HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 OCMW Herent - Spoorwegstraat Herent DIENST VOOR ONTHAALOUDERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie Goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk welzijn op en op , met aanvullingen op de Raad van Maatschappelijk welzijn op Algemeen De dienst voor onthaalouders is gesubsidieerd en vergund door Kind en Gezin en beschikt per opvanglocatie over een vergunning. De organisatie en de werking voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De contactgegevens van Kind en Gezin zijn: Hallepoortlaan Brussel Telefoon: 078/ Website: Organiserend bestuur en bereikbaarheid Organiserend bestuur: Sociaal huis Herent Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Spoorwegstraat Herent Dienstverantwoordelijke van de dienst voor onthaalouders: Noor Groffils Telefoon: rechtstreeks telefoonnummer Telefoon: centraal nummer van het sociaal huis Fax: t.a.v. Noor Groffils Ondernemingsnummer : Openingsuren: maandag van tot uur of op afspraak.

2 Bij afwezigheid kan je voor dringende situaties terecht bij de sociale dienst, te bereiken op het centraal nummer van het sociaal huis. Er is ook de mogelijkheid om een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Bereikbaarheid in noodgevallen: De onthaalouders en ouders van de kinderen die in opvang zijn, beschikken over het rechtstreekse telefoonnummer van de dienstverantwoordelijke, alsook over het centrale telefoonnummer van het sociaal huis. Bij niet-bereikbaarheid van de dienstverantwoordelijke kunnen de onthaalouders en ouders tijdens de kantooruren terecht op de sociale dienst van het sociaal huis. De onthaalouders beschikken over het privételefoonnummer van de dienstverantwoordelijke. Dit kan, in dringende situaties, buiten de kantooruren door de onthaalouders gebruikt worden. Opvanglocatie (onthaalouder) Naam:. Adres:. Telefoonnummer:. Openingsdagen en uren:. Doelgroep De dienst organiseert hoofdzakelijk opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Buitenschoolse opvang is mogelijk voor kinderen van de basisschool. Inclusieve opvang, weekend en nachtopvang, occasionele of dringende opvang en opvang tijdens feestdagen is eveneens mogelijk. Alle kinderen zijn welkom. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, samenlevingsvorm en geloof- of levensovertuiging. Opnamebeleid Ouders doen een aanvraag voor opvang. Deze aanvraag wordt geregistreerd. Indien mogelijk worden er adressen van onthaalouders doorgegeven. Indien er geen plaats vrij is, worden de ouders op de wachtlijst geplaatst. Hierbij worden de voorrangsregels van Kind en Gezin in acht genomen. (zie verder onder voorrangsregels) Vanaf het moment dat er een plaats vrij komt, worden de eerstvolgende ouders op de wachtlijst hiervan op de hoogte gebracht. 2

3 Je neemt zelf contact op met mogelijke onthaalouders. Je brengt een bezoek aan één of enkele onthaalouders om je vraag voor opvang te bespreken en maakt de voorinschrijving in orde met de gekozen onthaalouder. De onthaalouders hebben de vrije keuze om al dan niet in te gaan op een opvangaanvraag. Wanneer je samen met de onthaalouder de voorinschrijving in orde hebt gemaakt, kom je vóór de geboorte tijdens de spreekuren of na afspraak met dit document naar de dienst. De dienst verzoekt dat je de onthaalouder inlicht wanneer je (toekomstig) kind ook bij een andere organisatie staat ingeschreven. Op die manier kan de onthaalouder inspelen op een eventuele vrij te komen plaats bij annulering van de reservatie. Je brengt zowel de dienst als de onthaalouder op de hoogte van de geboorte van je kind. Dit kan door het bezorgen van een geboortekaartje, telefonisch of via mail. Na de geboorte en ongeveer één maand voor je kind naar de onthaalouder gaat, kom je terug naar de dienst om de schriftelijke overeenkomst en het inlichtingenfiche in orde te brengen. Hiervoor breng je je attest inkomenstarief (aangevraagd via de website van Kind en Gezin) mee. Tijdens dit contact wordt samen het huishoudelijk reglement overlopen en is er de mogelijkheid tot vraagstelling. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst ondertekend wordt. De onthaalouder doet geen opvang van kinderen die niet ingeschreven zijn bij de dienst! Volgend kind in opvang Voor een opvang van een tweede of volgend kind, dien je de onthaalouder hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. De opvang kan enkel doorgaan indien desbetreffende onthaalouder voldoende plaats vrij heeft. Er dient dezelfde procedure gevolgd te worden als bij een eerste inschrijving. Voorrangsregels De dienst voor onthaalouders werkt volgens de voorrangsregels van Kind en Gezin. Dit wil zeggen indien er meerdere kinderen beschikbaar zijn voor een bepaalde opvangplaats; de kinderen in onderstaande omstandigheden voorrang krijgen: Op jaarbasis moeten minstens 20% van de opgevangen kinderen uit gezinnen zijn met minstens 2 kenmerken van de voorrangsregels. Zolang deze 20% niet bereikt is, kan afgeweken worden van de absolute voorrang. Absolute voorrang wordt gegeven aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. 3

4 alleenstaanden; een laag gezamenlijk belastbaar inkomen hebben; pleegkinderen; broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden; laag opleidingsniveau: geen diploma secundair onderwijs hebben; een gezinslid met een handicap hebben; een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen; woonachtig zijn in Herent; om sociale of pedagogische redenen opvang nodig. Verzekering Ethias Verzekering Prins-Bisschopssingel HASSELT Polisnummer: De dienst heeft een verzekering voor Burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt bij de uitbating van de kinderopvang. Alsook een verzekering lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen. Materiële schade en ongevallen met huisdieren vallen niet onder de polis van de dienst voor onthaalouders. Indien de onthaalouder het kind meeneemt in de eigen wagen is het noodzakelijk dat dit op een reglementaire manier gebeurt, dat de ouders hiermee akkoord gaan en dat de autoverzekering in orde is. Eventuele schadegevallen en/of ongevallen worden niet gedekt door de verzekering van de dienst. Ieder ongeval moet, met het oog op de aangifte, zo snel mogelijk en ten laatste de volgende werkdag door de onthaalouder aan de dienst gemeld worden. De volledig ingevulde verzekeringsformulieren dienen binnen de vijf dagen na het ongeval door de ouders of de onthaalouder aan de dienst bezorgd te worden. Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer De dienstverantwoordelijke en de onthaalouder delen geen informatie over jouw kind of het verblijf bij de onthaalouder mee aan derden. Zij nemen hieromtrent de nodige discretie in acht. We verwachten van jou eenzelfde discretie t.a.v. de onthaalouder en de andere onthaalkinderen. Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van 4

5 baby s en peuters kan de dienst voor onthaalouders bij de inschrijving en tijdens het hele verblijf van je kind bij de onthaalouder, persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens over de ouders en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan de dienst voor onthaalouders ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren. Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van een arts. Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de dienstverantwoordelijke. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verbindt de dienst zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Als ouder heb je op elk moment recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan aanvragen. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Wanneer deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van toepasselijke regelgeving, worden deze vernietigd. Suggesties, vragen, opmerkingen, klachten Wij nodigen je uit om suggesties, vragen, opmerkingen of klachten te bespreken met de onthaalouder en/of de dienstverantwoordelijke. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Je kan jouw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de dienstverantwoordelijke, aan de hand van het meldingsformulier. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt. Indien je van mening bent dat jouw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je in tweede instantie wenden tot de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel op het telefoonnummer of op het adres Wijziging huishoudelijk reglement Het kan zijn dat de dienst om bepaalde redenen (wijzigingen in de reglementeringen, andere accenten in de werking, ) genoodzaakt is om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit huishoudelijk reglement. Elke wijziging in het nadeel van de gezinnen wordt minimum 8 weken voor inwerkingtreding meegedeeld aan alle ouders. Zij ondertekenen voor ontvangst en kennisname de aangepaste versie of bijlage. Wanneer ouders niet akkoord gaan met de wijziging kan de opvang stop gezet worden. 5

6 Wederzijdse afspraken tussen ouders, onthaalouders en de dienst De schriftelijke overeenkomst Met elk gezin wordt een schriftelijke overeenkomst ondertekend voor akkoord. Hierin staan de rechten en plichten van beide partijen in opgenomen. Specifieke afspraken kunnen verschillen tussen de verschillende ouders. Wijzigen van de schriftelijke overeenkomst kan enkel met schriftelijk akkoord van de ouders. Het opvangplan De individuele afspraken betreffende de opvangdagen en uren worden vastgelegd in het opvangplan. Het opvangplan is een deel van de schriftelijke overeenkomst. De vastgelegde uurregeling en opvangdagen zijn zowel bindend voor de ouders, voor de onthaalouders als voor de dienst. Werkt één van de ouders in een onregelmatig werkschema dien je ons hiervan een attest van de werkgever te bezorgen. Maandelijks, van zodra het werkrooster duidelijk is, moeten de betreffende opvangdagen en uren aan de onthaalouder en aan de dienst doorgegeven worden. Elke wijziging in opvangdagen of uren moet gebeuren in samenspraak met de onthaalouder en minimum 4 weken op voorhand aan de hand van het formulier wijziging gemeld worden aan de dienst. Een vermeerdering van het opvangplan en sporadisch extra aanwezigheden kunnen enkel indien de bezetting van de onthaalouder dit toelaat en zij hierdoor niet in overbezetting gaat. Een onthaalouder kan niet verplicht worden een onthaalkind op te vangen buiten de opvangmomenten die in het opvangplan worden vermeld. Wendagen We adviseren om je kind 2 halve dagen te laten wennen, dit vlak voor de eigenlijke startdatum van de opvang. Als ouder blijf je wel zelf over de keuze beschikken om al dan niet gebruik te maken van deze wendagen. Vooraleer deze wendagen kunnen ingaan dient wel de volledige inschrijving in orde te zijn bij desbetreffende onthaalouder. Indien je gebruik maakt van deze wendagen, raden we je aan om een knuffeltje of doekje van thuis mee te brengen, zodat je kind wel een vertrouwde geur en houvast kan hebben. 6

7 Doel van de wendagen: - Het kind kan op deze dagen rustig gewoon worden aan de onthaalouder. - Hierbij is er aandacht voor de omgevingsgeluiden, slaapomgeving en speelomgeving die anders zijn dan in zijn/haar thuisomgeving. - Het kind went er geleidelijk aan om zonder de nabijheid van zijn/haar ouder(s) te vertoeven bij de onthaalouder. - Ouders en de onthaalouder kunnen daarnaast ook in een rustig tempo elkaar leren kennen en een goede samenwerking opstarten. Praktische afspraken rond de wendagen: - De onthaalouder bespreekt met de ouder(s) welke dagen het kind kan komen wennen. - De aanwezigheidsdagen worden geregistreerd op het aanwezigheidsformulier. - Deze wendagen worden aangerekend, net zoals een opvangdag. - De benodigde spullen (luiers, reservekleding, verzorgingsproducten, ) dienen de ouders zelf mee te brengen. Aanwezigheid van het kind De onthaalouder houdt maandelijks een aanwezigheidslijst bij. Dagelijks noteert zij hier het start en einduur van je kind op. Je tekent deze aanwezigheidslijst, met een volledige handtekening op alle aangerekende dagen (dagen dat het kind effectief in opvang is, niet of niet tijdig verwittigde afwezigheid, ongerechtvaardigde afwezigheid, ). De ouders kijken deze lijst zorgvuldig na alvorens te ondertekenen. Over een getekende aanwezigheidslijst worden geen klachten aanvaard! Elke aanwezigheid van een kind dient, conform de effectieve aanwezigheid, vermeld te worden op de aanwezigheidslijst. Afwezigheid van het kind (respijtdagen) Op jaarbasis worden er 20 respijtdagen voorzien per voltijds opvangplan. Een kind dat dus 5 volle dagen per week (voltijds) naar de onthaalouder gaat, krijgt jaarlijks 20 respijtdagen. Deze respijtdagen worden pro rata het opvangplan berekend. Respijtdagen zijn dagen die je vrij kan inzetten op alle dagen dat je kind niet naar de onthaalouder gaat terwijl dit wel gepland is in het opvangplan. (bvb. snipperdag, dagje naar oma, ziekte, ). Tijdens het verlof van de onthaalouder moeten er geen respijtdagen ingezet worden. 7

8 Opvangdagen Respijtdagen 5d/week 20 4,5d/week 18 4d/week 16 3,5d/week 14 3d/week 12 2,5d/week 10 2d/week 8 1,5d/week 6 1d/week 4 0,5d/week 2 Indien je je kind, buiten de gerechtvaardigde respijtdagen niet naar de onthaalouder laat gaan, betaal je hiervoor 19,55 per dag. Tenzij je geldend dagbedrag hoger ligt, dan betaal je het geldend dagbedrag zoals vermeld op het attest inkomenstarief van Kind en Gezin van jouw kind. Uitzondering: Indien je kind 10 aaneensluitende kalenderdagen ziek is en je dit kan staven met een medisch attest, dien je hiervoor geen respijtdagen in te zetten. Opgelet! Iedere afwezigheid dient tijdig meegedeeld te worden aan de onthaalouder en dit liefst schriftelijk in het volgboekje. Afwezigheid gedurende 5 opeenvolgende werkdagen (al dan niet onderbroken door een weekend): minimaal 3 maanden op voorhand melden aan de onthaalouder. Afwezigheid, van minder dan 5 opeenvolgende werkdagen (al dan niet onderbroken door een weekend): minimaal 1 week op voorhand melden aan de onthaalouder. Bij ziekte of onvoorziene afwezigheid van het kind dient de onthaalouder zo snel mogelijk verwittigd te worden en ten laatste een half uur voor het afgesproken start uur zoals overeengekomen op het opvangplan. Bij niet of niet tijdig verwittigde afwezigheid wordt er een respijtdag ingezet. Zijn de respijtdagen uitgeput, dan betaal je hiervoor 19,55 per dag tenzij je dagbedrag hoger ligt dan dit bedrag dan betaal je je geldend dagbedrag zoals vermeld op het attest inkomenstarief van Kind en Gezin van jouw kind. 8

9 Opzegmodaliteiten ouders Annulatie van een reservatie vóór de start van de opvang Indien je door omstandigheden geen gebruik wenst te maken van de afgesproken opvang moet dit minstens 3 maanden vóór de vermelde aanvangsdatum, schriftelijk, aan de hand van het formulier opzegging, mede ondertekend door de onthaalouder, gemeld worden aan de dienst. Dit document is ter beschikking bij de onthaalouder in kwestie of te bekomen op de dienst. Indien deze opzegtermijn van drie maanden niet gerespecteerd wordt, zal een vergoeding aangerekend worden. Deze bedraagt forfaitair 7,00 per gereserveerde volledige dag of 4,00 per gereserveerde halve dag, gedurende 4 weken. De opzeg gaat in de datum dat het document met de onthaalouder ondertekend wordt. Annulatie van een reservatie in de loop van de opvang Bij opgave van een einddatum in de individuele opvangovereenkomst zal deze overeenkomst van rechtswege automatisch eindigen bij het verstrijken van de vermelde einddatum, zonder noodzaak van opzeg, zonder het kunnen doen respecteren van een opzegtermijn en zonder mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Indien bij aanvang geen einddatum in de individuele opvangovereenkomst ingevuld wordt door de ouders, dan dient de opzeg schriftelijk te gebeuren, minstens 4 weken voor het beëindigen van de opvang. Dit dient te gebeuren met het formulier opzegging, mede ondertekend door de onthaalouder. Dit formulier dient op zijn beurt overgemaakt te worden aan de dienst. Dezelfde periode van 4 weken dient gerespecteerd te worden van wijziging van dagopvang naar sporadische opvang. Dit dient te gebeuren aan de hand van het wijzigingsdocument. Indien de opzeg of de wijziging van dagopvang naar sporadische opvang, niet tijdig gebeurt, dienen de ouders hun respijtdagen hiervoor te gebruiken. Bij uitputting hiervan wordt per dag 19,55 aangerekend tenzij het geldende dagbedrag hoger ligt, dan wordt het geldend dagbedrag aangerekend zoals vermeld op het attest inkomenstarief van Kind en Gezin van jouw kind. En dit voor het aantal voorziene dagen vermeld op het opvangplan gedurende 4 weken of de resterende opzegtermijn. De datum dat het formulier opzegging of wijziging met de onthaalouder ondertekend wordt, geldt als aanvangsdatum van de opzegtermijn. 9

10 Opzegmodaliteiten onthaalouders De onthaalouders kunnen de opvang van een kind beëindigen mits opzegperiode van 4 weken. Dit kan enkel om uitzonderlijke redenen (meningsverschil, niet respecteren van de dagen en/of uren vermeld in de individuele opvangovereenkomst, ). Het formulier opzeg door de onthaalouder dient meegetekend te worden door de ouders. De datum van ondertekening geldt als aanvangsdatum van de opzeg. Indien de ouders dit wensen wordt binnen de dienst een andere opvang aangeboden, rekening houdend met de beschikbare opvangmogelijkheden. Opzegmodaliteiten dienst De dienst kan zelf de opvang eenzijdig stopzetten als ouders hun reglementaire of contractuele verplichtingen niet nakomen of wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan de mondelinge en/of schriftelijke verwittigingen van de dienst. Maximale bezetting Een onthaalouder mag gemiddeld 4 voltijdse kinderen opvangen. Eigen, nog nietschoolgaande kinderen, worden meegeteld. In de praktijk kunnen er meer dan 4 kinderen ingeschreven zijn, want niet ieder kind komt 5 volle dagen per week naar de opvang. Het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen is 8, eigen kinderen die nog niet naar de lagere school gaan meegeteld. Twee samenwerkende onthaalouders mogen 8 voltijdse kinderen opvangen en er mogen maximum 14 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Hiervoor dienen ze wel te voldoen aan de voor groepsopvang extra bepaalde regelgevingen. (Brandveiligheidsvoorschriften, FAVV voedselveiligheid). Verlof, ziekte, afwezigheid van de onthaalouder De onthaalouder deelt haar jaarlijks verlof, schriftelijk, voor eind maart mee aan de ouders en voor eind mei aan de dienstverantwoordelijke. Extra sluitingsdagen worden minstens één week vooraf gemeld. Bij klein verlet van de onthaalouder dient de onthaalouder de dienst zo snel mogelijk te verwittigen en ten laatste diezelfde dag voor 9.00 uur. In overleg met de dienst kan er eventueel een vervang-onthaalouder gezocht worden. Dit rekening houdend met de bezetting van de onthaalouders. 10

11 Breng en haalmomenten Binnen de afgesproken dagen en uren, zoals opgenomen in de schriftelijke overeenkomst, breng en haal je jouw kind. Indien je je kind niet naar de opvang brengt volgens planning moet je de onthaalouder ten minste een half uur voor het afgesproken uur verwittigen. Bij het niet tijdig afhalen wordt door de onthaalouder een toeslag aangerekend ten bedrage van 2,00 per begonnen kwartier. Dit dient vermeld te worden op de aanwezigheidslijst en wordt mee verrekend in de facturatie. Tijdens de breng en haalmomenten kan je (schriftelijk of mondeling) informatie uit wisselen met de onthaalouder. Als ouder heb je toegang tot alle ruimtes in het huis van de onthaalouder waar je kind verblijft. Dit geldt ook voor de slaapruimte. De onthaalouder vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de schriftelijke overeenkomst. Je verwittigt, liefst vooraf en schriftelijk, de onthaalouder wanneer derden je kind afhalen. Treedt er in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag, het verblijfs- of bezoekrecht, dan moet je dit onmiddellijk schriftelijk staven aan de onthaalouder en de dienstverantwoordelijke. Dit kan je doen aan de hand van het wijzigingsdocument. De dienstverantwoordelijke zal een aanpassing doen in de schriftelijke overeenkomst. Voeding Behoudens onvoorzien omstandigheden, ontbijten de kinderen thuis. Indien het kind flesvoeding, dieetproducten of extra maaltijden gebruikt, dient dit door de ouders meegebracht te worden. De ouders informeren de onthaalouder over het product en de bereidingswijze. De onthaalouder zorgt voor een gezonde, gevarieerde en aangepaste voeding tijdens de aanwezigheid van de kinderen. Voorziene maaltijden: Bij een volledige dag voorziet de onthaalouder 2 voedingen: een warme maaltijd en fruitpap of vieruurtje, naargelang de leeftijd van het kind. Bij een halve dag voorziet de onthaalouder één voeding: een warme maaltijd of fruitpap/ vieruurtje, naargelang de uren van de opvang. 11

12 Voor schoolgaande kinderen wordt er een toeslag van 3,00 aangerekend voor een warme maaltijd (aardappelen, vlees/vis, groenten of een equivalent hiervan). Voor een broodmaaltijd mag geen toeslag aangerekend worden. Ouders bespreken met de onthaalouder de eetgewoontes van het kind thuis, in het opvanggezin en ook wat het kind gegeten heeft. Probeer belangrijke wijzigingen in de eetgewoontes op het zelfde tijdstip in te voeren (vb. eerste fruitpap, groentepap, ) Kleding en verzorging Het kind wordt gewassen en aangekleed naar de onthaalouder gebracht. In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Hiervoor breng je volgende items mee naar de onthaalouder: luiers (minimaal 6 per dag) verzorgingsproducten (zalf, zakdoekjes, vochtige doekjes, koortsthermometer,.) zonnecrème met aangepaste beschermingsfactor reservekledij ( ondergoed, bovenkleding, sokjes, ) aangepaste kledij om buiten te spelen ( jas, laarzen, zomer: hoedje of petje, ) medicatie vaccinatieboekje Kind en Gezin (kopie van de) Kids ID Huisdieren De onthaalouder die huisdieren heeft, meldt dit vooraf duidelijk aan de ouders. De dieren moeten verzorgd zijn en de verplichte vaccinaties krijgen. De huisdieren moeten opgenomen zijn in de familiale polis. De verzekeringspolis van de dienst komt niet tussen bij ongevallen met huisdieren. Rechtstreeks contact van deze dieren met de kinderen of hun materiaal moet vermeden worden. Drink-, eet- en grindbakken worden buiten het bereik van de kinderen geplaatst. Er dient gezorgd te worden voor voldoende hygiënische maatregelen wanneer de huisdieren in de opvangruimte verblijven buiten de aanwezigheid van de kinderen. Roken Het is verboden om te roken in aanwezigheid van de kinderen. Indien er buiten de openingsuren in de opvangruimten gerookt wordt, moeten de nodige maatregelen genomen 12

13 worden. Zoals zorgen voor een voldoende verluchting e.d. Indien er in het gezin gerookt wordt, moet dit vooraf aan de ouders die hun kindje willen brengen gemeld worden. Vaccinaties In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter aanbevolen om je kind te laten vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door harmophilus influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door meningokokken C, mazelen, bof, rode hond en hepatitis B kan immers ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben. Bovendien lopen andere kinderen in de opvang het risico om besmet te worden! (bijvoorbeeld jonge baby s die nog niet gevaccineerd werden of zwangere vrouwen). Ziekte Te zieke kinderen kunnen niet bij de onthaalouder terecht. Daarom verzoeken wij je reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is. Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind voorop staat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen alsook de extra werkbelasting die de zorg van het ziek kind met zich mee kan brengen. Een ziek kind mag enkel opgevangen worden wanneer een recent medisch attest verzekert dat de ziekte geen gevaar oplevert voor de andere kinderen. Wanneer mag een kind niet naar de opvang komen: - elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand - meer dan 38 koorts gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid, rode huiduitslag of alarmsignalen - Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. - Het kind heeft een of meerdere van deze symptomen: Diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24u. Bij een diagnose 'peuterdiarree' mag een kind wel naar de opvang komen. Braken: bloedbraken 2 of meer keer tijdens de laatste 24u wanneer er een gevaar voor uitdroging bestaat wanneer een zuigeling jonger dan 6 maanden is 13

14 Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood Huiduitslag in combinatie met koorts mondzweertjes bij een te ziek kind aanhoudende buikpijn van 2u of langer De 'checklist ziektes en symptomen' van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten. Deze checklist kan steeds geraadpleegd worden op de site van Kind en Gezin. (http://www.kindengezin.be/img/2012-checklist-ziektes-symptomen.pdf) Wij vragen je met aandrang eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van je kind, wanneer deze bijzondere waakzaamheid vergen of een gevaar kunnen betekenen voor anderen, te signaleren. Dit met het oog op het preventief beschermen van je eigen kind de andere kinderen in de kinderopvang, de onthaalouder en zijn of haar gezinsleden. Dit om onnodige risico s zoveel mogelijk uit te sluiten. De dienstverantwoordelijke en de onthaalouder hebben steeds het laatste woord in de beslissing of je kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van de kinderen en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen. Regelgeving in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang In eerste instantie probeert de onthaalouder contact op te nemen met de ouders. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor je kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Indien je niet bereikbaar bent, handelt de onthaalouder als een goede huisvader. Bij ongerustheid wordt, eventueel in samenspraak met de dienstverantwoordelijke, een arts of zelfs de hulpdiensten gecontacteerd. In noodgevallen dient de onthaalouder de eerste zorgen toe. In ernstige gevallen wordt de hulpdienst verwittigd of wordt je kind naar het ziekenhuis gebracht. Jij, als ouder, en de dienstverantwoordelijke worden nadien zo snel mogelijk verwittigd. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van de dienst voor onthaalouders indien het gaat om een ongeval. Koorts Een kind heeft koorts als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38 (rectaal gemeten) Koorts is een signaal waarmee het lichaam duidelijk maakt dat er iets is. De onthaalouder moet alert zijn voor deze toestand en het kind goed in het oog houden. 14

15 Zoals verklaard op het document koorts mag de onthaalouder eenmalig een koortswerend middel toedienen. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders. Bij koorts die samengaat met alarmsignalen zoals uitdroging, grauwe kleur, moeilijke ademhaling, dufheid, versneld hartritme, stuipen,... is een dringend advies van een arts vereist. Medicatie In principe wordt er tijdens de opvang geen medicatie toegediend. We verzoeken je aan je arts te vragen om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die 's morgens en 's avonds door jezelf kan toegediend worden. Wanneer toediening toch bij de onthaalouder moet, vragen wij een doktersattest te bezorgen aan de onthaalouder waarop duidelijk het volgende vermeld staat: Naam van het geneesmiddel Naam van de behandelende arts Naam van de apotheker (als het een attest is van de apotheker) Naam van het kind Datum van aflevering en vervaldatum Dosering en wijze van toediening Duur van behandeling Wijze van bewaren Je zorgt ervoor dat het voorschrift van de arts bij de onthaalouder is op de dag dar er moet gestart worden met de medicatie. Op een individueel document van je kind zal de onthaalouder telkens datum, medicijn, tijdstip en hoeveelheid van toediening vermelden zodat je hierop een duidelijk zicht hebt. Dit document dient door jou ondertekend te worden. Dezelfde regelgeving geldt voor homeopathische middelen! Slapen in rugligging Het risico op wiegendood wordt sterk verminderd wanneer een aantal voorzorgen genomen worden: rugligging gebruik van dunne dekentjes of slaapzak geen hoofdbeschermer of hoofdkussen koortsige baby s worden zo weinig mogelijk of zelfs niet toegedekt goede, regelmatige verluchting/ventilatie van de kamer 15

16 De onthaalouder legt een baby in rugligging te slapen. Enkel indien je de schriftelijke toestemming geeft aan de hand van het formulier van Kind en Gezin wordt slapen in buikligging bij de onthaalouder toegelaten. Financiële bepalingen Vergoeding van de onthaalouder De onthaalouder ontvangt via de dienst een vergoeding per dag per kind, volgens aanwezigheidsduur en overeenkomstig de officiële tarieven van het Ministerie van Volksgezondheid, Gezin en Welzijn. Het bedrag van deze vergoeding wordt maandelijks berekend aan de hand van de ingediende aanwezigheidslijsten. Financiële bijdrage van het gezin De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen zoals vermeld op het recentste aanslagbiljet der personenbelasting en/of officiële documenten van het inkomen en volgens de officiële barema s, volgens het Ministerieel Besluit ter zake. Bij de inschrijving van je kindje bezorg je de dienst jouw attest inkomenstarief. (Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd). Per kind in de opvang heb je een attest nodig. Bij het niet bezorgen van het attest inkomenstarief is de onthaalouder niet in staat om je kind op te vangen. Geen attest inkomenstarief wil dus zeggen geen opvang! Hoe bekom je een dergelijk attest? STAP 1 STAP 2 STAP 3 Registreer je op https://mijn.kindengezin.be (Het is voldoende als één ouder zich registreert). Wat heb je nodig? Je federaal token of je elektronische identiteitskaart, je pincode, een kaartlezer en een eigen adres. Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan. Je doet dit één maand voor je kind naar de opvang gaat. Doorloop alle vragen en je ontvangt het attest via . Bezorg je attest inkomenstarief aan de dienst. Dit kan via mail: 16

17 Heb je hulp nodig, bel dan naar de Kind en Gezin-lijn, 078/ Heb je geen aanslagbiljet? Ook dan vraag je via mijn.kindengezin.be een attest inkomenstarief aan. Op het einde van de berekening kan je aanduiden dat je geen aanslagbiljet hebt. Je krijgt hierna een met alle informatie over het aanvragen en de berekening van het inkomenstarief. Voorlopig krijg je een attest met het maximumtarief. Dit attest bezorg je aan de dienst. Aan Kind en Gezin bezorg je zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 2 maanden vanaf de start van de opvang de nodige bewijsstukken van jouw inkomen en het inkomen van de andere persoon die meetelt, van de maand waarin de opvang is gestart. Kind en Gezin berekent je inkomenstarief op basis van de doorgestuurde bewijsstukken en bezorgt je een nieuw attest. Je berekende inkomenstarief wordt dan met terugwerkende kracht vanaf de start van de opvang toegekend in plaats van het maximumtarief. De reeds betaalde facturen zullen door de dienst recht gezet worden. Als Kind en Gezin de bewijsstukken niet op tijd ontvangt, dan betaal je eerst het maximumtarief. Het berekende tarief gaat dan pas in op de eerste dag van de maand volgend op het doorgeven van de bewijsstukken. Zelfstandigen Voor beginnende zelfstandigen en beginnende meewerkende echtgenoten is er een aansluitingsverklaring afgeleverd door het Sociaal Verzekeringsfonds der Zelfstandigen nodig. Je inkomenstarief zal berekend worden op basis van het fictieve loon, vastgesteld door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Wanneer moet je jouw attest inkomenstarief herberekenen? Bij gezinsuitbreiding dien je na de geboorte het attest inkomenstarief van je kind dat reeds in de opvang zit, te herberekenen Je zal voor het extra kind ten laste een korting toegekend krijgen. Dit nieuwe inkomenstarief zal ingaan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je de herberekening gedaan hebt. 17

18 Als er een verandering optreedt in de gezinssamenstelling (echtscheiding, coouderschap, ) dient het attest herberekend te worden. Indien de kinderen afwisselend bij beide ouders verblijven en beide ouders een beroep doen op de kinderopvang zijn er twee attesten inkomenstarief nodig. In de maand waarin je kind 3, 6, 9 of 12 jaar wordt, dien je jouw attest te herberekenen. Heb je recht op een individueel tarief? 1. Tarief pleegkind Een individueel verminderd tarief voor een pleegkind. Hiervoor wordt het minimumtarief gebruikt als verminderd tarief. 2. Tarief gedaald inkomen Een individueel verminderd tarief als het inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het aanvankelijk gebruikte inkomen bij de aanvraag van het attest inkomenstarief. Als je beschikt over een aanslagbiljet kan je dit ten vroegste in de maand na de start van de opvang aanvragen. Beschik je niet over een aanslagbiljet dan kan je dit ten vroegste aanvragen, vier maanden na de start van de opvang. Indien jouw gezinsinkomen effectief gedaald is met 20% zal er een nieuw tarief berekend worden op basis van de gedaalde inkomsten. Dit nieuwe tarief zal ingaan vanaf de maand die volgt op het insturen van alle juiste bewijsstukken. Dit tarief is geldig voor de periode van één jaar en wordt op 1 januari geïndexeerd. 3. Tarief leefloon Dit is een individueel tarief als jij of de andere persoon wiens inkomen meetelt een leefloon krijgt. Hiervoor wordt het minimumtarief gebruikt als verminderd tarief. 4. Tarief OCMW Een individueel verminderd tarief als het voor jou financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of het individueel verminderd tarief te betalen. Hiervoor wordt ofwel de helft van het oorspronkelijke tarief of het minimumtarief gebruikt als verminderd tarief. Facturatie en betalingsregeling De te betalen ouderbijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur en wordt als volgt berekend: Voorschoolse opvang (kinderen die nog niet of deeltijds naar school gaan) dagopvang tot minder dan 5 uur (1 maaltijd) 60 % dagopvang tussen 5 uur en minder dan 11 uur (twee maaltijden) 100% dagopvang langer dan 11uur 160% 18

19 Buitenschoolse opvang (kinderen die voltijds naar school gaan) opvang van minder dan 3 uur 40 % opvang tot minder dan 5 uur 60 % opvang tussen 5 uur en minder dan 11 uur 100% opvang langer dan 11uur 160% Nachtopvang De berekening hiervan gebeurt per kalenderdag. Bij een aanwezigheid die doorloopt na middernacht, wordt de opvangprestatie voor de berekening van de te betalen bijdrage dus opgedeeld in twee delen. Één deel voor middernacht (tot 0u00) en één deel na middernacht (vanaf 0u01). De financiële bijdrage van het gezin wordt per maand berekend. De ouders ontvangen hiertoe een factuur, met een gedetailleerd overzicht van de verblijfsdagen. De betaling dient te gebeuren voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Wij raden aan voor de betaling van de facturen een domiciliëringsopdracht te geven aan jouw financiële bankinstelling. Bij de definitieve inschrijving wordt aan de ouders de mogelijkheid hiertoe gegeven. Bij niet betaling wordt de opvang beëindigd Bij niet-betaling van een factuur binnen de drie maanden wordt de opvang beëindigd. De dienst dient hierbij geen opzeggingperiode in acht te nemen. Voor het invorderen van de niet-betaalde bijdragen en verschuldigde vergoedingen zal het OCMW van Herent zich steeds mogen wenden tot de rechtbanken gevestigd te Leuven, naast de rechtbank die territoriale bevoegd is overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek. Bijkomende bijdragen - Een warme maaltijd voor kinderen die naar school gaan, bedraagt 3,00. - Bij het niet tijdig afhalen van je kind wordt er 2,00 aangerekend per begonnen kwartier. - Voor een ongerechtvaardigde afwezigheidsdag wordt er per dag 19,55 aangerekend tenzij het geldend dagbedrag hoger ligt, dan wordt het dagbedrag zoals vermeld op het attest inkomenstarief van Kind en Gezin van jouw kind aangerekend. - Als tussenkomst in de kost voor afvalinzameling tijdens de periode dat het kindje bij de onthaalouder verblijft, worden aan de ouders volgende bedragen aangerekend: 0,25 per kind voor een hele dag in de opvang 0,15 per kind voor een halve dag in de opvang 0,10 per kind voor één derde dag in de opvang Fiscaal attest 19

20 Jaarlijks ontvangen de ouders een fiscaal attest voor de in het vorige jaar betaalde facturen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van bijkomende bijdragen op het fiscaal attest. Intern werkingskader Pedagogisch beleid De dienst biedt kleinschalige opvang aan in een huiselijke sfeer. De onthaalouder creëert een rustige en veilige omgeving, waarin kinderen het nodige spelaanbod, materiaal en ruimte krijgen om te kunnen experimenteren en te ontwikkelen. De onthaalouder biedt de nodige structuur en houdt rekening met het ritme van elk kind. Het aanbod aan spelmateriaal dient aangepast te zijn aan het ontwikkelingsniveau van het kind. De onthaalouder besteedt aandacht aan de persoonlijke verzorging van de kinderen. Zij bereidt de maaltijden onder hygiënische omstandigheden. De onthaalouder en ouders respecteren de maatschappelijke afkomst, cultuur, nationaliteit, geslacht, samenlevingsvorm en geloof- of levensovertuiging van elkaar en van de kinderen die in opvang zijn. Bij het niet betonen van het nodige respect wordt de samenwerking met de onthaalouder of de ouder(s) stopgezet. Grensoverschrijdend gedrag wordt binnen de dienst voor onthaalouders niet getolereerd. Zulk gedrag kan zijn: elk bedreigend of gewelddadig gedrag; met zowel actieve of passieve betrokkenheid van het kind; van lichamelijke, emotionele en/of seksuele aard; waardoor schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind. De kinderen worden aangeleerd dat ze nee mogen zeggen en dat ze problemen van welke aard ook mogen vertellen. Zowel de dienstverantwoordelijke als de onthaalouders hebben meldingsplicht wanneer er een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag. Wanneer ouders het vermoeden hebben van zulk gedrag kunnen ze hiervoor contact opnemen met de dienstverantwoordelijke. Samenwerking met de ouders De dienst voor onthaalouders vindt samenwerking met de ouders belangrijk. Daarom moedigen wij onthaalouders en ouders aan om zoveel mogelijk de ontwikkeling en gewoontes van het kind, de opvoedkundige principes e.d. met elkaar te bespreken. 20

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer 0848.866.695 Algemeen Contactgegevens Rebecca Sienaert StGillisplein 30/1 3300 Kumtich 0479 296 295 rebecca@debontebietjes.be Doelgroep Kindjes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port 1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 1.1. De organisator: BVBA Kinderdagverblijf Barbara Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Overeenkomst Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree 089 848556 - kinderdagverblijf@bree.be

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ALGEMENE INFORMATIE: Contactgegevens organisator: Huizewuizewoutertje VIF ondernemingsnummer 0547737719 Bankstraat 27 (tevens opvanglocatie) 2811 Hombeek 015

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE VAN 01/02/2016. DIENST VOOR ONTHAALGEZINNEN V.Z.W. Leopoldsburg, Lommel, Ham

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE VAN 01/02/2016. DIENST VOOR ONTHAALGEZINNEN V.Z.W. Leopoldsburg, Lommel, Ham HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE VAN 01/02/2016 DIENST VOOR ONTHAALGEZINNEN V.Z.W. Leopoldsburg, Lommel, Ham Vander Elststraat 49, 3970 Leopoldsburg Tel. en antwoordapp.: 011/34 83 91 Fax.: 011/40 38 10

Nadere informatie

Molenveld 85. 1982 Elewijt

Molenveld 85. 1982 Elewijt ORGANISATOR EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Feitelijke vereniging Kinderdagverblijf De Honingboom De.honingboom@gmail.com Telefoonnummer: 015/62.04.28 Ondernemingsnummer: 0843.231.787 OPENINGSDAGEN EN UREN Maandag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maart 2015 1 Kinderdagverblijf De Honingboom Molenveld 85 1982 Elewijt de.honingboom@gmail.com Telefoonnummer: 015/62.04.28 OPENINGSDAGEN EN - UREN Maandag Dinsdag 7.00u - 18.00u

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

Het kinderdagverblijf is erkend door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Het kinderdagverblijf is erkend door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt. HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDERDAGVERBLIJF DE APPELTJES ALGEMEEN Kinderdagverblijf De Appeltjes is gelegen te Rijksweg 7 3221 Nieuwrode en wordt uitgebaat door BVBA De Appeltjes met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Kinderopvang Opvanggezinnen

Kinderopvang Opvanggezinnen Kinderopvang Opvanggezinnen opvanggezinnen@leuven.be 016/27 28 46/47 HUISHOUDELIJK REGLEMENT: DIENST OPVANGGEZINNEN 1.BEREIKBAARHEID Tel. (016) 27 28 46/47 e-mail: opvanggezinnen@leuven.be openingsuren:

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie 1 Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie Algemeen: Kinderopvang Minnie is een zelfstandig kinderdagverblijf voor kindjes van 0 tot 3 jaar en staat onder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Gezinsopvang Mortsel

Huishoudelijk reglement Gezinsopvang Mortsel Huishoudelijk reglement Gezinsopvang Mortsel Stad Mortsel - Stadsplein 1-2640 Mortsel Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2015 Inhoud 1 Algemene informatie... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Organisator

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Dienst voor onthaalouders Huishoudelijk reglement ouders jan 2016 2 Inhoudstafel Algemeen: - Organiserend bestuur - Verantwoordelijken van de dienst voor onthaalouders Zonnekindjes

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

WELKOM IN HET KINDERDAGVERBLIJF

WELKOM IN HET KINDERDAGVERBLIJF WELKOM IN HET KINDERDAGVERBLIJF HUISHOUDELIJK REGLEMENT Kinderdagverblijf t Pagadderke Platteput 8 A 9255 Buggenhout tel: 052-33 96 01 1 Huishoudelijk reglement Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator...

Nadere informatie

Kinderdagverblijf tolifantje, Gentseweg 124, 9120 Beveren. Huishoudreglement

Kinderdagverblijf tolifantje, Gentseweg 124, 9120 Beveren. Huishoudreglement Kinderdagverblijf tolifantje, Gentseweg 124, 9120 Beveren Huishoudreglement Tolifantje is een zelfstandige opvangvoorziening waar kindjes van 0 tot 3 jaar worden opgevangen. Wij bieden plaats aan 20 kindjes

Nadere informatie

Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes

Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes 1. Schriftelijke overeenkomst tussen, Enerzijds: VZW Kinderopvang Vrij Onderwijs Regio Oostende Steenbakkerstraat 80 8400 Oostende Anderzijds: Naam en voornaam

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

in gezinsverband KINDEROPVANG bij een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst Dienst voor onthaalouders

in gezinsverband KINDEROPVANG bij een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst Dienst voor onthaalouders Voor meer info OCMW Grimbergen - Dienst voor onthaalouders Verbeytstraat 30-1853 Grimbergen Tel 02/267.15.05 - Fax 02/267.00.79 www.grimbergen.be > rubriek ocmw Maatschappelijk assistenten Anita Costers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Crème Crèche

Huishoudelijk Reglement Crème Crèche Huishoudelijk Reglement Crème Crèche Contactgegevens verantwoordelijke Voet Joy Jeanne hellemansstraat 7, 2800 Mechelen 0497/99 88 34 Ondernemingsnummer : Contactgegevens Kinderdagverblijf Crème Crèche

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst Tussen De contracthouder De organisator Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen Opvanglocatie Kinderdagverblijf Moeie 18 A 9900 EEKLO 09 377 37 27 Dienst onthaalgezinnen

Nadere informatie

Dienst voor onthaalouders

Dienst voor onthaalouders KINDEROPVANG in gezinsverband bij een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst Dienst voor onthaalouders Onze dienst in het kinderopvanglandschap ²Erkende en gesubsidieerde opvangsector Zelfstandige

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Dienst Kinderopvang - Huishoudelijk reglement

Dienst Kinderopvang - Huishoudelijk reglement Dienst Kinderopvang - Huishoudelijk reglement 1 Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Organisator gezinsopvang en verantwoordelijke(n)... 3 1.3 Kinderopvanglocaties... 3 1.4 Telefoon

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst t Viencentje Leopoldstraat 25 8580 Avelgem 056/64 74 78 www.viencentje.be Schriftelijke overeenkomst 1 april 2015 Contracterende partijen De organisator NAAM: KINDERDAGVERBLIJF T VIENCENTJE ADRES: LEOPOLDSTRAAT

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

Dikkedil & dollefijn is een opvanginitiatief onder toezicht van Kind & Gezin. Wij zijn elke werkdag open van 7u tot 18u.

Dikkedil & dollefijn is een opvanginitiatief onder toezicht van Kind & Gezin. Wij zijn elke werkdag open van 7u tot 18u. Dikkedil & dollefijn is een opvanginitiatief onder toezicht van Kind & Gezin. Wij zijn elke werkdag open van 7u tot 18u. 1. Schriftelijke overeenkomst van opvang tussen Jossart Brigitte voor Dikkedil &

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Tussen enerzijds: KINDERDAGVERBLIJF DE HONINGBOOM is een feitelijke vereniging met ondernemingsnummer 0843.231.787 vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vzw t Ittertuintje Opitterkiezel 240 3960 Bree Opitter Secretariaat : Tel : 089864353 Opvang : Tel : 089864093 Algemeen Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang t Ittertuintje

Nadere informatie

Intern huishoudelijk reglement & overeenkomst

Intern huishoudelijk reglement & overeenkomst Little Angels Jan Dekinderstraat, 37 1731 Zellik - Belgium T 0486 445794 E info@littleangelshome.be www.littleangelshome.be Intern huishoudelijk reglement & overeenkomst Naam: Geboortedatum: Adres: Voornaam:

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Tussen enerzijds de organisator: Scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123A te 2880 Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Michiels, verantwoordelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf de bosvlindertjes

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf de bosvlindertjes Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf de bosvlindertjes 1.Algemeen Kinderdagverblijf De Bosvlindertjes is in behandeling voor de vergunning van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen

Nadere informatie

t Dol-Fijntje Huishoudelijk Reglement

t Dol-Fijntje Huishoudelijk Reglement t Dol-Fijntje Huishoudelijk Reglement Inleiding bij het huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement: is een algemeen document dat wordt opgemaakt door de organisator van kinderopvang; geeft verduidelijking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Teledienst

Huishoudelijk reglement Teledienst Huishoudelijk reglement Teledienst Laatst bijgewerkt op 29 februari 2016 "Thuisopvang voor zieke kinderen en/of kinderen met een handicap" 1. De thuisopvang is voorbehouden aan de kinderen die ingeschreven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Kribbekrabbel

Huishoudelijk reglement Kribbekrabbel Algemeen Kribbekrabbel heeft een attest van toezicht van Kind en Gezin. Kind en Gezin bevindt zich aan de Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Meer informatie: Bel naar de Kind en Gezin-Lijn op het nummer

Nadere informatie

Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje

Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje 1. Contracterende partijen DE ORGANISATOR FV t Knuffeltje Carry Steenssens Dorpstraat 7 9130 Kieldrecht GSM: 0472/48.55.11 Email: tknuffeltje@hotmail.com

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang Schriftelijke overeenkomst kinderopvang 1. Gegevens contracterende partijen Partij A Partij B Kinderopvang : Ouders : Kinderopvang Lilou Kerkstraat 20 9550 Herzele Tel. : 0477/64.15.51 Email : valerie.bauwens@yahoo.com

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T ORGANISATOR GEZINSOPVANG DIENST VOOR ONTHAALOUDERS (versie van 1 januari 2015) Organisator Gezinsopvang De Mereltjes Hasseltsesteenweg 16 3700 Tongeren Tel.

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Beste ouder, Voornaam ttt Naam ll Geboortedatum 01-08-2015 Aanvrager hhh fff Inkomenstarief 8,66 Adres t 2 3000 Leuven BE Belangrijk geldigheidsdatum.

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen.

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen. Als kleurrijk kinderdagverblijf bieden wij kwaliteitsvolle opvang binnen een warme, huiselijke sfeer waar ELK kind centraal staat. Een enthousiast en professioneel team biedt ouders ondersteuning en houdt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle

Nadere informatie

Dienst voor onthaalouders Huishoudelijk reglement

Dienst voor onthaalouders Huishoudelijk reglement Dienst voor onthaalouders Huishoudelijk reglement De dienst voor onthaalouders is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Dit reglement is opgesteld om

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 2 1.1 Organisator... 2 1.2 Organisator gezinsopvang en verantwoordelijke(n)... 2 1.3 Kinderopvanglocaties... 2 1.4 Kind en Gezin... 2 2 HET BELEID...

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

huishoudelijk reglement kinderopvang - LUIK A

huishoudelijk reglement kinderopvang - LUIK A HHR LUIK huishoudelijk reglement kinderopvang - LUIK A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FELIES versie 1.1 LUIK A ALGEMENE INFO FELIES organisator van gezinsopvang en groepsopvang FELIES vzw is erkend en gesubsidieerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderopvang-luik A

Huishoudelijk reglement kinderopvang-luik A HHR LUIK Huishoudelijk reglement kinderopvang-luik A een initiatief van organisator 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT kinderopvang ALGEMENE INFO FELIES organisator van gezinsopvang en groepsopvang FELIES vzw is

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW DIENST OPVANGGEZINNEN WILRIJK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW DIENST OPVANGGEZINNEN WILRIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW DIENST OPVANGGEZINNEN WILRIJK Geldig vanaf 01-01-2015 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 04-11-2014 Inhoudstafel 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1. Organisator... 4 1.2.

Nadere informatie

t Pagaderke Huishoudelijk reglement januari 2015 Algemeen

t Pagaderke Huishoudelijk reglement januari 2015 Algemeen Algemeen Kinderdagverblijf t Pagaderke heeft een vergunning voor baby s en peuters groepsopvang. Dit voor 24 kinderopvangplaatsen te Sint-Lenaarts met aansluitingsnummer Kind en Gezin 910020649. De contactgegevens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang ALGEMEEN De buitenschoolse opvang De Marientjes staat onder toezicht van Kind en Gezin. De organisatie en de werking voldoen aan de gestelde eisen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het initiatief stelt zich in regel met de eisen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /8 3-05-205 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80

Nadere informatie

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 Algemeen IBO Buggenhout is erkend en gesubsidieerd door Kind

Nadere informatie

Website: www.jipenjanneke.be 1 E-mail: christel.meulenijzer@telenet.be

Website: www.jipenjanneke.be 1 E-mail: christel.meulenijzer@telenet.be Website: www.jipenjanneke.be 1 E-mail: christel.meulenijzer@telenet.be INHOUD HALLO, WIJ ZIJN KRISTINE EN CHRISTEL... 3 INLICHTINGEN... 4 ALGEMEEN... 5 DOELGROEPOMSCHRIJVING... 5 OPNAMEBELEID... 5 OPENINGSUREN

Nadere informatie

Stationstraat 116 A Retieseweg 62 2440 Geel. Telefoon Stationsstraat: 0485/93.71.73 Telefoon Retieseweg: 0485/93.71.00. Mail: info@troetelland.

Stationstraat 116 A Retieseweg 62 2440 Geel. Telefoon Stationsstraat: 0485/93.71.73 Telefoon Retieseweg: 0485/93.71.00. Mail: info@troetelland. Stationstraat 116 A Retieseweg 62 2440 Geel Telefoon Stationsstraat: 0485/93.71.73 Telefoon Retieseweg: 0485/93.71.00 Mail: info@troetelland.be TROETELLAND Stationstraat 116 A 2440 Geel Tel: 0485/93.71.73

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Pagaderke Huishoudelijk reglement Rijkevorsel oktober Algemeen

Pagaderke Huishoudelijk reglement Rijkevorsel oktober Algemeen Algemeen Kinderdagverblijf t Pagaderke heeft een vergunning voor baby s en peuters groepsopvang. Dit voor 29 kinderopvangplaatsen te Middelstede 56, 2310 Rijkevorsel met aansluitingsnummer Kind en Gezin

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

Overeenkomst Kinderopvang: Buitenschoolse Opvang

Overeenkomst Kinderopvang: Buitenschoolse Opvang Overeenkomst Kinderopvang: Buitenschoolse Opvang Identificatie kinderopvang en vertegenwoordiging: met ondernemingsnummer 0631.948.367, vertegenwoordigd door Ainhoa Vermunt, zaakvoerder en verantwoordelijke.

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Draaiboomstraat Turnhout

Draaiboomstraat Turnhout Draaiboomstraat 6 2300 Turnhout 014 43 62 22 1 Huishoudelijk reglement Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Kinderopvanglocatie en verantwoordelijke... 3 1.3 Telefoon in geval van

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Kinderdagverblijf Versie 01/2015.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Kinderdagverblijf Versie 01/2015. Kinderopvang Zonnestraal v.z.w. Gladiolenstraat 10 9100 Sint-Niklaas 03/776 96 76 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Kinderdagverblijf Versie 01/2015. e-mail: info@kinderopvangzonnestraal.be website: www.kinderopvangzonnestraal.be

Nadere informatie

Inhoudstafel PERSTRAAT 8 / 9120 HAASDONK / INFO@SCHOOLVRIJ.BE

Inhoudstafel PERSTRAAT 8 / 9120 HAASDONK / INFO@SCHOOLVRIJ.BE Inhoudstafel 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. BELEID & WERKING... 4 2.1 Pedagogisch beleid... 4 2.2 Beleid rond betrokkenheid en participatie van het gezin... 4 2.3 Inschrijving en reservatie... 4 2.4 Brengen

Nadere informatie

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje gastouderopvang t Spookje Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang t Spookje Gangeltstraat 8 6132 HB Sittard 046-4585396 06-53353168 info@hetspookje.nl www.hetspookje.nl Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf emielendoortje

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf emielendoortje Algemeen Emielendoortje is een warm en sfeervol huis waar kinderen en ouders welkom zijn. Kinderdagverblijf emielendoortje is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst Tussen Buitenschoolse opvang De contracthouder * * De organisator Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen Opvanglocatie Kinderdagverblijf Moeie 18 A 9900 EEKLO

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf t Briel-jantje

Huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf t Briel-jantje Huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf t Briel-jantje 1. Algemeen Organiserend bestuur Het kinderdagverblijf t Briel-jantje is een organisatie van VZW Duinhuisjes De contactpersoon van het organiserend

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

DIENST VOOR ONTHAALOUDERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT

DIENST VOOR ONTHAALOUDERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT DIENST VOOR ONTHAALOUDERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT 13-06-2012 1 ALGEMEEN De dienst voor onthaalouders OCMW Kortrijk is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. De dienst voldoet aan de eisen die de overheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

INKOMENSTARIEF OUDERS 1

INKOMENSTARIEF OUDERS 1 INKOMENSTARIEF OUDERS 1 INHOUD INHOUD... 2 HOE VRAAG JE JOUW ATTEST AAN? 4 Registreer 1 ouder op mijn.kindengezin.be... 4 Vraag je attest aan... 5 Geef het attest aan je opvang... 6 Hulp nodig?... 6 WANNEER

Nadere informatie

Tinkelbel. Huishoudelijk reglement

Tinkelbel. Huishoudelijk reglement ZELFSTANDIG KINDERDAGVERBLIJF Tinkelbel Huishoudelijk reglement (geldig vanaf 1/1/2015) Gemeentepark 2 2930 Brasschaat Tel: 03 653 24 38 Open: 07u30 tot 18u30 Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Nadere informatie