PORTFOLIO SMALL BUSINESS PROJECT POSTJETHESIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PORTFOLIO SMALL BUSINESS PROJECT POSTJETHESIS"

Transcriptie

1 PORTFOLIO SMALL BUSINESS PROJECT POSTJETHESIS ACADEMIEJAAR Master IW&T: Elektronica-ICT Philippe Belet, Dean Goris, Pieter Spinnewyn & Pieter Van den Bergh

2 1 Portfolio SBP PostJeThesis INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DOELSTELLINGEN EN SCOPE... 4 HET ADMINISTRATIEVE LUIK... 5 HET BUSINESSPLAN... 5 DE PROGRAMMA-OPDRACHT... 5 HET ORGANISATIEPLAN... 5 HUISSTIJL... 6 PERSOONLIJK PLAN VAN AANPAK... 6 AANDELEN CONTACTGEGEVENS OVERZICHT CONTACTEN MET BUITENSTAANDERS HET TECHNISCHE LUIK FUNCTIONEEL DESIGN VAN DE WEBSITE ONDERVONDEN PROBLEMEN BIJ HET TECHNISCH DESIGN HET FINANCIËLE LUIK HET FINANCIEEL PLAN DE KASBOEKEN HET BANKBOEK HET JURIDISCHE LUIK DE WET OVER VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DE WET OVER HET AUTEURSRECHT IN COMBINATIE MET ARTESIS AFHANDELING DOMEINNAAMPROBLEMEN DISCLAIMERS GECONTACTEERDE PERSONEN HET COMMERCIËLE LUIK HET COMMERCIEEL PLAN OMGEVINGSANALYSE EN MARKTONDERZOEK SJABLOON OVEREENKOMSTEN VERGADERINGEN LOGBOEK VAN DE VERGADERINGEN OPENINGSVERGADERING VERGADERING 10/10/ BRAINSTORM 14/10/ VERGADERING 4/11/

3 2 VERGADERING 13/11/ VERGADERING 21/11/ VERGADERING 28/11/ VERGADERING 8/12/ VERGADERING 15/12/ SLOTVERGADERING 5/1/ RESULTATEN DOELSTELLINGEN BEREIKT? ALGEMENE PLANNING GEVOLGD? AFTOETSING LOGBOEKEN EN VOOROPGESTELDE RESOURCEPLANNING VOORTZETTING VAN DE DIENST EEN EENMANSZAAK VENNOOTSCHAP CONCLUSIE PERSOONLIJKE REFLECTIES PHILIPPE BELET DEAN GORIS PIETER SPINNEWYN PIETER VAN DEN BERGH PERSOONLIJKE PEEREVALUATIES PHILIPPE BELET DEAN GORIS PIETER SPINNEWYN PIETER VAN DEN BERGH PERSOONLIJKE LOGBOEKEN PHILIPPE BELET DEAN GORIS PIETER SPINNEWYN PIETER VAN DEN BERGH... 92

4 3 INLEIDING Dit is het portfolio van Philippe Belet, Dean Goris, Pieter Spinnewyn en Pieter Van den Bergh voor het Small Business Project (SBP) PostJeThesis in het kader van het opleidingsonderdeel Ondernemen. Dit SBP heeft als missie studenten vertrouwd te maken met het ondernemerschap en werkt hiervoor samen met de vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). Het bezit van ondernemerschap is belangrijk en leidt tot een grote meerwaarde op diverse gebieden. Daarom richt het SBP zich tot het bijbrengen van waarden, vaardigheden en kennis omtrent hieromtrent. Als willekeurig samengestelde groep werden we aangespoord een eigen project te bedenken en uit te voeren in het kader van ons SBP. Verschillende ideeën werden gespuid, maar slechts één kon met ons mee doorgaan. Onze keuze viel op de dienst PostJeThesis. PostJeThesis is een webplatform waarop elke student (of afgestudeerde) het sluitstuk van zijn eindwerk (paper, scriptie, thesis) kan achterlaten. Deze informatie kan door een geselecteerde groep ingeschreven bedrijven nageslagen worden. We richten ons hierbij vooral op Vlaamse studenten. Dit idee vervult voor beide partijen enkele behoeften. De student krijgt de kans zijn kennis niet zomaar verloren te laten gaan in de archieven van de school. Onze dienst zorgt er voor dat het materiaal bekend geraakt bij bedrijven en kan zo studenten in contact brengen met geïnteresseerde bedrijven. De bedrijven krijgen er met onze dienst een extra en eenvoudig toegankelijk kanaal bij om informatie in te winnen omtrent gediplomeerden. Ze kunnen op de hoogte blijven van lopende projecten en eventueel via deze weg op zoek gaan naar toekomstige werknemers waarvan men zeker is dat ze over bepaalde kwaliteiten beschikken. Onze dienst is uniek in Vlaanderen. Gelijkaardige projecten zijn wel lopend, maar niet via dezelfde kanalen en niet van dezelfde omvang, alsook niet zo eenvoudig toegankelijk. Daarom zien we onze dienst als nieuw voor vele studenten en bedrijven. In dit portfolio vindt u het merendeel van wat we ondernomen hebben om ons SBP tot een goed einde te brengen. Dit portfolio wordt tevens vergezeld van een uitgebreid businessplan en de programmaopdracht gemaakt in functie van het opleidingsonderdeel Projectmatig Werken. Er za regelmatig naar deze documenten verwezen worden, omdat zij heel wat relevante en interessante informatie bevatten die wij u niet willen achterhouden. Tijdens het doornemen van dit portfolio moet u in gedachten houden dat de meeste teksten geproduceerd zijn als apart verslag. Om het doornemen van alle geproduceerde informatie enigszins eenvoudiger te maken, hebben we ervoor gekozen deze verslagen te bundelen in één portfolio.

5 4 DOELSTELLINGEN EN SCOPE Een groot project kan niet zonder een goed afgelijnde scope en een lijst van te behalen doelstellingen. De themaweek rond projectmatig werken heeft ons hier duidelijk bewust van gemaakt. In de projectopdracht die toegevoegd is aan dit portfolio is een uitgebreide lijst met doelstellingen opgesteld aan de hand van het SMART-principe. Deze lijst met doelstellingen is meerdere malen gecontroleerd en gecorrigeerd om de perfectie te kunnen benaderen. Ik verwijs u hier dan ook graag door naar punt 3 in de Programmaopdracht, Doelstelling. Naast deze doelstellingen is het ook belangrijk een scope af te bakenen. In deze scope wordt ontegensprekelijk vastgelegd wat tot de uit te voeren taken behoort en wat niet. Op deze manier kan er later nooit iemand voor verrassingen komen te staan. Ook voor de scope van het project verwijs ik u graag door naar punt 4 in de Programmaopdracht, Afbakening. Later in dit portfolio zal u merken dat elk SBP-lid opgelegd werd een Persoonlijk Plan van Aanpak (PPVA) op te stellen. Hierin moest een eigen scope en planning opgesteld worden. Belangrijk hierbij was dat elk van de opgenomen elementen in de scope ook terug te vinden was in de eigen planning, maar ook onder te brengen was in één van de algemene scope elementen van het SBP.

6 5 HET ADMINISTRATIEVE LUIK HET BUSINESSPLAN Een businessplan is een document om een onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat er wil bereikt worden en hoe dit zal gedaan worden. Het businessplan kan zowel intern als extern van nut zijn. Intern wordt het gebruikt om achteraf de vooropgestelde doelen af te toetsen met de werkelijk behaalde resultaten. Extern moet het er voor zorgen dat potentiële partners overtuigd worden om te investeren in de onderneming. Uiteraard kan ons SBP dus ook niet zonder businessplan. Er is dan ook heel wat tijd gekropen in het samenstellen hiervan. Het resultaat is toegevoegd aan dit portfolio. DE PROGRAMMA-OPDRACHT De programmaopdracht die ook in dit portfolio terug te vinden is, werd gemaakt om het SBP op een projectmatige manier te kunnen uitvoeren. Dit document hoort dus ook essentieel bij dit SBP en moet nagelezen worden om een goed zicht te krijgen op de voorbereidingen die gesteld zijn om dit SBP uit te voeren. Hierbij wil ik zeker verwijzen naar puntje 6 uit de programmaopdracht, namelijk Beheersaspecten. Hierin wordt de structuur binnen ons SBP uit de doeken gedaan en per persoon in detail functies toegekend. Daarnaast worden er mijlpalen opgesteld die een beeld geven van hoe de periode van ons SBP zal ingevuld worden. Er wordt een budget opgesteld, zowel financieel als de benodigde manuren. Naast dit wordt ook toegelicht hoe de informatiestroming tussen de SBP leden zal verlopen en worden de nodige afspraken hier rond gemaakt. De uitvoering van het SBP wordt ingedeeld in fasen en er wordt ingevuld hoeveel manuren er nodig zullen zijn per fase. Als laatste worden de belangrijkste risico s die ons SBP bedreigen opgesomd en voorzien van de nodige reacties. Onze programmaopdracht beoogde meer inkomsten dan in realiteit zijn verwezenlijkt tot nu toe. Dit was echter opgesteld voor de publieke aanvang van de crisis. Nu dat de perceptie van crisis/recessie leeft, moesten wij als onderneming hiervan akte nemen en onze verwachtingen aanpassen. HET ORGANISATIEPLAN Het organisatieplan is een onderdeel van het businessplan dat al eerder vermeld werd. Hierin is het organigram van onze projectgroep terug te vinden. Omdat dit toch vrij essentieel is om een beeld te krijgen van wie welke functies verricht heeft, wil ik het ook graag even in dit portfolio herhalen. Hierbij dus het organigram van ons SBP: Dean Goris Gedelegeerd Bestuurder (Projectleider) Pieter Van Den Bergh Technisch Directeur Pieter Spinnewyn Commercieel Directeur Philippe Belet Financieel Directeur Dean Goris Administratief Directeur Philippe Belet Juridisch Afgevaardigde

7 6 U zal merken dat één persoon een functie onder zichzelf uitvoert, namelijk Dean Goris. In principe kan dit niet. Dit organigram is echter opgesteld om een goed overzicht te krijgen van de taakverdeling en hoe deze zich ten opzichte van elkaar bevinden en daar leek ons deze structuur het meest voor aangewezen. Het organisatieplan omvat uiteraard nog veel meer dan dit organigram alleen, maar daarvoor verwijs ik u graag door naar het businessplan van PostJeThesis. HUISSTIJL Voor het inleveren van verslagen en andere documenten is het belangrijk eenvormigheid te creëren. Om deze reden zijn we overgegaan tot het creëren van een eigen huisstijl. Deze wordt vooral gereflecteerd in het gebruik van een sjabloon voor het schrijven van allerhande documentatie. Dit sjabloon werd ter beschikking gesteld voor alle SBP-leden via onze gezamenlijke opslagplaats, de GDrive. Een uitgebreid project als dit vraagt ook om een goede structuur van de documentatie. Daarom is er op deze GDrive ook een strikte reglementering van toepassing voor het plaatsen van documenten. Meer informatie rond naamgeving en tijdgebonden indeling volgens fases is terug te vinden in de Programmaopdracht in punt 6.4, Informatie. PERSOONLIJK PLAN VAN AANPAK Zoals reeds vermeld onder het punt Doelstellingen en Scope aan het begin van dit portfolio is het belangrijk een goede afbakening te maken van het te verrichten werk. Er dient duidelijk afgelijnd te worden wat wel tot de uit te voeren taken behoort en wat niet om later misverstanden te vermijden. Om deze reden namen we geen genoegen met het opstellen van een algemene scope voor ons SBP-project, maar gingen we over tot het opstellen van een Persoonlijk Plan van Aanpak (PPVA).Dit plan moest door elk SBP-lid persoonlijk opgesteld worden en bevat een persoonlijke scope en een planning van de te verwezenlijken doelstellingen. Belnagrijk hierbij was dat elk opgenomen element in de persoonlijke scope terug te vinden was in de planning en ook enigszins kon teruggebracht worden onder één van de elementen van de algemene scope van het SBP. Aan het einde van het semester zal ook nagegaan worden of de opgestelde planning per persoon in grote mate is opgevolgd of dat er sterk is van afgeweken. Deze aftoetsing kan u terugvinden in dit portfolio in het onderdeel Resultaten. Hierbij worden de vier PPVA s toegevoegd aan het portfolio.

8 7 PPVA PHILIPPE BELET In scope: administratie kasboek, aankoopboek en verkoopboek; beheer kas; openen en afsluiten bankrekening; opstellen financieel plan (beginbalans, verwachte aan- en verkopen, resultaatrekening, belasting); vereffening SBP; analyse algemene onderwijsregeling (Artesis); analyse wet auteursrecht en praktische invulling; analyse wet persoonsgegevens en praktische invulling; bepalen financiële gevolgen van een verkoopactie; evaluatie contracten naar de bedrijven toe; onderhandelen met instellingen en mogelijkheden aftasten met betrekking tot de selectieve distributie van het sluitstuk van eindwerken; opstellen disclaimer naar de studenten toe; opvolgen naleving contracten; communiceren volgens de vooropgestelde methode; mogelijkheid bieden technisch werk op zich te nemen, mocht dit nodig blijken; rapporteren van resultaten tijdens de vergaderingen. Out of scope: aansprakelijkheid bij conflicten; bewaken uitvoering businessplan; boekhouding; marktonderzoek en marketing; opstellen verkoopsvoorwaarden; opzetten implementatieproces; organisatie vergaderingen; verkoop en aankoop; Planning:

9 8 PPVA DEAN GORIS In scope: Wat betreft mijn functie als projectleider: bewaken van de doelstelling; bewaken van de voortgang; Eindverantwoordelijke van het project. Wat betreft mijn functie als gedelegeerd bestuurder: Leiding geven aan het SBP; Het bewaken van de uitvoering van het businessplan; Het organiseren en leiden van de verschillende vergaderingen; Ervoor zorgen dat de leden hun afspraken nakomen en goed samenwerken; Eindverantwoordelijke voor de samenstelling van het businessplan; Hulp bieden bij de andere leden wanneer dat nodig is en mogelijk is; Controle afsluiten van het SBP aan de hand van checklist; Leiding nemen in de voortzetting van het project na het SBP. Wat betreft mijn functie als administratief directeur: Verslagen van de vergaderingen uitschrijven; Registratie SBP bij VLAJO; Uitreiken aandeelhouderscertificaten; Organiseren aandeelhoudersvergaderingen en bijhouden aandeelhoudersregister; Wat betreft het businessplan, verantwoordelijk voor: o Projectvoorstelling; o Omgevingsanalyse (uitgezonderd het marktonderzoek); o SWOT-analyse; o Organigram. Verantwoordelijk voor het opstellen, afwerken en bijsturen van de Programmaopdracht; Overzicht houden in de documentatie; Zorgen dat alle verplichtingen nagekomen worden tegenover Vlajo qua documentatie e.d.; Rapporteren van resultaten tijdens de vergaderingen. Out of scope: De financiële tak van het SBP; o Kasboek o Bankrekening o Financieel plan De juridische tak van het SBP; o Onderzoek naar wetgevingen De commerciële tak van het SBP; o Opstellen van logo o Marktonderzoek o Marketing o Bedrijven contacteren o Studenten contacteren o promotie De technische tak van het SBP; o Ontwerp webplatform o Implementatie webplatform o Technische eisen webplatform

10 9 Aansprakelijkheid bij conflicten; Verantwoordelijkheid tijdens de voortzetting van het project na de afloop van het SBP; Planning:

11 10 PPVA PIETER SPINNEWYN In scope: Opstellen verkoopsvoorwaarden (contract) met de bedrijven. Onderzoek welk type contract met de bedrijven (abonnement / betaling per download) Aanschrijven studenten / bedrijven (zal hoofdzakelijk per mail zijn om kosten te reduceren en tijdsbesparend te werken). opvolgen contacten met studenten en bedrijven communiceren volgens de vooropgestelde methode; mogelijkheid bieden technisch werk op zich te nemen, mocht dit nodig blijken; rapporteren van resultaten tijdens de vergaderingen onderzoek of het mogelijk is om een.doc automatisch om te zetten naar een.pdf via onze webserver en indien mogelijk ook implementeren logboek bij houden. Uittesten online website Bekendmaking PostJeThesis site per mail (pas nadat de site 100% getest is) Out of scope: aansprakelijkheid bij conflicten; bewaken uitvoering businessplan; boekhouding; opzetten implementatieproces; verkoop; Onderhoud servers; Opvolging vrije opslagcapaciteit server (ivm stijgende hoeveelheid data door toegevoegde papers e.d.) Planning:

12 11 PPVA PIETER VAN DEN BERGH In scope: Opstarten van het ontwikkelproces; Configureren van de ontwikkelomgeving; Opstellen van het functionele en technische design van de website; Ontwerp van het webplatform; Implementatie van het webplatform; Onderhoud van het webplatform; Communiceren volgens de vooropgestelde methode; Rapporteren van resultaten tijdens de vergaderingen. Out of scope: De delegerende tak van het SBP; De administratieve tak van het SBP; De financiële tak van het SBP; De juridische tak van het SBP; De commerciële tak van het SBP; Aansprakelijkheid bij conflicten; Boekhouding; Verantwoordelijkheid tijdens de voortzetting van het project na de afloop van het SBP; Planning:

13 12 AANDELEN Aan het begin van ons SBP kozen we ervoor om ons kapitaal te verzamelen aan de hand van aandelen. Deze aandelen werden wel enkel onder de eigen SBP-leden verkocht, hoewel er even getwijfeld werd toen een buitenstaander ook geïnteresseerd bleek te zijn. De aandeelhouderscertificaten werden uitgedeeld en het register werd opgesteld. In principe kunnen we slechts spreken van een bescheiden aandeelhoudersstructuur. Dit is mede de reden waarom we ook geen specifieke aandeelhoudersvergaderingen hebben georganiseerd. Een andere reden was de zeer korte levensduur van het SBP. Hieronder vindt u een voorbeeld van één van de aandeelhouderscertificaten terug die ondertekend en uitgedeeld werden aan de aandeelhouders. Daarna vindt u het aandeelhoudersregister terug. Het aantal uitgedeelde certificaten was vier, alleen met een waarde van 10 euro die werd verzameld op de Fortis rekening van ons SBP.

14 13 CONTACTGEGEVENS In groep samenwerken wilt ook zeggen dat er goed moet gecommuniceerd worden. Communicatie staat dan ook centraal in ons SBP. Hoewel elk SBP-lid een eigen functie heeft, moet er regelmatig gecommuniceerd worden om het werk op elkaar te kunnen afstellen. Daarbij mogen we dan ook zeker niet de functie van de bestuurder vergeten. Deze berust nog meer op communicatie omdat hij in staat moet zijn de andere SBP-leden op te volgen en bij te sturen waar nodig. Al vanaf het begin werd er dan ook voldoende aandacht besteed aan het uitwisselen van elkaars contactgegevens en werd er op de gezamenlijke opslagplaats een bestand geplaatst met alle nodige informatie. Telefoneren, sms en, en, chatten en huisbezoekjes, op elke manier waren we in staat elkaar lastig te vallen. Om eenvoudig nieuwe contacten te kunnen leggen met externe partners werden er voor ieder van ons businesskaartjes gemaakt.

15 14 OVERZICHT CONTACTEN MET BUITENSTAANDERS In dit stuk zal een overzicht gegeven worden van de contacten die gemaakt zijn tijdens de uitvoering van het SBP. Fortis Een van de eerste zaken die moesten geregeld worden, was het openen van de gratis Fortis bankrekening. Hiervoor werd ons een formulier meegegeven waarop drie gevolmachtigden konden worden ingegeven voor het beheer van de rekening. We maakten een afspraak met het Fortis kantoor (Meir 48, 2000 Antwerpen) en openden de rekening. We gaven de vierde persoon van ons SBP ook onmiddellijk volmacht over deze rekening. Juridisch advies Wellicht waren deze contacten de belangrijkste die we raadpleegden tijdens ons SBP. Onze dienst raakt namelijk een gevoelige snaar, namelijk het online plaatsen van geproduceerde documenten onder naam van hogescholen of universiteiten. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen werden verscheidene personen gecontacteerd binnen onze eigen hogeschool waaronder Luc Pieters, Sigrid Pauwels, Willy Loockx, Frederik Schrooyen, Tim Dams en Maarten Weyn. Naast dit moesten er zowel voor de website, de gebruikersovereenkomst en de contracten met bedrijven de nodige disclaimers opgesteld worden. Hiervoor legde onze juridisch afgevaardigde contact met enkele raadgevers, namelijk: Veronique van Nijnaten 3de jaar academische bachelor rechten Aanreiken bronnen/wetteksten (op Motiveerde om duidelijk afgebakend op het moreel recht te steunen Beoordeling finale disclaimers Tobias Van Royen 1ste jaar academische master rechten Beoordeling tussentijdse disclaimers Beoordeling finale disclaimers Hosting Ons eerste idee was om de hosting van ons webplatform via een bevriend persoon te doen, namelijk Bart Van Geyt, oud-student aan onze hogeschool. De nodige s werden hiervoor verstuurd, maar uiteindelijk bleek zijn voorstel niet te voldoen aan onze verwachtingen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een beter alternatief.

16 15 Marktonderzoek Met betrekking tot het marktonderzoek werden uiteraard heel wat bedrijven en studenten gecontacteerd. Belangrijk hierbij is om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Meer informatie hierover is terug te vinden in het marktonderzoek.

17 16 HET TECHNISCHE LUIK Een belangrijk onderdeel van heel ons SBP is uiteraard de effectieve implementatie van het webplatform. Zonder dit kan er niet gesproken worden van een dienst. Hieronder is een verslag te vinden van het functioneel design van ons webplatform. Hierin wordt uitgelegd welke functionaliteiten allemaal moesten ingebouwd worden om onze dienst werkende te krijgen, maar ook juridisch volledig in orde te maken. FUNCTIONEEL DESIGN VAN DE WEBSITE 1. Student Registratie Bij de registratie moet een student de volgende zaken ingeven: Naam & Voornaam adres Geboortedatum Afgestudeerd? School Studierichting Studentenkaartnummer Diploma s Paswoord (2x) Het is de bedoeling dat er voor de school een drop box wordt geïmplementeerd die alle mogelijkheden zou bevatten. Voor de gebruikersnaam zal het adres gebruikt worden, omdat deze steeds uniek en vaak gemakkelijker om te onthouden zijn. Verder kan deze gebruikersnaam later ook niet meer aangepast worden. We geven ook de mogelijkheid om meer dan één diploma in te vullen, indien dit gewenst zou zijn. De diploma s moeten niet verplicht ingevuld worden. Indien de student aangeeft dat hij afgestudeerd is moet hij de school, studierichting en studentenkaartnummer ook niet invullen. In het andere geval zijn deze wel verplicht in te vullen, net zoals de andere velden die altijd moeten ingevuld worden. Voor het invullen van de gegevens moet de gebruiker een disclaimer accepteren. Wanneer hij beide zaken gedaan heeft, krijgt hij de melding dat zijn gegevens zijn opgeslagen in de database, waarna er een confirmati gestuurd zal worden naar het ingevoerde adres met de gebruikersnaam ( ) van de student en een link waar de gebruiker op moet klikken om zijn account op de website te activeren. Vooraleer de student een volwaardig account krijgt, zal zijn aanvraag eerst gecontroleerd worden door een administrator, die hiervoor een apart formulier ter beschikking zal hebben. Ingelogd Wanneer de student inlogt op de website, krijgt hij een profielpagina te zien, welke volgende elementen bevat: Eventueel de status van zijn account: in orde, niet in orde of nog te controleren. Bij het eerste geval zal de rest van de profielpagina zichtbaar zijn, maar niet de status. Het omgekeerde is waar bij de andere gevallen. Alle gegevens die hij heeft ingegeven bij de registratie, met de mogelijkheid om deze aan te passen (behalve de gebruikersnaam, zoals eerder vermeld). Een functionaliteit om nieuwe scripties te uploaden, en zijn reeds toegevoegde thesissen te bekijken.

18 17 Voor het toevoegen van een nieuwe scriptie moet de gebruiker naast de scriptie zelf, ook enkele parameters meegeven, namelijk: Titel Algemene categorie Taal Jaar van publicatie Abstract Tags Voor de algemene categorie en de taal zal weer een drop box met alle mogelijkheden voorzien worden. De tags zal de gebruiker zelf naar wens kunnen invullen, maar lidwoorden zullen hierbij automatisch verwijderd worden. De thesis zelf kan in pdf en doc formaat doorgestuurd kunnen worden. Verder zal de student ook kunnen zien hoeveel keer zijn scripties al zijn opgevraagd door bedrijven. 2. Bedrijf Registratie Bij de registratie moet een bedrijf de volgende zaken ingeven: Naam bedrijf Naam verantwoordelijke contactpersoon adres Website Paswoord (2x) Het logo van het bedrijf Een banner Behalve het logo en de banner zijn ook hier alle velden verplicht in te vullen. Voor de gebruikersnaam zal het e- mailadres genomen worden. Voor het invullen van de gegevens moet het bedrijf een disclaimer accepteren. Wanneer de registratie dan voltooid is, krijgt het bedrijf de melding dat zijn gegevens zijn opgeslagen in onze database, waarna er een mail wordt verstuurd naar het ingegeven adres met een activatielink en de nodige gegevens voor het verzorgen van de betaling. Dit zal via een overschrijving gebeuren. Wanneer de betaling afgehandeld is, zal het account volledig beschikbaar zijn voor het bedrijf. Ingelogd Wanneer het bedrijf inlogt op zijn account, zal deze toegang hebben tot twee pagina s, een profielpagina en een zoekpagina. De profielpagina bevat de gegevens van het bedrijf die ingegeven werden tijdens de registratie, met de mogelijkheid om deze aan te passen. De zoekpagina biedt de mogelijkheid om te zoeken naar scripties waar het bedrijf interesse in heeft. Er zal kunnen gezocht worden op tags, titel, school en algemene categorie. De titel van de scripties die voldoen aan de zoektermen zullen dan onder elkaar getoond worden. Het bedrijf kan hier dan op klikken om meer informatie over deze thesis te verkrijgen.

19 18 Verder zal twee maanden voor dat het account van een bedrijf dreigt af te lopen, een verwittiging gestuurd worden, opdat het bedrijf ervan op de hoogte is dat het zijn account moet verlengen met een nieuwe betaling. 3. Algemene lay-out Hieronder volgt een beschrijving van de algemene lay-out van de website. Figuur 1 toont een overzicht van deze lay-out. Figuur 1: Layout Website Bovenaan is er een sectie voorzien voor onze banner. De banners die links en rechts getoond worden zullen automatisch wisselen tussen de beschikbare banners van geregistreerde bedrijven. Onder onze banner zal er links een menu te zien zijn met de volgende items: Home Student Bedrijf About Contact Rechts van dit menu zal dan de inhoud van de huidige pagina te zien zijn. Verder zal er onderaan de pagina nog een balk komen met copyrightgegevens, een link naar de disclaimer van onze website en contactgegevens. Mocht een groepslid aanpassingen of toevoegingen willen doorvoeren aan dit concept, kan hij dit voorleggen aan de overige groepsleden.

20 19 4. Technologieën Om onze website te kunnen ontwikkelen zullen we gebruik maken van een aantal technologieën. Ten eerste hebben we de opmaaktaal XHTML. Dit is een uitbreiding van de standaard opmaaktaal, HTML, die voor compatibiliteit met XML zorgt. XHTML biedt hierdoor enkele voordelen ten opzichte van HTML, zoals het makkelijker kunnen verwerkt worden door een XML-parser bij de client dan de HTML documenten, waardoor wij ervoor kiezen om XHTML te gebruiken. In combinatie met XHTML gebruiken we CSS, Javascript en PHP. De CSS technologie wordt gebruikt om de stijl van onze website te ontwikkelen. Javascript is een Client-side scriptingtaal waarmee men interactieve elementen in een website kan inbouwen. Bij ons webplatform wordt dit bijvoorbeeld samen met CSS gebruikt om hoeken af te ronden. PHP ten slotte is een server-side scriptingtaal die onder andere wordt gebruikt voor het verzorgen van de communicatie met de database. Om onze website te kunnen laten draaien maken we gebruik van een virtual machine waarop een LAMP server geconfigureerd is. Deze virtual machine, genaamd Virtual Appliances LAMP 1.1RC1 (build 207), bestaat uit een Ubuntu Server Edition 8.04 JeOS met daarop Apache 2.0, PHP 5 en MySQL 5.0 geïnstalleerd. Apache is een open-source webserver, waarmee we onze website zelf kunnen hosten, waardoor we de mogelijkheid krijgen om ons webplatform te testen. MySQL ten slotte is een open-source relationele databasemanagementsysteem dat we gebruiken om onze database te implementeren. Dit zijn dus alle gebruikte technologieën: XHTML 1.0 CSS2 Javascript Apache 2.0 PHP 5 MySQL Webruimte en datatrafiek Om een inschatting te kunnen maken hoeveel webruimte onze website gedurende de eerste 3 maanden in beslag zal nemen, moeten we eerst de gemiddelde grote van een paper proberen te bepalen. Papers die bijna alleen maar tekst bevatten zullen slecht enkele honderden kilobytes in beslag nemen, maar er bestaan ook papers die op elke pagina één of meerdere afbeeldingen bevatten. Deze kunnen meerdere megabytes groot zijn. Verder kunnen thesissen natuurlijk ook zeer hard verschillen in lengte. Over het algemeen kan er gesteld worden dat papers gemiddeld een tweetal megabytes opslagruimte in beslag nemen. Calculatie: 1 PDF = gemiddeld 2MB Upload per maand: 30 uploads van 1 PDF per maand = 60 MB => veiligheidsmarge op 100 MB Download per maand: Gemiddeld 3 keer per dag 1 PDF 3 x 2 MB x 31 dagen = 506 MB => veiligheidsmarge op 1000 MB Maandelijks totaal: 1,5 GB trafiek

21 20 De benodigde webruimte zonder ge-upload materiaal zal slechts enkele megabytes in beslag nemen. Maandelijks zal deze dan geschat aangroeien met een 60 MB. Deze schattingen zijn volledig gebaseerd op optimistische verwachtingen, en niet op enige ervaringen, dus het is best mogelijk dat deze schattingen niet erg nauwkeurig zullen blijken. Na de eerste drie maanden kunnen we de datatrafiek analyseren, en zullen we een veel betere schatting kunnen maken van de nodige webruimte en datatrafiek voor het overige deel van het jaar. ONDERVONDEN PROBLEMEN BIJ HET TECHNISCH DESIGN 1. Moeilijkheden Tijdens het ontwikkelen van de website ben ik op een aantal moeilijkheden gelopen. Hier volgt een kleine bespreking van de grootste moeilijkheden die ik ben tegengekomen. Configuratie LAMP-server Om mijn website regelmatig te kunnen testen heb ik op mijn laptop een LAMP (Linux Apache MySQL PHP) server geïnstalleerd via een virtuele machine. De bestanden van mijn site moeten in een gedeelde map geplaatst worden, zodat de LAMP server die kan hosten. Ik heb echter zeer veel last gehad met het delen van die map, zodat ik mijn bestanden van Windows, waar ik de bestanden in ontwikkelde, naar de LAMP server zou kunnen verplaatsen. Volgens de (zeer beperkte) documentatie van deze server, zou deze map wwwroot als naam hebben, maar ik vond nergens een map met deze naam. Na veel zoekwerk ben ik er dan achter gekomen dat ik in een configuratiebestand van Samba, het programma die in Linux de mogelijkheid geeft om bestanden te delen, één regel moest aanpassen zodat ik de map in Window zou kunnen zien. Blijkbaar was de echte naam van de map ook niet wwwroot, maar gewoon www, waardoor ik de map aanvankelijk dus niet vond. PHP Debuggen Ik heb tijdens het ontwikkelen van de website gemerkt dat het debuggen van PHP code wel wat lastiger is dan het debuggen van C++ of C# code in Visual Studio, wat ik veel meer gewend ben. De foutberichten die je van PHP krijgt zijn veel minder gevarieerd, waardoor je voor verschillende soorten fouten hetzelfde bericht krijgen. Vaak wist ik enkel dat er op een bepaalde regel één of andere fout is gebeurd. Ik heb het ook vaak meegemaakt dat ik helemaal geen fout te zien kreeg. Bij het uittesten moest ik dan constateren dat het niet werkt. Ik moest dan zelf maar op zoek naar de oorzaak van de fout. Dit kan heel frustrerend zijn wanneer je net heel wat code hebt aangepast, en de fout dus in verschillende regels code kan liggen. Mail versturen Nadat iemand zich heeft geregistreerd bij onze website, willen we een automatische mail versturen. PHP heeft hier een functie voor, maar het probleem is dat je hiervoor een mailserver op hetzelfde IP-adres als de website moet hebben. Thuis kon ik dit dus niet testen. Wanneer we de website dan online hebben geplaatst bij een hostingsite, merkte ik dat de mails wel verstuurd werden, maar dat dit een hele tijd duurde, wegens een overwerkte mailserver. Verder zullen deze mails ook nooit aankomen bij hotmail en Yahoo mailadressen, omdat hun spamfilter de mails tegenhoudt.

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Handleiding Mathis voor studenten eerste master Rechten

Handleiding Mathis voor studenten eerste master Rechten Handleiding Mathis voor studenten eerste master Rechten Inleiding Zoals vorig academiejaar verloopt de administratie inzake Masterproef I elektronisch. Daarvoor werken wij met het programma MaThiS. In

Nadere informatie

Handleiding registreren in de portal

Handleiding registreren in de portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Ga naar 1 http://printen.ricoh.nl/mureaders Go to http://printen.ricoh.nl/mureaders

Nadere informatie

CENTEXBEL CLIENT WEB

CENTEXBEL CLIENT WEB CENTEXBEL CLIENT WEB Table of Contents Wat is de Centexbel Client web?... 2 Hoe een account activeren in het programma?... 2 Schermen... 4 Log in... 4 Wat als er een personeelslid met de account gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Welkom bij Digicel Online Top Up

Welkom bij Digicel Online Top Up 1 Welkom bij Digicel Online Top Up Welkom en bedankt voor het kiezen van Digicel Online Top Up, de snelste en gemakkelijkste manier om top up te versturen naar landen in de Caribische regio. Onze website

Nadere informatie

WordPress Website. Bouw zelf je WordPress Website. www.supersnelonline.nl Maarten Hendrix. Maarten Hendrix

WordPress Website. Bouw zelf je WordPress Website. www.supersnelonline.nl Maarten Hendrix. Maarten Hendrix WordPress Website Bouw zelf je WordPress Website Maarten Hendrix Maarten Hendrix 2 Inhoudsopgave WordPress inleiding... 5 Wat is WordPress?... 5 Wat is het verschil tussen WordPress.org en WordPress.com?...

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Hoe te registreren voor een wedstrijd?

Hoe te registreren voor een wedstrijd? Hoe te registreren voor een wedstrijd? Het registreren voor een wedstrijd onder auspiciën van de WorldCDF gebeurt on-line, via de website van de WorldCDF (www.worldcdf.com). Om te kunnen registreren voor

Nadere informatie

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter Documentatie Handleiding Spamfilter 1 Voorwoord Deze handleiding is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

HORECA HANDLEIDING 1

HORECA HANDLEIDING 1 HORECA HANDLEIDING 1 Inhoud Algemeen menu... 4 Dashboard of Overzicht... 4 Beheerder (Manager) -> Profiel (Profile)... 5 Dashboard of Overzicht... 6 Ticket details:... 7 User Management of gebruikersbeheer...

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Juridische Bepalingen van OneLife

Juridische Bepalingen van OneLife Juridische Bepalingen van OneLife 1. Gebruiksvoorwaarden U bevindt zich op de site van OneLife: www.onelife.eu.com en www.theonelifecompany.eu.com (beide de website genoemd), die eigendom is van The OneLife

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Onze inzet voor Privacy Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt,

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be) Fill out the

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Mijnkmosite Support Guide

Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide 1 Inleiding tot de "Support Guide" 1.1 Doel van de Gids 4 2 Gebruik van de Helpdesk 2.1 2.2 2.3 2.4 Inleiding 6 Hoe tickets te vinden 7 Tickets bewerken

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Klik op http://www.recytyre.be/nl/importexport/mijn-wettelijke-verplichtingen voor meer informatie over de aanvaardingsplicht.

Klik op http://www.recytyre.be/nl/importexport/mijn-wettelijke-verplichtingen voor meer informatie over de aanvaardingsplicht. MEMBER HELP : HOE DIEN IK MIJN MAANDELIJKSE AANGIFTE IN VOOR IMPORT/EXPORT? 1. Welke banden dien ik aan te geven? Importaangifte: alle banden die na ingangsdatum van de aanvaardingsplicht zijn aangekocht

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Handleiding NHTV MORE

Handleiding NHTV MORE Handleiding NHTV MORE Inleiding NHTV MORE is de online registratie portal voor alle additionele activiteiten waar je als student aan kunt deelnemen. In deze handleiding is beschreven hoe je je kunt registreren

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN. Index Contactpersonen Aangevraagde informatie bekijken in uw inbox Foutmeldingen Contactpersonen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN. Indien u technische problemen heeft,

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting Tijd: 10 minuten Doel: Aan het einde van de les kun je de lokale

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ 'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ '2.(26678'(17(1+$1'/(,',1*,QOHLGLQJ,QORJJHQ 'RNHRVPHQXEDON Mijn Profiel 4 Mijn Agenda 4 &XUVXVRYHU]LFKW &XUVXVVWDUWSDJLQD Agenda 8 Ad valvas 8 Documenten 8 Links 9 Forums 9 Oefeningen

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Web Incasso Platform. It's not enough that we do our best. Sometimes we have to do what's required. (Sir Winston Churchill)

Web Incasso Platform. It's not enough that we do our best. Sometimes we have to do what's required. (Sir Winston Churchill) Web Incasso Platform It's not enough that we do our best. Sometimes we have to do what's required. (Sir Winston Churchill) CAE web incasso platform Eigen aan het CAE web incasso platform is de mogelijkheid

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB)

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Inhoud : Inleiding... 3 Praktisch... 3 Gevolg... 4 Bijlage: Modellen gebruikt voor de 2 automatische

Nadere informatie

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven uit Instructie SCAN-Office Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitgevoerd door collectieven Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, SCAN Uitgevoerd door: SCAN Gerard van Drooge Bert Wiekema

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites

Inhoudsopgave. Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites Inhoudsopgave 1 GOOGLE APPS: gratis voor scholen...2 2 GOOGLE DOCUMENTEN: online teksten/rekenbladen/presentaties...3 2.1 voordelen van (samenwerken aan) gedeelde

Nadere informatie

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels.

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels. Inleiding 1 1 Inleiding Dit nieuwsbrief programma is zeer eenvoudig in gebruik en professioneel van opzet om gemakkelijk een nieuwsbrief mailing te maken en versturen. Deze mail software is zeer eenvoudig

Nadere informatie

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Van: noreply@tudelft.nl [mailto:noreply@tudelft.nl] Verzonden: vrijdag 21 januari 2011 0:02 Aan: M. van Edewerker Onderwerp:

Nadere informatie

INSTRUCTIE BILL PAYMENT

INSTRUCTIE BILL PAYMENT INSTRUCTIE BILL PAYMENT ALGEMEEN De optie Bill Payment wordt gebruikt voor betalingen naar: 1. de nutsbedrijven (E.B.S., Telesur, S.W.M.). Deze rekeningen zijn door de bank in het Internet Banking Systeem

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND 1-1-2016 HANDBOOGLIGA HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND Handleiding voor clubs Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanmelden als clubadministrator... 2 inloggen... 2 Beheer clubgegevens... 3 zoekfunctie... 4 Lijsten

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

HAKRINBANK INTERNET BANKING GEBRUIKERS HANDLEIDING

HAKRINBANK INTERNET BANKING GEBRUIKERS HANDLEIDING HAKRINBANK INTERNET BANKING GEBRUIKERS HANDLEIDING Het programma is toegankelijk via onze Website hakrinbank.com Als u dit hebt aangeklikt ziet U het inlog scherm. Bij Username : Typ de naam die U heeft

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie