamer. De pedagogisch medewerkers houden in de gaten of je die verantwoordelijkheid ook neemt. Voor jouw eigen en andermans veiligheid zijn er rookmelders op de kamers. Wij verwachten dat je hier verstandig mee omgaat. In verband met verlies of diefstal van kleding en waardevolle spullen is het verstandig om jouw kamer op slot te doen als je niet op jouw kamer bent. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als je jouw kamer voor het eerst in gebruik neemt, maar ook tijdens jouw verblijf zullen de pedagogisch medewerkers samen met jou bekijken of alles aanwezig, opgeruimd en schoon is. Als je verhuist naar een andere kamer of uit Harreveld vertrekt wordt ook gekeken of alles nog heel en aanwezig is Persoonlijke bezittingen en verboden spullen Wij vinden het prima als je, tijdens jouw verblijf op Prisma, persoonlijke bezittingen bij je hebt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de spullen die je bij je draagt of in jouw kamer hebt. Als per ongeluk jouw persoonlijke bezitting wordt beschadigd of kwijtraakt door een medewerker wordt in overleg met jou gezocht naar een oplossing. Het is 7/10

8 niet toegestaan om persoonlijke bezittingen met anderen te ruilen, aan anderen uit te lenen of op een andere manier van eigenaar te laten wisselen. Binnen Prisma zijn we in het kader van de behandeling en de veiligheid streng als je verboden spullen in je bezit hebt. De volgende spullen mag je niet op je kamer of in je bezit hebben: - alcoholische dranken; - drugs en bijbehorende zaken (zoals bijvoorbeeld een petje met een wietblad erop); - wapens (bijvoorbeeld zakmessen). In overleg met het afdelingshoofd, gedragswetenschapper en de pedagogisch medewerkers worden spullen die in het kader van de behandeling niet toegestaan zijn of onveilige voorwerpen of verboden spullen apart opgeborgen. Spullen die volgens de wet verboden zijn, zoals drugs en wapens, worden in beslag genomen en bij de politie ingeleverd Foto s In overleg met de pedagogisch medewerkers, mag je foto s en een fotoalbum op jouw kamer hebben. Om jouw privacy en die van jouw groepsgenoten te beschermen, zijn er enkele afspraken gemaakt met betrekking tot het maken van foto s. Foto s maken op Prima mag als hier toestemming voor is van het afdelingshoofd of gedragswetenschapper. Je mag samen met andere jeugdigen op de foto staan, mits de pedagogisch medewerker (in overleg met afdelingshoofd en gedragswetenschapper) hier toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten de desbetreffende jeugdigen onderling toestemming aan elkaar geven. Het is niet toegestaan onderling foto s te ruilen. In overleg met jouw afdelingshoofd of gedragswetenschapper mogen jouw ouders of andere bezoekers jou fotograferen, maar zonder dat hier andere jeugdigen op staan. 7. Contact met familie, vrienden en andere belangrijke personen 7.1. Bezoek Personen die belangrijk voor jou zijn worden betrokken bij jouw behandeling. Als dit in de behandeling past, vinden we het heel belangrijk dat je contact met hen onderhoudt. In overleg met pedagogisch medewerkers kunnen ze bij jou op bezoek komen. Over de tijden en de frequentie van bezoek wordt in afstemming met elkaar afspraken gemaakt Telefoneren en post Op de groep heb je de mogelijkheid om te bellen. Afspraken om te bellen maak je samen met de pedagogisch medewerker. Deze afspraken staan ook vermeld in jouw perspectiefplan. Op Prisma kun je gewoon post verzenden en ontvangen Op verlof gaan Afhankelijk van de fase van de behandeling kun je op verlof gaan. In overleg met jou, jouw ouders/verzorgers en (gezins)voogd/ plaatsende instantie maken we hier afspraken over. Deze afspraken staan ook in jouw perspectiefplan. Als je op verlof gaat naar huis of een ander afgesproken adres worden jouw reiskosten (retour) vergoed door Avenier. In alle andere gevallen komen de reiskosten voor je eigen rekening of voor rekening van jouw ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Hierop kan door het afdelingshoofd/gedragswetenschapper op inhoudelijke gronden een uitzondering worden gemaakt. Als het voordeliger is, wordt er een kortingskaart gekocht. 8. Bescherming rechtspositie 8.1. Bemiddelings- en klachtenregeling Het kan zijn dat je het niet eens bent met een beslissing die door een medewerker van Avenier is genomen en dat je een andere oplossing wilt voor eventuele problemen. We verwachten van je dat je eerst probeert om problemen op te lossen op de plek waar ze zijn ontstaan, meestal op de groep waar je verblijft, door een gesprek met de pedagogisch medewerker, eventueel met de hulp van de mentor. Als dat niets oplost, kun je ook nog: a) een gesprek aanvragen met- of een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon b) een klacht indienen bij de klachtencommissie a) Vertrouwenspersoon Deze vertrouwenspersoon heeft een bijzondere positie binnen de instelling. De vertrouwenspersoon is namelijk niet in dienst van Avenier en is dus onafhankelijk. De naam zegt het al, je kunt in vertrouwen zaken met 8/10

9 hem/haar bespreken, dus zonder dat anderen daarvan iets te weten komen. De vertrouwenspersoon heeft namelijk een beroepsgeheim. Bij de vertrouwenspersoon kun je al jouw verhalen kwijt, kan je een vraag stellen of kun je terecht voor informatie over jouw rechten. De vertrouwenspersoon kan je helpen jouw probleem of klacht op te lossen door middel van bemiddeling. Bij hem of haar kun je ook een klacht indienen. Meer informatie hierover kun je lezen in de Bemiddelings- en klachtenregeling locaties Alexandra, Anker en Prisma. Vragen hierover kun je bijvoorbeeld aan jouw mentor stellen. b) Klachtencommissie Voor de behandeling van klachten heeft Avenier, locatie Prisma ook nog een onafhankelijke klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie werken dus, net als de vertrouwenspersoon, niet bij Avenier. Een gedetailleerde omschrijving van de procedure kun je vinden in de Bemiddelings- en klachtenregeling locatie Prisma en Alexandra. Hierin vind je ook de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan. Bij jouw mentor kun je altijd terecht met vragen of een uitleg over de procedure om een klacht in te dienen Medezeggenschap en cliëntenraad De locatiedirecteur zorgt ervoor dat er regelmatig overleg met een vertegenwoordiging van de jongeren is over zaken die gaan over het verblijf op Prisma. Wij kennen daarbij drie vaste overlegvormen: Het groepsgesprek Het groepsgesprek in onderdeel van de behandeling. In het groepsgesprek kunnen verschillende actuele onderwerpen aan bod komen. Ook bespreek je samen met jouw groepsgenoten en de pedagogisch medewerkers allerlei zaken die de groep aangaan zoals de groepsfeer, activiteiten die we met de groep kunnen gaan doen, onderwerpen vanuit en voor de jongerenraad e.d. De jongerenraad Dit is een overlegvorm waaraan vanuit elke groep een jongere deelneemt. In de jongerenraad bespreek je zaken die gaan over de onderwerpen die jij (of de pedagogisch medewerker) niet zelf kunt of mag veranderen. Hier kun je ook het best onderwerpen bespreken die over alle groepen gaan. Je kunt zaken voorleggen aan en bespreken met de locatiedirectie van de locatie Prisma. De jongerenraad komt één keer in de drie weken bij elkaar. Eén keer per zes weken is er overleg waar de locatiedirecteur bij aanwezig is. De cliëntenraad De cliëntenraad kan zich laten informeren over allerlei algemene zaken die voor iedereen van belang kunnen zijn. In de cliëntenraad zitten leden namens de jongeren en de ouders/verzorgers. De leden die namens de jongeren in de cliëntenraad zitten, zitten ook in de jongerenraad, zodat zij goed weten wat er onder de jongeren in de hele locatie speelt. De cliëntenraad komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. 9. Overige zaken 9.1. Geld Je krijgt van Avenier ongeveer 10,- zakgeld per week; jaarlijks verandert het zakgeldbedrag. Het bedrag is vrij besteedbaar. Vanuit opvoedkundige redenen kunnen beperkingen worden gesteld aan welke dingen je mag kopen. Per individu wordt dan afgesproken of jouw geld of pasjes van jouw rekeningen in de kluis van de leefgroep bewaard moeten worden. Als dit in bewaring wordt genomen dan krijg je hier een ontvangstbewijs van Aansprakelijkheid Als je schade veroorzaakt, kunnen de kosten daarvan op jou worden verhaald. Per situatie wordt het bedrag bepaald voor de vergoeding van de schade. Het afdelingshoofd kan met jou of met jouw wettelijke vertegenwoordiger een regeling treffen voor deze vergoeding Brand of andere calamiteiten Op de locatie Prisma wordt bij brand of een andere calamiteit gewerkt volgens een calamiteitenplan. In geval van een calamiteit zullen de pedagogisch medewerkers of het afdelingshoofd proberen de zaak onder controle te krijgen. 9/10

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie