Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering"

Transcriptie

1 Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering Inhoud Bijzondere voorwaarden Woonhuis (216) Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2 Omvang van de dekking... 1 Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som... 1 Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw... 2 Artikel 5 Uitsluitingen... 2 Artikel 6 Vaststelling van de schade... 2 Artikel 7 Onderverzekering... 2 Artikel 8 Andere verzekeringen... 3 Artikel 9 Risicowijziging... 3 Artikel 10 Eigendomsovergang... 3 Artikel 11 Indexering... 3 Artikel 12 Bekendheid en belendingen... 3 Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering (705) Artikel 1 Begripsomschrijving... 4 Artikel 2 Omvang van de dekking... 4 Artikel 3 Uitsluitingen... 4 Artikel 4 Vaststelling van de schade... 4 Artikel 5 Onderverzekering... 4 Algemene Voorwaarden (027) Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst... 4 Artikel 2 B Onzeker voorval... 4 Artikel 3 Duur en einde van de Verzekeringsovereenkomst... 4 Artikel 4 Premiebetaling en restitutie... 5 Artikel 5 Risicowijziging... 5 Artikel 6 Algemene uitsluitingen... 5 Artikel 7 Verplichtingen na een schadegeval... 5 Artikel 8 Regeling van eigen materiële schade... 6 Artikel 9 Verjaringstermijn bij afwijzing van schade... 6 Artikel 10 Algemene herziening van premie en/of voorwaarden... 6 Artikel 11 Herroepingsrecht... 6 Artikel 12 Adres... 6 Artikel 13 Persoonsgegevens... 6 Artikel 14 Geschillen... 6 Aanvullende Voorwaarden Terrorisme Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 6 Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico... 7 Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT... 7 Samenvatting Protocol afwikkeling claims... 7 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gebouw: de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat daartoe bestemd is en volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt, met inbegrip van de funderingen. Voorzover niet voor afzonderlijke sommen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Opruimingskosten: de kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde zaken, die niet reeds in de in artikel 6 van deze Bijzondere Voorwaarden bedoeldevaststelling zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een gevaar waartegen verzekerd is. Bereddingskosten: kosten verbonden aan maatregelen, die tijdens de looptijd van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor - indien gevallen - deze polis dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. Artikel 2 Omvang van de dekking Verzekerd wordt tegen plotseling ontstane schade aan of verlies van de verzekerde zaken door de gevaren/gebeurtenis als hieronder omschreven in de artikelen 2 en 3, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een eigen gebrek van de verzekerde zaken. a. brand en brandblussing, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen; b. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning tengevolge van bliksem, ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan; c. ontploffing, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen; d. luchtvaartuigen, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen; e. zengen, schroeien, en smelten als gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of aanraking daarmede; f. inbraak of poging daartoe; g. diefstal van aan het gebouw verwerkte materialen; h. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen; i. storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde. In geval van stormschade geldt een eigen risico van 2 van de verzekerde som met een minimum van 225,- en een maximum van 450,- per gebouw per gebeurtenis; j. water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen leidingen of daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en sprinklers en dergelijke als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect. Bij een dergelijke schade-oorzaak: - worden de kosten van het opsporen van de breuk of defect aan de leiding en het daarmee verband houdende herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw tevens vergoed; - wordt bij het springen door vorst bovendien het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en toestellen vergoed; althans voorzover deze kosten voor rekening van verzekerde komen en die kosten niet op een andere polis gedekt zijn of gedekt zouden zijn als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan; k. water, stoom of blusmiddel voorzover voor verzekerde onvoorzien de woning binnengedrongen en de schade-oorzaak buiten de op het polisblad omschreven woning is gelegen. Schade door grondwater is uitgesloten, tenzij binnengedrongen via aan- en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; l. directe neerslag. Schade als gevolg van op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater onvoorzien het gebouw binnengekomen, mits niet binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. Van deze dekking is uitgesloten: - de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen; - schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via aan- en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; m. indirecte neerslag. Schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Onder deze dekking valt niet: - schade door grondwater; - schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; - schade door neerslag of water, het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen, deuren en dergelijke openingen; - schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw; n. onvoorzien uitstromen van water uit aquaria of waterbedden; o. rook en roet plotseling uitgestoten door, of olie onvoorzien gestroomd of gelekt uit, een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmings- of kookinstallatie met de daarbij bijbehorende leidingen en tanks; p. het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen en vlaggenmasten en/of het losraken van delen daarvan, alsmede aanrijding en aanvaring q. rellen, relletjes, opstootjes (waaronder wordt verstaan incidentele collectieve geweldsmanifestaties), ongeregeldheden zoals plundering en werkstaking; r. meteorieten; s. kappen en snoeien van bomen; t. paarden en vee; u. luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- en ruimtevaartuigen of van het doorbreken van de geluidsbarrière; v. bijtende stoffen voorzover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, vernieuwing of productiefouten; w. enig ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil, niet zijnde een gevaar/gebeurtenis als genoemd onder sub a t/m v. Voor elke schade die op grond van deze bepaling is gedekt, geldt een eigen risico van 110,- per gebeurtenis. Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som De verzekering geeft, tenzij dit op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit artikel biedt niet zou hebben bestaan, bij een schade door een verzekerd(e) gevaar/ gebeurtenis en boven de verzekerde som recht op vergoeding van: a. bereddingskosten; pag 1

2 b. tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor elk van de hierna onder 1 t/m 6 volgende onderdelen afzonderlijk: 1. schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating, als gevolg van alle verzekerde gevaren/gebeurtenissen omschreven in artikel 2 van deze Bijzondere Voorwaarden, indien en voorzover deze schade ten laste komt van verzekerde. Uitgezonderd hiervan is schade door inbraak of poging daartoe (sub f), vandalisme (sub h), storm, tenzij de schade wordt veroorzaakt door het neerstorten van onderdelen van het gebouw door de storm (sub i), regen of smeltwater (sub l), hagel en sneeuw (sub m) en enig ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil (sub w); 2. opruimingskosten; 3. huurderving als gevolg van het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van het gebouw voor derden die het gebouw van verzekerde hebben gehuurd; onder aftrek van bespaarde kosten worden vergoed de huurpenningen gederfd over de termijn welke onder normale omstandigheden nodig zou zijn voor herstel in de oude toestand echter niet langer dan 52 weken. Indien niet binnen de in artikel 6 van deze Bijzondere Voorwaarden genoemde termijn tot herstel of herbouw (ter plaatse of elders) wordt overgegaan, dan gedurende maximaal 13 achtereenvolgende weken. Indien de verzekeringnemer het gebouw zelf gebruikt is de uitkering dezelfde als wanneer het voor gelijk gebruik was verhuurd; 4. kosten van noodvoorzieningen die noodzakelijk zijn in of aan het gebouw als gevolg van een verzekerd(e) gevaar/gebeurtenis voorzover verzekerde daartoe verplicht is op last van de overheid; 5. schade aan zaken van derden in het gebouw voorzover verzekerde als eigenaar van het gebouw voor deze schade aansprakelijk is en voorzover de aansprakelijkheid niet op een andere polis is gedekt, ongeacht de ingangsdatum van die polis; 6. extra kosten tot een maximum van 1.500,- voorzover niet vallend onder een in dit artikel genoemde rubriek, mits deze kosten: - verband houden met een door deze verzekering gedekt evenement; - door verzekerde worden aangetoond. Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Verzekerde heeft de vrijheid om tot aanbouw, verbouwing, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen van het gebouw over te gaan, indien hij blijft binnen de grenzen van de polisomschrijving en de verzekerde som. Gedurende de periode dat wijzigingen worden aangebracht, geschiedt deze verzekering voor de tijd dat het gebouw of een gedeelte daarvan nog niet glas- en waterdicht is en niet in gebruik is genomen uitsluitend tegen de risico s van brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, storm en schade door luchtvaartuigen. Artikel 5 Uitsluitingen 1. Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: a. schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen; b. schade ontstaan aan zaken verzekerd op een speciale polis, zoals een glasverzekering, ongeacht de ingangsdatum van die polis, tenzij en dan voorzover deze speciale polis onvoldoende dekking biedt; c. schade ontstaan door storm, water, stoom, blusmiddel, regen of smeltwater, hagel en sneeuw, olie, rook en roet, voorzover veroorzaakt ten gevolge van achterstallig onderhoud, slecht onderhoud of constructiefouten aan het risico-adres. Ingeval van schade ontstaan door regen of smeltwater, hagel en sneeuw op het risico-adres, is uitgesloten schade tengevolge van vochtdoorlating van muren; d. schade ontstaan aan enig belang van een ander dan verzekeringnemer waarvoor door de betrokken eigenaar zelf een verzekering is gesloten; e. vergoeding van kosten voor onderzoek, reinigen, opruimen, opslaan vernietigen en/of vervangen van grond, (grond)water en oppervlaktewater om de verontreiniging in grond, (grond)water en oppervlaktewater weg te nemen en vergoeding van kosten om de verontreiniging te isoleren; 2. Onverminderd de elders in deze voorwaarden vermelde uitsluitingen en dekkingsbeperkingen is van de dekking volgens artikel 2 sub w van deze Bijzondere Voorwaarden bovendien uitgesloten alle schade: - door eigen gebrek, instorting, (grond)verschuiving, slijtage en andere langzaam werkende invloeden; - aan onderdelen van het gebouw of voorwerpen die ten tijde van het veroorzaken van de schade worden bewerkt, behandeld, gebruikt, gehanteerd of gereinigd; - veroorzaakt door dieren die hetzij door de verzekeringnemer hetzij door zijn huisgenoten worden gehouden of werden toegelaten alsmede schade door ongedierte, insecten, schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen; - door vernieling of beschadiging door of op last van een overheidsinstantie; - veroorzaakt door het aanbrengen van leuzen, kreten, slogans, tekeningen en dergelijke op onderdelen van het gebouw. Artikel 6 Vaststelling van de schade 1. De omvang van de schade aan het gebouw wordt vastgesteld: a. indien niet voldaan is aan het gestelde in artikel 7, lid 2 van deze Bijzondere Voorwaarden of geen voortaxatie overeenkomstig artikel 7:960 BW van toepassing is, op het verschil tussen de herbouwwaarde van het gebouw onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis en van het overgebleven deel onmiddellijk ná de schadegebeurtenis, of; b. indien wel voldaan is aan het gestelde in artikel 7, lid 2 van deze Bijzondere Voorwaarden of voortaxatie overeenkomstig artikel 7:960 BW wel van toepassing is, op het verschil tussen het bedrag van die taxatie en van de waarde van de restanten, te waarderen op dezelfde grondslag als de voortaxatie, en/of; c. op het verschil tussen de verkoopwaarde van het gebouw onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis en van het overgebleven deel onmiddellijk ná de schadegebeurtenis. 2. De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten van herbouw onmiddellijk na de schadegebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. De verkoopwaarde is gelijk aan de prijs, die door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald, bij aanbieding ten verkoop op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding. Bij de vaststelling zowel van de verkoopwaarde van het gebouw onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis als van het overgebleven deel onmiddellijk ná de schadegebeurtenis, zal de waarde van de grond buiten beschouwing blijven en zal worden rekening gehouden met het gebruik van het gebouw onmiddellijk voor de schadegebeurtenis. 3. Verzekerde dient Nederlanden van Nu binnen 12 maanden na de schadegebeurtenis schriftelijk mede te delen of hij al dan niet zal herbouwen of herstellen. Heeft verzekerde zijn beslissing niet binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt, dan vindt de schade-afwikkeling plaats zoals hierna in lid 5 is aangegeven. 4. Bij daadwerkelijke herbouw of herstel door verzekeringnemer op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming vindt de schadeafwikkeling plaats op basis van de herbouwwaarde als aangegeven in lid 1 sub a respectievelijk sub b met inachtneming van het gestelde in lid In alle andere gevallen wordt het laagste van de op basis van de herbouwwaarde (volgens lid 1 sub a respectievelijk sub b) en de op basis van de verkoopwaarde (lid 1 sub c) berekende schadebedragen uitgekeerd. Er zal geen rekening worden gehouden met een eventueel van toepassing zijnde vaste taxatieclausule. 6. Sloop, onteigening, onbewoonbaar, leegstand, kraken en buiten gebruik. De schade zal echter altijd zoals hiervoor onder lid 5 is aangegeven worden afgewikkeld indien reeds voor de schadegebeurtenis: - de verzekerde het voornemen had het gebouw af te breken; - het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening; - het gebouw door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; Bovendien indien: - - (een als zelfstandig aan te merken deel van) het gebouw leegstond of al langer dan 3 maanden buiten gebruik was en het gebouw bovendien ten verkoop stond aangeboden; - - het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt was; tenzij verzekerde een herbouwplicht heeft en/of het gebouw uitsluitend een woonbestemming heeft. 7. Uitkering Indien de verzekerde recht heeft op schadevergoeding berekend op basis van de herbouwwaarde (lid 1 sub a respectievelijk sub b) wordt eerst 40% van het op basis van de herbouwwaarde berekende schadebedrag uitgekeerd dan wel 100% van de op basis van de verkoopwaarde berekende schadevergoeding (lid 1 sub c) als dit bedrag lager is. De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden onder overlegging van nota s; de totale op de schade aan gebouwen betrekking hebbende uitkering zal nooit meer bedragen dan de werkelijke bestede kosten. In het geval dat de verzekerde recht heeft op schadevergoeding berekend op basis van de verkoopwaarde (lid 1 sub c), wordt het aldus berekende schadebedrag in één termijn uitgekeerd. 8. Bij schade aan zaken van derden kan Nederlanden van Nu rechtstreeks aan deze derden uitkeren. Artikel 7 Onderverzekering 1. Indien de verzekerde som lager is dan de herbouwwaarde of verkoopwaarde (afhankelijk van de in de polis vermelde waarderingsgrondslag) van het gebouw onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis, vindt vergoeding van de vastgestelde schade en kosten plaats in de verhouding van de verzekerde pag 2

3 som tot de waarde onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis en tot de toepasselijke maxima. De kosten verbonden aan het vaststellen van de schade worden, ook in het geval van onderverzekering ten volle vergoed, met inachtneming van artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. 2. Nederlanden van Nu zal bij schade geen beroep doen op onderverzekering indien aan alle hieronder genoemde voorwaarden is voldaan: - het verzekerd woonhuis gebouwd is na 1900 van steen met harde dekking, niet zijnde een pand op de monumentenlijst; - de verzekerde som direct afgeleid is van de herbouwwaarde vermeld in een, door een beëdigd taxateur opgemaakt, taxatierapport of vastgesteld is door taxatie van een door Nederlanden van Nu aangewezen persoon; - verhoging van de herbouwwaarde als gevolg van aan- en/of verbouw bij Nederlanden van Nu gemeld is; - de verzekering afgesloten is op basis van indexering; - de verzekerde som direct afgeleid is van de stichtingskosten als het een nieuwbouwwoning betreft. Deze waardegarantie geldt voor een periode van 10 jaar. Na deze periode kan Nederlanden van Nu een nieuwe herbouwwaardemeting of een nieuw taxatierapport verlangen. Artikel 8 Andere verzekeringen Indien bij schade blijkt dat meerdere verzekeringen op het gebouw zijn afgesloten en de verzekerde sommen van de gezamenlijke polissen de waarde van het gebouw overtreffen, wordt de aansprakelijkheid van Nederlanden van Nu naar evenredigheid verminderd. Artikel 9 Risicowijziging 1. Meldingsverplichting van verzekerde Verzekerde is verplicht (op straffe van verval van rechten) Nederlanden van Nu zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk op de hoogte te brengen van: - wijziging van bestemming, bouwaard, dakbedekking, constructie of gebruik van het omschreven gebouw (zoals bijvoorbeeld kamerverhuur); - leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan voor langer dan 3 maanden; - het buiten gebruik zijn van het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende een aaneengesloten periode, die (naar verwachting) langer dan 3 maanden zal duren; - het geheel of gedeeltelijk gekraakt worden of zijn van het gebouw. Bedoelde melding dient in ieder geval binnen 2 maanden nadat verzekerde van de bovengenoemde wijziging(en) op de hoogte is te worden gedaan, tenzij de verzekerde van het optreden van een der genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 2. Dekking bij kraken, leegstand en buiten gebruik De verzekering geeft vanaf het moment dat: - het gebouw geheel of gedeeltelijk is gekraakt; - of (een als zelfstandig aan te merken deel van) het gebouw leeg komt te staan; - dan wel voor een aaneengesloten periode die naar verwachting langer dan 3 maanden zal duren, niet meer in gebruik zal zijn, alleen dekking voor schade als gevolg van: - brand; - ontploffing; - blikseminslag; - storm; - luchtvaartuigen. Voorzover op deze polis één of meer gebouwen zijn verzekerd waarin zich tezamen meer dan 10 (woon)eenheden bevinden, wordt leegstand c.q. buiten gebruik als gevolg van het normale verloop (zogenaamde frictieleegstand) niet beschouwd als een risicowijziging in de zin van het bepaalde in lid 1 en 2. Het gestelde onder artikel 6 lid 6 van deze Bijzondere Voorwaarden blijft echter van kracht. 3. Dekking bij overige risicowijzigingen Nederlanden van Nu zal ten aanzien van de overige wijzigingen, als genoemd in lid 1 de dekking niet wijzigen, met uitzondering van hetgeen is gesteld in de hiernavolgende leden 4 en Beoordeling van premie/voorwaarden na melding Na ontvangst van een melding van verzekerde van risicowijzigingen als genoemd in lid 1 zal de dekking met inachtneming van de in lid 2 genoemde beperkingen worden voortgezet, tenzij Nederlanden van Nu te kennen geeft de verzekering niet te willen voortzetten of met verzekerde ten aanzien van premie en/of voorwaarden tot nadere overeenstemming te willen komen. 5. Gevolgen van niet of niet tijdig melden Verzuimt de verzekerde tijdig kennis te geven van de risicowijzigingen als genoemd in lid 1, dan vervalt alle recht op schadevergoeding 2 maanden na de datum van de risicowijziging, tenzij de verzekering ook na de kennisgeving zou zijn gecontinueerd. Indien Nederlanden van Nu de verzekering slechts tegen een hogere premie zou hebben voortgezet, wordt een eventuele schade vergoed in dezelfde verhouding als de voor het optreden van de risicowijziging geldende premie staat tot de nieuw te noteren premie. Het gestelde in lid 2 en lid 4 blijft van kracht. Artikel 10 Eigendomsovergang 1. Na overgang van het verzekerd belang door overlijden kunnen zowel de nieuwe verzekerde als Nederlanden van Nu de overeenkomst opzeggen binnen 3 maanden nadat zij daarvan kennis hebben gekregen, met inachtneming van een termijn van 30 dagen. 2. Na overgang van het verzekerd belang anders dan door overlijden vervalt de overeenkomst één maand nadat zij op de nieuwe verzekerde is overgegaan, tenzij deze binnen die termijn aan Nederlanden van Nu verklaart de overeenkomst voort te zetten. In dat geval kan Nederlanden van Nu binnen 2 maanden nadat de verklaring is afgelegd, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van één maand opzeggen. 3. Het in dit artikel bepaalde kan niet leiden tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht op opzegging uit andere hoofde. Artikel 11 Indexering Jaarlijks worden per de premievervaldatum de verzekerde som en in evenredigheid daarmee de premie van het op indexbasis verzekerde gebouw, verhoogd of verlaagd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek laatst berekende indexcijfer voor bouwkosten. Is het indexcijfer op het moment van de schadegebeurtenis hoger dan het indexcijfer ten tijde van de laatste premievervaldatum, dan geldt voor de regeling van de schade als verzekerde som het bedrag overeenkomende met het indexcijfer op het moment van de schadegebeurtenis, echter met als maximum 125% van de op de laatste premievervaldatum vastgestelde verzekerde som. Artikel 12 Bekendheid en belendingen De ligging, de bouwaard, de inrichting, het gebruik, de verwarming en de verlichting van het gebouw bij het begin van de verzekering zijn Nederlanden van Nu bekend. Het is onverschillig welke de ligging, de bouwaard, de inrichting en het gebruik van de belendingen zijn of zullen worden. Nadere Omschrijvingen I Brand Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien, - doorbranden van elektrische apparaten en motoren, - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. II Ontploffing Onder ontploffing wordt verstaan schade onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming van het volgende: Als de ontploffing ontstaan is: - binnen een - al dan niet gesloten vat - dan moet: - een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen en - door die opening moet de druk van binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk geworden zijn. Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant; - buiten een vat moet dan die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. III Luchtvaartuigen Indien het risico van schade door luchtvaartuigen is meeverzekerd, is ook gedekt schade aan de verzekerde zaken tengevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. pag 3

4 IV Overstroming Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. V Aardbeving en vulkanische uitbarsting Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering (705) Artikel 1 Begripsomschrijving Verzekerd glas: tot lichtdoorlating dienende ruiten deel uitmakend van het op het polisblad genoemde pand. Artikel 2 Omvang van de dekking De glasverzekering dekt: a. schade aan het verzekerde glas door breuk als gevolg van enig van buiten komend onheil; b. de kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk door een tijdelijke afdichting met glas, hout, houtboard of vergelijkbaar materiaal tot een bedrag van maximaal 300,- per gebeurtenis, mits de schade aan het glas voor vergoeding in aanmerking komt. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: a. schade door brand en ontploffing zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen alsmede blikseminslag; b. schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen; c. schade welke op een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, verhaalbaar is; d. schade ontstaan tijdens leegstand van het pand of schade ontstaan terwijl het pand niet meer als woonhuis wordt gebruikt; e. schade ontstaan door of tijdens verbouwing van het pand, dan wel door verplaatsing, verandering of bewerking van het verzekerde glas; f. schade aan de op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen en opschriften, tenzij uitdrukkelijk medeverzekerd; g. schade aan glas in lood door slijtage of een ander gebrek van het lood. Artikel 4 Vaststelling van de schade 1. Vergoed wordt de prijs van het vervangende glas inclusief de plaatsingskosten door de erkende glashandel, eventueel vermeerderd met de kosten van een getroffen noodvoorziening als bedoeld in artikel 2 van deze Bijzondere Voorwaarden. De eventuele opbrengst van de restanten van het gebroken glas of de noodvoorziening komt Nederlanden van Nu ten goede. 2. Indien de schade, inclusief de plaatsingskosten, niet meer bedraagt dan 300,- kan de verzekeringnemer zonder voorafgaande machtiging van Nederlanden van Nu het gebroken verzekerde glas laten vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit. Artikel 5 Onderverzekering Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt geen onderverzekering toegepast. Algemene Voorwaarden (027) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met Nederlanden van Nu schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer en/of degene wiens belang verzekerd is. Nederlanden van Nu: Nederlanden van Nu schadeverzekering maatschappij nv. Gebeurtenis: Een binnen het verzekeringsgebied en de looptijd van de verzekering plaatsvindend schade veroorzakend voorval; direct met elkaar verband houdende voorvallen worden daarbij als één gebeurtenis beschouwd. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die op alle verzekeringen van Nederlanden van Nu van toepassing zijn. Bijzondere Voorwaarden: De voorwaarden die uitsluitend op een bepaalde verzekering van Nederlanden van Nu van toepassing zijn. Indien en voorzover de Bijzondere Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld. Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door middel van andere documenten verstrekte gegevens gelden als grondslag van de overeenkomst en worden geacht een geheel te vormen met de polis. De op het polisblad vermelde omschrijving wordt te allen tijde aangemerkt van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. Artikel 2 B Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Schade welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt. Artikel 3 Duur en einde van de Verzekeringsovereenkomst 1. De verzekering wordt aangegaan voor de op het polisblad vermelde termijn. De verzekering wordt stilzwijgend verlengd met deze termijn. 2. De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer: a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde verzekeringstermijn met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden; b. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor Nederlanden van Nu tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door verzekerde aan Nederlanden van Nu is gemeld of nadat Nederlanden van Nu een uitkering krachtens de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; c. binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van Nederlanden van Nu, houdende een wijziging van de premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke mededeling van Nederlanden van Nu ingaat (zij het niet eerder dan 30 dagen na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling); d. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; e. binnen 2 maanden nadat Nederlanden van Nu tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. 3. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door Nederlanden van Nu: a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde verzekeringstermijn met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden; b. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor Nederlanden van Nu tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door verzekerde aan Nederlanden van Nu is gemeld of nadat Nederlanden van Nu een uitkering krachtens de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van een verzekerde Nederlanden van Nu te misleiden; c. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; pag 4

5 d. indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien Nederlanden van Nu verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; e. binnen 2 maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet Nederlanden van Nu te misleiden dan wel Nederlanden van Nu de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 4. De verzekering eindigt van rechtswege zodra Nederlanden van Nu de schade aan het verzekerde object op basis van totaal verlies heeft vergoed. Artikel 4 Premiebetaling en restitutie 1. De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum. 2. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30ste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door Nederlanden van Nu is vereist geen dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode. 3. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet uiterlijk op de 30ste dag na de premievervaldatum betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode, als Nederlanden van Nu de verzekeringnemer na de premievervaldatum schriftelijk heeft aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen en betaling is uitgebleven. 4. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke door Nederlanden van Nu worden gemaakt ter incasso van achterstallige premietermijnen en de mogelijk verschuldigde wettelijke rente, komen voor rekening van de verzekeringnemer. 5. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door Nederlanden van Nu is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. 6. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt. 7. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. 8. Behalve bij opzegging wegens opzet Nederlanden van Nu te misleiden wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid verminderd. Artikel 5 Risicowijziging Verzekeringnemer is verplicht alle tussentijdse wijzigingen van omstandigheden, welke in redelijkheid voor Nederlanden van Nu van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het verzekerde risico, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Nederlanden van Nu mede te delen. De verzekering geeft geen dekking indien verzekerde deze verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van Nederlanden van Nu heeft geschaad. Nederlanden van Nu heeft het recht de premie en/of voorwaarden op grond van de risicowijziging te herzien dan wel de verzekering op te zeggen. Artikel 6 Algemene uitsluitingen Nederlanden van Nu is geen uitkering verschuldigd en niet tot het verrichten van diensten verplicht: a. ter zake van een gebeurtenis optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties: 1. De verzekering dekt, behoudens het hierna bepaalde, geen schade veroorzaakt door, optredende of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 2. De uitsluiting onder sub 1 geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onder sub 1 van kracht. Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder Kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. b. ter zake van een gebeurtenis ontstaan uit of veroorzaakt door molest: 1. Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest: a. een gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de één de ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden; b. het gewapend optreden van een militaire eenheden onder verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de West-Europese Unie wordt ook hieronder verstaan; c. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; d. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; e. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen; f. oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging, die gericht is tegen het openbaar gezag; g. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, gericht is tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn 2. Nederlanden van Nu dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit een van de in het sub 1 genoemde oorzaken. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd onder het nummer 136/1981. Artikel 7 Verplichtingen na een schadegeval 1. Zodra een verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor Nederlanden van Nu tot een verplichting tot uitkering of tot het verrichten van een dienst kan leiden, is hij verplicht: a. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is die gebeurtenis te melden aan Nederlanden van Nu; b. binnen redelijke termijn alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken die voor Nederlanden van Nu van belang zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen; c. desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen aan Nederlanden van Nu; d. de door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. e. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Nederlanden van Nu zou kunnen benadelen; f. zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid; g. in geval van een strafbaar feit hiervan terstond aangifte te doen bij de politie. 2. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde een of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Nederlanden van Nu heeft benadeeld. 3. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien de verzekerde de hiervoor onder lid 1 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet pag 5

6 Nederlanden van Nu te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt 4. In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering of tot het verrichten van een dienst indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor Nederlanden van Nu tot een verplichting tot uitkering kan leiden. Artikel 8 Regeling van eigen materiële schade 1. De verzekerde is gehouden om, alvorens met het herstel van schade wordt begonnen, Nederlanden van Nu in de gelegenheid te stellen de omvang van de schade te doen vaststellen door een expert. 2. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de schade worden getaxeerd door twee deskundigen, één benoemd door verzekerde en één benoemd door Nederlanden van Nu. Beide deskundigen kunnen zonodig een arbiter benoemen die, in geval van verschil, binnen de grenzen der beide taxaties, het schadebedrag voor partijen bindend vaststelt. 3. Nederlanden van Nu vergoedt boven de verzekerde som de expertisekosten; de salarissen en kosten van de door de verzekerde benoemde expert worden vergoed tot ten hoogste het bedrag dat de expert van Nederlanden van Nu haar in rekening brengt. 4. In geval van verlies van verzekerde objecten door diefstal of verduistering kan het recht op uitkering eerst ingaan, indien 30 dagen na ontvangst door Nederlanden van Nu van het schadeformulier en van het bewijs van aangifte bij de politie, verzekerde de verzekerde objecten nog niet heeft teruggekregen of heeft kunnen terugkrijgen; Nederlanden van Nu kan van verzekerde verlangen zijn eigendomsrechten door middel van een akte van eigendomsoverdracht aan Nederlanden van Nu over te dragen. Artikel 9 Verjaringstermijn bij afwijzing van schade Wanneer vergoeding van een schade of verrichten van een dienst door Nederlanden van Nu wordt afgewezen, verjaart de rechtsvordering van verzekerde op Nederlanden van Nu door verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van afwijzing. Artikel 10 Algemene herziening van premie en/of voorwaarden Nederlanden van Nu heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te herzien. Behoort een verzekering tot die groep, dan is Nederlanden van Nu gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die herziening aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de aanpassing in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de mededeling door Nederlanden van Nu is genoemd. De mogelijkheid van opzegging van een verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: - de herziening van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de herziening een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt; - de herziening een uitbreiding van de dekking met een niet hogere premie inhoudt; - de herziening van de premie direct voortvloeit uit het bereiken van een leeftijdsgrens voor de verzekerde waaraan de premie is gekoppeld. Artikel 11 Herroepingsrecht De verzekeringnemer heeft gedurende een termijn van 14 dagen vanaf het moment dat de verzekering is gesloten, dan wel - wanneer dat later is - vanaf de dag waarop hij de polisvoorwaarden ontvangt het recht om de verzekering zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de verzekeringnemer gebruik maakt van deze bedenktijd en de verzekering binnen de hiervoor gestelde termijn ontbindt, zal Nederlanden van Nu hem geen premie en/of kosten in rekening brengen. Artikel 12 Adres Kennisgeving door Nederlanden van Nu aan de verzekeringnemer geschiedt aan diens laatst bij Nederlanden van Nu bekende adres of aan het adres van het intermediair door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. De verzekeringnemer is verplicht Nederlanden van Nu van iedere wijziging in zijn adres schriftelijk kennis te geven. Artikel 13 Persoonsgegevens Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Nederlanden van Nu verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Nederlanden van Nu uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing.de volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) Artikel 14 Geschillen Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Heeft u suggesties voor verbetering van onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen? Laat u ons het dan schriftelijk weten. U kunt zich wenden tot: Nederlanden van Nu verzekeringsgroep Afdeling Suggesties & Klachten Postbus 1888, 1110 CL Diemen Telefoon: (020) , van Nu.nl Mocht de klacht niet naar genoegen zijn opgelost, dan kan deze vervolgens worden voorgelegd aan: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon: Internet: Wanneer de klager geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Kifid, dan staat het hem vrij om in plaats daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Aanvullende Voorwaarden Terrorisme In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden gelden de navolgende bepalingen met betrekking tot de terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Daar waar Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden strijdig zijn, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Aanvullende Voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder: 1.1 Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.2 Kwaadwillige besmetting Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen)verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel pag 6

7 anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen)verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.3 Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 1.5 Verzekeringsovereenkomsten a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s. b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars Levens-, Natura-uitvaart en Schadeverzekeraars die op grond van de Wet financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van Nederlanden van Nu terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die Nederlanden van Nu terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: - schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan Nederlanden van Nu te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens Nederlanden van Nu, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3.3 Eerst nadat de NHT aan Nederlanden van Nu heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover Nederlanden van Nu aanspraak maken. 3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze Aanvullende Voorwaarden wordt beschouwd. Samenvatting Protocol afwikkeling claims De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (verder te noemen NHT) kent een maximaal uit te keren bedrag per jaar. Deze uitkeringscapaciteit is voor 2003 vastgesteld op 1 miljard euro. In het Protocol afwikkeling claims van de NHT wordt bepaald hoe deze maximum uitkeringscapaciteit voor de gevolgen van terrorisme wordt verdeeld over de gedupeerden. Dit document is een samenvatting van het Protocol afwikkeling claims van de NHT. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims vindt u op de website of kunt u opvragen bij Nederlanden van Nu of uw intermediair. Samenvatting procedure Onder schadegeval wordt verstaan iedere verwezenlijking van het terrorismerisico waardoor recht op uitkering bij gedupeerden kan ontstaan. Wat onder terrorisme wordt verstaan, kunt u lezen in de Aanvullende Voorwaarden. Met schade door terrorisme wordt zowel daadwerkelijke schade aan personen en goederen bedoeld, als overig recht op uitkering, zoals bijvoorbeeld na overlijden. Als u een claim indient die is veroorzaakt door terrorisme, dan geldt de volgende procedure: - U meldt de claim - net als altijd - zo snel mogelijk bij Nederlanden van Nu. - Nederlanden van Nu zorgt ervoor dat alle binnenkomende meldingen bij de NHT worden ingediend. De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig mogelijk na de ontvangst of er inderdaad sprake is van een terroristische daad zoals gedefinieerd in de Aanvullende Voorwaarden. Terrorisme van welk jaar? Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschikbaar heeft voor uitkeringen ten gevolge van terrorisme, is het belangrijk dat wordt vastgesteld in welk jaar de terroristische daad heeft plaatsgevonden. Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische daad in jaar X heeft plaatsgevonden dan wordt de terroristische daad aan jaar X toegerekend. Er kan sprake zijn van een reeks van terroristische daden die met elkaar samenhangen, maar in verschillende jaren zijn gepleegd. In dat geval wordt de terroristische daad toegerekend aan het jaar waarin de eerste daad van de reeks pag 7

8 is gepleegd. Een reeks eindigt in ieder geval als er meer dan 6 maanden tussen de daden liggen. Vaststellinguitkeringspercentage en vergoeding Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan zal de NHT een begroting opstellen en bekend maken of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is om de claims volledig uit te keren. Het kan zijn dat de NHT verwacht dat de omvang van het totaal aantal claims hoger zal uitvallen dan de maximum uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de NHT een (voorlopig) uitkeringspercentage vast. Dit percentage is gelijk voor alle gedupeerden. De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te vergoeden. NB: Betaling aan u als verzekerde geschiedt door uw eigen maatschappij. U heeft zelf géén contact met de NHT. Definitieve afwikkeling van claims Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan zal houden: - Zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld dat het om een terroristische daad gaat, stelt de NHT de eerste begroting vast. Op basis van deze begroting wordt een eerste uitkeringspercentage vastgesteld. - Daarna volgt telkens uiterlijk na 6 maanden een volgende begroting met eventueel een nieuw uitkeringspercentage. - Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de NHT het definitieve uitkeringspercentage. Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger uitkeringspercentage. Dan zal nabetaling plaatsvinden voor alle op dat moment bekende claims. Als een nieuwe begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, dan wordt van de gedane uitkeringen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt dan alleen voor die claims die pas zijn aangemeld na het bekendmaken van het voorafgaande percentage. Dit clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2006 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 150/2006 en op 23 november 2006 onder nummer bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. pag 8

Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Bijzondere voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2 Omvang van de dekking... 1 Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket

Voorwaarden Woonpakket Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 0601 / januari 2006 1 Inhoudsopgave Woonpakket (WP 0601) Bladzijde Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 8 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

polismantel 1514 UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING

polismantel 1514 UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING polismantel 1514 UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene, met wie de

Nadere informatie

Voorwaarden Opstal rietgedekt woonhuis

Voorwaarden Opstal rietgedekt woonhuis Algemene voorwaarden Opstalverzekering rietgedekt woonhuis Model R1023 06-2009 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket

Voorwaarden Woonpakket Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 0804 / juli 2008 1 Inhoudsopgave Woonpakket (WP 0804) Bladzijde Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 9 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04 WV

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04 WV Woonpakket Voorwaarden Polismantel WP 0804/januari 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 7 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking 11 Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden... 2. Bijzondere voorwaarden: Opstaldekking... 12

Algemene voorwaarden... 2. Bijzondere voorwaarden: Opstaldekking... 12 Voorwaarden Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Inhoudsopgave Algemene voorwaarden... 2 Bijzondere voorwaarden: Opstaldekking... 12 Bijzondere voorwaarden: Inboedeldekking... 24 Bijzondere voorwaarden: Kostbaarhedendekking...

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket

Voorwaarden Woonpakket Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 0804 / april 2008 1 Inhoudsopgave Woonpakket (WP 0804) Bladzijde Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 9 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Totaalplan

Algemene Voorwaarden MKB Totaalplan Voorwaarden 2009-5 Algemene voorwaarden De Algemene voorwaarden vormen één geheel met de bij de betreffende verzekering behorende Bijzondere voorwaarden. Inhoud Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket. p.tekst.qxd 18-05-2006 11:32 Pagina 1. kröller. realisten in verzekeren. groeien oogsten genieten

Voorwaarden Woonpakket. p.tekst.qxd 18-05-2006 11:32 Pagina 1. kröller. realisten in verzekeren. groeien oogsten genieten p.tekst.qxd 18-05-2006 11:32 Pagina 1 Voorwaarden Woonpakket kröller realisten in verzekeren groeien oogsten genieten Voorwaarden Woonpakket WPK 09 03 07 08-07 Polismantel WP 0804 / juli 2008 1 03 07 08-07

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 21 08-04 Polismantel BB-MKB 2008/april 2008 1 2 Algemene voorwaarden Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Beperking terrorismerisico 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04 Woonpakket Voorwaarden Polismantel WP 0804/januari 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 7 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking 11 Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

neckermann.com verzekeringen

neckermann.com verzekeringen neckermann.com verzekeringen Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 08/04 Januari 2011 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 1 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 4 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden nr. 1506

Polisvoorwaarden nr. 1506 AEGON Zakenpakket Polisvoorwaarden nr. 1506 Inhoudsopgave De voorwaarden van het AEGON Zakenpakket zijn als volgt gerangschikt: Pagina: Algemene Voorwaarden AEGON Zakenpakket 5-11 Bijzondere Voorwaarden:

Nadere informatie

Woonpakket. Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave

Woonpakket. Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Woonpakket Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Algemene voorwaarden 3 opstaldekking 7 inboedeldekking 11 kostbaarhedendekking 15 aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 17 verhaalsservice

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01 Voorwaarden Inboedel FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Nadere regelingen 4 Artikel 4 Uitbreiding van de verzekering

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Zaak- en bedrijfsschadeverzekering (versie 20032014) Algemene voorwaarden Artikel 1 Prioriteitbepaling Artikel 12 Geschillen

Zaak- en bedrijfsschadeverzekering (versie 20032014) Algemene voorwaarden Artikel 1 Prioriteitbepaling Artikel 12 Geschillen Pagina 1 van 11 Zaak- en bedrijfsschadeverzekering (versie 20032014) Algemene voorwaarden Artikel 1 Prioriteitbepaling Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Onderzekerheidsvereiste Artikel 4 De Premie

Nadere informatie

polismantel 1615 EXTRA UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING 06-07

polismantel 1615 EXTRA UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING 06-07 polismantel 1615 EXTRA UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING 06-07 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene,

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedelverzekering

Voorwaarden Inboedelverzekering Algemene voorwaarden Model INB071 ALG ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op de polis

Nadere informatie

All-Risks woonverzekering opstal

All-Risks woonverzekering opstal apple verzekeringen Postbus 1919, 3000 BX Rotterdam Telefoon 0900 1514 (lokaal tarief) apple G 2009.01 All-Risks woonverzekering opstal Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling,

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

1.4 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats met dezelfde bestemming.

1.4 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats met dezelfde bestemming. Voorwaarden Totaal Woonhuisverzekering nr. 1347 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes, bijgebouwen, centrale verwarmingsinstallaties,

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel rietgedekt woonhuis. Algemene voorwaarden Inboedelverzekering rietgedekt woonhuis. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden. Inboedel rietgedekt woonhuis. Algemene voorwaarden Inboedelverzekering rietgedekt woonhuis. Omschrijving van de dekking Algemene voorwaarden Inboedelverzekering rietgedekt woonhuis Model R1015 06-2009 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: OVZ verzekeringen, gevestigd te Goes, (Postbus 45, 4460 AA), is onderdeel

Nadere informatie