1 april. Promovendi Boek. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Samenstelling: Christel de Jong

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 april. Promovendi Boek. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Samenstelling: Christel de Jong"

Transcriptie

1 1 april Promovendi Boek 2015 Samenstelling: Christel de Jong Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

2 2

3 Alloul, Houssine Diplomatieke ontmoetingen: een cultuurhistorische analyse van de Belgisch-Osmaanse relaties ( ) Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dr. H. de Smaele This project studies the diplomatic relations between Belgium and the Ottoman Empire ( ) as cultural encounters, placing the official representatives of both states at the forefront. The dynamics and particular tendencies of these encounters will be uncovered through a close examination of diplomatic practice in its wide diversity, ranging from the ordinary (everyday) duties of emissaries (information-gathering on the host country, exchanging visits, official meetings etc.), to matters of diplomatic convention (protocol, ceremonial). Through the use of a twofold comparative research perspective, equal attention goes to the envoys in Istanbul and those in Brussels. The principal source materials for this research project are the official dispatches sent by the representatives. They offer a unique window to the diplomats world and allow for a nearly ethnographic reconstruction of nineteenth-century diplomacy. By analyzing actual diplomatic encounters in their historical specific settings, this project will (1) enrich our knowledge of the history of Belgian-Ottoman relations from a new and fresh perspective, and (2) contribute to the revision and dedramatization of some of the findings in grand meta-narratives (like Orientalism and the Clash of Civilizations ), that distort and essentialize East-West relations. Alphen, Elise van Hervormers van zedelijkheid. De politieken van de humanistische en homoseksuele beweging in naoorlogse Nederland Universiteit voor Humanistiek Promotor: Prof. Dr. P. Derkx, Prof. Dr. K Hofmeester; Dr. U. Jansz Via een bestudering van de politiek van de humanistische en homoseksuele beweging in het naoorlogse Nederland ( ) wil ik meer inzicht vergaren in de politieke en morele omwentelingen van de jaren zestig en zeventig in Nederland. Berg, Philip van den De NSB in het Westland: haar relatie met en invloed op het lokaal bestuur, de bezettende macht en de samenleving. Promotor: Prof. Dr. J. Kennedy en Prof. Dr. P. Romijn Hoewel de laatste jaren een politieke beweging als de Nationaal Socialistisch Beweging (NSB) steeds meer het onderwerp is geworden van wetenschappelijk onderzoek, blijft het functioneren van deze politieke beweging op regionaal en lokaal niveau onderbelicht. Als 3

4 gevolg hiervan is weinig tot niets bekend over de invloed van de NSB op het lokale bestuur ten tijde van de bezettingsperiode Belangrijke vragen zoals: de onderlinge invloeden en verhoudingen; verandering, continuïteit en vernieuwing op lokaal en regionaal niveau tussen de NSB, de bezettende macht en het bestuursapparaat blijven hierdoor grotendeels onbeantwoord op de plank liggen. Voorbeelden hiervan hebben onder andere betrekking op: -de totstandkoming en het functioneren van de NSB en aanverwante maatschappelijke organisaties. -de invloed van de NSB op het lokaal bestuur. -de onderlinge verhoudingen en relaties tussen de NSB, de bezettende macht, het lokaal bestuur en verschillende maatschappelijke organisaties. -het functioneren van het lokaal bestuur en de onderlinge verhoudingen. -de houding, werkwijze en de invloed van de burgemeesters op bijvoorbeeld het bestuurlijk beleid. In het verlengde hiervan laat recent wetenschappelijk onderzoek zien dat juist dit soort vragen een antwoord verdient te krijgen, zoals ook blijkt uit de positie en het functioneren van de burgermeesters ten tijde van de bezetting. Het antwoord van dit onderzoek zal inzichtelijk maken of de NSB een bijdrage geleverd heeft aan bestuurlijke impulsen op lokaal niveau en of ze daarin een sleutelrol speelde en zo ja, op welke wijze de NSB dat eventueel vorm en inhoud heeft gegeven. Blaauw, Jan Censorship of history textbooks Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Letteren Promotor: Prof. D. Bosscher Textbooks constitute a specific platform for the dissemination of historical data. They are authoritative by design and seek, through instruction, to influence new generations of citizens. Because of the potentialeffectiveness of education, the selection of the precise content of textbooks is important and delicate at the same time. As a course in education, history in particular has often attracted political attention because of its usefulness as a source for legitimation of states, governments and policies. This study undertakes a comparative analytical study of the phenomenon of censorship of history textbooks in the context of public controversies over history education. The core of the study will compare primary and secondary education cases from Japan, India, Greece, the US and the Netherlands. One of the key themes for this overall comparison is the so-called chain of authorship, which will highlight the agents involved in the process of producing history textbooks and the mandates they have been given to do their jobs. One example: the Japanese government is by Japanese law empowered to certify history textbooks on educational qualities but also on content. This system choice has triggered numerous public controversies and accusations of government censorship of history. This PhD (aio) research project is one of three projects in the framework of an NWO sponsored research programme with the central theme Censorship of History. The other two projects include a study of the accessibility of archives (aio) and a study into the censorship of posthumous privacy by management of reputation of deceased public figures (postdoc). The project is headed by dr. Antoon de Baets at the University of Groningen. 4

5 Bock, Greet de Aristocratische vrouwen in de wandelgangen van de politiek. Gender, seksuele moraal en de publieke sfeer in Wenen en Londen, Universiteit Gent Promotor: Prof. Dr. G. Deneckere Om een beter zicht te krijgen op de interactie van gender, politiek en mediacultuur in de eerste helft van de negentiende eeuw, analyseert mijn project de effecten van het gebruik van seksschandalen als een politiek wapen. Hiervoor vertrek ik vanuit twee tegengestelde contexten, zijnde Londen en Wenen. Dit laat toe om grip te krijgen op het potentieel van persorganen om via hun berichtgeving elitevrouwen (en mannen) te dwingen om zich te conformeren aan een burgerlijke, preutsere seksuele moraal, geheel in de lijn van het victoriaanse huiselijkheidsideaal. In welke mate leidde een bepaald mediaregime ertoe dat vrouwen die in de hoogste kringen verkeerden politieke zelfbeschikking verloren, behielden of zelfs verwierven? Kort gezegd onderzoek ik, gebruikmakend van seksschandalen als observatorium, de onderhandelde interpretatie van het publieke en het private, en van het formele en het informele. Boer, Hugo den Allieeren door separeeren? Kerkelijke differentiatie en culturele integratie: het debat over de kerk in de negentiende eeuw. Theologische Universiteit Kampen Promotor: Prof. Dr. G. Harinck, Prof. Dr. M. te Velde Vanaf 1840 veranderde het denken en de mentaliteit in Nederland op veel terreinen. Er ontstaat onder andere meer ruimte én waardering voor publiek debat en sociaal-maatschappelijk leven. Daarmee werd ook de organisatie van deze en andere terreinen ter hand genomen. Niet alleen op politiek en maatschappelijk terrein zien we richtingen, partijen en de organisatie hiervan ontstaan, maar ook in de kerk ontstaat een zogenaamd partijenstelsel. Nadat de diverse richtingen en partijen in de kerk rond de jaren 1860 zo n beetje benoemd zijn ontstaat ook de vraag naar de zelfstandige organisatie daarvan, waarbij verschillende partijen een onderscheiden kerkelijke organisatie ontwikkelen, die in nauw verband lijkt te staan niet alleen met de leer van de kerk maar ook met de visies op de historiciteit en traditie van de kerk. Deze organisatorische én historiserende manier van denken en benaderen van godsdienstige verschillen is een nieuw verschijnsel waar in het debat over de kerk op een eigen manier is omgegaan. In mijn onderzoek wil ik de oorsprong en de oorzaken van deze veranderde manier van denken over de kerk als organisatie nagaan vanuit een breed historisch, ecclesiologisch en wijsgerig 5

6 kader, waarbij de gelijksoortige of parallelle ontwikkelingen op politiek en sociaalmaatschappelijk gebied steeds worden bevraagd op hun positie ten opzichte van de kerkelijke ontwikkelingen. Naast de vraag waarom er een organisatiecultuur op kerkelijk terrein ontstond, staat de vraag centraal hoe er tegen deze organisatievorming en -vormen is aangekeken en hoe m.n. gereformeerde kerkelijke richtingen hun organisatorische positie hebben gelegitimeerd. Bos, Anne Opstappen of aanblijven? Een onderzoek naar Nederlandse bewindspersonen die wegens een politiek conflict onder vuur kwamen te liggen ( ) Radboud Universiteit Nijmegen Promotor: Prof. Dr. C. van Baalen en Prof. Dr. R. Aerts Wie deel uitmaakt van een kabinet moet bereid zijn overleg te voeren en compromissen te sluiten om de gewenste politieke resultaten te bereiken. Maar wat als een politiek conflict hoog oploopt en een bewindspersoon voor de keuze komt te staan: opstappen of aanblijven? Welke actoren en factoren spelen hierbij een rol? De hoofdvraag van ons onderzoek is: wie, met welke motieven, bepaalt of een bewindspersoon bij een politiek conflict moet gaan of mag blijven? Een minister in Nederland is naast leidinggevende van een departement ook lid van een coalitiekabinet. Die coalitie is vaak een broos bouwwerk van diverse partijen die alleen gezamenlijk kunnen rekenen op het vertrouwen van het parlement. Daarom brengt een individuele politieke crisis, het (dreigende) aftreden van een bewindspersoon, zoveel politieke spanning met zich mee. Het vertrek van een individu kan immers het voortbestaan van de coalitie in gevaar brengen. In Nederland zijn er geen wettelijke regels die bepalen wanneer een bewindspersoon moet gaan. Er zijn twee politieke stelregels van toepassing, de ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel, maar de interpretatieruimte daaromheen is ruim. Het politieke leven van een bewindspersoon hangt af van de dynamiek van het politieke bedrijf. Deze studie geeft inzicht in het functioneren van het politieke bedrijf in de twintigste eeuw en van veranderingen in de politieke cultuur. Bouma, Tjalling The United States of Indonesia: Rise and fall of a federal state, Vrije Universiteit Amsterdam Promotor: Susan Legêne (VU) Peter Keppy (NIOD) 6

7 An international comparative study into the rise and fall of the federal state structure of Indonesia. Firstly, it examines the motives and interests within and outside Indonesia which led to the new state structure in Secondly, it explores the coming into being of the United States of Indonesia between 1946 and Thirdly, it studies the transition to a unitary state in the nine months between December 1949 and August The study will examine critically the traditional view of the influence of a Dutch strategy of divide and rule, which emerged primarily as an inevitable outcome of a lost colonial war. However, the study will also examine the relative influence on events of other international developments and place them in the context of the wider historical picture of a new world order in the developing Cold War, the decline of Europe s colonial empires and the birth of the European Community and the United Nations as new political entities. Research will start with a thorough analysis of existing historical literature on the subject. The focus of research will be on historical archives, mainly Dutch and Indonesian, which may yield new approaches to this subject. Brand, Charlotte Opstappen of aanblijven? Een onderzoek naar Nederlandse bewindspersonen die wegens een politiek conflict onder vuur kwamen te liggen ( ) Radboud Universiteit Nijmegen Promotor: Prof. Dr. C. van Baalen en Prof. Dr. R. Aerts Wie deel uitmaakt van een kabinet moet bereid zijn overleg te voeren en compromissen te sluiten om de gewenste politieke resultaten te bereiken.maar wat als een politiek conflict hoog oploopt en een bewindspersoon voor de keuze komt te staan: opstappen of aanblijven? Welke actoren en factoren spelen hierbij een rol? De hoofdvraag van ons onderzoek is: wie, met welke motieven, bepaalt of een bewindspersoon bij een politiek conflict moet gaan of mag blijven? Een minister in Nederland is naast leidinggevende van een departement ook lid van een coalitiekabinet. Die coalitie is vaak een broos bouwwerk van diverse partijen die alleen gezamenlijk kunnen rekenen op het vertrouwen van het parlement. Daarom brengt een individuele politieke crisis, het (dreigende) aftreden van een bewindspersoon, zoveel politieke spanning met zich mee. Het vertrek van een individu kan immers het voortbestaan van de coalitie in gevaar brengen. In Nederland zijn er geen wettelijke regels die bepalen wanneer een bewindspersoon moet gaan. Er zijn twee politieke stelregels van toepassing, de ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel, maar de interpretatieruimte daaromheen is ruim. Het politieke leven van een bewindspersoon hangt af van de dynamiek van het politieke bedrijf. Deze studie geeft inzicht in het functioneren van het politieke bedrijf in de twintigste eeuw en van veranderingen in de politieke cultuur. 7

8 Buuren, Jelle van Doelwit Den Haag Systeemhaat in Nederland Universiteit Leiden Promotor: Edwin Bakker en Beatrice de Graaf Het onderzoek richt zich op systeemhaat in Nederland, opgevat als de radicale weerzin en woede tegen het huidige Nederlandse politieke systeem en haar gezagsdragers, dat zich niet laat begrijpen vanuit bestaande ideologieën en organisatievormen. Het exploratief onderzoek focust op digitale ecologieën waarin complotconstructies floreren, vanuit de gedachte dat in dit empirische veld zowel bruikbare kennis kan worden gedestilleerd over nieuwe ideologische voedingsbronnen, als over nieuwe organisatievormen. Corduwener, Pepijn Het debat over democratie in naoorlogs Europa Universiteit Utrecht Promotor: Prof. Dr. I de Haan Mijn huidige onderzoeksinteresse gaat uit naar het debat over de grenzen van de democratie in West-Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. In een internationaal vergelijkend perspectief waarin Frankrijk, Duitsland en Italië betrokken worden, analyseer ik het intellectuele en politieke debat over democratie en bespreek ik de vraag of er wel sprake was van een naoorlogse consensus over de betekenis en grenzen van 'de' democratie. Ik probeer hiermee het gangbare beeld van een diepgewortelde veronderstelde stabiliteit van het democratische systeem te nuanceren. Dalsager, Anders Political adolescents during Cold War and Détente University of Southern Denmark Promotor: Professor Giles Scott-Smith, University of Leiden, Prof. Kristine Kjaersgaard, University of Southern Denmark The aim of the dissertation is to clarify the Cold War's impact on the formation of political attitudes among politically engaged Danish youths during the period It will therefore be investigated how the largest youth sections of the Danish political parties the Young Social Democrats (DSU), the Liberal Youth (VU), the Young Conservatives (KU) and the Social Liberal Youth (RU) were affected by at a number of key events in international politics during the first Cold War and the Détente. Inspired by political science and theory on social movements it will specifically be analyzed how I) major political events and II) participation in national and international networks affected the interpretation schemes - called frames through which the youth organizations interpreted the global conflicts in the decades after World War II. 8

9 Damme, Leon van Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Radboud Universiteit Nijmegen) Promotor: Prof.dr. C.C. (Carla) van Baalen en mr.dr. J.C.F.J. (Johan) van Merriënboer In de periode kwamen met horten en stoten de eerste aanzetten tot sociale weten regelgeving tot stand ten aanzien van werklozen, zieken en ouderen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het socialezekerheidsstelsel verder uitgebouwd met de Werkloosheidswet (1949), de Algemene Ouderdomswet (1956), de Algemene Kinderbijslagwet (1961), de Algemene Bijstandswet (1963) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966). De uitbreiding van het socialezekerheidsstelsel had een sterke toename van de kosten voor de overheid tot gevolg. Al tijdens het kabinet- Den Uyl ( ) werden de eerste voorstellen gedaan om de explosieve kosten en het misbruik van sociale voorzieningen tegen te gaan. Fundamentele hervormingen van sociale wet- en regelgeving bleven niettemin lange tijd uit. Pas in de jaren tachtig vonden de eerste belangrijke aanpassingen plaats en na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie- Buurmeijer, dat eind 1993 verscheen, veranderde geleidelijk aan de organisatie en uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheid. Dit project, dat wordt gefinancierd en mede begeleid door het Instituut Gak, richt zich op de politieke besluitvorming over de hervormingen in de sociale zekerheid in de afgelopen drie decennia. Op deze wijze zal de parlementaire geschiedenis van de sociale zekerheid vanaf de jaren tachtig in kaart worden gebracht. Derks, Sebastiaan Negotiating Dynasty. Politics and Diplomacy of the Farnese in Habsburg Europe, KNAW Huygens ING Promotor: Prof. Dr. H. van Nierop (UvA), Prof Dr. J. Duindam (UL) This dissertation provides an examination of the political practices of the Farnese in the face of fierce political competition from other rulers of small states in Northern Italy to maintain and extend their dynastic power in Habsburg Europe. What were their politics about, which patterns can be discerned in their political behaviour, and how did their politics develop in this Europe-wide game of dynastic politics? 9

10 Diem, Lisa van Discussing colonial hygiene: transnational networks and knowledge transfer related to colonial hygiene involving Dutch and Belgian actors between the 1880s and Universiteit Maastricht Promotor: Prof. dr. Kiran Klaus Patel (Maastricht University), dr. Nico Randeraad (Maastricht University) & prof. dr. Christophe Verbruggen (Ghent University) Colonial hygiene is a concept that refers to measures to improve public health in the colonies. This topic was discussed during the late nineteenth, early twentieth century, by groups of people with different national backgrounds that were connected to each other via memberships, publications, personal contact and participation in events and that had a shared understanding of this topic. My research analyses why Low Countries actors participated in these transnational networks and how they contributed to knowledge exchange and expertise. I hypothesize that this transnational exchange led to the formation of a specialised body of expertise and knowledge on colonial hygiene, to the consolidation of the legitimacy of colonial rule and to the confirmation of the actors status as experts, nationally and internationally. My project is a joint PhD between Maastricht University and Ghent University and belongs to the larger project TIC-Belgium (http://www.tic.ugent.be/?q=introduction_tic-belgium). This project operates from the assumption that welfare policies and legal regimes that came into being during the nineteenth century in Europe were deeply embedded in transnational networks and it focusses on the involvement of Low Countries actors these reform networks. I start out from the assumption that reform discussions were not confined to the situation in (Western) European nation states. Discussions on social reform also extended to the colonies, which were of central importance to European nations in the late nineteenth and early twentieth century. This makes the colonial dimension key to assess the character and flow of transnational networks at that time Dieterman, Elisabeth Politieke legitimiteit in debat. Democratie en gezag in Nederland in de jaren 1880, 1930 en Universiteit Leiden Promotor: Prof.dr. H. te Velde, Dr. P. Nieuwenburg Elisabeth Dieterman is sinds januari 2011 als promovendus verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zij werkt aan een onderzoek dat draait om de betekenis van het omstreden 10

11 concept politieke legitimiteit. Aan de hand van (parlementaire) debatten over democratie en gezag uit de jaren 1880, 1930 en 1960 wordt geprobeerd verschillende concepties van legitimiteit te onderscheiden. Het bronnenmateriaal wordt geanalyseerd aan de hand van politiek-filosofische literatuur over politieke legitimiteit. De gedachte is dat het onderzoek niet alleen een beter beeld zal opleveren van de verschillende concepties van legitimiteit die in Nederland in het verleden een rol gespeeld hebben, maar ook zal bijdragen aan het hedendaagse debat over de betekenis van politieke legitimiteit. Gijsenbergh, Joris Gebreken der democratie.' Pogingen tot hervorming van de Nederlandse democratie, Radboud Universiteit Nijmegen Promotor: Prof. Dr. R.A.M. Aerts en Prof. Dr. M. Monteiro Het geijkte beeld in de wetenschappelijke literatuur is dat democratie in de jaren twintig en dertig onder druk stond. Dat beeld is echter te eenzijdig, omdat het over het hoofd ziet dat democratie' op verschillende manieren gedefinieerd werd door de historische actoren. Veel Nederlandse politici, publicisten en intellectuelen wilden de democratie niet afschaffen, maar radicaal hervormen. Dit project richt zich op die complexe omgang met democratie in Nederland tussen 1917 en 1950, waarbij ook oog is voor transnationale invloeden. Geheel in de lijn van het NWO-programma Omstreden Democratie, wil ik 'democratie' in zijn historische context plaatsen. Daarom probeer ik inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de verschillende 'repertoires' van democratie, die bestonden uit uiteenlopende acties, symbolen en discursieve uitingen. Met andere woorden, mijn onderzoek richt zich op de verschillende alternatieve vormen van democratie die werden gepropageerd. Ik probeer de omgang met het concept democratie bloot te leggen aan de hand van publieke debatten over de uitsluiting van politieke extremisten en de grenzen van democratie die daarbij werden opgezocht. Deze omstreden kwesties maken namelijk duidelijk met welke democratische dilemma s de historische actoren worstelden. Mijn deelproject, getiteld Strong democracy (1920s-1950s), maakt deel uit van een interdisciplinair onderzoeksproject van de Faculteiten Letteren, Managementwetenschappen en Filosofie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit onderzoeksproject, Repertoires of Democracy. The Transfer of Democratic Practices and Institutions in 20th-Century Europe, sluit op zijn beurt aan bij het NWO-Programma Omstreden Democratie. 11

12 Garvert-Huijnen, Katharina Und plötzlich Partner in Europa. Die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande und die Europäische Integration Universiteit van Amsterdam Promotor: My PhD-project focuses on the relations between Germany and the Netherlands during the formative phase of the European integration process. The research particularly concentrates on the interaction between th e actors that were able to influence the official national policies in both countries towards the European integration process. I n the first place, naturally, diplomats and members of the respective national governments come to mind in this respect. However, actors on the European level also started to influence national policies after the first supranational institutions were established in the 1950s. It is evident that interest groups, international preconditions, the parliamentary opposition, transnational networks of different kinds, societal developments and differences in political systems also had their influence on the European polic ies on both national and transnational level. Furthermore, the formulation of a national policy towards Europe can, particularly i n the case of the Federal Republic of Germany and the Netherlands, always be traced back to the shared (though evidently not similar) histor ies of war and occupation. In short, by assessing these various spheres of influence, t his research projects aims to find out if one can speak of a ' Europeanization ' of German-Dutch relations - and if so, how this took place between 1945 and Hansma, Laurien Orangist political thought Rijksuniversiteit Groningen Promotor: Prof. Dr. D.J. Wolffram In mijn onderzoek wil ik het orangistische politieke denken gedurende de laatste twee decennia van de achttiende eeuw in kaart brengen. De orangisten hadden geen eenduidige politieke theorie, maar door veel orangistische pamfletten en tijdschriften te lezen, wil ik erachter komen wat hun ideeën en idealen waren met betrekking tot o.a. bestuur, soevereiniteit, vrijheid en gelijkheid. 12

13 Hellendoorn, Elmar De geschiedenis van het Nederlandse nucleaire nonproliferatiebeleid Universiteit Utrecht Promotor: Prof. Dr. D. Hellema Het onderzoek richt zich op de verhouding tussen de Nederlandse benadering van de nucleaire non-proliferatieproblematiek in het Midden-Oosten en Pakistan en de dito benadering van de VS en Frankrijk tegen de achtergrond van strategische context van die regio (oa. geopolitiek en energieproblematiek) gedurende de jaren zeventig en tachtig. Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van bronnen in binnen- en buitenland, waarvan vele tot op heden gesloten zijn gebleven. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heumen, Lennaert van American concepts of federalism and democracy and early European integration, Radboud Universiteit Nijmegen Promotor: Prof. Dr. R.A.M. Aerts, Prof. Dr. H. Bak en Dr. H. Kaal European integration was not an isolated European process, but developed against the background of an intensive exchange of ideas on the structure and organization of a European federation of states. This project studies the different blueprints on European cooperation and integration that were present in the 1940s and 1950s. In particular, it explores the transfer of American ideas of federalism and democracy to the process of early European integration. To what extent was the United States a model for European integration and were the European ideas on integration influenced by American concepts on postwar European integration? The current debates on the democratic deficit of the European Union, have increased the academic interest in democracy within the European Union s institutions. The historiography on early European integration is still primarily approached from a diplomatic and realist perspective, in which the various nation-states and their interests were central. Studies on the American influence on postwar European cooperation have, therefore, hitherto been mainly centered on organizations as NATO and OEEC and have thus ignored the importance of non-state actors. Recent innovative historical research has clearly shown that early European integration cannot be fully explained without thorough study of non-state actors and in particular transnational and transatlantic networks. This proposal uses this approach of transatlantic networks to study the transfer of American ideas on European integration. 13

14 Heyer, Anne The Birth of Mass Political Parties Universiteit Leiden Promotor: Prof. Dr. H. te Velde This PhD project analyzes the emergence of the early political party in Europe at the end of the 19th century. The leading research question is: how and why did political parties emerge? More specifically, the project analyzes the motives, expectations and rationales of party leaders and members to found and join the new organizations. Discourses on organizational development and its connection to internal processes of institutionalization, professionalization and politicization are explored in three case studies: the German Social Democratic Party, the English Liberal Caucus in Birmingham and the Dutch Protestant Antirevolutionary Party. The research project is predominantly based on historical primary and secondary sources such as auto-biographies, biographies and political brochures and other publications composed by party leaders, their supporters and criticizers. Also reports from party congresses and newspaper articles provide information on how party members and criticizers perceived the phenomenon of political organization. Emphasis will be placed on the comments and evaluation of the party organization, internal processes of party foundation and the role of individual leaders by different groups. In addition, theoretical approaches to the foundation of political parties are taken into consideration to facilitate not only empirical, but also theoretical contributions of the dissertation. Hietland, Chris Biography of André van der Louw Rijksuniversiteit Groningen Promotor: Prof. dr. J.W. Renders, Prof. dr. G. Voerman André van der Louw ( ) had a versatile career. He was a journalist, a social democratic politician and a chairman of several public organizations. In the late sixties, Van der Louw became widely known as a leading member of Nieuw Links, a movement that strived for change within the social democratic party. He was chosen in the central committee of the PvdA in 1967, and became the party s chairman four years later. From a rebellious party member, he turned into a professional politician. Van der Louw was sworn into office as mayor of Rotterdam in In 1981 he became Minister of Culture, Recreation and Social Work in the second Van Agt government in After the rapid fall of this unsuccessful cabinet, Van der Louw appeared to be in the running to become Den Uyl s successor as PvdA leader. Instead, he disappeared 14

15 from the political scene in The Hague and became chairman of a number of public organizations. This biographical research aims to show the connection between Van der Louw s personal background and his public activities, and it will put it into a historical context. This will probably shed light on how Van der Louw s various activities related to one another and it will give insight in the development of his political views. Four research subjects are of central importance: Van der Louw s journalistic and cultural activities, his position within the PvdA, his political style and his (self)representation. This research will contribute to the historiography of postwar Dutch social democracy and political culture. Hijzen, Constant Veiligheidsdiensten in de nationale veiligheidsstaat (onderdeel van Enemies of the State; the making of the national security state) Universiteit Leiden Promotor: Promotores Prof. Dr. B.G.J. de Graaff (UU/Defensie-academie) en Prof.dr. H. te Velde (UL), begeleiding: dr. B.A. de Graaf (UL) Tussen het terrein van defensie en het politiewerk ligt een groot terra incognita waar de BVD en andere diensten onvoldoende zicht op hebben, sprak Docters van Leeuwen, het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst tussen 1988 en 1995, in november Docters van Leeuwen stond in die periode aan het hoofd van één van de veiligheidsinstrumenten die machthebbers kunnen inschakelen in hun nastreving van nationale veiligheid: het inlichtingen- en veiligheidsapparaat. Onder invloed van specifieke factoren hebben zich in verschillende landen verschillende diensten gevormd. In de Amerikaanse inlichtingengeschiedenis speelde competitie tussen verschillende organisaties een zeer bepalende rol in de totstandkoming van het huidige inlichtingenbestel. In het Verenigd Koninkrijk is dat juist de neiging tot consensus. Je kunt daarom spreken van een unieke Amerikaanse respectievelijk Engelse inlichtingencultuur. Die cultuur manifesteert zich niet alleen in de harde kant (institutionalisering, wetgeving, aansturing, controle, taakdefiniëring, protocollering in de operationele praktijk) maar ook in de zachte kant: alle opvattingen en aannames over het inlichtingenwerk. Is er ook een typische Nederlandse inlichtingencultuur ontstaan? Hoetink, Carla Sleutels tot het koninkrijk. De betekenis van regels, rituelen en praktijken in de Tweede Kamer sinds 1945 Radboud Universiteit Nijmegen Promotor: R.A.M. Aerts, C.C. van Baalen Het onderzoeksproject is gericht op de invloed van geschreven en ongeschreven regels op de Nederlandse parlementaire praktijk

16 1998. Dit project, gezamenlijk gefinancierd door de faculteit der Letteren en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), beoogt de werking van het parlement te verduidelijken door de sturende rol van procedures en omgangsvormen historisch t e analyseren. Hul, Leonard van t Religion Renegotiated. Faith-Based Organizations and the State in the Netherlands since the 1960s. Universiteit van Amsterdam Promotor: Prof. dr. James Kennedy (UvA) & dr. Hans-Martien ten Napel (UL) Recent controversies in the Netherlands strongly suggest that the relationship between the religious landscape (i.e. faith-based organizations, religious individuals) and the state is being redefined and renegotiated. The Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) can no longer exclude women from passive suffrage, Jewish and Islamic communities nearly lost their prerogative in the Netherlands to engage in traditional ritual slaughter, and Dutch parliament only recently abolished the law on scornful blasphemy. These are but a few issues that illustrate the newly contested relationship between state (both national and local government as well as judicial bodies) and religion. This research offers a historical examination of the grounding for Dutch government policy toward faith-based organizations old and new, from all religions. It offers a longitudinal study of the Dutch public debate about how these organizations should be regulated by government policy. It seeks to uncover the sometimes subtle ways in which faith-based organizations were accommodated in the public square by governmental bodies, and how the claims of these groups were weighed in respect to other groups, and to the rights of individuals. In doing so the project re-examines some central claims of the secularization paradigm, particularly regarding processes of (de-)privatization of religion, and the role of political actors in (re)shaping the religious landscape. The project focuses on the Netherlands particularly, but does so by emphasizing its political-juridical interdependence vis-à-vis the larger European context. This, in sum, enables a more systematic understanding of the shifting frameworks of state-religion interlocution in contemporary western societies. Jacobs, Erik Sterspeler of scheidsrechter, de pers en de Bataafse politiek Universiteit van Amsterdam Promotor: Prof. Dr. N. van Sas en Prof. Dr. I. Nijenhuis 16

17 Jagt, Hans van der Biografie A.W.F. Idenburg Vrije Universiteit Amsterdam Promotor: Prof. Dr. G. Harinck Komende vier jaar houd ik mij bezig met een biografische studie naar de antirevolutionaire politicus en gouverneurgeneraal A.W.F. Idenburg ( ). Binnen de politieke geschiedschrijving over het begin van de twintigste eeuw is van alles geschreven, maar zeer weinig over Idenburg. Dit terwijl Idenburg als een van de weinige Nederlandse politici en bestuurders een bepalende stempel kon drukken op het Nederlandse koloniale beleid. Drie keer als minister van Koloniën, als gouverneur van Suriname en als gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië. Binnen mijn biografische studie wil ik vooral kijken naar de betekenis van Idenburg als koloniaal bestuurder. Hierbij heb ik aandacht voor de opkomst van de islam in Nederlands-Indië (waarbij islamoloog C. Snouck Hurgronje ook de revue zal passeren). Ook zal ik aandacht hebben voor de persoon Idenburg als vriend van dr. A. Kuyper en vertrouweling van koningin Wilhelmina. Jong, Jos de Verkiezingsuitslagen Bataafs-Franse periode Universiteit Leiden Promotor: Prof. Dr. J. Holsteyn en Prof. Dr. J. van den Berg Kamphuis, Minte Democratizing democracy: Transfer of democratic practices and institutions in the Netherlands and Belgium ( ) Universiteit Leiden Promotor: Prof. Dr. H. te Velde 17

18 Kirkels, Casper Tussen democratie en fascisme. Een onderzoek naar massabewegingen en politieke stijl in het interbellum Radboud Universiteit Nijmegen Promotor: Prof. Dr. R.A.M. Aerts en Prof. Dr. P. Romijn Dit project onderzoekt de politieke stijl van massabewegingen tussen circa 1918 en 1940: publieke manifestaties, demonstraties, massabijeenkomsten, collectivisme, leiderschapscultus, symbolen, taalgebruik, etc. De bedoeling ervan is zicht te krijgen op de dominante stijl van politiek of politieke mobilisatie in dit tijdvak van emancipatie en democratisering. Deze politieke stijl en de dominantie ervan worden onderzocht aan de hand van twaalf massabewegingen, de organisatievorm die de politiek in het interbellum karakteriseerde. De focus ligt daarbij op het stijlrepertoire van deze bewegingen en op het transnati onale aspect hiervan. Koekkoek, René The Transformation of Citizenship Conceptions during the Revolutionary and Post-Revolutionary Era in France, The Netherlands, and the United States, Universiteit Utrecht Promotor: Prof. Dr. Ido de Haan While it is generally acknowledged that the political revolutions of the late eighteenth century in France, The Netherlands, and the United States radically changed the meaning of citizenship, we do not adequately understand how and why this happened, and moreover, what the legacy is of what has been called the age f the democratic revolution. After the Napoleonic era, after all, both France and The Netherlands turned from republics into (constitutional) monarchies. Within a relatively short period of time radical democraticrepublican conceptions of citizenship that emerged during revolutionary times were superseded by post-revolutionary, more moderate and liberal depoliticized conceptions of citizenship. This research project aims to investigate this transnational transformation of the meaning of citizenship in the period , its origins, and the contexts in which it took place. Existing studies have focused either on the revolutionary era itself, discussed citizenship from conceptual-linguistic or socioeconomic perspectives, or studied citizenship in a limited national context. This research project suggests that (1) it is precisely the transition from revolutionary to post-revolutionary conceptions of citizenship that is a crucial, but largely unexplored chapter in the historical development of modern citizenship; that (2) in order to unravel this complex issue a comprehensive approach is required that connects long-term structural (institutional) and intellectual developments with the political 18

19 dynamic of the revolutionary and post-revolutionary period; and that (3) a transnational perspective is needed to explain how transnational intellectual exchange and interaction between revolutionaries have shaped this transition. Kramer, Flip De zeteljacht. Verkiezingen en de Nederlandse politieke natie, Rijksuniversiteit Groningen Promotor: Prof. Dr. K. van Berkel Lauret, Lauren Meeting practices of the Dutch States General and the continuity of the early modern world of the political ( ). Universiteit Leiden Promotor: prof.dr. H. te Velde and prof. dr. I.J.A. Nijenhuis Between 1780 and 1848 the Dutch Republic transformed into the United Kingdom of the Netherlands. The project studies elements of continuity in the meeting culture of the States General during this revolutionary period in Dutch history. Traditionally, this topic has been studied as a typical element of the long 19 th century. Despite the many constitutional changes witnessed by the Dutch provinces over the course of this period, the practice of meeting at a national level in The Hague, be it in the States General or its revolutionary replacements, continued. The interesting field of historical tensions between constitutional changes and continuity in the political practice of historical actors stands at the project s center of attention. In researching this topic and period from the perspective of the early modern world of the political, looking for elements of continuity rather than revolutionary change, this study transgresses a traditional border in existing historiography. To view these early modern elements as continuations of the early modern institutional political culture rather than as mere signs of momentarily relapses to archaic habits or as slips otherwise correct procedure, makes for an improved understanding of this world of the political and for an innovative addition to the long history of the States General. Lauwers, Karen Democratisering van onderuit? De impact van de Eerste Wereldoorlog op de directe interacties tussen Volksvertegenwoordigers en gewone burgers in België en Frankrijk, Universiteit van Antwerpen Promotor: Prof. Dr. Marnix Beyen 19

20 Veelal wordt de Eerste Wereldoorlog voorgesteld als een katalysator van democratiserende processen. Voor de offers die zij hadden gebracht voor de staat, hoopten bevolkingen in en buiten Europa immers beloond te worden met een toegenomen politieke zeggenschap in die staat. Terwijl tot op heden uitvoerig is onderzocht hoe deze claim is verwoord door georganiseerde bewegingen en politieke elites, wil dit project onderzoeken of en hoe zij tot uitdrukking werd gebracht door gewone, niet-georganiseerde burgers. Concreet wordt, op basis van de bewaarde correspondenties, een grootschalig onderzoek verricht naar de interacties tussen gewone burgers en Volksvertegenwoordigers in België en Frankrijk tussen 1910 en Daarin wordt niet alleen nagegaan of de gewone burgers expliciet democratiserende verzoeken tot de Volksvertegenwoordigers richtten, maar ook of hun taal zelf democratiseerde. Om de impact van deze democratiserende impulsen van onderuit te meten, wordt bovendien nagegaan of zij ook sporen nalieten in de parlementaire acties en vertogen van de onderzochte Volksvertegenwoordigers. Lieman, Bernhard Provincial cities at war. Local public spheres in German, Belgian and Dutch towns in the border region compared ( ) Universiteit van Münster Promotor: Joint PhD Ghent University (Belgium) and University of Münster (Germany). Promotor Ghent: Prof. Dr. C. Verbruggen. Co-promoter Ghent: Prof. Dr. A. Vrints. Promotor Münster: Prof. Dr. F. Wielenga The core aim of my doctoral research is to write an international comparative history about local public spheres in a border region during the First World War. Public spheres are central spheres of social life. If we want to understand the various changes and its consequences for everyday life, it is absolutely necessary to examine the transformation of the public spheres during wartime. In order to attain significant results, this project deals with three case studies, whose locations are unique in the world. Nowhere else than in todays Meuse-Rhine Euroregion can be found a border triangle in the former composition of a Central Power (German Empire), an Ally of an Entente Power under occupation (Belgium) and a neutral country (the Netherlands). In concrete terms, the areas under investigation are Eupen (which belonged to Prussia/the German Empire until 1920 and today is the capital of the Germanspeaking community in Belgium), Tongeren (Belgian province of Limburg) and Roermond (Dutch province of Limburg). Inspired by the two volumes of Jay Winter s studies about capital cities in wartime, we can regard a town as the meeting point between the imagined community of the nation and the experienced community of the neighbourhood. Hence, this study aims to explore the war experience beyond and below national boundaries. 20

Universiteit Leiden, University of Southern Denmark ada@sa.dk Political adolescents during Cold War and Détente 1945 73

Universiteit Leiden, University of Southern Denmark ada@sa.dk Political adolescents during Cold War and Détente 1945 73 Naam Universiteit e mailadres Onderwerp Alloul, Houssine Universiteit Antwerpen houssine.alloul@ua.ac.be Diplomatieke ontmoetingen: een cultuurhistorische analyse van de Belgisch Osmaanse relaties (1865

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

January 1. Promovendi Boek. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Samenstelling: Esther van Duin

January 1. Promovendi Boek. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Samenstelling: Esther van Duin January 1 Promovendi Boek 2014 Samenstelling: Esther van Duin Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Alloul, Houssine Diplomatieke ontmoetingen: een cultuurhistorische analyse van de Belgisch-Osmaanse

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Overzicht geregistreerde en aan de OPG gelieerde promovendi [september 2015] Naam Universiteit e mailadres Onderwerp

Overzicht geregistreerde en aan de OPG gelieerde promovendi [september 2015] Naam Universiteit e mailadres Onderwerp Naam Universiteit e mailadres Onderwerp Alloul, Houssine Universiteit Antwerpen houssine.alloul@ua.ac.be Diplomatieke ontmoetingen: een cultuurhistorische analyse van de Belgisch Osmaanse relaties (1865

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in The Netherlands B.M.H. Termeer

Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in The Netherlands B.M.H. Termeer Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in The Netherlands B.M.H. Termeer Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in the Netherlands Bregje Termeer English follows

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid:

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid: Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1 Sociaal-economische Status en Gezondheid: Invloed van ervaren Stress en Classificering Gezondheidschadend Gedrag Socioeconomic Status and Health:

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl The Relation between Daily Stress and Affect with Moderating Influence of Coping Style Bundervoet Véronique Eerste

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Een vergelijking van een depressieve en een niet-depressieve groep met Experience-Sampling-Method

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie