Jaarplan Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen Versie 1.0 Status: : : : : : Versie 0.9. Door faculteitsbestuur besproken met afdelingsdirecteuren FALW en FEW. Versie Commentaar afdelingsdirecteuren verwerkt. Conceptversie gereed voor staf college van bestuur Versie Nieuwe versie door faculteitsbestuur besproken met ODC s FALW en FEW, in aanwezigheid van FSR- vertegenwoordiging FALW en FEW Versie Commentaar ODC s verwerkt Vaststelling versie 1.0 door faculteitsbestuur 1

2 Inhoudsopgave 0 VISIE STRATEGISCHE AGENDA EEN FACULTAIR STRATEGISCH PLAN EEN NIEUWE ONDERWIJSORGANISATIE STRATEGISCHE SAMENWERKING MET FNWI ONDERWIJS H2LS BESTENDIGEN EN VERSTERKEN VAN AIMMS VORMING VAN EEN AFDELING EARTH, ECOLOGY & ENVIRONMENTAL SCIENCES (EEE, WERKTITEL) (FINANCIËLE) ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING RISICOPARAGRAAF STRATEGISCHE RISICO S Risico 1: bestuurbaarheid faculteiten Risico 2: te veel parallelle verandertrajecten en onvoldoende resources bij faculteiten VERMIJDBARE RISICO S Risico 3: standaardorganisatie VU past niet bij schaalgrootte bètafaculteiten Risico 4: Reorganisatie FALW Risico 5: samenwerking FNWI EXTERNE RISICO S Risico 6: Veiligheid en veiligheidscultuur BIJLAGE : TOELICHTING OP JAARPLAN 2015, KRITISCHE PRESTATIE- INDICATOREN (KPI S) 1 STRATEGIE FACULTAIR STRATEGISCH PLAN / MEERJARENBELEIDSPLAN (MJB) ONDERWIJS A: ONDERWIJS Aansluiting Instellingsplan Prestatie- indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces Structuur en profiel bachelor- en masteronderwijs B: ONDERWIJSKWALITEIT Facultaire kwaliteitszorg C: POST- INITIEEL ONDERWIJS ONDERZOEK JAARPLANNEN VAN IOZI S WAARVAN FEW PENVOERDER IS AIMMS Het Netwerkinstituut Laserlab Amsterdam

3 3.2 VALORISATIE Valorisatie- en OndernemersLab Studententrepreneurship Technische valorisatie HRM BEDRIJFSVOERING FINANCIËN AFSPRAKEN MET COLLEGE BESPREEKPUNTEN: LIJST MET AFKORTINGEN

4 0 Visie De faculteiten Aard- en Levenswetenschappen en Exacte Wetenschappen hebben de laatste maanden een visie ontwikkeld die als volgt samengevat kan worden: Het is onze ambitie om mensen te inspireren. Dat geldt zowel voor studenten als voor onderzoekers. Zo kunnen we talentvolle mensen aantrekken en behouden door ze te waarderen voor onderzoek, voor onderwijs en voor innovatie, voor ondersteunende en dienstverlenende taken. De organisatie van de faculteit steunt op afdelingen die een community vormen. Dit is belangrijk om twee redenen. Vooreerst biedt een community een vertrouwde omgeving waarin mensen met elkaar kunnen werken. Daarnaast is het onze ambitie om internationaal een leidende rol te nemen. Dit vergt een goede samenwerking en samenhang, en ook een duidelijke strategie. Daarbij hoort voldoende autonomie en verantwoordelijkheid. Als faculteiten maken wij deel uit van het Amsterdamse ecosysteem waarin wij samenwerken met andere faculteiten, met bedrijfsleven, instituten, overheden en publieke organisaties. Het is de ambitie van de faculteit om Amsterdam internationaal neer te zetten in het bètadomein. Deze visie wordt geconcretiseerd door een strategie waarin de bètafaculteiten in Amsterdam een opleidings- en onderzoeksportfolio zullen ontwikkelen. Voor onderwijs beogen we een strategisch opleidingsportfolio dat optimaal aansluit bij de betekenis die bètawetenschap heeft in en voor de samenleving: passend voor de student die gedreven wordt door fundamentele vragen, maar ook voor de student die wetenschappelijke kennis wil omzetten in praktijkoplossingen en voor de student die passie voor de wetenschap ontleent aan de wil om bij te dragen aan grote maatschappelijke vraagstukken. Voor het onderzoek biedt samenwerking een vergelijkbare kans om internationaal onze positie te versterken. In 2014 hebben de faculteiten FALW en FEW zich bezonnen over de te varen koers in de bètasamen- werking, binnen de VU en in Amsterdam. Er is en wordt onveranderd ingezet op samenwerking in onderwijs en onderzoek. Samenwerking biedt ruimte aan het talent van medewerkers om vanuit de frontlinie van de wetenschapsontwikkeling oplossingen te bieden voor technologische en maatschap- pelijke vragen. Wij willen zo ook bijdragen aan het debat over de impact van technologie op onze samenleving. Onze overtuiging dat diversiteit in talent en aanbod, mits verbonden, maatschappelijke meerwaarde geeft, verbeelden we in onderstaande figuur 1. Deze visie moet ook zijn beslag krijgen in hoe we omgaan met cijfermatige objectiverende doelstellingen. Deze laatste zijn vaak de dienstbode van de controle, leggen dan een beslag op de creativiteit en gaan zo voorbij aan de diversiteit die we beogen. Ze moeten tot doel hebben een gemeenschappelijke ambitie te beschrijven waardoor mensen niet afgerekend worden maar begeesterd worden. 4

5 Figuur 1. Strategische driehoek: fundamenteel, toegepast en op maatschappelijke vragen gericht onderzoek én onderwijs versterken elkaar. Daar waar de strategische ontwikkelingen er om vragen, passen we de organisatie aan en niet andersom. Organisatieveranderingen komen overigens niet alleen voort uit onze visie op bètawetenschap, maar ook uit aanpassingen aan de veranderde VU- organisatie en onze besturingsfilosofie. In de besturings- filosofie gaan we uit van autonome afdelingen binnen de faculteit, dat wil zeggen van afdelingen die binnen het facultaire kader een eigen strategie ontwikkelen en integraal verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. De visie en strategie zullen de komende maanden met studenten en medewerkers verder geconcreti- seerd worden in een facultair Strategisch Plan dat in lijn met het Instellingsplan een horizon tot 2020 zal aanhouden. 1 Strategische agenda 2015 In 2015 willen we enkele concrete stappen zetten in de uitwerking van onze visie. De strategische agenda bevat verschillende projecten die we hier zullen benoemen. Sommige projecten maken deel uit van veranderprocessen die universiteitsbreed worden uitgezet. Een goede samenwerking met centrale diensten in de beginfase van de implementatie van deze veranderprocessen creëert de voor ons noodzakelijke ruimte om ze uit te voeren conform onze eigen visie. Het Jaarplan 2015 richt zich op de resultaten die FALW en FEW in 2015 willen bereiken en de risico s die we daarbij onderkennen. In dit eerste hoofdstuk benoemen we de resultaten die in belangrijke mate bijdragen aan onze strategische doelstellingen, maar tevens een inspanning vragen die naar onze mening uitgaat boven wat van de organisatie regulier verwacht mag worden. Het gaat hier in alle 5

6 gevallen over verandertrajecten, waarvoor niet alleen capaciteit nodig is, maar ook aandacht voor het veranderkundig proces. 1.1 Een Facultair Strategisch Plan Om de strategie te ontwikkelen conform onze visie en conform de krijtlijnen van het Instellingsplan van de VU is het noodzakelijk om een facultair Strategisch Plan te maken met horizon In deze strategie zullen het personeelsbeleid, internationaliseringsbeleid, onderzoek-, onderwijs- en innovatiebeleid een belangrijke plaats innemen. Door de grote veranderagenda in 2015 kan slechts een beperkt aantal strategische projecten gestart worden. De discussie en het overleg dat in de opbouw van het facultair Strategisch Plan wordt gevoerd is essentieel en bereidt de opmaak van de Jaarplannen van de komende jaren grondig voor, voor alle beleidsdomeinen. 1.2 Een nieuwe onderwijsorganisatie Onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een academische omgeving. Dit is essentieel en zullen we nooit loslaten. Toch is het zo dat onderwijsstrategie en onderzoekstrategie andere wegen volgen, een andere vorm van visibiliteit naar de buitenwereld aannemen, een verschillende graad van operationaliteit vergen en daarom gediend worden met een verschillende organisatievorm. Een voorbeeld daarvan is dat opleidingen niet langer in de regel monodisciplinair zijn en ook niet één- op- één met de onderzoeksorganisatie overeen komen. Dit is een ontwikkeling die zich internationaal voordoet. Ze heeft ook aan de basis gelegen voor het nieuwe besturingsmodel van de VU en maakt ook deel uit van de uitstaande punten van de instellingsaudit. De toekomstige onderwijsorganisatie voor FEW en FALW garandeert de kwaliteit, is efficiënt en biedt garanties voor vernieuwing van ons bètaonderwijs. Door onderwijs en onderzoek organisatorisch te ontvlechten, hebben we op financieel vlak de mogelijkheid om (integrale) opbrengsten en kosten transparant te maken. Dit moet tevens garanderen dat alle opleidingen van ons strategisch opleidingsportfolio de bekostiging krijgen die ze nodig hebben om de kwaliteit te garanderen en dat zowel kleine als grote opleidingen overeind kunnen blijven. In 2015 zullen wij streven naar een model waarin opleidingen van FEW en FALW samen in colleges/schools worden ondergebracht met een daarbij passende opleidingsondersteuning. Er wordt één bètaonderwijsbureau gevormd voor ondersteuning van studenten en van onderwijslogistiek en - administratie in brede zin. 1.3 Strategische samenwerking met FNWI Voortbordurend op onze visie zullen we de samenwerking met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verstevigen. De samenwerking in onderzoek en onderwijs krijgt meer en meer vorm en zijn bij de kernteams en verkenningscommissies belegd. De werking van het team directeuren onderwijs (TDO) is essentieel om het strategisch onderwijsportfolio vorm te geven vanuit een gezamenlijke onderwijsvisie. Wat het onderzoek betreft werken de kernteams aan een strategische plan met horizon 10 jaar. Het is belangrijk om in een aantal goed gekozen strategische domeinen internationaal het verschil te maken. 6

7 Resultaten 2015: 10- jarenvisie voor elk virtueel departement (samenwerking VU- en UvA- counterpart) Vastgesteld strategisch onderwijsportfolio Samenwerking met het Netherlands Institute for Space Research (SRON), vastgelegd in overeenkomst, incl. huisvestingsplan. 1.4 Onderwijs H2LS Het komende jaar zullen belangrijke stappen gezet worden in het thema Human Health and Life Sciences (H2LS) in het onderwijs, in nauwe samenwerking met de Faculteit Geneeskunde. De positionering van de bestaande opleidingen zal versterkt worden met afgestemde minoren en honourstrajecten die overgangen tussen opleidingen mogelijk maken. Dit is in overeenstemming met het gedachtegoed dat meer keuzemogelijkheid in de studeerloopbaan ten goede komt aan de student. Resultaten 2015: Herprogrammering van drie grote FALW- opleidingen in de Levenswetenschappen (Gezondheid & Leven, Biomedische Wetenschappen en Gezondheidswetenschappen). Start decentrale selectie drie grote FALW- opleidingen in de Levenswetenschappen in samenwerking met de geneeskundeopleiding van VUmc 1.5 Bestendigen en versterken van AIMMS De vorige jaren werden interfacultaire onderzoeksinstituten (iozi s) opgericht om internationaal het verschil te maken. Het Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS) is op dat vlak zeer succesvol geweest. Het iozi AIMMS heeft laten zien dat de FEW- afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen (S&F) en de FALW- afdeling Moleculaire Celbiologie (MCB) hierin succesvol samenwerken. De verhuizing van de beide afdelingen naar O 2, het nieuwe gebouw voor bèta- medische groepen, vraagt een gezamenlijke aanpak van verandering. In het licht van de strategische visie op onderzoek en het bestendigen van samenwerkingen die het verschil kunnen maken zal het komende jaar een nog steviger fundament onder de samenwerking worden gelegd. Resultaat 2015: Samenwerkingsovereenkomst die maximaal slagkracht geeft aan de organisatie van VU- gebruikers in O 2. Randvoorwaarde: gezonde groepen, transparante financiële afspraken. Overeenkomst is inpasbaar of uitbreidbaar t.a.v. de samenwerking met UvA- en mogelijk VUmc- groepen in O Vorming van een afdeling Earth, Ecology & Environmental Sciences (EEE, werktitel) De afdelingen Aardwetenschappen (AAW), Ecologische Wetenschappen (AEW) en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) doen onderzoek en bieden onderwijs aan binnen het thema Science for Sustainability (S4S). Twee van deze afdelingen ronden in 2015 een interne reorganisatie af. Doel van samenwerking binnen één nieuwe afdeling is maximale profilering van een (inter)nationaal herkenbaar 7

8 en gedifferentieerd onderwijs- en onderzoeksportfolio, met als resultaat groei van het aantal studenten en het aantrekken en behouden van onderzoekstalent. Resultaten 2015: Ontwikkelen plan van aanpak met stakeholders leidend naar oprichting van de afdeling EEE in Plan van aanpak bevat business model gericht op een duurzame, gebalanceerde mix van interne en externe financiering. Groeimodel, met randvoorwaarde voor organisatorische toetreding dat deelnemende groepen gezond zijn. Gezamenlijke ontwikkeling speerpunt Amsterdam Water Science binnen deze nieuwe omgeving, in samenwerking met het UvA- Instituut voor Biodiversity en Ecosystem Dynamics (IBED). Herpositionering huidige masteropleiding Hydrology. 1.7 (Financiële) organisatie en bedrijfsvoering Excellentie in onderwijs en onderzoek kan alleen als de dienstverlenende processen van hoge kwaliteit zijn. Deze processen hebben tot doel om de wetenschappers en afdelingen maximaal te ondersteunen in hun onderwijs- en onderzoekstaken. Bovendien is een goed inzicht in het financiële meerjarenbeeld een belangrijke parameter in het uitvouwen van de strategie van onderwijs, onderzoek en innovatie. Verschillen in besluitvormingsprocessen en in financiële modellen zijn meermaals een hinderpaal gebleken voor het goed ondersteunen van intensieve samenwerking. Het is onze ambitie om het vertrouwen te verdienen door zichtbare verbetering van dienstverlening en door verschillen tussen de faculteiten en tussen VU en UvA die intensieve samenwerking in de weg staan weg te nemen. Het invoeren van het VU- brede Kostendoorbelastingsmodel (KDM) is eveneens gepland voor Het is belangrijk om dit model vanaf het begin mee vorm te geven om het optimaal te configureren voor de specificiteit van onze faculteiten. We realiseren dat dit bereikt moet worden in een context van grote veranderingen met impact op de werkzaamheden van iedere medewerker. Resultaten 2015: Eén besturingsmodel voor beide bètafaculteiten, met één model voor allocatie van middelen; autonome afdelingen, integraal management. De visie op het besturingsmodel wordt in het facultaire Strategisch Plan uitgewerkt. Zeer goede, transparante financiële organisatie binnen één bèta- bedrijfsvoering: i. Succesvolle implementatie van financieel- administratieve inrichting en kostendoorbelastingsmodel. ii. Goede begeleiding van traject naar andere positie onderwijsorganisatie in relatie tot de afdelingen, waarbij doel is dat goed gestuurd wordt op inzet en kosten voor opleidingen, met behoud van de binding tussen onderwijs en onderzoek binnen de afdeling. iii. Goede positionering projectcontrol met goede monitoring- en managementinformatie, gericht op stuur en verantwoordelijkheid in handen van projectleider. Bezetting is adequaat waardoor administratie tijdig, compleet en in lijn met de subsidievoorwaarden plaatsvindt. iv. Eén bèta- bedrijfsvoering met heldere kaders en kostentoedeling. 8

9 In dit kader is het belangrijk om stil te staan bij de Managementcyclus die we het komende jaar nog beter moeten implementeren. Een beter ingeregelde Managementcyclus (planning- en controlcyclus) geeft immers meer ruimte voor voldoende overleg en voorkomt dat we voortdurend achter de feiten aanhollen, van deadline tot deadline. Ze moet bovendien gericht zijn op versterking van afdelingen en op een goede verbinding van de afdelingsstrategie met de strategie van de bètafaculteiten in de context van Amsterdamse samenwerking. Goede positionering Human Resource Management (HRM) en Business Control voor integrale advisering aan faculteitsbestuur en afdelingen. Goede en goed gepositioneerde programma- /projectorganisatie bètahuisvesting, gericht op professionele gebruikersondersteuning en een stevig partnerschap in gebouwontwikkeling en conceptontwikkeling voor huisvesting, onderwijs- en onderzoekslogistiek, veiligheid en overige bedrijfsvoering - voor het bètacluster. 9

10 Implementeren en consolideren VU- bedrijfsvoeringsvisie: i. Leidinggevenden en medewerkers zijn vertrouwd met de systemen, de tijdsbelasting is in proportie (door goede eigen organisatie, goede verwerkingstijd van dagelijkse handelingen in systemen, goede monitoring- en managementinformatie) ii. Adequate ondersteuningsorganisatie met voor elk (cluster van) afdelingen ingericht afdelingsmanagement en secretariaat. iii. Vorming van één onderwijsbureau; per zijn de onderwijsadministratieve en onderwijslogistieke processen van de bètafaculteiten geharmoniseerd en zijn de producten en dienstverlening uit het programma Onderwijs Studeren en Doceren (OSD) geïmplementeerd; ondersteunen de systemen (waaronder Datanose/ScienceOwl) en processen het organisatiemodel van de bètafaculteiten (monitoring- en managementinformatie) en de Amsterdamse samenwerking. Deze agenda voor 2015 is omvangrijk. Faculteitsbestuur en afdelingsmanagement hebben geconsta- teerd dat deze agenda noodzakelijk en eigenlijk te omvangrijk is. Dit geldt met nadruk voor de agenda genoemd onder 1.2 en 1.7, omdat deze een beroep doet op dezelfde en/of een kleine groep ondersteunende staf, die in nauwe interactie met het faculteitsbestuur en de afdelingen moet werken. Wij zullen de voortgang nauwkeurig monitoren en een korte lijn houden met het college van bestuur (signaleren van achterstand, prioritering, tijdig opschalen). Daarnaast gaat de gewone agenda door waarin we de ambitie hebben te werken aan kwaliteit in onderwijs en onderzoek, onder meer door docenten te (onder)steunen bij het verbeteren van hun onderwijs. In de bijlage geven we per hoofdstuk kort aan welke zaken onze bijzondere aandacht hebben. Gezien het belang van de volledige agenda en het feit dat een aantal agenda- onderdelen niet geheel door de faculteit te beïnvloeden is, beseffen we dat het risicoprofiel relatief hoog is en dat wij hier gedurende het jaar extra aandacht aan zullen besteden. Hieronder besteden we aandacht aan de risico s die we zien voor de uitvoering van onze agenda. 2 Risicoparagraaf Het faculteitsbestuur en de afdelingsdirecteuren van de wetenschappelijke afdelingen hebben gezamenlijk de strategische agenda besproken in relatie tot de waargenomen risico s. 2.1 Strategische risico s Strategische risico s zijn risico s die het behalen van strategische doelstellingen in de weg kunnen staan. We richten ons hierbij op de doelstellingen die in paragraaf 1.1 zijn beschreven Risico 1: bestuurbaarheid faculteiten Risico s: a) Effectiviteit bestuur: grote wijziging in bestuurssamenstelling, (positieve) druk van AFS- traject weg (verlies aan momentum), grote druk door reorganisatie; op weg naar andere schaalgrootte 10

11 waarin afdelingen in een andere positie t.o.v. bestuur (moeten) komen. Risico op te grote afstand, te weinig zichtbaarheid in faculteit en VU- organisatie. b) Medezeggenschap: relatie met de onderdeelcommissie (ODC) FALW/Ondernemingsraad (OR) is zwaar onder druk komen te staan in reorganisatietraject FALW. Risico op gebrek aan vertrouwen in belangrijke organisatieveranderingstrajecten. Risico op overdracht gebrek aan vertrouwen op nieuwe studentenraad en USR. Risico op verbinding reguliere medezeggenschap en activisme (bij VU en UvA), op een wijze waardoor ODC en FSR niet meer volledig vrij zijn in hun afweging van deelbelangen tegenover het algemeen organisatiebelang. Maatregelen: a) Wordt opgepakt in Strategisch Plan (zie ook bijlage, paragraaf 1.1). b) Faculteitsbestuur en ODC FALW hebben uitgesproken dat er een nieuwe start gemaakt wordt. Het informeel overleg is hervat. In de uitwerking van alle trajecten wordt rekening gehouden met de formele medezeggenschapsroute. De leden van de FALW Facultaire Studentenraad (FSR- FALW) die een tweede termijn ingegaan zijn, hebben expliciet aangegeven vertrouwen te hebben in het faculteitsbestuur. De afspraken, die in het voorjaar 2014 zijn gemaakt over eenmalig instemmingsrecht op de wijzigingen in de onderwijsprogramma s ten gevolge van de reorganisatie FALW, blijven gelden. In het onderling overleg dienen de benoemde risico s open besproken te worden en blijvend aandacht besteed te worden aan de onderlinge relatie (vertrouwen) Risico 2: te veel parallelle verandertrajecten en onvoldoende resources bij faculteiten Risico s: a) Aantal parallelle verandertrajecten is te groot en doet op een aantal sleutelpersonen een te groot beroep. Risico op overbelasting en cynisme: doorlooptijden worden te groot, inefficiënt beroep op te schaarse resources, repareren achteraf doet groter beroep op organisatie dan goed inregelen vooraf. Gering draagvlak voor reorganisatie bedrijfsvoering; bijdrage die bezuiniging in bedrijfsvoering levert aan instandhouding budget voor Onderwijs & Onderzoek (O&O) wordt niet als zodanig gezien en op diverse punten als specifiek unfair beschouwd. b) In bedrijfsvoeringtrajecten en programma bètahuisvesting is geen/nauwelijks rekening gehouden met benodigde capaciteit en kosten voor faculteiten. Risico op budgetoverschrijding en/of te grote druk op budget voor onderwijs en onderzoek. Risico, met name bij huisvestings- portefeuille: door belasting bestuur te weinig eenduidige support voor verandertrajecten. c) Implementatie e- HRM en VUture Finance. Risico van onderschatting hoeveelheid werk voor systeemconversie en van benodigde begeleiding op gebruikersniveau. VUture Finance: introductie business control zonder dat parallel noodzakelijke managementinformatie klaar is. Projectcontrol: in afgelopen jaren gemerkt hoe groot impact is op capaciteit van systeemwijzigingen en een op zich simpel lijkende verandering als de omzetting van de rechtspersoon van Vereniging naar Stichting. Risico: absolute noodzaak dat er dedicated aandacht is voor begrotingen, afsluitingen, audits, tijdig en volledig declareren, tijdschrijven. 11

12 d) Implementatie reorganisatie Studentgerichte Ondersteuning (SO). Nog geen zicht op concrete oplevering nieuwe producten en diensten. Tegelijk veranderopgave binnen faculteiten. Risico op verder verlies van draagvlak door (ervaring van) terugloop ondersteuning. Maatregelen: a) De veranderagenda zal in nauw overleg met de afdelingsdirecteuren uitgevoerd worden. Staat standaard op de agenda van het overleg met de afdelingsdirecteuren en van het bedrijfsvoe- ringsoverleg met de afdelingsmanagers. Voor het management van de (brede) bedrijfsvoeringsagenda is extra capaciteit aangetrokken, in beginsel tot aan (extra kosten ca. K 550, 50/50 voor beide faculteiten; daarnaast ca. K 215 kosten project- en programmamanagement bètahuisvesting). Wekelijkse voortgangsbespreking van de projectagenda bedrijfsvoering, risico s signaleren, knelpunten waar mogelijk binnen budget oplossen. Directeur bedrijfsvoering rapporteert wekelijks aan de decaan. Voor de bedrijfsvoeringagenda geldt voorts dat het voor het verwerven van draagvlak noodzakelijk is om onmiddellijk te kunnen reageren op implementatieproblemen. Vanwege de schaalgrootte van de faculteiten vraagt dit om een aanpak per afdeling. FALW rondt binnenkort de wervingsprocedure af voor drie afdelingsmanagers. Door het gelijkschakelen van deze vorm van ondersteuning binnen beide faculteiten, hebben we de mogelijkheid een bedrijfsvoerings- team te formeren dat zowel vanuit de faculteit als vanuit de afdelingen de implementatie kan begeleiden en volgen. b) De decaan zal escaleren naar het college als knelpunten niet opgelost kunnen worden binnen de eigen organisatie en binnen budget. Van het college verwachten wij budgetruimte waar nodig. In de Bijlage in paragraaf 6.1 geven we aan dat we voor het project O 2 reeds nu een beroep doen op het college. Voor de ondersteuning van samenwerkingstrajecten FEW- FNWI wordt extra capaciteit aangetrokken, gefinancierd uit de reserves FEW (max. K 300, reeds besproken met college). c) Voor e- HRM wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Voldoende ondersteuning op de werkvloer (van medewerkers personeelsbeheer of in andere vorm) is essentieel. Voor VUture Finance wordt een transitieplan gemaakt, dat er op gericht is continuïteit te waarborgen en de extra kwaliteitsstappen die gezet moeten worden mogelijk te maken. Dit plan wordt afgestemd met de Dienst Financiën & Audit. d) Voor SO wordt een plan van aanpak gemaakt voor de samenvoeging van de onderwijsbureaus van FALW en FEW. In de verdere uitwerking is expliciet aandacht voor de veranderopgave en de benoemde risico s. 12

13 2.2 Vermijdbare risico s Risico 3: standaardorganisatie VU past niet bij schaalgrootte bètafaculteiten Risico: a) De gezamenlijke schaalgrootte van de bètafaculteiten verschilt sterk van de andere faculteiten. De Amsterdamse samenwerking voegt daaraan een dimensie toe. De VU- bedrijfsvoerings- organisatie gaat uit van een one- size- fits- all model, waarin alleen de kwantiteit wordt aangepast aan de grootte van de organisatie, maar geen niveaudifferentiatie voorzien wordt in de coördinatoren/leidinggevenden van de ondersteunende disciplines. Dit leidt tot een zeer smalle top met een te grote span of control voor de bedrijfsvoering. b) Organisatiecultuur die problemen doorschuift in plaats van ze oppakt. Verschillende oorzaken: inefficiëntie door te weinig capaciteit voor de taak; onzekerheid als gevolg van langdurig reorganisatieproces; onwennigheid van dubbele aansturing vanuit dienst en faculteit en daardoor soms ook ontbreken van sturing; te weinig kaders maar ook teveel wachten op top- down sturing bij een bottom- up veranderproces. Maatregel: a) Tot wordt het management van de bedrijfsvoering versterkt. Specifiek voor het domein Financiën, waar de faculteit i) de risico s van reorganisatie en systeemconversie wil beperken en ii) de implementatie zo wil uitvoeren dat deze maximaal de strategie van de bètafaculteiten ondersteunt. Daarnaast ook versterkt management en coördinatie van de overall bedrijfsvoeringsagenda, versterkte inzet op HR en continuering van het programma- en projectmanagement bètahuisvesting. Het bedrijfsvoeringsteam zal in het voorjaar 2015 een advies uitbrengen aan de decaan over de bedrijfsvoeringsorganisatie in relatie tot de schaalgrootte en ambities. b) Heldere boodschap communiceren: regie in de faculteit nemen waar nodig. In veranderaanpak aandacht hebben voor alle mogelijke oorzaken voor ontbreken van oplossingsgerichtheid Risico 4: Reorganisatie FALW Risico: a) Doelstelling om mobiliteit vanuit werkende situatie te bevorderen, wordt niet behaald (financieel risico max. totaal jaarsalarissen al gerealiseerde mobiliteit en pensionering in dit jaar). Ondertekening Sociaal plan en maatregelen voor laat te lang op zich wachten. b) Spanningen als gevolg van lange duur van traject en gang naar de Ondernemingskamer (OK) door de OR kunnen onvoldoende weggenomen worden. Maatregelen: a) Plan van aanpak voor jaar tot krimp, inzet transitieorganisatie. b) Werkplanafspraken, begeleiding door projectleider wetenschappelijke mobiliteit, open communicatie met ODC en medewerkers die in reorganisatieplan zijn opgenomen. 13

14 2.2.3 Risico 5: samenwerking FNWI Risico: a) FNWI heeft een minder omvangrijke interne veranderagenda en een autonomere ondersteuningsorganisatie. Daardoor kan er sneller geschakeld en opgeschaald worden. Risico is dat bal te veel aan de zijde van FNWI ligt. Eerste concrete stappen leiden tot verplaatsing VU- activiteiten naar Science Park, zichtbaar worden van wederkerigheid is belangrijk voor vertrouwen. Maatregel: a) Regie nemen op de dossiers waarvan de VU (beoogd) trekker is. Daarvoor middelen vrijmaken (zoals de K 300 voor de FEW- dossiers). Sturing door colleges en decaan op balans tussen instellingen. 2.3 Externe risico s Het faculteitsbestuur ziet het ook door het college benoemde algemene risico van verder teruglopende overheidsfinanciering tegenover hogere kosten. De versterking van de managementcyclus binnen beide faculteiten, maar bovenal een verbeterde toegang tot managementinformatie en operationele informatie ziet de faculteit als belangrijke voorwaarden om tijdig te kunnen sturen om externe risico s het hoofd te bieden. De bètafaculteiten willen één risico expliciet benoemen, dat we deels als een extern risico beschouwen, deels als een vermijdbaar risico: Risico 6: Veiligheid en veiligheidscultuur Risico: a) Veiligheid en veiligheidscultuur. Staat van het W&N- gebouw levert risico s op (extern risico), er is onvoldoende systematische aandacht voor veilig werken (vermijdbaar risico). Maatregel: a) Open communicatie met de Facilitaire Campusorganisatie (FCO) over staat van het gebouw; benoemen risico s en maken plan van aanpak voor voorkomen van belangrijkste risico s en aanpak indien zich incidenten voordoen. Veiligheidscultuur: Voor O 2 wordt een veiligheidsvisie uitgewerkt en een bijpassend organisa- tievoorstel en protocollen gemaakt. Inzichten uit het O 2- traject worden verwerkt in een veiligheidsvisie en in aanpassing van de protocollen voor W&N. 14

15 Figuur: Zes belangrijkste risico s Bestuurbaarheid faculteiten Teveel parallelle verandertrajecten Organisa\e past niet bij schaalgroo^e Reorganisa\e FALW Samenwerking FNWI Niet voldoende - vereist bestuurlijke aandacht Niet voldoende- aanvullende maatregelen noodzakelijk In control - mits maatregelen toegepast In control Veiligheid en veiligheidscultuur 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 Bijlage: toelichting op Jaarplan 2015, kritische prestatie- indicatoren (kpi s) 1 Strategie 1.1 Facultair Strategisch Plan / Meerjarenbeleidsplan (MJB) Het Strategisch Plan laat de keuzes en koers van de bètafaculteiten in onderwijs en onderzoek zien en de strategische samenwerkingsverbanden waarin dit gebeurt. Hierin wordt de strategische input (tienjarenvisie) verwerkt van de kernteams VU- UvA. In het Strategisch Plan wordt de visie op het besturingsmodel uitgewerkt, met onder meer de thema s: relatie faculteitsbestuur - integraal management van de afdelingen; relatie afdelingsdirecteur - opleidingsdirecteuren en onderzoeksdirecteuren; inrichtingsvrijheid van afdelingen (organisatorisch en financieel); financiële zelfstandigheid van afdelingen (o.a. reservepositie). 16

17 2 Onderwijs 2.1 A: Onderwijs Samenwerking met de UvA Joint degree scheikunde Joint degree natuurkunde Amsterdam Extension School for Sciences (AAA profileringsaanvraag) Science Summerschools (AAA profileringsaanvraag) Starten gemeenschappelijke masteropleiding Artificial Intelligence Afstemming in Amsterdam ten aanzien van honours programma s en minoren Onderwijsaanbod Start Engelstalige BSc Business Analytics per studiejaar 2015/16 (ook internationalisering) Verkenning Engelstalige B opleiding Molecular Life Science/ Biomolecular Sciences (ook internationalisering) Verkenning 1 opleiding / joint degree met UvA voor opleiding Biological Sciences/Ecology Voorbereiding Amsterdam Water Science masteropleiding/ track B Aardwetenschappelijke opleidingen: Palet aan opleidingen in Amsterdam optimaal op elkaar afstemmen conform de plannen van het kernteam E&E. De Amsterdamse onderwijsvisie, die aansluit bij de onderwijsvisies van de beide instellingen, wordt daarin gebruikt. Onderwijsontwikkeling en docentprofessionalisering Pilot met Blended learning in B3 van de minoren in de Levenswetenschappen Docentprofessionalisering o inrichting van een Onderwijs Innovatie Fonds van en door docenten (naar voorbeeld TUR; Uppsala University) o inrichting van een duaal opleidingstraject voor beginnende docenten (vergelijkbaar met de PhD- positie voor de onderzoekskolom 17

18 Onderwijsorganisatie Inhoudelijke voorlichting is goed ingebed in opleidingsorganisatie. N.B. Financiering ontbreekt (zie hoofdstuk 6 financiën: betwiste kortingen). Implementatie herinrichting examencommissie- FALW Aansluiting Instellingsplan Prestatie- indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces FEW: BSA is van 36 naar 42 ec gegaan. Geen rendementsverhoging meer via maatregelen gericht op studenten. Inzet verleggen van maatregelen gericht op studenten naar maatregelen gericht op docenten (ondersteunen bij kwaliteitsverbetering) en evt. programma Tabel 2a: Onderwijs FALW KPI s Definities zijn te vinden in de handleiding Real. 12/13 Doel 13/14 Doel 14/15 Doel 15/16 H2a.1 Bachelorrendement herinschrijvers na 4 jaar (Bron: MIVU) 69% 70% 72% 75% H2a.2 Bachelor herinschrijvers na 1 jaar (Bron: MIVU) 68% H2a.3 Bachelor Uitval (Bron: MIVU) 25% 22% 22% 22% H2a.4 Bachelor Omzwaai (switch) (Bron: MIVU) 6% 11% 11% 11% H2a.5 Excellentie (Bron: MIVU) 11% 11% 11% 11% H2a.6 Onderwijsintensiteit (contacturen) (Bron: faculteit) Ba1 14 Ba2 en Ba3 12 H2a.7 Docentkwaliteit (%BKO) (Bron: HRM) 64,71% 52% 65% 65% H2a.8 Kleine masters (Bron MIVU) Ba1 14 Ba2 en Ba3 12 Toelichting: Uitval en switch blijven lastig te sturen i.v.m. relatie met geneeskunde. Rendementen zitten op schema (naar 75%). BKO- doel is gehaald. Master GBL is beëindigd. Master Biology zal beëindigd worden. De overige kleine masters zullen beoordeeld worden en wel/ niet een plek krijgen in het Bèta- portfolio. 18

19 Tabel 2b: Onderwijs FEW KPI s Definities zijn te vinden in de handleiding Real. 12/13 Doel 13/14 Doel 14/15 Doel 15/16 H2a.1 Bachelorrendement herinschrijvers na 4 jaar (Bron: MIVU) 65% 65% 65% 65% H2a.2 Bachelor herinschrijvers na 1 jaar (Bron: MIVU) 74% >65% >78% >78% H2a.3 Bachelor Uitval (Bron: MIVU) 17% 25% <15% <15% H2a.4 Bachelor Omzwaai (switch) (Bron: MIVU) 9% 10% <7% <7% H2a.5 Excellentie (Bron: MIVU) 21% 10% 10% 10% H2a.6 Onderwijsintensiteit (contacturen) (Bron: faculteit) H2a.7 Docentkwaliteit (%BKO) (Bron: HRM) 59,35% 65% 65% 65% H2a.8 Kleine masters (Bron MIVU) Structuur en profiel bachelor- en masteronderwijs Tabel 2c: Bacheloropleidingen FALW B Aardweten- schappen B Aarde & Economie B Biologie 6 EC 3 ec nog 3 ec nog aanwezig 12 ec nog aanwezig aanwezig B Biomedische wetenschappen B Gezondheid en Leven Herprogramme- Herprogramme- ring naar 6 ec een- ring naar 6 ec een- heden per 2014 heden per 2014 Scriptieomvang >12 ec 12 ec >12 ec >12 ec >12 ec >12 ec Major ja ja ja ja 2 majoren ja Keuzeruimte 30 ec ja ja ja ja ja ja AK Ja* Ja* Ja* ja ja ja Jaarkalender Ja** Ja** Ja*** Ja*** Ja*** Ja*** Harde knip ja ja ja ja ja ja * Vakken zijn in de studiegids nog niet expliciet benoemd als behorend tot de kern ** Afwijkingen ivm veldwerk *** Blokken van 4 weken geroosterd in B Gezondheids- wetenschappen 6 ec aanwezig Toelichting op tabel 2c B Biomedische wetenschappen, Gezondheid en Leven en Gezondheidswetenschappen zijn bezig met een herprogrammering om te voldoen aan alle eisen. De andere drie opleidingen gaan herprogrammeren na vaststellen van het Science- in- Amsterdam portfolio. 19

20 Masteronderwijs FALW De harde knip is ingevoerd bij alle opleidingen. Er is geen sprake van een tweede instroommoment. Opleidingen kennen allen een feestelijke diploma- uitreiking. Het cohortmodel is ingevoerd bij vrijwel alle opleidingen. Tabel 2d- 1: Bacheloropleidingen FEW B Scheikunde B Farmaceutische B Medische B Natuur- en B SBI Wetenschappen Natuurwetensch. sterrenkunde 6 EC 4 vakken van 3 EC 18 vakken van 3 EC 19 vakken van 3 EC 2 vakken; EC 13 vakken van 3 EC Scriptieomvang 18 of 24 EC 18 of 24 EC 18 EC 12 EC 24 EC Major ja ja ja ja ja Keuzeruimte 30 ec ja ja ja ja ja AK ja ja ja ja ja Jaarkalender ja ja ja ja ja Harde knip ja ja ja ja ja Tabel 2d- 2: Bacheloropleidingen FEW B Computer Science B IMM B Life style B Business Analytics B Wiskunde Informatics 6 EC 4 vakken van 3 EC 4 vakken van 3 EC 4 vakken van 3 EC 17 vakken van 3 EC 13 vakken van # EC Scriptie omvang 18 EC 18 EC 18 EC 9 EC 12 EC Major ja ja ja ja ja Keuzeruimte 30 ec ja ja ja ja ja AK ja ja ja ja ja Jaarkalender ja ja ja ja ja Harde knip ja ja ja ja ja Toelichting op tabel 2d- 1 en 2d- 2 Een aantal opleidingen kent nog een relatief groot aantal 3 EC vakken. Dit heeft zijn oorsprong in de onderlinge verwevenheid van de opleidingen die tot uiting komt in gedeelde vakken. Er is meer gedeeld onderwijs mogelijk als vakken 3 ec zijn, waardoor er sprake is van 20

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability ADVIES 1e Verkenningscommissie Onderwijs Chemistry & Sustainability Sape Kinderman, Stanley Brul, Hans van der Spek, Maarten Boerlijst, Romano Orru Datum: 15 Mei 2014 1. Aanleiding In het kader van het

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Human Health and Life Sciences (H2LS)

Human Health and Life Sciences (H2LS) (H2LS) Werkconferentie VU 16 april 2015 Margreeth van der Meijde, vice decaan onderwijs VUMC H2LS Strategische doelstelling VU en VUmc excelleren met onderzoek en onderwijs binnen het domein H2LS. Er wordt

Nadere informatie

Bundeling FALW en SILS Neurosciences

Bundeling FALW en SILS Neurosciences Bundeling FALW en SILS Neurosciences FALW Neurosciences (Vumc not incl) 80 WP/OBP in 4 groepen Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Programme Neurosciences 60 WP/OBP in 4 groepen Lange termijn

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Willem Bouten, Jacintha Ellers, Wim van Westrenen, allen tevens lid van kernteam E&E Jeroen Aerts (IVM), Maarten Boerlijst (tevens

Nadere informatie

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Toelichting bij Overzicht Herstructurering van het onderwijsaanbod en de veranderingen in en rond de bachelorprogramma s wordt gefaseerd naar tijd en type

Nadere informatie

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Peter Scott (2005): Divergence or convergence: The relationship

Nadere informatie

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Opdracht TDO (mei 2015) Maak een voorstel voor een gezamenlijke UvA-VU bachelor biologie opleiding

Nadere informatie

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN 2014 2020 /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 INHOUD Inleiding Amsterdam Faculty of Science (AFS) Samenhang VU UvA AFS Uitgangspunten

Nadere informatie

Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014

Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014 Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014 Kernteam 9 leden : 2 ILLC, 4 KdVI, 3 VU-Wiskunde MT-leden, waaronder onderzoeks (afdelings)directeuren en opleidingsdirecteuren Instituutsmanager KdVI

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

28 mei Uitlokken en honoreren

28 mei Uitlokken en honoreren Verslag debat over interdisciplinariteit in het bètadomein 28 mei 2015 Uitlokken en honoreren Hoe schep je voorwaarden voor interdisciplinariteit? Met deze woorden leidde Decaan Karen Maex het debat in.

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK TELEFOON FAX BIJLAGE(N)

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK  TELEFOON FAX BIJLAGE(N) 2800 Aan : - FSR FNWI-UvA - OR FNWI-UvA - FSR FEW-VU - ODC FEW-VU - FSR FALW-VU - ODC FALW-VU DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 26.02.2016 FB/2016/77 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) Best.secr.few@vu.nl

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Betreft: advies op het voorgenomen besluit locatiewijziging van de opleidingen Aardwetenschappen (Bachelor) en Earth Sciences (Master)

Betreft: advies op het voorgenomen besluit locatiewijziging van de opleidingen Aardwetenschappen (Bachelor) en Earth Sciences (Master) Faculteitsbestuur FALW De Boelelaan 1085 1081 HV Amsterdam DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 24.03.17 14.02.2017 FB/2017/49 E-MAIL fsr.falw@vu.nl TELEFOON 020-5897239 FAX BIJLAGE(N) 1 Betreft:

Nadere informatie

Beste practice bachelor. Delft. Leiden

Beste practice bachelor. Delft. Leiden Beste practice bachelor Delft Leiden Molecular Science & Technology Gezamenlijke BSc Leiden-Delft Peter Hamersma Pieter van Dooren Opleidingsdirecteur Opleidingscoordinator Waarom samen? Bachelor-master

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

In deze brief wordt toegelicht hoe het beoogde samenwerkingsinstituut Physics & Astronomy (P&A) de locatiekeuze van zijn opleidingen heeft aangepakt.

In deze brief wordt toegelicht hoe het beoogde samenwerkingsinstituut Physics & Astronomy (P&A) de locatiekeuze van zijn opleidingen heeft aangepakt. 2800 Decaan FEW/FALW VU Decaan FNWI UvA DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 22.02.2016 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) J.M.Gemser@vu.nl 06 51 69 0545 1 Betreft: Locatiekeuze opleidingen Physics &

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Faculteitsraad Faculteit Bètawetenschappen ingekomen 9 juni 2005 FRBF 05-033 Eindrapportage projectteam Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Concept: 11 mei 2005 1 Algemeen In deze eindrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Virtual department Interdisciplinary Units Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Samenstelling teams Kernteam: GW: Maurits van Tulder, Marjolein Visser, Lothar

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Advies Wageningen Universiteit

Advies Wageningen Universiteit Advies Wageningen Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van Wageningen Universiteit (hierna WU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 6 mei

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Partners in research, for better and for worse

Partners in research, for better and for worse Partners in research, for better and for worse AWT symposium Quadruple Helix en Innovatiebeleid 20 juni 2012 Public R&D funding system 2011 (simplified) coordination Missie STW het realiseren van kennisoverdracht

Nadere informatie

Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013

Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013 Programma samenwerking UvA-VU Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013 Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie 28-11-2013 1. Inleiding Op 2 juli 2013 hebben de gezamenlijke

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College VAN ARCHIEF CvB - UvA Xö[Ļu-\o'n3 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Amsterdam University College De decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ( FNWľ) van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Profiel Hoofd Onderwijs & Studentenzaken 30 januari 2017 Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING STUDIESUCCES: DE VRIJBLIJVENDHEID VOORBIJ Diagnose Doelstellingen Maatregelen Waar staan we? Effectmeting 2 DIAGNOSE - KERNPROBLEEM Lage studierendementen in de bachelor opleidingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Advies Universiteit van Amsterdam

Advies Universiteit van Amsterdam Advies Universiteit van Amsterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Advies Universiteit Maastricht

Advies Universiteit Maastricht Advies Universiteit Maastricht De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit Maastricht (hierna UM) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VISION 2020

IMPLEMENTATIE VISION 2020 IMPLEMENTATIE VISION 2020 -Toelichting aan UR- Enschede, 1 oktober 2014 WAAR STAAN WE NU? 22 april: Referentiedocument vastgesteld door SB Extern visiedeel Intern sturingsdeel 21 mei: Instemming RvT, met

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION MAAK IDEEËN WAAR. DENK GROOTS! Prof.dr.ir. Bart Bossink, Hoogleraar SBI Sara Lopes van de Broek BSc., Alumnus Science, Business & Innovation SBI studieprogramma (180 ec)

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability. status 8 december Amsterdam Science Cluster

Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability. status 8 december Amsterdam Science Cluster Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability status 8 december 2014 Amsterdam Science Cluster Outline 1. Het Groene Department 2. Tussenrapport & Overige ontwikkelingen 3. ACMM 4. Vragen van

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan Het jaar 2020 lonkt Christel de Bakker, bachelor student Bouwkunde Loop in 2020 over het TU/e Science Park: maak een wandeling door deze groene stad die

Nadere informatie

Welkom bij Biologie in Wageningen

Welkom bij Biologie in Wageningen Welkom bij Biologie in Wageningen Opbouw opleidingspresentatie Wat is biologie in Wageningen? Opbouw van de bachelor biologie Toelatingseisen & inschrijving Waarom biologie in Wageningen? Na je studie

Nadere informatie

Hoe krijg ik nieuwe geldstromen, nu de overheid minder geld voor. Hoe zorg ik voor voldoende studenten, nu er steeds minder jongeren

Hoe krijg ik nieuwe geldstromen, nu de overheid minder geld voor. Hoe zorg ik voor voldoende studenten, nu er steeds minder jongeren De Taskforce SPP Dr. Charissa Freese, HR Studies, Tilburg University Dr. Gerard Evers van Euro HRM Peter van den Berg,Tilburg University Drs.Twan Sens,TUe Pauline Arends, Maastricht University Masterstudenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek Onderwijs en Onderzoek Albert Scherpbier Maastricht University Medical Centre Eenheid onderwijs en onderzoek Ja er is een probleem In de UMC s gaat het ook nog over patiëntenzorg Probleem heeft te maken

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie