Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:"

Transcriptie

1 Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2014 Instellingen De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. VGZ Contractmanagement EHV R4132 Postbus AK EINDHOVEN En B De Zorgaanbieder: Naam Praktijk Adres: Postcode/Plaats : Correspondentieadres: Postcode/Plaats: AGB code organisatie: Kamer van Koophandelnummer: Bankrekeningnummer: <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> «CPP_Postcode» «CPP_Plaats» «CPP_Straat» «CPP_Huisnummer_totaal» «CPV_Postcode» «CPV_Plaats»<AGB> <bankrekeningnummer> Verder aangeduid als de Zorgaanbieder ; Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: Zorgovereenkomst Fysiotherapie VGZ 2014 Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 Bijlage 1: Zorgverzekeraar en Merken Bijlage 2: Tarieven en nadere voorwaarden Bijlage 3: Verpanding van vorderingen Bijlage 4: Protocol paramedische zorg op scholen

2 Prestaties en tarieven Artikel 1 Prestaties Artikel 1a Fysiotherapeutische zorg 1. De Zorgaanbieder levert fysiotherapeutische zorg aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar voor zover zij op deze zorg zijn aangewezen en zich tot de zorgaanbieder hebben gewend. De fysiotherapeutische zorg omvat de fysiotherapeutische zorg voor zover die behoort tot de aanspraak van verzekerden op grond van de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekeringen van de Zorgverzekeraar. 2. De zorg als omschreven in lid 1 van dit artikel zal worden geleverd in overeenstemming met de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschikking. 3. De behandelingen betreffen curatieve zorg. Artikel 1b Groepsbehandeling 1. Groepsbehandeling betreft fysiotherapeutische behandeling binnen een onafgebroken tijdsspanne waarin de Zorgaanbieder aan een aantal verzekerden groepsgewijs therapeutische zorg verleent. Groepsbehandelingen voldoen aan de volgende voorwaarden: a. Groepsbehandeling vindt plaats indien medisch noodzakelijk, conform de voorwaarden genoemd in artikel 1a. b. De homogeniteit van de groep wordt bepaald op basis van medische indicatie of belastbaarheidsniveau (beperking of participatieproblemen). c. Bij kleine groepen tot en met 4 personen geldt dat de complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht maakt dat de groep niet groter mag zijn dan 4 personen. Bij grote groepen van 5 tot en met 10 personen geldt dat de zorgvraag minder complex is dan bij de kleine groep tot en met 4 personen. d. De individuele behandelplannen worden uitgebreid met een groepsbehandelplan. Het groepsbehandelplan omvat ten minste de volgende items: - duidelijk omschreven in- en exclusiecriteria van de doelgroep; - het gebruik van valide meetinstrumenten bij intake en evaluatie; 2. Voorwaarden groepsprogramma s: De minimale tijdsduur van de groepsbehandeling is een uur; Deelname aan een groepsprogramma tot en met 4 personen en aan een groepsprogramma van een groep van 5 tot en met 10 personen wordt voor een verzekerde per indicatie eenmaal vergoed; a. Tijdens de duur van het groepsprogramma vindt niet gelijktijdig individuele therapie plaats behoudens de eventuele individuele zittingen in het groepsplan. b. Indien het tarief voor groepsbehandeling in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de uittoeslag of de inrichtingstoeslag in rekening worden gebracht. Artikel 1c Fysiotherapeutische zorg op scholen 1. Fysiotherapeutische zorg kan op scholen- en andere locaties worden verleend indien wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen in het protocol Paramedische zorg op scholen De voorwaarden van dit protocol gelden als zijnde integraal opgenomen in deze overeenkomst. 2

3 Artikel 2 Prestaties die geen onderdeel uitmaken van deze overeenkomst 1. De volgende behandelingen vallen niet onder de vergoeding: - behandelprogramma s met als doel verbetering van conditie, zoals medische trainingstherapie, medische fitness en bewegen voor ouderen; - behandelprogramma s ter verbetering van de leefstijl ter vermindering van risico op ziekte; - preventieve trainingen, bijvoorbeeld valtraining. 2. Groepszitting van meer dan 10 personen. 3. De uittoeslag kan niet in rekening worden gebracht bij de Zorgverzekeraar indien er geen medische noodzaak voor is. 4. Fysiotherapeutische zorg voor de indicatie diabetes, COPD of CVRM kan ook onderdeel uitmaken van multidisciplinair gecoördineerde zorg. Indien de verzekerde al multidisciplinair gecoördineerde zorg ontvangt, kan er daarnaast niet voor dezelfde indicatie fysiotherapeutische zorg wordt aangeboden. Artikel 3 Voorwaarden levering 1. Machtiging in het kader van de Chronische Lijst: Aan het behandelen van aandoeningen voorkomend op de bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (de zgn.chronische Lijst) zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden betreffen de aandoening, de verwijzing en de behandeltermijn waarvoor maximaal vergoeding vanuit de hoofdverzekering geldt. 2. Voor behandeling van de aandoeningen voorkomend op de chronische lijst is vooraf toestemming vereist van de Zorgverzekeraar. Hierbij geldt de volgende procedure: a. de Zorgaanbieder dient (een kopie van) de verwijzing van de arts ter beoordeling voor te leggen aan de Zorgverzekeraar; (een kopie van) de verwijzing dient in het dossier van de Zorgaanbieder aanwezig te blijven; b. bij correcte aanlevering vindt beoordeling door de Zorgverzekeraar plaats binnen 11 kalenderdagen na ontvangst; c. honorering van declaraties ten laste van de hoofdverzekering voor deze aandoeningen vindt alleen plaats indien een machtiging door de zorgverzekeraar is verleend. 3. Voor behandeling van postoperatieve én onderstaande indicaties is geen toestemming vereist van de Zorgverzekeraar: - conservatief behandelde fracturen - Status na CVA - M. Parkinson - MS/ALS/spinale spieratrofie - Dwarslaesie Hierbij geldt de volgende procedure: a. De Zorgaanbieder bewaart de verwijzing van de arts (huisarts/medisch specialist/ bedrijfsarts) in het dossier van de patiënt. b. De Zorgaanbieder dient binnen drie maanden na de ontslagdatum te starten met de therapie, waarbij (voor verzekerden vanaf 18 jaar) de eerste twintig behandelingen met de CSI code 008 moeten worden gedeclareerd. Daarna CSI 001 voor declaraties t.l.v. de Zorgverzekeringswet. c. De Zorgverzekeraar zal steekproefsgewijs verwijzingen ter controle opvragen. Als ten onrechte is gedeclareerd op de hoofdverzekering dan wordt de declaratie verrekend met de aanvullende verzekering van de verzekerde. Als de aanvullende verzekering ontoereikend is of als de verzekerde geen aanvullende verzekering heeft, worden de kosten met de Zorgaanbieder verrekend. De Zorgverzekeraar kiest hiervoor omdat deze indicaties heel eenduidig te beoordelen zijn door de Zorgaanbieder. 4. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerden van de Zorgverzekeraar de zorg binnen naar algemene maatstaven acceptabele termijn te verlenen. Indien de Zorgaanbieder hier niet toe in staat is, doet hij hiervan onverwijld mededeling aan de Zorgverzekeraar. 3

4 5. Zorg, waarvoor op grond van de verzekeringsvoorwaarden toestemming van de Zorgverzekeraar is vereist, wordt niet eerder verleend door de Zorgaanbieder dan nadat hiervoor door de Zorgverzekeraar schriftelijk toestemming is verleend, tenzij door Zorgverzekeraar en Zorgaanbieder hierover afwijkende afspraken worden gemaakt. Artikel 4 Kwaliteitseisen en deskundigheid Zorgaanbieder 1. In aanvulling op de eisen doelmatigheid en kwaliteit zoals gesteld in de Algemene voorwaarden Zorginkoop 2014: de zorgaanbieder staat ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en is gerechtigd tot het voeren van de titel fysiotherapeut. Onder fysiotherapeut wordt ook verstaan een heilgymnast-masseur volgens artikel 108 van de wet BIG. 2. De Zorgaanbieder verplicht zich er tegenover de Zorgverzekeraar toe goede zorg te verlenen aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar. Bij het verlenen van zorg voldoet de Zorgaanbieder aan de eisen die wet- en regelgeving aan de uitoefening van zijn beroep stellen. Hij laat zich voorts leiden door de stand van de wetenschap en de praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in de betrokken beroepsgroep geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 3. De Zorgaanbieder die in het kader van de zorgverlening aan verzekerden van de Zorgverzekeraar een derde partij inzet, anders dan personeel in loondienst van de Zorgaanbieder, blijft verantwoordelijk voor de levering van zorg en de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst. De Zorgaanbieder zal met deze partij afspraken maken die borgen dat het bepaalde in deze overeenkomst wordt nagekomen. Een derde partij zal te allen tijde in kennis worden gesteld van deze overeenkomst en moet voldoen aan het gestelde ten aanzien van kwaliteit, deskundigheid en continuïteit van zorgverlening. 4. Iedere Zorgaanbieder binnen de praktijk voldoet aan de eisen voor inschrijving in het Centraal kwaliteitsregister (CKR) en staat kwaliteitsgeregistreerd in het CKR en indien van toepassing in het deelregister van het CKR. Alleen een gespecialiseerde zorgverlener die ingeschreven is in het specifieke deelregister mag handelingen die onder de verbijzondering vallen verrichten. Een stagiaire functioneert onder de verantwoordelijkheid en supervisie van een Zorgaanbieder die aan deze eisen voldoet. 5. a. De zorg dient adequaat verleend te worden en mede gericht te zijn op het vermijden van over- en ondergebruik van zorg. Om de doelmatigheid van zorg te monitoren voert de Zorgverzekeraar jaarlijks een doelmatigheidstoets uit. Uitgangspunt vormen de gemiddelde behandelkosten per verzekerde over een bepaalde periode van het lopende contractjaar. Bij de berekening van de gemiddelde behandelkosten per verzekerde, zal de Zorgverzekeraar (indien van toepassing) een onderscheid maken tussen de kosten die verband houden met chronische aandoeningen en de kosten die verband houden met niet-chronische aandoeningen. Alle therapeuten die onder één praktijkagbcode declareren worden gezamenlijk beoordeeld op de behandelkosten. Deze gemiddelde behandelkosten worden bepaald aan de hand van het totaal aantal declaraties zoals dat door de Zorgverzekeraar (exclusief de volmachten) is gehonoreerd. b. Indien de gemiddelde behandelkosten per verzekerde van de praktijk meer dan 20% hoger liggen ten opzichte van de gemiddelde behandelkosten per verzekerde bij de Zorgverzekeraar, kan de Zorgverzekeraar de praktijk een verklaring vragen. 6. De Zorgaanbieder administreert en registreert alle relevante gegevens met betrekking tot de behandeling conform de vigerende eisen van de beroepsvereniging. Artikel 5 Klachtenregeling De Zorgaanbieder heeft ter afwikkeling van klachten een adequate klachtenregeling getroffen. De Zorgaanbieder informeert de klant over het bestaan van deze klachtenregeling en voert die klachtenregeling ook uit. De klachtenregeling van de Zorgaanbieder staat los van het bestaan en functioneren van de klachtenprocedure van de Zorgverzekeraar. 4

5 Artikel 6 Inrichtingseisen en toegankelijkheid van de praktijkruimte 1. De praktijk van de Zorgaanbieder voldoet aan de vigerende inrichtingseisen van de beroepsvereniging en is minimaal vier dagdelen per week geopend. 2. Alle behandellocaties dienen vermeld te staan in Vektis en dienen te voldoen aan de criteria zoals omschreven bij lid 1. Een locatie dient opengesteld te zijn voor alle verzekerden van de Zorgverzekeraar. 3. De overeenkomst geldt voor alle behandellocaties zoals vermeld in lid 2 van dit artikel. 4. Ingeval van een schoollocatie kunnen afwijkende bepalingen worden aangehouden. Zie het protocol Paramedische zorg op scholen Artikel 7 Praktijkmedewerkers / Waarneming / Stagiaires 1. Voor zover niet anders overeengekomen verleent de Zorgaanbieder de hulp aan verzekerden persoonlijk, met uitzondering van het bepaalde omtrent waarneming, indien sprake is van medewerker(s) in loondienst en begeleiding van een stagiaire. 2. De Zorgaanbieder zorgt voor waarneming in geval van zijn afwezigheid of van degene die de zorg feitelijk verleent wegens ziekte, vakantie, beroepsgerichte na- of bijscholing en daarmee vergelijkbare omstandigheden. De periode van waarneming kan maximaal 12 maanden duren. 3. De Zorgaanbieder kan zijn praktijk uitoefenen in samenwerking met één of meer praktijkmedewerkers in dienstverband. Deze praktijkmedewerkers staan vermeld in Vektis onder dezelfde praktijkagbcode als de gecontracteerde praktijkhouder(s). 4. De Zorgaanbieder kan stagiaires die een opleiding aan een daarvoor erkend opleidingsinstituut volgen, stage laten lopen. De behandeling van verzekerden door de stagiair vindt plaats met instemming van de verzekerde. In beginsel zal een verzekerde steeds door dezelfde stagiair worden behandeld. 5. Handelingen van de praktijkmedewerker c.q. de stagiair c.q. de waarnemer worden beschouwd als handelingen verricht door de Zorgaanbieder, los van de eigen verantwoordelijkheid van de praktijkmedewerker of stagiair of waarnemer. 6. De Zorgaanbieder stelt de Zorgverzekeraar onmiddellijk op de hoogte als hij, of degene die de hulp feitelijk verleent, als gevolg van een rechterlijke uitspraak is geschorst in de uitoefening van zijn bevoegdheid, of als hem de uitoefening van zijn beroep is ontzegd. In deze situatie kan waarneming alleen plaatsvinden na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de Zorgverzekeraar. Artikel 8 Declaraties en Betaling In aanvulling op de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 komen de Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar met betrekking tot declaraties en betalingen het volgende overeen. 1a. Declaraties dienen uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de zorg is geleverd te worden ingediend. Declaraties die niet tijdig zijn ingediend komen, behoudens aantoonbare overmacht, niet voor vergoeding in aanmerking. De Zorgaanbieder brengt de kosten van deze zorg niet bij de verzekerde in rekening. 1b. De Zorgaanbieder die in het kader van de zorgverlening aan verzekerden van de Zorgverzekeraar een derde partij inzet, anders dan personeel in loondienst bij de Zorgaanbieder, borgt dat de kosten van geleverde verzekerde zorg nimmer bij de verzekerden van de Zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. Indien desondanks zorg welke onderwerp is van deze overeenkomst bij een verzekerde in rekening wordt gebracht, is de Zorgaanbieder een direct opeisbare boete ter hoogte 5

6 van het gedeclareerde bedrag verschuldigd, voor elke declaratie die wordt ingediend bij de verzekerde. 2. Betaling van zorg waarvoor de verzekerde bij de Zorgverzekeraar is verzekerd, vindt plaats tegen de in bijlage 2 van deze overeenkomst overeengekomen tarieven. 3. De Zorgverzekeraar is gerechtigd al zijn vorderingen op de Zorgaanbieder te verrekenen met al hetgeen de Zorgverzekeraar aan de Zorgaanbieder dient te betalen. 4. De Zorgaanbieder levert een keer per maand een declaratie aan bij de Zorgverzekeraar, conform VEKTIS EI standaard PM304/PM Indien de Zorgaanbieder constateert dat een persoon zich uitgeeft voor iemand anders en hiermee dus misbruik maakt van de zorgvoorzieningen, verplicht de Zorgaanbieder zich dit te melden aan de Zorgverzekeraar via het mailadres: 6. Indien meerdere praktijkeigenaren in een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een maatschap) werkzaam zijn, handelend onder gemeenschappelijke naam, wordt uitgegaan van één declaratie-eenheid. Per notaregel dient de zorgverleners-agb-code van de behandelaar vermeld te worden. De Zorgverzekeraar zal de betaling doen op één bankrekeningnummer. 7. Communicatie over toewijzing, afwijzing en declaratie van zorg aan verzekerden ingeschreven bij de Zorgverzekeraar dient plaats te vinden met de Zorgverzekeraar. Voor verzekerden ingeschreven bij de Volmachthouder dient communicatie plaats te vinden met de betreffende Volmachthouder. Artikel 9 Einde van de overeenkomst anders dan door tijdsverloop In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Voorwaarden komen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar het volgende overeen: 1. Deze overeenkomst kan per direct worden beëindigd als de Zorgaanbieder niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zoals vermeld in artikel De overeenkomst kan eveneens per direct worden beëindigd als de zorgverlener naar de mening van de Zorgverzekeraar bepalingen van deze overeenkomst of van de bijlagen, waaronder het protocol Paramedische zorg op scholen 2014 bij herhaling misbruikt of verkeerd interpreteert. 3. Een eventuele opzegging dient gericht te zijn aan het adres genoemd in de tenaamstelling van deze overeenkomst. Artikel 10 Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst is tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder van kracht vanaf 1 januari 2014 en is aangegaan voor een bepaalde termijn, te weten tot en met 31 december 2014 en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, waarbij een opzeggingstermijn van 3 maanden voor het einde van de contractsperiode in acht wordt genomen. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eerdere overeenkomsten tussen partijen voor de levering van zorg. 6

7 De Zorgaanbieder verklaart kennis te hebben genomen van deze gehele Zorgovereenkomst, inclusief de : Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 Bijlage 1: Zorgverzekeraar en Merken Bijlage 2: Tarieven en nadere voorwaarden Bijlage 3: Verpanding van vorderingen Bijlage 4: Protocol paramedische zorg op scholen 2014 Partijen verklaren ermee in te stemmen dat deze Zorgovereenkomst en bijlagen de contractuele verhouding tussen partijen beheerst. Opgemaakt d.d.. Ondergetekende verklaart hierbij de Zorgaanbieder rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De Zorgverzekeraar, De Zorgaanbieder Bert Bokma Directeur Generieke en Integrale Zorg 7

8 Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2014 Geachte lezer, contractant, Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Coöperatie VGZ. Ze gelden voor alle zorgaanbieders waarmee wij een relatie aangaan, en ze vormen een onmisbaar element in het streven van Coöperatie VGZ om samen met alle partijen in de zorg goede, betaalbare en toekomstbestendige zorg te organiseren. Coöperatie VGZ wil voor haar klanten goede zorg organiseren. Goede Zorg is voor ons de optimalisatie van medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en doelmatigheid. Deze drie pijlers van Goede Zorg zijn voor Coöperatie VGZ de komende jaren dé dragers voor het inkoopbeleid. Op basis van deze drie pijlers willen wij bijdragen aan een goede organisatie van de zorg in Nederland en de klant daarover informeren, zodat deze op basis hiervan keuzes kan maken en zoveel mogelijk grip krijgt op de eigen gezondheid. Om dit te kunnen realiseren, hebben we u als zorgaanbieder hard nodig. Natuurlijk hebben we ieder onze eigen rol, maar alleen in onderlinge samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat uw patiënt, onze verzekerde, zo goed mogelijk geholpen wordt en dat alle Nederlanders toegang houden tot goede zorg voor een betaalbare prijs. Transparantie is daarin een belangrijk begrip. Van u als zorgaanbieder vragen we inzicht in gegevens over medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en doelmatigheid, zodat we onze inkoop daarop kunnen baseren en onze klanten hierover kunnen informeren en adviseren. Van Coöperatie VGZ mag u verwachten dat wij transparant zijn in ons inkoopbeleid. Vandaar ook dat Coöperatie VGZ de voorwaarden voor zorginkoop waar mogelijk gelijk en eensluidend vastlegt en uitdraagt - de Algemene Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die Coöperatie VGZ in alle door haar ingekochte zorg wil realiseren, ook zichtbaar voor al haar verzekerden. Ik hoop op een vruchtbare en prettige samenwerking sámen zorgen we ervoor dat de zorg in Nederland van hoge kwaliteit, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is en blijft. Met vriendelijke groet, Rob Hillebrand Bestuurder Coöperatie VGZ 8

9 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. AGB: Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, register waarin gegevens van zorgverleners worden vastgelegd, voorzien van een unieke code, de AGB code; b. Betaling: de opdracht aan de bank om tot betaling van een declaratie over te gaan; c. BSN: burgerservicenummer; d. Eigen bijdrage/eigen risico: aandeel in de kosten van zorg die voor rekening van de verzekerde blijft. e. Externe integratie standaard: standaard voor de elektronische berichtenuitwisseling zoals beschreven in het door Vektis opgestelde en gepubliceerde rapport; f. Medewerker: een persoon door de Zorgaanbieder ingezet bij de verlening van de zorg, al dan niet in loondienst bij de Zorgaanbieder g. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder inhoudende de voorwaarden waaronder de Zorgaanbieder in opdracht van de Zorgverzekeraar zorg zal leveren aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar; h. Tarief: de prijs voor een zorgproduct; i. Vecozo: de door Vecozo B.V. beschikbaar gestelde internetapplicatie voor het administratieve verkeer van aanbieders van zorg; j. Verzekerde: persoon als bedoeld in artikel 1 onder f van de Zorgverzekeringswet, voor zover ten behoeve van hem een zorgverzekering dan wel een aanvullende ziektekostenverzekering is gesloten bij de Zorgverzekeraar. k. Zorg: diensten en/of producten geleverd door de Zorgaanbieder op grond van de overeenkomst tussen de Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar. l. Zorgaanbieder: als omschreven in de overeenkomst met de Zorgverzekeraar. m. Zorgverzekeraar: als omschreven in de overeenkomst met de Zorgaanbieder. Doelmatigheid en kwaliteit Artikel 1 Doelmatigheid en Kwaliteit zorgverlening 1. De Zorgaanbieder verleent aan de Verzekerden van de Zorgverzekeraar goede Zorg, waaronder wordt verstaan Zorg van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, is afgestemd op de reële behoefte van de verzekerde en waarbij de personen die de Zorg verlenen, met gebruikmaking van de geschikte hulpzaken, handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid. 2. De Zorgaanbieder laat zich bij de verlening van Zorg mede leiden door overwegingen van doelmatigheid, waaronder in elk geval begrepen een afweging van de kosten en baten van de zorg. Hij verleent geen Zorg die leidt tot onnodige kosten. 3. De Zorgaanbieder draagt er Zorg voor dat zijn/haar Medewerkers aantoonbaar beschikken en blijven beschikken over de deskundigheid en vakbekwaamheid die benodigd is voor het verlenen van de Zorg waarvoor de Zorgaanbieder de Medewerker inzet. Screening Artikel 2 Screening medewerkers De Zorgaanbieder draagt zorg voor de screening van medewerkers die hij inzet bij het verlenen van Zorg. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Zorgaanbieder Artikel 3 Verzekering en vrijwaring 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe gedurende de periode waarin de Overeenkomst van kracht is een voor zijn beroepsgroep gebruikelijke en adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering in stand te houden. 9

10 2. De Zorgaanbieder geeft op eerste verzoek aan de Zorgverzekeraar inzage in de polis en de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde verzekering. 3. Indien de Zorgverzekeraar door een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld voor tekortkomingen in de zorgverlening, zal de Zorgaanbieder de Zorgverzekeraar vrijwaren en schadeloosstellen voor schade die een Verzekerde van de Zorgverzekeraar lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis die op de Zorgaanbieder rust. Bepalingen van administratieve aard Artikel 4 Controle op verzekeringsrecht en BSN 1. De Zorgverzekeraar stelt elke werkdag geactualiseerde gegevens van haar verzekerden beschikbaar voor controle op verzekeringsrecht (COV) via Vecozo. 2. De Zorgaanbieder stelt vast dat de patiënt en de verzekerde dezelfde persoon zijn. 3. De Zorgaanbieder controleert het verzekeringsrecht van de patiënt via controle op verzekeringsrecht (COV) via Vecozo vóór aanvang van de zorg en vóór inzending van de declaratie. Artikel 5 Declareren 1. Een declaratie dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke, meest recente versie van de externe integratie standaard. 2. De Zorgaanbieder levert declaraties elektronisch via Vecozo aan bij de Zorgverzekeraar. 3. Alleen voor zover declaraties zijn afgewezen omdat de kosten niet onder de dekking van de verzekering van de Verzekerde vallen, kunnen deze door de Zorgaanbieder aan de Verzekerde worden voorgelegd. In dat geval informeert de Zorgaanbieder de Verzekerde erover dat hij de declaratie niet bij de Zorgverzekeraar moet indienen, maar deze zelf aan de Zorgaanbieder moet voldoen. 4. De Zorgaanbieder hanteert bij declaratie de UZOVI codes, opgenomen in bijlage De Zorgaanbieder levert minimaal een maal per maand de declaraties in leesbare en onbeschadigde staat aan. Indien het declaratiebestand niet leesbaar of beschadigd is, wordt het declaratiebestand door de Zorgverzekeraar afgewezen. De Zorgaanbieder is dan gehouden per omgaande een nieuw declaratiebestand aan te leveren. 6. De Zorgverzekeraar is niet gehouden foutief aangeleverde declaratieregels te corrigeren en uit te betalen. Bij regelmatige foutieve aanlevering dan wel hoge uitvalpercentages neemt de Zorgverzekeraar contact op met de Zorgaanbieder. 7. De Zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de Zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Zorg is geleverd. 8. Indien door problemen de zorgaanbieder de termijn genoemd in het voorgaande lid niet haalt, neemt de Zorgaanbieder voor het verstrijken van voornoemde termijn contact op met de Zorgverzekeraar. Artikel 6 Verhaal van de Zorgverzekeraar op derden De Zorgaanbieder zal de Zorgverzekeraar in staat stellen om zorgkosten die het gevolg zijn van een bedrijfs- of verkeersongeval, zo veel mogelijk te verhalen op derden. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat voor het verstrekken van gegevens de toestemming van de Verzekerde nodig is. Artikel 7 Retourinformatie 1. Een retourbericht dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke, meest recente versie van de externe integratie standaard. 2. Indien een declaratie niet voldoet aan de specificaties van de externe integratie standaard, informeert de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder hier zo spoedig mogelijk over door middel van de retourinformatie via Vecozo. 3. De Zorgverzekeraar stelt conform de specificaties van de externe integratie standaard de retourinformatie beschikbaar volgens dezelfde versie van de standaard als waarmee het declaratiebericht is verzonden. 4. De Zorgverzekeraar stelt de retourinformatie met betrekking tot via Vecozo ingediende declaraties zo spoedig mogelijk beschikbaar via Vecozo, maar uiterlijk binnen 14 dagen, 10

11 tenzij de Zorgverzekeraar overgaat tot een voorlopige betaling als bedoeld in artikel 11 lid 5. Artikel 8 Declareren via derden 1. De Zorgaanbieder kan de gehele declaratieprocedure aan een derde partij uitbesteden. De Zorgaanbieder staat er tegenover de Zorgverzekeraar voor in, dat de betreffende derde voldoet aan dezelfde eisen waaraan door de Zorgaanbieder zelf ingediende declaraties moeten voldoen. 2. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de Zorgverzekeraar tenminste 14 kalenderdagen voor de eerste verzending van de declaratie schriftelijk wordt geïnformeerd dat de declaratiewerkzaamheden zijn uitbesteed aan een derde. Hij verstrekt de Zorgverzekeraar de naam en de contactgegevens van deze derde en deelt aan de Zorgverzekeraar schriftelijk mee aan wie in het vervolg betaling dient plaats te vinden. 3. Beëindiging en wijziging van de hiervoor genoemde uitbesteding dient door de Zorgaanbieder zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde betaaltermijn, schriftelijk aan de Zorgverzekeraar meegedeeld te zijn. 4. De Zorgaanbieder staat ervoor in dat de derde de bepalingen met betrekking tot het declareren naleeft. 5. Indien de Zorgaanbieder zijn declaratieverkeer uitbesteedt aan derden, blijft de Zorgaanbieder te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor naleving van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, ongeacht hetgeen tussen de Zorgaanbieder en de derde is overeengekomen. 6. De Zorgverzekeraar is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van de derde in de naleving van de bepalingen met betrekking tot het declareren. De Zorgaanbieder vrijwaart de Zorgverzekeraar voor het niet of niet juist naleven van de bepalingen door de derde. 7. Betaling door de Zorgverzekeraar vanaf melding als bedoeld in lid 2 van de uitbesteding, geldt als bevrijdende betaling aan de Zorgaanbieder. Artikel 9 Herdeclaraties en correcties 1. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat correcties op declaraties ten gevolge van eerdere afwijzingen van een declaratie door de Zorgverzekeraar of als gevolg van een interne correctie, binnen 30 dagen na beschikbaarstelling van de retourinformatie via Vecozo opnieuw wordt gedeclareerd. 2. Correcties op declaraties die eerder zijn aangeboden aan en zijn betaald door de Zorgverzekeraar, worden door Zorgaanbieders door middel van crediteringen via de externe integratie standaard aangeboden. Financieel Artikel 10 Recht op betaling 1. De Zorgaanbieder heeft tegenover de Zorgverzekeraar recht op betaling van de geleverde Zorg overeenkomstig het tussen partijen voor die Zorg overeengekomen Tarief. 2. De Zorgaanbieder heeft geen recht op betaling van een declaratie indien of voor zover: a. de Verzekerde jegens de Zorgverzekeraar geen recht heeft op de verleende zorg of op vergoeding van de kosten van die Zorg; b. de verzekerde een eigen bijdrage verschuldigd is en deze niet in de declaratie in mindering is gebracht; c. de declaratie betrekking heeft op andere Zorg dan die waarop de overeenkomst van toepassing is; d. de declaratie niet overeenkomt met het volgens lid 1 toepasselijke Tarief; e. de declaratie op andere wijze is ingediend dan tussen partijen is overeengekomen of niet voldoet aan de eisen die aan de declaratie worden gesteld; f. na de maand waarin de zorg is geleverd twaalf maanden zijn verstreken; g. sprake is van fraude. 11

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg zowel elk afzonderlijk als tezamen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Overeenkomst eerstelijns ergotherapie 2015

Overeenkomst eerstelijns ergotherapie 2015 Overeenkomst eerstelijns ergotherapie 2015 Inhoudsopgave DEEL II: Algemeen Deel Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Zorg... 4 Artikel 3. Weigering zorgverlening... 5 Artikel 4. Praktijkruimte... 5 Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Deel I Zorgaanbiedergebonden deel I De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en

Nadere informatie

Overeenkomst. kraamzorg

Overeenkomst. kraamzorg Overeenkomst kraamzorg 2015 Inhoudsopgave Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Zorg pagina 4 Artikel 3 Weigering Zorgverlening pagina 5 Artikel 4 Kwaliteit van de zorg pagina

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland Juni 2010 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V.

Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. Inhoudsopgave Deel I Instellings-, persoons- of bedrijfsgebonden deel Deel II Algemeen deel Definities Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Controle verzekeringsgerechtigdheid

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC Definities 1.NIBC: de naamloze vennootschap NIBC Holding en al haar dochtermaatschappijen, zowel haar vestigingen in Nederland als die daarbuiten,

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie