Jaarplan Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen Versie 1.0 Status: : : : : : Versie 0.9. Door faculteitsbestuur besproken met afdelingsdirecteuren FALW en FEW. Versie Commentaar afdelingsdirecteuren verwerkt. Conceptversie gereed voor staf college van bestuur Versie Nieuwe versie door faculteitsbestuur besproken met ODC s FALW en FEW, in aanwezigheid van FSR- vertegenwoordiging FALW en FEW Versie Commentaar ODC s verwerkt Vaststelling versie 1.0 door faculteitsbestuur 1

2 Inhoudsopgave 0 VISIE STRATEGISCHE AGENDA EEN FACULTAIR STRATEGISCH PLAN EEN NIEUWE ONDERWIJSORGANISATIE STRATEGISCHE SAMENWERKING MET FNWI ONDERWIJS H2LS BESTENDIGEN EN VERSTERKEN VAN AIMMS VORMING VAN EEN AFDELING EARTH, ECOLOGY & ENVIRONMENTAL SCIENCES (EEE, WERKTITEL) (FINANCIËLE) ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING RISICOPARAGRAAF STRATEGISCHE RISICO S Risico 1: bestuurbaarheid faculteiten Risico 2: te veel parallelle verandertrajecten en onvoldoende resources bij faculteiten VERMIJDBARE RISICO S Risico 3: standaardorganisatie VU past niet bij schaalgrootte bètafaculteiten Risico 4: Reorganisatie FALW Risico 5: samenwerking FNWI EXTERNE RISICO S Risico 6: Veiligheid en veiligheidscultuur BIJLAGE : TOELICHTING OP JAARPLAN 2015, KRITISCHE PRESTATIE- INDICATOREN (KPI S) 1 STRATEGIE FACULTAIR STRATEGISCH PLAN / MEERJARENBELEIDSPLAN (MJB) ONDERWIJS A: ONDERWIJS Aansluiting Instellingsplan Prestatie- indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces Structuur en profiel bachelor- en masteronderwijs B: ONDERWIJSKWALITEIT Facultaire kwaliteitszorg C: POST- INITIEEL ONDERWIJS ONDERZOEK JAARPLANNEN VAN IOZI S WAARVAN FEW PENVOERDER IS AIMMS Het Netwerkinstituut Laserlab Amsterdam

3 3.2 VALORISATIE Valorisatie- en OndernemersLab Studententrepreneurship Technische valorisatie HRM BEDRIJFSVOERING FINANCIËN AFSPRAKEN MET COLLEGE BESPREEKPUNTEN: LIJST MET AFKORTINGEN

4 0 Visie De faculteiten Aard- en Levenswetenschappen en Exacte Wetenschappen hebben de laatste maanden een visie ontwikkeld die als volgt samengevat kan worden: Het is onze ambitie om mensen te inspireren. Dat geldt zowel voor studenten als voor onderzoekers. Zo kunnen we talentvolle mensen aantrekken en behouden door ze te waarderen voor onderzoek, voor onderwijs en voor innovatie, voor ondersteunende en dienstverlenende taken. De organisatie van de faculteit steunt op afdelingen die een community vormen. Dit is belangrijk om twee redenen. Vooreerst biedt een community een vertrouwde omgeving waarin mensen met elkaar kunnen werken. Daarnaast is het onze ambitie om internationaal een leidende rol te nemen. Dit vergt een goede samenwerking en samenhang, en ook een duidelijke strategie. Daarbij hoort voldoende autonomie en verantwoordelijkheid. Als faculteiten maken wij deel uit van het Amsterdamse ecosysteem waarin wij samenwerken met andere faculteiten, met bedrijfsleven, instituten, overheden en publieke organisaties. Het is de ambitie van de faculteit om Amsterdam internationaal neer te zetten in het bètadomein. Deze visie wordt geconcretiseerd door een strategie waarin de bètafaculteiten in Amsterdam een opleidings- en onderzoeksportfolio zullen ontwikkelen. Voor onderwijs beogen we een strategisch opleidingsportfolio dat optimaal aansluit bij de betekenis die bètawetenschap heeft in en voor de samenleving: passend voor de student die gedreven wordt door fundamentele vragen, maar ook voor de student die wetenschappelijke kennis wil omzetten in praktijkoplossingen en voor de student die passie voor de wetenschap ontleent aan de wil om bij te dragen aan grote maatschappelijke vraagstukken. Voor het onderzoek biedt samenwerking een vergelijkbare kans om internationaal onze positie te versterken. In 2014 hebben de faculteiten FALW en FEW zich bezonnen over de te varen koers in de bètasamen- werking, binnen de VU en in Amsterdam. Er is en wordt onveranderd ingezet op samenwerking in onderwijs en onderzoek. Samenwerking biedt ruimte aan het talent van medewerkers om vanuit de frontlinie van de wetenschapsontwikkeling oplossingen te bieden voor technologische en maatschap- pelijke vragen. Wij willen zo ook bijdragen aan het debat over de impact van technologie op onze samenleving. Onze overtuiging dat diversiteit in talent en aanbod, mits verbonden, maatschappelijke meerwaarde geeft, verbeelden we in onderstaande figuur 1. Deze visie moet ook zijn beslag krijgen in hoe we omgaan met cijfermatige objectiverende doelstellingen. Deze laatste zijn vaak de dienstbode van de controle, leggen dan een beslag op de creativiteit en gaan zo voorbij aan de diversiteit die we beogen. Ze moeten tot doel hebben een gemeenschappelijke ambitie te beschrijven waardoor mensen niet afgerekend worden maar begeesterd worden. 4

5 Figuur 1. Strategische driehoek: fundamenteel, toegepast en op maatschappelijke vragen gericht onderzoek én onderwijs versterken elkaar. Daar waar de strategische ontwikkelingen er om vragen, passen we de organisatie aan en niet andersom. Organisatieveranderingen komen overigens niet alleen voort uit onze visie op bètawetenschap, maar ook uit aanpassingen aan de veranderde VU- organisatie en onze besturingsfilosofie. In de besturings- filosofie gaan we uit van autonome afdelingen binnen de faculteit, dat wil zeggen van afdelingen die binnen het facultaire kader een eigen strategie ontwikkelen en integraal verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. De visie en strategie zullen de komende maanden met studenten en medewerkers verder geconcreti- seerd worden in een facultair Strategisch Plan dat in lijn met het Instellingsplan een horizon tot 2020 zal aanhouden. 1 Strategische agenda 2015 In 2015 willen we enkele concrete stappen zetten in de uitwerking van onze visie. De strategische agenda bevat verschillende projecten die we hier zullen benoemen. Sommige projecten maken deel uit van veranderprocessen die universiteitsbreed worden uitgezet. Een goede samenwerking met centrale diensten in de beginfase van de implementatie van deze veranderprocessen creëert de voor ons noodzakelijke ruimte om ze uit te voeren conform onze eigen visie. Het Jaarplan 2015 richt zich op de resultaten die FALW en FEW in 2015 willen bereiken en de risico s die we daarbij onderkennen. In dit eerste hoofdstuk benoemen we de resultaten die in belangrijke mate bijdragen aan onze strategische doelstellingen, maar tevens een inspanning vragen die naar onze mening uitgaat boven wat van de organisatie regulier verwacht mag worden. Het gaat hier in alle 5

6 gevallen over verandertrajecten, waarvoor niet alleen capaciteit nodig is, maar ook aandacht voor het veranderkundig proces. 1.1 Een Facultair Strategisch Plan Om de strategie te ontwikkelen conform onze visie en conform de krijtlijnen van het Instellingsplan van de VU is het noodzakelijk om een facultair Strategisch Plan te maken met horizon In deze strategie zullen het personeelsbeleid, internationaliseringsbeleid, onderzoek-, onderwijs- en innovatiebeleid een belangrijke plaats innemen. Door de grote veranderagenda in 2015 kan slechts een beperkt aantal strategische projecten gestart worden. De discussie en het overleg dat in de opbouw van het facultair Strategisch Plan wordt gevoerd is essentieel en bereidt de opmaak van de Jaarplannen van de komende jaren grondig voor, voor alle beleidsdomeinen. 1.2 Een nieuwe onderwijsorganisatie Onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een academische omgeving. Dit is essentieel en zullen we nooit loslaten. Toch is het zo dat onderwijsstrategie en onderzoekstrategie andere wegen volgen, een andere vorm van visibiliteit naar de buitenwereld aannemen, een verschillende graad van operationaliteit vergen en daarom gediend worden met een verschillende organisatievorm. Een voorbeeld daarvan is dat opleidingen niet langer in de regel monodisciplinair zijn en ook niet één- op- één met de onderzoeksorganisatie overeen komen. Dit is een ontwikkeling die zich internationaal voordoet. Ze heeft ook aan de basis gelegen voor het nieuwe besturingsmodel van de VU en maakt ook deel uit van de uitstaande punten van de instellingsaudit. De toekomstige onderwijsorganisatie voor FEW en FALW garandeert de kwaliteit, is efficiënt en biedt garanties voor vernieuwing van ons bètaonderwijs. Door onderwijs en onderzoek organisatorisch te ontvlechten, hebben we op financieel vlak de mogelijkheid om (integrale) opbrengsten en kosten transparant te maken. Dit moet tevens garanderen dat alle opleidingen van ons strategisch opleidingsportfolio de bekostiging krijgen die ze nodig hebben om de kwaliteit te garanderen en dat zowel kleine als grote opleidingen overeind kunnen blijven. In 2015 zullen wij streven naar een model waarin opleidingen van FEW en FALW samen in colleges/schools worden ondergebracht met een daarbij passende opleidingsondersteuning. Er wordt één bètaonderwijsbureau gevormd voor ondersteuning van studenten en van onderwijslogistiek en - administratie in brede zin. 1.3 Strategische samenwerking met FNWI Voortbordurend op onze visie zullen we de samenwerking met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verstevigen. De samenwerking in onderzoek en onderwijs krijgt meer en meer vorm en zijn bij de kernteams en verkenningscommissies belegd. De werking van het team directeuren onderwijs (TDO) is essentieel om het strategisch onderwijsportfolio vorm te geven vanuit een gezamenlijke onderwijsvisie. Wat het onderzoek betreft werken de kernteams aan een strategische plan met horizon 10 jaar. Het is belangrijk om in een aantal goed gekozen strategische domeinen internationaal het verschil te maken. 6

7 Resultaten 2015: 10- jarenvisie voor elk virtueel departement (samenwerking VU- en UvA- counterpart) Vastgesteld strategisch onderwijsportfolio Samenwerking met het Netherlands Institute for Space Research (SRON), vastgelegd in overeenkomst, incl. huisvestingsplan. 1.4 Onderwijs H2LS Het komende jaar zullen belangrijke stappen gezet worden in het thema Human Health and Life Sciences (H2LS) in het onderwijs, in nauwe samenwerking met de Faculteit Geneeskunde. De positionering van de bestaande opleidingen zal versterkt worden met afgestemde minoren en honourstrajecten die overgangen tussen opleidingen mogelijk maken. Dit is in overeenstemming met het gedachtegoed dat meer keuzemogelijkheid in de studeerloopbaan ten goede komt aan de student. Resultaten 2015: Herprogrammering van drie grote FALW- opleidingen in de Levenswetenschappen (Gezondheid & Leven, Biomedische Wetenschappen en Gezondheidswetenschappen). Start decentrale selectie drie grote FALW- opleidingen in de Levenswetenschappen in samenwerking met de geneeskundeopleiding van VUmc 1.5 Bestendigen en versterken van AIMMS De vorige jaren werden interfacultaire onderzoeksinstituten (iozi s) opgericht om internationaal het verschil te maken. Het Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS) is op dat vlak zeer succesvol geweest. Het iozi AIMMS heeft laten zien dat de FEW- afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen (S&F) en de FALW- afdeling Moleculaire Celbiologie (MCB) hierin succesvol samenwerken. De verhuizing van de beide afdelingen naar O 2, het nieuwe gebouw voor bèta- medische groepen, vraagt een gezamenlijke aanpak van verandering. In het licht van de strategische visie op onderzoek en het bestendigen van samenwerkingen die het verschil kunnen maken zal het komende jaar een nog steviger fundament onder de samenwerking worden gelegd. Resultaat 2015: Samenwerkingsovereenkomst die maximaal slagkracht geeft aan de organisatie van VU- gebruikers in O 2. Randvoorwaarde: gezonde groepen, transparante financiële afspraken. Overeenkomst is inpasbaar of uitbreidbaar t.a.v. de samenwerking met UvA- en mogelijk VUmc- groepen in O Vorming van een afdeling Earth, Ecology & Environmental Sciences (EEE, werktitel) De afdelingen Aardwetenschappen (AAW), Ecologische Wetenschappen (AEW) en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) doen onderzoek en bieden onderwijs aan binnen het thema Science for Sustainability (S4S). Twee van deze afdelingen ronden in 2015 een interne reorganisatie af. Doel van samenwerking binnen één nieuwe afdeling is maximale profilering van een (inter)nationaal herkenbaar 7

8 en gedifferentieerd onderwijs- en onderzoeksportfolio, met als resultaat groei van het aantal studenten en het aantrekken en behouden van onderzoekstalent. Resultaten 2015: Ontwikkelen plan van aanpak met stakeholders leidend naar oprichting van de afdeling EEE in Plan van aanpak bevat business model gericht op een duurzame, gebalanceerde mix van interne en externe financiering. Groeimodel, met randvoorwaarde voor organisatorische toetreding dat deelnemende groepen gezond zijn. Gezamenlijke ontwikkeling speerpunt Amsterdam Water Science binnen deze nieuwe omgeving, in samenwerking met het UvA- Instituut voor Biodiversity en Ecosystem Dynamics (IBED). Herpositionering huidige masteropleiding Hydrology. 1.7 (Financiële) organisatie en bedrijfsvoering Excellentie in onderwijs en onderzoek kan alleen als de dienstverlenende processen van hoge kwaliteit zijn. Deze processen hebben tot doel om de wetenschappers en afdelingen maximaal te ondersteunen in hun onderwijs- en onderzoekstaken. Bovendien is een goed inzicht in het financiële meerjarenbeeld een belangrijke parameter in het uitvouwen van de strategie van onderwijs, onderzoek en innovatie. Verschillen in besluitvormingsprocessen en in financiële modellen zijn meermaals een hinderpaal gebleken voor het goed ondersteunen van intensieve samenwerking. Het is onze ambitie om het vertrouwen te verdienen door zichtbare verbetering van dienstverlening en door verschillen tussen de faculteiten en tussen VU en UvA die intensieve samenwerking in de weg staan weg te nemen. Het invoeren van het VU- brede Kostendoorbelastingsmodel (KDM) is eveneens gepland voor Het is belangrijk om dit model vanaf het begin mee vorm te geven om het optimaal te configureren voor de specificiteit van onze faculteiten. We realiseren dat dit bereikt moet worden in een context van grote veranderingen met impact op de werkzaamheden van iedere medewerker. Resultaten 2015: Eén besturingsmodel voor beide bètafaculteiten, met één model voor allocatie van middelen; autonome afdelingen, integraal management. De visie op het besturingsmodel wordt in het facultaire Strategisch Plan uitgewerkt. Zeer goede, transparante financiële organisatie binnen één bèta- bedrijfsvoering: i. Succesvolle implementatie van financieel- administratieve inrichting en kostendoorbelastingsmodel. ii. Goede begeleiding van traject naar andere positie onderwijsorganisatie in relatie tot de afdelingen, waarbij doel is dat goed gestuurd wordt op inzet en kosten voor opleidingen, met behoud van de binding tussen onderwijs en onderzoek binnen de afdeling. iii. Goede positionering projectcontrol met goede monitoring- en managementinformatie, gericht op stuur en verantwoordelijkheid in handen van projectleider. Bezetting is adequaat waardoor administratie tijdig, compleet en in lijn met de subsidievoorwaarden plaatsvindt. iv. Eén bèta- bedrijfsvoering met heldere kaders en kostentoedeling. 8

9 In dit kader is het belangrijk om stil te staan bij de Managementcyclus die we het komende jaar nog beter moeten implementeren. Een beter ingeregelde Managementcyclus (planning- en controlcyclus) geeft immers meer ruimte voor voldoende overleg en voorkomt dat we voortdurend achter de feiten aanhollen, van deadline tot deadline. Ze moet bovendien gericht zijn op versterking van afdelingen en op een goede verbinding van de afdelingsstrategie met de strategie van de bètafaculteiten in de context van Amsterdamse samenwerking. Goede positionering Human Resource Management (HRM) en Business Control voor integrale advisering aan faculteitsbestuur en afdelingen. Goede en goed gepositioneerde programma- /projectorganisatie bètahuisvesting, gericht op professionele gebruikersondersteuning en een stevig partnerschap in gebouwontwikkeling en conceptontwikkeling voor huisvesting, onderwijs- en onderzoekslogistiek, veiligheid en overige bedrijfsvoering - voor het bètacluster. 9

10 Implementeren en consolideren VU- bedrijfsvoeringsvisie: i. Leidinggevenden en medewerkers zijn vertrouwd met de systemen, de tijdsbelasting is in proportie (door goede eigen organisatie, goede verwerkingstijd van dagelijkse handelingen in systemen, goede monitoring- en managementinformatie) ii. Adequate ondersteuningsorganisatie met voor elk (cluster van) afdelingen ingericht afdelingsmanagement en secretariaat. iii. Vorming van één onderwijsbureau; per zijn de onderwijsadministratieve en onderwijslogistieke processen van de bètafaculteiten geharmoniseerd en zijn de producten en dienstverlening uit het programma Onderwijs Studeren en Doceren (OSD) geïmplementeerd; ondersteunen de systemen (waaronder Datanose/ScienceOwl) en processen het organisatiemodel van de bètafaculteiten (monitoring- en managementinformatie) en de Amsterdamse samenwerking. Deze agenda voor 2015 is omvangrijk. Faculteitsbestuur en afdelingsmanagement hebben geconsta- teerd dat deze agenda noodzakelijk en eigenlijk te omvangrijk is. Dit geldt met nadruk voor de agenda genoemd onder 1.2 en 1.7, omdat deze een beroep doet op dezelfde en/of een kleine groep ondersteunende staf, die in nauwe interactie met het faculteitsbestuur en de afdelingen moet werken. Wij zullen de voortgang nauwkeurig monitoren en een korte lijn houden met het college van bestuur (signaleren van achterstand, prioritering, tijdig opschalen). Daarnaast gaat de gewone agenda door waarin we de ambitie hebben te werken aan kwaliteit in onderwijs en onderzoek, onder meer door docenten te (onder)steunen bij het verbeteren van hun onderwijs. In de bijlage geven we per hoofdstuk kort aan welke zaken onze bijzondere aandacht hebben. Gezien het belang van de volledige agenda en het feit dat een aantal agenda- onderdelen niet geheel door de faculteit te beïnvloeden is, beseffen we dat het risicoprofiel relatief hoog is en dat wij hier gedurende het jaar extra aandacht aan zullen besteden. Hieronder besteden we aandacht aan de risico s die we zien voor de uitvoering van onze agenda. 2 Risicoparagraaf Het faculteitsbestuur en de afdelingsdirecteuren van de wetenschappelijke afdelingen hebben gezamenlijk de strategische agenda besproken in relatie tot de waargenomen risico s. 2.1 Strategische risico s Strategische risico s zijn risico s die het behalen van strategische doelstellingen in de weg kunnen staan. We richten ons hierbij op de doelstellingen die in paragraaf 1.1 zijn beschreven Risico 1: bestuurbaarheid faculteiten Risico s: a) Effectiviteit bestuur: grote wijziging in bestuurssamenstelling, (positieve) druk van AFS- traject weg (verlies aan momentum), grote druk door reorganisatie; op weg naar andere schaalgrootte 10

11 waarin afdelingen in een andere positie t.o.v. bestuur (moeten) komen. Risico op te grote afstand, te weinig zichtbaarheid in faculteit en VU- organisatie. b) Medezeggenschap: relatie met de onderdeelcommissie (ODC) FALW/Ondernemingsraad (OR) is zwaar onder druk komen te staan in reorganisatietraject FALW. Risico op gebrek aan vertrouwen in belangrijke organisatieveranderingstrajecten. Risico op overdracht gebrek aan vertrouwen op nieuwe studentenraad en USR. Risico op verbinding reguliere medezeggenschap en activisme (bij VU en UvA), op een wijze waardoor ODC en FSR niet meer volledig vrij zijn in hun afweging van deelbelangen tegenover het algemeen organisatiebelang. Maatregelen: a) Wordt opgepakt in Strategisch Plan (zie ook bijlage, paragraaf 1.1). b) Faculteitsbestuur en ODC FALW hebben uitgesproken dat er een nieuwe start gemaakt wordt. Het informeel overleg is hervat. In de uitwerking van alle trajecten wordt rekening gehouden met de formele medezeggenschapsroute. De leden van de FALW Facultaire Studentenraad (FSR- FALW) die een tweede termijn ingegaan zijn, hebben expliciet aangegeven vertrouwen te hebben in het faculteitsbestuur. De afspraken, die in het voorjaar 2014 zijn gemaakt over eenmalig instemmingsrecht op de wijzigingen in de onderwijsprogramma s ten gevolge van de reorganisatie FALW, blijven gelden. In het onderling overleg dienen de benoemde risico s open besproken te worden en blijvend aandacht besteed te worden aan de onderlinge relatie (vertrouwen) Risico 2: te veel parallelle verandertrajecten en onvoldoende resources bij faculteiten Risico s: a) Aantal parallelle verandertrajecten is te groot en doet op een aantal sleutelpersonen een te groot beroep. Risico op overbelasting en cynisme: doorlooptijden worden te groot, inefficiënt beroep op te schaarse resources, repareren achteraf doet groter beroep op organisatie dan goed inregelen vooraf. Gering draagvlak voor reorganisatie bedrijfsvoering; bijdrage die bezuiniging in bedrijfsvoering levert aan instandhouding budget voor Onderwijs & Onderzoek (O&O) wordt niet als zodanig gezien en op diverse punten als specifiek unfair beschouwd. b) In bedrijfsvoeringtrajecten en programma bètahuisvesting is geen/nauwelijks rekening gehouden met benodigde capaciteit en kosten voor faculteiten. Risico op budgetoverschrijding en/of te grote druk op budget voor onderwijs en onderzoek. Risico, met name bij huisvestings- portefeuille: door belasting bestuur te weinig eenduidige support voor verandertrajecten. c) Implementatie e- HRM en VUture Finance. Risico van onderschatting hoeveelheid werk voor systeemconversie en van benodigde begeleiding op gebruikersniveau. VUture Finance: introductie business control zonder dat parallel noodzakelijke managementinformatie klaar is. Projectcontrol: in afgelopen jaren gemerkt hoe groot impact is op capaciteit van systeemwijzigingen en een op zich simpel lijkende verandering als de omzetting van de rechtspersoon van Vereniging naar Stichting. Risico: absolute noodzaak dat er dedicated aandacht is voor begrotingen, afsluitingen, audits, tijdig en volledig declareren, tijdschrijven. 11

12 d) Implementatie reorganisatie Studentgerichte Ondersteuning (SO). Nog geen zicht op concrete oplevering nieuwe producten en diensten. Tegelijk veranderopgave binnen faculteiten. Risico op verder verlies van draagvlak door (ervaring van) terugloop ondersteuning. Maatregelen: a) De veranderagenda zal in nauw overleg met de afdelingsdirecteuren uitgevoerd worden. Staat standaard op de agenda van het overleg met de afdelingsdirecteuren en van het bedrijfsvoe- ringsoverleg met de afdelingsmanagers. Voor het management van de (brede) bedrijfsvoeringsagenda is extra capaciteit aangetrokken, in beginsel tot aan (extra kosten ca. K 550, 50/50 voor beide faculteiten; daarnaast ca. K 215 kosten project- en programmamanagement bètahuisvesting). Wekelijkse voortgangsbespreking van de projectagenda bedrijfsvoering, risico s signaleren, knelpunten waar mogelijk binnen budget oplossen. Directeur bedrijfsvoering rapporteert wekelijks aan de decaan. Voor de bedrijfsvoeringagenda geldt voorts dat het voor het verwerven van draagvlak noodzakelijk is om onmiddellijk te kunnen reageren op implementatieproblemen. Vanwege de schaalgrootte van de faculteiten vraagt dit om een aanpak per afdeling. FALW rondt binnenkort de wervingsprocedure af voor drie afdelingsmanagers. Door het gelijkschakelen van deze vorm van ondersteuning binnen beide faculteiten, hebben we de mogelijkheid een bedrijfsvoerings- team te formeren dat zowel vanuit de faculteit als vanuit de afdelingen de implementatie kan begeleiden en volgen. b) De decaan zal escaleren naar het college als knelpunten niet opgelost kunnen worden binnen de eigen organisatie en binnen budget. Van het college verwachten wij budgetruimte waar nodig. In de Bijlage in paragraaf 6.1 geven we aan dat we voor het project O 2 reeds nu een beroep doen op het college. Voor de ondersteuning van samenwerkingstrajecten FEW- FNWI wordt extra capaciteit aangetrokken, gefinancierd uit de reserves FEW (max. K 300, reeds besproken met college). c) Voor e- HRM wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Voldoende ondersteuning op de werkvloer (van medewerkers personeelsbeheer of in andere vorm) is essentieel. Voor VUture Finance wordt een transitieplan gemaakt, dat er op gericht is continuïteit te waarborgen en de extra kwaliteitsstappen die gezet moeten worden mogelijk te maken. Dit plan wordt afgestemd met de Dienst Financiën & Audit. d) Voor SO wordt een plan van aanpak gemaakt voor de samenvoeging van de onderwijsbureaus van FALW en FEW. In de verdere uitwerking is expliciet aandacht voor de veranderopgave en de benoemde risico s. 12

13 2.2 Vermijdbare risico s Risico 3: standaardorganisatie VU past niet bij schaalgrootte bètafaculteiten Risico: a) De gezamenlijke schaalgrootte van de bètafaculteiten verschilt sterk van de andere faculteiten. De Amsterdamse samenwerking voegt daaraan een dimensie toe. De VU- bedrijfsvoerings- organisatie gaat uit van een one- size- fits- all model, waarin alleen de kwantiteit wordt aangepast aan de grootte van de organisatie, maar geen niveaudifferentiatie voorzien wordt in de coördinatoren/leidinggevenden van de ondersteunende disciplines. Dit leidt tot een zeer smalle top met een te grote span of control voor de bedrijfsvoering. b) Organisatiecultuur die problemen doorschuift in plaats van ze oppakt. Verschillende oorzaken: inefficiëntie door te weinig capaciteit voor de taak; onzekerheid als gevolg van langdurig reorganisatieproces; onwennigheid van dubbele aansturing vanuit dienst en faculteit en daardoor soms ook ontbreken van sturing; te weinig kaders maar ook teveel wachten op top- down sturing bij een bottom- up veranderproces. Maatregel: a) Tot wordt het management van de bedrijfsvoering versterkt. Specifiek voor het domein Financiën, waar de faculteit i) de risico s van reorganisatie en systeemconversie wil beperken en ii) de implementatie zo wil uitvoeren dat deze maximaal de strategie van de bètafaculteiten ondersteunt. Daarnaast ook versterkt management en coördinatie van de overall bedrijfsvoeringsagenda, versterkte inzet op HR en continuering van het programma- en projectmanagement bètahuisvesting. Het bedrijfsvoeringsteam zal in het voorjaar 2015 een advies uitbrengen aan de decaan over de bedrijfsvoeringsorganisatie in relatie tot de schaalgrootte en ambities. b) Heldere boodschap communiceren: regie in de faculteit nemen waar nodig. In veranderaanpak aandacht hebben voor alle mogelijke oorzaken voor ontbreken van oplossingsgerichtheid Risico 4: Reorganisatie FALW Risico: a) Doelstelling om mobiliteit vanuit werkende situatie te bevorderen, wordt niet behaald (financieel risico max. totaal jaarsalarissen al gerealiseerde mobiliteit en pensionering in dit jaar). Ondertekening Sociaal plan en maatregelen voor laat te lang op zich wachten. b) Spanningen als gevolg van lange duur van traject en gang naar de Ondernemingskamer (OK) door de OR kunnen onvoldoende weggenomen worden. Maatregelen: a) Plan van aanpak voor jaar tot krimp, inzet transitieorganisatie. b) Werkplanafspraken, begeleiding door projectleider wetenschappelijke mobiliteit, open communicatie met ODC en medewerkers die in reorganisatieplan zijn opgenomen. 13

14 2.2.3 Risico 5: samenwerking FNWI Risico: a) FNWI heeft een minder omvangrijke interne veranderagenda en een autonomere ondersteuningsorganisatie. Daardoor kan er sneller geschakeld en opgeschaald worden. Risico is dat bal te veel aan de zijde van FNWI ligt. Eerste concrete stappen leiden tot verplaatsing VU- activiteiten naar Science Park, zichtbaar worden van wederkerigheid is belangrijk voor vertrouwen. Maatregel: a) Regie nemen op de dossiers waarvan de VU (beoogd) trekker is. Daarvoor middelen vrijmaken (zoals de K 300 voor de FEW- dossiers). Sturing door colleges en decaan op balans tussen instellingen. 2.3 Externe risico s Het faculteitsbestuur ziet het ook door het college benoemde algemene risico van verder teruglopende overheidsfinanciering tegenover hogere kosten. De versterking van de managementcyclus binnen beide faculteiten, maar bovenal een verbeterde toegang tot managementinformatie en operationele informatie ziet de faculteit als belangrijke voorwaarden om tijdig te kunnen sturen om externe risico s het hoofd te bieden. De bètafaculteiten willen één risico expliciet benoemen, dat we deels als een extern risico beschouwen, deels als een vermijdbaar risico: Risico 6: Veiligheid en veiligheidscultuur Risico: a) Veiligheid en veiligheidscultuur. Staat van het W&N- gebouw levert risico s op (extern risico), er is onvoldoende systematische aandacht voor veilig werken (vermijdbaar risico). Maatregel: a) Open communicatie met de Facilitaire Campusorganisatie (FCO) over staat van het gebouw; benoemen risico s en maken plan van aanpak voor voorkomen van belangrijkste risico s en aanpak indien zich incidenten voordoen. Veiligheidscultuur: Voor O 2 wordt een veiligheidsvisie uitgewerkt en een bijpassend organisa- tievoorstel en protocollen gemaakt. Inzichten uit het O 2- traject worden verwerkt in een veiligheidsvisie en in aanpassing van de protocollen voor W&N. 14

15 Figuur: Zes belangrijkste risico s Bestuurbaarheid faculteiten Teveel parallelle verandertrajecten Organisa\e past niet bij schaalgroo^e Reorganisa\e FALW Samenwerking FNWI Niet voldoende - vereist bestuurlijke aandacht Niet voldoende- aanvullende maatregelen noodzakelijk In control - mits maatregelen toegepast In control Veiligheid en veiligheidscultuur 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

Amsterdam Faculty of Science

Amsterdam Faculty of Science Amsterdam Faculty of Science Propositie van het Bouwteam aan de Colleges van Bestuur van VU en UvA Plan op hoofdlijnen 21 december 2012 Inhoudsopgave Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Amsterdam Faculty of Science

Amsterdam Faculty of Science Amsterdam Faculty of Science Plan AFS op hoofdlijnen INTERN VU UvA DOCUMENT 27 juni 2013* Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen... 5 Amsterdam Faculty of Science:

Nadere informatie

Science in concert Accelerando

Science in concert Accelerando Science in concert Accelerando Strategieplan Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 2011-2015 INHOUD Executive summary 02 Algemeen 04 Onderzoek 06 Research targets 07 Strategische samenwerking

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU.

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Bijlage 4 Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Tilburg University - Understanding Society Prestatieafspraken 1 INHOUDSOPGAVE 1. Tilburg University: historisch perspectief en huidige

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 INHOUD INLEIDING 3 Doelstellingen en resultaten 3 Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 4 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Achtergrondstudie voor Rathenau Instituut Harry de Boer Ben Jongbloed CHEPS Universiteit Twente C10HdB168 December 2010 Inleiding Ten behoeve van de SciSA publicaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3/156

JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3/156 JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 High tech, human touch, dat is de Universiteit Twente. De plek waar talent zich het best ontplooit. Studenten en medewerkers staan centraal. 3.300 wetenschappers en professionals

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Investeren in Dynamiek

Investeren in Dynamiek Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 2 uitgave: maart 2006 Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 2 Inhoudsopgave 6 7 7 7 9 10 11 De follow-up van onderzoeksvisitaties;

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Colofon Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen worden gepubliceerd, na toestemming van de VSNU en

Nadere informatie

Bij ons leer je de wereld kennen

Bij ons leer je de wereld kennen j a a r v e r s l a g Bij ons leer je de wereld kennen Jaarverslag 2013 Inhoud Woord vooraf... 5 Bericht van de Raad van Toezicht... 6 Kerncijfers... 8 1 Profiel, missie en strategie... 9 2 Bestuur en

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie Jaarverslag 2011 In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie 1.1 Maatschappelijke thema s 1.2 Valorisatie 1. Omgeving

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven Instellingstoets kwaliteitszorg 12 februari 2014 Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven Instellingstoets kwaliteitszorg 12 februari 2014 NVAO Adviesrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam jaarverslag Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam 4 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag 2010 40 Bericht

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/031 FCA / 12.30143 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Verbetering projectbeheer UU Status : ter kennisname

Nadere informatie

Tussenrapportage Kernteam Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health (CMLS4HH)

Tussenrapportage Kernteam Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health (CMLS4HH) Tussenrapportage Kernteam Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health (CMLS4HH) 16 juni 2014 Op weg naar een biomedisch UvA/VU departement in O 2 1 Inhoud Executive summary 3 1. Samenstelling

Nadere informatie

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken Jaarplan 2014 SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken 1 1. Inleiding 3 1.1 Interne en externe ontwikkelingen 3 1.2 BV2013 4 1.3 Samenwerken 4 2 Studenten 5 2.1 I m prepared 5 2.1.1 Toelating 5 2.1.2

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources Ex umbra in solem educere Beleidsplan Human Resources 2015-2018 HUMAN RESOURCES BELEIDSPLAN ESL 2015-2018 1-4-2015 Ex umbra in solem educere ESL Services, afdeling HR ESL Angelique Anemaat, Henk Bolk

Nadere informatie

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Profiel van de Universiteitsdienst 4 2. Trends en positie 5 3.

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) Overgangsjaar op weg naar de groenste hogeschool 1 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur... 4 1. Hogeschool VHL

Nadere informatie

Colofon Tekst en eindredactie Bureau Strategie en Internationalisering Universiteit Maastricht. Tekstbewerking Coenegracht Tekst en Communicatie

Colofon Tekst en eindredactie Bureau Strategie en Internationalisering Universiteit Maastricht. Tekstbewerking Coenegracht Tekst en Communicatie in het teken talent Colofon Tekst en eindredactie Bureau Strategie en Internationalisering Universiteit Maastricht Tekstbewerking Coenegracht Tekst en Communicatie Vertaling Talencentrum Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Notitie Prestatieafspraken OCW

Notitie Prestatieafspraken OCW Notitie Prestatieafspraken OCW van HZ University of Applied Sciences Vlissingen, 18 juni 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Deze notitie bevat het voorstel van de HZ op grond van het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010. Jaarverslag

Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010. Jaarverslag Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010 2 Inhoud Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Voorwoord... 7 1. Universiteit in de samenleving...

Nadere informatie