Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren"

Transcriptie

1 Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

2 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling Perspectiefplan Drugs- en drankverbod Dossiers en inzage 5 4. Dagprogramma Bedtijden Onderwijs Sport Bibliotheek Winkeltje 6 5. Verzorging Voeding en corveerooster Kleding Persoonlijke verzorging Medische verzorging Geestelijke verzorging 7 6. Gebruik kamer en persoonlijke bezittingen Gebruik kamer Persoonlijke bezittingen en verboden spullen Foto s 8 7. Contact met familie, vrienden en andere belangrijke personen Bezoek Telefoneren en post Op verlof gaan 8 8. Bescherming rechtspositie Bemiddelings- en klachtenregeling Medezeggenschap en cliëntenraad 9 9. Overige zaken Geld Aansprakelijkheid Brand of andere calamiteiten 9 2/10

3 1. Algemene inleiding Hallo, Welkom op Avenier, locatie Prisma. Avenier biedt intensieve hulp aan kinderen en jeugdigen met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. In de tijd die je hier bent werken we samen met jou en voor jou belangrijke personen aan een toekomst met perspectief. Hierbij vinden wij het belangrijk om respectvol en gelijkwaardig met elkaar om te gaan en om de verantwoordelijkheid te nemen voor ons handelen. In totaal bestaat Avenier uit vijf locaties; locatie Prisma open jeugdzorg en gesloten jeugdzorg (in Harreveld), locatie Anker gesloten jeugdzorg (in Harreveld), locatie Alexandra (in Almelo), locatie Sprengen gesloten jeugdzorg (in Wapenveld) en locatie Kolkemate justitiële jeugdzorg (in Zutphen). Iedere locatie bestaat uit meerdere afdelingen en heeft zijn eigen doelgroep en zijn eigen behandelmethodiek. Binnen de locatie Prisma open jeugdzorg, waar jij gaat verblijven, worden alleen jongens geplaatst. Er zijn in totaal drie open jeugdzorg afdelingen: Alpha, Omega en Gamma. De adresgegevens van de locatie Prisma zijn: Bezoekadres: Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld Postadres: Postbus 4, 7135 ZG Harreveld Algemeen telefoonnummer: Faxnummer: adres Website: Op Prisma wonen en werken we met veel mensen samen. Om het leef- en werkbaar te houden zijn bepaalde regels nodig. Dit alles hebben we beschreven in de huisregels open jeugdzorg Prisma. In deze huisregels kun je bijvoorbeeld lezen wat je kunt verwachten op de eerste dag dat je hier komt. Ook wordt er kort in gegaan op de behandeling. De belangrijkste regels, waar we ons allemaal aan moeten houden, staan er ook in genoemd. Elke leefgroep heeft naast de algemene huisregels ook enkele groepsafspraken. Dit zijn praktische afspraken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken in de groep, zoals op welke tijden er gegeten wordt. Lees de huisregels goed door. En als je vragen hebt, blijf er niet mee zitten. Stel ze gerust aan jouw mentor of een pedagogisch medewerker. Wij wensen je veel succes de aankomende tijd! 1.1. Omgangsvormen In Prisma verblijven en werken mensen met verschillende culturele achtergronden, levensovertuigingen, gewoontes en ideeën. Dat vraagt van iedereen ruimte en respect voor mensen die misschien net even anders denken en/of doen dan jijzelf. Dit verwachten we zowel van de pedagogisch medewerkers, jouw groepsgenoten als van jou. Schelden, agressief taalgebruik en fysieke agressie worden dan ook niet getolereerd. In de gebouwen van de locatie Prisma geldt een rookverbod. Wanneer je mag roken, dan rook je alleen buiten, daar waar het toegestaan is en meestal onder begeleiding van een medewerker. Volgens de Tabakswet mogen er geen rookwaren worden verstrekt of worden verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen roken. Voor de locatie Prisma geldt daarnaast dat als je jonger dan 16 jaar bent, maar ouder dan 14 jaar, je mag roken als jouw ouders/verzorgers hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven aan Avenier. Wij vinden het belangrijk dat je je aan de regels en afspraken houdt. Wanneer dit niet gebeurt spreken wij jou daarop aan en gaan we met jou hierover in gesprek. Eventuele consequenties naar aanleiding van jouw gedrag worden dan bepaald. 2. Binnenkomst Als je op Prisma komt, laten we je eerst jouw eigen kamer zien. Daarna vertellen we iets over de dagelijkse activiteiten. Het kan zijn dat voor jou de eerste week of weken een ander dagprogramma geldt dan voor de anderen. Je doet in ieder geval minimaal zes uur mee aan activiteiten op de groep. Bij binnenkomst moet je een aantal zaken bij je hebben zoals een geldige identiteitskaart of paspoort (plus eventueel een verblijfsvergunning), een inentingskaart, een saneringskaart van de tandarts, een inschrijvingsbewijs van jouw zorgverzekeraar en jouw burgerservicenummer (het voormalige sofinummer). Bij binnenkomst kunnen pedagogisch medewerkers vragen naar de meegenomen spullen. Waardevolle bezittingen kun je in bewaring geven. De spullen die je bij je hebt, worden genoteerd. Sommige spullen zoals een mobiele telefoon mag je niet in je eigen bezit hebben en lever je bij de pedagogisch medewerkers in. Bij vertrek, bijvoorbeeld op verlof, kun je de ingeleverde spullen weer meenemen. Verboden goederen, zoals drugs, alcohol of wapens, worden in beslag genomen. 3/10

4 Opname-gesprek Met een pedagogisch medewerker (bij voorkeur de mentor) en zo mogelijk de gedragswetenschapper doe je het opname-gesprek. Dit is een kennismakingsgesprek waarin we over en weer allerlei aanvullende praktische informatie aan elkaar kunnen geven. Over bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken, de teamsamenstelling, de methodiek van de behandeling, checken van telefoonnummers e.d. Al jouw vragen kun je in dit gesprek kwijt. We overhandigen je een informatiepakket met daarin onder andere: - Een folder van Avenier - Een folder van de afdeling waar je geplaatst bent - Deze huisregels - Informatie over het indienen van een klacht - De informatiefolder van de vertrouwenspersoon - De informatiefolder van de cliëntenraad - Het protocol dossier van de jeugdige Op de dag van opname krijg je een mentor toegewezen. Als je de toegewezen mentor niet wil dan bespreek je dit eerst met het afdelingshoofd. Mocht je er niet uitkomen dan kun je bij de locatiedirectie bezwaar maken. De locatiedirectie houdt met gefundeerde bezwaren rekening. De eerste paar weken maak je met veel verschillende personen kennis. Bijvoorbeeld de activiteitenbegeleider, de rapporteur, leraren van school, verpleegkundige, therapeut e.d. Uiterlijk twee weken na binnenkomst vindt er een medisch intakegesprek plaats door de medische dienst van Prisma. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan infectieziektepreventie, druggebruik, vaccinatie, medische voorgeschiedenis, lengte en gewicht. 3. Behandeling Je bent op Prisma geplaatst voor behandeling. Dit geldt voor alle jongens die hier wonen. De behandeling vindt voor het grootste gedeelte plaats op de leefgroep. Samen met pedagogisch medewerkers werk je aan jouw werkdoelen. Je hebt wekelijks een gesprek met je mentor; het zogenaamde mentorgesprek. Daarnaast bestaat de behandeling binnen Prisma uit voorlichtingsprogramma s, mogelijk groeps- of individuele gesprekstherapie en andere therapieën als creatieve therapie. Creatieve therapie is therapie door middel van muziek, theater, tekenen en schilderen Perspectiefplan Als je bij ons binnenkomt is er een voorlopig perspectiefplan opgesteld. Dit wordt gedaan aan de hand van de informatie die we al over je hebben gekregen. Binnen 12 weken na je aankomst op Gamma of Omega werken we dit voorlopig perspectiefplan nader uit in een perspectiefplan. Het perspectiefplan vormt de basis voor de structuur van jouw verblijf in Prisma. In het perspectiefplan wordt vastgelegd wat de doelen zijn van jouw opvoeding en behandeling tijdens jouw verblijf op Prisma en hoe we die willen bereiken. In het perspectiefplan leggen we ook vast wat jouw individuele werkdoelen zijn en wat je gaat doen op het gebied van onderwijs en andere activiteiten. Voordat jouw perspectiefplan wordt vastgesteld, wordt het met jou en met jouw ouders/verzorgers en (gezins)voogd/plaatsende instantie besproken. Periodiek wordt besproken of alles volgens plan verloopt of dat jouw perspectiefplan aangepast moet worden. Jouw ouders/verzorgers, gezinsvoogd / plaatsende instantie, het afdelingshoofd, de gedragswetenschapper, de mentor, de docent van school en de therapeut zijn hier, indien mogelijk, bij aanwezig. Op Alpha, de crisisobservatie afdeling gaat het iets anders dan op Gamma en Omega. Wanneer je op Alpha verblijft, wordt er in overleg met jou, jouw ouders/verzorgers en (gezins) voogd in 4 tot 16 weken bekeken welke behandeling het meest voor jou geschikt is. In deze periode is het de bedoeling dat er gewerkt wordt aan bepaalde doelen. Deze worden weergegeven in een voorlopig perspectiefplan. Dit voorlopig perspectiefplan wordt 6 weken na de dag van opname een definitief perspectiefplan. Daarvoor is wel jouw instemming, die jouw ouders/verzorgers en die (gezins)voogd/plaatsende instantie nodig. Je kan voor de bespreking van het perspectiefplan ook zelf, met behulp van je mentor, zaken op papier zetten die jij belangrijk vindt voor jouw behandeling. Op deze manier oefen je zelf ook invloed uit op jouw perspectiefplan en de perspectiefplanbespreking. Jouw mentor neemt, voordat de perspectiefplanbespreking plaatsvindt, het verslag dat hij/zij wil inbrengen bij de perspectiefplanbespreking met jou door. Dit is het moment dat je jouw eigen mening kunt geven en dingen kan toevoegen waarvan jij vindt dat ze belangrijk zijn om te benoemen in de perspectiefplanbespreking Drugs- en drankverbod Wij staan niet toe dat je gedragsbeïnvloedende middelen gebruikt, in je bezit hebt of erin handelt. Onder gedragsbeïnvloedende middelen verstaan we drugs, alcohol en kalmerings- en slaapmidddelen. Wij spannen ons tot het uiterste in om Prisma vrij van drugs en alcoholische drank te houden. 4/10

5 Wanneer je verslavende middelen blijft gebruiken, wordt dit een aandachtspunt in je behandeling. Afspraken en consequenties (bijvoorbeeld het uitvoeren van urinecontroles, tascontrole) worden opgenomen in jouw perspectiefplan. Als je zo verslaafd bent dat je daardoor dagelijks in de problemen komt, en daardoor niet goed functioneert op de groep, op school, in de vrije tijd e.d. dan kan in overleg met jou, jouw ouders/verzorgers en (gezins)voogd /plaatsende instantie besloten worden om jouw verblijf binnen Prisma te beëindigen. We verwijzen je dan bijvoorbeeld door naar de verslavingszorg Dossiers en inzage Bepaalde gegevens over jou en jouw verblijf nemen we op in een dossier. Hierin komen met name: - kopieën van ontvangen en verstuurde brieven over jou - perspectiefplannen - uitspraken van de klachtencommissie Als je wilt, mag je jouw eigen dossier inzien. Je hebt recht op een kopie van jouw perspectiefplan en de verslagen waarop het plan is gebaseerd. Je hebt het recht om van ons, op een voor jou begrijpelijke wijze, toelichting te krijgen op jouw dossier. Wanneer je jouw dossier wilt inzien, vraag je dit aan het afdelingshoofd of de gedragswetenschapper. Deze zorgt ervoor dat jij in de gelegenheid wordt gesteld jouw dossier (onder begeleiding) in te zien. Inzage en informatie aan wettelijke vertegenwoordiger Als je jonger bent dan 16 jaar of als je ouder bent dan 16 jaar en je niet in staat bent om goed in te schatten wat er over je staat geschreven, dan kan jouw wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld jouw ouders/verzorgers of jouw voogd) vragen om inzage of inlichtingen. De gedragswetenschapper kijkt dan altijd of jouw belangen zich daartegen niet verzetten. Als je 16 jaar of ouder bent en je bent wel in staat jouw belangen goed in te schatten, moet de wettelijk vertegenwoordiger jouw toestemming hebben om informatie uit te mogen wisselen over jou. De wettelijk vertegenwoordiger heeft altijd recht op inzage in jouw dossier als het gaat om zijn/haar eigen gegevens. Inzage en informatie aan derden In principe mogen de medewerkers van Avenier zonder jouw toestemming geen inlichtingen over jou en/of informatie uit jouw dossier aan anderen verstrekken. Als je niet in staat bent om jouw belangen goed in te schatten, kan je wettelijk vertegenwoordiger deze toestemming geven. Inzage en informatie van gegevens mogen wel worden gegeven aan Bureau jeugdzorg of andere zorgverleners. Dit mag alleen als zij die informatie nodig hebben voor een goede uitvoering van jouw zorg of als zij betrokken zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van een maatregel van kinderbescherming (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling). Het bewaren en vernietigen van het dossier In principe bewaren we na vertrek jouw dossier gedurende vijftien jaren in het archief. We bewaren het langer als dat, redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige hulpverlening of wetenschappelijk onderzoek, noodzakelijk is. Je kan bij het plaatsingsbureau een verzoek indienen om jouw dossier (voor een gedeelte) te vernietigen. Het plaatsingsbureau zal niet instemmen met het verzoek als redelijkerwijs aannemelijk is dat het bewaren (van dat gedeelte) van het dossier belangrijk is voor een ander, of als het wettelijk gezien niet mag worden vernietigd. 4. Dagprogramma In het dagprogramma is aangegeven hoe de dag is ingedeeld en wanneer de activiteiten plaatsvinden. Het dagprogramma omvat alle activiteiten van de tijd van opstaan s morgens tot de tijd van het naar bed gaan s avonds. Het programma is er onder meer op gericht om jouw eigen mogelijkheden beter te leren kennen en je te helpen je verder te ontplooien. Door de week en in het weekend zijn er gemeenschappelijke activiteiten in het dagprogramma opgenomen. Hieronder valt tijd voor recreatie, georganiseerde activiteiten en vrije tijd. Tijdens de eerste week of weken op Prisma kan het zijn dat je niet aan alle gemeenschappelijke activiteiten deelneemt. In overleg met jou worden hier afspraken over gemaakt. In het dagprogramma zijn ook de tijden opgenomen waarop je op jouw kamer moet blijven. Dit is tijdens het studie-uur na het avondeten en gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd. Het is mogelijk dat tijdens vakanties of weekenden activiteiten worden ondernomen die niet standaard in het dagprogramma zijn opgenomen. Voorbeelden zijn spelmiddagen, kampen en extra sporten. Van de pedagogisch medewerkers krijg je te horen wanneer deze activiteiten plaatsvinden. De dagprogramma s van de groepen kunnen op sommige punten iets van elkaar verschillen. De reden hiervoor is dat er op verschillende leefgroepen met andere methodieken gewerkt wordt. Per groep zijn hier afspraken over gemaakt. De pedagogisch medewerkers kunnen vertellen welke dit zijn. 5/10

6 4.1. Bedtijden De bedtijd is afhankelijk van jouw leeftijd. Op elke groep zijn er afspraken over de bedtijden. De laatste bedtijd is om uur. Tijdens de weekenden (vrijdag en zaterdag) en de schoolvakanties zijn de bedtijden wat later Onderwijs Je bent gedurende je verblijf in de instelling verplicht om onderwijs of andere scholings- en vormingsactiviteiten te volgen. Indien mogelijk houden we bij de keuze van het onderwijs rekening met jouw wensen en die van jouw ouders/verzorgers of (gezins)voogd. Scholengemeenschap Harreveld is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO). Deze school staat op het terrein in Harreveld. Op SG Harreveld worden verschillende vakrichtingen gegeven op VMBO-niveau en ook, door een verregaande samenwerking met het ROC Graafschap College uit Doetinchem, op MBO-niveau Sport Binnen het dagprogramma zijn sportmomenten opgenomen. Hier kun je gebruik van maken. Tijdens het sporten draag je sportkleding en sportschoenen zonder zwarte zolen. We raden je aan om sieraden af te doen in verband met het oplopen van eventuele blessures Bibliotheek Je mag, als dit past in jouw behandeling, lid worden van de bibliotheek te Lichtenvoorde. In overleg met de pedagogisch medewerkers kun je zelfstandig naar de bibliotheek gaan om boeken te lenen en/of terug te brengen Winkeltje Op het terrein van Harreveld is een klein winkeltje waar je van jouw eigen geld snoep, frisdrank, toiletartikelen, postzegels e.d kunt kopen. Op bepaalde tijden is dit winkeltje open. 5. Verzorging We vinden jouw lichamelijke en uiterlijke verzorging en hygiëne belangrijk. Je kunt hierbij denken aan goede voeding, verzorgde kleding en uiterlijk, medische verzorging e.d Voeding en corveerooster Binnen Prisma wordt op vaste tijden gekookt en gegeten. De tijden staan vermeld in het dagprogramma. Er wordt bij het menu rekening gehouden met jouw godsdienst en levensovertuiging. Je kunt alleen een bepaald dieet of aangepaste voeding krijgen als dat volgens de medische dienst om medische redenen noodzakelijk is. Op de groep is een corveerooster aanwezig waarin is aangegeven wie die dag welke taak voor zijn rekening neemt. Op die manier draagt een ieder zijn steentje bij om de groep schoon en leefbaar te houden Kleding Graag willen we dat jouw kleding er verzorgd uitziet. Het mag geen racisme of aanstootaangevende gedrag (zoals te veel bloot) oproepen. Bij binnenkomst moet je beschikken over een kledinguitzet: - 1 zomerjas/jack* - 1 winterjas/jack* - 3 lange broeken - 2 korte broeken* - 4 trui/sweatshirt - 6 t-shirts - 10 paar sokken - 2 pyjama s - 10 onderbroeken/boxershorts - 1 ochtendjas - 1 weekendtas - 2 paar schoenen - 1 paar badslippers - 1 badlaken - 1 zwembroek - 1 paar rubberlaarzen - 1 regenpak - 2 sets sportkleding * = afhankelijk van seizoen en duur opname Bij binnenkomst moet minimaal het aantal dat vermeld staat aanwezig zijn. Als het aantal minder is, dan moeten jouw ouders/verzorgers of de (gezins)voogd voor aanvulling zorgen. Zo lang het niet veel wordt, vinden we het niet erg als je extra kleding mee neemt. Daar waar het in de behandeling past, was je jouw kleding zelf. Jouw kleding wordt bij binnenkomst geregistreerd. Verkopen, weggeven en/of ruilen van kleding is niet toegestaan. 6/10

7 5.3. Persoonlijke verzorging Het aandacht besteden aan jouw uiterlijke verzorging en lichamelijke hygiëne vinden wij belangrijk. Wij stellen een aantal artikelen beschikbaar die je kunt gebruiken voor jouw persoonlijke verzorging. Het gemeenschappelijk gebruik van artikelen voor de lichaamsverzorging zoals tandenborstel, washandje e.d. vinden we niet goed. Dagelijks wordt er gedoucht. De tijden om te douchen zijn per groep verschillend. In overleg met de pedagogisch medewerkers kun je gaan douchen. Bij het douchen gelden een aantal regels. We verwachten dat je over de gang loopt met een badjas, dat je doucht met badslippers aan, dat je alleen doucht en dat je de douche schoon achter laat. In overleg met de pedagogisch medewerkers kun je naar de kapper gaan. De kosten worden, in overleg met de pedagogisch medewerkers en afhankelijk van het aantal keren dat je naar de kapper gaat, door Prisma betaald. Of je alleen of met begeleiding naar de kapper gaat, is afhankelijk van jouw behandeling Medische verzorging Wanneer je ziek bent, is rusten belangrijk. Met de pedagogisch medewerkers spreek je af of je op jouw kamer, de groep en/of de buitenlucht mag/kan verblijven. In overleg met de pedagogisch medewerkers bepaal je ook de benodigde verzorging en zorgmomenten. Medische dienst Avenier beschikt over een medische dienst. Als je bijvoorbeeld lichamelijke klachten hebt kan er, in overleg met de pedagogisch medewerkers, een afspraak worden gemaakt met de verpleegkundige van de medische dienst. Zo nodig stuurt de verpleegkundige jou door naar de huisarts, een tandarts of een fysiotherapeut. Dit gaat in overleg met jou en de pedagogisch medewerkers. Er is voor spoedgevallen 24 uur per dag een huisarts bereikbaar. Psychiater Op gezette tijden is er voor Prisma ook een psychiater aanwezig. Via de gedragswetenschapper kun je aangeven dat je een afspraak wilt maken. Deze bepaalt of er een consult gewenst of noodzakelijk is. Wijzingen in de medicatie of het gebruik ervan wordt in overleg met jou gedaan en maakt onderdeel uit van jouw behandeling. Medicatie Als medicatie nodig is, dan zorgt de verpleegkundige van de medische dienst ervoor dat de medicatie op de afdeling beschikbaar is. De pedagogisch medewerkers delen de medicatie op de voorgeschreven tijdstippen uit. Spoedrecepten (buiten kantoortijden) worden door de pedagogisch medewerkers gehaald bij de dienstapotheek Geestelijke verzorging Binnen Avenier is het mogelijk om gebruik te maken van de geestelijke verzorging. Je kunt bijvoorbeeld de kerk, gebedsdiensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten bijwonen. Met de geestelijk verzorger kun je ook in een vertrouwelijk contact praten over je levensvragen en/of je geloofsovertuiging. Dan kun je bijvoorbeeld samen de Bijbel of de Koran lezen, bidden, een kaarsje aansteken, samen nadenken over voor jou belangrijk levensvragen of gewoon stil zijn. 6. Gebruik kamer en persoonlijke bezittingen In iedere kamer is standaard een aantal spullen aanwezig. Daarnaast kun je, in overleg, ook persoonlijke bezittingen op jouw kamer houden. Wij vinden het belangrijk dat je netjes met jouw kamer, de spullen en jouw persoonlijke bezittingen omgaat Gebruik kamer Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van jouw kamer. De pedagogisch medewerkers houden in de gaten of je die verantwoordelijkheid ook neemt. Voor jouw eigen en andermans veiligheid zijn er rookmelders op de kamers. Wij verwachten dat je hier verstandig mee omgaat. In verband met verlies of diefstal van kleding en waardevolle spullen is het verstandig om jouw kamer op slot te doen als je niet op jouw kamer bent. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als je jouw kamer voor het eerst in gebruik neemt, maar ook tijdens jouw verblijf zullen de pedagogisch medewerkers samen met jou bekijken of alles aanwezig, opgeruimd en schoon is. Als je verhuist naar een andere kamer of uit Harreveld vertrekt wordt ook gekeken of alles nog heel en aanwezig is Persoonlijke bezittingen en verboden spullen Wij vinden het prima als je, tijdens jouw verblijf op Prisma, persoonlijke bezittingen bij je hebt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de spullen die je bij je draagt of in jouw kamer hebt. Als per ongeluk jouw persoonlijke bezitting wordt beschadigd of kwijtraakt door een medewerker wordt in overleg met jou gezocht naar een oplossing. Het is 7/10

8 niet toegestaan om persoonlijke bezittingen met anderen te ruilen, aan anderen uit te lenen of op een andere manier van eigenaar te laten wisselen. Binnen Prisma zijn we in het kader van de behandeling en de veiligheid streng als je verboden spullen in je bezit hebt. De volgende spullen mag je niet op je kamer of in je bezit hebben: - alcoholische dranken; - drugs en bijbehorende zaken (zoals bijvoorbeeld een petje met een wietblad erop); - wapens (bijvoorbeeld zakmessen). In overleg met het afdelingshoofd, gedragswetenschapper en de pedagogisch medewerkers worden spullen die in het kader van de behandeling niet toegestaan zijn of onveilige voorwerpen of verboden spullen apart opgeborgen. Spullen die volgens de wet verboden zijn, zoals drugs en wapens, worden in beslag genomen en bij de politie ingeleverd Foto s In overleg met de pedagogisch medewerkers, mag je foto s en een fotoalbum op jouw kamer hebben. Om jouw privacy en die van jouw groepsgenoten te beschermen, zijn er enkele afspraken gemaakt met betrekking tot het maken van foto s. Foto s maken op Prima mag als hier toestemming voor is van het afdelingshoofd of gedragswetenschapper. Je mag samen met andere jeugdigen op de foto staan, mits de pedagogisch medewerker (in overleg met afdelingshoofd en gedragswetenschapper) hier toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten de desbetreffende jeugdigen onderling toestemming aan elkaar geven. Het is niet toegestaan onderling foto s te ruilen. In overleg met jouw afdelingshoofd of gedragswetenschapper mogen jouw ouders of andere bezoekers jou fotograferen, maar zonder dat hier andere jeugdigen op staan. 7. Contact met familie, vrienden en andere belangrijke personen 7.1. Bezoek Personen die belangrijk voor jou zijn worden betrokken bij jouw behandeling. Als dit in de behandeling past, vinden we het heel belangrijk dat je contact met hen onderhoudt. In overleg met pedagogisch medewerkers kunnen ze bij jou op bezoek komen. Over de tijden en de frequentie van bezoek wordt in afstemming met elkaar afspraken gemaakt Telefoneren en post Op de groep heb je de mogelijkheid om te bellen. Afspraken om te bellen maak je samen met de pedagogisch medewerker. Deze afspraken staan ook vermeld in jouw perspectiefplan. Op Prisma kun je gewoon post verzenden en ontvangen Op verlof gaan Afhankelijk van de fase van de behandeling kun je op verlof gaan. In overleg met jou, jouw ouders/verzorgers en (gezins)voogd/ plaatsende instantie maken we hier afspraken over. Deze afspraken staan ook in jouw perspectiefplan. Als je op verlof gaat naar huis of een ander afgesproken adres worden jouw reiskosten (retour) vergoed door Avenier. In alle andere gevallen komen de reiskosten voor je eigen rekening of voor rekening van jouw ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Hierop kan door het afdelingshoofd/gedragswetenschapper op inhoudelijke gronden een uitzondering worden gemaakt. Als het voordeliger is, wordt er een kortingskaart gekocht. 8. Bescherming rechtspositie 8.1. Bemiddelings- en klachtenregeling Het kan zijn dat je het niet eens bent met een beslissing die door een medewerker van Avenier is genomen en dat je een andere oplossing wilt voor eventuele problemen. We verwachten van je dat je eerst probeert om problemen op te lossen op de plek waar ze zijn ontstaan, meestal op de groep waar je verblijft, door een gesprek met de pedagogisch medewerker, eventueel met de hulp van de mentor. Als dat niets oplost, kun je ook nog: a) een gesprek aanvragen met- of een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon b) een klacht indienen bij de klachtencommissie a) Vertrouwenspersoon Deze vertrouwenspersoon heeft een bijzondere positie binnen de instelling. De vertrouwenspersoon is namelijk niet in dienst van Avenier en is dus onafhankelijk. De naam zegt het al, je kunt in vertrouwen zaken met 8/10

9 hem/haar bespreken, dus zonder dat anderen daarvan iets te weten komen. De vertrouwenspersoon heeft namelijk een beroepsgeheim. Bij de vertrouwenspersoon kun je al jouw verhalen kwijt, kan je een vraag stellen of kun je terecht voor informatie over jouw rechten. De vertrouwenspersoon kan je helpen jouw probleem of klacht op te lossen door middel van bemiddeling. Bij hem of haar kun je ook een klacht indienen. Meer informatie hierover kun je lezen in de Bemiddelings- en klachtenregeling locaties Alexandra, Anker en Prisma. Vragen hierover kun je bijvoorbeeld aan jouw mentor stellen. b) Klachtencommissie Voor de behandeling van klachten heeft Avenier, locatie Prisma ook nog een onafhankelijke klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie werken dus, net als de vertrouwenspersoon, niet bij Avenier. Een gedetailleerde omschrijving van de procedure kun je vinden in de Bemiddelings- en klachtenregeling locatie Prisma en Alexandra. Hierin vind je ook de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan. Bij jouw mentor kun je altijd terecht met vragen of een uitleg over de procedure om een klacht in te dienen Medezeggenschap en cliëntenraad De locatiedirecteur zorgt ervoor dat er regelmatig overleg met een vertegenwoordiging van de jongeren is over zaken die gaan over het verblijf op Prisma. Wij kennen daarbij drie vaste overlegvormen: Het groepsgesprek Het groepsgesprek in onderdeel van de behandeling. In het groepsgesprek kunnen verschillende actuele onderwerpen aan bod komen. Ook bespreek je samen met jouw groepsgenoten en de pedagogisch medewerkers allerlei zaken die de groep aangaan zoals de groepsfeer, activiteiten die we met de groep kunnen gaan doen, onderwerpen vanuit en voor de jongerenraad e.d. De jongerenraad Dit is een overlegvorm waaraan vanuit elke groep een jongere deelneemt. In de jongerenraad bespreek je zaken die gaan over de onderwerpen die jij (of de pedagogisch medewerker) niet zelf kunt of mag veranderen. Hier kun je ook het best onderwerpen bespreken die over alle groepen gaan. Je kunt zaken voorleggen aan en bespreken met de locatiedirectie van de locatie Prisma. De jongerenraad komt één keer in de drie weken bij elkaar. Eén keer per zes weken is er overleg waar de locatiedirecteur bij aanwezig is. De cliëntenraad De cliëntenraad kan zich laten informeren over allerlei algemene zaken die voor iedereen van belang kunnen zijn. In de cliëntenraad zitten leden namens de jongeren en de ouders/verzorgers. De leden die namens de jongeren in de cliëntenraad zitten, zitten ook in de jongerenraad, zodat zij goed weten wat er onder de jongeren in de hele locatie speelt. De cliëntenraad komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. 9. Overige zaken 9.1. Geld Je krijgt van Avenier ongeveer 10,- zakgeld per week; jaarlijks verandert het zakgeldbedrag. Het bedrag is vrij besteedbaar. Vanuit opvoedkundige redenen kunnen beperkingen worden gesteld aan welke dingen je mag kopen. Per individu wordt dan afgesproken of jouw geld of pasjes van jouw rekeningen in de kluis van de leefgroep bewaard moeten worden. Als dit in bewaring wordt genomen dan krijg je hier een ontvangstbewijs van Aansprakelijkheid Als je schade veroorzaakt, kunnen de kosten daarvan op jou worden verhaald. Per situatie wordt het bedrag bepaald voor de vergoeding van de schade. Het afdelingshoofd kan met jou of met jouw wettelijke vertegenwoordiger een regeling treffen voor deze vergoeding Brand of andere calamiteiten Op de locatie Prisma wordt bij brand of een andere calamiteit gewerkt volgens een calamiteitenplan. In geval van een calamiteit zullen de pedagogisch medewerkers of het afdelingshoofd proberen de zaak onder controle te krijgen. 9/10

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Huisregels locatie Anker Voor jongeren

Huisregels locatie Anker Voor jongeren Huisregels locatie Anker Voor jongeren Huisregels locatie Anker - december 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 3 2 Binnenkomst 4 3 Behandeling 5 3.1 Perspectiefplan 5 3.2 Dossiers 6 4 Dagprogramma

Nadere informatie

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Kleinschalige Voorziening Hendric van Veldekehof 29 1064 JG Amsterdam Algemene nummer : 020-5400500 www.spirit.nl Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Je bent geplaatst in de Kleinschalige Voorziening

Nadere informatie

Huisregels locatie De Vaart Jeugdzorg Plus

Huisregels locatie De Vaart Jeugdzorg Plus Huisregels locatie De Vaart Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Kernwaarden 4 1.2 Aanwijzingen en opdrachten 5 1.3 Rook-, drugs- en (energie) drankverbod 5 1.4 Omgangsvormen 5 2 Binnenkomst...

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Informatie voor jongeren

Informatie voor jongeren Informatie voor jongeren Welkom in De Koppeling Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? 2. Je dagelijks leven in de Koppeling 3. Met wie heb je te maken? 4. Werken aan jezelf 5. Wat mag je wel, wat mag je

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Behandelcentrum voor gedragsstoornissen en complex trauma. Huisregels

Behandelcentrum voor gedragsstoornissen en complex trauma. Huisregels Behandelcentrum voor gedragsstoornissen en complex trauma Huisregels Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium Bezoekadres Wageningsestraat 104 6671 DH Zetten (Gelderland) Postadres Postbus 1 6670

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind

INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS Een gesloten behandeling voor uw kind 2 Voor een betere toekomst Inhoud 1 Een gesloten behandeling voor uw kind: 4 wat betekent dat voor u als ouder 3 2 De

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Huisregels. Almata. Locatie Ossendrecht

Huisregels. Almata. Locatie Ossendrecht Huisregels Almata Locatie Ossendrecht De adresgegevens van Almata zijn: Bezoekadres Ossendrecht: OLV. Ter Duinenlaan 193 4641 RM Ossendrecht Telefoon 0164-271140 Fax 0164-271141 Postadres Ossendrecht:

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Opname in een kliniek is altijd ingrijpend en emotioneel. Voor u, maar ook voor uw familie en vrienden. In deze folder

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Wilster Intensieve Jeugdzorg

Wilster Intensieve Jeugdzorg Wilster Intensieve Jeugdzorg Informatie over privacy voor ouders/verzorgers Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om? Hoe is uw privacy bij Wilster geregeld? Uw (pleeg/stief)kind wordt behandeld in

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Waarom deze folder? 4 5 Hoe gebruik je deze folder Wonen in een groep 7 8 9 (Gezins)voogd

Nadere informatie

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Afdeling C4 Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Introductie Mondriaan Ouderen behandelt mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder. Het komt voor dat ook patiënten jonger dan 65 jaar

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenkliniek

Kinder- en Jongerenkliniek Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie 42171_Roessingh SOMATISCHE A5.indd 1 19-08-13 09:41 Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP De Koraal Groep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, observatie, KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP Documentcode : 0900.682 Vastgesteld door

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 11 12 14 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Rechten van jongeren van 12-18 jaar. Binnen de hulpverlening van Kompaan en De Bocht

Rechten van jongeren van 12-18 jaar. Binnen de hulpverlening van Kompaan en De Bocht Rechten van jongeren van 12-18 jaar Binnen de hulpverlening van Kompaan en De Bocht december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoe gebruik je dit boekje 6 Het verblijf in een groep 8 Gezinsvoogd 8 Het Hulpverleningsplan

Nadere informatie

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Dit is een bewerking van het Reglement Beperkende Maatregelen in de KV. Er staat in wat dit reglement voor jou kan betekenen. De nummers zijn hetzelfde gebleven

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

Informatie voor jongeren Fasehuizen

Informatie voor jongeren Fasehuizen Fasehuizen Informatie voor jongeren Een fasehuis? Voor wie? Voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben. Jongeren zoals jij. In een

Nadere informatie

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier?

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier? Uw medisch dossier In deze folder vindt u informatie over uw medisch dossier. U leest wat een medisch dossier is, hoe u dit dossier kunt inzien en hoe u een kopie van dit dossier kunt opvragen. Ook leest

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 10 11 12 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: Informatieverstrekking FPA De Schelde 6 Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: Informatieverstrekking FPA De Schelde 6 Meer informatie: www.ggzwnb.nl INFORMATIEVERSTREKKING FPA DE SCHELDE 6 Jouw toekomst telt! HOEZO, MIJN TOEKOMST TELT? Je hebt in je leven al veel meegemaakt. Leuke, maar ook een aantal minder fijne dingen. Op dit moment ben je in deze

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

Fasehuizen. Informatie voor ouders/verzorgers

Fasehuizen. Informatie voor ouders/verzorgers Fasehuizen Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie zijn fasehuizen bedoeld? Jongeren van 16 tot en met 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben, kunnen dit leren

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling F1

Psychiatrische afdeling F1 PSYCHIATRIE Psychiatrische afdeling F1 PAAZ Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda 1. Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Als u binnenkort wordt u opgenomen op de klinische afdeling van Revant Revalidatiecentrum Breda dan is deze folder voor u en uw familieleden

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Sommige mensen

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Informatieboekje kinderafdeling

Informatieboekje kinderafdeling Ithaka Informatieboekje kinderafdeling In je handen heb je een boekje met informatie over de kinderafdeling van Ithaka. Je bent hier niet alleen, er zijn nog ongeveer 20 andere kinderen op de afdeling.

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Rechtspositie van cliënten

Rechtspositie van cliënten Rechtspositie van cliënten Uw goed recht: privacy, vertegenwoordiging, medezeggenschap en klachten Marga Klompé ondersteunt u bij activiteiten in uw dagelijks leven. Dit betekent, dat u bepaalde rechten

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello PRIVACYREGLEMENT Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello www.dekruimelkring.nl info@dekruimelkring.nl 1 1. Inleiding en verantwoording Peutercentrum De Kruimelkring gaat zorgvuldig om met privacy gegevens

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor Jongeren

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor Jongeren Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor Jongeren Gedragstherapeutisch behandelgroep? Voor wie? Jongeren tussen 12 en 18 jaar, die vanwege problemen met zichzelf en/of hun gezin, tijdelijk

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Ken je rechten Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoe gebruik je deze folder 5 Wonen in een groep 7 (Gezins)voogd 8 Hulpverleningsplan

Nadere informatie

Privacybeleid Stichting BELhamels

Privacybeleid Stichting BELhamels Privacybeleid 1. Inleiding gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en personeel. Hierbij wordt voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Verwerking van persoonsgegevens binnen

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Aan de leerlingen uit klas 3B, 3C en 3E die meegaan op Maatschappelijke Stage en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan de leerlingen uit klas 3B, 3C en 3E die meegaan op Maatschappelijke Stage en hun ouder(s)/verzorger(s) Aan de leerlingen uit klas 3B, 3C en 3E die meegaan op Maatschappelijke Stage en hun ouder(s)/verzorger(s) Leiden, 30 augustus 2012 Beste leerlingen, geachte ouders en verzorgers, Eind vorig schooljaar

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Inhoud 1 Rechten: wat kan u van ons verwachten?...5 1.1 De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg...5 1.2 De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie..5

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie