STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen"

Transcriptie

1 STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen INTRODUCTIE Vorige week heeft Marco gesproken over hoe God het onmogelijke mogelijk maakte. Dat onmogelijke was het wonder van de opstanding van Jezus. Dat was werkelijk een wonder. Een bijzonder wonder waar we niet genoeg van kunnen krijgen. Toch? Krijgt u ooit genoeg van bijzondere wonderen? Wilt u er eigenlijk niet veel meer van zien? Wat dacht u bv. van een opstanding uit de dood, een gebroken hart dat geheeld wordt, een atheïst die tot geloof komt, of een wonderbare voorziening voor iemand in nood? Wie wil graag méér wonderen meemaken? Steek aub je hand even op. Dat is mooi. Hou nu even die hand omhoog en kijk er goed naar. Nu stel ik jullie de volgende vraag: Geloof je dat jouw handen wonderen kunnen bewerken? Als je dat gelooft, hou je hand omhoog. Wie dat niet kan geloven, laat je hand maar zakken. - Ik zie niet veel handen nog omhoog. Dat komt goed uit, want anders zou ik deze preek niet meer hoeven te houden. - Ik zie nog aardig wat handen omhoog. Dat komt goed uit, want dan kan mijn preek een mooie bevestiging zijn van dat geloof. Lezen Bijbeltekst 2 Koningen 4:1-7 1 e BEDRIJF GELOOF IN WERKING Deze vrouw wist waar ze naar toe moest gaan met haar nood. Zij stak haar handen in geloof uit naar God en door haar handen heen bewerkte God het wonder. Door haar geloof actief handen en voeten te geven zette ze Gods wonderbare kracht in werking en werd er in haar nood voorzien. Deze weduwe zonder naam had een nood, een grote nood. Niet alleen was ze haar man plotseling kwijtgeraakt, ze stond nu op het punt ook haar kinderen kwijt te raken. Na het overlijden van haar man heeft ze haar best gedaan om goed voor de kinderen te zorgen, maar waarschijnlijk heeft ze daarbij geld moeten lenen dat ze op den duur niet meer kon terugbetalen. Er was geen mens die haar had geholpen. Er was geen mens die haar nú kon helpen. De enige mens die bij haar stond was de schuldeiser die zijn handen uitstrekte naar haar kinderen om mee te nemen, als slaven in zijn dienst. Wat zou u trouwens gedaan hebben in zo n situatie? Heel simpel! U zou even Apeldoorn bellen! U bent immers goed verzekerd voor dit soort calamiteiten. Toch? httpwww.teacheronthetower.nl Deze vrouw had niet de luxe van zo n verzekering. Of wel? Jazeker! Er was de GAIJ! Kent u die? De GAIJ is de God van Abraham, Isaak en Jakob. Het volk Israël was een soort van collectieve levensverzekering aangegaan met deze GAIJ. En daar maakte ze nu gebruik van. Ze ging naar de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger: Elisa. Zij maakt haar nood helder en duidelijk. Elisa geeft heldere en duidelijke instructies. Zij gaat direct aan de slag en volgt exact de instructies. Zij gaat bij alle buren langs en draagt alle kannen en kruiken haar huis in. Ze trekt de deur achter haar dicht. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

2 Niemand aanwezig in het huis dan de vrouw en haar jonge kinderen. Bijna niemand. Iemand anders is er. De GAIJ is er. Zij pakt haar oliekan. Zij begint te gieten. Zij werkt. Zij gelooft. Hij werkt. Hij bewerkt het wonder. Door haar handen heen. Zij giet. Zij gelooft. Hij doet verwonderen. Haar gelovige handen bewerken het wonder. God werkt door haar handen. Geloof en verwachting dat God kán en wíl werken in ons leven is een belangrijk principe in de omgang met God. Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Ik heb het beeld van een verzekeringsbedrijf gebruikt. Dat komt namelijk dicht bij de manier waarop God werkt. Wie verzekerd is, heeft het voorrecht om hulp te vragen bij dat bedrijf. Als je bv. een autoverzekering hebt en er is schade aan je auto, dan heb je het voorrecht om de rekening naar hen door te sturen, waarna zij (een deel van) dat bedrag aan jou terugbetalen. Maar daarin heb jíj wel de verantwoordelijkheid om die rekening op te sturen. Als jij er niet in gelooft dat zij dat doen voor je, ga je ook niet die rekening opsturen en wordt er geen cent gestort op je rekening. En al zou je er wél op vertrouwen dat ze het zullen doen, maar jij stuurt het evengoed niet op, zul je nog steeds niets krijgen. Zo simpel is het. De vrouw kende God en Zijn manier van werken en zij handelde daarnaar. De weduwe strekte haar handen in geloof uit naar God / Elisa en verwachte Zijn hulp. De vrouw deed wat Elisa haar geboden had en God werkte het wonder door haar handen heen. 2 e BEDRIJF PRINCIPE: GOD WERKT DOOR MENSEN God kan wonderen doen zonder de mens. Hij heeft de hulp van mensen echt niet nodig. Maar Hij kiest er voor om afhankelijk te zijn van de mens! Hij kán het wel zonder de mens doen, maar Hij wíl het niet zonder de mens doen. God wíl door de mens heen het onmogelijke mogelijk maken. Dit staat nergens letterlijk zo in de Bijbel. Dit principe wordt niet uitgelegd door Mozes of uitgesproken door David. Het is geen leer die door Jezus verkondigd wordt. Ik heb geen theologieboek waarin dit netjes wordt uitgelegd. Maar je kunt het vinden door de hele Bijbel heen. Om de woorden van Johan Cruijf te gebruiken: Als je het begrijpt, ga je het zien. Van Genesis tot Openbaring komt het principe naar voren. Ik wil twee voorbeelden aanhalen om dit duidelijk te maken OT en NT. Als eerste wil ik met u kijken naar de uittocht uit Egypte. Het volk liep door de schelfzee (Rietzee) heen, met muren van water aan beide kanten. Wie had dit mogelijk gemaakt? God. of Mozes? Wat zegt de Bijbel hierover? Exodus 14:15-16 Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

3 De HEER zei tegen Mozes: Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je hand uitstrekken en je staf opheffen boven de zee en zo het water in tweeën splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Exodus 14:21-22 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. Mozes moest van God aan het werk. Hij moest zijn hand uitstrekken. Maar daarna was het God die daar doorheen werkte en het wonder bewerkte. Had God het zonder de uitgestrekte hand van Mozes kunnen doen? Natuurlijk. Geen enkel probleem. Maar deed hij dat? Nee! God gebruikte de uitgestrekte hand en staf van Mozes om het water in tweeën te splijten. Het wonder werd pas werkelijkheid door de actieve bijdrage van Mozes. Het tweede voorbeeld gaat over de verkondiging van het evangelie. Jezus geeft hen de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Daarbij geeft Hij hen echter ook de kracht en autoriteit van de Heilige Geest. De discipelen gaan dan in gebed: Handelingen 4:29-31 En nu, Here, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En was daarna verder het gevolg? Handelingen 5:12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk. Wiens hand strekte zich uit tot genezing?. Wiens handen bewerkten wonderen?. God werkt door mensen heen om Zijn dingen te doen. Zijn machtige hand zoekt beschikbare handen om Zijn werk door te doen. Zijn hand is niet te kort om zélf te werken, maar hij verkiest te werken door de handen van mensen, vol van geloof. 3 e BEDRIJF VERTROUW OP MIJ! Het principe dat God door mensen heen wil werken staat niet letterlijk in de Bijbel vermeld. Wat er wél staat is de reden waaróm God zo werkt. Hij wil zich aan ons openbaren! Hij wil een relatie met ons aangaan. Hij wil dat wij Hem leren kennen zoals Hij is, zodat wij Hem waarlijk kúnnen en zúllen vertrouwen. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

4 De hele Bijbel is een verslag van hoe God zich openbaart aan mensen. Opnieuw en opnieuw zien we een God die persoonlijk contact maakt met mensen. Door die relatie heen laat Hij zien wie Hij is. In het verhaal van de weduwe laat Hij bv. zien dat Hij zeer begaan is met de weduwen, wezen en verdrukten. Hij komt op voor hun nood. Hij openbaart zich juist op deze manier, opdat de mensen mét Hem zullen leven, niet zónder Hem. Hij wil dat ze Hem zullen vertrouwen en naar hem luisteren. God: Vertrouw op Mij! ~ leven ( ) Woorden & wonderen opwekken van geloof bidden + werken van mens Dit is de cirkel van het leven met God. Door heel persoonlijk tot ons te spreken en door + in ons te werken op menselijk onmogelijke manieren, ontstaat er geloof en vertrouwen in Hem. Daardoor worden wij aangespoord om ons meer naar Hem uit te strekken, Hem beter te leren kennen en Hem meer te betrekken in ons leven. Door zo met Hem te leven kan Hij zich weer meer openbaren in ons leven. Dit doet ons geloof en vertrouwen verder groeien. Enzovoort. Dit wordt door Johannes bevestigd. Johannes 20:30-31 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven hebt in Zijn naam. Maar er is ook een cirkel der dood! Satan: Vergeet God! ~ zonde en dood Verleidingen opwekken van verlangen vervullen zondige verlangen nieuwe Dezelfde cirkel, dezelfde principes, totaal andere invulling, totaal andere uitkomst. Verleidingen zijn bv.: Zelf bepalen hoe je leeft. Doe wat je voelt. Vluchten! Bij stress, ellende, etc. Ik wil het niet zien / voelen / weten. Eigen kracht! Bij probleem zelf oplossen, zelf bedenken, zelf werken. Aan ons de keuze: in welke cirkel willen wij leven? God doet menselijk onmogelijke dingen in en door ons leven. Hij wil dat wij Hem zullen erkennen als God. Hij wil geloof en vertrouwen opwekken. Hij nodigt ons uit om onze handen naar Hem uit te strekken en te leven vanuit Zijn Kracht en Liefde. 4 e BEDRIJF VERTROUW OP JEZUS Wij hebben de absolute zekerheid dat wij op God kunnen vertrouwen, door Jezus Christus. Door zijn leven, sterven en opstanding mogen wij overtuigd zijn van Zijn liefde voor ons en Zijn kracht in ons. Jezus verzekert ons dat wij een solide fundering hebben om op God te vertrouwen. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

5 Het verhaal van de weduwe in 2Koningen staat niet op zichzelf. Het is slechts één van de wonderverhalen rondom de profeet Elisa. Hij heeft diverse wonderen verricht, zoals het genezen van de Syrische generaal Naäman van melaatsheid, het zuiveren van een vergiftigde waterbron, het tot leven wekken van een dode jongen en het voeden van 100 man met slechts 20 broden. Hij was een man door wie God bijzondere wonderen deed. Zelfs ruim na zijn overlijden gebeurde er iets wonderlijks. Een dode man die begraven zou worden kwam onbedoeld in aanraking met zijn gebeente en kwam meteen weer tot leven. Zeker een bijzonder wonder. De verhalen van Jezus zijn nog véél wonderbaarlijker en zijn wonderen zijn nog véél groter. Hij genas vele melaatsen, wekte drie mensen op uit de dood, voedde 5000 man met slechts 5 broden en twee vissen. En Hij genas blinden, verlamden en doven, bevrijdde demonisch gebonden mensen, enzovoort. Hij was een man door wie de Heilige Geest zéér veel en bijzondere wonderen deed. En niet ná, maar juist dóór zijn overlijden + opstanding kwamen en dit was zeker níet onbedoeld! vele, vele miljoenen mensen weer tot leven. Tot geestelijk leven, bedoel ik dus. Jezus is het ultieme bewijs dat God te vertrouwen is. Nooit heeft Jezus iemand in de kou laten staan. Altijd was Hij in staat om iemand te helpen, wat het probleem ook was. Hij deed het tijdens zijn leven, Hij doet het nog steeds door Zijn dood aan het kruis. Aan het kruis droeg Hij de zonde van de hele mensheid. Alle angst, pijn, trots, schaamte, afwijzing, ziekte, bitterheid, duisternis, stress, frustratie, boosheid, enz, werd door Hem gedragen, zodat jij en ik dat niet meer hoeven te doen. Maar Jezus is daarna ook opgestaan uit de dood. Hij was en is sterker dan de dood. Daarom kunnen wij nu met onze last, onze pijn, onze gevoelens van afwijzing, onze angsten, enz. de weg opslaan naar het Kruis. De levende Jezus staat daar klaar om ons te helpen. Hij staat klaar met vergeving, shalom, troost, kracht, liefde, vrijheid, bevestiging, enz. Daar kunnen wij absoluut ten volle van verzekerd zijn. Romeinen 8:31-32, 35, Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. Zou Hij ons na zo n gave ook niet al het andere schenken? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Want ik ben verzekerd, dat geen afwezige vader en geen liefdeloze moeder, geen overlijden van een ouder, geen occulte activiteiten en geen zonden door ons gedaan of zonden ons aangedaan, geen afwijzende woorden, geen angstige momenten en pogingen tot zelfmoord, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Jezus heeft, als het ware, een nieuwe verzekering met de mensheid opgesteld. Een prima-de-luxe-all-in levensverzekering. En dat was nodig, want de mensheid was ziek. Een zeer besmettelijke en terminale ziekte had toegeslagen. Er was geen redmiddel. Geen mens was in staat om daar iets tegen te doen. De mensheid was zowel lichamelijk als geestelijk dodelijk ziek. De mensheid was dus ten dode opgeschreven. Er was geen verzekering die daar iets aan kon doen. Geen menselijke verzekering althans. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

6 Want daar was opeens het hemelse verzekeringsbedrijf VZHG. Die kwam met een compleet andere en nieuwe levensverzekering. Die zorgde niet voor een mooie begrafenis, maar garandeerde een Nieuw Leven ná overlijden. Zowel een lichamelijk als een geestelijk nieuw leven. Er was slechts één probleem: de premiebetaling. Die was simpelweg onbetaalbaar. Sterker nog: eigenlijk kwam niemand zelfs in aanmerking voor deze verzekering. Niemand! Want, heel simpel gezegd: hoe slechter je gezondheid, hoe hoger de maandelijkse betalingen. De gehele mensheid ging door de medische keuring en werd afgewezen. De oplossing werd bedacht in overleg tussen de baas van het bedrijf en zijn zoon. De zoon van de directeur was onbesmet en had geen last van deze ziekte. Hij was daardoor de enige die wél in aanmerking kwam voor deze verzekering. Het plan: Hij zou zélf die premie betalen. Niet voor zichzelf, maar voor de hele zieke mensheid. Voor iedereen. Door zélf te sterven, in de plaats voor de hele mensheid, hoefde die mensheid niet eerst zelf te overlijden om het Nieuwe Leven te kunnen ontvangen. De zoon betaalde de complete, totale, gigantisch hoge premie. Hoe? Met het meest kostbare wat er was: Zijn eigen gezonde lichaam. De premie is nu betaald. Voor iedereen. Iedereen heeft nu recht op Nieuw Leven. Iedereen heeft nu recht op 100% uitbetaling van alle kostbaarheden die horen bij het Nieuw Leven. Door Jezus kunnen wij zeker zijn van Gods eeuwige armen onder ons. Er is geen ruimte voor twijfel of onzekerheid bij Jezus. Hij kan je helpen. Hij kan ín jou en door jou Zijn kracht laten zien. Daar kun je op vertrouwen. Zeker weten. 5 e BEDRIJF WEES VERZEKERD! De hemelse verzekering is opgesteld. Zijn naam staat onder het contract. Maar staat jouw naam ook eronder? Ben jij verzekerd? En vertrouw jij ook deze verzekering? Vertrouw jij in Gods geweldige kracht? De VZHG heeft een Nieuw Verbond, een nieuwe verzekering opgesteld. Nu mag de hele mensheid de voordelen daarvan ontvangen. Bij de VZHG is alles geregeld. Zij staan klaar om te reageren op de verzoeken om hulp. Op één voorwaarde. De voorwaarde is: ben jij verzekerd? Heb jij je handtekening gezet onder het aangeboden contract? Ben jij akkoord gegaan met de regels van de verzekering? Ook jij kunt Nieuw leven ontvangen: vergeving van zonden, kracht in moeilijke tijden, vrede in periodes van stress, leiding op momenten dat je niet weet hoe je verder moet, kracht in momenten van zwakte, vrijheid van zaken waar je onder gebukt gaat! Het kan allemaal. Het ligt allemaal voor je klaar. Maar dan moet jij ook instemmen met de voorwaarden die bij dit verbond, deze verzekering horen. Als jij hier vandaag zit en jij hebt nog niet je naam gezet onder de levensverzekering die de VZHG jou aanbiedt, dan krijg je vandaag daarvoor de gelegenheid. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

7 Maar ik heb nu ook een vraag voor degenen die hun handtekening al gezet hebben: Geloof je dat er een geweldige kracht ín jou aanwezig is? En heb je enig besef hoe groot de kracht is waarmee Hij in en door jou heen wil werken? Bij het tekenen van het contract toen je een bewuste keuze voor Jezus als jouw verlosser maakte ontving je de Heilige Geest. Dat is onderdeel van de verzekering. Dat was onderdeel van het Nieuwe Verbond. God / Jezus zélf kwam in ons wonen. Efeze 1:18-21 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet ( ) hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en een plaats gaf aan zijn rechterhand in de hemel, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Jij bent verzekerd van Zijn kracht! Hij woont in jou. Gods opstandingskracht is in jou aanwezig! Aan het begin van deze preek heb ik u deze vraag gesteld. Geloof je dat jouw handen wonderen kunnen bewerken? Weet u hoe Jezus zijn wonderen deed? Niet uit eigen kracht! Niet vanuit eigen inzicht! Wat zegt de Bijbel? De Bijbel leert ons dat Hij vol was van de Heilige Geest. Het was door de kracht van de Heilige Geest dat Hij zijn wonderen deed. Waar is nu die Heilige Geest? In u! In jou! De wonderen die Jezus deed, deed Hij door de kracht van de Heilige Geest. De wonderen die jij kunt doen, kun je doen door de kracht van de Heilige Geest. En laat ik heel duidelijk zijn, dan heb ik het níet alleen maar over de wonderen van lichamelijke genezing. Het grootste wonder dat Jezus verrichtte was niet dat hij ziektes wegnam, maar dat Hij onze zonden en ons diepe lijden droeg. Christenen worden wereldwijd verdrukt. Het is een groot wonder dat de christenen in Noord Korea, ondanks de heftige martelingen blijven geloven. Wonderen zijn er dus in vele verschillende maten en vormen.. Weet u wat de kruising is tussen een lego / playmobiel-poppetje en King Kong! Oftewel: een mix van de geweldige kracht van een supergorilla en een krachteloos, klein stukje speelgoed? Erwin! Wietze! Aurea! Juist: JIJ! Een christen! Vertrouw op Jezus en niet op je eigen kracht. Probeer niet zelf alles te regelen en te doen, maar doe het met Jezus. Strek je handen uit naar Hem en laat de Heilige Geest het wonder doen in + door jouw leven. Wees verzekerd van Gods verlangen om in en door jou heen te werken. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

8 AFSLUITING Er zijn twee typen handen: 1. de handen waar God níet doorheen kan werken De handen in uw zakken. 2. de handen waar God doorheen kan werken die handen die zich eerst naar Jezus uitstrekken in geloof en in gebed, en dan diezelfde handen die zich uitstrekken naar de naaste in zijn / haar omgeving. Door ons bidden in geloof en ons werken in liefde, wekt Vader mensen tot leven, heelt Jezus verbroken harten, overtuigt de Heilige Geest atheïsten van zonde, en voorziet God in menselijke noden. Of met andere woorden (en dit zijn de laatste + belangrijkste van mijn preek): God maakt het onmogelijke mogelijk, door een gemeente die zich in gelovig gebed uitstrekt naar Jezus omhoog en de naaste opzij. Ik wil nu de ruimte geven aan die mensen die ervaren dat ze op dit moment een stap moeten zetten of een keuze moeten maken. Besef dit: als je meent dat je dit nu moet doen, dan kun je dat NIET DOEN door te blijven zitten op je stoel en je mond dicht te houden. Kom in beweging! Strek je werkelijk uit naar Hem. Voel je vrij om dat nu te doen en laat je niet afhouden door wat anderen misschien van je zullen denken, want dat doen ze toch niet. Ik sluit daarna af met gebed. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Financieel Rentmeesterschap

Financieel Rentmeesterschap Inleiding: Voorspoed begint bij het begrijpen van onze rol; wij zijn Gods rentmeesters. Onze levens, talenten, mogelijkheden en het wonen in een land met ongekende mogelijkheden zijn allemaal door God

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Slacht de heilige koeien! - 1 Andrew Wommack

Slacht de heilige koeien! - 1 Andrew Wommack Slacht de heilige koeien! - 1 Andrew Wommack Inleiding Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen heilige koeien, verkeerde overtuigingen

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Week 1: Dagen tellen. p Lezen!

Week 1: Dagen tellen. p Lezen! 14 p Lezen! Misschien heb je het vandaag wel gevraagd Welke datum is het? Je telt de maanden van het jaar en de dagen van de week. Tellen is belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was het ook in de

Nadere informatie

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën.

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 1 van 30 gezegende leven Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het gezegende Leven Evangeliegemeente De

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf. Preek over Romeinen 8:15

Preek van Kees de Graaf. Preek over Romeinen 8:15 Preek van Kees de Graaf Preek over Romeinen 8:15 Tekst: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Het Koninkrijk in al zijn glorie

Het Koninkrijk in al zijn glorie Het Koninkrijk in al zijn glorie (Deze manuscripten zijn gemaakt aan de hand van bandopnames van Alan Vincents onderwijs over het Koninkrijk in al zijn glorie, gesproken in Graz, Oostenrijk in 2002) Copyright

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie