Verzekeringnemer Tussenpersoon 852í78 SAVIRO VERZEKERINGEN&HYPOTHEKEN WE MEERZICHT BERGWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringnemer Tussenpersoon 852í78 SAVIRO VERZEKERINGEN&HYPOTHEKEN WE MEERZICHT BERGWIJK"

Transcriptie

1 AppaÉementseigenanen pofisnummer Blad 1 Verzekeringnemer Tussenpersoon 852í78 SAVIRO VERZEKERINGEN&HYPOTHEKEN WE MEERZICHT BERGWIJK TICHELBERG 9 VALENBER LL ZOETERMEER 2716 LN ZoETERMEER Telefoonnummer (079) í Appartementseigenaren Bij het AppaÉementseigenaren kunt u kiezen uit de volgende ru brieken: A. Gebouwen Aa. Opstal Vereniging van Appartementseigenaren L. Bedriifsrechtsbijstand J. AansprakeliikheidvoorBedrijven N. Milieuschade Met ingang van verzekeren wi.l op grond van voorwaarden nr í506 de volgende rubrieken: De polisvoomaarden vindt u op De voonwaarden zijn ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, gevestigd te Den Haag, onder nummer Adres Bouwaard Gebruik SB -code(s) Risicoadres 1 TICHELBERG 'l-54 27I6LL ZOETERMEER van stêen en/of beton met harde dekking begane grond met de garages. 7000, vereniging van Apparlementseigenaren Rubriek A Gebouw Verzekerd gliect De opstal van het gebouw aan het risico-adres 1 Clausule(s) 9'1, 138, 1669 en '1933 Dekking Volgens de module(s) A, B, C van de Bijzondere Voorwaarden A. Gebouwenverz ekering en clau sule(s) Opruimingskosten 1Oo/" van het verzekerd bedrag Verzekeld bedrag Opstal (geindexeerd) ,- Eigen risico Per gebeurtenis, (geldt niet voor module A) 5m,- Als in de (Bijzondêre) voorwaarden of clausules een hoger eigen risico is vermeld, geldt het hogere èigen risico. Premie Van deze dekking per 6 maanden 850,08 Rubriek N Verzekeld object Clausule(s) 1669 Dekking Verzekerd bedrag Milieuschade Schade aan de verzekerde locatie 1 en schade aan derden Volgens voorwaarden en clausule(s) Totaal veftekerd bedrag voor schade aan de verzekerde locatie 500.U),- en schade van derden Prcmie Van deze dekking per 6 maanden 28,03 AEGON Schadêvêrzêkering N.V. Statutair qeveíigd t4's rávênhage

2 AEGON Zakenpakket voor de Vercniging van AppaÉementseigenaren pofisnummer Blad 2 Rubriek J Ingangsdatum Hoedanigheid Clausufe(s) Voorrisico AANSPRAKELIJKHEID AansPrakeliikheid De ingangsdalum van Rubriek J is De aansprakeliikheid van de verzekeringnemer in de hoedanigheid van vereniging die tot doel heeft de gemeenschappeliike belangen van al haar leden te behartigen. '1883, 1924, 1941,2511,2566 en 257'l is meeverzekerd vanaf 01-0í-20í3 Verzekerd(e) Per aanspraak voor Bèdrag(en) zaak' en lelselschade voor elke module m0,- Module I Algemene aan sprakelijkheid Met een maximum voor alle modulen tezamen per verzekeringsjaar van m0,- Voor zaakschade ten gevolge van brand en ontplofling maximaal per aanspraak als deel van het verzekerd bedrag met een maximum van 2 maal dit bedrag per verz ekeringsjaar 500.m0,- Eigen risico voor schade aan zaken 125,- Pr mie Tariefpremie per 6 maanden 170,02 Minimum premie voor bovengenoemde premies gezamenlijk 75,- Van deze dekking totaal per 6 maanden 17O,O2 VeEekeringnemer Premieverualdag Ingangsdatum ALGEMEEN Als verz ekeringnemer in dezin van de polisvoorwaarden geldt: Huiseigenaren Veren ig in g Meerzicht Bergwijk De premie is verschuldigd op Deoorspronkelijkeingangsdatumis0l-01'20'14 Contractsduur De einddatum Na deze einddatum wordt het AEGON Zakenpakket automatisch verlengd met telkens 'l jaar. U kunt uw AEGoN Zakenpakket elke dag opzeggen. Uw AEGON zakenpakket verzekering stopt dan'l maand later. Bijzonderheden De wiiziging betí ft Clausule(s) 90 nieuwe verzekering. Premie Van deze verzekering per 0 maanden í.048'í3 Pr mie tot Kosten Assurantie- Totaal te 0'l-O7-2o'14 belasting betalen 1.048,13 0,- 220, ,24

3 AppaÉementseigenanen pofisnummer Blad 3 CLAUSULE 90 Als risic!-adressen worden aangemerkt: Turíberg I t/m 51 en Tichelberg 1 t/m 54 te Zoetermeer. CLAUSULE 91 In de herbouwwaarde zi.in opgenomen: funderingen, bestrating, betonwanden, mnstructie, dakvloer inclusieí dakbedekking en betontegels, garagedeuren, schedingswanden tussen de garageboxen, hemelwalerafi/oeren, elektrische aansluitpunten, hekwerken, hellingbanen en bu itentrappen. CLAUSULE í38 FUNDAMENTEN De fundamenten van het (de) op het polisblad omschreven gebouw(en) zijn onder de verzekering beg repen. Onder fundamenten wordt verstaan de constructie waar het gebouw op rust, te rèkenen vanaf de onderkant van de laagst begaanbare vloer. CLAUSULE 1669 A PPA RTEMENTEN.CLAUSU LE Zolang de eigendom van het verzekerde gebouw gesplitst is in apparlementsrechten, gelden de volgende aanvu I len de voonr,/aard e n. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet oí de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de maatschappij lot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. Niettemin zal de maatschappi.i in zodanig geval gêrechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin cie betreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. lngeval van toepassing van artikel 5:136 lid 4 Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar gesch ieden aan de maatschappij. Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van ,- te boven, dan geschiedt zii op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerk afschrifi van de notulen van de vergadering. Ooor uitkering overeeokomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.

4 AEGON Zakenpakket voor de Vercniging van Appa rte mentseige na ne n polisnummer Blad 4 CLAUSULE 1883 VERENIGING VAN APPARTEMENTSEIGENAREN (V.V.E.) A. Extrainsluitingenaansprakelijkheidsverzekering '1. In aanvulling op het bepaalde in de polisvoonraarden bil "Verzekerden" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van de leden van de V.V.E. in hun hoedanigheid van appartementseigenaar. 2. De aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar is gedeld met uitsluiting van schade aan onroerende zaken. 3. De aansprakelijkheid van dê V.V.E. en de leden ten opzichte van elkaar is gedek met uitsluiling van schade aan onroerende zaken. B. On geva llen d ekkin g Alle in de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering opgenomen bepalingen zijn ook op de hierna omschreven ongevallendekking van toepassing, tenzii hiervan in de tekst uitdrukkelijk is aí9eweken. 1. Begripsomsch rijvingen 1.1. Verz ekerden Verzekerden zijn: a. elk lid van de V.V.E. mits ook woonachtig in één der appanementen van de V.V.E.; b. de met hem in gezinsverband samenwonende personen. '1.2 Ongeval Een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht, waarvan de aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen. Met een ongeval worde geliikgesteld de in 2.4 onischreven gebeuéenissêrr. Het ongeval moet hebben plaalsgevonden binnen de gemeen sch appelijke ruimten van de V.V.E. waaronder uitdrukkeliik ook is le verstaan: a. het dak:. b. gemeenschappelijke trappenhuizen en galerijen 1.3 Blijvendeinvaliditeit Bli.ivend oí gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel oí orgaan van het lichaam van de vê rzeke rde. 2. Omschrijving van de dekking 2.1 U itkering bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt 2.500,- uitgekeerd. Een uitkering wegens blijvende invaliditeit over hetzelíde ongeval wordl in mindering gebracht op de voor ovêrlijden verschuldigde uitkering. Terugvordering van een reeds verrichte uitkering zal niet plaatsvinden.

5 Appa rtementse ige nanen polisnummer Blad Uitkering bij blijvende invaliditeit Bii bliivende invaliditeit van de verzekerde als rêchtstreeks en uitsluilend gevolg van een ongeval wordt de uitkering vastgesteld, zodra de mate van blijvende invaliditeit medisch kan worden bepaald, maar uiterlijk twee iaar na het ongeval. De uitkering beloopt een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerd bedrag zijnde 5.000,- zoals hierna is aangegeven: bij algehele verlamming 1000 bij algehele geestesstoorn is looo/o bij algeheel (functie-)verlies van: het gezichtsvermogen van beide ogen 1007o het gezichtsvermogen van één oog 35V. het gehoor van beide oren 60% het gehoor van één oor 25ok een arm of hand 75Yo een duim 25"/. eên wijsvinger 15o/o elke overige vinger 'IOV. een been ofvoet TOYI een grote teen 1OY. elke overige teen 5Y. een nier of de milt loyo de reuk of de smaak 1OY. Van de hiervoor genoemde percentages wordt bij gedeeltelijk (functie-) verlies een evenredig deel u itg ekeerd In alle hier niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt een percentage vastgesteld naar de mate van blijvende invaliditeit zonder rekening le houden met het beroep van vezekerde Als een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, wordt de uitkering berekend volgens het vêrschil tussen het pêrcentage van bli.ivende invaliditeit voor en na het laatste ongevai Alle uitkeringen wegens blijvende invaliditeit onlstaan gedurende de looptijd van de verzekering zullen het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag nimmer kunnen overschrijden Als medisch kan worden vastgesteld, dat een ongeval blijvende invaliditeit tot gevolg zou hebben gehad, zal bij overlijden van verzekerde, anders dan als rechtstrêeks en uitsluitend gevolg van dal ongeval, recht op uitkering bestaan. Het u itkering percentage van het voor bliivende invaliditeit verzekerde bedrag wordt in een zodanig geval gesteld op het percentage dat op grond van de in het bezit van AEGON zijnde medische gegèvens zou zijn vastgesteld, als de verzekerde niet zou zijn overleden Als binnen zes maanden na het ongeval nog geen uitkering wegens blijvende invaliditeit kan worden vastgesteld, verleent AEGON een extra uitkering van 67o per jaar over de laler voor blijvende invaliditeit vast te stellen uitkering. Deze extra uitkering wordt berekend vanaf de zevende maand na het ongeval tot het moment, waarop de uitkering wegens blijvênde invaliditeit wordt verleend. 2.3 Bestaandeafi^rijkingen Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand oí door een lichamelijke of geesteliike afwijking van de verzekerde, wordt niet meer uitgekêerd dan wanneer het ongeval een geheel het ongeval een geheel valide en gezonde persoon zou zijn overkomen Het ondêr bepaalde is niet van toepassing, als de gevolgên ziin vergroot door een ongeval, waarvoor door deze verzekering recht op uitkering bestaat oí reeds uiïkering is verleênd Insluitingen Met een ongeval worden gelijkgesteld: acute vêrgiftiging, die niet is veroorzaak door ziekeverwekkers, door het gebruik van genêes-, genol-, bedwelmende, verdovende oí opwekkende middelen; besmetting door ziekevenwekkers als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het zich daarin begeven ter redding van mens oí dier; complicaties ên verergeringen van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van een medisch noodzakeliike behandeling; wondinfeclie en bloedvergifriging, rechtstreeks verband houdende met het ongewild binnenkrijgen van stoffen of vooí'werpen, met uitzondering van ziekeverwekkers;

6 Appa rtementseige na ren pofisnummer Blad verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding, etsing door bijtende vloeistoffen, blikseminslag of een anderê eleldrische ontlading; uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een ramp; verstuiking, onlwrichling en verscheuring van spier- en bandweeísels, mits deze letsels plotseling ziin ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen; koepokken, miltvuur, sarmptes- en bollenschurfi, ringworm (trichophytie) en zielde van Bang. Niet als een ongeval of ongevalsgevolg zullen worden beschouwd: ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussenwervelsch ijf (hernia nuclei pulposi) Uitslu itingen Van de dekking zijn uitgesloten ongevallen aan de verzekerde overkomen: door opzet van de verz ekerde oí van iemand, die belang heefl bij de uitkering; tiidens het plegen van een misdriií (ook) door de verzekerde; bi.i vechtpartijen of waagstukken, anders dan tot (zelf-)verdediging, redding oí behoud van personen, dieren oí goederen; door - hetzij direct, hetzij indirect - gewapend mnflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer oí muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begrips omschriivingen, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bii de gíiflie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn gedeponeerd onder nummer'136/'1981; door oí in verband met atoomkern reaclies, tenzij als gevolg van een geneeskundige behandeling over een ongeval; door misbruik van alcohol of het gebruik van genees-, kalmerende, verdovende of opwekkende middelen, anders dan op medisch voorschrifi. 3. Schade 3.1 Verplichtingena een ongeval 3.'1.1 AEGON dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden in kennis ie worden gesteld van een ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen onlsiaan. Als de melding later plaatsvindt, kan toch recht op uitkering bestaan, mits wordt aangetoond, dat: - de invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg van een ongeval is. - de gevolgen van het ongeval niet zijn vergroot door een ziekelijke toestand of door een lichameliike oí geêstelijke aíwijking van de verz ekerde, - de verzekerde in alle opzichten de voorschriffen van de behandelende arts heeff opgevolgd Bij overlijden van de verzekerde is de verzekering nemer verplicht AEGON hiervan in kennis te stellen uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of de crematie; Bij overlijden van de verzekerde ziin de begunstigden verplicht desgevraagd hun medewerking te verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak. De verzekerde is verplicht: zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogêlijke tè doen om zijn herstele bevordere n; 3.'1.5. zich desgevraagd op kosten van AEGON te laten onderzoeken door een door AEGON aan te wiizen aés of zich voor een ondercoek te laten opnemen in een door AEGON aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting; AEGON te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen; 3.'1.7. alle door AEGON nodig geoordeelde gegevens te verstrekken ofte doen verstrekkên aan AEGON oí aan de door haar aangewezen deskundigen en geen feiten oí omstandigheden te veízwijgen, die voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit van belang zijn; AEGON terstond op de hoogte te brengen van zijn geheel oí gedeeltelijk herstel. Er bestaat geen recht op uitkering, als één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van AEGON zijn geschaad Vaststelling van de uitkering 3.2.'1. De omvang van de uitkering en de mate van bliivende invaliditeit worden door AEGON vastgestêld aan de hand van gegevens van medische en andere deskundigen. Voor de in het buitenland verblijvende verzekerde zal deze vaststêlling in Nederland plaatsvinden naar Nederlandse maatstaven en begrippen Van de onder 3.2.'1. bedoêlde vaststelling zal zo spoedig mogelijk na onlvangst van alle voor de vaststelling noodzakeli.ike gêgevens aan de verzekerde oí- bij overliiden van de verzekerde :.,aan degene, die aanspraak heeft op de uitkering bii overlijden, mededeling worden gedaan.

7 EGON 's*f- - KOPIE-POLIS AEGON Zakenpakket voor de Vercniging van Appa rtementseigenanen polisnummer Blad Betaling van de uitkering 3.3.'1. AEGON is verplicht binnen 30 dagen na de vaststelling van een uitkering tot betaling overle gaan De uitkering wordt gedaan aan de verzekerdê, bij diens overlijden aan zijn rechtverkriigenden De Staat der Nederlanden zal nimmer als begunstigde worden aangemerkt. 4. Samenloop met Opstalverz ekering Als deze verzekering in combinatie loopt met een bij AEGON gesloten Opstalverz ekering en laatstbedoelde verzekering om die reden dan ook komt te vervallen, behoudt AEGON zich het recht voor om de premie en voorwaarden van de onderhavige verzekering aan te passen. CLAUSULE 1924 ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Niet is verz ekerd de aansprakeliikheid voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het niet, of niet tijdig uilvoeren van onderhoud. Bij een schade dient verzekeringnemer genoegzaam aan le tonen dat de schade geen gevolg is van en geen verband houdt met dergeliik achterstallig onderhoud. CLAUSULE 1933 GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERIN G Bii schade wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Deze garantie is gebaseerd op de waardebepaling door HDS Groep B.V. d.d. 25-0S Deze waardebepaling heeft de kracht van padijentaxatie. De garantie geldt uitsluitend voor de getaxeerde opstal(len) en/of inventaris(sen) is van kracht vanaf het moment dat; - HOS Groep B.V. heefi getaxeerd, of - De op basis van de Digitale Waarde Bepaling applicatie van HDS Groep B.V. vastgestelde verzekerde som is doorgegeven aan AEGON. Deze garantie blijfr geldig tot 5 jaar na de datum van de waardebepaling. De garantie vervalt indien wijzigingen, die gevolgen hebben voor de waarde van het (de) verzekerde object(en) worden doorgevoerd zoals verbouwing, aanbouw, aanschaf nieuwe inventaris oí apparatuur, etc. Dit is niet van toepassing bij wijzigingen in de verzekerde bedragen als gevolg van het toepassen van indexering. De waardegrondslag voor gebouwen is herbouwwaarde. De waardegrondslag voor inventaris is nieuwwaarde. CLAUSULE 1941 UITSLUITING INGRIJPENDE BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN Niet is verzekerd de aansprakelijkh eid voor schade door renovatie-, restauratie-, installatie- en andere ingrijpende bouwkundige werkzaamheden. CLAUSULE 2511 UITSLUITING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Niet is verzêkèrd de aansprakelilkheid voor schade zoals omschreven in dê Module "Werkgeversaansprakelijkheid".

8 AppaÉementseigenanen pofisnummer Blad 8 CLAUSULE 2566 UITSLUITING ARBEIDSONGEVALLEN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID Niet is verzekerd de dekking zoals omschreven in Module "Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid" CLAUSULE 2571 UITSLUITING PRO DU CTE NAA N S PRA KE LIJ KH E ID Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in Module " Prod u cten aan spra kelij kh eid ". Het bepaalde in de polisvoorwaarden bij "Kantinerisim" blijft onverminderd van kracht. Den Haag, I januari 2014

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie

FUNDAMENTEN De fundamenten van het (de) op het polisblad omschreven gebouw(en) zijn onder de verzekering begrepen.

FUNDAMENTEN De fundamenten van het (de) op het polisblad omschreven gebouw(en) zijn onder de verzekering begrepen. CLAUSULE 138 FUNDAMENTEN De fundamenten van het (de) op het polisblad omschreven gebouw(en) zijn onder de verzekering begrepen. Onder fundamenten wordt verstaan de constructie waar het gebouw op rust,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering nr. 1349 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde: degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van het motorrijtuig. 1.2

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde: degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van het motorrijtuig. 1.2

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

SNS Ongevallenverzekering Voorwaarden van verzekering

SNS Ongevallenverzekering Voorwaarden van verzekering SNS Ongevallenverzekering Voorwaarden van verzekering ONG99/EURO Voorwaarden van verzekering. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen Artikel 1 Adres en verhuizing Artikel 2 Premiebetaling Artikel 3 Wijziging

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

POLISBANK. Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1357,. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking .: 22.4 2.2.5 22.

POLISBANK. Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1357,. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking .: 22.4 2.2.5 22. Cl Gescand~ POLISBANK Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1357,. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Begripsomschrijvingen Verzekerde: degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon

Nadere informatie

Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. S 42168 d

Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. S 42168 d Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317.02

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317.02 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste

Nadere informatie

Voorwaarden Privé-AOV nr Begripsomschrijvingen. 2. Dekking

Voorwaarden Privé-AOV nr Begripsomschrijvingen. 2. Dekking Voorwaarden Privé-AOV nr. 1263 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen 7. Duur en einde van de verzekering

Nadere informatie

1.3 Rubriek A: De periode gedurende de eerste 365 dagen van arbeidsongeschiktheid.

1.3 Rubriek A: De periode gedurende de eerste 365 dagen van arbeidsongeschiktheid. Voorwaarden Premie-Terug- Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor De Ondernemer nr 1280 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Dekking 6. Wijzigingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3009

Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 AEGON Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 U heeft bij ons een ongevallenverzekering afgesloten. Dan wilt u graag weten wat de afspraken zijn. Bijvoorbeeld over wat u verzekerd heeft en

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Ongevallenverzekering nr. 1349 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Rubrieksvoorwaarden In deze rubrieks voorwaarden zijn per dekking de rechten en de plichten van verzekerde en die van ons omschreven. Welke dekking(en) voor verzekerde van

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Preventie en Reïntegratie Optierecht Wijzigingen Duur en einde van de verzekering

Preventie en Reïntegratie Optierecht Wijzigingen Duur en einde van de verzekering Voorwaarden Premie-Terug- Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor de Ondernemer nr. 1340 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken 1. 2. 3. 4. 5. Begripsomschrijvingen Dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor de Ondernemer nr. 1387 1

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor de Ondernemer nr. 1387 1 Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor de Ondernemer nr. 1387 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken 1. Begripsomschrijvingen 6. Preventie en Reïntegratie 2. Dekking 7.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren winterthur Winterthur Postbus 83000 Schadeverzekering Maatschappij 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bestuurder 1.2 Motorrijtuig 1.3 Ongeval 1.4 Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK)

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering ten behoeve van inzittenden van auto's Verzekeringsvoorwaarden INZ 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Elders Lopende verzekeringen Artikel 6 Indien op het moment van de schade de verzekerde voorwerpen ook elders tegen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Ongevallenverzekering nr. 1349 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 405-76 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Omvang van de dekking 2 Invloed van bestaande

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-84 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Dekkingsgebied 2 Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A) 3 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017)

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden Alle werknemers

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden Polis voorwaarden Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Verzekeringsgebied 3 Dekking 4 Uitsluiting 5 Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit 6 Invloed van bestaande

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval 2 11

Nadere informatie

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks Allianz Global Risks Nederland Global Risks Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Verzekerde Art. 3 Omvang van de dekking Art. 4 Uitsluitingen Art. 5 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 6 Uitkering bij blijvende

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

IAK Ongevallenverzekering

IAK Ongevallenverzekering IAK Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden OG13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Ongevallenverzekering OG13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Ongevallenverzekering Particulieren 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 481-97 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op

Nadere informatie

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN Voorwaarden modelnummer ZP-V1008 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst.

Nadere informatie

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden (A) Art. 5 Uitkering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 8.0096.00.0504 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1. EAG Polis Algemene Voorwaarden EAG-POI15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland. 1.2

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Ongevallen

Expat Pakket Collectief Ongevallen Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102 VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET Model 18320-0102 ALGEMENE VOORWAARDEN d e f Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1 maatschappij:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG)

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG) Bijzondere voorwaarden Ongevallendekking 1. Nadere begripsomschrijvingen 2. Uitkering bij overlijden 3. Uitkering bij blijvende invaliditeit 4. Dekkingsgebied 5. Repatriëring na overlijden 6. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01

Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01 Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01 Heeft u een ongeval gekregen? En verliest u daardoor een vinger, hand, teen, voet, oog, neus, oor of (een deel van) uw arm of been? Of hebt u daaraan

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij 0POLISdiifi Winterthur Winterthur Schedevenekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier Ongevallenverzekering voor particulieren 11 Ob Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel voor:

Verzekeringsvoorstel voor: Verzekeringsvoorstel voor Nederlandse Wielren Bond Dintel 4 5711 KE SOMEREN Tussenpersoon Schouten Zekerheid Telefoonnummer tussenpersoon (010) 288 44 44 Verzekeraar N.V. Interpolis Schade, Postbus 90106,

Nadere informatie

Aegon Ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 3009

Aegon Ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 3009 Aegon Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden nr. 3009 S 42435 b september 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Als uzelf 3 1.3 Als uzelf en uw partner 3 1.4 Als uzelf met

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze?

Nadere informatie

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1320

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1320 AEGON Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden nr. 1320 Inhoudsopgave Pagina Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht 4 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10) Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde van de verzekering 8 Slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur POLIS Winterthur Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 2 12a Ongevallenverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden 1 De overeenkomst 11 Begunstiging 2

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Als uzelf 1.3 Als uzelf en uw partner

Nadere informatie

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs.

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs. VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE Bheticketing.com Bheticketing.com, Breedstraat 50, 8911 GJ Leeuwarden Contact Stuur ons een e-mail via help@getickt.com Soort garantie Annuleringsgarantie Garantie gerechtigde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Ongevallen AEGOV08 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI NnL Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie