Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst"

Transcriptie

1 VERWI JS Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst 2 N.V. W. J. THIEME & CIE - ZUTPHEN Prij~ in.'. f Il.---, cvdb. I I!.sn

2

3 VERWIJS' Bloemlezing uit cle Miciclelneclerlandse Dichtkunst HERZIEN DOOR Dr. C. C. DE BRUIN TWEEDE DEEL TIJD TOT ± 1300 Geestelijke epiek Wereldlijke en geestelijke liejeren Didactische poezie N.V. W. J. THIEME & CIE - ZUTPHEN 1957

4 Niets ult deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schrlftelijke toestemming van de uitgever.

5 INHOUD GEESTELIJKE EPIEK XXI. Sint Servaes Legende. XXII. Leven van Sinte Lutgart.... XXIII. Sinte Franciscus Leven XXIV. Vanden Levene ons Heren XXV. Van Sente Aechte. XXVI. Van Sente Brandane. XXVII. Beatrijs XXVIII. Theophilus WERELDLIJKE EN GEESTELIJKE LIEDEREN XXIX. Liederen van Hendrik van Veldeke. XXX. Liederen op naam van Hertog Jan van Brabant XXXI. Twee Westvlaamse minnedichten XXXII. Fragment van een Ars Amandi uit de Tweede Rose. XXXIII. Liederen van Hadewijch XXXIV. Mengeldichten uit de school van Hadewijch. XXXV. Van onser vrouwen, een bedinghe DIDACTISCHE POEZIE XXXVI. Historia Scolastica (Rijmbijbel) XXXVII. Spiegel Historiael XXXVIII. Der Naturen Bloeme. XXXIX. Heimelijcheit der Heimelijcheden Y.L. Strophische Gedichten A Der Kercken Claghe B Van den lande van Overzee Bronnenlijst. 258 III

6

7 GEESTELIJKE EPIEK xx' SI NT SERVAES LEGENDE van HE*NDRIK VAN VELDEKE Boek 1, vs Bennen Tongheren die wijde Waren in then tide Twee endetseventich sameninghen Die Gods loff lasen ende songhen 5 Ende driehondert Capellen Dit hoerde ich voerwaer tellen Daer men Gods dienste in dede Mit sanghe ende mit ghebede. Die wijle dat sij wale daden, 10 Soe waren sij wale beraden Ende haer stat stont wale in eeren Tot dat sij begonsten to verkeren Ende sij der viant vererrede Die sij van Gode verrede. 15 Den leyden helle waerde Denen toernde seer harde, Dat der guede Sinte Servaes Soe vaste in Gods dienste was Ende God soe menghen mensche dede 20 Genade doer sijne bede In Sinte Servaes eer ; Dat benijde hij herde seer, Want hij benijde airehande goet. Soe wie gherne wale doet, 25 Dien laecht hij nacht ende dach, Soe wat hon hynderen mach. Des en liet hij ouch doe nyet. Dien van Tongheren dat hij ryet Dat sij Sinte Servaes woerden gram 30 Ende woerden Gode ongehoersam. Der viant halpse schenden Ter mesdaet ende ten sonden Dat sij hoem woerden ghehaet. Sij en wisten selve om wat 35 Dat sij Goits ane hoem vergaten. 1

8 2 Te samen sij ghesaten Ende der viant mit hon Die hon den raet gaff ende den sen Dat sij Gods gebot to braken. 40 Sij dachten ende sij spraken : Wij sijn bedroeghen seer ; Onse busdome hevet sijne eer Ane desen vreemden man verloren Die hij busscop is vercoren. 45 Eyn ellendich arme man Die onser spraken nyet en kan Die onse lant nyet en berichtet Noch slote noch burghe en stichtet Noch hoeff en wilt halden, 50 Wat heerscapien mocht hij walden, Eyn arme wandellere, Hoem is alsoe meere Dat menten schelde als menten love. Hij en wilt nommer comen to hove. 55 Hij wilt altoes alleyne wesen Ende altoes in sijnen boeken lesen. Hij en wilt nyet heerlijck leven Noch nyets nyet doer eer gheven. Wie mochten yemant mynnen? 60 All dat hij mach ghewynnen Dat gheeft hij armen luden. Wat wonders mochte dat duden Off dat langhe soude weeren? Wij mochten sijns wale ontberen, 65 Want hij en vroemt ons nyet eyn blat. Wij willenten verdryven uuter stat, Dat en doen wij nommer to vroe. Soe langhe sprack hon der viant toe Dat sijne uuter stat verdreven 70 Ende Gode onghehoersam bleven. Dat hon der viant dat gheriet, Dat en was doer haer goet nyet : Tekst Frings-Schieb. 47 de unse lant nine berigtet heme is alse mere noch burch ne stichtet 53 dat mene schelde alse mene love. nog hof ne willet halden, 50 wat herscape mogte he walden, 61 dat gevet her armen luden. -ein arm[e] wellere? wat wunde+rs mochte dat duden 63 of dat large solde weren.

9 Hij gheeft gherne boesen raet. Doch en mochten sij die daet 75 Mit hem nyet volbrenghen, Want God en wouds nyet ghehenghen, Dat suldi weten sonder waen Als hij daer to voren hadde ghedaen Van Job, den gheduldighen, 80 Dien nyemant en mochte beschuldighen Van egheynre onstede, Soe wat dat men hem dede. Doen God des ghestade Den viant, dat hij hem schade, 85 Die God was voele ghehoersam ; Doen heme die duvel off nam Sijn ghesonde ende sijn goet, Soe ghestadich was sijn moet Dat hi doer alien die scolde 90 Niet twijvelen en wolde. Soe en dede ouch Sinte Servaes, Want sijn gheloeve stedich was. Doen die ongherechte, Die waren des viants knechte, 95 Des waren woerden in eyn, Der enghel Sinte Servaes erscheyn. Hij geboet den heilighen manne Dat hi voer van danne, All daer hij noch is, to Triecht, 100 In eynen dall scoen ende liecht, Effen ende wael ghedaen, Daer twee water tsamen gaen, Eyn groot ende eyn cleyne, Claer, schoen ende reyne : 105 Dats die Jeker ende die Mase. Beide to korne ende to grase Es die stadt wale gheleghen Ende to schepen in voele weghen, In visschen ende in ghewilden 110 Ende in goeden ghevylden, 73 he gevet gerne bosen rat. alse [he] da vore hadde gedan idog ne mogten si di dat 79 van Jape den geduldegen 75 bit heme nit volbrengen ; want got [nel woldes gehen- 87 sine gesunde ende sin gut gen, so stade was sin mut dat solder weten ane wan - 89 dat he dore alle di scolde 3

10 4 Der bester coren eerden Die ye mochte ghewerden. Des steyt die stat to maten Aen eynre ghemeynre straten 115 Van Inghelant in Ongheren, Voer Colne ende voer Tongheren Ende alsoe dies ghelijck Van Sassen in Vrancrijck Ende mit scepe die des pleghen 120 Te Denemerken ende to Norweghen. Die weghe versamenen sich all dae. Des is die stadt daer nae Gheheiten Traiectum. Daer sande God Servacium. 125 Doen Sinte Servaes die goede Mit gheisteliken moede Des enghels boetscap vernam Die hoem van Gods weghen quam, Dien hij decke ghenade bat, 130 Doen ruymde hij Tongheren die stat Mit eyn deyll sijnre holden Die hem voighen wolden Ende hem waren ghehoersam. Als hij doen to Triecht quam 135 Die ghenadighe Sinte Servaes Die God alre lief ste was, Daer was hij alsoe gherne. Daer hadde Sinte Materne Eyne Capelle doen werken. 140 Daer bleyff hij by der kerken, All dae sijn monster nu steyt, Daer noch die strate voer gheyt. Vanden heiligen vader Sinte Materne Wille ich uch segghen gherne 145 Cortelike eyne waerheit, Want hij eerstwerf die cristenheit In Gallia stichtede Ende die busscopdome berichtede, Colne ende Tryere, ende also gelike di wege si samenen sich al da. van Sassen to Vrancrike, des is di stat dar na ende bit schepe di des plegen, geheiten Traiectum. 120 to Denemarken ende to Nor- dare sande got Servatium. wegen Du sente Servas die gude

11 150 In Sinte Peters eer Ende Tongheren in Sinte Marien namen. Die drie berichtede hij al tsamen Mennich jaer ende menghen dach. Doen hij der alle drie plach, 155 Doen was sijne ghewoenheit Als hij daer in tusschen reyt Van Colne tot Octavia, Soe bleyff hij onderwijlen dae Te Triecht voer den berghe. 160 Daer nam hij herberghe. Want hi deckwijle voer die vaert, Hi vercreych dat daer gemaect waert Eyne kerke ende ghevryet Ende den apostelen ghewijet. 165 Doen buwede Sinte Servacius Bi dat ghewijede Gods huys Herberghe ende eyne celle Ende eyne cleeyne Capelle Ende eyne cluse daer hij in lach, 170 Daer hij nacht ende dach Gode diende mit trouwen Ende Sinte Marien Onser Vrouwen Inder selver eynode. Hij nam sijn armoede 175 Herde verduldelike. Hij wolde Gods rijke Daer mede erwerven, Als het queme aent sterven, Dat God heme hulpe dede. 180 Hij was stedich ane sijnen gebede ; Des hadde 1) gheruym ende stade. Heme rouwede luttel der scade Dat hij van Tongheren was verdreven. Hij hielt sich ane dat reyne leven, 185 Als hoem der heilighe gheyst gheriet. 1) Van Es stelt voor hadde hij to lezen. 171 Bode dinde bit trouwen endue sente Marien unser vrouwen in den einode. he nam sin armode 1.75 vele gutlike. he wolde godes rike dar in erwerven, aiset quame ane dat sterven, dat got sin ware name 180 ende hemre to helpen quame. 5

12 Hem en stont sijn herte nyet Tot werrentliken roeme. Hij en wolde sijn busdome Doch nyet mit alien begheven, 190 Maer hij berichte alle sijn leven In eyns busscops staet. Den waren Gode hij decke baet Voer die van Octave, Dat hij hon vergave 195 Dat onrecht ende die misdaet Dat sij veronwerden sijnen raet. Aldus was der Gods knecht In sijnen dienst voele gherecht, Dat hij des nyet en vergat. 200 Hem luste des to bat Dat hij Goids ghenade soechte, Want hij was uut den gheruechte Ende uuten ghedranghe. Dat heerde hij alsoe langhe, 205 Den gheysteliken arbeyt Dat heme God sijne verholentheit Liet verneemen teynre stont. Dat dede hij sijnen vrienden kont Alsoe balde als hijt hadde vernomen : 210 Dat Attela soude comen, Der Hunen coninck, die heere, Eyn heyden errere, Mit groter heer cracht, Die altoes teghen Gode yacht ; 215 Dat God des ghestaden wolde Dat hij gheyselen solde Die ongherechte keerstenheit Doer der lude boesheit ; Dat was over alle Gallia, 220 Tongheren ende ouch anderswae 199 dat he des niwet ne vergat. 200 heme ne luste des di bat dater godes genade suchte ; want he was ut den geruchte ende ut den gedrange. dat leiter also lange, 205 den geistlik en arbeit, 206 dat heme got sine verholenheit 209 alse schire alse het hadde vernomen ; 210 ddat Etzel[el solde komen, der Hunen koninc, de mere, ein heiden irrere, bit migeler herecragt, de altos weder gode vagt ; 215 dat got des stafden wolde 216 dat he geiselen solde. 6

13 Die waren onghehoersam. Doen dat der heilighe man vernam Sinte Servaes die ghetrouwe, Doen hadde hijs groten rouwe. 225 Sijne boden hij doen sande Mit brieven achter lande Om den anxte ende doer die noet. Den heilighen luden hijt ontboet, Den goeden ende den gherechten, 230 Dat sij daeromme dechten Ende haer ghebet daden Ende vlyteliken baden Haren God ende sceppere, Oft in sijnre ghenaden were 235 Dat hijse beschermen wolde Ende hij hon sijne holde Ghenadelike liet ghewynnen In die eer sijnre mynnen. Doen Sinte Servaes, die gherechte, 240 Die getrouwe Gods knechte, Vermaent hadde alsoe, Doen woerden sijs alle vroe Wijde achter lande Daer hij sijne boden sande, 245 Sinte Servaes die goede. Doen waert hon des to moede, Doen sij die reden vernamen, Dat sij alle to gader quamen Gode to eeren ende to roeme 250 Ende ouch den busdome Te Troys, dat hiet doen Treckaes. Daer quam die goede Sinte Servaes Ende teghen hoem in Goids namen Die heilige busscopen alle quamen 255 Die doe waren in Gallia Over verre ende over na Beide Dutschen ende Walen. 238 in di ere siner minnen. Du sente Servas,de gerechte 240 di getruwe godis knegte gemanet hadde also, du waren sis vele vro wide achter lande, darer sine boden sande, 245 sente Servas der gude 252 [dare quam der guile sente Servas] ende integen heme in godes namen 254 [di heilege biscope alle samenl 7

14 Ich en weyt nyet recht der talen Wie mennich busscop dat daer waer, 260 Monicken ende clusenaer, Voersten ende heeren, Die myndere mitten meeren, Gheleerde ende ongheleerde, Werrentlike ende bekeerde, 265 Derre quam soe voele to samen Die ghedoupt waren in Cristus namen. Daer was wael mennich man Die nyet en wiste nochtan, Wat beduden soude die vaert, 270 Tot dat hon gheseyt waert Armen ende riken, Hon allen even ghelike Die daer doer God waren comen. Doen sij die meer hadden vernomen, 275 Die meer, die alsoe starck was Die hon seide Sinte Servaes, Die heilige ende die getrouwe, Doen hadden sijs groten rouwe Ende waren in sorghen 280 Beyde avont ende morghen Ende vroech ende spade. Doen woerden sij des to rade, Beide arme ende rike, Dat van hon alien eyn yeghelike 285 Vaste werven solden Om to vercrijghen Gods hulde Openbaer ende stille Ende des vleysches boesen wille Vanden herten solde snijden 290 Ende solden voertmeer vermyden 267 da was vele manech man de nine wiste noch dan wat duden solde di var 270 went et hen geseget wart, amen ende riken alien geliken, d! daze ~dore gode waxen komen. du si hadden vernomen 275 dat mare dat so start was, dat hen segede sente Servas, de heilege ende de getrouwe, du hadden si's groten rouwe ende waren in sorgen 280 den avunt ende den morgen, vru ende spade. du worden si des to rade, arme ende rike dat si alle gelike 285 vaste werven sodden umbe godes holde, openbare ende stille, ende des vleisches bosen wille van den herten solden sniden, 290 ende vort mere miden 8

15 Alle sondelike seden Ende eeren Gode daer mede Ende kuysschelike leven, Dat hon God woude vergheven 295 Haer sonden ende haer mesdaet. Daer nae vonden sij in haren raet, Als hon der sen quam van Gode, Dat sij to Romen eynen bode Tot Sinte Peter wouden seynden 300 Off hij mochte wederwenden Gods gramscap ende sijnen toren. Daer toe waert Sinte Servaes vercoren, Die heilighe ende die mere, Dat hijs bode weer. 305 Want der goede Sinte Servaes Der alre eerste was Den der Hunen heer vaert Van Gods weghen condich waert Ende dient God liet verstaen, 310 Soe docht hon alien goet ghedaen, Den heren, die daer waren comen, Diet van Gods weghen hadden vernomen, Dat hi die boetscap dede Ende Gode genade bede 315 Voer die ander alle gemeyne. Sy wisten hoem soe reyne Dat sij to then stonden Gheynen man en vonden Die bat daer toe gheteme allen sundeliken sede ende even gode dar mede ende kuschelike leven dat hen got wolde vergeven 295 here sunden ende here misdat. dar na vunden si den rat, al-se hen der sin quam van gode, d-at si to Rome einen bode to sente Petere wolden senden, 300 of he mochte erwenden godes gram ende sinen toren. dar to wart sente Servas erkoren, de heilege ende de mare, dat he's bode ware ; 305 want der gude sente Servas der aller ereste was deme der Hunen herevart van Bodes halven kunt wart ende deme't got dede verstan. 310 so duchte hen allen gut gedan, den heren di da waren komen, di et van gode hadden vernomen, dat he di bodescap dade ende Bode genade bade 315 yore di andere al gemeine. si wisten heme so reine dat si tut den stunden negeinen man ne vunden de bat dar to getame 9

16 Ende den God bat verneme Dan Sinte Servaes mit namen. Des baden sijt hoem alle to samen Wel ghenadelike, Beide arme ende rijke. 325 Doen aldus die roemsche vaert Op Sinte Servaes gheleyt waert Ende daer toe was vercoren, Doen hadde hijs wel gerne ontboren, Nyet doer sijnen arbeyt, 330 Maer doer der lude boesheit Die moeste werden ghewroken. Dat voer was ghesproken, Dat dacht hij dat moeste wesen, Dat sij nyet en mochten genesen 335 Noch werden gheheylet, Die daer waren verdeylet Ten vreyseliken valle. Maer doen sijs baden alle, Die gheystelike ghenote, 340 Die cleyne ende die grote, Dat sijs nyet en wouden ontberen, Doe en woude hijs nyet langher weeren. Hi was wijslike bedacht Ende sprack : Ich doens mijne macht, 345 Soe ich alre beste can, Maer hi is mennich heilich man Die beter weer daer toe. God onne mich dat icht soe wale ghedoe Mit salicheit ende mit synne, 350 Maer doch eer ichs beghinne Dat ich mich ghereyde ane die vaert, Soe moet dat bussdom sijn verwaert Te Colne bij den Rijne." Dat hiet doe Agrippijne. 355 Doen was eyn boese busscop da Ende was gheheiten Effrata Die onrechts gheloeven was. Van denen sprack Sinte Servaes : Ich wille ommer soe lange letten, 320 ende den got bat vername dan sente Servase bit namen. 325 bekie arme ende rike. Du di romisahe vart des baden si heme alle samen up sente Servase geleget wart vele genadelike,

17 360 Tot dat wij heme ontsetten Die soe valsche is utermaten. Solde icken achter mich laten Wercken sijne boesheit, Soe verloer ich alle mijnen arbeit. 365 Nu ghij wilt dat ich sij bode, Soe weert dompheit dat ich Gode Ende Sinte Peter yet voele bade Off ich alsoe ovel dade Dat ich sulck onrecht wolde sparen. 370 Ich wille alre eerst daer varen Ende den droeghenaer verdrijven. Hi en sall nyet busscop blyven, Die den luden onrecht leert Ende die keerstenheit verkeert 375 Alsoe voele als hijs mach ghedoen. Hij weder spreket Jhesum Cristum filium Dei, Dat hij God nyet en sij Ende onser alre verloessere. 380 Dat spreect der droeghenere Openbaer ende onverholen. Dit en wilt God nyet meer gedolen. Nyemant en sal sijnre sconen. Men sal hoem to rechte lonen 385 Nae sijnen boesen werken, Die eyn viant is der kerken Ende die die valschheit breyt, Daer hi dat volck mede verleyt Mit boeser heresien. 390 Solde hij by ons ghedijen Des mochten wij ons voer Gode scamen." Doen loefden sijt alle to samen Dat men Effraten verstiete Ende menten nyet meer en liete 395 Dat busdom nyet langer verwaren. Doen lieten sij Sinte Servaes daer varen, Den salighen Gods holde, Ende mit hoem die hij wolde. Doen dat alsoe ghesloten was, 400 Dat der gode Sinte Servaes Danne to Colne soude varen Mit eynre gheisteliker scaren, Mit vierthiene ghesellen, 1 1

18 1 2 Die ich uch wille tellen 405 Cortelike ende schier: Daer was eyn busscop van Triere, Der heilighe Sinte Maximijn, Van Arle Sinte Valentijn, Ende van Straesborch Sinte Amant, 410 Eyn heilich busscop wale bekant, Ende van Spiere daer by Eyn heilich busscop, seet men my, Ende van Wormtze Sinte Victoer Die beseten heeft den choer 415 Des hiemels waerlike, Ende daer was uut Vranckrijck Van Riemen Sinte Dyostolus Die wael chierde sijn Gods huys, Ende van Sans Sinte Severijn 420 Die wale daer mede mochte sijn, Van Azor Sinte Valeriaen, Van Troys Sinte Octaviaen, Van Bacherach Sinte Justijn Die Gode wolde ghehoersam sijn, 425 Sinte Eligius van Amiens, Sinte Dyapotus van Orliens. Dit sijn der vierthiender namen Die alle voeren to samen. Die vijfthiende was Sinte Servaes 430 Die honre alre leydsman was. Doen die Gods holden Quamen daer si wesen wolden Tot Colne, totter heiligher stat, Daer sij Sinte Servaes bat 435 Om to verdrijven Effratam, Groet volck daer teghen hem quam, Die priesterscap nyet alleyne, Maer die voersten alle ghemeyne Ende ander volck vanden lande, 440 Daer Sinte Servaes nae sande, Dien des arbeyts nyet en verdroet. Die Consielie waert daer herde groot Vanden luden, doen sijt vernamen. Doen sij alle to samen quamen 445 Ende namen haren raet Ende mercten die mesdaet, Beide arme ende rike,

19 Doen rieden die somige sekerlike, Dat men Effraten gave vrede 450 Ende vername sijne rede Die der bedriegher was. Dat wedersprack Sinte Servaes :,,Men saelt anders aen vaen. Effrata es soe ghedaen, 455 Wolden wij beghynnen Hoem aen to spreken mit mynnen Ende vriendeliken hoem vledighen, Hij soude ons alien bedrieghen Mit menghen valschen orconde, 460 Doer to sterken die sonde Ende onrechte beduden, Dat hi die domme lude Daer mede solde verkeren Ende den scade ermeeren. 465 Wolden wij hoem ouch dwinghen Tot cristeliken dinghen, Soe wale kenne ich sijnen aert, Sijn boese herte is soe haert : Hij soude schier maken toren, 470 Dat onsen arbeyt weer verloren. Hi is van sulken moede : Mit ovele noch mit goede En mochten wijs nyet bekeeren Noch keersteliken gheleeren. 475 Hij spreect ongheloevighe woert. Ende daer aff hebbich soe voele gehoert : Hi en es gheyns vreden wert, Die rechten ewe nyet en begheert Noch egheynre caritaten, 480 Die der heiliger Trynitaten Niet en wilt ghel oeven Ende Jhesum wilt beroeven Ende seet dat hij nyet God en sy Ende wederspreect Corpus Domini. 485 Dat willich helpen wreken Ende wille daer teghen spreken Dat hij nyet busscop en salt sijn, Volghens mich die brueder mijn." Noch seide voert Sinte Servaes 490 Dien dat onrecht leyt was :,,Desen valschen Effratam 1 3

20 14 Die Cristus is onghehoersam, Dien verdeyle ich mit Gods recht, Want hi is des viants knecht. 495 Dien hij wale ghedienen kan, Es hij wij f f of to man, Dien willich ervolghen Ende wille hem sijn erbolghen, Dien moghen wij wale tellen 500 Van sijnen gesellen Ende mit hem sijn verstoten Ende mitten vianden, sijnen genoten, Die God van hiemelrijck verstiet Ende these seer vallen liet 505 In dat affgronde neder." Doe en sprack daer nyemant weder Teghen Sinte Servaes woert ; Sij hadden alle wale gehoert Dat sijne reden gherecht was. 510 Doen verwan Sinte Servaes Mit Gods hulpen alleyne Dat die ander alle ghemeyne Des over eyn ghedroeghen Mit gheisteliken ghevoeghen, 515 Dat der boese droghenere Wale mit recht verordelt weer Van sijns selfs woerden. Doen sij dat ghehoerden Dat hij Jhesum wedersprack, 520 Dat was hon alien onghemack. Alse dat ghesproken was, Soe volleynde Sinte Servaes Daeromme dat hij daer quam : Hij ontsat Effratam 525 Sijnre busscopliker eeren Mit ordel alle der heeren, Der busscoppen die doen waren dae Ende der andere heeren daer nae Mit amen ende mit riken. 530 Het was hon someliken Herde seer teghen den moet ; Der gheloeve en was nyet goet. Nu verneemt voert bat: Doen sij volbracht hadden 1) dat, 1) Hs. hadde.

21 535 Den ghewaren God sy baden Dat hijse wolde beraden, Want hij alle herten kende, Dat hij hon eynen busscop sende, Sulken die heme beteme 540 Ende den luden recht bequeme Ende die sij conde gheweghen. Ouch deden sij daer teghen Haer vasten ende haer vyere. Des gheweechde hon God schier 545 Mit vaderliker mynnen. Servacius brachter hon ynne Dat die goede Sinte Severijn Haer busscop soude sijn, Want Onse Heer alsoe wolde. 550 Doen waert die Gods holde Erhaven in die selve stat, Dae Effratem was aff ghesat. Boek II, vs Van sinte Servaes is ons bleven Menghe goede dinck bescreven. Dat is ons wale kondich Dat eyn goet keyser Heynrijch 5 Sinte Servaes seer eerde Ende sijnen vlijt daer toe keerde Tot sijnen dienst alle sijn leven, Want God hadde hem ghegheven Den sen ende den goeden wille 10 Openbaer ende stille Dat hij hem was soe dienstacht. Der wille meerde hoem die cracht Beide stille ende overluyt. Des loende hoem die gods druyt 15 Dat hijne hadde uutvercoren Allen heiligen busscopen to voren Te heeren ende to patrone. Des hadde hij dat to lone Dat hijne decke gheneerde 16 allen heilegen biscopen to voren des hadder dat to lone to heren ende to patrone. dat here dekke generede 1 5

22 Y6 20 Die sijnre hulpen gheerde. Dat hadder wale bevonden Te voele menghen stonden, Daer hi in groter vreysen was, Dae hoem verloeste Sinte Servaes. 25 Dat wiste der keyser wale voerwaer. Doen stichde hij to Goszlaer, Die selve keyser Heynrijck, Eyn goids huys herde eerlijck Als men noch wale syet. 30 Provonden hij daer toe beriet. Die stat die wolde hij vryen ; Dat goids huys dede hij wijen, Der keyser voele gheheer, In tweer apostelen eer, 35 Sinte Jude ende Symoens, Ende ouch sijns patroens, Sijns heeren die der deerde was, Die genadighe Sinte Servaes. Den dryen dede hijt wijen to samen 40 Dat gods huys, in haren namen. Aen Sinte Servaes stont sijn moet, Want hij dede hem mennich goet. Aen heme hadde hij groten troost, Want hijne decke hadde verloest. 45 Hij was sijns herten liecht. Sijne boden sande hij to Triecht, Te Sinte Servaes houft stat. Sijnen broederen hij des bat, Den proeste vanden cloester, 20 dar siner helpen gerede. in twer apostelen ere, dat hadder wale bevonden 35 Iude ende Symonis, to vele maneger stunden, ende ouch sins patronis, da he in groten vreisen was, sines heren de der derde was, da heme erloste sente Serva s. de genedege sente Servas. 25 dat weste der keiser wale vorwar. den drin widement alien samen du stigtede her to Gaslar, 40 dat godi's hus in horen namen. de selve keiser Henric, ane sente Servase stunt sin mut, ein Bodes hus harde herlic, want he dede heme manech gut ; alse men noch da wale siet. ane heme hadder groten frost, 30 provenden he dar to berit, want hene decke hadde erlost. rike ende gude, 45 he was sines herten iigt. bit geistliken mude. sinen bruder en he des bat, di stat di welder vrien, to sente Servases hovestat. dat godis hus deder wien, sinen bruderen he des bat. de keiser vele gehere, den profste van den clostre,

23 50 Den deken ende den coster Ende den broederen al to samen, Ter eeren Sinte Servaes namen, Ende alien sijnen holden Dat sij heme senden wolden 55 Van Sinte Servaes gebeyne, Des confessoers ende busscop reyne, Te sijnen nuwen werke, Te verchieren sijne kerke : Hij woldet gherne eeren 60 Ende sijnen loff vermeeren Den heilighen Sinte Servacium. Dat woude hij ommer gherne doen Die wijle dat hij mochte leven. Sij en doerstens hem doch nyet gheven. 65 Dat was hem leyt doen hijt vernam. Te Triecht hij doen selver quam In corten tijden daer nae. Hij werff aen die heeren dae Dat sij ghedroeghen over eyn 70 Ende gaven hem dat kynne beyn Van Sinte Servaes, sijns heren. Der keyser dede hem ter eeren Eyn gulden houft werken Te troeste sijnre kerken. 50 den deken ende den costre ende den bruderen alien samen -- te eren sente Servases namen -- allen sinen holden, dat -si heme senden wolden 55 sente Servases gebeines, des heileges ende des reines, to sinen nuwen werke, to zirene sine kerke. he woldet gerne eren 60 ende siren lof ermeren sente Servacion. dat wolder immer gerne don di wile dater mugte leven. sine dorstens heme idog nit geven, 65 dat was heme leit du heat vernam. to Tricht he du selve quam in corten tiden dar na. he warf ane den heren da dat si gedrugen over ein 1 7

24 1 8 XXII LEVEN VAN SINTE LUTGART Tweede Boek A vs I. T prologe Nu hebbic u met waren warden En deel der viten van Lutgarden Verclart, gi heren ende vrowen, Daer is in mi to 1) goeder trowen 5 Gepinet hebbe al sonder wanc Te houdene al den selven ganc In didsche, ende in den selven wegen Te gane, die is vant geslegen In din latine yore mi. 10 Nu hebbic van der maget vri Geseget hoe si wart geboren Ende oc van Gode sent vercoren Te sire graciliker 2) minnen ; Oc hebbic u wel doen bekinnen 15 Hoe site Milen wart begeven ; Ende hare wel gerakde leven, Dat si daer leidde, hebdi gehoert. Nu salic u vertrekken voert, So is dat cortelingest mach 20 Volbrengen, wis si sider plach T Aiwires, daer si lange sent Wel virtech ijar och daer omtrent Met groten eeren droch abijt. Nu bidt, gi alle die hir sijt, 25 Wat uwer es grote ende clene, Te Gode, dat hi mi verleene So claren sin met sch onre spraken, Dat is u moge cont gemaken Wel menech schone exempelkin, 30 Dat staet noch daer in dat latijn Bescreven van der vrowen viten, Warbi dat is mi moge quiten Van din gelove dat is dede Ende daer is bant mi selven mede 35 In dat begin van desen werke. 1) Van Veerdeghem leest : mire. 2) Hs. gracililiker.

25 Mar wonder sie is ende merke An selke liede die is weet ; Ic siese comen so gereet, Daer men van ouden ijeesten singer, 40 Oc daer men voert die sagen bringer Van wigen och van tavelronden, Daer wilen eer hen onderwonden Te dichtene of die menestrele, Die consten wel met selken spele 45 Die riese lokken ende taenen, So dat si wars hen daden waenen. Mar wonder hevet mi van desen Warumme si so gerne lesen Van ouden sagen dat gedichte, 50 Ende oc geloeven also lichte Din logeneren die se tellen, Daer si hen gerne met gesellen, Ende andre goede exempelkine In didsch, in walsch ende in latine 55 Bescreven achter laten bliven. Mar die die oude bourden scriven, Si swegen bat, dat seggic hen ; Want is dis wale seker ben Dat si mesdoen sere utermaten 60 In din dat si den lieden laten Die loegene horen over waer Van dingen, die si tellen daer. Ene 1) andre pine hen van minnen Te telne, die wel lettel kinnen 65 Och weten wat die minne si; Dengenen seggic weder : spi! Dat si van minnen dorren spreken Die loes baraet ende arge treken Bedekken metter minnen name, 70 Daer beide lachter ende blame Af comet ende menech leet Dengenen, die dat ommecleet Van derre minnen willen dragen. Nochtan sie is so wel behagen 75 Van derre truffen selken doeren Dat rimen, dat sijt gerne horen. Die hiraf spreken, sonder waen, 1) Van Veerdeghem wil bier, en in vs. 89, Ene in Ende verbeteren. 1 9

26 En hebben noch nit wel verstaen Noch in hen selven nit ne kinnen 80 De vriheit van gerechter minnen : Want Gode minnen, dats allene Gerakde minne ende el negeene. Die Gode minnet sonder wanc Met goeder herten ende stranc, 85 Hem pinet houden goede seden Getrowelic in alien steden, Dat es degene die so levet Dat hi den prijs van minnen hevet. Ene [l. Ende?] andre sijn die achemeren 90 Die loegene ende so pareren, Die si van wonderliken saken Na haren wille selve maken, Dat si kaitiven ende riesen Doen haren tijt dar met verliesen : 95 Daer doen si stomme beesten spreken, Daer doen si simmen speren breken, Daer doen si rammen messen singen, Din esel dansen ende springen, Dat hem wel qualic vugen soude, 100 Wart dat hi dis it plegen woude, Na dat sijn wesen ons betoeget ; Mar die din esel meer verhoeget, Och die hem meer ambachtes gevet Na die nature, die hi hevet, 105 Dan eenen sac ter moelen dragen, Met rechte mach hijs hem beclagen. Mar bi din esel, die nit el En can gedoen, noch ander spel Betogen dan nature hem leeret, 110 Die alle dinc to pointe keeret Ende allewege en esel blivet So wat dat men van heme scrivet ; Ende oc bi andren beesten mede, Die altoes houden haren sede 115 Din hen verleenet die nature, So provic u dat creature En was gemaket nie en geene So doer alse es die mensche allene : Want hi sijn wesen meer onschonet 120 Met quaden werken, die hi tonet, Dan andre dire ende andre beesten, 2 0

27 Die der naturen bat geleesten Na haren wesene hare werke, Dan selke menschen, als is merke 125 An harre wisen, doen de hare ; Dit togt hem selven oppenbare. Die dan van beesten scriven woude, Hem selven tirst hi noemen soude, Na dat mi dunkt in minen wane ; 130 Want die hem rimen pijnt to slane Van stommen diren ende trachten Van hen dis si wel lettel achten, Och die hem pijnt met schonen warden Te dichtene it van din luparden, 135 Van simmen ende cokatrisen Ende andren beesten, die daer bisen Beide achter bossche ende achter heiden, Ende andre goede besechheiden Verroekelosen al die wile 140 Dullic om sos gedane ghile, Mi dunke dat hem wel betaemt Dat hi oc beeste si genaemt; Mi dunket hi wel een cornut ; Want alse hi heft gesegt al ut, 145 Soe nes mar scheren ende schop Al daer hi heft gemuset op. Mar die daer sagen van den diren En roeket nit, welt hi bekiren An een gedichte sinen moet 150 Dat vromelic es ende poet, So come sitten hir bi mi : Die vite van der maget vri Lutgarden, welt hi hem gesellen Met mi, die sal is hem voltellen ; 155 Daer sal hi mogen vinden in, Opdat hi willet sinen sin Daertoe bekiren, die bispele Van prise goet ende dire vele, Opdat hi vrudt, die selen comen 160 Te baten hem ende oc to vromen. Ic seggu wel in wat maniren : Welt hi den sin daertoe bekiren So dat hi moge al ut verstaen Mijn dicht, hi mages bate ontfaen ; 165 En can hi dis gedoen nit wel, 2 1

V- ^ f i I I I i i C Vier Maria Legenden 5* Vier Maria Legenden De Ivoren Toren Apeldoorn J Van een heilich vader / Daer was een heilich vader in eenre vergaderinghe ende dese was coster ende diende

Nadere informatie

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s 7e visioen

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s 7e visioen Hadewijch s 7e visioen te enen cinxendage wart mi vertoont in de dageraat, ende men sanc mettenen in de kerke ende ic was daar; ende mijn herte ende mijn aderen ende alle mine leden schudden ende beveden

Nadere informatie

tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht

tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht r. 590 O memorie, verstandenisse, waerdii dinckende Op dleven, daer ick mi nu int ontdraghe, Het soude u duncken

Nadere informatie

In het volgende fragment lezen wij hoe de boerenzoon Ferguut op weg gaat naar het hof van koning Artur, aangezien hij zo graag ridder van de Ronde Tafel wil worden. Nadat de koning hem tot ridder heeft

Nadere informatie

1. Van enen brueder in welkes hande die kroemen verwandelt weren in peerlen

1. Van enen brueder in welkes hande die kroemen verwandelt weren in peerlen Tien korte exempelen, over gewone mensen, arm en rijk, jong en oud, allemaal bedoeld om er een godsdienstige waarheid mee te verduidelijken. Zie over exempelen en mirakels Wereld in woorden pag. 302 e.v.

Nadere informatie

Van Sente Paula der weduwen van Roemen

Van Sente Paula der weduwen van Roemen Van Sente Paula der weduwen van Roemen Paula was een edel vrouwe van Roemen. Haer leven bescreef Ieronimus in desen woerden: Waert dat al mijn leden worden verwandelt in tongen ende alle mijn lede spraeken,

Nadere informatie

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach?

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach? Hieronder volgen uit de Sidrac alle eenentwintig vragen die op pagina 110 van Wereld in woorden opgesomd worden, inclusief de complete antwoorden. Sidrac blijkt inderdaad een allesweter. Die coninc vraecht:

Nadere informatie

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Nycholaus was portere 1 der stat van Patera. Ende hi was gheboren van heyleghen ende rike lieden. Sijn vader hiet Epyphanius ende sijn moeder hiet Johanna.

Nadere informatie

De oudste preken in het Nederlands

De oudste preken in het Nederlands De oudste preken in het Nederlands Limburgse sermoenen in het begaardenconvent 3 hss.: Brussel, KB, II 112 (Servaaskopiist); Brussel, KB, IV 138; Weert, Minderbroeders, 10 (Johannes Test) Relatie met

Nadere informatie

Pelgrimagie der menscherliker natueren

Pelgrimagie der menscherliker natueren editie Ingrid Biesheuvel bron, (handschrift ms. germ. fol. 624 van de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz te Berlijn.) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_pel003pelg01_01/colofon.htm

Nadere informatie

J. van Mierlo Jr., S. J. Strophische Gedichten

J. van Mierlo Jr., S. J. Strophische Gedichten LEUVENSE TEKSTUITGAVEN 446 J. van Mierlo Jr., S. J. lihad EWIJCH Strophische Gedichten Keurboekerij, Grote Markt, 17, Leuven. 1910. Ritmata haywigis I I y, al es nu die winter cout vn Cort die daghe

Nadere informatie

Ponthus ende die schoone Sydonie

Ponthus ende die schoone Sydonie Een schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sydonie welcke waren beyde van coninclijker afcoemsten: Ponthus des conincx Tybours sone, coninck van Galissiën ende Sidonie des conincx

Nadere informatie

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam Wij vyeren heden Wij vyeren heden is een Sint-Nicolaaslied uit Gulde-iaers-feestdagen (1635, pag. 1157) van Johannes Stalpaert van der Wiele, I.S.V.W. (1579-1630). Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam,

Nadere informatie

Wat de name bediet. Donnosel 1

Wat de name bediet. Donnosel 1 Wat de name bediet Donnosel 1 kinderkinne heet men also bi drien reidenen: omme donnoselheit van leivenne, van reidenen ende van der pinen, ende omme donnoselheit die si behilden. Men heetse onnosel van

Nadere informatie

De jeeste van Walewein

De jeeste van Walewein Veel meer over Walewein en ettelijke andere Arturromans is te vinden in het grote derde hoofstuk van Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Amsterdam 2007. De jeeste van Walewein Vanden coninc Arture Es

Nadere informatie

Ende quam my tegen te gemoete, Al lesende sijn gebede. My docht recht aen sijn zede Off hi al goet tot my woude. Ende recht als ic hem liden soude In

Ende quam my tegen te gemoete, Al lesende sijn gebede. My docht recht aen sijn zede Off hi al goet tot my woude. Ende recht als ic hem liden soude In Het vervolg van Vanden vos Reynaerde (zie Stemmen op schrift) begint met de verlengde hofdag, waarop opnieuw veel dieren klachten uiten aan het adres van Reynaert de vos. Zie voor Reynaert II Wereld in

Nadere informatie

N u volghede Charloot met sporen [101] den herte na, dat emmer voren 4985 wel was ene boghescote. Dat verdroot seere Charlote. Hi verhaeste 1 sijn pert meer dant ghelede. 2 Hets dicke gheseit te menegher

Nadere informatie

A lso nam Ogier vele sciere [241] vanden spere dat baniere ende scoerdet vore Broyiers oghen. Dat en conste Broyier niet ghedoghen. Hi quam daerbi uten keere ende vinc ghereet te sinen spere 16950 ende

Nadere informatie

Dander Martijn. De tweede Martijn.

Dander Martijn. De tweede Martijn. Dit is een van de zogenoemde strofische gedichten van Jacob van Maerlant (zie Stemmen op Schrift pag. 544 en, voor de Eerste Martijn, pag. 521-2, 535 en 543). De gesprekspartners, de vrienden Jacob en

Nadere informatie

.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij

.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij [schutblad] Tsomer stic vander GULDEN LEGENDE [B].ij. [-4r] d Van pinxteren..i. vij e VRBANI pape.vij vi f g BEDE presbiteri.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij KL Iunius heuet dies.xxx. luna.xxviij.

Nadere informatie

Niclaes Peeters. Editie J.G.R. Acquoy

Niclaes Peeters. Editie J.G.R. Acquoy Hier beghinnen de sermonen oft wtlegghingen op alle de evangelien vander vasten, metter passien, alsomen die inder kercken houdt zeer costelijck wtgeleyt Niclaes Peeters Editie J.G.R. Acquoy bron Niclaes

Nadere informatie

Beatrijs. Tekst en vertaling

Beatrijs. Tekst en vertaling Editie H. Adema bron H. Adema (ed.),. Taal & Teken, Leeuwarden 1988 (derde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat38_01/colofon.php 2012 dbnl / H. Adema t.o. 3 Eerste handschrift

Nadere informatie

I n den salighen name Marie, [90]

I n den salighen name Marie, [90] Deel 2 Ogiers outheit (versregels 4137-23731) I n den salighen name Marie, [90] die moeder es ende maghet vrie willic nu beghinnen dichten. Ende dat ic mi niet en moete ontvruchten, 1 4140 des moghe mi

Nadere informatie

Alfa. literaire teksten uit de nederlanden. Lanseloet. van Denemerken. een abel spel. bezorgd door. Hans van Dijk. Amsterdam University Press

Alfa. literaire teksten uit de nederlanden. Lanseloet. van Denemerken. een abel spel. bezorgd door. Hans van Dijk. Amsterdam University Press Alfa literaire teksten uit de nederlanden Lanseloet van Denemerken een abel spel bezorgd door Hans van Dijk Amsterdam University Press LANSELüET VAN DENEMERKEN Alfa Literaire teksten uit de Nederlanden

Nadere informatie

oe Namels van Bavier hoorde [162] Karels redene ende sine woorde wart hi van herten seere gram.

oe Namels van Bavier hoorde [162] Karels redene ende sine woorde wart hi van herten seere gram. A lse doe 1 saghen die Sarrasine [161] doot haren heere, ginghen si hem pinen 2 dapperleke 3 te vliene. Daer en was gheen so coene, hi en wilde te dien stonden wel hebben geweest sijnre verde. 11130 Die

Nadere informatie

Göttingen, theol. 160 proloog, Cant. 1,1-615 -

Göttingen, theol. 160 proloog, Cant. 1,1-615 - Göttingen, theol. 160 proloog, Cant. 1,1-615 - Göttingen theol. 160 varianten proloog basishs.: * H1: Gö, Göttingen, NStUB, theol. 160 collatiehss.: * O: De, Deventer, SAB, 101 F F2 Ha2, Den Haag, KB,

Nadere informatie

O Mdat het verhaal vergeten is

O Mdat het verhaal vergeten is O crux lignum triumphale [1r] O Kruis, zegevierend Hout Hier vintmen bescreuen hoe dat they lighe cruys quam tot BREDA É O Mme dat die reden es uergheten, Ende luttel liede sijn, diet weten, Hoe theylighe

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen, zynde een spiegel om de zouden te vlieden bron : en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen,

Nadere informatie

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag bron. z.n., z.p. ca. 1800 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie042nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: Daar was een meisje jong van jaaren. EEn ider mag in deze Tijden, De Goedheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Zingen van papier. Martijn Wijngaards

Zingen van papier. Martijn Wijngaards Zingen van papier Martijn Wijngaards Uit historielied De Hertog van Brunswyk: (1768, Barent Koene I, Amsterdam [KB 1072 G17].) 1. Hoord toe arm en ryk men zal u zingen hier Van den Hertog van Brunswyk

Nadere informatie

'i' ontstaan, een verschijnsel dat vooral in het Brabants voorkomt (Van Loey 1980b, 15b).

'i' ontstaan, een verschijnsel dat vooral in het Brabants voorkomt (Van Loey 1980b, 15b). Proloog Handschrift Wenen [7r] Hier beghint de legende vander heilegher maget Sinte Godelieve: / Als men screef ons Heeren jaer M / ende vierentachtentich, als paus / te Roome was Hildebrant ende / daer

Nadere informatie

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht KERSTLITURGIE 2012 Een stem in de nacht Want ziet, ik verkondig U grote blijdschap, die alle volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Here. 17 december 2012

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Van Pylatus. Hoe Pylatus doot sloeg des conincs soen van Vrancrijck. 1. Doesborch 1528: spelden

Van Pylatus. Hoe Pylatus doot sloeg des conincs soen van Vrancrijck. 1. Doesborch 1528: spelden Van Pylatus Pylatus Pontius, een rechter ghestelt over dat Joetsche volcke, is mede gherekent van den.ix. quaetsten, omdat hi dat alderbeste goet dat in den hemel ende in der eerden is, so deerlijc, so

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Ende hoer hier al dat hercomen Over de oogmerken en functies van de proloog

Ende hoer hier al dat hercomen Over de oogmerken en functies van de proloog Caroline De Witte Academiejaar 2008-2009 3 e bachelor Nederlands- Engels Nederlandse Letterkunde V Remco Sleiderink Geschiedschrijving tijdens de Grote Hongersnood Ende hoer hier al dat hercomen Over de

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen. Wat de name bediet

Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen. Wat de name bediet Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen Wat de name bediet Donnosel 1 kinderkinne heet men also bi drien reidenen: omme donnoselheit

Nadere informatie

Editie W.J.A. Jonckbloet

Editie W.J.A. Jonckbloet Editie W.J.A. Jonckbloet bron W.J.A. Jonckbloet (ed.),. P.N. van Kampen, Amsterdam 1859 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat10_01/colofon.php 2011 dbnl III Aan Dr. M. de Vries,

Nadere informatie

Vanden sacramente van Aemsterdam.

Vanden sacramente van Aemsterdam. Het wonder dat Willem van Hildegaersberch in deze sproke verhaalt, voltrok zich in maart 1345 in een woning aan de Kalverstraat. Nog ieder jaar vindt in die maand in Amsterdam de Stille Omgang plaats,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger:

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: ds. M.L.W. Karels Aanvang: 9.30 uur Zingen: gez. 138

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

Arie de Bruin. Orde voor de afscheidsdienst van. Geboren: 26 december 1939 Overleden: 21 april 2014

Arie de Bruin. Orde voor de afscheidsdienst van. Geboren: 26 december 1939 Overleden: 21 april 2014 Orde voor de afscheidsdienst van Arie de Bruin Geboren: 26 december 1939 Overleden: 21 april 2014 Op maandag 28 april 2014 in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Ds. A. Groeneveld Organist : Mw.

Nadere informatie

Valentijn ende Oursson,

Valentijn ende Oursson, Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson, de twee edele vrome ridders, sonen vanden mogenden keyser van Griecken ende neven vanden edelen koningh Pepijn, doen ter tijt koningh van

Nadere informatie

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Liturgie Zondag morgen 24 april 2016. Ds. Karels. Westerkerk Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Ps. 100 : 1 en 2 OB 1. Juich aarde,

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Spreuken 11 vers 23 t/m 27 Lied 45 (Op Toonhoogte) 2 keer Gebed des Heeren vers 5 en 6 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 1, 2 en 3 Psalm 104

Nadere informatie

Welkom Zingen: Komt allen tezamen : 1 en 2 Gebed Zingen Psalm 98 : 1 en 2

Welkom Zingen: Komt allen tezamen : 1 en 2 Gebed Zingen Psalm 98 : 1 en 2 Welkom Zingen: Komt allen tezamen : 1 en 2 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Albert Jan Brinkhuis Ap

Albert Jan Brinkhuis Ap Liturgie voor de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van Albert Jan Brinkhuis Ap * Luttenberg, 16 juli 1942 Zwolle, 10 juli 2016 Voorganger: ds. Günter Brandorff Wijkouderling: Trix Tack Organist:

Nadere informatie

Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor

Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Komt allen tezamen ~ gezang 138 : 1, 2, 3 en

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES.

De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES. De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES. Hoe ongestadig de menschelijke dingen, Hoe werdt men omgevoerd door hun veranderingen! Die al

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld THEMA: Goed Nieuws!! Voorganger: ds. M.P.D. Barth Organist: P.J.

Nadere informatie

Kerstnacht Woord van welkom

Kerstnacht Woord van welkom Kerstnacht 2016 Woord van welkom Het Bethelkoor zingt: Als alles duister is (Daarna zingen we het samen) Als alles duister is Onsteek dan een helder licht dat nooit meer dooft Een vuur dat nooit meer dooft

Nadere informatie

Hartelijk welkom Hartelijk welkom Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Om stil te worden en ons op God te richten

Om stil te worden en ons op God te richten ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 21 augustus 2016 De zeven hoofdzonden Acedia Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdragers: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Terry Hamberg OM

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

Cornicke van Brabant

Cornicke van Brabant Cornicke van Brabant Hennen van Merchtenen editie Guido Gezelle bron (ed. Guido Gezelle). A. Siffer, Gent 1896 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/henn004corn01_01/colofon.htm 2003 dbnl

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Tineke Moonens 3de bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands- Engels 2007-2008 Middelnederlandse Kronieken Remco Sleiderink Examen: individueel

Tineke Moonens 3de bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands- Engels 2007-2008 Middelnederlandse Kronieken Remco Sleiderink Examen: individueel Tineke Moonens 3de bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands- Engels 2007-2008 Middelnederlandse Kronieken Remco Sleiderink Examen: individueel werkstuk 1 Eeuwigdurende liefde van en voor Onze Lieve Vrouwe

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

DE TIEN GEBODEN, Provinciale Bibliotheek van Friesland, HANDSCHRIFT. Gr. W. VAN BoRSSÜM WAÄLKES, NAAR EEN UIT DE BEWERKT DOOR

DE TIEN GEBODEN, Provinciale Bibliotheek van Friesland, HANDSCHRIFT. Gr. W. VAN BoRSSÜM WAÄLKES, NAAR EEN UIT DE BEWERKT DOOR DE TIEN GEBODEN, NAAR EEN HANDSCHRIFT UIT DE Provinciale Bibliotheek van Friesland, BEWERKT DOOR Gr. W. VAN BoRSSÜM WAÄLKES, INLEIDING. In de Prov. bibliotheek van Friesland is een handschrift, dat de

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Het Witte Kerkje Huis ter Heide 25 december 2016 Voorganger: ds. Els van der Wal Organist: Miep Bakker Lector: Corrie Poelakker-Voogd 1 De Paaskaars brandt VOORBEREIDING

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK VAN. 111,1133WE Ell ONDER REDACTIE VAN. Dr. H. E. MOLTZER. Hoogleeraar te Groningen, Dr. JAN TE WINKEL

BIBLIOTHEEK VAN. 111,1133WE Ell ONDER REDACTIE VAN. Dr. H. E. MOLTZER. Hoogleeraar te Groningen, Dr. JAN TE WINKEL BIBLIOTHEEK VAN 111,1133WE Ell ONDER REDACTIE VAN Dr. H. E. MOLTZER Hoogleeraar te Groningen, EN Dr. JAN TE WINKEL Praeceptor aan het Gymnasium te Groningen. MET MEDEWERKING VAN Prof. W. G. BRILL, Prof.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Aansteken van de Paaskaars en de Kerstkaars

Aansteken van de Paaskaars en de Kerstkaars Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars en de Kerstkaars Stilte VOORBEREIDING Zingen: NLB 477: 1, 2, 3 en 4 1 2. Vrouwen: De hemelse engelen riepen eens de herders weg van de kudde

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 40 Lied 234 (Op Toonhoogte) Psalm 117 vers 1 Psalm 118 vers 12 en 14 Psalm 119 vers 1 en 3 Lied 444 (Op Toonhoogte) Psalm 40 vers

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 7 : 8-15, 44-60 Tekst : Handelingen 7 : 55-56 Psalm 73 : 10 Lied 44 : 1, 2 en 3 Opwekking 672 Opwekking 569 Lied 473 : 1, 2, 3,

Nadere informatie

Lijken op de Heer. heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn,... opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn

Lijken op de Heer. heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn,... opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn Lijken op de Heer heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn,... 755 689 opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn 1 Je bent bestemd om op Gods Zoon te lijken JHO 23112014

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Liturgie voor 1 mei 2016

Liturgie voor 1 mei 2016 Liturgie voor 1 mei 2016 Bijzondere dienst i.v.m. 100-jarige geboortedag van Dhr. A. Kroon. De dienst is in overleg met meneer Kroon voorbereid Motto: Psalm 71, 18: Nu ik oud geworden ben en grijs.. Voorganger:

Nadere informatie

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Orde voor de trouwdienst van Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Maranathakerk te Lunteren Voorganger: Ds. Jaap Hansum Ouderling: Mw. Tiny de Koning Organist/pianist: Dhr. Jan-Hendrik van Schothorst

Nadere informatie

God neemt een plaats

God neemt een plaats ORDE van DIENST voor vrijdag 25 december 2015 EERSTE KERSTDAG God neemt een plaats 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen voorganger: ds G.J.Krol Christelijke Muziekvereniging Prinses Marijke

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie