Verzekeringnemer Tussenpersoon 852í78 SAVIRO VERZEKERINGEN&HYPOTHEKEN WE MEERZICHT BERGWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringnemer Tussenpersoon 852í78 SAVIRO VERZEKERINGEN&HYPOTHEKEN WE MEERZICHT BERGWIJK"

Transcriptie

1 AppaÉementseigenanen pofisnummer Blad 1 Verzekeringnemer Tussenpersoon 852í78 SAVIRO VERZEKERINGEN&HYPOTHEKEN WE MEERZICHT BERGWIJK TICHELBERG 9 VALENBER LL ZOETERMEER 2716 LN ZoETERMEER Telefoonnummer (079) í Appartementseigenaren Bij het AppaÉementseigenaren kunt u kiezen uit de volgende ru brieken: A. Gebouwen Aa. Opstal Vereniging van Appartementseigenaren L. Bedriifsrechtsbijstand J. AansprakeliikheidvoorBedrijven N. Milieuschade Met ingang van verzekeren wi.l op grond van voorwaarden nr í506 de volgende rubrieken: De polisvoomaarden vindt u op De voonwaarden zijn ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, gevestigd te Den Haag, onder nummer Adres Bouwaard Gebruik SB -code(s) Risicoadres 1 TICHELBERG 'l-54 27I6LL ZOETERMEER van stêen en/of beton met harde dekking begane grond met de garages. 7000, vereniging van Apparlementseigenaren Rubriek A Gebouw Verzekerd gliect De opstal van het gebouw aan het risico-adres 1 Clausule(s) 9'1, 138, 1669 en '1933 Dekking Volgens de module(s) A, B, C van de Bijzondere Voorwaarden A. Gebouwenverz ekering en clau sule(s) Opruimingskosten 1Oo/" van het verzekerd bedrag Verzekeld bedrag Opstal (geindexeerd) ,- Eigen risico Per gebeurtenis, (geldt niet voor module A) 5m,- Als in de (Bijzondêre) voorwaarden of clausules een hoger eigen risico is vermeld, geldt het hogere èigen risico. Premie Van deze dekking per 6 maanden 850,08 Rubriek N Verzekeld object Clausule(s) 1669 Dekking Verzekerd bedrag Milieuschade Schade aan de verzekerde locatie 1 en schade aan derden Volgens voorwaarden en clausule(s) Totaal veftekerd bedrag voor schade aan de verzekerde locatie 500.U),- en schade van derden Prcmie Van deze dekking per 6 maanden 28,03 AEGON Schadêvêrzêkering N.V. Statutair qeveíigd t4's rávênhage

2 AEGON Zakenpakket voor de Vercniging van AppaÉementseigenaren pofisnummer Blad 2 Rubriek J Ingangsdatum Hoedanigheid Clausufe(s) Voorrisico AANSPRAKELIJKHEID AansPrakeliikheid De ingangsdalum van Rubriek J is De aansprakeliikheid van de verzekeringnemer in de hoedanigheid van vereniging die tot doel heeft de gemeenschappeliike belangen van al haar leden te behartigen. '1883, 1924, 1941,2511,2566 en 257'l is meeverzekerd vanaf 01-0í-20í3 Verzekerd(e) Per aanspraak voor Bèdrag(en) zaak' en lelselschade voor elke module m0,- Module I Algemene aan sprakelijkheid Met een maximum voor alle modulen tezamen per verzekeringsjaar van m0,- Voor zaakschade ten gevolge van brand en ontplofling maximaal per aanspraak als deel van het verzekerd bedrag met een maximum van 2 maal dit bedrag per verz ekeringsjaar 500.m0,- Eigen risico voor schade aan zaken 125,- Pr mie Tariefpremie per 6 maanden 170,02 Minimum premie voor bovengenoemde premies gezamenlijk 75,- Van deze dekking totaal per 6 maanden 17O,O2 VeEekeringnemer Premieverualdag Ingangsdatum ALGEMEEN Als verz ekeringnemer in dezin van de polisvoorwaarden geldt: Huiseigenaren Veren ig in g Meerzicht Bergwijk De premie is verschuldigd op Deoorspronkelijkeingangsdatumis0l-01'20'14 Contractsduur De einddatum Na deze einddatum wordt het AEGON Zakenpakket automatisch verlengd met telkens 'l jaar. U kunt uw AEGoN Zakenpakket elke dag opzeggen. Uw AEGON zakenpakket verzekering stopt dan'l maand later. Bijzonderheden De wiiziging betí ft Clausule(s) 90 nieuwe verzekering. Premie Van deze verzekering per 0 maanden í.048'í3 Pr mie tot Kosten Assurantie- Totaal te 0'l-O7-2o'14 belasting betalen 1.048,13 0,- 220, ,24

3 AppaÉementseigenanen pofisnummer Blad 3 CLAUSULE 90 Als risic!-adressen worden aangemerkt: Turíberg I t/m 51 en Tichelberg 1 t/m 54 te Zoetermeer. CLAUSULE 91 In de herbouwwaarde zi.in opgenomen: funderingen, bestrating, betonwanden, mnstructie, dakvloer inclusieí dakbedekking en betontegels, garagedeuren, schedingswanden tussen de garageboxen, hemelwalerafi/oeren, elektrische aansluitpunten, hekwerken, hellingbanen en bu itentrappen. CLAUSULE í38 FUNDAMENTEN De fundamenten van het (de) op het polisblad omschreven gebouw(en) zijn onder de verzekering beg repen. Onder fundamenten wordt verstaan de constructie waar het gebouw op rust, te rèkenen vanaf de onderkant van de laagst begaanbare vloer. CLAUSULE 1669 A PPA RTEMENTEN.CLAUSU LE Zolang de eigendom van het verzekerde gebouw gesplitst is in apparlementsrechten, gelden de volgende aanvu I len de voonr,/aard e n. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet oí de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de maatschappij lot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. Niettemin zal de maatschappi.i in zodanig geval gêrechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin cie betreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. lngeval van toepassing van artikel 5:136 lid 4 Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar gesch ieden aan de maatschappij. Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van ,- te boven, dan geschiedt zii op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerk afschrifi van de notulen van de vergadering. Ooor uitkering overeeokomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.

4 AEGON Zakenpakket voor de Vercniging van Appa rte mentseige na ne n polisnummer Blad 4 CLAUSULE 1883 VERENIGING VAN APPARTEMENTSEIGENAREN (V.V.E.) A. Extrainsluitingenaansprakelijkheidsverzekering '1. In aanvulling op het bepaalde in de polisvoonraarden bil "Verzekerden" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van de leden van de V.V.E. in hun hoedanigheid van appartementseigenaar. 2. De aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar is gedeld met uitsluiting van schade aan onroerende zaken. 3. De aansprakelijkheid van dê V.V.E. en de leden ten opzichte van elkaar is gedek met uitsluiling van schade aan onroerende zaken. B. On geva llen d ekkin g Alle in de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering opgenomen bepalingen zijn ook op de hierna omschreven ongevallendekking van toepassing, tenzii hiervan in de tekst uitdrukkelijk is aí9eweken. 1. Begripsomsch rijvingen 1.1. Verz ekerden Verzekerden zijn: a. elk lid van de V.V.E. mits ook woonachtig in één der appanementen van de V.V.E.; b. de met hem in gezinsverband samenwonende personen. '1.2 Ongeval Een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht, waarvan de aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen. Met een ongeval worde geliikgesteld de in 2.4 onischreven gebeuéenissêrr. Het ongeval moet hebben plaalsgevonden binnen de gemeen sch appelijke ruimten van de V.V.E. waaronder uitdrukkeliik ook is le verstaan: a. het dak:. b. gemeenschappelijke trappenhuizen en galerijen 1.3 Blijvendeinvaliditeit Bli.ivend oí gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel oí orgaan van het lichaam van de vê rzeke rde. 2. Omschrijving van de dekking 2.1 U itkering bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt 2.500,- uitgekeerd. Een uitkering wegens blijvende invaliditeit over hetzelíde ongeval wordl in mindering gebracht op de voor ovêrlijden verschuldigde uitkering. Terugvordering van een reeds verrichte uitkering zal niet plaatsvinden.

5 Appa rtementse ige nanen polisnummer Blad Uitkering bij blijvende invaliditeit Bii bliivende invaliditeit van de verzekerde als rêchtstreeks en uitsluilend gevolg van een ongeval wordt de uitkering vastgesteld, zodra de mate van blijvende invaliditeit medisch kan worden bepaald, maar uiterlijk twee iaar na het ongeval. De uitkering beloopt een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerd bedrag zijnde 5.000,- zoals hierna is aangegeven: bij algehele verlamming 1000 bij algehele geestesstoorn is looo/o bij algeheel (functie-)verlies van: het gezichtsvermogen van beide ogen 1007o het gezichtsvermogen van één oog 35V. het gehoor van beide oren 60% het gehoor van één oor 25ok een arm of hand 75Yo een duim 25"/. eên wijsvinger 15o/o elke overige vinger 'IOV. een been ofvoet TOYI een grote teen 1OY. elke overige teen 5Y. een nier of de milt loyo de reuk of de smaak 1OY. Van de hiervoor genoemde percentages wordt bij gedeeltelijk (functie-) verlies een evenredig deel u itg ekeerd In alle hier niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt een percentage vastgesteld naar de mate van blijvende invaliditeit zonder rekening le houden met het beroep van vezekerde Als een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, wordt de uitkering berekend volgens het vêrschil tussen het pêrcentage van bli.ivende invaliditeit voor en na het laatste ongevai Alle uitkeringen wegens blijvende invaliditeit onlstaan gedurende de looptijd van de verzekering zullen het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag nimmer kunnen overschrijden Als medisch kan worden vastgesteld, dat een ongeval blijvende invaliditeit tot gevolg zou hebben gehad, zal bij overlijden van verzekerde, anders dan als rechtstrêeks en uitsluitend gevolg van dal ongeval, recht op uitkering bestaan. Het u itkering percentage van het voor bliivende invaliditeit verzekerde bedrag wordt in een zodanig geval gesteld op het percentage dat op grond van de in het bezit van AEGON zijnde medische gegèvens zou zijn vastgesteld, als de verzekerde niet zou zijn overleden Als binnen zes maanden na het ongeval nog geen uitkering wegens blijvende invaliditeit kan worden vastgesteld, verleent AEGON een extra uitkering van 67o per jaar over de laler voor blijvende invaliditeit vast te stellen uitkering. Deze extra uitkering wordt berekend vanaf de zevende maand na het ongeval tot het moment, waarop de uitkering wegens blijvênde invaliditeit wordt verleend. 2.3 Bestaandeafi^rijkingen Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand oí door een lichamelijke of geesteliike afwijking van de verzekerde, wordt niet meer uitgekêerd dan wanneer het ongeval een geheel het ongeval een geheel valide en gezonde persoon zou zijn overkomen Het ondêr bepaalde is niet van toepassing, als de gevolgên ziin vergroot door een ongeval, waarvoor door deze verzekering recht op uitkering bestaat oí reeds uiïkering is verleênd Insluitingen Met een ongeval worden gelijkgesteld: acute vêrgiftiging, die niet is veroorzaak door ziekeverwekkers, door het gebruik van genêes-, genol-, bedwelmende, verdovende oí opwekkende middelen; besmetting door ziekevenwekkers als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het zich daarin begeven ter redding van mens oí dier; complicaties ên verergeringen van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van een medisch noodzakeliike behandeling; wondinfeclie en bloedvergifriging, rechtstreeks verband houdende met het ongewild binnenkrijgen van stoffen of vooí'werpen, met uitzondering van ziekeverwekkers;

6 Appa rtementseige na ren pofisnummer Blad verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding, etsing door bijtende vloeistoffen, blikseminslag of een anderê eleldrische ontlading; uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een ramp; verstuiking, onlwrichling en verscheuring van spier- en bandweeísels, mits deze letsels plotseling ziin ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen; koepokken, miltvuur, sarmptes- en bollenschurfi, ringworm (trichophytie) en zielde van Bang. Niet als een ongeval of ongevalsgevolg zullen worden beschouwd: ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussenwervelsch ijf (hernia nuclei pulposi) Uitslu itingen Van de dekking zijn uitgesloten ongevallen aan de verzekerde overkomen: door opzet van de verz ekerde oí van iemand, die belang heefl bij de uitkering; tiidens het plegen van een misdriií (ook) door de verzekerde; bi.i vechtpartijen of waagstukken, anders dan tot (zelf-)verdediging, redding oí behoud van personen, dieren oí goederen; door - hetzij direct, hetzij indirect - gewapend mnflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer oí muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begrips omschriivingen, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bii de gíiflie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn gedeponeerd onder nummer'136/'1981; door oí in verband met atoomkern reaclies, tenzij als gevolg van een geneeskundige behandeling over een ongeval; door misbruik van alcohol of het gebruik van genees-, kalmerende, verdovende of opwekkende middelen, anders dan op medisch voorschrifi. 3. Schade 3.1 Verplichtingena een ongeval 3.'1.1 AEGON dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden in kennis ie worden gesteld van een ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen onlsiaan. Als de melding later plaatsvindt, kan toch recht op uitkering bestaan, mits wordt aangetoond, dat: - de invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg van een ongeval is. - de gevolgen van het ongeval niet zijn vergroot door een ziekelijke toestand of door een lichameliike oí geêstelijke aíwijking van de verz ekerde, - de verzekerde in alle opzichten de voorschriffen van de behandelende arts heeff opgevolgd Bij overlijden van de verzekerde is de verzekering nemer verplicht AEGON hiervan in kennis te stellen uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of de crematie; Bij overlijden van de verzekerde ziin de begunstigden verplicht desgevraagd hun medewerking te verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak. De verzekerde is verplicht: zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogêlijke tè doen om zijn herstele bevordere n; 3.'1.5. zich desgevraagd op kosten van AEGON te laten onderzoeken door een door AEGON aan te wiizen aés of zich voor een ondercoek te laten opnemen in een door AEGON aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting; AEGON te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen; 3.'1.7. alle door AEGON nodig geoordeelde gegevens te verstrekken ofte doen verstrekkên aan AEGON oí aan de door haar aangewezen deskundigen en geen feiten oí omstandigheden te veízwijgen, die voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit van belang zijn; AEGON terstond op de hoogte te brengen van zijn geheel oí gedeeltelijk herstel. Er bestaat geen recht op uitkering, als één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van AEGON zijn geschaad Vaststelling van de uitkering 3.2.'1. De omvang van de uitkering en de mate van bliivende invaliditeit worden door AEGON vastgestêld aan de hand van gegevens van medische en andere deskundigen. Voor de in het buitenland verblijvende verzekerde zal deze vaststêlling in Nederland plaatsvinden naar Nederlandse maatstaven en begrippen Van de onder 3.2.'1. bedoêlde vaststelling zal zo spoedig mogelijk na onlvangst van alle voor de vaststelling noodzakeli.ike gêgevens aan de verzekerde oí- bij overliiden van de verzekerde :.,aan degene, die aanspraak heeft op de uitkering bii overlijden, mededeling worden gedaan.

7 EGON 's*f- - KOPIE-POLIS AEGON Zakenpakket voor de Vercniging van Appa rtementseigenanen polisnummer Blad Betaling van de uitkering 3.3.'1. AEGON is verplicht binnen 30 dagen na de vaststelling van een uitkering tot betaling overle gaan De uitkering wordt gedaan aan de verzekerdê, bij diens overlijden aan zijn rechtverkriigenden De Staat der Nederlanden zal nimmer als begunstigde worden aangemerkt. 4. Samenloop met Opstalverz ekering Als deze verzekering in combinatie loopt met een bij AEGON gesloten Opstalverz ekering en laatstbedoelde verzekering om die reden dan ook komt te vervallen, behoudt AEGON zich het recht voor om de premie en voorwaarden van de onderhavige verzekering aan te passen. CLAUSULE 1924 ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Niet is verz ekerd de aansprakeliikheid voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het niet, of niet tijdig uilvoeren van onderhoud. Bij een schade dient verzekeringnemer genoegzaam aan le tonen dat de schade geen gevolg is van en geen verband houdt met dergeliik achterstallig onderhoud. CLAUSULE 1933 GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERIN G Bii schade wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Deze garantie is gebaseerd op de waardebepaling door HDS Groep B.V. d.d. 25-0S Deze waardebepaling heeft de kracht van padijentaxatie. De garantie geldt uitsluitend voor de getaxeerde opstal(len) en/of inventaris(sen) is van kracht vanaf het moment dat; - HOS Groep B.V. heefi getaxeerd, of - De op basis van de Digitale Waarde Bepaling applicatie van HDS Groep B.V. vastgestelde verzekerde som is doorgegeven aan AEGON. Deze garantie blijfr geldig tot 5 jaar na de datum van de waardebepaling. De garantie vervalt indien wijzigingen, die gevolgen hebben voor de waarde van het (de) verzekerde object(en) worden doorgevoerd zoals verbouwing, aanbouw, aanschaf nieuwe inventaris oí apparatuur, etc. Dit is niet van toepassing bij wijzigingen in de verzekerde bedragen als gevolg van het toepassen van indexering. De waardegrondslag voor gebouwen is herbouwwaarde. De waardegrondslag voor inventaris is nieuwwaarde. CLAUSULE 1941 UITSLUITING INGRIJPENDE BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN Niet is verzekerd de aansprakelijkh eid voor schade door renovatie-, restauratie-, installatie- en andere ingrijpende bouwkundige werkzaamheden. CLAUSULE 2511 UITSLUITING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Niet is verzêkèrd de aansprakelilkheid voor schade zoals omschreven in dê Module "Werkgeversaansprakelijkheid".

8 AppaÉementseigenanen pofisnummer Blad 8 CLAUSULE 2566 UITSLUITING ARBEIDSONGEVALLEN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID Niet is verzekerd de dekking zoals omschreven in Module "Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid" CLAUSULE 2571 UITSLUITING PRO DU CTE NAA N S PRA KE LIJ KH E ID Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in Module " Prod u cten aan spra kelij kh eid ". Het bepaalde in de polisvoorwaarden bij "Kantinerisim" blijft onverminderd van kracht. Den Haag, I januari 2014

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden DFD Maatwerk Pakket voor particulieren 2008 rubriek ongevallen voor het gezin

Voorwaarden DFD Maatwerk Pakket voor particulieren 2008 rubriek ongevallen voor het gezin Voorwaarden DFD Maatwerk Pakket voor particulieren 2008 rubriek ongevallen voor het gezin Polisvoorwaarden nr. 3102DFD 1 Algemene Voorwaarden De voorwaarden die op de verzekerde rubriek betrekking hebben,

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN VO06-01(AV) ONGEVALLENVERZEKERING VOOR SPORTVERENIGINGEN. Inhoudsopgave

VERZEKERINGSVOORWAARDEN VO06-01(AV) ONGEVALLENVERZEKERING VOOR SPORTVERENIGINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VO06-01(AV) ONGEVALLENVERZEKERING VOOR SPORTVERENIGINGEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Uitbreiding begrip ongeval 2 Dekking 3 Bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand

Nadere informatie

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

ALGEMENE EN BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE EN BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1 Strekking van de verzekering 2 Grondslag van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model OE 03.2.08 A Collectieve Ongevallenverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving van de dekking 1 Strekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Persoonlijke Ongevallenverzekering Model O 03.2.07 B

Algemene Voorwaarden. Persoonlijke Ongevallenverzekering Model O 03.2.07 B Persoonlijke Ongevallenverzekering Model O 03.2.07 B Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AV100-01/1 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AV100-01/1 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN AV100-01/1 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Uitbreiding begrip ongeval 2 Dekking 3 Bestaande invaliditeit of ziekelijke

Nadere informatie

Ongevallenverzekering ONG 1.1

Ongevallenverzekering ONG 1.1 Ongevallenverzekering ONG 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Begunstiging 43 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-97 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Dekkingsgebied 2 Begrip ongeval 3 Recht op uitkering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Goed Werkgeverschap Verzekering R32A1401. Goed Werkgeverschap Verzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Goed Werkgeverschap Verzekering R32A1401. Goed Werkgeverschap Verzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Goed Werkgeverschap Verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekeringnemer (werkgever) De werkgever in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar

Nadere informatie

Kruidvat Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 5000K

Kruidvat Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 5000K Kruidvat Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 5000K Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 3 Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening 9 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid 9 Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallen 0112. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallen 0112. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Begunstigde(n) 1.2 Blijvende invaliditeit 1.3 Gebeurtenis 1.4 Geneeskundige kosten 1.5 Ongeval 1.6 Onzeker voorval 1.7 Verzekerden 1.8 Ziekenhuis 1.9

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Polismantel 400-92 Ongevallenverzekering Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1 Omschrijving van de dekking Grondslag van de verzekering 2 Dekkingsgebied 3 Het begrip ongeval

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Verzekerde Art. 3 Omvang van de dekking Art. 4 Uitsluitingen Art. 5 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 6 Uitkering bij blijvende

Nadere informatie

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding

Nadere informatie

Exploitantenpolis Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering 2010

Exploitantenpolis Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering 2010 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voorzover de uitkering,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007 Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007 Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Begunstigde(n) 1.2 Blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen individueel P86A1301. Ongevallenverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Ongevallen individueel P86A1301. Ongevallenverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Ongevallenverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekeraar N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, Postbus 7110, 6503 GP Nijmegen, NL. Vergunningnummer:

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000 AEGON Autoverzekering Online Polisvoorwaarden nr. 5000 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 481-97 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden. Gezinsongevallen FGD 2013-01

Voorwaarden. Gezinsongevallen FGD 2013-01 Voorwaarden Gezinsongevallen FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Uitsluitingen 6 Artikel 4 Schade 7 Artikel 5

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model OE 03.2.08 B Collectieve Ongevallenverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving van de dekking 1 Strekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aevitae Ongevallen 14. Aevitae Ongevallen 14. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Aevitae Ongevallen 14. Aevitae Ongevallen 14. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Aevitae Ongevallen 14 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie