Twentse Arbeidsmarktmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), M.J. Herik-Jonker (Regio ) P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ) W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: F. Lohuis (Regio, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: P.G. Welman (voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen POWI) Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 05 van 2013 wil plannen indienen voor arbeidsmarktbudget van sectorplannen van minister Asscher Aantal vacatures in sterk teruggelopen In is voor het derde opeenvolgende jaar het aantal openstaande vacatures op jaarbasis met 18,5 procent gedaald naar circa eind april. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Door de crisis en bezuinigingen daalt ook in grote sectoren het aantal openstaande vacatures. In de bouw is sprake van een daling met 29 procent en in de zorg met 23 procent. Daarnaast zijn de nog aanwezige openstaande vacatures minder zichtbaar. Deze worden vaak zonder externe werving vervuld uit open sollicitaties en via interne circuits. Minder vacatures maakt dat een toenemend aantal opgeleide jongeren en ervaren oudere werkzoekenden de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigt te verliezen. gaat plannen indienen voor subsidies uit het budget van 600 miljoen dat minister Asscher van Sociale Zaken beschikbaar stelt om de arbeidsmarkt te stimuleren. Tegenover een daling van het aantal vacatures, is de geregistreerde werkloosheid in de afgelopen maand gestabiliseerd op 9,9% van de beroepsbevolking. Het gaat om personen, waarvan jongeren (jonger dan 27 jaar) en ouderen ( ouder dan 50 jaar). De combinatie van niet-dalende werkloosheid en een teruglopend aantal vacatures maken extra inspanningen om de arbeidsmarkt te stimuleren noodzakelijk. Dit wordt erkend door minister Asscher van Sociale Zaken. Hij heeft daarom in lijn met het sociaal akkoord voor 2014 en 2015 landelijk 600 miljoen beschikbaar gesteld om via een sectorale aanpak de werkgelegenheid te stimuleren. De verwachting is dat hiermee ook de toegangsmogelijkheden naar werk in sectoren als techniek, zorg en logistiek via plannen van sociale partners (werkgevers en werknemers) ook in vergroot worden. Sectorale plannen Patrick Welman, wethouder sociale zaken Enschede, namens het arbeidsmarkt overleg POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen): Werkgevers en werknemers zijn aan zet voor de sectorplannen. We zijn in al voortvarend aan de slag om met sectoren afspraken te maken over verbetering van de arbeidsmarkt. De mogelijkheden die minister Asscher biedt willen we daarbij graag benutten. Zo hebben we al met onze partners in de zorg, in het kader van het zorgpact, afgesproken dat we een aanvraag willen indienen. Daarnaast denk ik dat we ook bij de plannen voor de sectoren logistiek en techniek in deze extra mogelijkheden gaan betrekken. Ik doe daarom een oproep aan werkgevers en werknemers om samen met de partners gemeenten, onderwijs en UWV te komen tot regionale sectorplannen of te participeren in landelijke sectorplannen. Verder blijkt uit deze monitor: Het percentage geregistreerde werklozen is in april t.o.v. maart in vrijwel gelijk gebleven op 9,9 procent (landelijk was er een lichte stijging van 8,1 naar 8,2 procent). In zijn daarmee werklozen geregistreerd tegenover eind maart. Het aantal Wajong uitkeringen in is van eind 2010 tot eind 2012 met 10,5 procent gestegen naar een totaal van Het aantal geregistreerde werkloze jongeren is in de maand april afgenomen met 2%, maar op jaarbasis 50% hoger dan vorig jaar. Het aantal WW uitkeringen in is per eind april gestabiliseerd op Dit is 36% hoger dan eind april Lopende WWB uitkeringen (tot 65 jaar) zijn in april met 1,7 procent gestegen, over een geheel jaar genomen zien we een stijging van 8,8%. De landelijke WWB cijfers zijn nog niet bekend. Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Werkloosheid NWW percentage ontwikkeling 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 Het percentage geregistreerde werklozen is in april gestabiliseerd op 9,9 procent. (landelijk was er in april een lichte stijging van 8,1 naar 8,2 procent). In stonden per eind april werklozen geregistreerd tegenover eind maart. Vorig jaar eind april 2012 was het Twents percentage aan geregistreerde werklozen t.o.v. de beroepsbevolking nog 7,6 procent. De jaarstijging van in van 2,3 procentpunten is iets groter als de landelijke stijging. Landelijk steeg het percentage geregistreerde werkloosheid van 6.0 procent naar 8,2 procent: een toename van 2,2 procentpunten. Binnen heeft de gemeente Enschede het hoogste percentage werkloosheid (16,4 procent) en de gemeente Haakbergen het laagste (5,2 procent). Zie voor verder gemeentelijke cijfers en de maandelijkse ontwikkelingen de cijfers per gemeente in de cijferbijlage. De lage werkloosheidspercentages in 2007 en 2008 worden de komende jaren nog niet bereikt. Op basis van actuele (economische) ontwikkelingen en zich ontwikkelende cijfers, mag verwacht worden dat de werkloosheid in in de komende twee maanden gelijk mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 blijft en daarna weer zal gaan stijgen door met name schoolverlaters. Ook het percentage geregistreerde werklozen zal tegen het eind van dit jaar verder op gaan lopen naar 11 procent. In augustus wordt duidelijk in hoeverre de komst van schoolverlaters de werkloosheidsstijging gaat beïnvloeden. Op langere termijn (vanaf medio 2014) zijn de economische voorspelingen positiever. Werkloosheidsdaling is pas enige tijd na een start van economische opleving te verwachten. De werkloosheid in zal bij de huidige economische voorspellingen niet eerder dan medio 2015 kunnen gaan dalen. De daling in zal zich daarbij eerder manifesteren en zal ook groter zijn dan landelijk gemiddeld. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote sectoren industrie en handel die in als vroeg-cyclische sectoren eerder mensen aan gaan trekken dan andere sectoren. Dit effect was ook zichtbaar in geheel 2010 en de eerste helft De verwachting is dat vanaf dat moment ook weer een deel van de achterstand in werkloosheid t.o.v. kan gaan inlopen Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Werkloosheid (NWW) Het aantal werklozen is in april onder invloed van het voorjaarsseizoen licht gedaald evenals in de maand ervoor. Per eind april telt als werkloos geregistreerde personen, waarvan jongeren (jonger dan 27 jaar) en ouderen ( ouder dan 50 jaar). De daling in is in april iets groter dan in gemiddeld. De lichte maanddaling wordt vooral veroorzaakt door jongeren die vanuit kort durende werkloosheid in het voorjaarsseizoen weer werk vinden. T.o.v. vorig jaar is het aantal geregistreerde werklozen met 29,1 procent gestegen. Landelijk was de stijging echter met 35,1 procent hoger dan in. Het aantal oudere werklozen (50 jaar en ouder) is in de periode september 2012 tot februari 2013 in sterk gestegen van naar personen. Daarna is het aantal oudere werklozen in vrijwel gelijk gebleven. Landelijk heeft zich de stijging van oudere werklozen wel voortgezet in dit voorjaar; in februari waren er geregistreerde ouderen werklozen in. Per eind april was dat aantal gestegen naar De verwachting is dat de werkloosheid in ieder geval tot juli zal dalen. Daarna zal de werklozen zowel het aantal jongere werklozen en ook het aantal oudere werklozen verder stijgen De werkloosheid stijgt niet voor alle voor alle beroepen en beroepsgroepen even hard. In het afgelopen jaar tot eind april zijn ten opzichte van vorig jaar vooral personen met een bouw beroep (van hoog tot laag gekwalificeerd) werkloos geworden. Bij een jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei gemiddelde stijging van het aantal werklozen van 29,1 procent, is het aantal werkloze timmerlieden en metselaars met respectievelijk 111 procent en 70 procent toegenomen. In de hogere bouwfuncties (HBO/WO) treden zo mogelijk nog groter jaar toenames in aantallen werklozen op: projectleiders 173 procent, uitvoerders 182 procent. In een arbeidsmarkt met veel aanbod en relatief weinig vacatures zijn de beste kansen op werk te vinden in de beroepen programmeurs, verplegenden en doktersassistenten, technisch systeemanalisten, 1 e graads docenten exacte vakken. Slechts in hoogopgeleide gespecialiseerde elektrotechnische en metaaltechnische functies is er een geen werkloosaanbod voor de aanwezige vraag. Veel minder kans op werk bieden naast alle bouwberoepen, ook beroepen als receptionist, administratief kantoorhulp en leraar basisonderwijs. In lijn met de nu nog beperkt aanwezige toegangsmogelijkheden op werk, moet rekening worden gehouden met verdringingseffecten: hoger opgeleiden in lager gekwalificeerde functies, jongeren tot 23 jaar die in tijdelijke banen die het werk het werk van werkzoekenden boven de 23 overnemen etc. Bij een nog niet dalende werkloosheid, zullen bij de eerste tekenen van een aantrekkende economie door de vergrijzing, in een aantal gekwalificeerde metaal- en elektrotechnische functies tekorten ontstaan. Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) De geregistreerde jeugdwerkloosheid in is na de grote stijging van juni 2012 tot en met februari 2013 in de maanden maart en april onder invloed van het voorjaarseizoen gedaald. Deze daling is vergelijkbaar met vorig jaar; alleen is het absolute aantal hoger ( zie grafiek) Landelijk is de geregistreerde werkloosheid nu ook aan het afnemen. De verwachting is dat de daling tijdelijk is en dat evenals vorig jaar met de instroom van schoolverlaters weer een stijging volgt. De daling in wordt vooral veroorzaakt door een sterk teruglopende instroom aan jongeren. Vooral de kortdurende werkloosheid van 0 3 maanden van jongeren tot 23 jaar is de laatste maanden afgenomen (afnemende frictiewerkloosheid). Het aantal jongeren met een werkloosheidsduur van 6 maanden en langer neemt echter toe. Er zijn binnen de jeugdwerkloosheid de laatste maanden nog geen tekenen van een sterke verhoging van de uitstroom naar werk. Opmerkelijk is dat ook onder de groep hoger gekwalificeerde jongeren (MBO 4) en hoger, de werkloosheid steeds verder toe neemt. Werkgevers geven nog geen signalen af dat ze voor arbeidsplaatsen in het najaar jongeren zoeken. Verwacht wordt dat vanaf juli met de komst van schoolverlaters en een zwakke vacaturemarkt er meer instroom aan werkloze jongeren komt dan uitstroom. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een extra groep jongeren die na een voortgezette studie dit jaar alsnog de arbeidsmarkt gaat betreden. De werkloosheid onder jongeren zal ook daarmee dit jaar toenemen. jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei Voor een groot deel is de werkloosheid onder jongeren niet in de registraties terug te vinden, omdat veel werkzoekende jongeren (schoolverlaters en jongeren tot ± 25 jaar) zich niet bij UWV als werkloos registeren. Los van een beperkt aantal vacatures speelt hierbij mee dat vaak jongeren vooralsnog niet in aanmerking voor een uitkering. Om jongeren te helpen om werk te vinden is het noodzakelijk om met (groepen) al dan niet in sectoraal verband afspraken te maken om extra jongeren aan te nemen. De verwachting is dat met de komst van sectorplannen vanuit werkgevers en vakbonden de toegangsmogelijkheden naar werk in sectoren als techniek, zorg en logistiek via plannen van sociale partners (werkgevers en werknemers) ook in vergroot worden. Het gedaalde aantal vacatures bestaat voor meer dan 90% uit vacatures die ontstaan omdat bestaande arbeidsplaatsen opnieuw worden ingevuld (vervangingsvraag) Op korte termijn bevinden de beste kansen voor jongeren op werk zich in de beroepen: administratief transport employés, commercieel medewerkers, programmeur en systeem analist en verplegenden niveau 3 en verpleegkundigen. Jongeren zijn op vacatures zonder werkervaring sterk concurrerend richting oudere werklozen. Door gebrek aan voldoende vraag en door veel aanbod aan werkzoekende jongeren zijn er minder goede kansen op werk in de beroepen: agrarische arbeiders, medewerksr secretariaat, leerkracht basisonderwijs, sociaal cultureel medewerkers. Op lagere termijn ( vanaf 2014) kan de werkloosheid onder jongeren gaan dalen. Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Verhuur & ov. zak. dienstverl. Advies & onderz. (zak. dienstverl.) 2012 vergelijkbaar kwartaal 2013 lopend kwartaal Openbaar bestuur Cultuur, sport & recreatie Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening Op basis van de per kwartaal uitgegeven landelijke vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen) is een schatting te geven van de jaar op jaar ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures in. In lijn met de landelijke ontwikkelingen is ook in het aantal openstaande vacatures in een jaar verder gedaald van openstaande vacatures per april 2012 naar vacatures per eind april De daling van het totaal aantal vacatures in bedraagt daarmee 18,5 procent. Er zijn geen sectoren waarin het aantal vacatures stijgt. De vacaturedaling kent twee economische oorzaken. De eerste is de terugloop van het aantal arbeidsplaatsen van 2012 op Verwacht wordt een daling van banen in (-0,9 procent). Het betreft vooral een beperking van vervangingsvacatures voor openvallende arbeidsplaatsen in de grote personeelssectoren, zoals bouw De toename van tijdelijke arbeidscontracten zorgt daarnaast voor een teruglopende baanzekerheid bij baanwisseling. De arbeidsmobiliteit onder werkenden daalt. Hierdoor komen minder vervangingsvacatures op de markt. Berekeningen van de provincie Overijssel (arb. marktprognose juni 2013) voorspellen nog een lichte terugloop van banen in in In samenhang met een voorspelling van een doorgroeiende werkloosheid treedt pas vanaf 2015 een herstel van het totaal aantal openstaande vacatures op. In de berekeningen vertonen van 2011 op 2012 de sectoren bouw, industrie en vervoer in zowel de grootste banen- als ook vacaturedalingen. In de handel en horeca is het aantal banen licht gestegen, maar door de teruglopende arbeidsmobiliteit is het aantal (vervangings)vacatures gedaald. De overheids- en onderwijssector laten door bezuinigingen zowel een relatief groot verlies aan banen een dalend aantal vacatures zien. De sectoren industrie, handel, advies & onderzoek en de sector zorg kennen nog een substantieel aantal vervangingsvacatures. Een aantal bedrijven meldt dat er voor specifieke technische HBO / WO vacatures geen gekwalificeerde aanbod te vinden is Verwacht wordt dat bij eerste tekenen van een aantrekkende economie hier moeilijk vervulbare vraag ontstaat, waarvoor mensen van buiten moeten worden aangetrokken. Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 . Uitkeringen Lopende WW Uitkeringen Het aantal WW uitkeringen is per eind april onder invloed van het voorjaarsseizoen in terug gelopen ( van naar : -1,8 procent) Landelijk bleef het aantal lopende WW uitkeringen vrijwel gelijk. De groei in van WW uitkeringen is over een jaar gezien hoger geweest dan landelijk ( 30 procent groei; 36 procent). In wordt de extra groei met name veroorzaakt door het verlies van banen in de sectoren bouw, industrie en vervoer. Ook speelt hierbij dat de laatste twee jaar meer mensen gedwongen zijn te werken op opeenvolgende tijdelijke banen. Bij afwezigheid van aansluitend werk zal vaker een beroep op een tijdelijke WW uitkering gedaan moeten worden. Op deze wijze wordt een groter deel dan voorheen van kosten van de economische recessie afgewenteld op sociale verzekeringen. Opmerkelijk is dat de jaartoename van het aantal lopende WW uitkeringen vooral in de kleinere gemeenten in Noord- plaats heeft gevonden. In de steden is de toename aan WW uitkeringen minder groot (zie cijferbijlage). Een verklaring ligt deels bij het grote aantal de WW-uitkeringen van personen die vanuit de bouwsector werkloos zijn geworden. Deze wonen relatief veel in de kleinere Noord- Twentse gemeenten. Een andere mogelijk deel van de verklaring is jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei dat in de steden meer mensen wonen met een korte WW uitkeringsduur vanuit tijdelijke contracten. Zij vallen bij langdurige werkloosheid eerder terug op WWB uitkeringen of worden werkloos zonder uitkering. Vanuit het uitblijven van economische groei en naar verhouding meer inzetten van tijdelijke contracten, mag verwacht worden dat het beroep op WW uitkeringen vanaf de zomer verder gaat toenemen. Het UWV verwacht, dat zelfs bij een verlaging van de duur van WW van drie naar twee jaar, het aantal WW uitkeringen de komende twee jaar verder stijgt. Het aantal jongeren met een WW uitkering vertoont grotere jaar- en maandmutaties dan het totaal aantal WW uitkeringen. Dit ligt aan het feit dat jongeren veel meer op tijdelijke banen werken. Het gebrek aan aansluitend werk (in-between jobs) zorgt bij een stagnatie van de economie direct voor meer en kortdurende perioden waarin van een WW uitkering gebruik wordt gemaakt. Met het uitblijven van een economische opleving neemt ook het aantal mensen met een langere uitkeringsduur toe. Door het verdwijnen van mogelijkheden om werkloosheid voor ouderen na werkbeëindiging te beperken (VUT, WAO), mag verwacht worden dat een groter deel van de ouderen na afloop van werk meer en langer gebruik moet maken van een WW uitkering. Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 WWB (tot 65 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 Het aantal lopende WWB uitkeringen is in de laatste maanden sneller gaan stijgen. Zoals in eerdere arbeidsmarktmonitoren is beschreven neemt de doorstroom vanuit de WW uitkeringen toe. In is het aantal WWB uitkeringen tot 65 jaar gestegen van per eind maart naar per eind april (1,7 procent). De jaarstijging in bedroeg met lopende uitkeringen 8,8 procent. (Er zijn nog geen recente landelijke cijfers en definitieve gemeentelijke cijfers bekend) De jaarlijkse toename aan WWB uitkeringen is met 8,8 procent veel lager dan de toename aan WW uitkeringen op jaarbasis (36 procent) In de maanden maart en april liepen echter voor eerst sinds lange tijd het aantal WW uitkeringen terug en steeg het aantal WWB uitkeringen. Verwacht wordt dat slechts een deel van de WW uitkeringen die beëindigd worden vanwege het bereiken van de maximum uitkeringsduur, ook zullen uitmonden in WWB uitkeringen. Veel werkloze mensen hebben vanwege een thuissituatie niet aansluitend op een WW uitkering recht op een WWB uitkering (tweeverdieners, thuiswonende jongeren). Verwacht wordt dat hierdoor een steeds grotere groep aan werkloze nietuitkeringsgerechtigden gaat ontstaan. Bij de totstandkoming van de SUWI-wet is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de arbeidsmarkttoeleiding van deze groep. mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei Slechts een beperkt deel van de nietuitkeringsgerechtigden maakt bij UWV gebruik van het recht tot inschrijving als werkloze. Ze zijn daarmee ook voor gemeenten niet meer zichtbaar als geregistreerd werkloos. Voor de tweede helft van 2013 is een stijging van lopende WWB uitkeringen te verwachten door minder uitstroom en meer instroom. Bij een verwachte doorstijging van de werkloosheid, zal ook het aantal WWB uitkeringen verder oplopen. Pas enkele maanden na een daling van de werkloosheid zal ook het aantal WWB uitkeringen gaan dalen. Gezien de werkloosheidsprognoses zou dat vanaf eind 2015 kunnen. Er zijn onzekere factoren die WWB uitkeringen kunnen laten stijgen. Een ervan is de verkorting van de maximale WW duur van 3 naar 2 jaar. Hierdoor dreigen vooral oudere langdurig werklozen alsnog of eerder een WWB uitkering te moeten aanvragen. Daarnaast kunnen WWB uitkeringen ook toenemen als er een toestroom optreedt vanuit afgebouwde WSW en WAJONG uitkeringen ten gevolge van nieuw ingezet beleid. In de tabel in de bijlage zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau verwerkt. Definitieve CBS cijfers komen later dan de rapportage maand beschikbaar. Tot dan worden tellingen van gemeenten bijgehouden die een actuele indicatie van het aantal uitkeringen geeft. Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 WWB (tot 27 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 In de maand april is ondanks het voor het vinden van werk gunstige voorjaarsseizoen het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren sterk gestegen. In lijn met een jaarstijging van bijna 55 % aan jongeren met een lopende WW uitkering, is ook het aantal jongeren met een WWB uitkering sinds april 2012 met 15% toegenomen. Het aantal WWB uitkeringen voor jongeren in is daarmee opgelopen tot Zodra de landelijke CBS cijfers over de afgelopen maanden in 2013 beschikbaar zijn, wordt duidelijk of de landelijke trend volgt. Deels is de toename te wijten aan beperkte vacaturemogelijkheden voor jongeren om aan werk te komen. Daarnaast is er een vergrote instroom van jongeren die zich na langer doorstuderen onvrijwillig werkloos heeft gemeld op de arbeidsmarkt. Voor jongeren die in april een WWB uitkering kregen, geldt overigens dat ze pas na 6 maanden werkloosheid een uitkering aan konden vragen. Voor een deel zien we nu dus mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei werkloze schoolverlaters van medio 2012 in het uitkeringsbestand verschijnen. De verschillen per gemeente zijn groot, de aantallen en de maandelijkse toename in de gemeente Enschede bedraagt ongeveer de helft van het totaal aantal Twentse jongeren met een lopende WWB. Bij een Twentse toename op jaarbasis van 176 jongeren zijn er ook gemeenten waarin het aantal WWB jongeren is afgenomen. In Hof van, Haaksbergen en Wierden is er sprake van een jaarafname van het aantal WWB uitkeringen voor jongeren (zie verder cijferbijlage). Hoewel het aantal jongeren in met een WWB uitkering enigszins vergelijkbaar is met het aantal twee jaar geleden, is nu de prognose. Het aantal vacatures stijgt vooralsnog niet, de concurrentie onder jongeren neemt door een nieuwe stroom schoolverlaters toe en er is vanuit de regelgeving geen nieuwe aanscherping voor toegang tot een WWB uitkering voorzien. Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 Special: Ontwikkeling WAJONG uitkeringen in Twentse gemeenten Gemeenten worden met de invoering van nieuwe beleidsmaatregelen verantwoordelijk worden voor de arbeidsmarkttoeleiding van personen met een WAJONG uitkering. Veel gemeenten zijn op zoek naar de aantallen WAJONGERS-ers in hun gemeente. Personen met een WAJONG uitkering zijn nu nog bij het UWV ingeschreven. Cijfers over het aantal WAJONG uitkeringen zijn ook bij CBS bekend. Ontwikkeling aantal WAJONG uitkeringen in Twentse gemeenten WAJONG uitkeringen totaal e e e e e e e e e e e e kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart* Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo (O.) Hof van Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen rand Wierden WAJONG uitkeringen tot 27 jaar e e e e e e e e e e e e kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart kwart* Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo (O.) Hof van Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen rand Wierden (Bron: CBS, statline) Voor een vergelijking tussen en en tussen Twentse gemeenten zijn de laatste CBS cijfers op de site van CBS geraadpleegd. CBS (Statline). Uit de cijfers in bovenstaande tabel blijkt dat het aantal WAJONG-ers in de laatste jaren zowel landelijk als ook in geleidelijk is gestegen. Personen met een WAJONG uitkering zijn niet allemaal in staat om op de reguliere arbeidsmarkt te werken. Daarnaast kan een bepaling van de werkcapaciteit per persoon uitsluitsel geven over de werk- en verdiencapaciteit. Op dit moment zijn WAJONG uitkeringen landelijk gefinancierd. De arbeidsmarkttoeleiding registratie en is belegd bij UWV. Uit landelijke metingen van het UWV blijkt dat ongeveer 51 procent van de WAJONG-ers toeleidbaar is naar de arbeidsmarkt. Voor deze groep moet veelal nog de bepaling van de werkcapaciteit nog plaatsvinden in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Globaal kunnen de gemeenten dus rekenen met de helft van de hier gepresenteerde aantallen die naar de arbeidsmarkt kunnen. Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Een deel van de personen met een WAJONG uitkering staat niet alleen bij UWV met deze uitkering geregistreerd, maar is ook bij het UWV in het bestand van geregistreerde werklozen opgenomen. De landelijke financiering van WAJONG wordt mogelijk vanaf 2015 met budgetoverheveling aan gemeenten overgedragen. Vanuit landelijk beleid wordt verwacht dat het aantal WAJONG uitkeringen zal stabiliseren, of mogelijk zelfs kan dalen als de financiering van de WAJONG uitkeringen niet meer voor Rijksrekening komt maar voor rekening van de gemeenten. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in in het aantal WAJONG-ers in de bevolkingsgroep 15 tot 65 jaar (potentiële beroepsbevolking). Of er in een gemeente relatief veel personen met een WAJONG uitkering zijn kan vergelijkend inzichtelijk worden gemaakt door het aantal WAJONG-ers af te zetten tegen de bevolking (15 tot 65 jaar) in een gemeente. In de onderstaande tabel is ook de vergelijking met het landelijk gemiddelde cijfer opgenomen. Daarnaast is een zelfde soort vergelijking gemaakt met twee andere voor de arbeidsmarkt relevante uitkeringen WW en WWB. Vergelijking gemeenten WAJONG en andere uitkeringen per personen van jaar (potentiele beroepsbevolking) (cijfers okt. 2012, cbs) WAJONG WW WWB Landelijk Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo (O.) Hof van Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen rand Wierden (Bron CBS, bewerking Regio ) = meer dan landelijk gemiddeld = minder dan landelijk gemiddeld Uit de tabel blijkt dat acht van de veertien Twentse gemeenten naar verhouding meer WAJONG-ers in hun gemeente hebben dan landelijk gemiddeld. Naast Enschede, Almelo en Hengelo kent ook Losser een grote WAJONG populatie. De problematiek van arbeidsmarktknelpunten in de grote Twentse steden komt naar voren in een gezamenlijke vergelijking van WAJONG met WW en WWB. De grote Twentse steden scoren op alle drie uitkeringen boven het landelijk gemiddelde, waarbij aangetekend moet worden dat de relatieve aantallen WW in de potentiële beroepsbevolking vooral in Enschede en Almelo hoog zijn. In het recent gesloten sociaal akkoord wordt de arbeidsmarkttoeleiding van WAJONG-ers sterk verknoopt met afspraken die met werkgevers in de 35 arbeidsmarktregio s door gezamenlijke arbeidsmarktpartners in de respectievelijke arbeidsmarktregio s gemaakt worden. Er is meer informatie beschikbaar bij UWV, de organisatie die op dit moment verantwoordelijk is voor registratie en uitvoering van WAJONG uitkeringen. Op de UWV-site wordt deze informatie gepubliceerd in o.a. factsheets en analyses. Zie hiervoor: rslagen/kwantitatieve_informatie_2012.aspx Arbeidsmarktmonitor Regio 12

13 Starters en faillissementen Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal startende bedrijven (bron: KvK) kent per maand sterke verschillen. De jaartrend in is een daling. Dit past bij de economische ontwikkeling. In is verhoudingsgewijs in 2012 en 2013 een groter aantal starters te zien dan landelijk. Deze jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei ontwikkeling komt mede voort uit verzelfstandiging van bouwpersoneel dat werkloos is of dreigt te worden. In zijn in de laatste rapportagemaand bedrijven gestart. In zien we 135 starters. Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal faillissementen in is na de piek van 551 in januari weer gedaald naar 156. Het aantal faillissementen in zal voor de eerste helft van 2013 groter gaan jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei worden dan een jaar geleden. lijkt na december en januari in rustiger vaarwater te komen met 10 faillissementen in de laatste rapportage maand. Arbeidsmarktmonitor Regio 13

14 Algemene toelichting op tabellen en grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Arbeidsmarktmonitor Regio 14

15 Index bijlage: Informatieve Links Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities ARBEIDSMARKTMONITOR Bijlage Cijfers Gemeenten en definities Informatieve links Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie: Index zie: UWV zie: UWV zie: ING zie: Prov Overijssel zie: (klik door op actuele nieuwsbrief) SBB zie: Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: Cofinanciering sectorplannen zie: Arbeidsmarktmonitor Regio 15

16 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid (geregistreerde werkloosheid) TOTAAL NWW ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % mrt'13-apr'13 apr'12-apr'13 van beroepsbevolking apr'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 Abs. perc. Abs. perc. feb mrt apr TWENTE ,3% ,1% 10,0% 9,9% 9,9% ALMELO ,6% ,1% 11,1% 11,1% 11,0% BORNE ,0% ,0% 6,8% 6,9% 6,8% DINKELLAND ,3% ,9% 5,8% 5,8% 5,6% ENSCHEDE ,7% ,8% 16,3% 16,2% 16,4% HAAKSBERGEN ,5% ,4% 5,4% 5,3% 5,2% HELLENDOORN ,4% ,6% 6,9% 6,9% 6,9% HENGELO ,8% ,9% 8,8% 8,9% 9,0% HOF VAN TWENTE ,0% ,1% 6,8% 6,7% 6,7% LOSSER ,3% ,8% 8,1% 8,0% 8,0% OLDENZAAL ,9% ,3% 7,9% 8,1% 8,0% RIJSSEN-HOLTEN ,3% ,3% 6,8% 6,4% 6,4% TUBBERGEN ,7% ,6% 6,7% 6,3% 6,0% TWENTERAND ,9% ,2% 9,1% 8,7% 8,6% WIERDEN ,6% ,5% 6,1% 6,0% 5,9% Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling mrt'13-apr'13 apr'12-apr'13 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,6% ,1% ALMELO ,5% ,7% BORNE ,5% 34 17,1% DINKELLAND ,8% 57 31,7% ENSCHEDE ,3% ,5% HAAKSBERGEN ,4% 59 25,8% HELLENDOORN ,6% ,8% HENGELO ,8% ,0% HOF VAN TWENTE ,2% 95 29,1% LOSSER ,8% 31 11,6% OLDENZAAL ,6% 31 8,3% RIJSSEN-HOLTEN ,2% ,2% TUBBERGEN ,6% 73 51,0% TWENTERAND ,5% ,1% WIERDEN ,0% 61 28,8% Arbeidsmarktmonitor Regio 16

17 Jeugdwerkloosheid: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling mrt'13-apr'13 apr'12-apr'13 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,0% ,3% ALMELO ,2% ,1% BORNE ,6% 30 81,1% DINKELLAND ,9% 17 42,5% ENSCHEDE ,6% ,9% HAAKSBERGEN ,1% 18 36,7% HELLENDOORN ,0% 42 48,3% HENGELO ,2% ,1% HOF VAN TWENTE ,4% 15 18,5% LOSSER ,2% 25 46,3% OLDENZAAL ,0% ,9% RIJSSEN-HOLTEN ,4% 54 49,1% TUBBERGEN ,4% ,5% TWENTERAND ,9% ,0% WIERDEN ,7% 43 70,5% Per eind apr ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio 17

18 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling mrt'13-apr'13 apr'12-apr'13 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% ,0% ALMELO ,0% ,1% BORNE ,6% ,8% DINKELLAND ,1% ,3% ENSCHEDE ,4% ,2% HAAKSBERGEN ,8% ,9% HELLENDOORN ,9% ,2% HENGELO ,6% ,1% HOF VAN TWENTE ,3% ,0% LOSSER ,8% ,6% OLDENZAAL ,2% ,2% RIJSSEN-HOLTEN ,5% ,1% TUBBERGEN ,2% ,3% TWENTERAND ,2% ,8% WIERDEN ,0% ,5% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling mrt'13-apr'13 apr'12-apr'13 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,9% ,8% ALMELO ,7% 60 44,4% BORNE ,0% 7 28,0% DINKELLAND ,8% 2 6,7% ENSCHEDE ,5% ,7% HAAKSBERGEN ,7% 14 50,0% HELLENDOORN ,5% 20 32,8% HENGELO ,4% ,0% HOF VAN TWENTE ,5% 22 81,5% LOSSER ,5% 14 50,0% OLDENZAAL ,0% 31 88,6% RIJSSEN-HOLTEN ,5% 46 79,3% TUBBERGEN ,4% 21 91,3% TWENTERAND ,3% 47 73,4% WIERDEN ,6% 30 90,9% Arbeidsmarktmonitor Regio 18

19 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten) ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) mrt'13-apr'13 apr'12-apr'13 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,7% ,8% ALMELO ,6% 168 7,7% BORNE ,9% 62 32,6% DINKELLAND ,8% 6 5,0% ENSCHEDE ,1% 455 8,9% HAAKSBERGEN ,6% 17 7,4% HELLENDOORN ,6% 62 20,0% HENGELO ,7% 125 6,9% HOF VAN TWENTE ,2% 17 6,3% LOSSER ,1% 49 21,3% OLDENZAAL ,0% 39 8,7% RIJSSEN-HOLTEN ,9% 9 4,1% TUBBERGEN ,4% 5 5,6% TWENTERAND ,3% 22 6,7% WIERDEN ,2% -3-1,8% (*) (*) (*) (*) voorlopige cijfers WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten) ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) mrt'13-apr'13 apr'12-apr'13 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,1% ,0% ALMELO ,3% 37 15,4% BORNE ,8% ,0% DINKELLAND ,3% 1 10,0% ENSCHEDE ,6% 96 18,8% HAAKSBERGEN ,1% ,3% HELLENDOORN ,6% -2-5,0% HENGELO ,1% 30 20,0% HOF VAN TWENTE ,1% ,0% LOSSER ,0% 13 65,0% OLDENZAAL ,3% 3 7,5% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 0 0,0% TUBBERGEN ,2% 1 10,0% TWENTERAND ,0% 14 46,7% WIERDEN ,0% -5-25,0% (*) (*) (*) (*) voorlopige cijfers Arbeidsmarktmonitor Regio 19

20 Stadsbank: De stadsbank heeft aangegeven dat zij een nieuw banksysteem hebben, waaruit de eerder geleverde informatie niet geleverd kan worden. In overleg zal bekeken worden welke alternatieven er zijn voor maandelijkse cijferinformatie tot op gemeenteniveau. Informatie van het ROZ Het ROZ werkt voor gemeenten in. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning starters hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning in bedroeg in april , in dezelfde maand vorig jaar waren dit er 19. Verder is er in april coachingstraject bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee t/m eind april 620. Het totaal van de intakes van starters in de maand april bedroeg 66 en er zijn 17 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. Arbeidsmarktmonitor Regio 20

21 De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In regionale arbeidsmarktmonitoren tot eind 2010 is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Uit deze beperkte productiedatabase is echter steeds minder de omvang van de regionale (deel) vacaturemarkt af te leiden. Vanaf 2011 is gekozen om het aantal vacatures in de regionale markt naar sector te berekenen uit de omvang van het aantal regionale arbeidsplaatsen en de CBS vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen in een sector). Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen gaan alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Dit kan een verschil opleveren in resultaten wanneer op verschillende tijdstippen dezelfde periode wordt opgevraagd. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Arbeidsmarktmonitor Regio 21

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 4/132 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie