Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem"

Transcriptie

1 Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. J. van Campenhout Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem door Lic. Didier DURINCK Lic. Erika PRAET Promotor: Prof. Dr. Ir. K. DE BOSSCHERE Scriptiebegeleider: Dr. Ir. M. RONSSE Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Toegepaste Informatica Academiejaar

2 'H DXWHXUV JHHIWJHYHQ GH WRHODWLQJ GH]H VFULSWLH YRRU FRQVXOWDWLH EHVFKLNEDDU WH VWHOOHQ HQGHOHQYDQGHVFULSWLHWHNRSLsUHQYRRUSHUVRRQOLMNJHEUXLN (ON DQGHU JHEUXLN YDOW RQGHU GH EHSHUNLQJHQ YDQ KHW DXWHXUVUHFKW LQ KHW ELM]RQGHU PHW EHWUHNNLQJ WRW GH YHUSOLFKWLQJ GH EURQ XLWGUXNNHOLMN WH YHUPHOGHQ ELM KHW DDQKDOHQ YDQ UHVXOWDWHQXLWGH]HVFULSWLH MXQL De promotors, Prof Dr. Ir. K. De.Bosschere Dr. Ir. M. Ronsse De auteurs, Lic. Erika Praet Lic. Didier Durinck

3 'DQNZRRUG Hierbij zouden we graag onze promotor, Prof. Dr. Ir. K. De Bosschere, willen bedanken voor zijn goede raad en hulp bij het ontwerp van de applicatie. Een speciaal bedankje gaat daarbij uit naar onze scriptiebegeleider, Dr. Ir. M. Ronsse, zonder wiens advies en steun deze scriptie heel wat moeizamer vooruit zou zijn gegaan. Verder zou ik alle medestudenten willen bedanken voor het aangename jaar, daarbij denk ik vooral aan Didier, Liesbet en Heidi, met wie ik tijdens het scriptiewerk leuke tijden beleefd heb. In het bijzonder zou ik mijn dank willen betuigen aan mijn moeder en zus, die me altijd gesteund hebben in alles wat ik deed, en aan Thomas, om zijn niet-aflatend optimisme. (Erika Praet) Ik wens vooral mijn ouders en grootouders te bedanken voor de unieke kans die zij mij hebben gegeven om deze aanvullende studie te kunnen volgen. Ik ben hen dan ook dankbaar voor de steun en het vertrouwen die ik van hen gekregen heb. (Didier Durinck)

4 2YHU]LFKW Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem door Lic. Didier DURINCK Lic. Erika PRAET Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Toegepaste Informatica Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Ir. K. DE.BOSSCHERE Scriptiebegeleider: Dr. Ir. M. RONSSE Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. J. Van Campenhout Samenvatting Deze scriptie had als doel een dossieropvolgingssysteem te ontwerpen voor de Universiteit Gent, een systeem dat de s bijhoudt die tussen de personeelsleden en studenten van de onderwijsinstelling uitgewisseld worden. De bedoeling van dit systeem is het werk van de UGent personeelsleden, in het bijzonder van de opleidingscommissievoorzitter en de leden van de FSA, te vergemakkelijken. De ontwikkelde applicatie bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel verwerkt en slaat de s op, het tweede laat toe niet-ugent adressen aan UGent adressen te linken en met behulp van het derde kan een gebruiker verzonden s opvragen. Zo kunnen personeelsleden dus verifiëren wie een student(e) gecontacteerd heeft en wat er precies werd afgesproken. Trefwoorden: dossieropvolging, webinterface, JSP

5 ,QKRXGVRSJDYH,1/(,',1* 1.1 Probleemstelling Doelstelling Bestaande vergelijkbare systemen 4 +8/30,''(/(1 2.1 Bash CSS Ext LDAP JSP JSP vs. PHP Procmail SQL 9 $33/,&$7,( 3.1 Verwerken gegevens van inkomende s 11 3URFPDLO±µSURFPDLOUF 11 %DVK±µYHUZHUNVK 13 -DYD±µ9HUZHUNMDYD Linken van één of meerdere onbekende adressen 16-63±µOLQNPDLOMVS 16-63±µOLQNMVS 16-63±µOLQNMVS Opzoeken gegevens 19-63±µLQGH[MVS 19 /D\RXW (//(1 4.1 Authenticatie en functionaliteit BLOB vs. bestand Archivering 29 %(6/8,7 /,7(5$7885/,-67

6 ,QOHLGLQJ Deze scriptie bestaat uit zes delen: ƒ de inleiding, waarin eerst een overzicht wordt gegeven van de scriptie, waarna de probleemstelling wordt aangebracht, gevolgd door de doelstelling en een vermelding van de systemen waarover andere onderwijsinstellingen beschikken, ƒ een overzicht van de gebruikte hulpmiddelen, waarin kort de achtergrond en betekenis wordt geschetst van de programma s en programmeertalen die bij de ontwikkeling van de applicatie werden aangewend, ƒ een overzicht van de ontwikkelde applicatie. Deze bestaat uit drie onderdelen: het eerste deel zorgt voor de verwerking en opslag van de s, het tweede geeft de gebruiker de mogelijkheid om niet-ugent adressen aan UGent e- mailadressen te linken, en het derde en laatste laat toe om s uit de databank en het bestandssysteem op te zoeken en te raadplegen, ƒ de voorstellen, waarin een aantal toekomstplannen en optimalisaties voorgesteld worden, waaronder authenticatie, opslagformaten en archivering, ƒ het besluit, waarin een korte samenvatting gegeven wordt van het geleverde werk, gevolgd door de voor- en nadelen van het systeem en de gebruikte werkwijze, ƒ de literatuurlijst, waarin de lezer de bibliografische gegevens vindt van de bronnen die voor de scriptie geraadpleegd werden. 1

7 3UREOHHPVWHOOLQJ Een student(e) komt tijdens zijn of haar studies aan een universiteit met een groot aantal werknemers van de onderwijsinstelling in kwestie in contact, zoals professoren, assistenten, de studentenadministratie, opleidingscommissie,... Die werknemers zijn echter vaak niet op de hoogte van de andere contacten of afspraken die de student(e) er op na houdt of hield, wat bij problemen vaak tot onnodig tijdverlies kan leiden. Als een student een van zijn professoren mailt in verband met een vrijstelling voor het betreffende vak, en daarvoor toestemming krijgt, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat hij of de professor vergeet de studentenadministratie hiervan op de hoogte te brengen waardoor de student later op dat examen een onvoldoende krijgt omdat hij afwezig was. Als hij dit dan achteraf bij de studentenadministratie aankaart, moet de professor opnieuw gecontacteerd worden. Die kan op dat moment echter afwezig of ziek zijn waardoor er uiteindelijk heel wat vooraf gaat aan het alsnog toekennen van die vrijstelling. Dit proces zou efficiënter in zijn werk kunnen gaan. Een gelijkaardig probleem doet zich voor als een student contact opneemt met de opvolger van de voorzitter van een opleidingscommissie na eerder met de vroegere voorzitter g d te hebben. De opvolger is minder op de hoogte van de afspraken die reeds gemaakt werden en is genoodzaakt zijn voorganger om uitleg te vragen. Het zou dus voor de werknemers van de universiteit makkelijker zijn als ze zelf zouden kunnen verifiëren wie de student(e) gecontacteerd heeft en wat er precies werd afgesproken. En aangezien de communicatie tussen een student(e) en een werknemer van een onderwijsinstelling vaak via gebeurt, bestaat een mogelijke oplossing erin de gegevens van de s die uitgewisseld worden op te slaan in een databank. Die s zouden dan nadien door het personeel en de studenten van de universiteit kunnen opgevraagd worden. 2

8 'RHOVWHOOLQJ Deze scriptie heeft als doel een dossieropvolgingssysteem te creëren en verder uit te werken. Dit systeem zou ervoor moeten zorgen dat studentendossiers automatisch bijgehouden worden, met de mogelijkheid om deze bij te werken. Het is de bedoeling dat een vast adres (zoals bijvoorbeeld telkens toegevoegd wordt aan de bestemmelingen in het to-, cc- of bcc-veld van de uitgewisselde e- mails, zodat de s op een aparte mail server terecht komen, in dit geval de mail server van de gebruiker dossier. Zodra ze daar aankomen, zullen ze één voor één geanalyseerd, verwerkt en uiteindelijk opgeslagen worden. Bij het verwerken moeten er bepaalde tekens uit de adressen gehaald worden en moet onderzocht worden of de adressen al dan niet in LDAP 1 voorkomen. Omdat het personeel of de studenten soms andere adressen gebruiken dan het door UGent toegewezen adres, moet ook de mogelijkheid voorzien worden om die aliassen in een databank op te slaan, gelinkt aan het overeenkomstige UGent-adres. Daarom moet de zender van de automatisch op de hoogte gebracht worden als er nog onbekende e- mailadressen in zijn aangetroffen worden. Hij of zij moet daarbij vriendelijk verzocht worden om een link met het juiste UGent adres in te geven. Leden van de onderwijsinstelling kunnen de gegevens in de s daarna via een webinterface opvragen, sorteren, raadplegen en eventueel aanpassen, afhankelijk van de functie die zij binnen de onderwijsinstelling in kwestie bekleden. Zo heeft een student(e) niet dezelfde rechten als een professor, en een professor niet dezelfde rechten als de decaan. 1 Lightweight Directory Access Protocol, door de Universiteit Gent gebruikt om de gegevens van hun personeelsleden of studenten te raadplegen op een LDAP server. Voor meer informatie, zie

9 %HVWDDQGHYHUJHOLMNEDUHV\VWHPHQ Om te weten te komen of er reeds vergelijkbare systemen in andere onderwijsinstellingen gebruikt worden, werden een aantal universiteiten gecontacteerd. Op basis van de verkregen informatie kunnen de universiteiten in drie groepen opgedeeld worden: - onderwijsinstellingen die niets bijhouden over de mails die tussen hun personeel en studenten worden uitgewisseld. - onderwijsinstellingen die er slechts enkele gegevens over bijhouden. Zo kan de K.U.Leuven tot januari 2005 nagaan wie wanneer naar wie g d heeft, waarbij de grootte en het onderwerp van de kunnen opgevraagd worden. - onderwijsinstellingen die de uitgewisselde mails bijhouden met behulp van een al dan niet geautomatiseerd systeem. De K.U.Brussel beschikt bijvoorbeeld niet over een geautomatiseerd systeem, de mails worden in geprinte versie aan het dossier van de student in kwestie toegevoegd. Universiteiten die nieuwe systemen ontwikkelen voor hun studenten, houden echter wel rekening met de mogelijkheid dat in de toekomst een dossieropvolgingssysteem zal toegevoegd worden. Dit is het geval bij de Universiteit van Antwerpen, waar momenteel een nieuw studentenadministratiesysteem uitgewerkt wordt. 4

10 +XOSPLGGHOHQ Bij het ontwikkelen van de applicatie werd gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen. Waarvoor deze middelen precies staan wordt hieronder verduidelijkt, telkens voorafgegaan door een korte geschiedenis. %DVK Korte geschiedenis Bash [Fre91, Ram03] werd in 1987 door Brian Fox ontwikkeld. Het programma is het resultaat van een combinatie van de Bourne shell (sh), C shell (csh) en de Korn shell (ksh). Bash is vrij verkrijgbaar en staat op de meeste Linux- en Mac-systemen als standaard-shell ingesteld. Wat is bash Bash of de Bourne Again Shell is een programma dat als interface dient tussen de gebruiker en het besturingssysteem. Het voert shell scripts uit, tekstbestanden met extensie.sh die een of meerdere commando s bevatten. Elke keer zo n script wordt opgeroepen, worden de commando s die erin bevat zijn regel per regel door de shell geïnterpreteerd en aan het besturingssysteem doorgegeven. Over het algemeen geven gebruikers de voorkeur aan dit programma omdat het zoveel functies van de verschillende shells combineert, dus over meer functionaliteit beschikt, en omdat het compatibel is met de Bourne shell. Het programma zelf bevindt zich in /bin/bash. Vergelijkbare programma s in Windows zijn command.com of cmd.exe. &66 Korte geschiedenis Al sinds het vroege begin van het World Wide Web beschikte elke soort browser over een interne stylesheet die ervoor zorgde dat elk document op de juiste manier kon geïnterpreteerd worden. In 1994 werd CSS [Wik07a] voorgesteld door Håkon Wium Lie. Wat is CSS CSS of Cascading Style Sheets worden gebruikt bij de opmaak van webpagina s. De informatie over de opmaak wordt aan de HTML-code toegevoegd. Deze kan zowel in het document zelf als in een extern document verwerkt worden. 5

11 De stylesheet zorgt ervoor dat de inhoud en de opmaak van de webpagina duidelijk van elkaar gescheiden worden om zo een consistent en gestructureerd geheel te vormen over meerdere webpagina s heen. Het is dus handiger om van een stylesheet gebruik te maken, als je dezelfde opmaak over verschillende pagina s wil behouden. ([W Korte geschiedenis Het ext-bestandssysteem werd ontworpen door Rémy Card in De ontwikkeling ervan gebeurde om het onpopulaire Minix-bestandssysteem te vervangen. Vorig jaar werd de opvolger van ext3, namelijk ext4, op de markt gebracht. Wat is een schijfbestandssysteem Ext3 of Third Extended File System is een schijfbestandsysteem [Web07c], een bestandssysteem 2 dat wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden op een opslagmedium. Het staat standaard ingesteld op een Linux-besturingssysteem. /'$3 Korte geschiedenis LDAP [Web07d, Wik07c, Win02] werd omstreeks 1993 ontwikkeld. Oorspronkelijk zou het protocol LDBP of LightWeight Directory Browsing Protocol genoemd worden. Het was bedoeld als een simpeler alternatief voor het standaard X.500 Directory Access Protocol (DAP), dat eind de jaren 80 ontstond. Omdat LDAP, in tegenstelling tot zijn ingewikkeldere tegenhanger, over TCP/IP werkte, werd het al snel de populairste van de twee. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt voor telefoonboeken en in systeem- en netwerkbeheer. Wat is LDAP LDAP of Lightweight Directory Access Protocol is een netwerkprotocol waarmee je gegevens in LDAP directories kan opvragen en/of veranderen. Een directory is een verzameling van objecten, waarbij elk object uit een aantal attributen bestaat. Die linken een naam aan een of meerdere waarden bv. mail: Attributen en hun kenmerken worden vooraf vastgelegd in een schema. 2 Een door het besturingssysteem verzorgde indeling van een opslagmedium. 6

12 Het protocol wordt door de Universiteit Gent gebruikt om de gegevens van hun personeelsleden of studenten te raadplegen op een LDAP server (ldaps.ugent.be) [Uni07a]. Bijgevolg wordt het protocol in deze scriptie aangewend om na te gaan of een bepaald UGent adres al dan niet bestaat en om de gegevens op te halen van personen die aan een bepaald zoekcriterium voldoen. Ook bij de authenticatie die in de webinterface zal ingebouwd moeten worden, zal de databank van UGent van pas komen, aangezien daarin ook de wachtwoorden van het personeel en de studenten zitten en op basis daarvan de gebruiker geïdentificeerd kan worden [Uni07d]. -63 Korte geschiedenis Java ontstond begin de jaren 90 onder de werknaam Oak. Oorspronkelijk was het enkel de bedoeling om Java te introduceren in de technische softwarebranche maar toen het internet meer op het voorplan kwam, kwam men bij Sun op het idee om deze Java-techniek ook in een webgebaseerde-omgeving te verwerken. De Java applets waren hier het uiteindelijke resultaat van. De daaropvolgende generatie van Java gaf de mogelijkheid om zaken aan de Server-zijde uit te voeren in de vorm van Java Servlets, Java Enterprise Beans en Java Server Pages [Wik07b]. Deze laatste werd oorspronkelijk ontwikkeld als alternatief voor ASP (Active Server Pages) van Microsoft. Wat is JSP JSP of Java Server Pages is een onderdeel van de J2EE-standaard (Java 2 Enterprise Edition) afkomstig van Sun Microsystems. Het wordt gebruikt om dynamisch HTML, XML e.d. te verwerken en dit op basis van statische en dynamische elementen. Dit gebeurt door Java-code en bepaalde voorgedefinieerde acties in de statische inhoud op te nemen. Bij JSP worden aan de statische inhoud XML-tags toegevoegd. Deze worden JSP-actions genoemd en kunnen worden gebundeld in een JSP tag library, een verzameling van acties die gebruikt kunnen worden om een webserver van extra functionaliteit te voorzien. De belangrijkste kenmerken van JSP zijn: - JSP ondersteunt zowel script- als element-gebaseerde dynamische inhoud; - JSP pagina s zijn gecompileerd voor efficiënte server verwerking; - JSP kan gebruikt worden in combinatie met servlets 3 ; 3 Een servlet is een in Java geschreven programma dat binnen een J2EE-webcontainer op een server draait en die gebruik maakt van een aantal diensten die door de webcontainer worden aangeboden. 7

13 Daarbuiten kent JSP nog een aantal voordelen [Ber03]: - Het is een specificatie, geen product. Dit betekent dat leveranciers met elkaar kunnen concurreren, wat dan weer resulteert in meer mogelijkheden en een grotere kwaliteit; - JSP is een onderdeel binnen J2EE, een compleet platform voor ondernemings toepassingen. Dit betekent dan ook dat JSP een aandeel inneemt in zowel simpele toepassingen tot meer ingewikkeldere. -63YV3+3 Als we kijken naar wat er allemaal qua vergelijkingen rond JSP en PHP geschreven is geweest [Bla07], kunnen we stellen dat de gegeven opmerkingen zeer uiteenlopend zijn. Afhankelijk van de voorgeschiedenis die de gebruiker heeft, zal hij meer de voorkeur geven aan het ene of aan het andere. Een belangrijk item dat vaak aan bod komt, is het feit dat PHP [Php07, Wik07d] open source is waardoor bedrijven er kritischer tegenover staan en geneigd zijn er minder vertrouwen in te tonen. Ook de reeds bestaande infrastructuur is van groot belang. De meeste bedrijven bouwen liever verder op de codes en middelen waar ze al over beschikken, zonder al te veel investeringen te moeten verrichten. In de meeste gevallen raadt men voor kleine projecten PHP aan, terwijl bij grotere projecten de voorkeur dan weer naar JSP uitgaat. Wij hebben gebruik gemaakt van JavaServer Pages omdat we vertrokken zijn van een JSP bestand dat ons werd aangereikt door de begeleider van ons eindwerk. De specifieke reden waarom JSP werd opgegeven is omdat Plato volledig onder JSP werkt waardoor een programma in jsp makkelijker binnen het geheel te implementeren zou zijn. Een ander argument is dat JavaServer Pages minder problemen heeft met SQL (Oracle) terwijl PHP dit probleem wel heeft. En als laatste kunnen we ook nog melden dat Java reeds tot onze bescheiden kennis behoort. 3URFPDLO Korte geschiedenis Procmail werd in 1990 uitgebracht door Stephen R. van den Berg [Pro07]. Het programma werkt enkel op Unix servers en systemen [Web07e] en wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt om spam uit de s die op de mail server toekomen te filteren en zodoende tegen te houden. 8

14 Wat is procmail Procmail is een Mail Delivery Agent (MDA), een programma dat inkomende s verwerkt volgens de regels die de gebruiker in het.procmailrc bestand gespecificeerd heeft [Wik07e]. Zo kan de gebruiker allerlei acties op de laten uitvoeren op basis van de gegevens in de (zender, bestemmeling, onderwerp, grootte , soort bijlage, ). s afkomstig van bepaalde personen kunnen bijvoorbeeld gedeletet of in verschillende folders ondergebracht worden. Over het algemeen wordt Procmail opgeroepen door de Mail Transfer Agent (MTA) die de e- mails ontvangt. In dit geval is dit Sendmail, dat doorgaans als standaard MTA staat ingesteld op Unix systemen en heel populair is [Wik07f], wat direct ook de populariteit van Procmail zelf verklaart. Want hoewel MTA s zelf ook kunnen optreden als MDA, beschikken ze niet over dezelfde functionaliteit. 64/ Korte geschiedenis De originele versie van SQL [W3s07, Wik07g], SEQUEL (Structured English Query Language), werd in 1974 ontwikkeld door een onderzoekscentrum van IBM. SQL was oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel voor businessmanagers, om bedrijfsgegevens te analyseren maar bleek van de gebruiker een te complete kennis van de databank te verwachten. Tegenwoordig wordt SQL nog enkel via applicaties gebruikt om een databank te raadplegen. Wat is SQL SQL of Structured Query Language is door ANSI/ISO erkend als standaardtaal voor een relationeel database management systeem (DBMS). Het is gebaseerd op de relationele algebra en wordt gebruikt om gegevens uit een relationele databank op te vragen en/of aan te passen. Als een gebruiker een bepaalde actie op het DBMS wil uitvoeren, moet die gebruiker een of meerdere queries (opdrachten) formuleren in SQL en deze door middel van een applicatie naar het systeem versturen. Vervolgens voert de DBMS de queries uit, en stuurt eventueel nog een aantal gegevens terug. De simpelste en vaakst voorkomende query is SELECT veld FROM tabel. 9

15 $SSOLFDWLH In dit hoofdstuk wordt de werking van de ontwikkelde applicatie uitgelegd, waarbij elk onderdeel ervan op zijn beurt besproken wordt. Het eerste onderdeel dat aan bod komt, is het programma dat uitgevoerd wordt als er een e- mail op mail.elis.ugent.be toekomt. Het haalt bepaalde gegevens of meta-info uit de , verwerkt ze en slaat ze op in een databank terwijl de en eventuele bijlagen op een bestandssysteem terechtkomen. Als er adressen in de header worden aangetroffen die noch in LDAP, noch in de tabel met aliassen (niet-ugent adressen) voorkomen, wordt er een met een hyperlink naar het tweede deel van de applicatie, naar de zender van de originele verstuurd. Het tweede onderdeel is een webtoepassing die de mogelijkheid aan de zender van de originele geeft om een link te leggen tussen een niet-ugent adres en een UGent adres via de hierboven reeds vermelde hyperlink, waarna het paar in de tabel met aliassen wordt opgeslagen en elk voorkomen van de alias in de databank met metainfo wordt vervangen door het overeenkomstige UGent-adres. Het derde onderdeel is het belangrijkste deel. Het is een website die door een gebruiker kan aangewend worden om meta-info uit de databank en s en eventuele bijlagen uit het bestandssysteem op te vragen, door een naam in te geven waarop gezocht moet worden in de adressen in de headers. Daarbij kunnen de meta-info en s afgeprint worden, kan de volgorde waarin de meta-info wordt weergegeven, aangepast worden en kan er verder gefilterd worden op of g d worden naar het gekozen adres. 10

16 9HUZHUNHQJHJHYHQVYDQGHLQNRPHQGHHPDLOV )LJXXUVFKHPDZHUNLQJHHUVWHSURJUDPPD Als een toekomt op de mail server kijkt Sendmail automatisch in de home-directory van de ontvanger of er een.procmailrc bestand aanwezig is. Zo ja, worden de instructies in dat bestand op de uitgevoerd, zo nee, wordt de op de mail server gelaten en aan de Mail User Agent (MUA) van de ontvanger gegeven als deze op de server inlogt. In dit geval worden s die op mail.elis.ugent.be aankomen en voor bestemd zijn door Sendmail doorgestuurd naar de mail server SD90MAC.elis.ugent.be (zie figuur 1). Daar kijkt Sendmail in de home-directory van dossier of er een.procmailrc bestand aanwezig is, waarna het bestand hieronder wordt uitgevoerd Procmail -.procmailrc 9(5%26( RQ 0$,/',5 +20(PDLO /2*),/( 0$,/',5ORJ 68%-(&7 CIRUPDLO[6XEMHFWC )520 CIRUPDLOUW[7RC 72 CIRUPDLO[7RC && CIRUPDLO[&FC 11

17 _apdloyhuzhunvk) %-(&7&& Wanneer er fouten optreden tijdens de uitvoering van een programma, is het handig als je over de mogelijkheid beschikt om een duidelijke foutmelding en bijkomende informatie te krijgen. In procmail [Van97] is deze optie voorzien, door een samenspel van verbose en logfile. De variabele verbose moet gelijkgesteld worden aan on of yes om een uitgebreid verslag te verzekeren van alle door het programma uitgevoerde acties. Dat verslag wordt opgeslagen in het bestand dat na logfile wordt gespecificeerd. Hierin staan dus alle fout- en andere meldingen gegeven door procmail of programma s die door procmail werden opgeroepen, met daarbij korte beschrijvingen van de verwerkte s (afzender, datum en uur, onderwerp, folder waarin de werd ondergebracht en grootte in bytes). Deze beschrijvingen worden altijd gegenereerd, ook als er een fout optreedt tijdens de verwerking door het programma, tenzij een variabele logabstract gedefinieerd en gelijkgesteld wordt aan no (geen beschrijvingen meer) of all (enkel een beschrijving als verwerking correct werd uitgevoerd). De komt daarna terecht in de directory die door maildir wordt vastgelegd. Het programma maakt gebruik van formail, een filter in procmail die onder andere kan ingezet worden voor simpele bewerkingen op de header (vandaar ook -x gevolgd door een headerveld, waardoor de inhoud van het betreffende veld wordt opgevraagd) [Van96]. Zodoende haalt formail het onderwerp, de afzender en bestemmelingen in het to- en cc-veld uit de waarna ze aan het shell script verwerk.sh worden doorgegeven. Het merendeel van die gegevens staat tussen dubbele aanhalingstekens om de variabele waartoe ze behoren, af te bakenen, aangezien er in die variabelen spaties kunnen voorkomen en er daardoor verwarring zou kunnen ontstaan over welke woorden bij welke variabele horen. Het cc-veld wordt als laatste doorgegeven omdat de mogelijkheid bestaat dat dit veld leeg is. Mocht het bijvoorbeeld leeg zijn en voor de variabele onderwerp staan, dan zou de inhoud van de variabele onderwerp door het shell script gezien worden als de inhoud van de variabele cc. 12

18 Omdat het programma in zijn totaliteit telkens met maar een per keer mag bezig zijn, wordt :0 (dat aanduidt dat een sorteer- of filterregel volgt) gevolgd door een tweede :. Hierdoor wordt het volledige programma gelockt (zowel het procmail programma als alle opgeroepen programma s zoals in dit geval bash en daarna java). Dit voorkomt dat twee e- mails die kort na elkaar arriveren elkaars verwerking storen aangezien de tweede in een wachtrij komt te staan totdat het programma klaar is met de eerste Bash verwerk.sh Het shell script verwerk.sh, dat onze begeleider ons aanreikte, staat in voor de verdere verwerking van de zelf. Eerst worden de header, body en bijlagen uit de gehaald en met behulp van ext3 voorlopig opgeslagen als mail.header, mail.body en mail.attach-, dit in de home-directory van de gebruiker, in dit geval dossier. Ook wordt de in zijn geheel bewaard en de grootte van de in bytes bepaald, waarna het java programma Verwerk.java wordt opgeroepen. Aan die oproep worden de gegevens toegevoegd die eerder via het procmail programma werden doorgegeven, samen met de grootte. Nadat die gegevens door het java programma verwerkt werden, en vervolgens in de centrale databank werden opgeslagen, vervangt een ander shell script het woord mail in de bestandsnamen mail.header, mail.body, etc. door de unieke id dat de databank bij het opslaan genereerde, zie hierna. Deze vervanging vindt plaats om het opvragen van de en eventuele bijlagen te vergemakkelijken, aangezien er in het bestandssysteem op bestandsnamen kan gezocht worden die beginnen met het id in kwestie Java Verwerk.java Dit programma verwerkt de doorgegeven zender, bestemmelingen, onderwerp en grootte voor de gegevens in de databank worden toegevoegd en het unieke id terug aan het reeds besproken shell script wordt gegeven. Er wordt eerst nagegaan of er in het to- en cc-veld wel adressen aanwezig zijn, door te kijken of het bevat. Zo ja, wordt er aan de hand van het aantal komma s geteld hoeveel adressen het veld bevat, zo nee, wordt een boolean op false gezet zodat het veld niet verder verwerkt wordt. 13

19 Daarna worden alle adressen bij elkaar gevoegd, waarna ze één voor één overlopen worden. Tekens die niet in het adres behoren te staan zoals <, >, die soms gebruikt worden, gevolgd door de mailinglist waarop de persoon ingeschreven is - worden eruit gefilterd. Hierna checkt het programma of er ugent.be in het adres voorkomt. Als dat het geval is, wordt er voor gezorgd dat er enkel ugent.be na het apenstaartje komt, wordt bijvoorbeeld vervangen door anders zal het adres in de volgende stap niet door LDAP herkend worden. wordt eruit gefilterd, waarna de overige UGent e- mailadressen in LDAP worden opgezocht, om te verifiëren of geldige UGent adressen werden opgegeven. Als de zoekopdracht geen resultaat terug geeft, of als er geen ugent.be in het adres aanwezig is, wordt in de tabel met aliassen gekeken of het adres reeds toegevoegd werd en wordt het adres eventueel vervangen door het overeenkomstige UGent adres. Hieronder vindt u een voorbeeld van de tabel met aliassen. $/,$6 8*(17 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GLGL#KRWPDLOFRP GLGLHUGXULQFN#XJHQWEH HULNDSUDHW#JPDLOFRPHULNDSUDHW#XJHQWEH HULNDSUDHW#VN\QHWEHHULNDSUDHW#XJHQWEH Als er adressen in de header van de voorkomen die niet in LDAP en niet in de tabel met aliassen te vinden zijn, wordt er een naar de oorspronkelijke zender verstuurd met daarin de vraag om de onbekende adressen te linken aan UGent adressen. Het programma verantwoordelijk voor het tot stand brengen van deze link wordt in 3.2 besproken. Na deze verwerking worden de adressen weer aan de verschillende variabelen toegekend, met behulp van de eerder ingestelde tellers. Vervolgens worden ze met behulp van een sql-commando in de tabel geplaatst, tezamen met een uniek id, een letter die aanduidt of er onbekende adressen in de header van de werden aangetroffen, en de datum en tijd waarop de invoeging in de tabel gebeurde. Een voorbeeld van deze tabel vindt u op de volgende pagina. 14

20 )520B72B68%-(&7&&B,''$7(B2.6,=(B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HULNDSUDHW#JPDLOFRPNRHQGHERVVFKHUH#XJHQWEH(QNHOHGRFXPHQWHQ 1 HULNDSUDHW#JPDLOFRPULQLYHUSUDHW#XJHQWEHWHVW1 HULNDSUDHW#JPDLOFRPPLFKLHOURQVVH#XJHQWEH9UDDJLYPVFULSWLH 1 HULNDSUDHW#JPDLOFRPMHQVYDQSUDHW#XJHQWEHJH]RQGKHLGV]RUJHQ 1 Ten slotte wordt het hoogste id na de toevoeging opgevraagd (aangezien de id s telkens met 1 vermeerderen) waarna de , header, body en attachments op de harde schijf van de gebruiker dossier worden opgeslagen, met in de bestandsnaam het woord mail vervangen door het id. 15

21 /LQNHQYDQppQRIPHHUGHUHRQEHNHQGHHPDLODGUHVVHQ Zoals in reeds kort vermeld wordt, stuurt het java programma een naar de zender als er tijdens de analyse van de adressen worden aangetroffen die noch in LDAP noch in de tabel met aliassen voorkomen. Hierin wordt de titel van de onderzochte vermeld, en wordt aan de zender ervan gevraagd een link te volgen. Een voorbeeld van zo n vindt u hieronder. )LJXXUHPDLOJHVWXXUGGRRUµ9HUZHUNMDYD JSP linkmail.jsp ( linkmail1.jsp en opzoeken_frame3.jsp?id ) Bij het aanklikken van de link, wordt linkmail.jsp geopend, een webpagina die opgedeeld is in twee frames: linkmail1.jsp en opzoeken_frame3.jsp?id=. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van frames omdat het tweede frame een reeds bestaande pagina bevat en omdat de code ervan anders letterlijk zou moeten overgenomen worden om een nieuwe pagina te creëren, met daarboven slechts enkele toevoegingen van tekst, wat ons overbodig lijkt. In het eerste frame wordt een korte verduidelijking gegeven van wat van de persoon verwacht wordt die de ontvangen heeft, namelijk op de onbekende adressen klikken die in het blauw zijn aangeduid, om deze daarna te kunnen linken aan een UGent e- mailadres. In het tweede frame bevindt zich de waarin de onbekende adressen werden aangetroffen. Voor meer uitleg over dit frame, zie 3.3, aangezien het ook als derde frame dient in het programma dat daarin besproken wordt. Het enige dat hier relevant is, is dat de onbekende adressen werden omgevormd tot hyperlinks naar link.jsp, een webpagina bestaande uit drie frames: link_frame1.jsp, link_frame2.jsp en link_frame3.jsp JSP link.jsp ( link_frame1.jsp, link_frame2.jsp en link_frame3.jsp ) Een voorbeeld van de webpagina is te vinden op de volgende pagina (figuur 3). Het eerste frame bevat twee velden. In het eerste veld staat het onbekende adres al ingevuld omdat het als variabele mail werd doorgegeven terwijl het tweede veld standaard van 16

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2

Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2 Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2 Bert Witte / Edwin Bom 2006 1 Inhoud Verbinding maken met de webinterface... 3 Hoe exporteer ik een overzicht naar Microsoft Excel... 5 Hoe krijg ik gedetailleerde

Nadere informatie

Handleiding Glimworm nieuwsbrief

Handleiding Glimworm nieuwsbrief Handleiding Glimworm nieuwsbrief Auteur: Marten Hoekstra Datum: 26 Mei 2005 Versie: 1.0 Dit document bevat vertrouwelijk informatie die niet voor anderen dan de relatie van Glimworm bedoeld is. Op alle

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Inform BVBA. Scarabee Handleiding Agenda

Inform BVBA. Scarabee Handleiding Agenda Inform BVBA Scarabee Handleiding Agenda Steven De Ryck Juni 2009 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Overzicht agenda s...4 2 Detailfiche agenda...5 2.1 Velden...5 2.2 Subforms...5 2.2.1 Alleen lezen...5 2.2.2

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Inleiding Als personeelslid of student aan de beschikt u over de mogelijkheid om 100 MB aan data centraal op onze servers te plaatsen.

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook

Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook versie: 30 januari 2012 Het snel terugvinden van automatisch gearchiveerde e-mails Handleiding MailStore Add-in voor Microsoft Outlook Pagina 1 van 13

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met E-mail samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per e-mail verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

In wat volgt bieden we u eerst meer informatie over de werking van de app. Daarna volgt meer informatie over de werking van de webapplicatie.

In wat volgt bieden we u eerst meer informatie over de werking van de app. Daarna volgt meer informatie over de werking van de webapplicatie. 1 Als gebruiker gaat u meldingen maken in naam van School X/Organisatie Y. Hiervoor dient u zich eerst te registreren. U surft naar www.route2school.be en klikt op de knop Registreren. Op het volgende

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup Rhino: Back-up maken Wij als gebruikers berokkenen zelf de meeste schade aan onze PC s. Niet virussen of trojans. We wissen ongewild bestanden en maken fouten met software. Ook een hardwarestoring kan

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM 1 Hoe inloggen op Smartschool? 1: Om in te loggen surf je naar https://piustien.smartschool.be. De gebruikersnaam (voornaam.achternaam van je zoon/dochter) en het

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure  - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Bericht Creëren en versturen binnen Wes 4 U mail

Bericht Creëren en versturen binnen Wes 4 U mail Bericht Creëren en versturen binnen Wes 4 U mail Berichten maken en versturen met Wes 4 U mail is simpel, doeltreffend en snel! Belangrijk is dat u reeds bent voorzien van een lijst met emailadressen van

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding SPAMFILTER

Handleiding SPAMFILTER Handleiding SPAMFILTER Auteur: Johan Mos, Toon Hopkoper Datum: 27 mei 2008 Versie: 1.2 Pagina 1 INLEIDING De e-mail filter van PROXSYS houdt ongewenste mails vast op haar server zodat uw e- mailbox vrij

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Portfolio Handleiding / faq

Portfolio Handleiding / faq Portfolio Handleiding / faq Wat is een portfolio? Waar vind ik het portfolio? Wat vind ik allemaal op mijn portfoliopagina? Hoe pas ik mijn introductietekst aan? Wat zijn portfoliomappen en portfolio-items?

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

voor de clubs

voor de clubs www.vyflink.be voor de clubs Jo Vandendriessche www.jvd-solutions.be 02-01-2008 V2 (wijzigingen ten op zichtte van V1 zijn aangebracht in het rood) Inhoud: 1. De inlog pagina...2 2. De ledenlijst...3 2.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie