HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 OCMW Herent - Spoorwegstraat Herent DIENST VOOR ONTHAALOUDERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie Goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk welzijn op en op , met aanvullingen op de Raad van Maatschappelijk welzijn op Algemeen De dienst voor onthaalouders is gesubsidieerd en vergund door Kind en Gezin en beschikt per opvanglocatie over een vergunning. De organisatie en de werking voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De contactgegevens van Kind en Gezin zijn: Hallepoortlaan Brussel Telefoon: 078/ Website: Organiserend bestuur en bereikbaarheid Organiserend bestuur: Sociaal huis Herent Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Spoorwegstraat Herent Dienstverantwoordelijke van de dienst voor onthaalouders: Noor Groffils Telefoon: rechtstreeks telefoonnummer Telefoon: centraal nummer van het sociaal huis Fax: t.a.v. Noor Groffils Ondernemingsnummer : Openingsuren: maandag van tot uur of op afspraak.

2 Bij afwezigheid kan je voor dringende situaties terecht bij de sociale dienst, te bereiken op het centraal nummer van het sociaal huis. Er is ook de mogelijkheid om een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Bereikbaarheid in noodgevallen: De onthaalouders en ouders van de kinderen die in opvang zijn, beschikken over het rechtstreekse telefoonnummer van de dienstverantwoordelijke, alsook over het centrale telefoonnummer van het sociaal huis. Bij niet-bereikbaarheid van de dienstverantwoordelijke kunnen de onthaalouders en ouders tijdens de kantooruren terecht op de sociale dienst van het sociaal huis. De onthaalouders beschikken over het privételefoonnummer van de dienstverantwoordelijke. Dit kan, in dringende situaties, buiten de kantooruren door de onthaalouders gebruikt worden. Opvanglocatie (onthaalouder) Naam:. Adres:. Telefoonnummer:. Openingsdagen en uren:. Doelgroep De dienst organiseert hoofdzakelijk opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Buitenschoolse opvang is mogelijk voor kinderen van de basisschool. Inclusieve opvang, weekend en nachtopvang, occasionele of dringende opvang en opvang tijdens feestdagen is eveneens mogelijk. Alle kinderen zijn welkom. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, samenlevingsvorm en geloof- of levensovertuiging. Opnamebeleid Ouders doen een aanvraag voor opvang. Deze aanvraag wordt geregistreerd. Indien mogelijk worden er adressen van onthaalouders doorgegeven. Indien er geen plaats vrij is, worden de ouders op de wachtlijst geplaatst. Hierbij worden de voorrangsregels van Kind en Gezin in acht genomen. (zie verder onder voorrangsregels) Vanaf het moment dat er een plaats vrij komt, worden de eerstvolgende ouders op de wachtlijst hiervan op de hoogte gebracht. 2

3 Je neemt zelf contact op met mogelijke onthaalouders. Je brengt een bezoek aan één of enkele onthaalouders om je vraag voor opvang te bespreken en maakt de voorinschrijving in orde met de gekozen onthaalouder. De onthaalouders hebben de vrije keuze om al dan niet in te gaan op een opvangaanvraag. Wanneer je samen met de onthaalouder de voorinschrijving in orde hebt gemaakt, kom je vóór de geboorte tijdens de spreekuren of na afspraak met dit document naar de dienst. De dienst verzoekt dat je de onthaalouder inlicht wanneer je (toekomstig) kind ook bij een andere organisatie staat ingeschreven. Op die manier kan de onthaalouder inspelen op een eventuele vrij te komen plaats bij annulering van de reservatie. Je brengt zowel de dienst als de onthaalouder op de hoogte van de geboorte van je kind. Dit kan door het bezorgen van een geboortekaartje, telefonisch of via mail. Na de geboorte en ongeveer één maand voor je kind naar de onthaalouder gaat, kom je terug naar de dienst om de schriftelijke overeenkomst en het inlichtingenfiche in orde te brengen. Hiervoor breng je je attest inkomenstarief (aangevraagd via de website van Kind en Gezin) mee. Tijdens dit contact wordt samen het huishoudelijk reglement overlopen en is er de mogelijkheid tot vraagstelling. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst ondertekend wordt. De onthaalouder doet geen opvang van kinderen die niet ingeschreven zijn bij de dienst! Volgend kind in opvang Voor een opvang van een tweede of volgend kind, dien je de onthaalouder hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. De opvang kan enkel doorgaan indien desbetreffende onthaalouder voldoende plaats vrij heeft. Er dient dezelfde procedure gevolgd te worden als bij een eerste inschrijving. Voorrangsregels De dienst voor onthaalouders werkt volgens de voorrangsregels van Kind en Gezin. Dit wil zeggen indien er meerdere kinderen beschikbaar zijn voor een bepaalde opvangplaats; de kinderen in onderstaande omstandigheden voorrang krijgen: Op jaarbasis moeten minstens 20% van de opgevangen kinderen uit gezinnen zijn met minstens 2 kenmerken van de voorrangsregels. Zolang deze 20% niet bereikt is, kan afgeweken worden van de absolute voorrang. Absolute voorrang wordt gegeven aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. 3

4 alleenstaanden; een laag gezamenlijk belastbaar inkomen hebben; pleegkinderen; broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden; laag opleidingsniveau: geen diploma secundair onderwijs hebben; een gezinslid met een handicap hebben; een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen; woonachtig zijn in Herent; om sociale of pedagogische redenen opvang nodig. Verzekering Ethias Verzekering Prins-Bisschopssingel HASSELT Polisnummer: De dienst heeft een verzekering voor Burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt bij de uitbating van de kinderopvang. Alsook een verzekering lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen. Materiële schade en ongevallen met huisdieren vallen niet onder de polis van de dienst voor onthaalouders. Indien de onthaalouder het kind meeneemt in de eigen wagen is het noodzakelijk dat dit op een reglementaire manier gebeurt, dat de ouders hiermee akkoord gaan en dat de autoverzekering in orde is. Eventuele schadegevallen en/of ongevallen worden niet gedekt door de verzekering van de dienst. Ieder ongeval moet, met het oog op de aangifte, zo snel mogelijk en ten laatste de volgende werkdag door de onthaalouder aan de dienst gemeld worden. De volledig ingevulde verzekeringsformulieren dienen binnen de vijf dagen na het ongeval door de ouders of de onthaalouder aan de dienst bezorgd te worden. Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer De dienstverantwoordelijke en de onthaalouder delen geen informatie over jouw kind of het verblijf bij de onthaalouder mee aan derden. Zij nemen hieromtrent de nodige discretie in acht. We verwachten van jou eenzelfde discretie t.a.v. de onthaalouder en de andere onthaalkinderen. Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van 4

5 baby s en peuters kan de dienst voor onthaalouders bij de inschrijving en tijdens het hele verblijf van je kind bij de onthaalouder, persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens over de ouders en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan de dienst voor onthaalouders ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren. Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van een arts. Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de dienstverantwoordelijke. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verbindt de dienst zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Als ouder heb je op elk moment recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan aanvragen. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Wanneer deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van toepasselijke regelgeving, worden deze vernietigd. Suggesties, vragen, opmerkingen, klachten Wij nodigen je uit om suggesties, vragen, opmerkingen of klachten te bespreken met de onthaalouder en/of de dienstverantwoordelijke. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Je kan jouw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de dienstverantwoordelijke, aan de hand van het meldingsformulier. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt. Indien je van mening bent dat jouw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je in tweede instantie wenden tot de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel op het telefoonnummer of op het adres Wijziging huishoudelijk reglement Het kan zijn dat de dienst om bepaalde redenen (wijzigingen in de reglementeringen, andere accenten in de werking, ) genoodzaakt is om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit huishoudelijk reglement. Elke wijziging in het nadeel van de gezinnen wordt minimum 8 weken voor inwerkingtreding meegedeeld aan alle ouders. Zij ondertekenen voor ontvangst en kennisname de aangepaste versie of bijlage. Wanneer ouders niet akkoord gaan met de wijziging kan de opvang stop gezet worden. 5

6 Wederzijdse afspraken tussen ouders, onthaalouders en de dienst De schriftelijke overeenkomst Met elk gezin wordt een schriftelijke overeenkomst ondertekend voor akkoord. Hierin staan de rechten en plichten van beide partijen in opgenomen. Specifieke afspraken kunnen verschillen tussen de verschillende ouders. Wijzigen van de schriftelijke overeenkomst kan enkel met schriftelijk akkoord van de ouders. Het opvangplan De individuele afspraken betreffende de opvangdagen en uren worden vastgelegd in het opvangplan. Het opvangplan is een deel van de schriftelijke overeenkomst. De vastgelegde uurregeling en opvangdagen zijn zowel bindend voor de ouders, voor de onthaalouders als voor de dienst. Werkt één van de ouders in een onregelmatig werkschema dien je ons hiervan een attest van de werkgever te bezorgen. Maandelijks, van zodra het werkrooster duidelijk is, moeten de betreffende opvangdagen en uren aan de onthaalouder en aan de dienst doorgegeven worden. Elke wijziging in opvangdagen of uren moet gebeuren in samenspraak met de onthaalouder en minimum 4 weken op voorhand aan de hand van het formulier wijziging gemeld worden aan de dienst. Een vermeerdering van het opvangplan en sporadisch extra aanwezigheden kunnen enkel indien de bezetting van de onthaalouder dit toelaat en zij hierdoor niet in overbezetting gaat. Een onthaalouder kan niet verplicht worden een onthaalkind op te vangen buiten de opvangmomenten die in het opvangplan worden vermeld. Wendagen We adviseren om je kind 2 halve dagen te laten wennen, dit vlak voor de eigenlijke startdatum van de opvang. Als ouder blijf je wel zelf over de keuze beschikken om al dan niet gebruik te maken van deze wendagen. Vooraleer deze wendagen kunnen ingaan dient wel de volledige inschrijving in orde te zijn bij desbetreffende onthaalouder. Indien je gebruik maakt van deze wendagen, raden we je aan om een knuffeltje of doekje van thuis mee te brengen, zodat je kind wel een vertrouwde geur en houvast kan hebben. 6

7 Doel van de wendagen: - Het kind kan op deze dagen rustig gewoon worden aan de onthaalouder. - Hierbij is er aandacht voor de omgevingsgeluiden, slaapomgeving en speelomgeving die anders zijn dan in zijn/haar thuisomgeving. - Het kind went er geleidelijk aan om zonder de nabijheid van zijn/haar ouder(s) te vertoeven bij de onthaalouder. - Ouders en de onthaalouder kunnen daarnaast ook in een rustig tempo elkaar leren kennen en een goede samenwerking opstarten. Praktische afspraken rond de wendagen: - De onthaalouder bespreekt met de ouder(s) welke dagen het kind kan komen wennen. - De aanwezigheidsdagen worden geregistreerd op het aanwezigheidsformulier. - Deze wendagen worden aangerekend, net zoals een opvangdag. - De benodigde spullen (luiers, reservekleding, verzorgingsproducten, ) dienen de ouders zelf mee te brengen. Aanwezigheid van het kind De onthaalouder houdt maandelijks een aanwezigheidslijst bij. Dagelijks noteert zij hier het start en einduur van je kind op. Je tekent deze aanwezigheidslijst, met een volledige handtekening op alle aangerekende dagen (dagen dat het kind effectief in opvang is, niet of niet tijdig verwittigde afwezigheid, ongerechtvaardigde afwezigheid, ). De ouders kijken deze lijst zorgvuldig na alvorens te ondertekenen. Over een getekende aanwezigheidslijst worden geen klachten aanvaard! Elke aanwezigheid van een kind dient, conform de effectieve aanwezigheid, vermeld te worden op de aanwezigheidslijst. Afwezigheid van het kind (respijtdagen) Op jaarbasis worden er 20 respijtdagen voorzien per voltijds opvangplan. Een kind dat dus 5 volle dagen per week (voltijds) naar de onthaalouder gaat, krijgt jaarlijks 20 respijtdagen. Deze respijtdagen worden pro rata het opvangplan berekend. Respijtdagen zijn dagen die je vrij kan inzetten op alle dagen dat je kind niet naar de onthaalouder gaat terwijl dit wel gepland is in het opvangplan. (bvb. snipperdag, dagje naar oma, ziekte, ). Tijdens het verlof van de onthaalouder moeten er geen respijtdagen ingezet worden. 7

8 Opvangdagen Respijtdagen 5d/week 20 4,5d/week 18 4d/week 16 3,5d/week 14 3d/week 12 2,5d/week 10 2d/week 8 1,5d/week 6 1d/week 4 0,5d/week 2 Indien je je kind, buiten de gerechtvaardigde respijtdagen niet naar de onthaalouder laat gaan, betaal je hiervoor 19,55 per dag. Tenzij je geldend dagbedrag hoger ligt, dan betaal je het geldend dagbedrag zoals vermeld op het attest inkomenstarief van Kind en Gezin van jouw kind. Uitzondering: Indien je kind 10 aaneensluitende kalenderdagen ziek is en je dit kan staven met een medisch attest, dien je hiervoor geen respijtdagen in te zetten. Opgelet! Iedere afwezigheid dient tijdig meegedeeld te worden aan de onthaalouder en dit liefst schriftelijk in het volgboekje. Afwezigheid gedurende 5 opeenvolgende werkdagen (al dan niet onderbroken door een weekend): minimaal 3 maanden op voorhand melden aan de onthaalouder. Afwezigheid, van minder dan 5 opeenvolgende werkdagen (al dan niet onderbroken door een weekend): minimaal 1 week op voorhand melden aan de onthaalouder. Bij ziekte of onvoorziene afwezigheid van het kind dient de onthaalouder zo snel mogelijk verwittigd te worden en ten laatste een half uur voor het afgesproken start uur zoals overeengekomen op het opvangplan. Bij niet of niet tijdig verwittigde afwezigheid wordt er een respijtdag ingezet. Zijn de respijtdagen uitgeput, dan betaal je hiervoor 19,55 per dag tenzij je dagbedrag hoger ligt dan dit bedrag dan betaal je je geldend dagbedrag zoals vermeld op het attest inkomenstarief van Kind en Gezin van jouw kind. 8

9 Opzegmodaliteiten ouders Annulatie van een reservatie vóór de start van de opvang Indien je door omstandigheden geen gebruik wenst te maken van de afgesproken opvang moet dit minstens 3 maanden vóór de vermelde aanvangsdatum, schriftelijk, aan de hand van het formulier opzegging, mede ondertekend door de onthaalouder, gemeld worden aan de dienst. Dit document is ter beschikking bij de onthaalouder in kwestie of te bekomen op de dienst. Indien deze opzegtermijn van drie maanden niet gerespecteerd wordt, zal een vergoeding aangerekend worden. Deze bedraagt forfaitair 7,00 per gereserveerde volledige dag of 4,00 per gereserveerde halve dag, gedurende 4 weken. De opzeg gaat in de datum dat het document met de onthaalouder ondertekend wordt. Annulatie van een reservatie in de loop van de opvang Bij opgave van een einddatum in de individuele opvangovereenkomst zal deze overeenkomst van rechtswege automatisch eindigen bij het verstrijken van de vermelde einddatum, zonder noodzaak van opzeg, zonder het kunnen doen respecteren van een opzegtermijn en zonder mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Indien bij aanvang geen einddatum in de individuele opvangovereenkomst ingevuld wordt door de ouders, dan dient de opzeg schriftelijk te gebeuren, minstens 4 weken voor het beëindigen van de opvang. Dit dient te gebeuren met het formulier opzegging, mede ondertekend door de onthaalouder. Dit formulier dient op zijn beurt overgemaakt te worden aan de dienst. Dezelfde periode van 4 weken dient gerespecteerd te worden van wijziging van dagopvang naar sporadische opvang. Dit dient te gebeuren aan de hand van het wijzigingsdocument. Indien de opzeg of de wijziging van dagopvang naar sporadische opvang, niet tijdig gebeurt, dienen de ouders hun respijtdagen hiervoor te gebruiken. Bij uitputting hiervan wordt per dag 19,55 aangerekend tenzij het geldende dagbedrag hoger ligt, dan wordt het geldend dagbedrag aangerekend zoals vermeld op het attest inkomenstarief van Kind en Gezin van jouw kind. En dit voor het aantal voorziene dagen vermeld op het opvangplan gedurende 4 weken of de resterende opzegtermijn. De datum dat het formulier opzegging of wijziging met de onthaalouder ondertekend wordt, geldt als aanvangsdatum van de opzegtermijn. 9

10 Opzegmodaliteiten onthaalouders De onthaalouders kunnen de opvang van een kind beëindigen mits opzegperiode van 4 weken. Dit kan enkel om uitzonderlijke redenen (meningsverschil, niet respecteren van de dagen en/of uren vermeld in de individuele opvangovereenkomst, ). Het formulier opzeg door de onthaalouder dient meegetekend te worden door de ouders. De datum van ondertekening geldt als aanvangsdatum van de opzeg. Indien de ouders dit wensen wordt binnen de dienst een andere opvang aangeboden, rekening houdend met de beschikbare opvangmogelijkheden. Opzegmodaliteiten dienst De dienst kan zelf de opvang eenzijdig stopzetten als ouders hun reglementaire of contractuele verplichtingen niet nakomen of wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan de mondelinge en/of schriftelijke verwittigingen van de dienst. Maximale bezetting Een onthaalouder mag gemiddeld 4 voltijdse kinderen opvangen. Eigen, nog nietschoolgaande kinderen, worden meegeteld. In de praktijk kunnen er meer dan 4 kinderen ingeschreven zijn, want niet ieder kind komt 5 volle dagen per week naar de opvang. Het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen is 8, eigen kinderen die nog niet naar de lagere school gaan meegeteld. Twee samenwerkende onthaalouders mogen 8 voltijdse kinderen opvangen en er mogen maximum 14 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Hiervoor dienen ze wel te voldoen aan de voor groepsopvang extra bepaalde regelgevingen. (Brandveiligheidsvoorschriften, FAVV voedselveiligheid). Verlof, ziekte, afwezigheid van de onthaalouder De onthaalouder deelt haar jaarlijks verlof, schriftelijk, voor eind maart mee aan de ouders en voor eind mei aan de dienstverantwoordelijke. Extra sluitingsdagen worden minstens één week vooraf gemeld. Bij klein verlet van de onthaalouder dient de onthaalouder de dienst zo snel mogelijk te verwittigen en ten laatste diezelfde dag voor 9.00 uur. In overleg met de dienst kan er eventueel een vervang-onthaalouder gezocht worden. Dit rekening houdend met de bezetting van de onthaalouders. 10

11 Breng en haalmomenten Binnen de afgesproken dagen en uren, zoals opgenomen in de schriftelijke overeenkomst, breng en haal je jouw kind. Indien je je kind niet naar de opvang brengt volgens planning moet je de onthaalouder ten minste een half uur voor het afgesproken uur verwittigen. Bij het niet tijdig afhalen wordt door de onthaalouder een toeslag aangerekend ten bedrage van 2,00 per begonnen kwartier. Dit dient vermeld te worden op de aanwezigheidslijst en wordt mee verrekend in de facturatie. Tijdens de breng en haalmomenten kan je (schriftelijk of mondeling) informatie uit wisselen met de onthaalouder. Als ouder heb je toegang tot alle ruimtes in het huis van de onthaalouder waar je kind verblijft. Dit geldt ook voor de slaapruimte. De onthaalouder vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de schriftelijke overeenkomst. Je verwittigt, liefst vooraf en schriftelijk, de onthaalouder wanneer derden je kind afhalen. Treedt er in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag, het verblijfs- of bezoekrecht, dan moet je dit onmiddellijk schriftelijk staven aan de onthaalouder en de dienstverantwoordelijke. Dit kan je doen aan de hand van het wijzigingsdocument. De dienstverantwoordelijke zal een aanpassing doen in de schriftelijke overeenkomst. Voeding Behoudens onvoorzien omstandigheden, ontbijten de kinderen thuis. Indien het kind flesvoeding, dieetproducten of extra maaltijden gebruikt, dient dit door de ouders meegebracht te worden. De ouders informeren de onthaalouder over het product en de bereidingswijze. De onthaalouder zorgt voor een gezonde, gevarieerde en aangepaste voeding tijdens de aanwezigheid van de kinderen. Voorziene maaltijden: Bij een volledige dag voorziet de onthaalouder 2 voedingen: een warme maaltijd en fruitpap of vieruurtje, naargelang de leeftijd van het kind. Bij een halve dag voorziet de onthaalouder één voeding: een warme maaltijd of fruitpap/ vieruurtje, naargelang de uren van de opvang. 11

12 Voor schoolgaande kinderen wordt er een toeslag van 3,00 aangerekend voor een warme maaltijd (aardappelen, vlees/vis, groenten of een equivalent hiervan). Voor een broodmaaltijd mag geen toeslag aangerekend worden. Ouders bespreken met de onthaalouder de eetgewoontes van het kind thuis, in het opvanggezin en ook wat het kind gegeten heeft. Probeer belangrijke wijzigingen in de eetgewoontes op het zelfde tijdstip in te voeren (vb. eerste fruitpap, groentepap, ) Kleding en verzorging Het kind wordt gewassen en aangekleed naar de onthaalouder gebracht. In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Hiervoor breng je volgende items mee naar de onthaalouder: luiers (minimaal 6 per dag) verzorgingsproducten (zalf, zakdoekjes, vochtige doekjes, koortsthermometer,.) zonnecrème met aangepaste beschermingsfactor reservekledij ( ondergoed, bovenkleding, sokjes, ) aangepaste kledij om buiten te spelen ( jas, laarzen, zomer: hoedje of petje, ) medicatie vaccinatieboekje Kind en Gezin (kopie van de) Kids ID Huisdieren De onthaalouder die huisdieren heeft, meldt dit vooraf duidelijk aan de ouders. De dieren moeten verzorgd zijn en de verplichte vaccinaties krijgen. De huisdieren moeten opgenomen zijn in de familiale polis. De verzekeringspolis van de dienst komt niet tussen bij ongevallen met huisdieren. Rechtstreeks contact van deze dieren met de kinderen of hun materiaal moet vermeden worden. Drink-, eet- en grindbakken worden buiten het bereik van de kinderen geplaatst. Er dient gezorgd te worden voor voldoende hygiënische maatregelen wanneer de huisdieren in de opvangruimte verblijven buiten de aanwezigheid van de kinderen. Roken Het is verboden om te roken in aanwezigheid van de kinderen. Indien er buiten de openingsuren in de opvangruimten gerookt wordt, moeten de nodige maatregelen genomen 12

13 worden. Zoals zorgen voor een voldoende verluchting e.d. Indien er in het gezin gerookt wordt, moet dit vooraf aan de ouders die hun kindje willen brengen gemeld worden. Vaccinaties In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter aanbevolen om je kind te laten vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door harmophilus influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door meningokokken C, mazelen, bof, rode hond en hepatitis B kan immers ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben. Bovendien lopen andere kinderen in de opvang het risico om besmet te worden! (bijvoorbeeld jonge baby s die nog niet gevaccineerd werden of zwangere vrouwen). Ziekte Te zieke kinderen kunnen niet bij de onthaalouder terecht. Daarom verzoeken wij je reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is. Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind voorop staat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen alsook de extra werkbelasting die de zorg van het ziek kind met zich mee kan brengen. Een ziek kind mag enkel opgevangen worden wanneer een recent medisch attest verzekert dat de ziekte geen gevaar oplevert voor de andere kinderen. Wanneer mag een kind niet naar de opvang komen: - elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand - meer dan 38 koorts gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid, rode huiduitslag of alarmsignalen - Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. - Het kind heeft een of meerdere van deze symptomen: Diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24u. Bij een diagnose 'peuterdiarree' mag een kind wel naar de opvang komen. Braken: bloedbraken 2 of meer keer tijdens de laatste 24u wanneer er een gevaar voor uitdroging bestaat wanneer een zuigeling jonger dan 6 maanden is 13

14 Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood Huiduitslag in combinatie met koorts mondzweertjes bij een te ziek kind aanhoudende buikpijn van 2u of langer De 'checklist ziektes en symptomen' van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten. Deze checklist kan steeds geraadpleegd worden op de site van Kind en Gezin. (http://www.kindengezin.be/img/2012-checklist-ziektes-symptomen.pdf) Wij vragen je met aandrang eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van je kind, wanneer deze bijzondere waakzaamheid vergen of een gevaar kunnen betekenen voor anderen, te signaleren. Dit met het oog op het preventief beschermen van je eigen kind de andere kinderen in de kinderopvang, de onthaalouder en zijn of haar gezinsleden. Dit om onnodige risico s zoveel mogelijk uit te sluiten. De dienstverantwoordelijke en de onthaalouder hebben steeds het laatste woord in de beslissing of je kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van de kinderen en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen. Regelgeving in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang In eerste instantie probeert de onthaalouder contact op te nemen met de ouders. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor je kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Indien je niet bereikbaar bent, handelt de onthaalouder als een goede huisvader. Bij ongerustheid wordt, eventueel in samenspraak met de dienstverantwoordelijke, een arts of zelfs de hulpdiensten gecontacteerd. In noodgevallen dient de onthaalouder de eerste zorgen toe. In ernstige gevallen wordt de hulpdienst verwittigd of wordt je kind naar het ziekenhuis gebracht. Jij, als ouder, en de dienstverantwoordelijke worden nadien zo snel mogelijk verwittigd. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van de dienst voor onthaalouders indien het gaat om een ongeval. Koorts Een kind heeft koorts als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38 (rectaal gemeten) Koorts is een signaal waarmee het lichaam duidelijk maakt dat er iets is. De onthaalouder moet alert zijn voor deze toestand en het kind goed in het oog houden. 14

15 Zoals verklaard op het document koorts mag de onthaalouder eenmalig een koortswerend middel toedienen. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders. Bij koorts die samengaat met alarmsignalen zoals uitdroging, grauwe kleur, moeilijke ademhaling, dufheid, versneld hartritme, stuipen,... is een dringend advies van een arts vereist. Medicatie In principe wordt er tijdens de opvang geen medicatie toegediend. We verzoeken je aan je arts te vragen om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die 's morgens en 's avonds door jezelf kan toegediend worden. Wanneer toediening toch bij de onthaalouder moet, vragen wij een doktersattest te bezorgen aan de onthaalouder waarop duidelijk het volgende vermeld staat: Naam van het geneesmiddel Naam van de behandelende arts Naam van de apotheker (als het een attest is van de apotheker) Naam van het kind Datum van aflevering en vervaldatum Dosering en wijze van toediening Duur van behandeling Wijze van bewaren Je zorgt ervoor dat het voorschrift van de arts bij de onthaalouder is op de dag dar er moet gestart worden met de medicatie. Op een individueel document van je kind zal de onthaalouder telkens datum, medicijn, tijdstip en hoeveelheid van toediening vermelden zodat je hierop een duidelijk zicht hebt. Dit document dient door jou ondertekend te worden. Dezelfde regelgeving geldt voor homeopathische middelen! Slapen in rugligging Het risico op wiegendood wordt sterk verminderd wanneer een aantal voorzorgen genomen worden: rugligging gebruik van dunne dekentjes of slaapzak geen hoofdbeschermer of hoofdkussen koortsige baby s worden zo weinig mogelijk of zelfs niet toegedekt goede, regelmatige verluchting/ventilatie van de kamer 15

16 De onthaalouder legt een baby in rugligging te slapen. Enkel indien je de schriftelijke toestemming geeft aan de hand van het formulier van Kind en Gezin wordt slapen in buikligging bij de onthaalouder toegelaten. Financiële bepalingen Vergoeding van de onthaalouder De onthaalouder ontvangt via de dienst een vergoeding per dag per kind, volgens aanwezigheidsduur en overeenkomstig de officiële tarieven van het Ministerie van Volksgezondheid, Gezin en Welzijn. Het bedrag van deze vergoeding wordt maandelijks berekend aan de hand van de ingediende aanwezigheidslijsten. Financiële bijdrage van het gezin De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen zoals vermeld op het recentste aanslagbiljet der personenbelasting en/of officiële documenten van het inkomen en volgens de officiële barema s, volgens het Ministerieel Besluit ter zake. Bij de inschrijving van je kindje bezorg je de dienst jouw attest inkomenstarief. (Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd). Per kind in de opvang heb je een attest nodig. Bij het niet bezorgen van het attest inkomenstarief is de onthaalouder niet in staat om je kind op te vangen. Geen attest inkomenstarief wil dus zeggen geen opvang! Hoe bekom je een dergelijk attest? STAP 1 STAP 2 STAP 3 Registreer je op https://mijn.kindengezin.be (Het is voldoende als één ouder zich registreert). Wat heb je nodig? Je federaal token of je elektronische identiteitskaart, je pincode, een kaartlezer en een eigen adres. Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan. Je doet dit één maand voor je kind naar de opvang gaat. Doorloop alle vragen en je ontvangt het attest via . Bezorg je attest inkomenstarief aan de dienst. Dit kan via mail: 16

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje Beste ouders Alle medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang heten u van harte welkom! Wij

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

[HUISREGLEMENT] Adres: velpestraat 2, 3360 Bierbeek-Opvelp Tel: 0497/93.39.56 www.de pagaddertjes.be

[HUISREGLEMENT] Adres: velpestraat 2, 3360 Bierbeek-Opvelp Tel: 0497/93.39.56 www.de pagaddertjes.be 2014 [HUISREGLEMENT] Adres: velpestraat 2, 3360 Bierbeek-Opvelp Tel: 0497/93.39.56 www.de pagaddertjes.be Graag willen we jullie - via dit huisreglement - een beetje wegwijs maken in ons kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat 1 9255 Buggenhout tel.: (052)25 04 80 fax: (052)34 13 73 e-mail: info@capelderij.be Website:

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie