Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst"

Transcriptie

1 VERWI JS Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst 2 N.V. W. J. THIEME & CIE - ZUTPHEN Prij~ in.'. f Il.---, cvdb. I I!.sn

2

3 VERWIJS' Bloemlezing uit cle Miciclelneclerlandse Dichtkunst HERZIEN DOOR Dr. C. C. DE BRUIN TWEEDE DEEL TIJD TOT ± 1300 Geestelijke epiek Wereldlijke en geestelijke liejeren Didactische poezie N.V. W. J. THIEME & CIE - ZUTPHEN 1957

4 Niets ult deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schrlftelijke toestemming van de uitgever.

5 INHOUD GEESTELIJKE EPIEK XXI. Sint Servaes Legende. XXII. Leven van Sinte Lutgart.... XXIII. Sinte Franciscus Leven XXIV. Vanden Levene ons Heren XXV. Van Sente Aechte. XXVI. Van Sente Brandane. XXVII. Beatrijs XXVIII. Theophilus WERELDLIJKE EN GEESTELIJKE LIEDEREN XXIX. Liederen van Hendrik van Veldeke. XXX. Liederen op naam van Hertog Jan van Brabant XXXI. Twee Westvlaamse minnedichten XXXII. Fragment van een Ars Amandi uit de Tweede Rose. XXXIII. Liederen van Hadewijch XXXIV. Mengeldichten uit de school van Hadewijch. XXXV. Van onser vrouwen, een bedinghe DIDACTISCHE POEZIE XXXVI. Historia Scolastica (Rijmbijbel) XXXVII. Spiegel Historiael XXXVIII. Der Naturen Bloeme. XXXIX. Heimelijcheit der Heimelijcheden Y.L. Strophische Gedichten A Der Kercken Claghe B Van den lande van Overzee Bronnenlijst. 258 III

6

7 GEESTELIJKE EPIEK xx' SI NT SERVAES LEGENDE van HE*NDRIK VAN VELDEKE Boek 1, vs Bennen Tongheren die wijde Waren in then tide Twee endetseventich sameninghen Die Gods loff lasen ende songhen 5 Ende driehondert Capellen Dit hoerde ich voerwaer tellen Daer men Gods dienste in dede Mit sanghe ende mit ghebede. Die wijle dat sij wale daden, 10 Soe waren sij wale beraden Ende haer stat stont wale in eeren Tot dat sij begonsten to verkeren Ende sij der viant vererrede Die sij van Gode verrede. 15 Den leyden helle waerde Denen toernde seer harde, Dat der guede Sinte Servaes Soe vaste in Gods dienste was Ende God soe menghen mensche dede 20 Genade doer sijne bede In Sinte Servaes eer ; Dat benijde hij herde seer, Want hij benijde airehande goet. Soe wie gherne wale doet, 25 Dien laecht hij nacht ende dach, Soe wat hon hynderen mach. Des en liet hij ouch doe nyet. Dien van Tongheren dat hij ryet Dat sij Sinte Servaes woerden gram 30 Ende woerden Gode ongehoersam. Der viant halpse schenden Ter mesdaet ende ten sonden Dat sij hoem woerden ghehaet. Sij en wisten selve om wat 35 Dat sij Goits ane hoem vergaten. 1

8 2 Te samen sij ghesaten Ende der viant mit hon Die hon den raet gaff ende den sen Dat sij Gods gebot to braken. 40 Sij dachten ende sij spraken : Wij sijn bedroeghen seer ; Onse busdome hevet sijne eer Ane desen vreemden man verloren Die hij busscop is vercoren. 45 Eyn ellendich arme man Die onser spraken nyet en kan Die onse lant nyet en berichtet Noch slote noch burghe en stichtet Noch hoeff en wilt halden, 50 Wat heerscapien mocht hij walden, Eyn arme wandellere, Hoem is alsoe meere Dat menten schelde als menten love. Hij en wilt nommer comen to hove. 55 Hij wilt altoes alleyne wesen Ende altoes in sijnen boeken lesen. Hij en wilt nyet heerlijck leven Noch nyets nyet doer eer gheven. Wie mochten yemant mynnen? 60 All dat hij mach ghewynnen Dat gheeft hij armen luden. Wat wonders mochte dat duden Off dat langhe soude weeren? Wij mochten sijns wale ontberen, 65 Want hij en vroemt ons nyet eyn blat. Wij willenten verdryven uuter stat, Dat en doen wij nommer to vroe. Soe langhe sprack hon der viant toe Dat sijne uuter stat verdreven 70 Ende Gode onghehoersam bleven. Dat hon der viant dat gheriet, Dat en was doer haer goet nyet : Tekst Frings-Schieb. 47 de unse lant nine berigtet heme is alse mere noch burch ne stichtet 53 dat mene schelde alse mene love. nog hof ne willet halden, 50 wat herscape mogte he walden, 61 dat gevet her armen luden. -ein arm[e] wellere? wat wunde+rs mochte dat duden 63 of dat large solde weren.

9 Hij gheeft gherne boesen raet. Doch en mochten sij die daet 75 Mit hem nyet volbrenghen, Want God en wouds nyet ghehenghen, Dat suldi weten sonder waen Als hij daer to voren hadde ghedaen Van Job, den gheduldighen, 80 Dien nyemant en mochte beschuldighen Van egheynre onstede, Soe wat dat men hem dede. Doen God des ghestade Den viant, dat hij hem schade, 85 Die God was voele ghehoersam ; Doen heme die duvel off nam Sijn ghesonde ende sijn goet, Soe ghestadich was sijn moet Dat hi doer alien die scolde 90 Niet twijvelen en wolde. Soe en dede ouch Sinte Servaes, Want sijn gheloeve stedich was. Doen die ongherechte, Die waren des viants knechte, 95 Des waren woerden in eyn, Der enghel Sinte Servaes erscheyn. Hij geboet den heilighen manne Dat hi voer van danne, All daer hij noch is, to Triecht, 100 In eynen dall scoen ende liecht, Effen ende wael ghedaen, Daer twee water tsamen gaen, Eyn groot ende eyn cleyne, Claer, schoen ende reyne : 105 Dats die Jeker ende die Mase. Beide to korne ende to grase Es die stadt wale gheleghen Ende to schepen in voele weghen, In visschen ende in ghewilden 110 Ende in goeden ghevylden, 73 he gevet gerne bosen rat. alse [he] da vore hadde gedan idog ne mogten si di dat 79 van Jape den geduldegen 75 bit heme nit volbrengen ; want got [nel woldes gehen- 87 sine gesunde ende sin gut gen, so stade was sin mut dat solder weten ane wan - 89 dat he dore alle di scolde 3

10 4 Der bester coren eerden Die ye mochte ghewerden. Des steyt die stat to maten Aen eynre ghemeynre straten 115 Van Inghelant in Ongheren, Voer Colne ende voer Tongheren Ende alsoe dies ghelijck Van Sassen in Vrancrijck Ende mit scepe die des pleghen 120 Te Denemerken ende to Norweghen. Die weghe versamenen sich all dae. Des is die stadt daer nae Gheheiten Traiectum. Daer sande God Servacium. 125 Doen Sinte Servaes die goede Mit gheisteliken moede Des enghels boetscap vernam Die hoem van Gods weghen quam, Dien hij decke ghenade bat, 130 Doen ruymde hij Tongheren die stat Mit eyn deyll sijnre holden Die hem voighen wolden Ende hem waren ghehoersam. Als hij doen to Triecht quam 135 Die ghenadighe Sinte Servaes Die God alre lief ste was, Daer was hij alsoe gherne. Daer hadde Sinte Materne Eyne Capelle doen werken. 140 Daer bleyff hij by der kerken, All dae sijn monster nu steyt, Daer noch die strate voer gheyt. Vanden heiligen vader Sinte Materne Wille ich uch segghen gherne 145 Cortelike eyne waerheit, Want hij eerstwerf die cristenheit In Gallia stichtede Ende die busscopdome berichtede, Colne ende Tryere, ende also gelike di wege si samenen sich al da. van Sassen to Vrancrike, des is di stat dar na ende bit schepe di des plegen, geheiten Traiectum. 120 to Denemarken ende to Nor- dare sande got Servatium. wegen Du sente Servas die gude

11 150 In Sinte Peters eer Ende Tongheren in Sinte Marien namen. Die drie berichtede hij al tsamen Mennich jaer ende menghen dach. Doen hij der alle drie plach, 155 Doen was sijne ghewoenheit Als hij daer in tusschen reyt Van Colne tot Octavia, Soe bleyff hij onderwijlen dae Te Triecht voer den berghe. 160 Daer nam hij herberghe. Want hi deckwijle voer die vaert, Hi vercreych dat daer gemaect waert Eyne kerke ende ghevryet Ende den apostelen ghewijet. 165 Doen buwede Sinte Servacius Bi dat ghewijede Gods huys Herberghe ende eyne celle Ende eyne cleeyne Capelle Ende eyne cluse daer hij in lach, 170 Daer hij nacht ende dach Gode diende mit trouwen Ende Sinte Marien Onser Vrouwen Inder selver eynode. Hij nam sijn armoede 175 Herde verduldelike. Hij wolde Gods rijke Daer mede erwerven, Als het queme aent sterven, Dat God heme hulpe dede. 180 Hij was stedich ane sijnen gebede ; Des hadde 1) gheruym ende stade. Heme rouwede luttel der scade Dat hij van Tongheren was verdreven. Hij hielt sich ane dat reyne leven, 185 Als hoem der heilighe gheyst gheriet. 1) Van Es stelt voor hadde hij to lezen. 171 Bode dinde bit trouwen endue sente Marien unser vrouwen in den einode. he nam sin armode 1.75 vele gutlike. he wolde godes rike dar in erwerven, aiset quame ane dat sterven, dat got sin ware name 180 ende hemre to helpen quame. 5

12 Hem en stont sijn herte nyet Tot werrentliken roeme. Hij en wolde sijn busdome Doch nyet mit alien begheven, 190 Maer hij berichte alle sijn leven In eyns busscops staet. Den waren Gode hij decke baet Voer die van Octave, Dat hij hon vergave 195 Dat onrecht ende die misdaet Dat sij veronwerden sijnen raet. Aldus was der Gods knecht In sijnen dienst voele gherecht, Dat hij des nyet en vergat. 200 Hem luste des to bat Dat hij Goids ghenade soechte, Want hij was uut den gheruechte Ende uuten ghedranghe. Dat heerde hij alsoe langhe, 205 Den gheysteliken arbeyt Dat heme God sijne verholentheit Liet verneemen teynre stont. Dat dede hij sijnen vrienden kont Alsoe balde als hijt hadde vernomen : 210 Dat Attela soude comen, Der Hunen coninck, die heere, Eyn heyden errere, Mit groter heer cracht, Die altoes teghen Gode yacht ; 215 Dat God des ghestaden wolde Dat hij gheyselen solde Die ongherechte keerstenheit Doer der lude boesheit ; Dat was over alle Gallia, 220 Tongheren ende ouch anderswae 199 dat he des niwet ne vergat. 200 heme ne luste des di bat dater godes genade suchte ; want he was ut den geruchte ende ut den gedrange. dat leiter also lange, 205 den geistlik en arbeit, 206 dat heme got sine verholenheit 209 alse schire alse het hadde vernomen ; 210 ddat Etzel[el solde komen, der Hunen koninc, de mere, ein heiden irrere, bit migeler herecragt, de altos weder gode vagt ; 215 dat got des stafden wolde 216 dat he geiselen solde. 6

13 Die waren onghehoersam. Doen dat der heilighe man vernam Sinte Servaes die ghetrouwe, Doen hadde hijs groten rouwe. 225 Sijne boden hij doen sande Mit brieven achter lande Om den anxte ende doer die noet. Den heilighen luden hijt ontboet, Den goeden ende den gherechten, 230 Dat sij daeromme dechten Ende haer ghebet daden Ende vlyteliken baden Haren God ende sceppere, Oft in sijnre ghenaden were 235 Dat hijse beschermen wolde Ende hij hon sijne holde Ghenadelike liet ghewynnen In die eer sijnre mynnen. Doen Sinte Servaes, die gherechte, 240 Die getrouwe Gods knechte, Vermaent hadde alsoe, Doen woerden sijs alle vroe Wijde achter lande Daer hij sijne boden sande, 245 Sinte Servaes die goede. Doen waert hon des to moede, Doen sij die reden vernamen, Dat sij alle to gader quamen Gode to eeren ende to roeme 250 Ende ouch den busdome Te Troys, dat hiet doen Treckaes. Daer quam die goede Sinte Servaes Ende teghen hoem in Goids namen Die heilige busscopen alle quamen 255 Die doe waren in Gallia Over verre ende over na Beide Dutschen ende Walen. 238 in di ere siner minnen. Du sente Servas,de gerechte 240 di getruwe godis knegte gemanet hadde also, du waren sis vele vro wide achter lande, darer sine boden sande, 245 sente Servas der gude 252 [dare quam der guile sente Servas] ende integen heme in godes namen 254 [di heilege biscope alle samenl 7

14 Ich en weyt nyet recht der talen Wie mennich busscop dat daer waer, 260 Monicken ende clusenaer, Voersten ende heeren, Die myndere mitten meeren, Gheleerde ende ongheleerde, Werrentlike ende bekeerde, 265 Derre quam soe voele to samen Die ghedoupt waren in Cristus namen. Daer was wael mennich man Die nyet en wiste nochtan, Wat beduden soude die vaert, 270 Tot dat hon gheseyt waert Armen ende riken, Hon allen even ghelike Die daer doer God waren comen. Doen sij die meer hadden vernomen, 275 Die meer, die alsoe starck was Die hon seide Sinte Servaes, Die heilige ende die getrouwe, Doen hadden sijs groten rouwe Ende waren in sorghen 280 Beyde avont ende morghen Ende vroech ende spade. Doen woerden sij des to rade, Beide arme ende rike, Dat van hon alien eyn yeghelike 285 Vaste werven solden Om to vercrijghen Gods hulde Openbaer ende stille Ende des vleysches boesen wille Vanden herten solde snijden 290 Ende solden voertmeer vermyden 267 da was vele manech man de nine wiste noch dan wat duden solde di var 270 went et hen geseget wart, amen ende riken alien geliken, d! daze ~dore gode waxen komen. du si hadden vernomen 275 dat mare dat so start was, dat hen segede sente Servas, de heilege ende de getrouwe, du hadden si's groten rouwe ende waren in sorgen 280 den avunt ende den morgen, vru ende spade. du worden si des to rade, arme ende rike dat si alle gelike 285 vaste werven sodden umbe godes holde, openbare ende stille, ende des vleisches bosen wille van den herten solden sniden, 290 ende vort mere miden 8

15 Alle sondelike seden Ende eeren Gode daer mede Ende kuysschelike leven, Dat hon God woude vergheven 295 Haer sonden ende haer mesdaet. Daer nae vonden sij in haren raet, Als hon der sen quam van Gode, Dat sij to Romen eynen bode Tot Sinte Peter wouden seynden 300 Off hij mochte wederwenden Gods gramscap ende sijnen toren. Daer toe waert Sinte Servaes vercoren, Die heilighe ende die mere, Dat hijs bode weer. 305 Want der goede Sinte Servaes Der alre eerste was Den der Hunen heer vaert Van Gods weghen condich waert Ende dient God liet verstaen, 310 Soe docht hon alien goet ghedaen, Den heren, die daer waren comen, Diet van Gods weghen hadden vernomen, Dat hi die boetscap dede Ende Gode genade bede 315 Voer die ander alle gemeyne. Sy wisten hoem soe reyne Dat sij to then stonden Gheynen man en vonden Die bat daer toe gheteme allen sundeliken sede ende even gode dar mede ende kuschelike leven dat hen got wolde vergeven 295 here sunden ende here misdat. dar na vunden si den rat, al-se hen der sin quam van gode, d-at si to Rome einen bode to sente Petere wolden senden, 300 of he mochte erwenden godes gram ende sinen toren. dar to wart sente Servas erkoren, de heilege ende de mare, dat he's bode ware ; 305 want der gude sente Servas der aller ereste was deme der Hunen herevart van Bodes halven kunt wart ende deme't got dede verstan. 310 so duchte hen allen gut gedan, den heren di da waren komen, di et van gode hadden vernomen, dat he di bodescap dade ende Bode genade bade 315 yore di andere al gemeine. si wisten heme so reine dat si tut den stunden negeinen man ne vunden de bat dar to getame 9

16 Ende den God bat verneme Dan Sinte Servaes mit namen. Des baden sijt hoem alle to samen Wel ghenadelike, Beide arme ende rijke. 325 Doen aldus die roemsche vaert Op Sinte Servaes gheleyt waert Ende daer toe was vercoren, Doen hadde hijs wel gerne ontboren, Nyet doer sijnen arbeyt, 330 Maer doer der lude boesheit Die moeste werden ghewroken. Dat voer was ghesproken, Dat dacht hij dat moeste wesen, Dat sij nyet en mochten genesen 335 Noch werden gheheylet, Die daer waren verdeylet Ten vreyseliken valle. Maer doen sijs baden alle, Die gheystelike ghenote, 340 Die cleyne ende die grote, Dat sijs nyet en wouden ontberen, Doe en woude hijs nyet langher weeren. Hi was wijslike bedacht Ende sprack : Ich doens mijne macht, 345 Soe ich alre beste can, Maer hi is mennich heilich man Die beter weer daer toe. God onne mich dat icht soe wale ghedoe Mit salicheit ende mit synne, 350 Maer doch eer ichs beghinne Dat ich mich ghereyde ane die vaert, Soe moet dat bussdom sijn verwaert Te Colne bij den Rijne." Dat hiet doe Agrippijne. 355 Doen was eyn boese busscop da Ende was gheheiten Effrata Die onrechts gheloeven was. Van denen sprack Sinte Servaes : Ich wille ommer soe lange letten, 320 ende den got bat vername dan sente Servase bit namen. 325 bekie arme ende rike. Du di romisahe vart des baden si heme alle samen up sente Servase geleget wart vele genadelike,

17 360 Tot dat wij heme ontsetten Die soe valsche is utermaten. Solde icken achter mich laten Wercken sijne boesheit, Soe verloer ich alle mijnen arbeit. 365 Nu ghij wilt dat ich sij bode, Soe weert dompheit dat ich Gode Ende Sinte Peter yet voele bade Off ich alsoe ovel dade Dat ich sulck onrecht wolde sparen. 370 Ich wille alre eerst daer varen Ende den droeghenaer verdrijven. Hi en sall nyet busscop blyven, Die den luden onrecht leert Ende die keerstenheit verkeert 375 Alsoe voele als hijs mach ghedoen. Hij weder spreket Jhesum Cristum filium Dei, Dat hij God nyet en sij Ende onser alre verloessere. 380 Dat spreect der droeghenere Openbaer ende onverholen. Dit en wilt God nyet meer gedolen. Nyemant en sal sijnre sconen. Men sal hoem to rechte lonen 385 Nae sijnen boesen werken, Die eyn viant is der kerken Ende die die valschheit breyt, Daer hi dat volck mede verleyt Mit boeser heresien. 390 Solde hij by ons ghedijen Des mochten wij ons voer Gode scamen." Doen loefden sijt alle to samen Dat men Effraten verstiete Ende menten nyet meer en liete 395 Dat busdom nyet langer verwaren. Doen lieten sij Sinte Servaes daer varen, Den salighen Gods holde, Ende mit hoem die hij wolde. Doen dat alsoe ghesloten was, 400 Dat der gode Sinte Servaes Danne to Colne soude varen Mit eynre gheisteliker scaren, Mit vierthiene ghesellen, 1 1

18 1 2 Die ich uch wille tellen 405 Cortelike ende schier: Daer was eyn busscop van Triere, Der heilighe Sinte Maximijn, Van Arle Sinte Valentijn, Ende van Straesborch Sinte Amant, 410 Eyn heilich busscop wale bekant, Ende van Spiere daer by Eyn heilich busscop, seet men my, Ende van Wormtze Sinte Victoer Die beseten heeft den choer 415 Des hiemels waerlike, Ende daer was uut Vranckrijck Van Riemen Sinte Dyostolus Die wael chierde sijn Gods huys, Ende van Sans Sinte Severijn 420 Die wale daer mede mochte sijn, Van Azor Sinte Valeriaen, Van Troys Sinte Octaviaen, Van Bacherach Sinte Justijn Die Gode wolde ghehoersam sijn, 425 Sinte Eligius van Amiens, Sinte Dyapotus van Orliens. Dit sijn der vierthiender namen Die alle voeren to samen. Die vijfthiende was Sinte Servaes 430 Die honre alre leydsman was. Doen die Gods holden Quamen daer si wesen wolden Tot Colne, totter heiligher stat, Daer sij Sinte Servaes bat 435 Om to verdrijven Effratam, Groet volck daer teghen hem quam, Die priesterscap nyet alleyne, Maer die voersten alle ghemeyne Ende ander volck vanden lande, 440 Daer Sinte Servaes nae sande, Dien des arbeyts nyet en verdroet. Die Consielie waert daer herde groot Vanden luden, doen sijt vernamen. Doen sij alle to samen quamen 445 Ende namen haren raet Ende mercten die mesdaet, Beide arme ende rike,

19 Doen rieden die somige sekerlike, Dat men Effraten gave vrede 450 Ende vername sijne rede Die der bedriegher was. Dat wedersprack Sinte Servaes :,,Men saelt anders aen vaen. Effrata es soe ghedaen, 455 Wolden wij beghynnen Hoem aen to spreken mit mynnen Ende vriendeliken hoem vledighen, Hij soude ons alien bedrieghen Mit menghen valschen orconde, 460 Doer to sterken die sonde Ende onrechte beduden, Dat hi die domme lude Daer mede solde verkeren Ende den scade ermeeren. 465 Wolden wij hoem ouch dwinghen Tot cristeliken dinghen, Soe wale kenne ich sijnen aert, Sijn boese herte is soe haert : Hij soude schier maken toren, 470 Dat onsen arbeyt weer verloren. Hi is van sulken moede : Mit ovele noch mit goede En mochten wijs nyet bekeeren Noch keersteliken gheleeren. 475 Hij spreect ongheloevighe woert. Ende daer aff hebbich soe voele gehoert : Hi en es gheyns vreden wert, Die rechten ewe nyet en begheert Noch egheynre caritaten, 480 Die der heiliger Trynitaten Niet en wilt ghel oeven Ende Jhesum wilt beroeven Ende seet dat hij nyet God en sy Ende wederspreect Corpus Domini. 485 Dat willich helpen wreken Ende wille daer teghen spreken Dat hij nyet busscop en salt sijn, Volghens mich die brueder mijn." Noch seide voert Sinte Servaes 490 Dien dat onrecht leyt was :,,Desen valschen Effratam 1 3

20 14 Die Cristus is onghehoersam, Dien verdeyle ich mit Gods recht, Want hi is des viants knecht. 495 Dien hij wale ghedienen kan, Es hij wij f f of to man, Dien willich ervolghen Ende wille hem sijn erbolghen, Dien moghen wij wale tellen 500 Van sijnen gesellen Ende mit hem sijn verstoten Ende mitten vianden, sijnen genoten, Die God van hiemelrijck verstiet Ende these seer vallen liet 505 In dat affgronde neder." Doe en sprack daer nyemant weder Teghen Sinte Servaes woert ; Sij hadden alle wale gehoert Dat sijne reden gherecht was. 510 Doen verwan Sinte Servaes Mit Gods hulpen alleyne Dat die ander alle ghemeyne Des over eyn ghedroeghen Mit gheisteliken ghevoeghen, 515 Dat der boese droghenere Wale mit recht verordelt weer Van sijns selfs woerden. Doen sij dat ghehoerden Dat hij Jhesum wedersprack, 520 Dat was hon alien onghemack. Alse dat ghesproken was, Soe volleynde Sinte Servaes Daeromme dat hij daer quam : Hij ontsat Effratam 525 Sijnre busscopliker eeren Mit ordel alle der heeren, Der busscoppen die doen waren dae Ende der andere heeren daer nae Mit amen ende mit riken. 530 Het was hon someliken Herde seer teghen den moet ; Der gheloeve en was nyet goet. Nu verneemt voert bat: Doen sij volbracht hadden 1) dat, 1) Hs. hadde.

21 535 Den ghewaren God sy baden Dat hijse wolde beraden, Want hij alle herten kende, Dat hij hon eynen busscop sende, Sulken die heme beteme 540 Ende den luden recht bequeme Ende die sij conde gheweghen. Ouch deden sij daer teghen Haer vasten ende haer vyere. Des gheweechde hon God schier 545 Mit vaderliker mynnen. Servacius brachter hon ynne Dat die goede Sinte Severijn Haer busscop soude sijn, Want Onse Heer alsoe wolde. 550 Doen waert die Gods holde Erhaven in die selve stat, Dae Effratem was aff ghesat. Boek II, vs Van sinte Servaes is ons bleven Menghe goede dinck bescreven. Dat is ons wale kondich Dat eyn goet keyser Heynrijch 5 Sinte Servaes seer eerde Ende sijnen vlijt daer toe keerde Tot sijnen dienst alle sijn leven, Want God hadde hem ghegheven Den sen ende den goeden wille 10 Openbaer ende stille Dat hij hem was soe dienstacht. Der wille meerde hoem die cracht Beide stille ende overluyt. Des loende hoem die gods druyt 15 Dat hijne hadde uutvercoren Allen heiligen busscopen to voren Te heeren ende to patrone. Des hadde hij dat to lone Dat hijne decke gheneerde 16 allen heilegen biscopen to voren des hadder dat to lone to heren ende to patrone. dat here dekke generede 1 5

22 Y6 20 Die sijnre hulpen gheerde. Dat hadder wale bevonden Te voele menghen stonden, Daer hi in groter vreysen was, Dae hoem verloeste Sinte Servaes. 25 Dat wiste der keyser wale voerwaer. Doen stichde hij to Goszlaer, Die selve keyser Heynrijck, Eyn goids huys herde eerlijck Als men noch wale syet. 30 Provonden hij daer toe beriet. Die stat die wolde hij vryen ; Dat goids huys dede hij wijen, Der keyser voele gheheer, In tweer apostelen eer, 35 Sinte Jude ende Symoens, Ende ouch sijns patroens, Sijns heeren die der deerde was, Die genadighe Sinte Servaes. Den dryen dede hijt wijen to samen 40 Dat gods huys, in haren namen. Aen Sinte Servaes stont sijn moet, Want hij dede hem mennich goet. Aen heme hadde hij groten troost, Want hijne decke hadde verloest. 45 Hij was sijns herten liecht. Sijne boden sande hij to Triecht, Te Sinte Servaes houft stat. Sijnen broederen hij des bat, Den proeste vanden cloester, 20 dar siner helpen gerede. in twer apostelen ere, dat hadder wale bevonden 35 Iude ende Symonis, to vele maneger stunden, ende ouch sins patronis, da he in groten vreisen was, sines heren de der derde was, da heme erloste sente Serva s. de genedege sente Servas. 25 dat weste der keiser wale vorwar. den drin widement alien samen du stigtede her to Gaslar, 40 dat godi's hus in horen namen. de selve keiser Henric, ane sente Servase stunt sin mut, ein Bodes hus harde herlic, want he dede heme manech gut ; alse men noch da wale siet. ane heme hadder groten frost, 30 provenden he dar to berit, want hene decke hadde erlost. rike ende gude, 45 he was sines herten iigt. bit geistliken mude. sinen bruder en he des bat, di stat di welder vrien, to sente Servases hovestat. dat godis hus deder wien, sinen bruderen he des bat. de keiser vele gehere, den profste van den clostre,

23 50 Den deken ende den coster Ende den broederen al to samen, Ter eeren Sinte Servaes namen, Ende alien sijnen holden Dat sij heme senden wolden 55 Van Sinte Servaes gebeyne, Des confessoers ende busscop reyne, Te sijnen nuwen werke, Te verchieren sijne kerke : Hij woldet gherne eeren 60 Ende sijnen loff vermeeren Den heilighen Sinte Servacium. Dat woude hij ommer gherne doen Die wijle dat hij mochte leven. Sij en doerstens hem doch nyet gheven. 65 Dat was hem leyt doen hijt vernam. Te Triecht hij doen selver quam In corten tijden daer nae. Hij werff aen die heeren dae Dat sij ghedroeghen over eyn 70 Ende gaven hem dat kynne beyn Van Sinte Servaes, sijns heren. Der keyser dede hem ter eeren Eyn gulden houft werken Te troeste sijnre kerken. 50 den deken ende den costre ende den bruderen alien samen -- te eren sente Servases namen -- allen sinen holden, dat -si heme senden wolden 55 sente Servases gebeines, des heileges ende des reines, to sinen nuwen werke, to zirene sine kerke. he woldet gerne eren 60 ende siren lof ermeren sente Servacion. dat wolder immer gerne don di wile dater mugte leven. sine dorstens heme idog nit geven, 65 dat was heme leit du heat vernam. to Tricht he du selve quam in corten tiden dar na. he warf ane den heren da dat si gedrugen over ein 1 7

24 1 8 XXII LEVEN VAN SINTE LUTGART Tweede Boek A vs I. T prologe Nu hebbic u met waren warden En deel der viten van Lutgarden Verclart, gi heren ende vrowen, Daer is in mi to 1) goeder trowen 5 Gepinet hebbe al sonder wanc Te houdene al den selven ganc In didsche, ende in den selven wegen Te gane, die is vant geslegen In din latine yore mi. 10 Nu hebbic van der maget vri Geseget hoe si wart geboren Ende oc van Gode sent vercoren Te sire graciliker 2) minnen ; Oc hebbic u wel doen bekinnen 15 Hoe site Milen wart begeven ; Ende hare wel gerakde leven, Dat si daer leidde, hebdi gehoert. Nu salic u vertrekken voert, So is dat cortelingest mach 20 Volbrengen, wis si sider plach T Aiwires, daer si lange sent Wel virtech ijar och daer omtrent Met groten eeren droch abijt. Nu bidt, gi alle die hir sijt, 25 Wat uwer es grote ende clene, Te Gode, dat hi mi verleene So claren sin met sch onre spraken, Dat is u moge cont gemaken Wel menech schone exempelkin, 30 Dat staet noch daer in dat latijn Bescreven van der vrowen viten, Warbi dat is mi moge quiten Van din gelove dat is dede Ende daer is bant mi selven mede 35 In dat begin van desen werke. 1) Van Veerdeghem leest : mire. 2) Hs. gracililiker.

25 Mar wonder sie is ende merke An selke liede die is weet ; Ic siese comen so gereet, Daer men van ouden ijeesten singer, 40 Oc daer men voert die sagen bringer Van wigen och van tavelronden, Daer wilen eer hen onderwonden Te dichtene of die menestrele, Die consten wel met selken spele 45 Die riese lokken ende taenen, So dat si wars hen daden waenen. Mar wonder hevet mi van desen Warumme si so gerne lesen Van ouden sagen dat gedichte, 50 Ende oc geloeven also lichte Din logeneren die se tellen, Daer si hen gerne met gesellen, Ende andre goede exempelkine In didsch, in walsch ende in latine 55 Bescreven achter laten bliven. Mar die die oude bourden scriven, Si swegen bat, dat seggic hen ; Want is dis wale seker ben Dat si mesdoen sere utermaten 60 In din dat si den lieden laten Die loegene horen over waer Van dingen, die si tellen daer. Ene 1) andre pine hen van minnen Te telne, die wel lettel kinnen 65 Och weten wat die minne si; Dengenen seggic weder : spi! Dat si van minnen dorren spreken Die loes baraet ende arge treken Bedekken metter minnen name, 70 Daer beide lachter ende blame Af comet ende menech leet Dengenen, die dat ommecleet Van derre minnen willen dragen. Nochtan sie is so wel behagen 75 Van derre truffen selken doeren Dat rimen, dat sijt gerne horen. Die hiraf spreken, sonder waen, 1) Van Veerdeghem wil bier, en in vs. 89, Ene in Ende verbeteren. 1 9

26 En hebben noch nit wel verstaen Noch in hen selven nit ne kinnen 80 De vriheit van gerechter minnen : Want Gode minnen, dats allene Gerakde minne ende el negeene. Die Gode minnet sonder wanc Met goeder herten ende stranc, 85 Hem pinet houden goede seden Getrowelic in alien steden, Dat es degene die so levet Dat hi den prijs van minnen hevet. Ene [l. Ende?] andre sijn die achemeren 90 Die loegene ende so pareren, Die si van wonderliken saken Na haren wille selve maken, Dat si kaitiven ende riesen Doen haren tijt dar met verliesen : 95 Daer doen si stomme beesten spreken, Daer doen si simmen speren breken, Daer doen si rammen messen singen, Din esel dansen ende springen, Dat hem wel qualic vugen soude, 100 Wart dat hi dis it plegen woude, Na dat sijn wesen ons betoeget ; Mar die din esel meer verhoeget, Och die hem meer ambachtes gevet Na die nature, die hi hevet, 105 Dan eenen sac ter moelen dragen, Met rechte mach hijs hem beclagen. Mar bi din esel, die nit el En can gedoen, noch ander spel Betogen dan nature hem leeret, 110 Die alle dinc to pointe keeret Ende allewege en esel blivet So wat dat men van heme scrivet ; Ende oc bi andren beesten mede, Die altoes houden haren sede 115 Din hen verleenet die nature, So provic u dat creature En was gemaket nie en geene So doer alse es die mensche allene : Want hi sijn wesen meer onschonet 120 Met quaden werken, die hi tonet, Dan andre dire ende andre beesten, 2 0

27 Die der naturen bat geleesten Na haren wesene hare werke, Dan selke menschen, als is merke 125 An harre wisen, doen de hare ; Dit togt hem selven oppenbare. Die dan van beesten scriven woude, Hem selven tirst hi noemen soude, Na dat mi dunkt in minen wane ; 130 Want die hem rimen pijnt to slane Van stommen diren ende trachten Van hen dis si wel lettel achten, Och die hem pijnt met schonen warden Te dichtene it van din luparden, 135 Van simmen ende cokatrisen Ende andren beesten, die daer bisen Beide achter bossche ende achter heiden, Ende andre goede besechheiden Verroekelosen al die wile 140 Dullic om sos gedane ghile, Mi dunke dat hem wel betaemt Dat hi oc beeste si genaemt; Mi dunket hi wel een cornut ; Want alse hi heft gesegt al ut, 145 Soe nes mar scheren ende schop Al daer hi heft gemuset op. Mar die daer sagen van den diren En roeket nit, welt hi bekiren An een gedichte sinen moet 150 Dat vromelic es ende poet, So come sitten hir bi mi : Die vite van der maget vri Lutgarden, welt hi hem gesellen Met mi, die sal is hem voltellen ; 155 Daer sal hi mogen vinden in, Opdat hi willet sinen sin Daertoe bekiren, die bispele Van prise goet ende dire vele, Opdat hi vrudt, die selen comen 160 Te baten hem ende oc to vromen. Ic seggu wel in wat maniren : Welt hi den sin daertoe bekiren So dat hi moge al ut verstaen Mijn dicht, hi mages bate ontfaen ; 165 En can hi dis gedoen nit wel, 2 1

Vanden sacramente van Aemsterdam.

Vanden sacramente van Aemsterdam. Het wonder dat Willem van Hildegaersberch in deze sproke verhaalt, voltrok zich in maart 1345 in een woning aan de Kalverstraat. Nog ieder jaar vindt in die maand in Amsterdam de Stille Omgang plaats,

Nadere informatie

Dit is een suuerlijc boecxken

Dit is een suuerlijc boecxken Editie J.J. Mak bron (ed. J.J. Mak). Wereld-Bibliotheek, Amsterdam / Antwerpen 1957 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_suu001suur02_01/colofon.php 2012 dbnl / erven J.J. Mak V Ten geleide

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

Die Queeste vanden Grale 6. Perchevaels aventuren van groten wondere.vi. 1

Die Queeste vanden Grale 6. Perchevaels aventuren van groten wondere.vi. 1 Perchevaels aventuren van groten wondere.vi. 1 D 2 aventure seget hier 3 ter steden Alse Perchevael was versceden 4 Van Lancelote, hi kerde te hant 3145 3144 Daer hi die clusenersse vant, Daer hi niemare

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

't Is al vrouwenwerk. Refreinen

't Is al vrouwenwerk. Refreinen 't Is al vrouwenwerk. Refreinen Anna Bijns Editie Herman Pleij bron (ed. Herman Pleij). Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij 1994 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/bijn003hple01_01/colofon.php

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. THOMAS A KEMPIS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS UIT HET LATUN VERTAALD DOOR Dr. Is. VAN DI JK. HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON -- 1909. Typ. Firma RU1JGROK & Co., Haarlem. VOORREDE.

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18.

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Dr. H.F. Kohlbrugge Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Zeker aanzienlijk heer van hoge geboorte wilde zich op reis begeven naar een vergelegen land. Omdat

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Kleine gedigten voor kinderen

Kleine gedigten voor kinderen Kleine gedigten voor kinderen Hieronymus van Alphen editie P.J. Buijnsters bron (ed. P.J. Buijnsters). Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/alph002klei01_01/colofon.php

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN 1 EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN Door ANDREW GRAY 11 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven

Nadere informatie

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven 1 Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven Korte predikatie over Habakuk 2:3b Overgenomen uit: Tweeëndertig uitmuntende predikaties lopend van den jaren

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie