Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Verzekeringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) hebben gereserveerd bij Flower en deze bij de reservering hebben gevraagd. De Verzekeraar: AGA International Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle Bagnolet Cedex Frankrijk Algemene Verzekeringsvoorwaarden De dekkingen die onder onderhavige polis worden verleend, zijn geregeld in het Verzekeringsrecht. De verzekering bestaat uit onderhavige Algemene Voorwaarden, aangevuld met de polis waarin de verzekerde prestatie is vastgelegd en aan de Verzekerde is overlegd. De hierna genoemde dekkingen staan vermeld in de polis waarin de verzekerde prestatie is vastgelegd en welke aan de Verzekerde is overlegd, en waarvoor hij de overeenkomende premie heeft betaald. Deze dekkingen zijn van toepassing op alle voor privégebruik gereserveerde huuraccommodaties voor een maximale duur van 30 opeenvolgende dagen, verkocht door FLOWER bij wie deze polis is afgesloten. Onderhavige Algemene Voorwaarden dienen aandachtig te worden gelezen. Hierin worden de rechten en plichten van de Verzekeraar en de Verzekerde beschreven en zij vormen een antwoord op de vragen van de Verzekerde. GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES De cursief gedrukte termen in de polis worden of in onderhavig hoofdstuk of aan het begin van iedere dekking beschreven. ONGEVAL: elke plotselinge, onverwachte, van buiten inwerkende gebeurtenis op het slachtoffer of het beschadigde goed, aldus de oorzaak van de schade vormend. LETSELONGEVAL: elke onopzettelijke letselschade die het gevolg is van een plotselinge van buiten inwerkende oorzaak en vastgesteld is door een Arts. VERZEKERDE: de personen die op de polis van de verzekerde prestatie worden verzekerd, op voorwaarde dat hun Verblijfplaats zich in Europa bevindt. VERZEKERAAR: AGA International, hierna genoemd Mondial Assistance, dat wil zeggen de Verzekeraar waarbij onderhavige verzekeringspolis is afgesloten. NATUURRAMP: gebeurtenis veroorzaakt door de abnormale intensiteit van een natuurlijke invloed en vallend onder de wet nr van 13 juli 1982 wanneer zij plaatsvindt in Frankrijk. ONGEHUWD SAMENWONENDEN: twee personen, ongehuwd en zonder samenlevingscontract, die aan de hand van een gemeenschappelijk domiciliebewijs (bewijs dat de persoon als partner is vermeld, of bij gebrek, onroerendgoedbelasting, elektriciteits-, water- of gasrekening, verzekeringspolis, kwitantie,...) kunnen bewijzen dat zij in hetzelfde huis wonen sinds de dag waarop zij onderhavige polis hebben afgesloten en op het moment van de Schade. VERTREK: geplande dag en uur van aanvang van de gereserveerde en verzekerde prestaties. Editie: 05/10/2012 Pagina 1/23

2 MATERIËLE SCHADE: elke incidentele beschadiging, vernieling of verdwijning van een goed, alsook elke schade veroorzaakt door een huisdier. WOONPLAATS: gebruikelijke verblijfplaats die de uitoefening van de staatsrechten door de Verzekerde bepaalt. BRAAK: forceren, beschadiging of vernieling van een anti-diefstalinrichting. BUITENLAND: elk land met uitzondering van het land waar de Verzekerde zijn verblijfplaats heeft. EUROPA: grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, gevestigd in geografisch Europa, alsook de volgende grondgebieden en landen: Guadeloupe, Guyana, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Barthelemy, Liechtenstein, Monaco en Andorra, San Marino, Zwitserland, Vaticaan. De Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira worden hiervan uitgesloten. EIGEN RISICO: deel van de schade dat voor eigen rekening is van de Verzekerde in de betaling van de Schade. De hoogte van het Eigen risico met betrekking tot iedere dekking wordt vermeld op het Dekkingsoverzicht. BURGEROORLOG: gewapende strijd tussen partijen die deel uitmaken van hetzelfde land en wordt uitgevochten om etnische, religieuze, gemeenschaps- of ideologische redenen, of strijd van ten minste één van deze partijen tegen de geregelde krijgsmachten van deze staat. OORLOG: gewapende inzet, wel of niet verklaard, door een staat tegenover één of meerdere andere staten of een ongeregelde en externe krijgsmacht, met name gerechtvaardigd door een geografisch, politiek, economisch, raciaal, godsdienstig of ecologisch geschil. MAXIMALE DEKKING PER GEBEURTENIS: maximaal verzekerd bedrag voor eenzelfde gebeurtenis die aanleiding geeft tot de Schade, ongeacht het aantal Verzekerden op de polis. HUURACCOMMODATIE: Huuraccommodatie of kampeerplaats op een camping van FLOWER gepland tijdens de geldigheidsduur van onderhavige polis. ZIEKTE: elke verslechtering van de gezondheidstoestand van een persoon, vastgesteld door een Arts. ARTS: elke persoon in het bezit van een artsendiploma dat wettelijk wordt erkend in het land waar hij gewoonlijk praktiseert. VERJARING: periode waarna klachten niet langer ontvankelijk zijn. 'INTERVENTIEDREMPEL': minimum duur, hoogte of percentage voordat de Verzekeraar tussenbeide komt of de dekking in werking treedt. SCHADE: gebeurtenis waaruit schade voortvloeit waarvoor één of meerdere afgesloten dekkingen worden aangewend. VERZEKERINGNEMER: de ondertekenaar van de Bijzondere Voorwaarden/polis van de verzekerde prestatie die zich verplicht tot het betalen van de premie. SUBROGATIE: handeling waarmee de Verzekeraar in de rechten en handelingen treedt van de Verzekerde om de schadevergoeding die Verzekeraar aan de Verzekerde heeft uitbetaald, te verhalen op de eventuele schadeveroorzakende partij, na een Schade. Editie: 05/10/2012 Pagina 2/23

3 DERDE: elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de Verzekerde zelf. GEKENMERKTE DIEFSTAL: diefstal van Gedekte goederen met Inbraak of Agressie, met aangifte en uitvoerige omschrijving. REIS: transport en/of verblijf gepland tijdens de geldigheidsduur van onderhavige polis, en georganiseerd, verkocht of verschaft door de Instelling of Bevoegde tussenpersoon bij wie onderhavige polis is afgesloten, met uitsluiting van reizen in het kader van een stage of studie (school en universiteit). DEKKINGSGEBIED VAN DE POLIS De Annuleringsdekking is vóór vertrek van toepassing. De dekking 'Reisonderbreking' is in Europa van toepassing op het bezochte en op de polis van de verzekerde prestatie, vermelde land. DEKKINGSOVERZICHT GEDEKTE GEBEURTENISSEN HOOGTE EN MAXIMALE DEKKING ANNULERING EIGEN RISICO OF 'INTERVENTIEDRE MPELS' Als gevolg van een gedekte gebeurtenis (behoudens hierna genoemde gebeurtenissen) Terugbetaling van de annuleringskosten volgens de tabel voorzien in de Algemene Verkoopvoorwaarden, tot een maximale uitkering van: 6500 per verzekerde persoon, en per Schade voor alle personen die op onderhavige polis worden verzekerd, tot maximaal de totale annuleringskosten. Per huuraccommodatie: 30 Editie: 05/10/2012 Pagina 3/23

4 Als gevolg van een wijziging in de vakantiedagen door de werkgever Als gevolg van gekenmerkte diefstal van identiteitspapieren binnen 48 uur voor Vertrek - 25 % van het bedrag van de gedekte annuleringskosten met minimum 150, per verzekerde huuraccommodatie - 30 per verzekerde huuraccommodatie wanneer de prijs van de huuraccommodatie lager is dan 150 REISONDERBREKING Wanneer het verblijf wordt onderbroken om één van de gedekte gebeurtenissen Vergoeding evenredig aan het aantal niet gebruikte dagen van de gehuurde accommodatie (vervoer niet inbegrepen), tot een maximumuitkering van: Geen - per verzekerde huuraccommodatie: per gebeurtenis: Editie: 05/10/2012 Pagina 4/23

5 UITSLUITINGEN OPGENOMEN IN ALLE DEKKINGEN Polis nr Naast de bijzondere uitsluitingen van iedere dekking, zijn de gevolgen van de volgende omstandigheden en gebeurtenissen altijd van de polis uitgesloten: 1. schade van allerlei aard die opzettelijk is veroorzaakt of teweeg is gebracht door de Verzekerde of met zijn medeplichtigheid, of als gevolg van een opzettelijke fout van de Verzekerde, behoudens noodweer of hulpverlening aan personen in nood; 2. zelfmoord of zelfmoordpoging van de Verzekerde; 3. schade als gevolg van alcoholgebruik door de Verzekerde en/of inname van niet door een arts voorgeschreven medicijnen, drugs of verdovende middelen door de Verzekerde; 4. behoudens andersluidende bepalingen in de dekkingen, schade voortvloeiend uit Oorlog of Burgeroorlog, terroristische daden, oproer, volksbewegingen, staatsgrepen, gijzelingen, staking; 5. kernreactie voor civiele en militaire doeleinden, dat wil zeggen transformaties van de atoomkern, vervoer en behandeling van radioactief afval, gebruik van een radioactieve bron of lichaam, blootstelling aan ioniserende stralen, besmetting van het milieu door radioactieve stoffen, ongeval of storing op een site waar transformaties van de atoomkern worden uitgevoerd; 6. gebeurtenissen waarvoor of de organisator van de Reis aansprakelijk zou kunnen worden gesteld overeenkomstig titel I van wet nr van 22 juli 2009 inzake de ontwikkeling en de modernisering van toeristische dienstverlening, of de vervoersonderneming, behoudens andersluidende bepalingen in de dekkingen; 7. verbod opgelegd door lagere overheden, beperking van het vrije verkeer van personen en goederen, sluiting van de luchthaven, grenssluiting. Editie: 05/10/2012 Pagina 5/23

6 DE DEKKINGEN VAN DE POLIS ANNULERING SPECIFIEKE DEFINITIES VAN DEZE DEKKING: ANNULERING: de Verzekerde trekt definitief alle verzekerde prestaties in die hij bij FLOWER heeft aangevraagd. CONTROLE VAN HET ZIEKTEVERLOOP: nieuw medisch consult en/of aanvullend medisch onderzoek. De beschrijvingen van de definities die op alle dekkingen van toepassing zijn worden vermeld in hoofdstuk Gemeenschappelijke Definities, aan het begin van de polis. 1. VOORWERP VAN DE DEKKING Wanneer de Verzekerde zijn reservering annuleert, kan FLOWER de gehele of een deel van de prijs van de prestaties, annuleringskosten genoemd, inhouden; hoe dichter bij de datum van Vertrek, hoe hoger de kosten. Deze worden berekend volgens de tabel op het Dekkingsoverzicht. De Verzekeraar keert het bedrag van de gefactureerde annuleringskosten uit aan de Verzekerde, met aftrek van het Eigen Risico waarvan het bedrag wordt vermeld op het Dekkingsoverzicht. 2. GEDEKTE GEBEURTENISSEN IN GEVAL VAN ANNULERING De Annulering dient, na afsluiting van de verzekering, voort te vloeien uit één van de volgende gebeurtenissen die het Vertrek van de Verzekerde uitdrukkelijk verhinderen: Medische gebeurtenissen: 2.1. Ziekte, inclusief wanneer ze verband houdt met de zwangerschapstoestand, Letselongeval, met verplicht als gevolg: of een ziekenhuisopname vanaf de dag van de Annulering tot de dag van Vertrek, of - de onderbreking van de beroepsbezigheden, of het thuisblijven indien de persoon geen beroep uitoefent, vanaf de dag van de Annulering tot de dag van Vertrek, en - een medisch consult, alsook de naleving van een behandeling met medicijnen vanaf de dag van de Annulering of het uitvoeren van door een Arts voorgeschreven medisch onderzoek. Editie: 05/10/2012 Pagina 6/23

7 en in alle gevallen, de vergoeding van al deze handelingen door de zorgverzekeraar van de Verzekerde. zich voordoend bij: de Verzekerde zelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende, of partner met samenlevingscontract, bloedverwanten in de rechte lijn, alsmede die van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, zijn/haar broers, zussen, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, schoonvaders, schoonmoeders, wettelijke voogden, alsmede de onder zijn/haar voogdij geplaatste persoon, zijn plaatsvervanger, aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, of bij gebrek de persoon aangewezen in het kader van de organisatie van de vakantiedagen binnen de onderneming, de persoon aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, die tijdens het verblijf van de Verzekerde, onder bezwarende titel tot taak heeft tijdens de Reis op de minderjarige kinderen van de Verzekerde of de gehandicapte persoon die bij de Verzekerde inwoont, te passen of deze te begeleiden een ander familielid van de Verzekerde, op voorwaarde dat de ziekenhuisopname langer duurt dan 48 uur. BELANGRIJK: De Verzekerde dient te bewijzen dat alle voorwaarden zoals bepaald bij artikel 2.1 tijdens de Annulering zijn vervuld. De Verzekeraar kan de aanvraag weigeren indien de Verzekerde de in hoofdstuk 6 bedoelde bewijsstukken, niet kan overleggen De psychische aandoening of depressie van de Verzekerde met als gevolg een ziekenhuisopname die langer duurt dan 3 dagen Een contra-indicatie voor vaccinaties, gevolgen van vaccinatie of medische onmogelijkheid een preventieve behandeling te volgen die nodig is voor de Verzekerde voor zijn Reisbestemming, op voorwaarde dat deze voorafgaand aan de reservering van de verzekerde prestatie positief medisch advies heeft gekregen. Familiegebeurtenissen: 2.4. De oproep van de Verzekerde voor de adoptie van een kind tijdens de duur van de huuraccommodatie, op voorwaarde dat hij niet op de hoogte was van deze oproep op het moment van de reservering Het overlijden van: de Verzekerde zelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende, of partner met samenlevingscontract, bloedverwanten in de rechte lijn, alsmede die van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, zijn/haar broers, zussen, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, schoonvaders, schoonmoeders, wettelijke voogden, alsmede de onder zijn/haar voogdij geplaatste persoon, Editie: 05/10/2012 Pagina 7/23

8 zijn plaatsvervanger, aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, of bij gebrek de persoon aangewezen in het kader van de organisatie van de vakantiedagen binnen de onderneming, de persoon aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, die tijdens het verblijf van de Verzekerde, onder bezwarende titel tot taak heeft tijdens de Reis op de minderjarige kinderen van de Verzekerde of de gehandicapte persoon die bij Verzekerde inwoont, te passen of deze te begeleiden, een ander lid van de familie van de Verzekerde, en op voorwaarde dat de verblijfplaats van de overledene niet de plaats van bestemming van de gedekte prestatie is. Gebeurtenissen in het kader van werk of studie: 2.6. Ontslag om economische redenen van de Verzekerde of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, op voorwaarde dat de overeenkomstige uitnodiging tot een individueel gesprek niet is ontvangen vóór de dag van de afsluiting van onderhavige polis en/of de reservering van de verzekerde prestatie Het verkrijgen van arbeid in loondienst of een stage met vergoeding, met inwerkingtreding voor of tijdens de data van de verzekerde prestatie, terwijl de Verzekerde stond ingeschreven als werkzoekende en op voorwaarde dat het geen werk via een uitzendbureau betreft. De dekking is tevens van toepassing wanneer Verzekerde, na afsluiting van onderhavige polis, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt terwijl hij al een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had in dezelfde onderneming op het moment waarop hij de verzekerde prestatie heeft gereserveerd De oproep van de Verzekerde voor een herexamen in het kader van zijn studie, op een datum die tijdens de duur van de verzekerde prestatie valt en op voorwaarde dat hij op het moment van de reservering niet wist dat hij voor zijn examen was gezakt De wijziging door de werkgever van de Verzekerde van de data van de vakantiedagen die hij vóór de reservering van de Huuraccommodatie had toegekend. De dekking wordt toegekend aan medewerkers in loondienst met uitsluiting van personen voor wie de toestemming van een directe meerdere niet vereist is voor het opnemen, wijzigen en/of intrekken van hun vakantiedagen (bijv: bestuursleden, verantwoordelijke personen en wettelijke vertegenwoordigers van ondernemingen,...). De vergoeding wordt uitgekeerd na aftrek van het specifieke Eigen Risico vermeld in het Dekkingsoverzicht. Dit Eigen Risico is tevens van toepassing op personen die staan ingeschreven voor de huuraccommodatie tezamen met de Verzekerde die geannuleerd heeft. De dekking is niet van toepassing wanneer de Verzekeringnemer van onderhavige polis de onderneming betreft die de vakantiedagen wijzigt De niet-disciplinaire overplaatsing van de Verzekerde, opgelegd door zijn werkgever, waardoor hij verplicht is binnen 8 dagen vóór de aanvang van de verzekerde prestatie of tijdens de duur hiervan en op voorwaarde dat de overplaatsing niet bekend was op het moment waarop de verzekerde prestatie werd gereserveerd, te verhuizen. Materiële gebeurtenissen: Ernstige Materiële schade als gevolg van: Editie: 05/10/2012 Pagina 8/23

9 diefstal met Inbraak, brand, waterschade, een klimatologische, meteorologische of natuurlijke gebeurtenis, onder voorbehoud van de uitsluitingen bepaald bij artikelen 4.9 en 4.10, die rechtstreeks de volgende onroerende goederen betreft: het hoofdverblijf of de tweede woning van de Verzekerde, zijn onderneming indien de Verzekering vakman, middenstander of bestuurder is, of indien hij een vrij beroep uitoefent, en zijn aanwezigheid ter plaatse vereist op een datum tijdens de duur van de verzekerde prestatie voor het uitvoeren van administratieve taken gelieerd aan de schade of de reparatie van het beschadigde onroerend goed Ernstige schade aan het voertuig van de Verzekerde die de tussenkomst van een professional vereist en binnen 48 uur voor Vertrek ontstaat, voor zover deze niet langer gebruikt kan worden om op zijn vakantiebestemming te komen Een Ongeval of pech van het vervoermiddel dat door de Verzekerde wordt gebruikt voor zijn voorafgaand vervoer, met als gevolg een vertraging van meer dan twee (2) uur met betrekking tot de geplande aankomsttijd, waardoor hij het vervoermiddel dat voor zijn Vertrek was gereserveerd niet heeft kunnen nemen, en op voorwaarde dat de Verzekerde voorbereidingen heeft getroffen om ten minste 30 min.: vóór de uiterste inchecktijd aan te komen op de plaats van Vertrek in geval van luchtvervoer, vóór de Vertrektijd vermeld op trein- of bootticket aan te komen op de plaats van Vertrek. Andere gebeurtenissen: Als gevolg van Gekenmerkte diefstal van identiteitspapieren van de Verzekerde binnen 48 uur vóór Vertrek (paspoort, identiteitskaart) vereist voor de grensovergang(en) tijdens zijn verblijf, op voorwaarde dat uiterlijk de dag van Vertrek hiervan aangifte is gedaan. De vergoeding wordt uitgekeerd na aftrek van het specifieke Eigen Risico vermeld op het Dekkingsoverzicht. Dit Eigen Risico is tevens van toepassing op personen die staan ingeschreven voor de huuraccommodatie tezamen met de Verzekerde die geannuleerd heeft De oproep van de Verzekerde voor een transplantatie tijdens de duur van het verblijf De verplichte, onvoorziene en niet-uitstelbare oproep van de Verzekerde om als getuige of jurylid voor een rechtbank te verschijnen De Annulering van personen die alleen of met z'n tweeën overblijven als gevolg van de gedekte Annulering van één van de verzekerden, op voorwaarde dat alle personen gedekt worden door onderhavige polis en op hetzelfde inschrijvingsformulier van de verzekerde prestatie, staan vermeld. Editie: 05/10/2012 Pagina 9/23

10 Echter, alle verzekerde personen die behoren tot dezelfde fiscale huishouding of een bloedverwantschap in de rechte lijn kunnen aantonen, zijn gedekt door de 'Annuleringsdekking'. BELANGRIJK: Inzake de huuraccommodatie wordt de dekking toegekend op voorwaarde dat de huuraccommodatie geheel ontruimd is. Alle door onderhavige polis gedekte toeristische prestaties, aanvullend of achtereenvolgend, vormen eenzelfde huuraccommodatie waarvoor slechts één datum van Vertrek is aangehouden: de datum die door FLOWER wordt vermeld als aanvang van de prestaties. 3. DE HOOGTE VAN DE DEKKING De Verzekeraar vergoedt het bedrag van de door FLOWER gefactureerde annuleringskosten, binnen de grenzen van de bedragen vermeld op het Dekkingsoverzicht. De gefactureerde annuleringskosten worden vergoed binnen de grenzen vermeld op het Dekkingsoverzicht en per verzekerde persoon, zonder de grens per persoon en per gebeurtenis te overschrijden. De hoogte van de vergoeding door de Verzekeraar is altijd beperkt tot de kosten die aan de Verzekerde in rekening zouden zijn gebracht als hij FLOWER! Village op de hoogte had gebracht op de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De Servicekosten zijn in zijn geheel terug te betalen, voor zover zij deel uitmaken van het verzekerde bedrag dat tijdens het afsluiten van onderhavige polis is aangegeven. Fooien, dossierkosten, visumkosten, luchthavenbelastingen en andere onkosten buiten de Servicekosten, alsook de premie die is betaald voor onderhavige polis, worden niet vergoed. Wanneer de Verzekerde zijn Reis om een door de polis gedekte reden annuleert, betaalt de Verzekeraar de single-toeslag van de begeleider die op dezelfde polis is verzekerd, binnen de grenzen van de annuleringskosten die in rekening zouden zijn gebracht als hij zelf zou hebben geannuleerd. Indien de Verzekerde liever de data van de Reis wijzigt dan zijn Reis annuleert vanwege het plaatsvinden van één van de gedekte gebeurtenissen, betaalt de Verzekeraar hem de wijzigingskosten terug binnen de grenzen van de annuleringskosten die zouden zijn vergoed als hij had geannuleerd. Een Eigen Risico per verzekerde persoon (of per dossier voor huuraccommodaties of overtochten), waarvan het bedrag wordt vermeld op het Dekkingsoverzicht, wordt altijd afgetrokken van de verschuldigde vergoeding. 4. UITSLUITINGEN VAN DE DEKKING Naast de uitsluitingen opgenomen in alle dekkingen, zijn tevens de volgende omstandigheden en gebeurtenissen uitgesloten: 4.1. Ziektes of Letselongevallen waarvan een eerste vaststelling, een behandeling, een hernieuwde aanval, een verslechtering of een ziekenhuisopname tussen de datum van de reservering van de Reis en de datum van afsluiting van onderhavige polis, heeft plaatsgevonden; Editie: 05/10/2012 Pagina 10/23

11 4.2. Ziektes die aanleiding hebben gegeven tot een eerste vaststelling, een verloop, aanvullend onderzoek of een wijziging in de behandeling gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de reservering van de verzekerde prestatie; 4.3. Letselongevallen die hebben plaatsgevonden of aanleiding hebben gegeven tot een chirurgische ingreep, revalidatie, aanvullend onderzoek of een wijziging in de behandeling gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de reservering van de verzekerde prestatie; 4.4. trommelvliesaandoeningen, maag- en/of darmaandoeningen, aandoeningen van de wervelkolom, bij gebrek aan een Controle van het ziekteverloop door een Arts binnen 15 (vijftien) dagen na het eerste medisch consult dat aanleiding heeft gegeven tot de Annulering; 4.5. Ziektes die verband houden met de zwangerschapstoestand vanaf de 28 ste week, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, in-vitrofertilisatie; 4.6. medische contra-indicaties voor de Reis die niet het gevolg zijn van een Ziekte, inclusief wanneer ze verband houdt met de zwangerschapstoestand, of een Letselongeval, volgens de voorwaarden bepaald bij artikel 2.1 ; 4.7. het ontbreken van vaccinatie of een preventieve behandeling, vereist voor de bestemming van de verzekerde prestatie; 4.8. weigering van vakantiedagen door de werkgever; 4.9. epidemieën, de plaatselijke gezondheidssituatie, vervuiling veroorzaakt door menselijke activiteiten of natuurlijke processen; Natuurrampen die in het Buitenland plaatsvinden met als bepalende oorzaak de abnormale intensiteit van een natuurlijke invloed en natuurrampen die het voorwerp zijn van de procedure zoals bedoeld in wet nr van 13 juli 1982; strafrechtelijke procedures waar de Verzekerde het voorwerp van is; elke gedekte gebeurtenis die plaatsvindt tussen de datum van reservering van de Reis en de datum van afsluiting van onderhavige polis; 5. WAT DE VERZEKERDE MOET DOEN IN GEVAL VAN ANNULERING De Verzekerde dient FLOWER in kennis te stellen van zijn intrekking zodra een gedekte gebeurtenis zijn Vertrek verhindert. De Verzekerde dient de Schade binnen vijf werkdagen nadat hij er kennis van heeft genomen, behoudens toeval of overmacht, bij de Verzekeraar te melden: telefonisch van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot uur: (or for non french speaking insured) indien de Verzekerde zich buiten Frankrijk bevindt: (or for non french speaking insured) Editie: 05/10/2012 Pagina 11/23

12 Na deze termijn, indien de Verzekeraar een bijzonder nadeel lijdt als gevolg van deze late aangifte, maakt de Verzekerde geen aanspraak meer op schadevergoeding. 6. TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN De Verzekeraar verschaft de Verzekerde de benodigde inlichtingen voor het melden van de Schade. De Verzekerde dient de Verzekeraar alle documenten en informatie te verschaffen waarmee hij de reden van zijn Annulering kan aantonen en het bedrag van de schadevergoeding kan worden geraamd. Indien de reden van zijn Annulering van medische aard is, kan de Verzekerde indien hij dit wenst, de medische documenten in een vertrouwelijke brief naar de raadgevende arts van de Verzekeraar sturen. GEDEKTE GEBEURTENISSEN TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN IN ALLE GEVALLEN - de bevestiging van de reservering van de verzekerde prestaties, - de factuur van de annuleringskosten van de verzekerde prestaties, - zo nodig, het officiële document waarin de bloedverwantschap met de persoon verantwoordelijk voor de Annulering, wordt aangetoond (kopie trouwboekje, samenlevingscontract, ), - bankgegevens - na onderzoek van het dossier, ieder ander bewijsstuk op verzoek van Mondial Assistance. In geval van Ziekte, inclusief wanneer ze verband houdt met de zwangerschapstoestand of Letselongeval: - zo nodig, doktersrecepten, - zo nodig, medisch rapport van onderzoeken - zo nodig, kopie van bewijs van werkonderbreking, - zo nodig, bewijs van opname in het ziekenhuis, - na onderzoek van het dossier en op verzoek van de Verzekeraar: de vergoedingenspecificaties van de zorgverzekeraar van de Verzekerde. In geval van medische contraindicatie voor vaccinatie of het volgen van een preventieve behandeling: - medische verklaring met medische contra-indicatie voor vaccinatie of het volgen van een preventieve behandeling, - elk medisch document waarmee wordt bewezen dat de situatie incompatibel is met vaccinatie of een preventieve behandeling. In geval van oproep voor adoptie van een kind - de kopie van de officiële oproep. In geval van overlijden: - kopie van overlijdensakte, - zo nodig, de gegevens van de notaris belast met de opvolging van de overleden Verzekerde. Editie: 05/10/2012 Pagina 12/23

13 In geval van herexamen: - kopie van de oproep voor het herexamen, - kopie van de afwijzing of de cijferlijst waarop de afwijzing staat vermeld. In geval van ontslag om economische redenen: - kopie van de uitnodiging tot een individueel gesprek voorafgaand aan het ontslag, - kopie van de brief waarin het ontslag om economische redenen wordt medegedeeld. In geval een baan wordt gevonden: - recent bewijs van inschrijving als werkzoekende of van inschrijving bij Centrum voor werk en inkomen (CWI), - kopie van de brief met vermelding van indienstneming of van de arbeidsovereenkomst. In geval een stage met vergoeding wordt verkregen: - recent bewijs van inschrijving als werkzoekende of van inschrijving bij Centrum voor werk en inkomen (CWI), - kopie van de overeenkomst voor stage met vergoeding. Editie: 05/10/2012 Pagina 13/23

14 GEDEKTE GEBEURTENISSEN In geval van wijziging van de vakantiedagen door de werkgever: TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN (vervolg) - kopie van de voorafgaande toestemming voor vakantiedagen, - kopie van het loonstrookje waarop de vakantiedagen staan vermeld voor de maand van de geannuleerde huuraccommodatie. In geval van overplaatsing in het kader van het werk: - kopie van ondertekend aanhangsel van uw arbeidsovereenkomst met vermelding van de datum en de plaats van overplaatsing. In geval van ernstige Materiële schade: - bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de woonverzekering is afgesloten, - in geval van inbraak, kopie van de aangifte bij de politie. In geval van ernstige schade aan het voertuig: - bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de autoverzekering is afgesloten, - of kopie van de factuur van de reparatie en/of het slepen van het voertuig. In geval van een Ongeval of pech van het vervoersmiddel dat wordt gebruikt voor het voorafgaand vervoer: Openbaar vervoer: - het plaatsbewijs van het openbaar vervoer met vermelding van het tijdstip van Vertrek, - kopie van de verklaring van de transportonderneming met vermelding van datum, tijdstip van het incident en de duur van de vertraging of de stopzetting. Eigen vervoer: - kopie van de factuur van de reparatie/het slepen, - zo nodig, bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de autoverzekering is afgesloten. In geval van diefstal van identiteitspapieren: - kopie van aangifte met uitvoerige omschrijving bij de politie Editie: 05/10/2012 Pagina 14/23

15 REISONDERBREKING SPECIFIEKE DEFINITIES VAN DEZE DEKKING: REISONDERBREKING: voortijdige onderbreking van de verzekerde prestaties als gevolg van een gedekte gebeurtenis. De beschrijvingen van de definities die op alle dekkingen van toepassing zijn worden vermeld in hoofdstuk Gemeenschappelijke Definities, aan het begin van de polis. 1. VOORWERP VAN DE DEKKING De Verzekeraar garandeert binnen de grenzen vastgesteld op het Dekkingsoverzicht, de uitkering van een vergoeding in geval van reisonderbreking van de Verzekerde als gevolg van één van de volgende gebeurtenissen: de repatriëring om gezondheidsredenen van de Verzekerde, georganiseerd door een andere organisatie voor noodhulp, de ziekenhuisopname ter plaatse van de Verzekerde, op voorwaarde dat deze door een andere organisatie voor noodhulp is goedgekeurd. de voortijdige terugkeer van de Verzekerde, georganiseerd door een andere organisatie voor noodhulp, in de volgende gevallen: - om de uitvaart bij te wonen na het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, één van zijn/haar bloedverwanten in de rechte lijn, alsmede die van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, van zijn/haar broers, zussen, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, schoonouders, wettelijke voogd, onder diens voogdij geplaatste persoon die geen deel uitmaakt van de Reis en woonachtig is in Europa; - in geval van materiële schade als gevolg van een Inbraak, brand, waterschade of een natuurlijke gebeurtenis, waarvoor de aanwezigheid ter plaatse noodzakelijk is voor het treffen van voorlopige maatregelen en het afhandelen van administratieve taken, en betreft: - zijn hoofdverblijf of tweede woning, - zijn onderneming indien de Verzekerde vakman, middenstander of bestuurder is, of indien hij een vrij beroep uitoefent. 2. DE HOOGTE VAN DE DEKKING De vergoeding wordt berekend te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de gebeurtenis bepaald bij artikel 1. 'Voorwerp van de dekking' (repatriëring om gezondheidsredenen, ziekenhuisopname ter plaatse, voortijdige terugkeer). Editie: 05/10/2012 Pagina 15/23

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144 De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) reservering hebben gevraagd. hebben gereserveerd bij Camping en deze bij de De Verzekeraar: AGA International

Nadere informatie

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr. 302.881 Dekkingen: Annulering Mondial Assistance Wereldleider in bijstandsverlening en reisverzekeringen 1 Verzekeraar: AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni

Nadere informatie

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr. 303.904 Dekkingen: Optimale annulering Bagageschade Hulpverlening Aan Personen Reisonderbreking Mondial Assistance Leader mondial de l assistance

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.07.2014 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

A R E N A Sports Group Travel Program

A R E N A Sports Group Travel Program 1 A R E N A Sports Group Travel Program ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Omschrijving 1.1. INLEIDENDE BEGRIPPEN De onderhavige voorwaarden maken het voorwerp uit van Master Policy nr. 2.009.718 ARENA SPORTS GROUP

Nadere informatie

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Algemene voorwaarden bedrijvenpolis Verzekeraars ARTAS N.V., Torhoutsesteenweg

Nadere informatie

Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering

Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering Domaroute Algemene Voorwaarden Autoverzekering België Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 1 Voorwerp van verzekering........................... 5 Artikel 1.1 Gedekte gebeurtenissen 5 Artikel

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-010107) REISVERZEKERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN, DIENSTEN EN BIJSTAND ITC_AC CONS CH GOLD STD PLUS_V1_NL INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 5 1.1 Alpha Card.....................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19 1 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19 2 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende reisverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende reisverzekering Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende reisverzekering Verzekeringsvoorwaarden Salland Doorlopende Reisverzekering Verzekeringsvoorwaarden ingaande per 1 juli 2012 Inhoudsopgave Belangrijke tips 2 Voorwaarden

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering P97A1301. Doorlopende Annuleringsverzekering. Bovemij reisadvies

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering P97A1301. Doorlopende Annuleringsverzekering. Bovemij reisadvies Doorlopende Annuleringsverzekering Bovemij reisadvies Zorgeloos op vakantie. Met de Doorlopende Annuleringsverzekering van Bovemij Verzekeringen heeft u een stap in de goede richting gezet. Met dit reisadvies

Nadere informatie

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht De dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 1. Omvang van de dekkingen 3 2. Aanvang van de dekkingen 5 3. Verzekeringsgebied 5 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie