Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Verzekeringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) hebben gereserveerd bij Flower en deze bij de reservering hebben gevraagd. De Verzekeraar: AGA International Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle Bagnolet Cedex Frankrijk Algemene Verzekeringsvoorwaarden De dekkingen die onder onderhavige polis worden verleend, zijn geregeld in het Verzekeringsrecht. De verzekering bestaat uit onderhavige Algemene Voorwaarden, aangevuld met de polis waarin de verzekerde prestatie is vastgelegd en aan de Verzekerde is overlegd. De hierna genoemde dekkingen staan vermeld in de polis waarin de verzekerde prestatie is vastgelegd en welke aan de Verzekerde is overlegd, en waarvoor hij de overeenkomende premie heeft betaald. Deze dekkingen zijn van toepassing op alle voor privégebruik gereserveerde huuraccommodaties voor een maximale duur van 30 opeenvolgende dagen, verkocht door FLOWER bij wie deze polis is afgesloten. Onderhavige Algemene Voorwaarden dienen aandachtig te worden gelezen. Hierin worden de rechten en plichten van de Verzekeraar en de Verzekerde beschreven en zij vormen een antwoord op de vragen van de Verzekerde. GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES De cursief gedrukte termen in de polis worden of in onderhavig hoofdstuk of aan het begin van iedere dekking beschreven. ONGEVAL: elke plotselinge, onverwachte, van buiten inwerkende gebeurtenis op het slachtoffer of het beschadigde goed, aldus de oorzaak van de schade vormend. LETSELONGEVAL: elke onopzettelijke letselschade die het gevolg is van een plotselinge van buiten inwerkende oorzaak en vastgesteld is door een Arts. VERZEKERDE: de personen die op de polis van de verzekerde prestatie worden verzekerd, op voorwaarde dat hun Verblijfplaats zich in Europa bevindt. VERZEKERAAR: AGA International, hierna genoemd Mondial Assistance, dat wil zeggen de Verzekeraar waarbij onderhavige verzekeringspolis is afgesloten. NATUURRAMP: gebeurtenis veroorzaakt door de abnormale intensiteit van een natuurlijke invloed en vallend onder de wet nr van 13 juli 1982 wanneer zij plaatsvindt in Frankrijk. ONGEHUWD SAMENWONENDEN: twee personen, ongehuwd en zonder samenlevingscontract, die aan de hand van een gemeenschappelijk domiciliebewijs (bewijs dat de persoon als partner is vermeld, of bij gebrek, onroerendgoedbelasting, elektriciteits-, water- of gasrekening, verzekeringspolis, kwitantie,...) kunnen bewijzen dat zij in hetzelfde huis wonen sinds de dag waarop zij onderhavige polis hebben afgesloten en op het moment van de Schade. VERTREK: geplande dag en uur van aanvang van de gereserveerde en verzekerde prestaties. Editie: 05/10/2012 Pagina 1/23

2 MATERIËLE SCHADE: elke incidentele beschadiging, vernieling of verdwijning van een goed, alsook elke schade veroorzaakt door een huisdier. WOONPLAATS: gebruikelijke verblijfplaats die de uitoefening van de staatsrechten door de Verzekerde bepaalt. BRAAK: forceren, beschadiging of vernieling van een anti-diefstalinrichting. BUITENLAND: elk land met uitzondering van het land waar de Verzekerde zijn verblijfplaats heeft. EUROPA: grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, gevestigd in geografisch Europa, alsook de volgende grondgebieden en landen: Guadeloupe, Guyana, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Barthelemy, Liechtenstein, Monaco en Andorra, San Marino, Zwitserland, Vaticaan. De Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira worden hiervan uitgesloten. EIGEN RISICO: deel van de schade dat voor eigen rekening is van de Verzekerde in de betaling van de Schade. De hoogte van het Eigen risico met betrekking tot iedere dekking wordt vermeld op het Dekkingsoverzicht. BURGEROORLOG: gewapende strijd tussen partijen die deel uitmaken van hetzelfde land en wordt uitgevochten om etnische, religieuze, gemeenschaps- of ideologische redenen, of strijd van ten minste één van deze partijen tegen de geregelde krijgsmachten van deze staat. OORLOG: gewapende inzet, wel of niet verklaard, door een staat tegenover één of meerdere andere staten of een ongeregelde en externe krijgsmacht, met name gerechtvaardigd door een geografisch, politiek, economisch, raciaal, godsdienstig of ecologisch geschil. MAXIMALE DEKKING PER GEBEURTENIS: maximaal verzekerd bedrag voor eenzelfde gebeurtenis die aanleiding geeft tot de Schade, ongeacht het aantal Verzekerden op de polis. HUURACCOMMODATIE: Huuraccommodatie of kampeerplaats op een camping van FLOWER gepland tijdens de geldigheidsduur van onderhavige polis. ZIEKTE: elke verslechtering van de gezondheidstoestand van een persoon, vastgesteld door een Arts. ARTS: elke persoon in het bezit van een artsendiploma dat wettelijk wordt erkend in het land waar hij gewoonlijk praktiseert. VERJARING: periode waarna klachten niet langer ontvankelijk zijn. 'INTERVENTIEDREMPEL': minimum duur, hoogte of percentage voordat de Verzekeraar tussenbeide komt of de dekking in werking treedt. SCHADE: gebeurtenis waaruit schade voortvloeit waarvoor één of meerdere afgesloten dekkingen worden aangewend. VERZEKERINGNEMER: de ondertekenaar van de Bijzondere Voorwaarden/polis van de verzekerde prestatie die zich verplicht tot het betalen van de premie. SUBROGATIE: handeling waarmee de Verzekeraar in de rechten en handelingen treedt van de Verzekerde om de schadevergoeding die Verzekeraar aan de Verzekerde heeft uitbetaald, te verhalen op de eventuele schadeveroorzakende partij, na een Schade. Editie: 05/10/2012 Pagina 2/23

3 DERDE: elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de Verzekerde zelf. GEKENMERKTE DIEFSTAL: diefstal van Gedekte goederen met Inbraak of Agressie, met aangifte en uitvoerige omschrijving. REIS: transport en/of verblijf gepland tijdens de geldigheidsduur van onderhavige polis, en georganiseerd, verkocht of verschaft door de Instelling of Bevoegde tussenpersoon bij wie onderhavige polis is afgesloten, met uitsluiting van reizen in het kader van een stage of studie (school en universiteit). DEKKINGSGEBIED VAN DE POLIS De Annuleringsdekking is vóór vertrek van toepassing. De dekking 'Reisonderbreking' is in Europa van toepassing op het bezochte en op de polis van de verzekerde prestatie, vermelde land. DEKKINGSOVERZICHT GEDEKTE GEBEURTENISSEN HOOGTE EN MAXIMALE DEKKING ANNULERING EIGEN RISICO OF 'INTERVENTIEDRE MPELS' Als gevolg van een gedekte gebeurtenis (behoudens hierna genoemde gebeurtenissen) Terugbetaling van de annuleringskosten volgens de tabel voorzien in de Algemene Verkoopvoorwaarden, tot een maximale uitkering van: 6500 per verzekerde persoon, en per Schade voor alle personen die op onderhavige polis worden verzekerd, tot maximaal de totale annuleringskosten. Per huuraccommodatie: 30 Editie: 05/10/2012 Pagina 3/23

4 Als gevolg van een wijziging in de vakantiedagen door de werkgever Als gevolg van gekenmerkte diefstal van identiteitspapieren binnen 48 uur voor Vertrek - 25 % van het bedrag van de gedekte annuleringskosten met minimum 150, per verzekerde huuraccommodatie - 30 per verzekerde huuraccommodatie wanneer de prijs van de huuraccommodatie lager is dan 150 REISONDERBREKING Wanneer het verblijf wordt onderbroken om één van de gedekte gebeurtenissen Vergoeding evenredig aan het aantal niet gebruikte dagen van de gehuurde accommodatie (vervoer niet inbegrepen), tot een maximumuitkering van: Geen - per verzekerde huuraccommodatie: per gebeurtenis: Editie: 05/10/2012 Pagina 4/23

5 UITSLUITINGEN OPGENOMEN IN ALLE DEKKINGEN Polis nr Naast de bijzondere uitsluitingen van iedere dekking, zijn de gevolgen van de volgende omstandigheden en gebeurtenissen altijd van de polis uitgesloten: 1. schade van allerlei aard die opzettelijk is veroorzaakt of teweeg is gebracht door de Verzekerde of met zijn medeplichtigheid, of als gevolg van een opzettelijke fout van de Verzekerde, behoudens noodweer of hulpverlening aan personen in nood; 2. zelfmoord of zelfmoordpoging van de Verzekerde; 3. schade als gevolg van alcoholgebruik door de Verzekerde en/of inname van niet door een arts voorgeschreven medicijnen, drugs of verdovende middelen door de Verzekerde; 4. behoudens andersluidende bepalingen in de dekkingen, schade voortvloeiend uit Oorlog of Burgeroorlog, terroristische daden, oproer, volksbewegingen, staatsgrepen, gijzelingen, staking; 5. kernreactie voor civiele en militaire doeleinden, dat wil zeggen transformaties van de atoomkern, vervoer en behandeling van radioactief afval, gebruik van een radioactieve bron of lichaam, blootstelling aan ioniserende stralen, besmetting van het milieu door radioactieve stoffen, ongeval of storing op een site waar transformaties van de atoomkern worden uitgevoerd; 6. gebeurtenissen waarvoor of de organisator van de Reis aansprakelijk zou kunnen worden gesteld overeenkomstig titel I van wet nr van 22 juli 2009 inzake de ontwikkeling en de modernisering van toeristische dienstverlening, of de vervoersonderneming, behoudens andersluidende bepalingen in de dekkingen; 7. verbod opgelegd door lagere overheden, beperking van het vrije verkeer van personen en goederen, sluiting van de luchthaven, grenssluiting. Editie: 05/10/2012 Pagina 5/23

6 DE DEKKINGEN VAN DE POLIS ANNULERING SPECIFIEKE DEFINITIES VAN DEZE DEKKING: ANNULERING: de Verzekerde trekt definitief alle verzekerde prestaties in die hij bij FLOWER heeft aangevraagd. CONTROLE VAN HET ZIEKTEVERLOOP: nieuw medisch consult en/of aanvullend medisch onderzoek. De beschrijvingen van de definities die op alle dekkingen van toepassing zijn worden vermeld in hoofdstuk Gemeenschappelijke Definities, aan het begin van de polis. 1. VOORWERP VAN DE DEKKING Wanneer de Verzekerde zijn reservering annuleert, kan FLOWER de gehele of een deel van de prijs van de prestaties, annuleringskosten genoemd, inhouden; hoe dichter bij de datum van Vertrek, hoe hoger de kosten. Deze worden berekend volgens de tabel op het Dekkingsoverzicht. De Verzekeraar keert het bedrag van de gefactureerde annuleringskosten uit aan de Verzekerde, met aftrek van het Eigen Risico waarvan het bedrag wordt vermeld op het Dekkingsoverzicht. 2. GEDEKTE GEBEURTENISSEN IN GEVAL VAN ANNULERING De Annulering dient, na afsluiting van de verzekering, voort te vloeien uit één van de volgende gebeurtenissen die het Vertrek van de Verzekerde uitdrukkelijk verhinderen: Medische gebeurtenissen: 2.1. Ziekte, inclusief wanneer ze verband houdt met de zwangerschapstoestand, Letselongeval, met verplicht als gevolg: of een ziekenhuisopname vanaf de dag van de Annulering tot de dag van Vertrek, of - de onderbreking van de beroepsbezigheden, of het thuisblijven indien de persoon geen beroep uitoefent, vanaf de dag van de Annulering tot de dag van Vertrek, en - een medisch consult, alsook de naleving van een behandeling met medicijnen vanaf de dag van de Annulering of het uitvoeren van door een Arts voorgeschreven medisch onderzoek. Editie: 05/10/2012 Pagina 6/23

7 en in alle gevallen, de vergoeding van al deze handelingen door de zorgverzekeraar van de Verzekerde. zich voordoend bij: de Verzekerde zelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende, of partner met samenlevingscontract, bloedverwanten in de rechte lijn, alsmede die van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, zijn/haar broers, zussen, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, schoonvaders, schoonmoeders, wettelijke voogden, alsmede de onder zijn/haar voogdij geplaatste persoon, zijn plaatsvervanger, aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, of bij gebrek de persoon aangewezen in het kader van de organisatie van de vakantiedagen binnen de onderneming, de persoon aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, die tijdens het verblijf van de Verzekerde, onder bezwarende titel tot taak heeft tijdens de Reis op de minderjarige kinderen van de Verzekerde of de gehandicapte persoon die bij de Verzekerde inwoont, te passen of deze te begeleiden een ander familielid van de Verzekerde, op voorwaarde dat de ziekenhuisopname langer duurt dan 48 uur. BELANGRIJK: De Verzekerde dient te bewijzen dat alle voorwaarden zoals bepaald bij artikel 2.1 tijdens de Annulering zijn vervuld. De Verzekeraar kan de aanvraag weigeren indien de Verzekerde de in hoofdstuk 6 bedoelde bewijsstukken, niet kan overleggen De psychische aandoening of depressie van de Verzekerde met als gevolg een ziekenhuisopname die langer duurt dan 3 dagen Een contra-indicatie voor vaccinaties, gevolgen van vaccinatie of medische onmogelijkheid een preventieve behandeling te volgen die nodig is voor de Verzekerde voor zijn Reisbestemming, op voorwaarde dat deze voorafgaand aan de reservering van de verzekerde prestatie positief medisch advies heeft gekregen. Familiegebeurtenissen: 2.4. De oproep van de Verzekerde voor de adoptie van een kind tijdens de duur van de huuraccommodatie, op voorwaarde dat hij niet op de hoogte was van deze oproep op het moment van de reservering Het overlijden van: de Verzekerde zelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende, of partner met samenlevingscontract, bloedverwanten in de rechte lijn, alsmede die van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, zijn/haar broers, zussen, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, schoonvaders, schoonmoeders, wettelijke voogden, alsmede de onder zijn/haar voogdij geplaatste persoon, Editie: 05/10/2012 Pagina 7/23

8 zijn plaatsvervanger, aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, of bij gebrek de persoon aangewezen in het kader van de organisatie van de vakantiedagen binnen de onderneming, de persoon aangewezen bij het afsluiten van onderhavige polis, die tijdens het verblijf van de Verzekerde, onder bezwarende titel tot taak heeft tijdens de Reis op de minderjarige kinderen van de Verzekerde of de gehandicapte persoon die bij Verzekerde inwoont, te passen of deze te begeleiden, een ander lid van de familie van de Verzekerde, en op voorwaarde dat de verblijfplaats van de overledene niet de plaats van bestemming van de gedekte prestatie is. Gebeurtenissen in het kader van werk of studie: 2.6. Ontslag om economische redenen van de Verzekerde of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, op voorwaarde dat de overeenkomstige uitnodiging tot een individueel gesprek niet is ontvangen vóór de dag van de afsluiting van onderhavige polis en/of de reservering van de verzekerde prestatie Het verkrijgen van arbeid in loondienst of een stage met vergoeding, met inwerkingtreding voor of tijdens de data van de verzekerde prestatie, terwijl de Verzekerde stond ingeschreven als werkzoekende en op voorwaarde dat het geen werk via een uitzendbureau betreft. De dekking is tevens van toepassing wanneer Verzekerde, na afsluiting van onderhavige polis, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt terwijl hij al een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had in dezelfde onderneming op het moment waarop hij de verzekerde prestatie heeft gereserveerd De oproep van de Verzekerde voor een herexamen in het kader van zijn studie, op een datum die tijdens de duur van de verzekerde prestatie valt en op voorwaarde dat hij op het moment van de reservering niet wist dat hij voor zijn examen was gezakt De wijziging door de werkgever van de Verzekerde van de data van de vakantiedagen die hij vóór de reservering van de Huuraccommodatie had toegekend. De dekking wordt toegekend aan medewerkers in loondienst met uitsluiting van personen voor wie de toestemming van een directe meerdere niet vereist is voor het opnemen, wijzigen en/of intrekken van hun vakantiedagen (bijv: bestuursleden, verantwoordelijke personen en wettelijke vertegenwoordigers van ondernemingen,...). De vergoeding wordt uitgekeerd na aftrek van het specifieke Eigen Risico vermeld in het Dekkingsoverzicht. Dit Eigen Risico is tevens van toepassing op personen die staan ingeschreven voor de huuraccommodatie tezamen met de Verzekerde die geannuleerd heeft. De dekking is niet van toepassing wanneer de Verzekeringnemer van onderhavige polis de onderneming betreft die de vakantiedagen wijzigt De niet-disciplinaire overplaatsing van de Verzekerde, opgelegd door zijn werkgever, waardoor hij verplicht is binnen 8 dagen vóór de aanvang van de verzekerde prestatie of tijdens de duur hiervan en op voorwaarde dat de overplaatsing niet bekend was op het moment waarop de verzekerde prestatie werd gereserveerd, te verhuizen. Materiële gebeurtenissen: Ernstige Materiële schade als gevolg van: Editie: 05/10/2012 Pagina 8/23

9 diefstal met Inbraak, brand, waterschade, een klimatologische, meteorologische of natuurlijke gebeurtenis, onder voorbehoud van de uitsluitingen bepaald bij artikelen 4.9 en 4.10, die rechtstreeks de volgende onroerende goederen betreft: het hoofdverblijf of de tweede woning van de Verzekerde, zijn onderneming indien de Verzekering vakman, middenstander of bestuurder is, of indien hij een vrij beroep uitoefent, en zijn aanwezigheid ter plaatse vereist op een datum tijdens de duur van de verzekerde prestatie voor het uitvoeren van administratieve taken gelieerd aan de schade of de reparatie van het beschadigde onroerend goed Ernstige schade aan het voertuig van de Verzekerde die de tussenkomst van een professional vereist en binnen 48 uur voor Vertrek ontstaat, voor zover deze niet langer gebruikt kan worden om op zijn vakantiebestemming te komen Een Ongeval of pech van het vervoermiddel dat door de Verzekerde wordt gebruikt voor zijn voorafgaand vervoer, met als gevolg een vertraging van meer dan twee (2) uur met betrekking tot de geplande aankomsttijd, waardoor hij het vervoermiddel dat voor zijn Vertrek was gereserveerd niet heeft kunnen nemen, en op voorwaarde dat de Verzekerde voorbereidingen heeft getroffen om ten minste 30 min.: vóór de uiterste inchecktijd aan te komen op de plaats van Vertrek in geval van luchtvervoer, vóór de Vertrektijd vermeld op trein- of bootticket aan te komen op de plaats van Vertrek. Andere gebeurtenissen: Als gevolg van Gekenmerkte diefstal van identiteitspapieren van de Verzekerde binnen 48 uur vóór Vertrek (paspoort, identiteitskaart) vereist voor de grensovergang(en) tijdens zijn verblijf, op voorwaarde dat uiterlijk de dag van Vertrek hiervan aangifte is gedaan. De vergoeding wordt uitgekeerd na aftrek van het specifieke Eigen Risico vermeld op het Dekkingsoverzicht. Dit Eigen Risico is tevens van toepassing op personen die staan ingeschreven voor de huuraccommodatie tezamen met de Verzekerde die geannuleerd heeft De oproep van de Verzekerde voor een transplantatie tijdens de duur van het verblijf De verplichte, onvoorziene en niet-uitstelbare oproep van de Verzekerde om als getuige of jurylid voor een rechtbank te verschijnen De Annulering van personen die alleen of met z'n tweeën overblijven als gevolg van de gedekte Annulering van één van de verzekerden, op voorwaarde dat alle personen gedekt worden door onderhavige polis en op hetzelfde inschrijvingsformulier van de verzekerde prestatie, staan vermeld. Editie: 05/10/2012 Pagina 9/23

10 Echter, alle verzekerde personen die behoren tot dezelfde fiscale huishouding of een bloedverwantschap in de rechte lijn kunnen aantonen, zijn gedekt door de 'Annuleringsdekking'. BELANGRIJK: Inzake de huuraccommodatie wordt de dekking toegekend op voorwaarde dat de huuraccommodatie geheel ontruimd is. Alle door onderhavige polis gedekte toeristische prestaties, aanvullend of achtereenvolgend, vormen eenzelfde huuraccommodatie waarvoor slechts één datum van Vertrek is aangehouden: de datum die door FLOWER wordt vermeld als aanvang van de prestaties. 3. DE HOOGTE VAN DE DEKKING De Verzekeraar vergoedt het bedrag van de door FLOWER gefactureerde annuleringskosten, binnen de grenzen van de bedragen vermeld op het Dekkingsoverzicht. De gefactureerde annuleringskosten worden vergoed binnen de grenzen vermeld op het Dekkingsoverzicht en per verzekerde persoon, zonder de grens per persoon en per gebeurtenis te overschrijden. De hoogte van de vergoeding door de Verzekeraar is altijd beperkt tot de kosten die aan de Verzekerde in rekening zouden zijn gebracht als hij FLOWER! Village op de hoogte had gebracht op de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De Servicekosten zijn in zijn geheel terug te betalen, voor zover zij deel uitmaken van het verzekerde bedrag dat tijdens het afsluiten van onderhavige polis is aangegeven. Fooien, dossierkosten, visumkosten, luchthavenbelastingen en andere onkosten buiten de Servicekosten, alsook de premie die is betaald voor onderhavige polis, worden niet vergoed. Wanneer de Verzekerde zijn Reis om een door de polis gedekte reden annuleert, betaalt de Verzekeraar de single-toeslag van de begeleider die op dezelfde polis is verzekerd, binnen de grenzen van de annuleringskosten die in rekening zouden zijn gebracht als hij zelf zou hebben geannuleerd. Indien de Verzekerde liever de data van de Reis wijzigt dan zijn Reis annuleert vanwege het plaatsvinden van één van de gedekte gebeurtenissen, betaalt de Verzekeraar hem de wijzigingskosten terug binnen de grenzen van de annuleringskosten die zouden zijn vergoed als hij had geannuleerd. Een Eigen Risico per verzekerde persoon (of per dossier voor huuraccommodaties of overtochten), waarvan het bedrag wordt vermeld op het Dekkingsoverzicht, wordt altijd afgetrokken van de verschuldigde vergoeding. 4. UITSLUITINGEN VAN DE DEKKING Naast de uitsluitingen opgenomen in alle dekkingen, zijn tevens de volgende omstandigheden en gebeurtenissen uitgesloten: 4.1. Ziektes of Letselongevallen waarvan een eerste vaststelling, een behandeling, een hernieuwde aanval, een verslechtering of een ziekenhuisopname tussen de datum van de reservering van de Reis en de datum van afsluiting van onderhavige polis, heeft plaatsgevonden; Editie: 05/10/2012 Pagina 10/23

11 4.2. Ziektes die aanleiding hebben gegeven tot een eerste vaststelling, een verloop, aanvullend onderzoek of een wijziging in de behandeling gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de reservering van de verzekerde prestatie; 4.3. Letselongevallen die hebben plaatsgevonden of aanleiding hebben gegeven tot een chirurgische ingreep, revalidatie, aanvullend onderzoek of een wijziging in de behandeling gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de reservering van de verzekerde prestatie; 4.4. trommelvliesaandoeningen, maag- en/of darmaandoeningen, aandoeningen van de wervelkolom, bij gebrek aan een Controle van het ziekteverloop door een Arts binnen 15 (vijftien) dagen na het eerste medisch consult dat aanleiding heeft gegeven tot de Annulering; 4.5. Ziektes die verband houden met de zwangerschapstoestand vanaf de 28 ste week, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, in-vitrofertilisatie; 4.6. medische contra-indicaties voor de Reis die niet het gevolg zijn van een Ziekte, inclusief wanneer ze verband houdt met de zwangerschapstoestand, of een Letselongeval, volgens de voorwaarden bepaald bij artikel 2.1 ; 4.7. het ontbreken van vaccinatie of een preventieve behandeling, vereist voor de bestemming van de verzekerde prestatie; 4.8. weigering van vakantiedagen door de werkgever; 4.9. epidemieën, de plaatselijke gezondheidssituatie, vervuiling veroorzaakt door menselijke activiteiten of natuurlijke processen; Natuurrampen die in het Buitenland plaatsvinden met als bepalende oorzaak de abnormale intensiteit van een natuurlijke invloed en natuurrampen die het voorwerp zijn van de procedure zoals bedoeld in wet nr van 13 juli 1982; strafrechtelijke procedures waar de Verzekerde het voorwerp van is; elke gedekte gebeurtenis die plaatsvindt tussen de datum van reservering van de Reis en de datum van afsluiting van onderhavige polis; 5. WAT DE VERZEKERDE MOET DOEN IN GEVAL VAN ANNULERING De Verzekerde dient FLOWER in kennis te stellen van zijn intrekking zodra een gedekte gebeurtenis zijn Vertrek verhindert. De Verzekerde dient de Schade binnen vijf werkdagen nadat hij er kennis van heeft genomen, behoudens toeval of overmacht, bij de Verzekeraar te melden: telefonisch van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot uur: (or for non french speaking insured) indien de Verzekerde zich buiten Frankrijk bevindt: (or for non french speaking insured) Editie: 05/10/2012 Pagina 11/23

12 Na deze termijn, indien de Verzekeraar een bijzonder nadeel lijdt als gevolg van deze late aangifte, maakt de Verzekerde geen aanspraak meer op schadevergoeding. 6. TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN De Verzekeraar verschaft de Verzekerde de benodigde inlichtingen voor het melden van de Schade. De Verzekerde dient de Verzekeraar alle documenten en informatie te verschaffen waarmee hij de reden van zijn Annulering kan aantonen en het bedrag van de schadevergoeding kan worden geraamd. Indien de reden van zijn Annulering van medische aard is, kan de Verzekerde indien hij dit wenst, de medische documenten in een vertrouwelijke brief naar de raadgevende arts van de Verzekeraar sturen. GEDEKTE GEBEURTENISSEN TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN IN ALLE GEVALLEN - de bevestiging van de reservering van de verzekerde prestaties, - de factuur van de annuleringskosten van de verzekerde prestaties, - zo nodig, het officiële document waarin de bloedverwantschap met de persoon verantwoordelijk voor de Annulering, wordt aangetoond (kopie trouwboekje, samenlevingscontract, ), - bankgegevens - na onderzoek van het dossier, ieder ander bewijsstuk op verzoek van Mondial Assistance. In geval van Ziekte, inclusief wanneer ze verband houdt met de zwangerschapstoestand of Letselongeval: - zo nodig, doktersrecepten, - zo nodig, medisch rapport van onderzoeken - zo nodig, kopie van bewijs van werkonderbreking, - zo nodig, bewijs van opname in het ziekenhuis, - na onderzoek van het dossier en op verzoek van de Verzekeraar: de vergoedingenspecificaties van de zorgverzekeraar van de Verzekerde. In geval van medische contraindicatie voor vaccinatie of het volgen van een preventieve behandeling: - medische verklaring met medische contra-indicatie voor vaccinatie of het volgen van een preventieve behandeling, - elk medisch document waarmee wordt bewezen dat de situatie incompatibel is met vaccinatie of een preventieve behandeling. In geval van oproep voor adoptie van een kind - de kopie van de officiële oproep. In geval van overlijden: - kopie van overlijdensakte, - zo nodig, de gegevens van de notaris belast met de opvolging van de overleden Verzekerde. Editie: 05/10/2012 Pagina 12/23

13 In geval van herexamen: - kopie van de oproep voor het herexamen, - kopie van de afwijzing of de cijferlijst waarop de afwijzing staat vermeld. In geval van ontslag om economische redenen: - kopie van de uitnodiging tot een individueel gesprek voorafgaand aan het ontslag, - kopie van de brief waarin het ontslag om economische redenen wordt medegedeeld. In geval een baan wordt gevonden: - recent bewijs van inschrijving als werkzoekende of van inschrijving bij Centrum voor werk en inkomen (CWI), - kopie van de brief met vermelding van indienstneming of van de arbeidsovereenkomst. In geval een stage met vergoeding wordt verkregen: - recent bewijs van inschrijving als werkzoekende of van inschrijving bij Centrum voor werk en inkomen (CWI), - kopie van de overeenkomst voor stage met vergoeding. Editie: 05/10/2012 Pagina 13/23

14 GEDEKTE GEBEURTENISSEN In geval van wijziging van de vakantiedagen door de werkgever: TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN (vervolg) - kopie van de voorafgaande toestemming voor vakantiedagen, - kopie van het loonstrookje waarop de vakantiedagen staan vermeld voor de maand van de geannuleerde huuraccommodatie. In geval van overplaatsing in het kader van het werk: - kopie van ondertekend aanhangsel van uw arbeidsovereenkomst met vermelding van de datum en de plaats van overplaatsing. In geval van ernstige Materiële schade: - bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de woonverzekering is afgesloten, - in geval van inbraak, kopie van de aangifte bij de politie. In geval van ernstige schade aan het voertuig: - bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de autoverzekering is afgesloten, - of kopie van de factuur van de reparatie en/of het slepen van het voertuig. In geval van een Ongeval of pech van het vervoersmiddel dat wordt gebruikt voor het voorafgaand vervoer: Openbaar vervoer: - het plaatsbewijs van het openbaar vervoer met vermelding van het tijdstip van Vertrek, - kopie van de verklaring van de transportonderneming met vermelding van datum, tijdstip van het incident en de duur van de vertraging of de stopzetting. Eigen vervoer: - kopie van de factuur van de reparatie/het slepen, - zo nodig, bericht van ontvangst van de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij waar de autoverzekering is afgesloten. In geval van diefstal van identiteitspapieren: - kopie van aangifte met uitvoerige omschrijving bij de politie Editie: 05/10/2012 Pagina 14/23

15 REISONDERBREKING SPECIFIEKE DEFINITIES VAN DEZE DEKKING: REISONDERBREKING: voortijdige onderbreking van de verzekerde prestaties als gevolg van een gedekte gebeurtenis. De beschrijvingen van de definities die op alle dekkingen van toepassing zijn worden vermeld in hoofdstuk Gemeenschappelijke Definities, aan het begin van de polis. 1. VOORWERP VAN DE DEKKING De Verzekeraar garandeert binnen de grenzen vastgesteld op het Dekkingsoverzicht, de uitkering van een vergoeding in geval van reisonderbreking van de Verzekerde als gevolg van één van de volgende gebeurtenissen: de repatriëring om gezondheidsredenen van de Verzekerde, georganiseerd door een andere organisatie voor noodhulp, de ziekenhuisopname ter plaatse van de Verzekerde, op voorwaarde dat deze door een andere organisatie voor noodhulp is goedgekeurd. de voortijdige terugkeer van de Verzekerde, georganiseerd door een andere organisatie voor noodhulp, in de volgende gevallen: - om de uitvaart bij te wonen na het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, één van zijn/haar bloedverwanten in de rechte lijn, alsmede die van zijn/haar echtgeno(o)t(e), Ongehuwd samenwonende of partner met samenlevingscontract, van zijn/haar broers, zussen, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, schoonouders, wettelijke voogd, onder diens voogdij geplaatste persoon die geen deel uitmaakt van de Reis en woonachtig is in Europa; - in geval van materiële schade als gevolg van een Inbraak, brand, waterschade of een natuurlijke gebeurtenis, waarvoor de aanwezigheid ter plaatse noodzakelijk is voor het treffen van voorlopige maatregelen en het afhandelen van administratieve taken, en betreft: - zijn hoofdverblijf of tweede woning, - zijn onderneming indien de Verzekerde vakman, middenstander of bestuurder is, of indien hij een vrij beroep uitoefent. 2. DE HOOGTE VAN DE DEKKING De vergoeding wordt berekend te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de gebeurtenis bepaald bij artikel 1. 'Voorwerp van de dekking' (repatriëring om gezondheidsredenen, ziekenhuisopname ter plaatse, voortijdige terugkeer). Editie: 05/10/2012 Pagina 15/23

16 De vergoeding is evenredig aan het aantal niet gebruikte dagen van de huuraccommodatie en het aantal verzekerde personen dat daadwerkelijk de plaats van verblijf heeft verlaten in de betreffende periode. Dossierkosten, fooien, de verzekeringspremie en door FLOWER! Village toegekende terugbetalingen of compensaties worden bij de berekening afgetrokken. De vergoeding wordt uitgekeerd binnen de grenzen vermeld op het Dekkingsoverzicht per verzekerde persoon, zonder de Maximale dekking per gebeurtenis te overschrijden. De vergoeding wordt berekend op basis van de prijs van de verzekerde huuraccommodatie, binnen de grenzen vermeld op het Dekkingsoverzicht per persoon en per gebeurtenis, op voorwaarde dat de huuraccommodatie geheel ontruimd is. De Verzekeraar vergoedt tevens de reinigingskosten aan het einde van het verblijf, ongeacht het feit of deze oorspronkelijk waren gepland of niet, binnen de grenzen van de bedragen vermeld op het Dekkingsoverzicht per huuraccommodatie en per gebeurtenis, op voorwaarde dat de huuraccommodatie geheel ontruimd is. BELANGRIJK: Wanneer het verblijf wordt onderbroken door de ziekenhuisopname ter plaatse van de Verzekerde, zullen de medeverzekerden die op de plaats van verblijf zijn gebleven, worden vergoed te rekenen vanaf de dag van hun daadwerkelijke repatriëring. 3. UITSLUITINGEN VAN DE DEKKING Naast de uitsluitingen opgenomen in alle dekkingen, zijn tevens de gevolgen van de volgende omstandigheden en gebeurtenissen uitgesloten: 3.1. alle gebeurtenissen die niet in hoofdstuk 1. 'Voorwerp van de dekking' zijn vastgelegd; 3.2. epidemieën, plaatselijke gezondheidssituatie, vervuiling veroorzaakt door menselijke activiteiten of natuurlijke processen, klimatologische, meteorologische of natuurlijke gebeurtenissen; 3.3. Natuurrampen die in het Buitenland plaatsvinden met als bepalende oorzaak de abnormale intensiteit van een natuurlijke invloed en natuurrampen die het voorwerp zijn van de procedure zoals bedoeld in wet nr van 13 juli WAT DE VERZEKERDE MOET DOEN IN GEVAL VAN ANNULERING 4.1. Voordat de Verzekerde zijn terugkeer organiseert, dient hij voorafgaand aan de Reisonderbreking toestemming te verkrijgen van Mondial Assistance. Telefonisch: of , indien de Verzekerde zich buiten Frankrijk bevindt 24 uur per dag en 7 dagen per week Hij ontvangt dan een dossierreferentie. Editie: 05/10/2012 Pagina 16/23

17 4.2. Vervolgens dient de Verzekerde de terugbetaling van de prestaties die hij vanwege deze onderbreking niet heeft gebruikt, te vragen: of per mail: of per post: Mondial Assistance Service Relations Clientèle Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle Bagnolet Cedex - Frankrijk of telefonisch van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot uur: of indien de Verzekerde zich buiten Frankrijk bevindt 5. TE OVERLEGGEN BEWIJSSTUKKEN Mondial Assistance verschaft de Verzekerde alle inlichtingen die hij nodig heeft om de Schade te melden en de verzekerde verschaft Mondial Assistance alle documenten en informatie die relevant zijn voor de claim en de raming van de schadevergoeding, met name: GEDEKTE GEBEURTENISSEN IN ALLE GEVALLEN TE OVERLEGGEN - de facturen van FLOWER betreffende de verzekerde prestatie, - bankgegevens, - de originele gebruikte en ongebruikte retourtickets, BEWIJSSTUKKEN - de referentie van het dossier waarvoor Mondial Assistance de Verzekerde toestemming heeft gegeven om het verblijf te onderbreken, of - de verklaring van een andere organisatie voor noodhulp met vermelding van de reden van tussenkomst, - na onderzoek van het dossier, ieder ander bewijsstuk op verzoek van Mondial Assistance. Editie: 05/10/2012 Pagina 17/23

18 Editie: 05/10/2012 Pagina 18/23

19 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. TEKSTEN DIE DE POLIS REGELEN EN LOKALISATIE VAN DE AFSLUITINGEN Onderhavige polis wordt geregeld door het Verzekeringsrecht, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Gegeven het feit dat de transacties online worden uitgevoerd, wordt de virtuele ruimte die wordt gevormd door de webpagina's van de site geacht zich op Frans gebied te bevinden en zijn de verzekeringen die er worden afgesloten dus gelokaliseerd in Frankrijk, onverminderd de wettelijke bescherming die de consument geniet in het land waar hij zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft. De Algemene Voorwaarden zijn in het Frans opgesteld. 2. AFSLUITING, INWERKINGTREDING EN BEËINDIGING VAN DE DEKKINGEN De polis dient te worden afgesloten: voor de 'Annuleringsdekking': op de dag van de reservering of uiterlijk binnen 2 werkdagen volgend op de reservering; voor de dekking 'Reisonderbreking': voor het Vertrek, op voorwaarde dat de Verzekerde niet al een vervoermiddel heeft genomen om zich op de plaats van verblijf te begeven. De dekkingen treden in werking: voor de 'Annuleringsdekking': om 0.00 uur op de dag volgend op de betaling van de premie. voor de dekking 'Reisonderbreking': om 0.00 uur op de dag van Vertrek vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, en op zijn vroegst na betaling van de premie. De dekking is niet langer geldig: voor de Annuleringsdekking': vanaf de aanvang van de verzekerde prestaties; voor de dekking 'Reisonderbreking': om uur de dag van terugkeer, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De 'Annuleringsdekking' kan niet worden gecumuleerd met de dekking 'Reisonderbreking'. 3. SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN Indien de Verzekerde eenzelfde verzekering heeft afgesloten bij andere verzekeraars, dient hij de Verzekeraar hiervan in kennis te stellen en hem hun gegevens en de hoogte van hun dekkingen door te geven, conform artikel L121-4 van het Verzekeringsrecht. De Verzekerde kan schadevergoeding krijgen bij de verzekeraar van zijn keuze. Editie: 05/10/2012 Pagina 19/23

20 4. HERROEPINGSRECHT Polis nr Volgens beschikking nr van 6 juni 2005 met betrekking tot de verkoop op afstand van financiële diensten, is geen enkel herroepingsrecht van toepassing op reis- en bagageverzekeringen (artikel L van het Verzekeringsrecht). 5. SUBROGATIE Als tegenprestatie van de uitkering van de vergoeding en tot de hoogte ervan, treedt de Verzekeraar in de rechten en vorderingen van de Verzekerde tegen elke verantwoordelijke van de Schade, conform artikel L van het Verzekeringsrecht. Indien de Verzekeraar geen actie meer kan ondernemen vanwege de Verzekerde, kan hij van alle of een deel van de verplichtingen van de Verzekerde worden ontslagen. 6. MAATREGELEN IN GEVAL VAN VALSE AANGIFTE BIJ HET AFSLUITEN Elke achterhouding of opzettelijk valse aangifte door de Verzekerde in de aangifte van het risico wordt bestraft met de nietigheid van de polis volgens de voorwaarden bepaald bij artikel L113-8 van het Verzekeringsrecht. Verzuim of onjuiste aangifte door de Verzekerde waarbij kwade trouw niet is vastgesteld, wordt bestraft volgens de voorwaarden bepaald bij artikel L113-9 van het Verzekeringsrecht: - indien het vóór de Schade is vastgesteld: de Verzekeraar heeft het recht of de polis te handhaven tegen een verhoging van de premie, of de polis binnen tien dagen per aangetekende brief te ontbinden en de teveel betaalde premie terug te betalen. - indien het na de Schade is vastgesteld: de Verzekeraar kan de vergoeding verminderen naar verhouding van het bedrag van de betaalde premie in vergelijking met het bedrag dat verschuldigd zou zijn als het risico geheel en juist was aangegeven. 7. MAATREGELEN IN GEVAL VAN OPZETTELIJK VALSE AANGIFTE DOOR DE VERZEKERDE OP HET MOMENT VAN DE SCHADE In geval van bedrog, achterhouding of opzettelijk valse aangifte door de Verzekerde betreffende de omstandigheden of de gevolgen van een Schade, vervalt het recht op prestatie of vergoeding voor deze Schade. 8. VERJARING Elke vordering voortvloeiend uit de verzekeringspolis verjaart na een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis die hier aanleiding toe heeft gegeven, volgens de voorwaarden bepaald bij artikel L114-1 van het Verzekeringsrecht. Conform artikel L114-2 van het Verzekeringsrecht, wordt de verjaring onderbroken door: verzending van een aangetekende brief met bericht van ontvangst door de Verzekeraar aan de Verzekerde betreffende de vordering tot betaling van de premie en door de Verzekerde aan de Verzekeraar betreffende de uitkering van de vergoeding, de aanwijzing van een expert na een Schade, Editie: 05/10/2012 Pagina 20/23

GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES

GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) hebben gereserveerd bij Yelloh! Village en deze bij de reservering hebben gevraagd. De Verzekeraar: AGA

Nadere informatie

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144 De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) reservering hebben gevraagd. hebben gereserveerd bij Camping en deze bij de De Verzekeraar: AGA International

Nadere informatie

Uitreksel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Uitreksel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Uitreksel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden GEDEKTE GEBEURTENISSEN Als gevolg van een gedekte gebeurtenis (behoudens hierna genoemde gebeurtenissen) DEKKINGSOVERZICHT EIGEN RISICO OF HOOGTE EN MAXIMALE

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr. 302.881 Dekkingen: Annulering Mondial Assistance Wereldleider in bijstandsverlening en reisverzekeringen 1 Verzekeraar: AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01

Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01 Polisvoorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01 Wegwijzer zie pagina Algemeen 1 Annuleringsdekking PP 4110-01 4 1. Wat is verzekerd? Met de Doorlopende Annuleringsverzekering van

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 0416 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BVW-DAN(1210) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden, begrippenlijst en zijn een aanvulling op de Bijzondere

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AND-4 Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Sportonly. Sportonly: De eenmanszaak Sportonly gevestigd te Nieuw-Vennep. Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer Klaverblad Verzekeringen Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor medewerker-verkeersdeelnemer Polisvoorwaarden nr. WA 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

doorlopende reisverzekering

doorlopende reisverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden doorlopende reisverzekering 0515 annuleringskosten Deze voorwaarden beschrijven het dekkingsonderdeel annuleringskosten van uw doorlopende reisverzekering. Deze verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Stenograaf 1 hierna te noemen: "tussenpersoon" en zijn mede

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE FIAT Likes U ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U" Bij gebruikmaking van de gratis autodeelservice "FIAT Likes U" zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING 311.50 01-06 Indeling van de voorwaarden per artikel Dekkingsoverzicht 1. Begripsomschrijvingen 2. Geldigheidsduur verzekering 3. Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Organisator / Coincide: de gebruiker van deze voorwaarden, Coincide BV, kantoorhoudende te Argonautenstraat 29, 1076

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Informatieblad geldend

Informatieblad geldend Pack Annulation Confort Informatieblad geldend Contract Pierre & Vacances - Maeva How can we help?* * Besoin d aide? INFORMATIEBLAD GELDEND ALS ALGEMENE VOORWAARDEN Geachte klant, Rekening houdend met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

2.3 Aan Selectkrediet verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Selectkrediet, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Aan Selectkrediet verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Selectkrediet, niet tot resultaatsverplichtingen. Algemene Voorwaarden Selectkrediet Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Selectkrediet, gevestigd te Amersfoort aan de Algolweg 15, 3821 BG, hierna te noemen: "Selectkrediet", en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Arrangement: alle diensten en producten die de organisator aanbiedt. b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080453 Fax: 020 3080459 E-mail: info@oude-dag-pensioenteam.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie