Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem"

Transcriptie

1 Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. J. van Campenhout Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem door Lic. Didier DURINCK Lic. Erika PRAET Promotor: Prof. Dr. Ir. K. DE BOSSCHERE Scriptiebegeleider: Dr. Ir. M. RONSSE Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Toegepaste Informatica Academiejaar

2 'H DXWHXUV JHHIWJHYHQ GH WRHODWLQJ GH]H VFULSWLH YRRU FRQVXOWDWLH EHVFKLNEDDU WH VWHOOHQ HQGHOHQYDQGHVFULSWLHWHNRSLsUHQYRRUSHUVRRQOLMNJHEUXLN (ON DQGHU JHEUXLN YDOW RQGHU GH EHSHUNLQJHQ YDQ KHW DXWHXUVUHFKW LQ KHW ELM]RQGHU PHW EHWUHNNLQJ WRW GH YHUSOLFKWLQJ GH EURQ XLWGUXNNHOLMN WH YHUPHOGHQ ELM KHW DDQKDOHQ YDQ UHVXOWDWHQXLWGH]HVFULSWLH MXQL De promotors, Prof Dr. Ir. K. De.Bosschere Dr. Ir. M. Ronsse De auteurs, Lic. Erika Praet Lic. Didier Durinck

3 'DQNZRRUG Hierbij zouden we graag onze promotor, Prof. Dr. Ir. K. De Bosschere, willen bedanken voor zijn goede raad en hulp bij het ontwerp van de applicatie. Een speciaal bedankje gaat daarbij uit naar onze scriptiebegeleider, Dr. Ir. M. Ronsse, zonder wiens advies en steun deze scriptie heel wat moeizamer vooruit zou zijn gegaan. Verder zou ik alle medestudenten willen bedanken voor het aangename jaar, daarbij denk ik vooral aan Didier, Liesbet en Heidi, met wie ik tijdens het scriptiewerk leuke tijden beleefd heb. In het bijzonder zou ik mijn dank willen betuigen aan mijn moeder en zus, die me altijd gesteund hebben in alles wat ik deed, en aan Thomas, om zijn niet-aflatend optimisme. (Erika Praet) Ik wens vooral mijn ouders en grootouders te bedanken voor de unieke kans die zij mij hebben gegeven om deze aanvullende studie te kunnen volgen. Ik ben hen dan ook dankbaar voor de steun en het vertrouwen die ik van hen gekregen heb. (Didier Durinck)

4 2YHU]LFKW Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem door Lic. Didier DURINCK Lic. Erika PRAET Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Toegepaste Informatica Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Ir. K. DE.BOSSCHERE Scriptiebegeleider: Dr. Ir. M. RONSSE Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. J. Van Campenhout Samenvatting Deze scriptie had als doel een dossieropvolgingssysteem te ontwerpen voor de Universiteit Gent, een systeem dat de s bijhoudt die tussen de personeelsleden en studenten van de onderwijsinstelling uitgewisseld worden. De bedoeling van dit systeem is het werk van de UGent personeelsleden, in het bijzonder van de opleidingscommissievoorzitter en de leden van de FSA, te vergemakkelijken. De ontwikkelde applicatie bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel verwerkt en slaat de s op, het tweede laat toe niet-ugent adressen aan UGent adressen te linken en met behulp van het derde kan een gebruiker verzonden s opvragen. Zo kunnen personeelsleden dus verifiëren wie een student(e) gecontacteerd heeft en wat er precies werd afgesproken. Trefwoorden: dossieropvolging, webinterface, JSP

5 ,QKRXGVRSJDYH,1/(,',1* 1.1 Probleemstelling Doelstelling Bestaande vergelijkbare systemen 4 +8/30,''(/(1 2.1 Bash CSS Ext LDAP JSP JSP vs. PHP Procmail SQL 9 $33/,&$7,( 3.1 Verwerken gegevens van inkomende s 11 3URFPDLO±µSURFPDLOUF 11 %DVK±µYHUZHUNVK 13 -DYD±µ9HUZHUNMDYD Linken van één of meerdere onbekende adressen 16-63±µOLQNPDLOMVS 16-63±µOLQNMVS 16-63±µOLQNMVS Opzoeken gegevens 19-63±µLQGH[MVS 19 /D\RXW (//(1 4.1 Authenticatie en functionaliteit BLOB vs. bestand Archivering 29 %(6/8,7 /,7(5$7885/,-67

6 ,QOHLGLQJ Deze scriptie bestaat uit zes delen: ƒ de inleiding, waarin eerst een overzicht wordt gegeven van de scriptie, waarna de probleemstelling wordt aangebracht, gevolgd door de doelstelling en een vermelding van de systemen waarover andere onderwijsinstellingen beschikken, ƒ een overzicht van de gebruikte hulpmiddelen, waarin kort de achtergrond en betekenis wordt geschetst van de programma s en programmeertalen die bij de ontwikkeling van de applicatie werden aangewend, ƒ een overzicht van de ontwikkelde applicatie. Deze bestaat uit drie onderdelen: het eerste deel zorgt voor de verwerking en opslag van de s, het tweede geeft de gebruiker de mogelijkheid om niet-ugent adressen aan UGent e- mailadressen te linken, en het derde en laatste laat toe om s uit de databank en het bestandssysteem op te zoeken en te raadplegen, ƒ de voorstellen, waarin een aantal toekomstplannen en optimalisaties voorgesteld worden, waaronder authenticatie, opslagformaten en archivering, ƒ het besluit, waarin een korte samenvatting gegeven wordt van het geleverde werk, gevolgd door de voor- en nadelen van het systeem en de gebruikte werkwijze, ƒ de literatuurlijst, waarin de lezer de bibliografische gegevens vindt van de bronnen die voor de scriptie geraadpleegd werden. 1

7 3UREOHHPVWHOOLQJ Een student(e) komt tijdens zijn of haar studies aan een universiteit met een groot aantal werknemers van de onderwijsinstelling in kwestie in contact, zoals professoren, assistenten, de studentenadministratie, opleidingscommissie,... Die werknemers zijn echter vaak niet op de hoogte van de andere contacten of afspraken die de student(e) er op na houdt of hield, wat bij problemen vaak tot onnodig tijdverlies kan leiden. Als een student een van zijn professoren mailt in verband met een vrijstelling voor het betreffende vak, en daarvoor toestemming krijgt, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat hij of de professor vergeet de studentenadministratie hiervan op de hoogte te brengen waardoor de student later op dat examen een onvoldoende krijgt omdat hij afwezig was. Als hij dit dan achteraf bij de studentenadministratie aankaart, moet de professor opnieuw gecontacteerd worden. Die kan op dat moment echter afwezig of ziek zijn waardoor er uiteindelijk heel wat vooraf gaat aan het alsnog toekennen van die vrijstelling. Dit proces zou efficiënter in zijn werk kunnen gaan. Een gelijkaardig probleem doet zich voor als een student contact opneemt met de opvolger van de voorzitter van een opleidingscommissie na eerder met de vroegere voorzitter g d te hebben. De opvolger is minder op de hoogte van de afspraken die reeds gemaakt werden en is genoodzaakt zijn voorganger om uitleg te vragen. Het zou dus voor de werknemers van de universiteit makkelijker zijn als ze zelf zouden kunnen verifiëren wie de student(e) gecontacteerd heeft en wat er precies werd afgesproken. En aangezien de communicatie tussen een student(e) en een werknemer van een onderwijsinstelling vaak via gebeurt, bestaat een mogelijke oplossing erin de gegevens van de s die uitgewisseld worden op te slaan in een databank. Die s zouden dan nadien door het personeel en de studenten van de universiteit kunnen opgevraagd worden. 2

8 'RHOVWHOOLQJ Deze scriptie heeft als doel een dossieropvolgingssysteem te creëren en verder uit te werken. Dit systeem zou ervoor moeten zorgen dat studentendossiers automatisch bijgehouden worden, met de mogelijkheid om deze bij te werken. Het is de bedoeling dat een vast adres (zoals bijvoorbeeld telkens toegevoegd wordt aan de bestemmelingen in het to-, cc- of bcc-veld van de uitgewisselde e- mails, zodat de s op een aparte mail server terecht komen, in dit geval de mail server van de gebruiker dossier. Zodra ze daar aankomen, zullen ze één voor één geanalyseerd, verwerkt en uiteindelijk opgeslagen worden. Bij het verwerken moeten er bepaalde tekens uit de adressen gehaald worden en moet onderzocht worden of de adressen al dan niet in LDAP 1 voorkomen. Omdat het personeel of de studenten soms andere adressen gebruiken dan het door UGent toegewezen adres, moet ook de mogelijkheid voorzien worden om die aliassen in een databank op te slaan, gelinkt aan het overeenkomstige UGent-adres. Daarom moet de zender van de automatisch op de hoogte gebracht worden als er nog onbekende e- mailadressen in zijn aangetroffen worden. Hij of zij moet daarbij vriendelijk verzocht worden om een link met het juiste UGent adres in te geven. Leden van de onderwijsinstelling kunnen de gegevens in de s daarna via een webinterface opvragen, sorteren, raadplegen en eventueel aanpassen, afhankelijk van de functie die zij binnen de onderwijsinstelling in kwestie bekleden. Zo heeft een student(e) niet dezelfde rechten als een professor, en een professor niet dezelfde rechten als de decaan. 1 Lightweight Directory Access Protocol, door de Universiteit Gent gebruikt om de gegevens van hun personeelsleden of studenten te raadplegen op een LDAP server. Voor meer informatie, zie

9 %HVWDDQGHYHUJHOLMNEDUHV\VWHPHQ Om te weten te komen of er reeds vergelijkbare systemen in andere onderwijsinstellingen gebruikt worden, werden een aantal universiteiten gecontacteerd. Op basis van de verkregen informatie kunnen de universiteiten in drie groepen opgedeeld worden: - onderwijsinstellingen die niets bijhouden over de mails die tussen hun personeel en studenten worden uitgewisseld. - onderwijsinstellingen die er slechts enkele gegevens over bijhouden. Zo kan de K.U.Leuven tot januari 2005 nagaan wie wanneer naar wie g d heeft, waarbij de grootte en het onderwerp van de kunnen opgevraagd worden. - onderwijsinstellingen die de uitgewisselde mails bijhouden met behulp van een al dan niet geautomatiseerd systeem. De K.U.Brussel beschikt bijvoorbeeld niet over een geautomatiseerd systeem, de mails worden in geprinte versie aan het dossier van de student in kwestie toegevoegd. Universiteiten die nieuwe systemen ontwikkelen voor hun studenten, houden echter wel rekening met de mogelijkheid dat in de toekomst een dossieropvolgingssysteem zal toegevoegd worden. Dit is het geval bij de Universiteit van Antwerpen, waar momenteel een nieuw studentenadministratiesysteem uitgewerkt wordt. 4

10 +XOSPLGGHOHQ Bij het ontwikkelen van de applicatie werd gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen. Waarvoor deze middelen precies staan wordt hieronder verduidelijkt, telkens voorafgegaan door een korte geschiedenis. %DVK Korte geschiedenis Bash [Fre91, Ram03] werd in 1987 door Brian Fox ontwikkeld. Het programma is het resultaat van een combinatie van de Bourne shell (sh), C shell (csh) en de Korn shell (ksh). Bash is vrij verkrijgbaar en staat op de meeste Linux- en Mac-systemen als standaard-shell ingesteld. Wat is bash Bash of de Bourne Again Shell is een programma dat als interface dient tussen de gebruiker en het besturingssysteem. Het voert shell scripts uit, tekstbestanden met extensie.sh die een of meerdere commando s bevatten. Elke keer zo n script wordt opgeroepen, worden de commando s die erin bevat zijn regel per regel door de shell geïnterpreteerd en aan het besturingssysteem doorgegeven. Over het algemeen geven gebruikers de voorkeur aan dit programma omdat het zoveel functies van de verschillende shells combineert, dus over meer functionaliteit beschikt, en omdat het compatibel is met de Bourne shell. Het programma zelf bevindt zich in /bin/bash. Vergelijkbare programma s in Windows zijn command.com of cmd.exe. &66 Korte geschiedenis Al sinds het vroege begin van het World Wide Web beschikte elke soort browser over een interne stylesheet die ervoor zorgde dat elk document op de juiste manier kon geïnterpreteerd worden. In 1994 werd CSS [Wik07a] voorgesteld door Håkon Wium Lie. Wat is CSS CSS of Cascading Style Sheets worden gebruikt bij de opmaak van webpagina s. De informatie over de opmaak wordt aan de HTML-code toegevoegd. Deze kan zowel in het document zelf als in een extern document verwerkt worden. 5

11 De stylesheet zorgt ervoor dat de inhoud en de opmaak van de webpagina duidelijk van elkaar gescheiden worden om zo een consistent en gestructureerd geheel te vormen over meerdere webpagina s heen. Het is dus handiger om van een stylesheet gebruik te maken, als je dezelfde opmaak over verschillende pagina s wil behouden. ([W Korte geschiedenis Het ext-bestandssysteem werd ontworpen door Rémy Card in De ontwikkeling ervan gebeurde om het onpopulaire Minix-bestandssysteem te vervangen. Vorig jaar werd de opvolger van ext3, namelijk ext4, op de markt gebracht. Wat is een schijfbestandssysteem Ext3 of Third Extended File System is een schijfbestandsysteem [Web07c], een bestandssysteem 2 dat wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden op een opslagmedium. Het staat standaard ingesteld op een Linux-besturingssysteem. /'$3 Korte geschiedenis LDAP [Web07d, Wik07c, Win02] werd omstreeks 1993 ontwikkeld. Oorspronkelijk zou het protocol LDBP of LightWeight Directory Browsing Protocol genoemd worden. Het was bedoeld als een simpeler alternatief voor het standaard X.500 Directory Access Protocol (DAP), dat eind de jaren 80 ontstond. Omdat LDAP, in tegenstelling tot zijn ingewikkeldere tegenhanger, over TCP/IP werkte, werd het al snel de populairste van de twee. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt voor telefoonboeken en in systeem- en netwerkbeheer. Wat is LDAP LDAP of Lightweight Directory Access Protocol is een netwerkprotocol waarmee je gegevens in LDAP directories kan opvragen en/of veranderen. Een directory is een verzameling van objecten, waarbij elk object uit een aantal attributen bestaat. Die linken een naam aan een of meerdere waarden bv. mail: Attributen en hun kenmerken worden vooraf vastgelegd in een schema. 2 Een door het besturingssysteem verzorgde indeling van een opslagmedium. 6

12 Het protocol wordt door de Universiteit Gent gebruikt om de gegevens van hun personeelsleden of studenten te raadplegen op een LDAP server (ldaps.ugent.be) [Uni07a]. Bijgevolg wordt het protocol in deze scriptie aangewend om na te gaan of een bepaald UGent adres al dan niet bestaat en om de gegevens op te halen van personen die aan een bepaald zoekcriterium voldoen. Ook bij de authenticatie die in de webinterface zal ingebouwd moeten worden, zal de databank van UGent van pas komen, aangezien daarin ook de wachtwoorden van het personeel en de studenten zitten en op basis daarvan de gebruiker geïdentificeerd kan worden [Uni07d]. -63 Korte geschiedenis Java ontstond begin de jaren 90 onder de werknaam Oak. Oorspronkelijk was het enkel de bedoeling om Java te introduceren in de technische softwarebranche maar toen het internet meer op het voorplan kwam, kwam men bij Sun op het idee om deze Java-techniek ook in een webgebaseerde-omgeving te verwerken. De Java applets waren hier het uiteindelijke resultaat van. De daaropvolgende generatie van Java gaf de mogelijkheid om zaken aan de Server-zijde uit te voeren in de vorm van Java Servlets, Java Enterprise Beans en Java Server Pages [Wik07b]. Deze laatste werd oorspronkelijk ontwikkeld als alternatief voor ASP (Active Server Pages) van Microsoft. Wat is JSP JSP of Java Server Pages is een onderdeel van de J2EE-standaard (Java 2 Enterprise Edition) afkomstig van Sun Microsystems. Het wordt gebruikt om dynamisch HTML, XML e.d. te verwerken en dit op basis van statische en dynamische elementen. Dit gebeurt door Java-code en bepaalde voorgedefinieerde acties in de statische inhoud op te nemen. Bij JSP worden aan de statische inhoud XML-tags toegevoegd. Deze worden JSP-actions genoemd en kunnen worden gebundeld in een JSP tag library, een verzameling van acties die gebruikt kunnen worden om een webserver van extra functionaliteit te voorzien. De belangrijkste kenmerken van JSP zijn: - JSP ondersteunt zowel script- als element-gebaseerde dynamische inhoud; - JSP pagina s zijn gecompileerd voor efficiënte server verwerking; - JSP kan gebruikt worden in combinatie met servlets 3 ; 3 Een servlet is een in Java geschreven programma dat binnen een J2EE-webcontainer op een server draait en die gebruik maakt van een aantal diensten die door de webcontainer worden aangeboden. 7

13 Daarbuiten kent JSP nog een aantal voordelen [Ber03]: - Het is een specificatie, geen product. Dit betekent dat leveranciers met elkaar kunnen concurreren, wat dan weer resulteert in meer mogelijkheden en een grotere kwaliteit; - JSP is een onderdeel binnen J2EE, een compleet platform voor ondernemings toepassingen. Dit betekent dan ook dat JSP een aandeel inneemt in zowel simpele toepassingen tot meer ingewikkeldere. -63YV3+3 Als we kijken naar wat er allemaal qua vergelijkingen rond JSP en PHP geschreven is geweest [Bla07], kunnen we stellen dat de gegeven opmerkingen zeer uiteenlopend zijn. Afhankelijk van de voorgeschiedenis die de gebruiker heeft, zal hij meer de voorkeur geven aan het ene of aan het andere. Een belangrijk item dat vaak aan bod komt, is het feit dat PHP [Php07, Wik07d] open source is waardoor bedrijven er kritischer tegenover staan en geneigd zijn er minder vertrouwen in te tonen. Ook de reeds bestaande infrastructuur is van groot belang. De meeste bedrijven bouwen liever verder op de codes en middelen waar ze al over beschikken, zonder al te veel investeringen te moeten verrichten. In de meeste gevallen raadt men voor kleine projecten PHP aan, terwijl bij grotere projecten de voorkeur dan weer naar JSP uitgaat. Wij hebben gebruik gemaakt van JavaServer Pages omdat we vertrokken zijn van een JSP bestand dat ons werd aangereikt door de begeleider van ons eindwerk. De specifieke reden waarom JSP werd opgegeven is omdat Plato volledig onder JSP werkt waardoor een programma in jsp makkelijker binnen het geheel te implementeren zou zijn. Een ander argument is dat JavaServer Pages minder problemen heeft met SQL (Oracle) terwijl PHP dit probleem wel heeft. En als laatste kunnen we ook nog melden dat Java reeds tot onze bescheiden kennis behoort. 3URFPDLO Korte geschiedenis Procmail werd in 1990 uitgebracht door Stephen R. van den Berg [Pro07]. Het programma werkt enkel op Unix servers en systemen [Web07e] en wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt om spam uit de s die op de mail server toekomen te filteren en zodoende tegen te houden. 8

14 Wat is procmail Procmail is een Mail Delivery Agent (MDA), een programma dat inkomende s verwerkt volgens de regels die de gebruiker in het.procmailrc bestand gespecificeerd heeft [Wik07e]. Zo kan de gebruiker allerlei acties op de laten uitvoeren op basis van de gegevens in de (zender, bestemmeling, onderwerp, grootte , soort bijlage, ). s afkomstig van bepaalde personen kunnen bijvoorbeeld gedeletet of in verschillende folders ondergebracht worden. Over het algemeen wordt Procmail opgeroepen door de Mail Transfer Agent (MTA) die de e- mails ontvangt. In dit geval is dit Sendmail, dat doorgaans als standaard MTA staat ingesteld op Unix systemen en heel populair is [Wik07f], wat direct ook de populariteit van Procmail zelf verklaart. Want hoewel MTA s zelf ook kunnen optreden als MDA, beschikken ze niet over dezelfde functionaliteit. 64/ Korte geschiedenis De originele versie van SQL [W3s07, Wik07g], SEQUEL (Structured English Query Language), werd in 1974 ontwikkeld door een onderzoekscentrum van IBM. SQL was oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel voor businessmanagers, om bedrijfsgegevens te analyseren maar bleek van de gebruiker een te complete kennis van de databank te verwachten. Tegenwoordig wordt SQL nog enkel via applicaties gebruikt om een databank te raadplegen. Wat is SQL SQL of Structured Query Language is door ANSI/ISO erkend als standaardtaal voor een relationeel database management systeem (DBMS). Het is gebaseerd op de relationele algebra en wordt gebruikt om gegevens uit een relationele databank op te vragen en/of aan te passen. Als een gebruiker een bepaalde actie op het DBMS wil uitvoeren, moet die gebruiker een of meerdere queries (opdrachten) formuleren in SQL en deze door middel van een applicatie naar het systeem versturen. Vervolgens voert de DBMS de queries uit, en stuurt eventueel nog een aantal gegevens terug. De simpelste en vaakst voorkomende query is SELECT veld FROM tabel. 9

15 $SSOLFDWLH In dit hoofdstuk wordt de werking van de ontwikkelde applicatie uitgelegd, waarbij elk onderdeel ervan op zijn beurt besproken wordt. Het eerste onderdeel dat aan bod komt, is het programma dat uitgevoerd wordt als er een e- mail op mail.elis.ugent.be toekomt. Het haalt bepaalde gegevens of meta-info uit de , verwerkt ze en slaat ze op in een databank terwijl de en eventuele bijlagen op een bestandssysteem terechtkomen. Als er adressen in de header worden aangetroffen die noch in LDAP, noch in de tabel met aliassen (niet-ugent adressen) voorkomen, wordt er een met een hyperlink naar het tweede deel van de applicatie, naar de zender van de originele verstuurd. Het tweede onderdeel is een webtoepassing die de mogelijkheid aan de zender van de originele geeft om een link te leggen tussen een niet-ugent adres en een UGent adres via de hierboven reeds vermelde hyperlink, waarna het paar in de tabel met aliassen wordt opgeslagen en elk voorkomen van de alias in de databank met metainfo wordt vervangen door het overeenkomstige UGent-adres. Het derde onderdeel is het belangrijkste deel. Het is een website die door een gebruiker kan aangewend worden om meta-info uit de databank en s en eventuele bijlagen uit het bestandssysteem op te vragen, door een naam in te geven waarop gezocht moet worden in de adressen in de headers. Daarbij kunnen de meta-info en s afgeprint worden, kan de volgorde waarin de meta-info wordt weergegeven, aangepast worden en kan er verder gefilterd worden op of g d worden naar het gekozen adres. 10

16 9HUZHUNHQJHJHYHQVYDQGHLQNRPHQGHHPDLOV )LJXXUVFKHPDZHUNLQJHHUVWHSURJUDPPD Als een toekomt op de mail server kijkt Sendmail automatisch in de home-directory van de ontvanger of er een.procmailrc bestand aanwezig is. Zo ja, worden de instructies in dat bestand op de uitgevoerd, zo nee, wordt de op de mail server gelaten en aan de Mail User Agent (MUA) van de ontvanger gegeven als deze op de server inlogt. In dit geval worden s die op mail.elis.ugent.be aankomen en voor bestemd zijn door Sendmail doorgestuurd naar de mail server SD90MAC.elis.ugent.be (zie figuur 1). Daar kijkt Sendmail in de home-directory van dossier of er een.procmailrc bestand aanwezig is, waarna het bestand hieronder wordt uitgevoerd Procmail -.procmailrc 9(5%26( RQ 0$,/',5 +20(PDLO /2*),/( 0$,/',5ORJ 68%-(&7 CIRUPDLO[6XEMHFWC )520 CIRUPDLOUW[7RC 72 CIRUPDLO[7RC && CIRUPDLO[&FC 11

17 _apdloyhuzhunvk) %-(&7&& Wanneer er fouten optreden tijdens de uitvoering van een programma, is het handig als je over de mogelijkheid beschikt om een duidelijke foutmelding en bijkomende informatie te krijgen. In procmail [Van97] is deze optie voorzien, door een samenspel van verbose en logfile. De variabele verbose moet gelijkgesteld worden aan on of yes om een uitgebreid verslag te verzekeren van alle door het programma uitgevoerde acties. Dat verslag wordt opgeslagen in het bestand dat na logfile wordt gespecificeerd. Hierin staan dus alle fout- en andere meldingen gegeven door procmail of programma s die door procmail werden opgeroepen, met daarbij korte beschrijvingen van de verwerkte s (afzender, datum en uur, onderwerp, folder waarin de werd ondergebracht en grootte in bytes). Deze beschrijvingen worden altijd gegenereerd, ook als er een fout optreedt tijdens de verwerking door het programma, tenzij een variabele logabstract gedefinieerd en gelijkgesteld wordt aan no (geen beschrijvingen meer) of all (enkel een beschrijving als verwerking correct werd uitgevoerd). De komt daarna terecht in de directory die door maildir wordt vastgelegd. Het programma maakt gebruik van formail, een filter in procmail die onder andere kan ingezet worden voor simpele bewerkingen op de header (vandaar ook -x gevolgd door een headerveld, waardoor de inhoud van het betreffende veld wordt opgevraagd) [Van96]. Zodoende haalt formail het onderwerp, de afzender en bestemmelingen in het to- en cc-veld uit de waarna ze aan het shell script verwerk.sh worden doorgegeven. Het merendeel van die gegevens staat tussen dubbele aanhalingstekens om de variabele waartoe ze behoren, af te bakenen, aangezien er in die variabelen spaties kunnen voorkomen en er daardoor verwarring zou kunnen ontstaan over welke woorden bij welke variabele horen. Het cc-veld wordt als laatste doorgegeven omdat de mogelijkheid bestaat dat dit veld leeg is. Mocht het bijvoorbeeld leeg zijn en voor de variabele onderwerp staan, dan zou de inhoud van de variabele onderwerp door het shell script gezien worden als de inhoud van de variabele cc. 12

18 Omdat het programma in zijn totaliteit telkens met maar een per keer mag bezig zijn, wordt :0 (dat aanduidt dat een sorteer- of filterregel volgt) gevolgd door een tweede :. Hierdoor wordt het volledige programma gelockt (zowel het procmail programma als alle opgeroepen programma s zoals in dit geval bash en daarna java). Dit voorkomt dat twee e- mails die kort na elkaar arriveren elkaars verwerking storen aangezien de tweede in een wachtrij komt te staan totdat het programma klaar is met de eerste Bash verwerk.sh Het shell script verwerk.sh, dat onze begeleider ons aanreikte, staat in voor de verdere verwerking van de zelf. Eerst worden de header, body en bijlagen uit de gehaald en met behulp van ext3 voorlopig opgeslagen als mail.header, mail.body en mail.attach-, dit in de home-directory van de gebruiker, in dit geval dossier. Ook wordt de in zijn geheel bewaard en de grootte van de in bytes bepaald, waarna het java programma Verwerk.java wordt opgeroepen. Aan die oproep worden de gegevens toegevoegd die eerder via het procmail programma werden doorgegeven, samen met de grootte. Nadat die gegevens door het java programma verwerkt werden, en vervolgens in de centrale databank werden opgeslagen, vervangt een ander shell script het woord mail in de bestandsnamen mail.header, mail.body, etc. door de unieke id dat de databank bij het opslaan genereerde, zie hierna. Deze vervanging vindt plaats om het opvragen van de en eventuele bijlagen te vergemakkelijken, aangezien er in het bestandssysteem op bestandsnamen kan gezocht worden die beginnen met het id in kwestie Java Verwerk.java Dit programma verwerkt de doorgegeven zender, bestemmelingen, onderwerp en grootte voor de gegevens in de databank worden toegevoegd en het unieke id terug aan het reeds besproken shell script wordt gegeven. Er wordt eerst nagegaan of er in het to- en cc-veld wel adressen aanwezig zijn, door te kijken of het bevat. Zo ja, wordt er aan de hand van het aantal komma s geteld hoeveel adressen het veld bevat, zo nee, wordt een boolean op false gezet zodat het veld niet verder verwerkt wordt. 13

19 Daarna worden alle adressen bij elkaar gevoegd, waarna ze één voor één overlopen worden. Tekens die niet in het adres behoren te staan zoals <, >, die soms gebruikt worden, gevolgd door de mailinglist waarop de persoon ingeschreven is - worden eruit gefilterd. Hierna checkt het programma of er ugent.be in het adres voorkomt. Als dat het geval is, wordt er voor gezorgd dat er enkel ugent.be na het apenstaartje komt, wordt bijvoorbeeld vervangen door anders zal het adres in de volgende stap niet door LDAP herkend worden. wordt eruit gefilterd, waarna de overige UGent e- mailadressen in LDAP worden opgezocht, om te verifiëren of geldige UGent adressen werden opgegeven. Als de zoekopdracht geen resultaat terug geeft, of als er geen ugent.be in het adres aanwezig is, wordt in de tabel met aliassen gekeken of het adres reeds toegevoegd werd en wordt het adres eventueel vervangen door het overeenkomstige UGent adres. Hieronder vindt u een voorbeeld van de tabel met aliassen. $/,$6 8*(17 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GLGL#KRWPDLOFRP GLGLHUGXULQFN#XJHQWEH HULNDSUDHW#JPDLOFRPHULNDSUDHW#XJHQWEH HULNDSUDHW#VN\QHWEHHULNDSUDHW#XJHQWEH Als er adressen in de header van de voorkomen die niet in LDAP en niet in de tabel met aliassen te vinden zijn, wordt er een naar de oorspronkelijke zender verstuurd met daarin de vraag om de onbekende adressen te linken aan UGent adressen. Het programma verantwoordelijk voor het tot stand brengen van deze link wordt in 3.2 besproken. Na deze verwerking worden de adressen weer aan de verschillende variabelen toegekend, met behulp van de eerder ingestelde tellers. Vervolgens worden ze met behulp van een sql-commando in de tabel geplaatst, tezamen met een uniek id, een letter die aanduidt of er onbekende adressen in de header van de werden aangetroffen, en de datum en tijd waarop de invoeging in de tabel gebeurde. Een voorbeeld van deze tabel vindt u op de volgende pagina. 14

20 )520B72B68%-(&7&&B,''$7(B2.6,=(B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HULNDSUDHW#JPDLOFRPNRHQGHERVVFKHUH#XJHQWEH(QNHOHGRFXPHQWHQ 1 HULNDSUDHW#JPDLOFRPULQLYHUSUDHW#XJHQWEHWHVW1 HULNDSUDHW#JPDLOFRPPLFKLHOURQVVH#XJHQWEH9UDDJLYPVFULSWLH 1 HULNDSUDHW#JPDLOFRPMHQVYDQSUDHW#XJHQWEHJH]RQGKHLGV]RUJHQ 1 Ten slotte wordt het hoogste id na de toevoeging opgevraagd (aangezien de id s telkens met 1 vermeerderen) waarna de , header, body en attachments op de harde schijf van de gebruiker dossier worden opgeslagen, met in de bestandsnaam het woord mail vervangen door het id. 15

21 /LQNHQYDQppQRIPHHUGHUHRQEHNHQGHHPDLODGUHVVHQ Zoals in reeds kort vermeld wordt, stuurt het java programma een naar de zender als er tijdens de analyse van de adressen worden aangetroffen die noch in LDAP noch in de tabel met aliassen voorkomen. Hierin wordt de titel van de onderzochte vermeld, en wordt aan de zender ervan gevraagd een link te volgen. Een voorbeeld van zo n vindt u hieronder. )LJXXUHPDLOJHVWXXUGGRRUµ9HUZHUNMDYD JSP linkmail.jsp ( linkmail1.jsp en opzoeken_frame3.jsp?id ) Bij het aanklikken van de link, wordt linkmail.jsp geopend, een webpagina die opgedeeld is in twee frames: linkmail1.jsp en opzoeken_frame3.jsp?id=. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van frames omdat het tweede frame een reeds bestaande pagina bevat en omdat de code ervan anders letterlijk zou moeten overgenomen worden om een nieuwe pagina te creëren, met daarboven slechts enkele toevoegingen van tekst, wat ons overbodig lijkt. In het eerste frame wordt een korte verduidelijking gegeven van wat van de persoon verwacht wordt die de ontvangen heeft, namelijk op de onbekende adressen klikken die in het blauw zijn aangeduid, om deze daarna te kunnen linken aan een UGent e- mailadres. In het tweede frame bevindt zich de waarin de onbekende adressen werden aangetroffen. Voor meer uitleg over dit frame, zie 3.3, aangezien het ook als derde frame dient in het programma dat daarin besproken wordt. Het enige dat hier relevant is, is dat de onbekende adressen werden omgevormd tot hyperlinks naar link.jsp, een webpagina bestaande uit drie frames: link_frame1.jsp, link_frame2.jsp en link_frame3.jsp JSP link.jsp ( link_frame1.jsp, link_frame2.jsp en link_frame3.jsp ) Een voorbeeld van de webpagina is te vinden op de volgende pagina (figuur 3). Het eerste frame bevat twee velden. In het eerste veld staat het onbekende adres al ingevuld omdat het als variabele mail werd doorgegeven terwijl het tweede veld standaard van 16

Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax

Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Promotor: Prof.

Nadere informatie

Een webgebaseerd systeem voor het uitwisselen van zeldzame medische hersenscans

Een webgebaseerd systeem voor het uitwisselen van zeldzame medische hersenscans Een webgebaseerd systeem voor het uitwisselen van zeldzame medische hersenscans Dieter De Coninck, Wim Verhamme Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleiders: dr. Ewout Vansteenkiste, Philippe Serbruyns

Nadere informatie

Ontwerp van een summerschoolwebsite in Drupal

Ontwerp van een summerschoolwebsite in Drupal Ontwerp van een summerschoolwebsite in Drupal Stefanie Samaey Promotor: prof. dr. ir. Koen De Bosschere Begeleiders: Klaas Millet, Wouter De Raeve Masterproef ingediend tot het behalen van de academische

Nadere informatie

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden Digibeter Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden 8 juni 2007 1 Colofon Gemaakt door Timo de Vries 0308161 tdevries@liacs.nl Klaas-Dirk van Opstal 0326658 kvopstal@liacs.nl Begeleid

Nadere informatie

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 11 DIMITRI MORTELMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn VOORWOORD Na bijna zes jaar studeren is mijn studie Informatica bijna afgerond en kan ik terugkijken op de leukste en meest leerzame periode die

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Eindrapport Nahnisim 2013-2014 Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 2 VOORWOORD Deze analyse is gemaakt in het kader van het vak Businessproject

Nadere informatie

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Steven Troch Website voor het OCMW van Niel Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de toegepaste informatica

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS)

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Tim Vermoens Promotor: prof. dr. Guy De Tr Begeleiders: Daan Van Britsom, Joachim Nielandt Masterproef ingediend

Nadere informatie

Geavanceerde applicatie voor patiëntopvolging en trendanalyse

Geavanceerde applicatie voor patiëntopvolging en trendanalyse Geavanceerde applicatie voor patiëntopvolging en trendanalyse Jonas Casteur en Kim Schrooten Promotoren: prof. dr. ir. Filip De Turck, prof. dr. Koenraad Smets Begeleiders: dr. ir. Marc De Leenheer, Kristof

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Een website gaan bouwen is niet alleen een leuke hobby. Je kunt er ook je werk van maken. Webdesigners zijn gewild, goede webdesigners hebben altijd werk. Elk

Nadere informatie

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent INLEIDING Voor veel sportfunctionarissen, beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie als Mash-Up

Ontwerp en implementatie als Mash-Up Ontwerp en implementatie als Mash-Up Groep 5 Maarten Decat 1e Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen Optie Gedistribueerde systemen maarten.decat@student.kuleuven.be Benjamin Slegers 1e

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie