NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) H.J. Postema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema"

Transcriptie

1 NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs uit het archief van de Dorpsgerechten, (64) H.J. Postema Juni 2013

2 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende Amerongen opgenomen uit het archief van de dorpsgerechten (arch.nr 64) in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht (RHC ZOU) in Wijk bij Duurstede: Rol van civiele zaken,

3 Regesten Jan Huijbertsz, timmerman, als gemachtigde van Bartholomeus Stalle tafelhouder vanden lenen te Oudewater, als vader en voogd van Neesgen Bartholomeus, geprocreëerd bij Angnietgen Hendricks, zijn overleden huisvrouw, enige erfgenaam van haar voorsz moeder, contra Aeltgen Sebastiaens Vastrick huisvrouw van Gijsbert Thonis, bevorens wed en boedelhoudster van Cornelis Hendricksen. Cornelis had geld geleend. Aeltgen komt niet opdagen. [124] Jan Lambertsz contra idem. [124] Joost Vastrick contra Geurt van Kesteren. Een zaak die al lang duurt. Vermits swackheijt vant gerecht gestaen tot den naeste [124] Steven Gerritsz contra Olivier Jansz. In state [124] Aert Aartsz Bullent contra Anthonis Aelbertsz Steck c.s. In state. [124] Jan Vos Lakencoper tot WbD contra weduwe en boedelhoudster van Adriaen Huijbertsz? Hij heeft nog geld te goed. Volgt afrekening [124] Wed van Jacob Willemsz Prattenburg contra Georgh Jansz omme te kennen ofte ontkennen zijn obligatie en zijn handtekening daar onder dd Georgh komt niet opdagen. [124] Idem contra idem over obligatie dd [124] Idem contra Roelof Thomasz om te kennen of ontkennen of zijn handtekening onder een obligatie staat van Roelof komt niet opdagen. [124] Idem contra idem over koopcedulle opgericht tussen haar man en Anthonis Cornelisz Raep opgericht dd [124] wed van Jacob Willemsz Prattenburg en George Jansz over voorsz obligatie. Ook de andere zaken van 11 mei komen weer voor. [124] Joost Vastrick contra Geurt van Kesteren. [124] Jan Huijbertsz contra Gijsbert Thonisz als man en voogd van zijn huisvrouw. [124] Steven Gerritsz Lijndraijer contra Jacobge wed Olipher Vreem [124] 3

4 Aart Aartsz Bull contra Anthonis Aelbertsz Steck c.s. [124] Gijsbert Thonisz als man van Aeltge Sebastiaansz van Tiel voorheen wed van Cornelis Hendricksz als erfgenaam van haar overleden kind bij Cornelis Hendricksz geprocreëerd welk kind mede erfgenaam was van zijn bestevader Henrick Stevensz zaliger contra Jan Huijbertsz timmerman als man en voogd van Evertge Henricksz Stevensdr. [124] Anthonis Aelbertsz Steck contra Aart Aartsz Bull. [124] Jan Gerritsz contra Cornelis Jansz [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Roelof Thomasz om alsnog te antwoorden. [124] Wouter Jansz Kabel, won. Ginkel, komt in het gerecht en bekend voor hem en zijn erven schuldig te zijn aan Cornelis en Willem Gerritsz gebroeders, won. Reenseveen, vanwege veen door hem gekocht. [124] wed Jacob Willemsz Prattenborch contra Georgen Jans te antwoorden. [124] Idem contra Roelof Thomasz [124] Gijsbertgen Gerritsz van Velpen contra Agata Adriaensz wed Geurt Stevensz. Zij wil 49 gl heb vanwege koop van een vette koe. [124] Anthonis Aelbertsz Steck contra Aart Bull c.s. te antwoorden. [124] George Jansz contra Aelt van Amerongen [124] Jan Gerritsz contra Cornelis Quint. [124] Gijsbert Thonisz contra Jan Hubertsz timmerman alsnoch tantwoorden. [124] Steven Gerritsz Lijndraaier contra Jacobgen Olifers. [124] Jan Hubertsz contra Gijsbert Thonisz. [124] Is Hubert Gerritsz ipv zijn broer Jan Gerritsz als schepen genomineerd en gesteld en heeft de eed gedaan. [124] Aart Aertsz Bull contra Anthonis Aelbertsz Steck. Heel verhaal. [124] Hendrick Jansz van Wageningen scholtus nomine offici contra Samuel de Ramara. [124] 4

5 Hendrik Jansz van Wageningen en Aalt van Amerongen, schouten, stellen zich borg voor het lichten van penningen bij Hans Petersz Vlamingh ten behoeve van Aeltge Sebastiaansz van Tuijl geconsumerd. [124] Willem Dirksen van Wageningen contra Geurt Jansz timmerman. [124] Maritgen nagelaten wed Dirck Thonisz tot Leersum contra Cornelis Cornelisz Hoorn om te bekennen of zijn handtekening staat onder een obligatie van [124] Joost Vastrick contra Roelof Thomasz tot betaling van 12 gl wt saecke ende als rest van cooppenn van een merripeerdt cum expensis [124] Aart Gerritsz contra Roelof Thomasz tot betaling van wt saecke van gehaelde ware [124] Joost Vastrick contra Henrick van Raesvelt predicant. Hij heeft nog een onbetaalde post van [124] Gijsbertgen Gerrits van Velpen contra wed Gerrit de Snijder [124] Aart Aartsz Bull contra Anthonis Aelberts Steck [124] Jan Huijbertsz timmerman contra Gijsbert Thonisz [124] Steven Gerritsz Lijndraaier contra Jacobgen Olifiers die ageert. [124] Gijsbertgen Gerrits van Velpen contra wed Gerrit de Snijder. [124] Aart Gerritsz cramer contra Jan Jansz [124] Acte van ontslaginge tbv Sulvio Portonne van de borgtocht van Henrick Jansz van Wageningen zoals Sulvio Portonne en Aalt van Amerongen, schout, eerstijds als kerkmeesters van Amerongen hebben gesteld. [124] Steven Gaertsz contra Cornelis Cornelisz Jongen Hoorn. Hij eist levering van twee voeders harden torff [124] Thonis Hendricksz den boeken contra Cornelis Cornelisz Hoorn den oude mitsgaders den wugh? Den ouden hoorn heeft hem onderwonden nae t v[er]sterff van des eijsers vader, deijser alsnoch wesen[de] onmundich t momberschap vandijen hemseluen eensdeels heeft onderwonden, ende wte middelen vandyen gepractiseert te v[er]copen aen zijn zoon vsz zeeckere weylandt ofte anders breeder naer luyt dcoopcedulle daer van zijn[de] van date den 20 e novemb[er] 1608 aen 5

6 zijn soon om alsoo te incorporeren, als wesen[de] tins van[den] huyse van huyse van Amerongen. [124] Aert Aertsz Bulle notaris? in Veenendaal contra Thonis Aelbertsz Steck. Vervolg van [124] wed. en boedelhoustere van Jacob Willemsz Prattenburg contra Thomas Roelofsz om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie dd [124] Jacobgen Olifiers contra Steven Gerritsz Lijndraijer. [124] Jan Gerritsz contra Contra Jansz. [124] Philips Pennecamp dekencramer contra Thomas Roelofsz. Hij eist betaling van xvj gl wt zaecke van coop van een Roer aen[den] gedaegde vercofft. Roelof Thomasz voor zijn zoon bekent de schuld. [124] Jasper Jansz, won. Aalst, contra Adriaen Jansz aenden Amerongense Dijck. Hij eist betaling van 32 gl wt zaecke van beloofde penn die den gedaagde den eijser van wege Steven Goertsz van Amerongen den eiser beloofd te betalen. [124] wed Jacob Willemsz Prattenburg contra Roelof Thomasz. [124] wed Jacob Willemsz Prattenborch contra George Jans [124] Willem Dirksen van Wageningen contra Cornelis Jansz Kabel. Hij wil wt saecke van geleverde waren. [124] Idem contra Herman Jansz Knip tot betalinge van 42 gl [124] Idem contra Lubbert Gerritsz tot betaling van [124] Idem contra Gerrit Jansz Kindermaker [124] Joost Vastrick contra Roelof Thomasz. Hij eist betaling van 88-5 ter cause van vier scharen weijdens. [124] Aert Aertsz Bull contra Anthonis Aelbertsz Steck voor hemselven ende als weduwnaar en boedelhalder van Aeltgen Woutersdochter. Zie rechtdag dd [124] Steven Goertsz Lijndraaijer contra Jacobgen Oliphiers. [124] Jan Huijbertsz timmerman contra Gijsbert Thonisz. Dupliek. [124] Cornelis Jansz Quint contra Jan Gerritsz. Repliek. [124] 6

7 Aert Thomasz contra Cornelis Dircksz Pijsel. Hij wil ter cause van verschoten penningen die den eijser den gedaagde heeft gegeven op zeeckeren coopmanschappen van vier mudden een schepel weijts, die den gedaagde gehouden was te leveren inden somer 1625 verleden. [124] Cornelis Cornelisz Prattenburg contra Roelof Thomasz. Hij eist 69-5 berekents geldts. [124] Jacob Cornelisz contra Hans Petersz. Hij eist betaling van 20 stuiver wt zaecke van eenen Cabollau bij den gedaagde van den eijser gecoft ende ontfangen. [124] Elgis Thonis contra de erfgenamen van zaliger Meus Thonisz. [124] Steven Gerritsz Lijndraijer contra Jacobgen Oliphiers. [124] Jan Hubertsz timmerman contra Gijsbert Thonisz. [124] wed en boedelhalstere van za: Jacob Willemsz Prattenburg contra Roelof Thomasz om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie. [124] Cornelis Cornelisz contra Roelof Thomasz. [124] Cornelis Cornelisz contra Thonis Willemsz Colvertman? Hij eist 24-5 van gedroncken gelagen. [124] Cornelis Thonisz backer contra Gerrit Gerritsz Aertsz? Kindermaker. Hij eist betaling van 12 gl wt saecke van huijr van zeecker hofstede ende Lant daer annex, verschenen kersmisse [124] Jan Gerritsz contra Cornelis Jansz. [124] Jacobgen wed van Oliphier Vereem contra Steven Gerritsz. [124] Jan Hubertsz timmerman contra Gijsbert Thonisz. [124] Cornelis Cornelisz contra Roelof Thomasz. [124] wed Jacob Willemsz Prattenburg contra Roelof Thonisz. [124] Cornelisz Claesz tot Ginkel contra Thonis Hendricksz boeckens? [doorgestreept] Cornelis Claesz weduwnaar van Jacobgen Boeckens contra Thonis Hendrickszn Boecken, ene mede-erfgenaam van voorsz Jacobgen zijn moeder ende als den eijser wtgecoffte hebbende van alle den goederen 7

8 tusschen den eijser ende de voorsz Jacobgen enichsins in gemeenschap, des boedels zijnde geweest. [124] Gijsbert Thonisz contra Jan Hubertsz timmerman. Antwoord. [124] Cornelis Stevensz, won. s Heerenberg contra Roelof Thomasz om te bekennen of diens handtekening staat onder obligatie van [124] Cornelis Stevensz, won. s Heerenberg contra Cornelis Jansz Quint om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie [124] Cornelis Claesz contra Anthonis den boecken. [124] Cornelis Cornelisz contra Roelof Thomasz. [124] Cornelis Claesz contra Anthonis den boecken. [124] Steven Gerritsz Lijndraijer contra Jacobgen Olifiers. [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Roelof Thomasz en Jan Wolphertsz. Antwoorden. [124] Oevigen? Jansz contra Cornelis Dircksz Pijsel. [124] Roelof Thomasz compareert voor het gerecht en bekent schuldig te zijn aan Lenaerdt van Guijlick Corporael onder de compagnie van kapitein Rengers, 100 gl van geleend geld. Hij belooft dit te restitueren. [124] Lubbert Gerritsz als borg voor ende als principaal voor Gijsbert Brantsz tot Ginkel contra [niet ingevuld] om te bekennen of zijn handtekening staat onder acte van borgtocht voor de voorn Gijsbert Brantsz gepasseerd [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Roelof Thomasz. [124] Aert Aertsz Bull contra Thonis Aelbertsz Steck. [124] Cornelis Stevensz contra Roelof Thonisz [124] Mr. Barwart Surgijn contra Cornelis Dircksz Pijsel. Hij eist betaling van 4 gl en een paer wage hoender wt saecke van v[er]dient uerloon. [124] Steven Gerritsz Lijndraaijer contra Jacobgen Oliphiers. Hij eist dat de gedaagde sittens gerecht zall reprocheren op poene van versteck vanden zelue ende dat wt crachte vandijen den gedaagde vanden eijserse eijsch zall worden geabsolveeert [124] Aelt van Amerongen contra Jan Hubertsz. [124] 8

9 Gielis Matijsz als gemachtigde van de heren vanden capittele St Pieter te Utrecht contra Jan Hubertsz timmerman. Hij eist betaling van onder den eijser berustende van vercofte boedel za. Jan Willemsz van Soelen [124] Cornelis Dircksz Pijsel bekent schuldig te zijn aan George Jansz [124] Steven Goertsz contra Cornelis Cornelisz Jongen Hoorn. [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Roelof Thonisz. [124] Cornelis Stevensz contra Roelof Thonisz. [124] Idem contra Cornelis Quint. [124] Jan Hendricksz Quint contra Thomas Roelofsz. Op heeft Jan zich borg geconstitueerd voor Thomas tbv erfgenamen van Jan Willemsz van Zoelen en Gosentgen Willemsz om te betalen 340 keizersguldens jaarlijks. Tot waarborg moet gesteld worden zijn vader Roelof Thomasz en zijn oom Aart Thomasz, waarvan de gedaagde tot nog toe in gebreke is gebleven. [124] Hendrick Jansz van Wageningen schout, contra Roelof Thomasz en Jan Wolphertsz. Alsnog te antwoorden. [124] Cornelis Stevensz contra ut supra. En idem Cornelis Quint. [124] Steven Gerritsz Gerritsz contra Jacobgen Oliphiers. [124] Gerecht doet uitspraak in zaak tussen Aert Aertsz Bull contra Anthonis Aelbertsz Steck c.s. [124] Hendrick Jansz van Wageningen, schout, contra Roelof Thomasz. Verzoekt verstek. [124] Aelt van Amerongen, schout, contra Jan Cornelisz alias Lodder [124] Dirck Claesz de Vael contra Cornelis Jacobsz tot Ginkel om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie dd [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Roelof Thomasz. [doorgehaald] [124] Roelof Thomasz en Jan Wolphertsz contra Hendrick Jansz van Wageningen. Te antwoorden. Alhoewel Fulvio Portonne enigsins off in eniger manieren van rechte als borghe voorden eijser bijden 9

10 kerckmeijsters was aengesproken niet recht soo dat hij ante tempus tegens den eijser was agerende. [124] Jorden Reijersz tot Leersum voor soo veel als hem aengaet contra Adriaen Jansz aenden Dijck voor hemselven ende mede van wegen zijn broeder Cornelis ende Neeltgen zijn suster erfgenamen haers za. Vaders Jan Gijsbertsz. [124] Idem en Cornelis Jansz de Kruijff als momber over t onmondige kind van Reijer Thonisz. contra Lubbert Gerritsz. Er is ook sprake van Marrigje Ariens des voorsz onmondige kind bestemoeder. [124] Sander Jansz Buys voor hem seluen ende mede van wegen Claes Cornelisz als man en voogd van zijn huisvrouw en Roelof Jansz ook voor haer selven ende mede als mombers ende voorstanders vanden kinderen van Thonis Jansz x Thonisgen Jans tsamen erfgenamen van Jan Claesz in zijn leven tapper ende herbergier tot Ginkel contra Thonis Hendricksz boecken voor hemselven ende mede t recht hebbende van ende zijn suster mede kinderen ende erfgenamen van Jacobgen boeckens. [124] Idem contra Cornelis den jongen. Tot betaling van 5 gl wesende de helfte van 10 gl ter zaecke voorsz. [124] Thonis Hendricksz boecken contra Sander Jansz Buys. Tot betaling van 28 st van een voeder grauwen torf. [124] Aelt van Amerongen schout contra Roelof Thomasz. Hij eist betaling van 30 gl wt zaecke van thien voeders torffs die den gedaagde op sonnendach heeft vervoerd tot Elst. [124] Idem contra wed Adriaen Heij. [124] Dirck Claesz de Vael contra Thonis Cloetingh. Non comparitie [124] Anthonis Willemsz Cloetingh compareert voor het gerecht en bekent schuldig te zijn aan Aelt van Amerongen 5 gl te betalen binnen een maand. Verder bekent hij schuldig te zijn aan Dirck Claesz de Vael wt zaecke van een voeder torff mitte vracht 5 gl [124] Aelt van Amerongen contra Roelof Thomasz. Repliek [124] Idem contra wed Adriaen Heij. [124] Cornelis Cornelisz Jongen Hoorn contra Robbert Jansz. Hij eist 3 gl wt zaecke van een voeder torffs. [124] 10

11 Jorden Reijersz contra Adriaen Jansz aenden Dijck. Adriaan bekent de borgtocht en belooft binnen een maand te betalen. Lubbert Gerritsz bekent idem. [124] Peter Vastrick contra Thonis Gijsbertsz Pluijm. Hij eist Non comparitie. [124] Thonis Hendrickszn Boecken contra Sander Jansz Buys. [124] Aelt van Amerongen contra wed van Adriaan Heij. [124] De erfgenamen van Jan Mathijsz tot Ginkel contra Aert Jansz Ouwens om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie van [124] Compareert Evert Jansz die zich borg constitueert voor zijn broer Aert Jansz Ouwens. [124] Als schepen ontslagen Aert Lam en Cornelis Jansz. En zijn in hun plaats geëligeerd en genomineerd Herman van Holten en Hendrick Gerritsz van Velpen oud-schepen en Lubbert Gerritsz en Hubert Jansz. [124] De erfgenamen van Reijer Jansz de Veir als het recht hebbende van Jacob Dircksz zaliger die t recht vercregen hadde van Thonis Cornelisz Raep contra Roelof Thonisz om te bekennen of zijn handtekening staat onder liquidatie gehouden tussen den gedaagde en Anthonis Cornelisz Raep dd [124] Huijbert Evertsz, won. Woudenberg, contra Willem Melisz, won. Scherpenzeel. Hij versochte aluoirens decretement opten arreste gedaen op des gearr[esteerd]ens p[er]soon ter tyt dat cautie gestelt ende domicilium zal wesen genomineert [124] Peter?? burger te Amersfoort contra Cornelis en Willem Gerritsz Lam gebroeders. [124] Anthonis Cornelisz alias Hartoch contra Robbert Jansz. [124] Gijsbert Tijmensz contra Adriaen Jansz aenden Dijck. Hij tot bet[aling] van seven gulden twee stuijvers wt zaecke van coop van een calff ende noch tien stuijvers acht penn als rest van weijgelt. Voortgezet [124] Mor Morresz met de gearresteerde present [124] erfgenamen van Reijer Jansz de Veer contra Roelof Thomasz. [124] 11

12 Willem Cornelisz? won. Scherpenzeel contra Cornelis Dircksz Hollander aenden Amerongensen Dijck. [124] George Jansz contra Cornelis Cornelisz Jongen Hoorn. Hij eist betaling van ter cause van huijshuijr ende anders Jtem noch tot betalinge van 9 gl als borge voor den gedaagde geworden ende aen Joost Evertsz won aenden Dwarsweg. [124] Hendrick Jansz van Wageningen scholtis tot Amerongen contra Thonis Cornelisz Raep ende Cornelis Aertsz Hardeman. [124] Thonis Cornelisz Raep ende Cornelis Aertsz Hardeman contra Henrick Jansz van Wageningen. Antwoorden. [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Cornelis Thonisz Raep c.s. [124] Huijbert Evertsz, won. Woudenberg, contra Willem Meusz, won. Scherpenzeel, gearresteerde. Idem [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Thonis Cornelisz Raep c.s. Idem en , [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Gerrit Adriaensz voor hemselven ende als vader en voogd van zijn onmondige kind geprocureert bij Aeltgen van Zuylen zijne overleden huijsvrouw. Idem [124] Idem contra Anthonis Willemsz Cloetingh. Idem [124] Aelt van Amerongen, schout, contra Anthonis Willemsz Cloetingh. Idem , [124] Jan Toll contra Thonis Cloetingh. Idem [124] Georgen Jansz contra Cornelis Cornelisz Jongen Hoorn. Idem , [124] Steven Gerritsz Lijndraaijer contra Thomas Roelofsz. Idem [124] Georgen Jansz contra Roelof Thonisz. [124] Mr. Dirck Surichijn tot Rhenen contra Cornelis Dircksz Hollander. [124] Idem contra Dirck Lambertsz. Idem [124] Claes Petersz, won. opten baxweert als principaal ende Jan Gerritsz als borge ende mede als principal bekennen schuldig te zijn aan Evert 12

13 Jansz Weerdt inde 40 garden wt zaecke van verschoten penn voor hem Evert Jansz als borg aen Cornelis Dircksz Pijsel opgelegt ende betaald de somme van 9 sts ende noch 23 st van verdroncken gelagen. [124] Georgen Jansz contra Anthonis Cloetingh. [124] Mr. Dirck Sururchijn tot Rhenen contra Cornelis Dircksz Pijsel. [124] Cornelis Hendricksz Coster contra Thonis Willemsz Cloetingh. Hij eist wt saecke van 400 tonnen torff. [124] Steven Gerritsz Lijndraaijer contra Thomas Roelofsz. [124] Thomas Roelofsz Ruijter onder de compagnie van de graaf van Stueron leggende in garnisoen tot Wageningen als t recht verkregen hebbende tot den volgende obligatie contra Joost Thonisz te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie dd [124] Cornelis Joosten weert en harbargier tot Doorn voor hem selven ende hem in desen sterckmaeckende voor Willem Lambertsz forier sargiant onder de compagnie van kapitein Rengers als man en voogd van Volckgen Vastrickx ende mitsdien erfgenamen van Peter Vastrick haerlieder Broeder za: contra Gijsbertgen Thonis wed vanden voorn Peter Vastrick, gearresteerde. Zij weigert boedelinventaris te leveren. [124] Thomas Roelofsz contra Joost Thonis Roelen om te bekennen of zijns vaders handtekening staat onder obligatie dd [124] Joost Hendricksz Visch constitueert zich borg voor Joost Thonisz Roelen [124] Thomas Roelofsz verklaart mits dezen dat Jan Quint die 75 gl inde artikel van eijsch (bij hem jegens Joost Thonisz gedaan) te mogen ontvangen van de kooppenningen van de huizinge en hofstede gecomen vande erfgenamen van Jan Willemsz van Soelen x Gosentje Willemsdr. En bij hem comparant gekocht. [124] Thomas Roelofsz contra Steven Gerritsz Lijndraaijer. [124] Claes Petersz, won. Maurik, contra Evert Jansz. [124] Steven Goertsz contra Cornelis Dircksz Hollander. Tot betaling van 6 gl wt zaecke van weijgelts [124] Idem contra Lambert de Kruijff. [124] Steven Gerritsz Lijndraaijer contra Thomas Roelofsz. [124] 13

14 Jan Jansz brouwer te Rhenen contra Jan Dircksz metselaar. Non comparitie. [124] Evert Jansz weerdt inde xl garden contra Adriaen Jansz. Tot betaling van van verdroncken gelagen. [124] Idem contra Thonis Willemsz Cloetingh. [124] Mr. Barwartoften Sururgijn tot Rhenen contra Cornelis Dircksz Hollander. [124] Steven Goertsz contra Cornelis Dircksz Pijsel [124] Idem contra Lambert huijsvrouw van Cornelis Dirckszn. In state [124] Willem Elgisz, won. Renense Veen, constitueert zich borg voor Gijsbertgen wed Peter Vastrick inde zaecke nopende den boedel ende goederen bijden zeluen Vastrick nagelaten [124] Cornelis Vastrick contra Gijsbertgen Thonis om te bekennen of haar handtekening staat onder erfmaakgescheid dd [124] Cornelis Hendrickszn coster contra Thonis Cloetingh. Non comparitie. [124] Willem Aertsz alias den ijseren contra Roelof Thomasz. Tot betaling van 4-8 wt saecke van verdient arbeijts loon aenden ged mit 4 dagen meijens verdient opten heren van Sinte Peters waerdt inden somer lestleden. [124] Evert Jansz inde xl garden contra Adriaen Jan Gijsbertsz in state. [124] Claes Peterszn van Coelen contra Evert Jansz. [124] Georgen Jansz contra Gerrit Jansz oude kindermaker [124] Claes Petersz contra Evert Jansz. [124] Roelof Thomasz contra Joost Hendricksz. Tot betaling van 15 gl wt saecke van huijshuijre [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Gerrit Adriaensz tot Selmont non comparitie. [124] Claes Petersz contra Evert Jansz. [124] Gerrit Petersz Bos en Reijertje Peter Bossendochter contra Hubert Jansz als borg voor Joost Dircksen tot Eck om te bekennen of zijn handmerk staat onder acte van borgtocht. [124] 14

15 Cornelis Dircksz Pijsel contra Thonis Cloetingh. [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Thonis Cloetingh. [124] Cornelis Dircksz Pijsel contra Thonis Cloetingh idem. [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Thonis Cloetingh. [124] Philips Botter van Snellenberg, heer tot Maersenbroek, constitueert Hugo Verweij, secretaris alhier in omnibus ad lites cum potestate substituendi in communio forma. [124] Jonker Philips Botter van Snellenberg heer tot Maersenbroeck en Hugo Verweij secretaris tot Amerongen contra erfgenamen van Cornelis Matthijsz. Zij hebben onlangs zeker bos en bouwland te Amerongen verkocht, vanouds genaamd in de bruijnen bosch. [124] Oth Goertsz contra Cornelis Dircksz Pijsel. [124] Cornelis Michielsz als enige erfgenaam van Jan Woutersz x Thoentgen Michiels contra Anthonis en Gijsbert Woutersz gebroeders, ende mede als mombers over de onmondige van Lubbert??, won. tot Ginkel ende als erfgenamen van hun overleden vader Brant Thonis die hen neffens Cornelis Roelofsz borg voor Cornelis Thonisz of zijn handtekening staat onder obligatie dd 27-1?-1601 [124] Jacob Claesz als man en voogd van zijn huisvrouw een medeerfgenaam van Willem Adriaensz zijn schoonvader ende als trecht bij lotinge ende erfscheijdinge te delen gevallen zijnde van een obligatie contra Roelof Thomasz om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie [124] Thomas Roelofsz contra Jan Hermansz Smit [124] Aelt van Amerongen contra Cornelis Dircksz Pijsel, ter cause van geleverden torff [124] Aelt van Amerongen, schout, contra Thonis Cloetingh, idem. [124] Evert Jansz inde 40 garden contra Cornelis Jacobsz. Idem [124] wed Jacob Willemsz Prattenburg contra Roelof Thomasz [124] George Jansz contra Cornelis Hendricksz coster. Idem [124] Dirck Claesz de Wael contra Evert Cornelisz Slorp [124] 15

16 Geertgen wed van Wouter Kabel contra Cornelis de Jongen Hoorn [124] Roelof Thomasz met Gerrit Willemsz te rekenen. Roelof blijft schuldig [124] Peter van Dulcken contra Jannigje wed van Hendrick van Raesfelt, predikant. Hij wil wt saecke van gehaelt ende geleuert boet bijde ton. [124] Crijn Michielsz contra Thonis en Gijsbert Brants. Thonis Brantsz en Jan Lubbertsz als outste zone van Lubbert Henricksz bekennen van hare vader ende bestevader de schult voor zoo veel elcx voor een vijffde deel aengaet [124] Aelt van Amerongen, schout, contra Thonis Cloetingh. [124] George Jansz contra Cornelis Hendricksz coster. [124] Steven Goertsz contra Thonis Cloetingh [124] Dirck Claesz contra Evert Cornelisz Slorp [124] De kwestie tussen Thomas Roelofsz en Jan Hermansz Wesel? is geaccordeerd [124] Cornelis Cornelisz jongen hoorn bekent verkocht te hebben aan Willem Dircksen van Wageningen een swartte melckoij met noch een swartte melckkoe met een witte vleck after opt lijff ende bekende vanden cooppenn vandijen bet[aelt] te zijn. [124] Cornelis Jacobsz alias Tes belooft binnen 14 dagen aan Evert Jansz te betalen [124] George Jansz contra Cornelis Hendricksz coster en Jan Jansz. Dit gaat over de verkoop van een huis en hofstede. [124] Willem Dircksz van Wageningen contra Cornelis Dircksz Pijsel. Tot betaling van 40 gl wt zaecke van lakenen [124] Willem Dircksz van Wageningen contra Jan Gijsbertsz [124] George Jansz contra Roelof Thomasz. Non comparitie [124] Huijbert Jansz contra Jan Deijs. [124] jonkheer Philips Botter van Snellenberg heer tot Maersenbroek en Hugo Verweij contra de gezamenlijke erfgenamen van zaliger Cornelis Matthijsz. Idem , , , [124] 16

17 Georgen Jansz contra Cornelis Hendricksz coster en Jan Cornelisz [124] Georgen Jansz contra Roelof Thomasz [124] Cornelis Michielsz en Jan Woutersz en Hubert Evertsz als mannen ende voogden van haerlieder huijsvrouwen mede kinderen en erfgenamen van Brant Thonisz, en Cornelis Roelofsz als borgen voor Cornelis Thonisz [124] Gijsbert van Wageningen contra Jan Gerritsz aenden Dijck. Hij eist betaling van 42 die de gedaagde aan hem beloofd heeft over het vervolgen van zijn gedaagdes paarden in [124] Jan herbergier tot Amerongen contra Cornelis Jansz. Hij eist betaling van ter goeder rekening spruijtenbede wt zaecke van gehaelde ende gedroncken bieren. [124] Cornelis Dircksz Pijsel bekent schuldig te zijn aan Gielis Matijsz ten behoeven van Matheus Pau als camelaer des capittels St Pieter te Utrecht [124] Gerrit Gerritsz alias Kindermaker contra Claes Jansz aenden Dwarsweg. Hij eist betaling van 4 gl wt zaecke vanden helfte van twee voederen torffs. [124] De erfgenamen van Brant Thonisz contra Jan Cornelisz Hoots als bij wtcoop ende erffscheydinge tusschen hem ende zijne anderen broeders ende susters eenige erffgenaam zijns za: vaders Cornelis Roelofsz Hoots. Thoentgen Michiels is nagelaten wed. van Jan Woutersz. Cornelis Michielsz en Marten Gerritsz als erfgenamen van Jan Woutersz [124] Hugo Verweij contra Gerrit Aertsz van Scherpenzeel als borg ende mede als principaal voor Hendrick Jansz van Scherpenzeel om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie dd [124] Aelt van Amerongen schout contra Joost Hendricksen Vis. [124] Cornelis Hendricksz coster [124] Claes Senten als oom en momber over de onmondige kinderen van Gerrit Mathijsz x Grietgen Senten contra Aert Jansz. [124] Georgen Jansz contra Cornelis Cornelisz alias jongen Hoorn [124] Georgen Jansz contra Roelof Thomasz [124] 17

18 Georgen Jansz contra Cornelis Hendricksen coster en Jan Jansz alias Evert [124] Hans Petersz herbergier alhier inde Haer contra Hendrick Jansz van Wageningen. Hij eist betaling van landpacht van St Barbara over [124] Jan Quint contra Tijmen Willemsz schoenmaker [124] Jan Quint contra Thonis den Boecken [124] Evert Jansz inde 40 garden contra Steven Goertsz [124] Anthonis Hendricksz Boecken contra Jan Quint [124] Aart Jansz smith contra Adriaen Jansz aenden Dijck. [124] Hans Petersz herbergier inde Haer contra Cornelis Jansz Quint als geweest zijnde procurator van St Barbara broederschap alhier. [124] Evert Jansz inde xl garden contra Cornelis Dircksen Pijsel [124] Cornelis Hendricksen coster contra Gerrit Gerritsz kindermaker alias Haen. [124] Adriaen Jansz aenden dijck contra Steven Gerritsz Lijndraaier. [124] Cornelis Cornelisz contra Hans Petersz [124] wed van Jacob Prattenburg contra Jannigje wed van ds. Hendrick van Raesfelt [124] Jan Quint contra Anthonis den Boecken [124] Anthonis Willemsz Cloetingh bekent schuldig te zijn aan Hugo Verweij wt zaecke van drie jaren lantpachten van 8 hont land genaamd die Haer. [124] Cornelis Cornelisz waard inde Wildeman contra Roelof Thomasz en Cornelis Dircksen Pijsel als procurators vande broederschap van St Barbara [124] Hendrick Jansz van Wageningen contra Steven Goertsz. Hij eist betaling van landpacht vant englandt bij hem vande broederschap van St Barbara gepacht [124] Evert Jansz inde 40 garden contra Cornelis Dircksen Pijsel [124] 18

19 de procurators van St Barbara contra Hendrick Jansz van Wageningen en Hans Petersz Vlamingh om te bekennen of hun handtekening staat onder huurcedulle [124] Joost Hendricksz alias Vis verklaart ten verzoeke van Roelof Thonisz waarachtig te zijn dat Roelof in de voorleden zomer tot verscheijden reijsen hem verzocht heeft dat hij vanwege Hendrick Petersz tot Scherpenzeel zou willen verkopen zes voeders turf zoals schout Aelt van Amerongen hem verkocht en hem predikant als erfgenaam van Aert Thonisz x Gosentje Peters schuldig was [124] Philips Botter van Snellenberg heer wt Maersenb[roeck] c.s. contra de erfgenamen van Cornelis Mathijsz. Idem , , , [124] Aelt van Amerongen, schout, contra Joost Hendricksen Vis. Idem [124] Thonis Morren tot Scherpenzeel contra Dirck Lambertsz van Bemmel als principaal en Anthonis Cloeting als borg en mede als principaal. Hij eist betaling van als rest van de koop van een melkkoe. [124] Aelt van Amerongen contra Joost Hendricksen Vis. Idem [124] Herman van Holten contra Steven Goertsz. Hij eist betaling van 75 gl wt zaecke van penningen uit van landpacht van jonker Gijsbert van Reede [124] Cornelis Hendricksen coster contra Anthonis Willemsz Cloetingh. [124] Harman Joosten die Cruijff als erfgenaam van zijn vader Joost Hermansz de Kruijff contra Cornelis Dircksz Pijsel om te bekennen of zijn handtekening staat onder huurcedulle. [124] Jan Gerritsz aenden Dijck contra Anthonis Willemsz Cloetingh. [124] Cornelis Goertsz brouwer tot Veenendaal contra Joost Hendricksen Visch. Idem [124] schout Hendrick Jansz van Wageningen contra Steven Goertsz. [124] Herman van Holten contra Steven Goertsz. In state. Idem [124] Aelt van Amerongen, schout, contra Cornelis Hendricksen coster voor Joost Hendricksen. [124] 19

20 Jan Gerritsz contra Thonis Cloetingh [124] Cornelis Goertsz brouwer te Veenendaal contra Thonis Cloetingh. Idem , [124] Lenaert van Guijlick coporael vanden compagnie van kapitein Rengers contra Roelof Thomasz om te bekennen of zijn handtekening staat onder obligatie van [124] Aert Dirksen als gemachtigde van Dirck Willemsz, won. Ijzendoorn, contra Gerrit Jansz snijder alhier tot Amerongen. [124] Cornelis Claesz tot Ginkel contra Thonis Hendricksen Boecken [124] Roelof Thonisz contra Cornelis Dircksz Pijsel [124] Jacobgen Tonis dochter van Evert contra Dirck van Holten. Dirck heeft haar verwond. Zij eist 6-10 [124] Adriaen Cornelisz contra Peter? Tijsz [124] Steven Gerritsz Lijndraaier contra Thonis Willemsz Cloetingh [124] Thonis Hendricksz Boecken contra Cornelis Jansz de jonge chirurgijn [124] Jan Gerritsz contra Thonis Willemsz Cloetingh [124] Sechtgen? Adriaens bekent schuldig te zijn aan Hugo Verweij als rest van coop ende leverantie van een veth weij beest van hem v[er]weij inde slacht tijt a[nn]o 1628 gecofft ende ontfanghen [124] Thonis Willemsz Cloeting contra Cornelis Dircksz Pijsel [124] Philips Botter van Snellenberg c.s. contra erfgenamen van Cornelis Mathijsz Idem , [124] Thonis Hendricksz Boecken contra Mr cornelis de Jongh [124] Cornelis Goertsz brouwer te Veenendaal contra Joost Hendricksen Vis [124] Cornelis van Holten treedt op als getuige in vorige zaak. [124] Anthonis Hendricksen Boecken contra mr Cornelis de Jongh chirurgijn [124] Estimatie vande schade gedaen int coorn van Thonis Cornelis Vastrick? Hubert Jansz en Hendrick Gerritsz van Velpen hebben zich op verzoek 20

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 - gemaakt door Jos de Kloe - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Streekarchief Land van Heusden en Altena Archief: Ambacht

Nadere informatie

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar 1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar Lies Haan-Beerends Dat het jaartal 1672 een belangrijk jaar in onze vaderlandse geschiedenis is geweest hebben we als kind allemaal al op de lagere school geleerd.

Nadere informatie

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord (uit: Breesgata 1987) In het Jubileumboek van Breesgata verscheen van de hand van

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4 0 Colofon Afbeelding omslag: Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639. Academiestraat 14 te Harderwijk Bouwhistorische opname

Nadere informatie

i)ulletin JLanèr Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars en historiegeinteresseerden,

i)ulletin JLanèr Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars en historiegeinteresseerden, 1e Jaa.:rgang. Af'levering 1. November 1950 i)ulletin van de h içtorigchq ~ring,... JLanèr. -tf"".,ol Gan ]{erle opg~r~o.ht 4 J.PRIL 1945 Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets

3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets 3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets HANNO BRAND egel van Jan van made uit 1392., Archieven van asthuizen, nr. 501) De nieuwelingen in de laat-middeleeuwse

Nadere informatie

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij Utrecht, 2003 aanvullingen en correcties naar peter@vanderkrogt.net http://www.maphist.nl/repertorium_van_nederlandse_kaartmakers.pdf

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797.

Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797. Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797. Archief van de stad Alkmaar, 1254 (1325) - 1815 (1816), inventarisnummer 1838 [Register van door de stadsbaas geplante bomen. 1704-1779. Bevat

Nadere informatie

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 - gemaakt door Hein de Vries - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Nieuwpoort Inventarisnummer: 3.II Omschrijving:

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Hoe hoort het eigenlijk?

Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp-Ten Have bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/gros006hoeh01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten

Nadere informatie

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Nadat ik in mei 2007 uw antwoord ontvangen heb, op mijn vragen die ik destijds gesteld heb. Heb ik in alle gebrek geprobeerd, uw antwoord

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

over verhuizen met kinderen na scheiding

over verhuizen met kinderen na scheiding Verhuizen met kinderen na scheiding Mr. dr. M.J. Vonk In de periode van november 2010 tot april 2013 zijn er 38 uitspraken gepubliceerd van hoven over de vraag of al dan niet moet worden verleend aan een

Nadere informatie

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven 1 Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven Korte predikatie over Habakuk 2:3b Overgenomen uit: Tweeëndertig uitmuntende predikaties lopend van den jaren

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie