28 e Jaargang Nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 e Jaargang Nummer 1 2012"

Transcriptie

1 1

2 28 e Jaargang Nummer Redactie: Boukje Sijens typwerk Marten Post opmaak Dorpsbelang eindred. Oplage 195 Voorwoord Wierumers, Voor u ligt de Fûke met hierin de uitnodiging voor de jaarvergadering op 7 maart a.s. en dus de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag. Een aantal van de punten in deze verslagen zullen dit jaar ook weer aan bod komen. Het jaarverslag geeft een duidelijk beeld van de zaken van het afgelopen jaar. De gevolgen van het huidige economische situatie/krimp maken dat de overheid steeds minder zaken wil/kan uitvoren. Het sleutelwoord is zelfwerkzaamheid. Bijvoorbeeld: parkeerplaatsen, jeu de boules baan, trailerhelling, etc. Dat dit niet altijd makkelijk te organiseren is mag duidelijk zijn. Velen van ons merken de druk binnen hun werkkring om met minder mensen meer werk te doen wat gemeenschapswerk niet makkelijker maakt. Het is helaas zo dat we na de jaarvergadering 3 bestuursleden tekort zullen komen. Er is door het dorpsbelang naar gestreefd om zoveel mogelijk vaste bewoning in het dorp te hebben en recreatiewoningen zoveel mogelijk te beperken. Dat dit nader bekeken moet worden gezien het huizenaanbod wordt waarschijnlijk. De gemeente heeft hieromtrent een enquête gestart. Ons standpunt is kort gezegd dat we een vinger in de pap willen hebben bij het verstrekken van recreatie vergunningen. Dat huurhuizen voor starters belangrijk zijn is ons gebleken. Het aangekondigde beleid van Thûs Wonen is voor de kleine dorpen desastreus en volgens ons in strijd met hun taakstelling. De school is helaas gesloten. Het dorpsbelang heeft met de gemeente en belangstellenden gesproken. Hieruit is uiteindelijk het idee ontstaan dat een zorgbestemming een goede keuze kan zijn en wellicht economisch haalbaar is. Dit is alleen haalbaar met een inzet van de gemeente, zorgfondsen en particulier initiatief die dit allemaal bij elkaar moeten brengen. Binnen onze mogelijkheden ondersteunen we dit. De AED hangt en er is een cursus gegeven. Dank aan allen die dit met werk en giften hebben mogelijk gemaakt. In april willen we een vervolgcursus geven van twee avonden om de puntjes op de i te zetten. De bedoeling is om met deze mensen en mensen die BHV bevoegd zijn een SMS netwerk op te zetten. In geval van nood (112) worden deze personen in de buurt van Wierum gealarmeerd. Dus meldt u aan. We zijn zeer verheugd dat er een activiteitencommissie gevormd is en we zijn onder de indruk van de agenda die zij hebben opgesteld. We kijken uit naar wat er allemaal gaat gebeuren. Op naar een mooie lente! Onno Dijkstra Kopij voor de Fûke kunt u sturen naar 1

3 Vereniging voor Dorpsbelang Wierum Thomas Jellesstrjitte VB Wierum tel: Algemene Leden- en Jaarvergadering Geachte leden en genodigden, Bij deze nodigt het bestuur van de Verenging voor Dorpsbelang Wierum u uit tot het bijwonen van haar jaarlijkse algemene leden vergadering. De vergadering zal worden gehouden op woensdag 7 maart a.s. om uur in Dorpshuis "De Pipenâle" te Wierum. Deze avond zal er volgens onderstaande agenda worden gewerkt Opening en welkom. 2. Mededelingen. 3. Notulen jaarvergadering Jaarverslag Financieel verslag. - verslag van de kascommissie. - verkiezing kascommissie. 6. Bestemming schoolgebouw. 7. Pauze. 8. Presentatie Studio Mauronne. 9. Krimp. 10. Bestuursverkiezing. - aftredend en niet herkiesbaar: Menze Prins en Annette Koopmans Kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen tot twee dagen voor de vergadering. 11. Rondvraag. 12. Sluiting 2

4 Notulen van de algemene ledenvergadering van dorpsbelang Wierum gehouden op 16 februari Aanwezig 25 leden, 4 bestuursleden, mevr. Ina Witteveen ( dorpen en wijkencoördinator) en 3 afgevaardigden van de fracties VVD, CDA en FNP. Met kennisgeving afwezig; Luus Ploeg en Menze Prins ( beide bestuurslid), mevr. Japke kroes ( wijkagente) en de leden van de ABD. Opening; De vergadering wordt geopend door de voorzitter middels het welkom heten van alle aanwezigen. Mededelingen; Er wordt een extra punt aan de agenda toegevoegd. Punt 4a; krimp. Notulen jaarvergadering 2011; Sluiting van de school; Aangegeven wordt dat hier wel het nodige aan is gedaan om de school niet hoeven te sluiten. Verder geen opmerkingen. Jaarverslag; Er is een vraag wat betreft het werkbezoek. Deze staat in het voorjaar gepland. Bewoners kunnen punten aandragen welke tijdens dit bezoek aan de orde worden gebracht. Het punt hondenpoep wordt aangedragen. Wat kunnen we hier aan doen? Bordjes plaatsen? We zullen het meenemen tijdens het werkbezoek. Extra punt o.a: Krimp en Leefbaarheid Wonen Onderwijs Kerkelijk leven Kleine winkels Bereikbaarheid (openbaar vervoer schoolbus) centrale as rekening rijden > niet voor de buiten gebieden Voorzieningen ICT voorzieningen Financieel verslag; Theo geeft aan dit nog niet klaar te hebben. Voorstel is om bij de bewoners van Wierum een inleg vel te plaatsen in de eerstvolgende Fûke, mensen kunnen dan ook vragen stellen. Omdat dit punt niet is behandeld tijdens de vergadering is er toen ook geen nieuwe kascommissie gekozen. Na de vergadering is dit wel gebeurd. De kascommissie wordt bedankt. Kornelis Yntema neemt na twee jaar afscheid van de commissie en Sandra Luijks meldt zich aan om dit over te nemen. Financieel verslag feestcommissie; Bauke Damstra geeft een korte uitleg hierover. Er staat een tekortkoming op, dit zit hem in dat er voorheen 2 avonden een artiest was en de laatste keer waren dat 3 avonden. PAUZE ( tijdens de pauze vertrekken de afgevaardigden van de politieke partijen) 3

5 Bestuursverkiezing; Pieter Fedde wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt een VVV bon aangeboden. Karel Hermsen geeft aan wel interesse te hebben en wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering. Er komt nog een opmerking uit de zaal of het ook een idee is om eens een stukje in de Fûke te schrijven over wat het dorpsbelang zoal doet het gehele jaar. Dhr v/d Merk; Dhr v/d Merk wordt welkom geheten. Hij geeft uitleg en informatie rondom het AED apparaat. We kunnen horen dat het apparaat precies zegt wat er moet gebeuren/ wat je moet doen. Er is inmiddels een AED apparaat door het dorpsbelang aangeschaft en zal komen te hangen bij het café. Dit betreft een totaal pakket. Dit houdt in dat hierbij een training zit die kan worden gevolgd wie hier belangstelling voor heeft. Ook zit hier een onderhoudscontract bij. Om gebruikt te kunnen maken van het AED apparaat is het handig om een cursus reanimeren te volgen, want het één kan niet zonder het ander. In de zaal wordt gevraagd of hier draagvlak voor is. Dit is er ruimschots. Er wordt afgesproken om huis aan huis een briefje te sturen met hierin de vraag of men een cursus reanimeren wil volgen. Een jaarlijkse herhaling is wel wenselijk. Ook voor een eigen financiële bijdrage is draagvlak. De kosten zullen tussen de 15, / 20, euro liggen. Dhr. Karel Hermsen geeft aan om de jaarlijkse opfriscursus wel te willen geven. Een aantal mensen uit de zaal geven aan al een BHV cursus te volgen. Rondvraag; Van mevr. Kalloo en mevr. Faas is er een brief binnengekomen bij het bestuur. Zij geven aan dat ze graag willen dat er fiets en wandelpaden rondom Wierum komen. De gemeente geeft aan dat hier geen geld voor is. Ook is voor dit voorstel weinig draagvlak uit de zaal. Ook voor een honden uitlaatrenveld is weinig draagvlak. Ook komt de schapenpoep langs de zeedijk nog aan de orde, ook hier kan niets aan worden gedaan. Het wordt wel gewaardeerd dat zij initiatief nemen om wat te ondernemen. Mevr. Kalloo wil graag weten wat de kosten zijn voor het plaatsen van een advertentie in de Fûke. Deze vraag is via de mail al beantwoord. Vraag; Wanneer is de wijkagente in Wierum. Dit is ons ook niet echt bekend. Voor vragen kan het politiebureau gebeld worden of via het dorpsbelang kunnen vragen gesteld worden. Dorpsbelang zal deze dan doorgeven aan de wijkagente. Vraag/opmerking; de politieke partijen hebben zich niet laten horen tijdens de vergadering en zijn al in de pauze weggegaan. Dit laatste hebben zij aan het bestuur gevraagd en meegedeeld dat zij eerder zouden vertrekken. Ina Witteveen reageert op deze opmerking. Het is niet de bedoeling dat de politieke partijen discussies aangaan. Het is de bedoeling dat zij, wat er besproken wordt tijdens de vergadering wordt meegenomen / teruggekoppeld wordt naar hun eigen partij. Vraag; het onderwerp hondenpoep wordt aangekaart. Misschien een stukje in de Fûke plaatsen? Hondenbezitters moeten zelf zo verantwoordelijk zijn om hun hond(en) niet in het dorp te laten poepen. Opmerking; De waardering wordt uitgesproken naar de jeugd hoe het is gegaan tijdens oud/nieuw. Opmerking; Wijkbeheer kan voor allerhande klusjes worden gebeld. Vb. lantaarnpaal stuk, scheve stoeptegels, gat in de weg etc. Sluiting; Nadat er geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering en wenst, na ieder bedankt te hebben voor hun komst, wel thuis. 4

6 Jaarverslag seizoen 2011 Bestuurlijk; Dit jaar zijn een aantal mensen persoonlijk gevraagd om ons bestuur te komen versterken. Helaas is dit tot nu toe niet gelukt. Aangezien Menze ( bestuurslid) en Annette ( secretaris) binnenkort ook het bestuur verlaten wordt het voor de overgebleven bestuurleden een hele opgave. Zij zullen hier versterking bij moeten hebben. Denk er over na. Gemeente; De nodige gesprekken zijn dit jaar weer met de gemeente gevoerd. Onderwerpen van gesprek waren onder andere; huizenbouw, bestemming schoolgebouw, extra parkeerplekken en de krimp in de regio. Werkbezoek; Op 1 april heeft het werkbezoek plaatsgevonden. Deze ochtend is er onder andere gesproken over; De krimp; de gemeente is bezig met het vaststellen van een discussienotie Leefbaarheid en Wonen. Een aantal avonden met de dorpen om gezamenlijk te kijken naar oplossingen zijn hiervoor georganiseerd. Huurhuizen; graag zien we dat er meer huurhuizen komen in Wierum. Het kopen van een huis wordt alleen maar lastiger in deze tijd en er is behoefte aan huurhuizen. De woningcorporatie werkt hier echter niet aan mee. Het college is hierover in gesprek met de woningcorporatie. Bestemming schoolgebouw; besloten wordt dat het dorpsbelang zelf bij de bewoners inventariseert wat de mogelijkheden en wensen zijn. Intussen zijn er drie voorstellen naar voren gebracht. Hierover is men nog in gesprek. Extra parkeerplekken Iniastraat en Th. Jellesstraat. Hier is behoefte aan extra parkeerruimte. Auto s worden nu vaak in het gras geparkeerd. Riolering Iniastraat. Buitendijks gebied Bouwlokatie Januari; Aan het begin van het jaar zijn we uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De jaarwisseling is rustig verlopen, geen vernielingen etc. Hiervoor onze complimenten. Op 24 januari was er de eerste informatie avond van de gemeente over de krimp in de regio. Een viertal bestuursleden van het Dorpsbelang en st. Dorpshuis zijn hier heen geweest. Februari; Op 16 februari staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Dhr. v/d merk geeft uitleg over het AED apparaat en er wordt gekeken of er draagvlak is voor een eventuele cursus. Deze is er. Het AED apparaat is reeds aangeschaft. Er worden brieven naar de ondernemers in Wierum gestuurd voor een financiële bijdrage voor het AED apparaat. Een aantal hebben hier positief op gereageerd. Onze hartelijke dank hiervoor. Maart; Een informatieavond over de centrale as wordt door bestuursleden bijgewoond. Deze heeft een informatief karakter. April; Op 1 april is het werkbezoek geweest. Zie boven. Mei; Tijdens de pinksterdagen wordt de jaarlijkse puzzeltocht georganiseerd. Er hebben 31 deelnemers meegedaan. Zeer zeker geslaagd. Het kaatsseizoen is gestart op Koninginnedag met de Dorpsbelang partij. Juni/juli; Doordat het weer deze zomer niet echt meewerkte zijn er wat minder activiteiten georganiseerd dan vorige jaren. De viswedstrijd heeft plaatsgevonden evenals het baltippen. Het schelpenpaadje is voorzien van nieuwe schelpen. Het idee om op het sportveld een jeu de boule baan te realiseren wordt onderzocht. Hier zijn we nog mee bezig. Augustus; Het logo van de school ligt, in overleg met st. Dorpshuis op de zolder van het dorpshuis. Na een oproep in de Fûke over een eventuele bestemming voor het schoolgebouw zijn er drie ideeën naar voren gekomen. Hier is in overleg met de betrokkenen over gesproken. Zijn we nog mee bezig. 5

7 De st. Visser Logterman heeft een bedrag van ruim 950,00 euro geschonken voor de aanschaf van het AED apparaat. Hartelijk dank hiervoor. Op 20 augustus stond de jaarlijkse bbq gepland. Hieraan vooraf was er het pearke keatsen en voor de kinderen was er een luchtkussen. Zeer geslaagde dag geworden. September; Er is een gesprek geweest met wethouder v/d Ploeg en dhr. Dijkstra over de huizenbouw in Wierum. Conclusie was dat Wierum niet meer voor nieuwe huizenbouw in aanmerking komt omdat er een aantal nieuwe regels zijn bijgekomen. Zoals; er moet voldoende vraag naar zijn, en er staan teveel huizen leeg in Wierum. De gemeente is gestart met het project beschermde dorpsgezichten. De bedoeling is om een dorpsontwikkelingsmaatschappij op te richten die verpauperde panden aan zal kopen en deze na renovatie weer zal verkopen. In Holwerd wordt hiermee gestart. Wanneer dit goed loopt zal dit ook in andere dorpen, waaronder Wierum doorgevoerd kunnen worden. De deelnemers voor de AED cursus zijn bekend. Totaal waren er 10 personen die zich hier voor hadden opgegeven. Acht hebben ook daadwerkelijk de cursus gevolgd. Oktober; we hebben een gesprek met dhr. J. Boersma, wethouder P. de Graaf en mevr. I Witteveen over het creëren van extra parkeerplakken op de Iniastraat en de th. Jellestraat. Op de Iniastraat zullen vijf extra plekken worden gemaakt en op de Th. Jellesstraat één. Wel zullen we dit zelf moeten gaan uitvoeren. De gemeente zal de materialen leveren. Staat gepland in het voorjaar. We zijn het niet eens met de nieuwe criteria van Thús Wonen. Zij willen gaan investeren in de grote dorpen en niet meer in de kleinere dorpen. Een brief hierover is gestuurd naar de gemeente. November; Marten Post geeft aan om na 11 jaar te willen stoppen met de opmaak van de Fûke. Erg spijtig, maar we willen hem hartelijk danken voor zijn inzet hiervoor. Een aantal mensen worden benaderd om dit over te nemen. Gelukkig wil Jetze Prins deze taak wel op zich nemen. Er worden enkele bewoners persoonlijk gevraagd om ons bestuur te komen versterken maar zij zien hiervan af. Op verzoek van de buurtagenten wordt er 1x in de drie maanden een overleg gepland met de dorpsbelangen, de dorpencoördinator en de wijkagent. Over en weer kan er worden gesproken over wat er leeft in het dorp. Het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Er wordt een nieuwe commissie in het leven geroepen en wel de Jeugd Activiteiten Commissie. Zij proberen iedere maand een activiteit te plannen voor de kinderen i.s.m. het dorpshuis en het dorpsbelang. De intocht van sinterklaas is goed verlopen. Vooraf stonden er diverse spelletjes op het programma. Hierna werden de sint en zijn pieten welkom geheten. Zeer geslaagde middag. December; Er worden huis aan huis briefjes bezorgd met de oproep om mee te lopen met de protestmars voor het behoud van de Sionsberg. Er zit weer een slot op de zoutbak. In de afgelopen winterperiode is door de gemeente geconstateerd dat de onbeheerde zoutbakken oneigenlijk werden gebruikt. De criteria voor het gebruik van de zoutbak hangen in de publikator en op diverse plaatsen in het dorp. Het AED apparaat hangt inmiddels aan de muur van het café. Een sticker zit op de deur. Er zijn dit jaar drie Fûkes uitgegeven. Tenslotte; Als bestuur willen we een ieder bedanken voor de inzet het afgelopen jaar in het belang van de inwoners, en hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. ************************************** 6

8 A ED Een aantal dorpsbewoners hebben de cursus gevolgd om de AED te bedienen. Dit was zeer leerzaam en hopelijk hoeven we het in de praktijk niet te gebruiken. Maar we zijn er klaar voor. Naar aanleiding hiervan rees het idee om een EHBO cursus te volgen. Dhr vd Merk, die deze AED cursus gaf, geeft diverse veiligheidscursussen waaronder ook EHBO. Hij is bereid deze in Wierum te geven. In 2 avonden worden de belangrijkste dingen, op EHBO betrekking hebbende, gegeven. Hiervoor ontvangt men een certificaat. De kosten zijn 40 per persoon. Datums in overleg. Zijn er dorpsgenoten die hieraan mee willen doen dan kunnen die zich melden bij het dorpsbelang. Via de mail of persoonlijk. Graag wel spoedig want dan kunnen we binnenkort een datum vaststellen. Van harte aanbevolen. Namens dorpsbelang, Theo Posthumus N IEUWE BODE. Enkele maanden geleden werden wij door onze bode mevr. Jetske Reitsma geïnformeerd dat zij per 1 maart 2012 wilde stoppen met haar werk. Hoewel ons dit zeer spijt hebben wij respect voor haar keuze. Jetske is bijna 10 jaar lang bode geweest van begrafenisver. de Laatste Eer. Als vereniging kunnen we natuurlijk niet zonder bode, dus moesten wij op zoek naar een vervanger. Enkele namen passeerden de revue en we besloten direct maar te gaan bellen met de eerste naam op het lijstje en dit leidde na kort overleg tot een overeenstemming. De nieuwe bode is mevr. Marjanna Zeilinga. Zoals gezegd willen we per 1maart gebruik maken van haar diensten. De bode is te bereiken op telefoonnummer of via de vereniging. Voor meer informatie: G EDICHTEN Eenzaam eendje Een eenzaam eendje zat alleen in een boom. Het eenzame eendje vond alleen zijn gewoon. Nooit had het eendje een eendje gekend, Dat in zijn eentje op een tak zitten ook was gewend. Tot het eendje een eendje in zijn eentje ontmoette, en het eendje het eendje in zijn eentje begroette. Een enkel knuffeltje. Eentje, héél even. En vanaf toen zijn de eendjes een tweetje gebleven. Ik ben wie ik zijn wil Ik ben niet perfect, En ook niet volmaakt. Ik ben gewoon mezelf, En echt niet gemaakt. Ik geloof in mezelf, En ook in mijn doel. Ik zal ervoor vechten, En weet wat ik bedoel. Ik verover de stappen, En sta waar ik wil gaan. Ik verdiep me even goed, En zal voorop blijven staan. Luister naar je hart Luister, luister eens goed, het is het stemmetje diep in je hart. Het let op wat je zegt en wat je doet. Luister, luister eens goed, het is het stemmetje diep in je hart. Het geeft je kracht, het geeft je moed. Luister, luister eens goed, het is het stemmetje diep in je hart. Het zegt: wees dapper, wees goed. Luister, luister eens goed, Naar dat stemmetje diep in je hart. 7

9 Jeugd Activiteiten Agenda 2012 Maand Activiteit Samenwerking Februari Disco, voor groep 1 t/m 8 Dorpshuis/Zero Maart Knutselen voor Pasen Dorpshuis April Paaseieren zoeken met de paashaas Dorpsbelang Mei Garage spellen, in elke garage een spel Dorpsbelang/Zero Juni Zomerspelen, Slik-sleeën, waterpret etc. Dorpsbelang/Zero Juli Dropping Jong en Oud Dorpsbelang/Zero Augustus Spijkerdorp, laatste week zomervakantie Dorpsbelang/Zero September Vossenjacht Dorpsbelang Oktober Knutselen lampionnen Dorpshuis November Lampionnentocht Dorpshuis December Knutselen kerst Dorpshuis Vrijwilligers Bij sommige grote activiteiten hebben wij vrijwilligers nodig. U kunt zich aanmelden hiervoor bij de voorzitter. Ideeënbus U als ouder en uw kind kunnen ook ideeën bij ons inleveren, dit kunt u gewoon per mail doen. Het Team Ingrid Zittema Sjoukje Visser Klaaske Jansma Jeanette Cuperus Voorzitter Agendabeheer Penningmeester Notulist/Secretaresse Opgave Drie weken voor de activiteit krijgt u een briefje in de bus waar in staat wat voor activiteit er wordt georganiseerd. Als uw kind mee wilt doen kunt u dit kenbaar maken door: - - opgave bij Sjoukje Visser (telefonisch of mondeling) Bij te weinig animo kunnen wij de activiteit aflassen. Wij hopen er een groot succes van te maken, samen met uw hulp. Vragen/opmerkingen, dan horen wij dit graag. Groetjes Jeugd Activiteiten Commissie 8

10 Knutselactiviteit voor de kinderen Zo, het jaar 2012 is dan begonnen en wij hebben onze eerste knutselactiviteit ook gehad. Totaal waren er 12 kinderen, super!! We hebben een vogelvoeder slinger gemaakt voor de vogels in de tuin. Drie kleine bloempotjes verven en versieren met servetten. Apennootjes aan een slinger maken, Vetbolletjes eraan hangen en ga zo maar door. Hieronder het resultaat. Monte heeft samen met zijn moeder deze creatie gemaakt. Erg mooi. Onze volgende knutselactiviteit is in Maart, dan is het rond Pasen dus het knutsel idee zal dan ook dit thema hebben. Iedereen krijgt van te voren een briefje in de bus en kan zich opgeven. Helaas waren er een paar kinderen niet gekomen bij de knutselactiviteit terwijl ze wel waren opgegeven. Omdat wij zelf de inkopen doen is het erg jammer dat de kinderen niet of laat worden afgemeld. Wilt u hier rekening mee houden. Afmelden dan graag ook een week voor de activiteit bij Sjoukje Visser. 9

11 Snelheid als probleem in verblijfsgebieden Sinds 2006 werken het politieteam Noordoost Fryslân, wegbeheerders en Veilig Verkeer Nederland samen in het project Team Subjectief. Subjectief staat hierbij voor de ervaren verkeersonveiligheid door direct betrokkenen, dus bewoners en/of gebruikers van de weg. Het project richt zich op wegen waar een maximum snelheid geldt van 30 of 60 kilometer per uur. Deze wegen zijn in eerste instantie bedoeld om prettig te kunnen verblijven, voor mensen die in het gebied wonen of werken en die veilig gebruik willen maken van deze wegen, of het nu lopend, fietsend, spelend of autorijdend is. Verblijfsgebieden dienen kwaliteit voor de bewoners te bieden. De verkeersfunctie is op deze wegen dus ondergeschikt. Veel van deze wegen worden toch gebruikt door sluipverkeer en dat wordt een probleem als de snelheid van dit verkeer te hoog ligt. Maar ook bewoners zelf rijden vaak (onbewust) te hard. Hoge snelheden hebben een zeer negatief effect op de leefbaarheid. Dit is niet altijd in cijfers uit te drukken, maar zowel de politie, wegbeheerder als Veilig Verkeer Nederland vinden het belangrijk dat klachten van burgers, als het gaat om verkeersveiligheid, serieus worden genomen. Team Subjectief Graag wijzen wij u als bestuur van Dorpsbelangen op de mogelijkheid melding te doen van te hoge snelheden op 30 en 60 kilometerwegen. Dat kan door individuele burgers, maar ook door bijvoorbeeld de secretaris van uw bestuur. Op kan de melder een profiel aan maken en de melding plaatsen. Belangrijk is dat onder toelichting vermeld wordt dat het gaat om een melding voor Team Subjectief, zodat de Meldpuntmedewerker deze melding gelijk door kan geven aan de collega die betrokken is bij het project Team Subjectief. Meldpunt Veilig Verkeer Het is belangrijk de melding in het digitale systeem te zetten. Het Meldpunt in deze vorm is nieuw. Veilig Verkeer Nederland werkt hierin samen met Via, een toonaangevend bedrijf dat wegbeheerders en andere beleidsmakers adviseert over duurzame mobiliteit. Met ingang van dit jaar wordt het Meldpunt landelijk beschikbaar voor alle burgers en instellingen die een verkeersonveilige situatie willen melden. Melders hebben ook zicht op meldingen van anderen in hun buurt en kunnen daar hun stem aan geven. Voor wegbeheerders, maar ook voor andere beleidsmakers en voor Veilig Verkeer Nederland is dit belangrijke informatie. Aanpak Na binnenkomst van de melding, wordt de straat beoordeeld op inrichting, worden metingen verricht en wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners. Is de inrichting in orde en worden er te hoge snelheden gemeten, dan volgt een periode van waarschuwen door de politie. In de lokale media wordt aandacht voor het probleem gevraagd. Vervolgens worden er bekeuringen uitgeschreven, waarbij de politie de bestuurder persoonlijk aanspreekt op zijn of haar gedrag. Is de inrichting van de weg niet in overeenstemming met de maximumsnelheid, dan is de wegbeheerder aan zet. Daarnaast kunnen bewoners met ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland in de eigen straat, wijk of dorp aandacht vragen voor onveilig verkeersgedrag door Buurtacties uit te voeren. In de praktijk blijkt dat door een betere bewustwording van de eigen rol en verantwoordelijkheid in het verkeer vaak al een positieve gedragsverandering tot stand komt. Als u nog vragen heeft, hoor ik dat graag. Met vriendelijke groet, Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân Margot Blaauw Projectleider

12 11

13 12

14 T RIGGERPOINT THERAPIE MYOFACIAAL PIJNSYNDROOM EN HET Bij Praktijkgezondheidszorg Noord Friesland wordt al geruime tijd Triggerpoint therapie gegeven. Deze behandeling wordt altijd toegepast wanneer de klachten daar aanleiding toe geven en is niet hetzelfde als Dry Needling omdat er niet met naalden geprikt wordt in de triggerpoints maar is een hands-on behandeling die zachtjes drukt en masseert. Triggerpoints ofwel NeuroMusculaire Triggerpoints zijn microverkrampingen in spieren die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of knoopjes. Triggerpoints werden al beschreven aan het eind van de 19e eeuw. Vanaf 1940 hebben de Amerikaanse artsen Travel en Simons baanbrekend werk verricht. Zij worden gezien als de grondleggers van de huidige kennis over myofasciale triggerpoints, rond 1940 werd deze term ingevoerd en verwijst myo naar de spier en faciaal naar de facia, het vlies dat om de spieren heen ligt en een rol speelt bij het afleiden van klachten naar een andere plek in het lichaam. Triggerpoints zijn de meest voorkomende oorzaak van pijnklachten in het menselijk lichaam, (een mens heeft ongeveer 640 spieren). Ze ontstaan door ongunstig gebruik van spieren, om wat voor reden dan ook. Hierbij valt te denken aan overbelasting of een ongeluk, maar ook onderbelasting, (emotionele)stress of een slechte voeding. Het woord trigger uit triggerpoint komt voort uit het gegeven dat triggerpoints vaak symptomen (bijvoorbeeld pijn) produceren die elders gelegen zijn dan waar het triggerpoint zich bevindt. Deze uitstralende of afgeleide sensatie, wordt referred pain genoemd. Actieve triggerpoints zorgen vaak voor pijn en andere ongemakken op een andere plek dan waar de verkramping zich bevindt. Bijvoorbeeld het triggerpoint in de monnikskapspier (m.trapezius) is vaak de bron van hoofdpijn. Wanneer zo n triggerpoint vervolgens wordt geprovoceerd door er bijvoorbeeld op te duwen/drukken, zullen de elders gelegen symptomen worden getriggerd. In dit geval ontstaat of verergerd de hoofdpijn en ervaart men de herkenbare pijn. Dat alles ontstaat door een microverkramping. Zo n verkramping in het spierweefsel heeft o.a. tot gevolg dat er een lokaal zuurstoftekort ontstaat en dat deze spier stijver/verkort wordt. Dit resulteert weer in de aanmaak en opslag van talloze (afval) stoffen, welke op hun beurt weer een scala een klachten kunnen veroorzaken, tintelingen, koude lichaamsdelen, uitstralende pijn, spierstijfheid en beperkte bewegingsuitslag. Naast het deactiveren van triggerpoints, de spier zal ontspannen door een onwillekeurige samentrekking (segmentale reflex),die ervoor zorgt dat de spierstofwisseling gaat herstellen en de klachten zullen afnemen, is het zaak ook de oorzaak en onderhoudende factoren te achterhalen om de behandeling tot een blijvend succes te maken. Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen. Albertien Jongmans Zie de advertentie van Praktijk Gezondheidszorg elders in deze dorpskrant. C URSUS ENGELS Nog een aantal plaatsen vrij! Voor wie zijn of haar Engels op wil frissen! U leert zich gemakkelijker uit te drukken in het Engels onder diverse omstandigheden. We gaan ons dit seizoen bezig houden met alledaagse en minder alledaagse zaken als Familie, Vakantie, Verschillende culturen, enz. De docente is Anneke Smits. U kunt natuurlijk ook eerst eens komen kijken (proefles). U bent van harte welkom! Bij de maandagavondgroep van is er nog ruimte voor een aantal deelnemers. De cursus start op maandag 23 januari 2012, van uur, in Het Bolwerk, Oranjewal 28 in Dokkum. De kosten zijn 45,00 voor 10 lessen (excl. boek/ kopieën). Heeft u belangstelling voor deze cursus? Voor opgave kunt u bellen met de S.W. Het Bolwerk of mailen naar 13

15 S INTERKLAAS 2011 Vandaag 6 december, is Sinterklaas met zijn Pieten weer terug naar het warme Spanje... Door het slechte weer ( harde wind en regen), Jammer dat de Goede Sint zo snel vertrokken is... Hij had best veel last van zijn keel en daarom leek hem beter om alvast extra te gaan rusten voor de drukte van de pakjesavond. Hij is tenslotte ook niet zo jong meer... Wij wensen hem en zijn Pieten een fijn thuiskomst en hopen natuurlijk dat zij volgende jaar weer in Wierum zullen komen heeft hij dit jaar heel veel moeten werken om de pakjes / cadeautjes op tijd in de schoorstenen te bezorgen... Maar ik heb begrepen dat het hem en zijn Pieten uiteindelijk gelukt is om op tijd alles af te werken... HIJ heeft mij laten weten dat de ontvangst in Wierum weer SUPER en gezellig was. Ook dat hij gezien heeft dat vele kinderen op woensdag 23 november volop aan het knutselen zijn geweest om het Dorpshuis te versieren voor zijn komst. Wat hij heel mooi vond, waren de tekeningen en de vele verschillende gemaakte stoomboten. Hij heeft zelfs de Hoofdpiet gevraagd om een paar mee te nemen als voorbeeld voor zijn nieuwe boot die hij ooit wilt laten bouwen. Wel vond hij het jammer dat hij in het verkeerde dorp was aangekomen..., maar gelukkig waren een paar mensen zo goed geweest om de boot op de trailer te zetten en zo zorgen dat de Goede Sint en zijn Pieten toch in Wierum kon komen.. Hij vond dat zij een geweldige ontvangst met de muziek van Leo, alle kinderen en hun ouders gekregen hebben. Hij vond het ook heel erg leuk dat, voordat hij aankwam, alle kinderen gezellig mee gedaan hebben aan de diverse spellen. Wel vond hij jammer dat hij het zelf niet heeft gezien. Ook had hij het idee dat, er veel meer kinderen en dus ook veel meer cadeautjes waren om uit te delen dan het afgelopen jaar... Het kan ook wel zo zijn, aangezien er een paar baby's geboren zijn. Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor hun hulp voor, tijdens en na het bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Dit geldt ook voor de komst van alle kinderen en hun ouders. Wij, Bestuur van het Dorpshuis en Dorpsbelang, kijken tevreden terug op een mooi en geslaagd Sinterklaasfeest. Luus Ploeg Dorpsbelang Wierum B ILJART KAMPIOENSCHAP Zaterdag 14 januari werd voor de 26ste keer door biljartclub "de alle trije" te Wierum het jaarlijkse biljart kampioenschap georganiseerd. Ook dit jaar werd het een en ander weer mogelijk gemaakt door klusbedrijf H de Beer, café de Kalkman, H.J. Talma, dorpsbelang en het dorpshuis. Er had zich het toepasselijke aantal van 11 deelnemers aangemeld die na de loting de sportieve strijd aanbonden. De eerste ronde kende weinig verassende uitslagen. Dit in tegenstelling van de tweede ronde waar de kampioen van de afgelopen 2 jaar Monte Visser van de troon werd gestoten door zijn zoon 14

16 Tjeerd Visser die door zijn goede optreden door stroomde naar de halve finale. Hier moest Tjeerd het opnemen tegen Klaas Akkerman die in de tweede ronde Leo Smidt uitschakelde. Theo Posthumus deed wat hij moest doen, door Durk Post te verslaan in de tweede ronde en met een staand nummer door te gaan naar de finale. De halve finale tussen Tjeerd en klaas werd gewonnen door de goed spelende Tjeerd. Waardoor ook Tjeerd zich plaatste voor de finale van het Wierumer kampioenschap. De finale werd begonnen door Tjeerd die het afrollen gewonnen had. In het begin ging het mooi gelijk op. Maar halverwege de partij liep Tjeerd toch een beetje uit. Aan het eind van de partij kwam Theo toch nog aardig terug in de strijd maar kon hij niet voorkomen dat Tjeerd de spannende partij met winst afsloot, door in 37 beurten 50 caramboles te maken tegen 43 caramboles van Theo. De uitslag was als volgt: In de winnaars ronde 1ste: Tjeerd Visser. 2'de: Theo Posthumus. 3'de: Klaas Akkerman. In de verliezers ronde 1ste: Pieter Fedde v/d Zee. 2'de: Henk de Beer. 3'de: Pieter Rients Damstra. Kortste partij: 24 beurten Tjeerd Visser. Hoogste serie: 12 caramboles Henk de Beer. Tenslotte willen we de vrijwilligers van het dorpshuis bedanken voor hun inzet waardoor het een zeer geslaagde middag/avond is geworden. Gezelligheid! Dat staat voorop bij de jaarlijkse barbecue. Grote opkomst, lekker eten en veel lachen. Er is aandacht voor de rijvaardigheid. Henk van der Meulen, rijinstructeur bij auto- en motorrijschool Van der Veen uit Ternaard en lid van MK Waadriders, frist onze rijvaardigheid jaarlijks op met een rijvaardigheidstraining. Op vertoon van de ledenpas kun je gebruik maken van kortingen bij: Bernard Motoren in Dokkum Motoport in Leek KOBO Motoren in Drachten De contributie voor dit alles bedraagt slechts 15,- per jaar. Uitgebreide info lees je op: M OTERKLUP WAADRIDERS Sinds oktober 2004 heeft Noordoost Friesland zijn eigen motorclub. Met trots kunnen we zeggen dat MK Waadriders inmiddels 7 succesvolle seizoenen heeft achter de rug heeft. Naast de 6 Waadriderritten organiseert MK Waadriders het volgende: De 11-Stedentocht wordt volledig verzorgd gereden. Wij verzorgen de aanschaf van de kaarten, koffiestops en lunch. Steevast wordt een prijs in de wacht gesleept voor grootst deelnemende groep. Naast de 6 Waadriderritten wordt er eenmaal per jaar een 2-daagse rit georganiseerd. Met de navigatie op het stuur worden twee dagen mooie en liefst onbekende wegen bereden onderbroken door een gezellige hotelovernachting. B URGELIJKESTAND Geboren: Monte zoon van Tjeerd en Diana Visser, Snikke 9 Anna Mirthe dochter van Piet en Aaltje van Dijk, Hoofdstraat 9 Overleden: Germ de Vries, Ternaarderweg 20 Verhuizingen: Arie en Ans Faas Hoofdstraat 16 naar Annapalona Zus v/d Bos- Visser Iniastraat 16 naar Iniastraat 3 15

17 Preekrooster 2012 PKN Nes/Wierum Datum Bijzonderheden Tijd Predikant 26 feb. In de Hoekstien te Nes Heilig Avondmaal 9.30 Ds. G.Postma Wouterswoude 4 mrt. In de Hoekstien te Nes 9.30 Dhr.T.R.A. Simonides Birdaard 14 mrt. Johanneskerk te Nes Bidstond uur Da. Mv. S. Hovestad-de Jong Baard 11 mrt. In de Hoekstien te Nes 9.30 Ds. J. Bakker Menaldum 18 mrt. In de Hoekstien te Nes 9.30 Nog niet bekend Speciale dienst 25 mrt. In de Hoekstien te Nes 9.30 Ds. J. de Gier Dokkum Johanneskerk te Nes Hoekstien te Nes Mariakerk te Wierum 16

18 17

19 B LIJF GELOVEN IN DE TOEKOMST Blijf geloven in de toekomst, ook al lijkt de kans maar klein. Blijf geloven in de wereld, die jouw wereld ook kan zijn. Blijf geloven in het leven, in je denken en je doen. Blijf geloven in oprechtheid, en je normen en fatsoen. Blijf geloven in de vrede, en een simpel kort gebed. Blijf geloven in de mens, die zich voor jou heeft ingezet. Blijf geloven in het wonder, dat jouw angsten overwint. Blijf geloven in de onschuld, en in de glimlach van een kind. Blijf geloven dat de ander, ook voor jou wat over heeft. Blijf geloven in de liefde, alle dagen dat je leeft. Blijf geloven in de waarde, en het doel van je bestaan. Blijf geloven dat de mensen, eenmaal samen zullen gaan. Hoe vervelend ook, spam is een onvermijdelijk onderdeel van het Internet waartegen goede voornemens en wetten u nooit helemaal kunnen beschermen. Geen enkele Inbox is veilig voor spammers, en u dient enkele duidelijke leefregels In acht te nemen om de hoeveelheid ongewenste mail zoveel mogelijk te beperken. Hierbij 10 tips voor een spamvrij bestaan 1. Bewaak actief uw Inbox en geef uw mailadres alleen aan mensen die u vertrouwt. 2. Gebruik gratis webaccount-adressen voor registratie en andere internet-procedures die een geldig adres vergen. Hotmail en Yahoo zijn goede keuzes, omdat ze standaard over een spamfilter beschikken. Als het adres teveel spam ontvangt, dan switcht u gewoon naar een nieuw adres. 3. Gebruik wegwerp-adressen. Dit is één van de beste manieren om éénmalige registraties op te vangen. DEA-diensten (Disposable E- mail Adress) forwarden een mail naar uw echte adres dat daarbij gemaskeerd wordt. Als zo'n adres gespammed wordt, kan u het eenvoudig afsluiten. Enkele goede diensten zijn en 4. Gebruik valse adressen. Als er geen echte reden is om een geldig adres in te voeren (zoals een registratiecode, feedbackformulier of een nieuwsbrief die u echt wilt), geef dan gewoon een vals adres op. 5. Geef nooit uw adres prijs op websites, forums, gastboeken of andere lijsten. Spammers gebruiken robots om -adressen op die pagina's te verzamelen. Gebruik indien nodig een webmail of DEA-adres, of maskeer uw echte adres door het onherkenbaar te maken (zoals "voorbeeld AT voorbeeld DOT com" in plaats van 1 0 TIPS TEGEN SPAM 6. Antwoord nooit op spam. Verzoeken of dreigementen aan spammers werken averechts, evenals ingaan op hun aanbod om u van hun lijst te verwijderen. Aan de andere kant van de lijn bevindt zich een stuk software dat op grond van uw reactie vaststelt dat uw adres bestaat, en nog meer spam stuurt. 7. Geef uzelf nooit op voor feedback of nieuwsbrieven. Zelfs op sites met een goede reputatie moet u er steeds op letten alle vakjes die nieuwsbrieven of andere informatie aanbieden af te vinken. 18

20 8. wijfelt u over de goede bedoelingen van een site, lees er dan de privacy-verklaring van de aanbieders op na. Gebruik zo nodig een webof DEA-adres. 9. Probeer te achterhalen waar spam vandaan komt en dien een klacht in bij de betreffende provider. Op dit ogenblik zijn providers zowat de enige partij die nog een beetje controle hebben over de gegevens die uw Inbox bereiken. 10. Gebruik een spam-filter. Elke minuut die u aan het zelf verwijderen van spam besteedt is er een te veel. Spamfilters kunnen u een hoop moeite uit handen nemen. 8 Vermijd als het kan laserprinters op de werkplek. Zet hem in een andere ruimte (met goede luchtverversing), of gebruik thuis liefst een inkjetprinter. 9 Ga niet op een oude keukenstoel achter de pc zitten. Koop een fatsoenlijke bureaustoel met verstelbare armleuningen. 10 Leg de muis op een muismat. Hand en pols moeten in elkaars verlengde liggen Probeer de muis niet krampachtig vast te houden: ontspan! 10 Tips ter voorkoming van pc-blessures 1 De minipauze is het toverwoord voor de beeldschermwerker, ook thuis. Neem na een half uur achter de pc een paar minuten pauze. 2 Voor de hardnekkige werkers is er tegenwoordig een "beeldschermtachograaf" (www.fnv.nl), die meldt automatisch als het tijd is voor een korte pitsstop. 3 Zorg ervoor dat u recht voor het beeldscherm zit. Beeldscherm en toetsenbord dienen op een lijn te staan; u zit dan zonder gedraaide rug of nek. 4 De bovenkant van het scherm moet op ooghoogte zijn. Bij een gewoon beeldscherm (15" of 17") ligt de optimale kijkafstand tussen de 50 en 70 centimeter. 5 U kunt het beste het beeldscherm zo instellen dat de donkere tekens op een lichte achtergrond worden weergegeven. Stel de beeldverversing-frequentie niet lager in dan 70 Hz. 6 Gebruik een documentenhouder bij het (over)tikken van teksten. Plaats deze recht voor u op gelijke hoogte naast het beeldscherm. 7 De monitor moet kantelbaar, draaibaar en in hoogte instelbaar zijn. Kantel het scherm enigszins voorover, dit neemt spiegelingen weg. 19

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Woordje vooraf van de Voorzitter

Woordje vooraf van de Voorzitter Nieuwsbrief Nummer 5 Jaargang 2013 JBC Randenbroek 14 Oktober 2013 Parelhoenstraat 12 3815 AG Amersfoort Email adres: elly.dijkman@ziggo.nl Woordje vooraf van de Voorzitter Lieve mensen, Ga je op de maandagavond

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de Kinder GemeenteRaad! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond Kringgesprek Geachte ouders, Nummer 8 2013-2014 2014 Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond het kerstfeest. De kinderen zijn s ochtends gewoon op school. Om

Nadere informatie

2 Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen zijn de afgelopen periode bij ons gestart.

2 Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen zijn de afgelopen periode bij ons gestart. 18 Pagina 1 Inleiding Nieuwe leerlingen Website Pagina 2 Nieuwe groepsverdeling Wel en wee Vanuit VVT Pagina 3 Open ochtend Avondvierdaagse Pagina 4 Laatste schooldag Belangrijke data Geachte ouders/verzorgers

Nadere informatie

Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen

Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen Datum: 25 maart 2014 Tijd: 20:00 22:00 uur Plaats: Dorpshuis t Bynt in Boornbergum Aanwezig bestuur: Wim van Loon Anne

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Riemslootnieuws Jaargang tel. nr KDV en BSO Dag en Dou

Riemslootnieuws Jaargang tel. nr KDV en BSO Dag en Dou Riemslootnieuws 712 21-09-2017 Jaargang 17 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: roezemoes@dagendou.nl KDV en BSO Flexkidz email: kdvappelscha@gmail.com www.comprix.nl

Nadere informatie

Herderscheenieuwsbrief

Herderscheenieuwsbrief Herderscheenieuwsbrief Woordje van de directeur. Geachte ouders/verzorgers, Jaargang 15 De laatste, en zeker ook wel leuke, loodjes zijn aangebroken.! Intussen is bekend naar welke groepen of scholen onze

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 632 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Jaargang 25.03

Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Jaargang 25.03 Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Jaargang 25.03 02 okt. Versieren school thema herfst werkgroep ouders 05 okt. Dag van de leraar 05 okt. Informatieavond 1 e Communie. Aanvang 19.30 uur 07 t/m 18 okt. Kinderboekenweek.

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Zo, hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief. Via deze weg proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwtjes, afspraken en andere wetenswaardigheden

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 juni 2016

Nieuwsbrief 28 juni 2016 Nieuwsbrief 28 juni 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), De afgelopen twee weken hebben we op school het verlies van Wim van der Struik met elkaar gedeeld. Op een ingetogen en fijne manier hebben we in

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school:

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school: Bladzijde 1 Geachte Ouders 28 mei 2014 Geachte Ouders Nieuwe leerlingen Verkiezingen Bladzijde 2 Verkiezingen Akkefietjes Avondvierdaagse Bladzijde 3 Fotograaf Verkeersdiploma Bladzijde 4 Verkeersdiploma

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 30 maart t/m 3 april Leerlingen t/m groep 2 vrij 06 april Pasen, alle leerlingen vrij 13 april Inloopochtend, 09.00 10.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012 BESTE VRAAG- EN GASTOUDERS Hierbij ontvangt u de winter editie van de nieuwsbrief van het gastouderbureau SKB. We wensen u veel plezier met lezen. DESKUNDIGHEIDSAVONDEN Tijdens de deskundigheidsavonden

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Nynke Huisma heeft haar zwemdiploma B gehaald. Goed gedaan Nynke!! Gefeliciteerd!

Nynke Huisma heeft haar zwemdiploma B gehaald. Goed gedaan Nynke!! Gefeliciteerd! C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 30 oktober 2015 Ziekte Helaas moeten we u meedelen dat juf Tia ziek is.

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit is alweer de laatste INFO van dit schooljaar. Aankomende vrijdag zullen de kinderen een brief krijgen met de groepsindeling voor volgend schooljaar. We wensen u alvast

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

Agenda vergadering Ouderraad

Agenda vergadering Ouderraad Agenda vergadering Ouderraad Datum : woensdag 12 januari 2011 Tijd : 20.00 uur Aanwezig : Wianda, Richtje, Wilbert, Yvonne, Alie (notulist) Locatie : school 1. Opening De vergadering wordt geopend om 20:15

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

7 december school versieren voor kerst 16 december Kerstviering in de kerk in Uitwijk 21 december - 1 januari kerstvakantie

7 december school versieren voor kerst 16 december Kerstviering in de kerk in Uitwijk 21 december - 1 januari kerstvakantie 7 december school versieren voor kerst 16 december Kerstviering in de kerk in Uitwijk 21 december - 1 januari kerstvakantie Bijbelles Er klinkt een stem. Matteüs 3: 1-12, Lucas 1: 26-38 en 46-55 Die stem

Nadere informatie

Wij feliciteren alle leerlingen en leerkrachten die jarig zijn geweest in mei. We hopen dat jullie een super gezellige verjaardag hebben gehad!

Wij feliciteren alle leerlingen en leerkrachten die jarig zijn geweest in mei. We hopen dat jullie een super gezellige verjaardag hebben gehad! Het Josephientje! Jaargang 12 nr. 9 mei 2017 AGENDA 8 mei start piramide project Ziek en Gezond 8 mei OV vergadering 11 mei luizencontrole 12 mei Actiedag 12 mei Juf Erna jarig 15 mei MR vergadering 15

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie