CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN"

Transcriptie

1 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 oktober octobre 2007 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende een modernisering en een actualisering van het prijscontrolemechanisme en betreffende de oprichting van een waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud (ingediend door de dames Karine Lalieux, Camille Dieu en Colette Burgeon) PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à moderniser et à actualiser le système des contrôles des prix et à créer un observatoire du coût de la vie quotidienne (déposée par Mmes Karine Lalieux, Camille Dieu et Colette Burgeon) 0187

2 2 DOC 52 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V N-VA : Christen-Democratisch en Vlaams/Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a - spirit : Socialistische partij anders - sociaal, progressief, internationaal, regionalistisch, integraal-democratisch, toekomstgericht. VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000 : Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : COM : MOT : Plenum Commissievergadering moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000 : Document parlementaire de la 52 ème législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA : Questions et Réponses écrites CRIV : Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Offi ciële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Publications offi cielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/

3 DOC 52 3 TOELICHTING DÉVELOPPEMENTS DAMES EN HEREN, Brood, granen, brand- of autoverzekering, geneesmiddelen, gas, Stuk voor stuk gaat het om producten of diensten die van wezenlijk belang zijn voor de burgers. De aankoop ervan is geen kwestie van beschikbare geldmiddelen, maar van noodzaak. Teneinde die behoeften te lenigen heeft de overheid verschillende systemen uitgewerkt die de burgers de toegang garanderen tot een reeks goederen en diensten. Denken we maar aan de oprichting van overheidsdiensten, de instelling van een prijscontrole of zelfs de nationalisering van bepaalde sectoren. Het betreft hier een heuse waaier aan instrumenten waarmee de Staat een aantal goederen en diensten aan de marktregels heeft onttrokken. Niettemin moeten we vaststellen dat die overheidsinterventie de jongste jaren meer dan in het gedrang is gekomen, ondanks het feit dat de noodzaak om toegang te hebben tot bepaalde goederen en diensten niet verdwenen is. De nietsontziende marktideologie heeft willen doen geloven dat het uitschakelen van de overheidsinmenging het ei van Colombus is: fors lagere prijzen, kwalitatief betere producten, beter functionerende bedrijven zo ze in privéhanden zijn enzovoort. Vandaag echter staat het zeker in de ogen van de burgers buiten kijf dat de verschillende liberaliseringsprocessen die in tal van sectoren zijn doorgevoerd, vaak niet hebben geleid tot prijsdalingen en dat is dan nog een eufemisme. Concurrentie heeft deugden, maar is geen deugd op zich. Uiteraard beïnvloedt de concurrentie de kwaliteit van de diensten of de goederen en kan zij ook zorgen voor een aantrekkelijker prijs, teneinde klanten te binden of te winnen, maar de vraag rijst in welke sectoren de consument écht voordeel uit de liberalisering heeft gehaald. Voor welke producten c.q. diensten heeft hij een echte prijsverlaging kunnen vaststelen nadat de Staat was overgegaan tot een deregulering van de instrumenten die de toegang tot dat product of die dienst garandeerden? De postzegels? De energieproducten? Wie betaalt vandaag minder voor zijn gas en elektriciteit? De autoverzekeringen? En wie betaalt zijn brood minder duur dan twee jaar geleden? Wie, behalve zij die vaak naar New York bellen, kan nu zeggen dat hij een goedkopere telefoonfactuur in de bus krijgt? In de ideologische context waarin de idee overheerst dat de Staat zich volkomen buiten de economie moet MESDAMES ET MESSIEURS, Pain, céréales, assurances incendie ou auto, médicaments, gaz, Il existe toute une série de produits ou de service qui sont essentiels pour les citoyens, qu ils doivent pouvoir acheter non pas parce qu ils en ont les moyens mais bien parce qu ils en ont besoin. C est bien pour pouvoir satisfaire ces besoins que les autorités publiques ont déployé différents systèmes qui permettent de garantir aux citoyens l accès à une série de biens et services. De la mise sur pied de services publics, au contrôle des prix, en passant par la nationalisation de certains secteurs, la palette des instruments utilisés par l État pour sortir des règles du marché une série de biens et services était assez variée. Il faut cependant constater que ces dernières années, si la nécessité de l accès à certains biens et services n a pas disparu, la technique du recours à l État pour garantir celui-ci a, par contre, été plus que battue en brèche. La déferlante idéologique du tout-au-marché a laissé croire que sans intervention de l État, la magie serait au rendez-vous: prix en chute, services de plus grande qualité, comportement vertueux des entreprises si elles sont privées, etc. Aujourd hui, il apparaît au grand jour et surtout aux yeux des citoyens que les différents processus de libéralisation mis en place dans de nombreux secteurs ne riment pas souvent, c est un euphémisme, avec une baisse des prix. La concurrence a des vertus mais n est pas vertueuse en elle-même. Si il est évident que la concurrence joue sur la qualité des services ou des produits et peut jouer sur l attractivité du prix pour tenter de garder ou de conquérir des clients, quels sont les secteurs où le consommateur a enregistré une véritable diminution de sa facture depuis que l État a dû ou a voulu déréguler les systèmes qui en garantissaient l accès? L énergie? Qui paie moins cher son gaz et son électricité aujourd hui? Le timbre poste? L assurance auto? Qui paie son pain moins cher qu il y a deux ans? A moins de téléphoner souvent à New York, qui paie moins cher sa facture de téléphone? Dans le contexte idéologique dominant qui refuse à l Etat de jouer le moindre rôle économique majeur,

4 4 DOC 52 houden, valt het niet te verwonderen dat de prijscontrole als een archaïsch economisch instrument wordt beschouwd. Maar veeleer dan dit vraagstuk ideologisch te benaderen, moeten we het algemeen belang centraal stellen. Vanuit die invalshoek wordt de prijscontrole opnieuw een instrument dat de overheid in staat stelt op de markt te interveniëren teneinde alle consumenten de toegang te garanderen tot een reeks producten en diensten. Het gaat er dan om het ontbreken van concurrentie op te vangen, dan wel in te spelen op een duidelijke maatschappelijke vraag. Sinds een aantal jaren worden verschillende producten of diensten (brood, autoverzekering, bepaalde geneesmiddelen, ) uit de regeling van de prijscontrole gelicht of dreigt dat te gebeuren, zogezegd omdat ze sowieso altijd beschikbaar zouden zijn in een markt die gewoon beantwoordt aan de wetten van vraag en aanbod. Zo bijvoorbeeld het brood. De broodprijs werd in juli 2004 vrijgemaakt. Ondanks het feit dat de graanprijzen niet omhoog waren geschoten, werd één jaar later al een prijsvermeerdering van gemiddeld minimum 15% opgetekend voor een wit huishoudbrood van 1 kg dat voorheen als «referentiewaarde» gold. Vijftien procent in één jaar, dat betekent een maximumprijs van 1,54 euro in de tijd van de prijscontrole, tegenover bijna 1,8 euro vandaag. Als er inzake voeding al een basisproduct bestaat, dan is het wel brood. Een dergelijke prijsstijging, die niet berust op duidelijke en objectieve gronden, betekent voor de gezinnen letterlijk een grote hap uit hun voedingsbudget! Tussen 60 cent en 1 euro per week, voor een basisproduct dat helemaal geen luxe is! Die stijging met 15% is misschien niet helemaal toe te schrijven aan de marktwetmatigheden alleen. Overigens voert de Raad voor de Mededinging sinds 2004 onderzoek naar de vraag of de bakkers of de distributeurs niet van de vrijmaking van de prijzen hebben geprofi teerd om hún prijzen kunstmatig op te voeren Er gaat de jongste tijd geen dag voorbij of er wordt wel een prijsverhoging aangekondigd voor een hele reeks van basisproducten of -diensten: graan, vlees, energie, melk, deegwaren enzovoort. De redenen voor die prijsstijgingen zijn niet altijd zeer duidelijk of zelfs verantwoord Wie kan bijvoorbeeld hard maken dat de door een energiegigant aangekondigde forse stijging van de aardgasprijs uitsluitend te wijten is aan de productiekostenstructuur? Wie kan garanderen dat de in uitzicht gestelde verhoging van de melkprijs gewoon het gevolg is van de algemene stijging van de prijs van de landbouwproducten, terwijl de landbouwers zelf beweren il n est pas surprenant que le contrôle des prix soit considéré comme un instrument économique archaïque. Mais plutôt que de prendre la question par le biais idéologique, il faut l aborder du point de vue de l intérêt général. Alors, le contrôle des prix redevient l instrument qui permet aux autorités publiques d agir sur le marché pour garantir l accès de tous les consommateurs à une série de produits et de services. Il est pensé pour palier une absence de concurrence ou pour répondre à une dimension sociale prononcée. Depuis quelques années, différents produits ou services (pain, assurance auto, certains types de médicaments, etc.) ont été retirés ou sont menacés d être exclus du système sous prétexte qu ils seraient toujours accessibles en répondant aux simples lois de l offre et de la demande. Prenons le pain. Son prix a été libéralisé en juillet Un an plus tard, alors que le prix des céréales n avait pas explosé, on déplorait déjà une augmentation de minimum 15% en moyenne pour le pain blanc de 1 kg, l ancienne «valeur» de référence. 15% en un an, ou pour le dire autrement, du prix maximum de 1,54 euros qui était défi ni par le contrôle des prix, on est passé à quasi à 1,8 euros Si il y a bien un produit de base pour l alimentation, c est le pain. Une telle augmentation, sans raison apparente et objective, représente beaucoup dans le poste dépenses pour l alimentation des ménages! Entre soixante centimes et près d un euro par semaine pour un produit fondamental qui n a rien de luxueux!!! Les raisons de cette augmentation de 15% ne sont peut-être pas seulement liées aux seules lois du marché. Il y a d ailleurs une instruction en cours depuis 2004 au Conseil de la concurrence afi n de déterminer si les boulangers ou les distributeurs n auraient pas profi té de la libéralisation des prix pour gonfl er artifi ciellement les prix de vente Aujourd hui, il n y a pas un jour qui passe sans qu on annonce que le prix de toute une série de produits ou de services de base va augmenter: céréales, viande, énergie, lait, pâtes, etc. Les justifications pour ces hausses de prix ne sont pas toujours d une grande limpidité, voire même justifi ables Qui peut avancer une raison strictement liée à la structure des coûts de production pour la fl ambée du prix du gaz orchestré par un mastodonte énergétique par exemple? Qui peut garantir que la hausse annoncée du prix du lait est une conséquence de la hausse générale des produits agricoles quand les agriculteurs eux-mêmes affi rment qu ils n ont pas augmenté le prix

5 DOC 52 5 dat de prijs van het veevoer ongewijzigd is gebleven? Wie is dan verantwoordelijk voor die prijsstijgingen? De supermarkten? De distributeurs? De producenten? Prijscontrole betekent meer dan een maximumprijs vaststellen die maar mag worden overschreden mits de bevoegde minister daartoe de toestemming geeft. Prijscontrole biedt ook het voordeel een instrument te zijn dat de prijsstijgingen van de basisproducten en -diensten objectiveert, valideert en legitimeert. De indieners van dit voorstel van resolutie willen verhinderen dat de prijzen van de door hen als levensnoodzakelijk beschouwde goederen en diensten zouden worden opgevoerd, waardoor niet langer de hele bevolking ze zich zou kunnen veroorloven. Voor een hele reeks goederen en diensten luidt de vraag niet of iemand al dan niet geld heeft om ze te kopen, maar wel of die goederen en diensten al dan niet beantwoorden aan een levensnoodzakelijke behoefte. Op grond van die logica moet een reeks maximumprijzen opnieuw worden ingevoerd. Die prijzen zouden niet mogen worden overschreden, tenzij de voor prijscontrole bevoegde minister daar de toestemming voor geeft. Het is niet de bedoeling aldus de concurrentie te ondermijnen, want die zal nog altijd kunnen spelen ónder de maximumprijs. Terzake wordt in zekere zin voorgesteld de logica te volgen van de Europese Commissie, toen die besliste de Europese telefoonoperatoren te verplichten hun roamingtarieven te verlagen. De indieners van het voorstel van resolutie willen de prijscontrole (opnieuw) toepassen op wat zij voor iedereen noodzakelijk achten om een menswaardig bestaan te leiden. Zij willen niet alleen een lijst van onontbeerlijk geachte goederen en diensten in de wet opnemen, maar ook een Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud oprichten. Die Waarnemingspost moet de minister die voor de prijscontrole bevoegd is, helpen om die lijst geregeld bij te werken. De lijst van goederen en diensten waarop de prijscontrole aldus van toepassing zal zijn, omvat: levensnoodzakelijk geachte voedingsproducten (brood, fabrieksboter, margarine, graanproducten, spaghetti, eieren, vlees, rijst, bloem, aardappelen, uien, prei, sla, bloemkool, wortelen, appels, peren enz.); de la nourriture du bétail? Qui a augmenté ces produits? Les grandes surfaces? Les distributeurs? Les producteurs? Le contrôle des prix, au-delà de ce qu il fi xe un prix maximum qu on ne peut dépasser qu avec l accord du ministre, présente aussi l avantage d objectiver, de valider et de légitimer l augmentation des prix des biens et des produits de base. Les auteurs de la proposition de résolution veulent empêcher que des prix de biens et de service qu ils jugent de première nécessité soient gonfl és et ne soient plus accessibles à l ensemble de la population. Pour une série de biens et de services, la question ne doit pas être de savoir si on a les moyens de les acheter, mais bien être de celle de savoir si on a besoin de les acheter. C est sur base de cette logique qu il faut réintroduire une série de prix maximum qui ne pourront être dépassés sans l accord du ministre chargé du contrôle des prix. Il ne s agit pas ici de saper la concurrence, celle-ci pourra toujours s organiser en deçà du prix maximum. C est un peu la même logique que celle qui a présidé à la volonté et à la décision de la Commission européenne de forcer les opérateurs téléphoniques européens à baisser leurs tarifs de roaming. Les auteurs de la proposition de résolution veulent (ré)introduire dans le champ d application du contrôle des prix ce qu ils considèrent comme étant nécessaire à tout un chacun pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ils souhaitent inscrire dans la loi les biens et services jugés indispensables mais aussi créer un observatoire des prix de la vie quotidienne qui épaulera le ministre en charge du contrôle des prix pour procéder à une actualisation régulière de la liste. La liste des biens et services qui via le système du contrôle des prix seront soumis au contrôle des prix couvre: une série de produits alimentaires jugés de première nécessité (pain, beurre de laiterie, margarine, céréales, spaghetti, œufs, viandes, riz, farine, pommes de terre, oignons, poireaux, laitue, choux-fleurs, carottes, pomme, poire, etc);

6 6 DOC 52 diensten die een actieve deelname aan de informatie- en de telecommunicatiemaatschappij mogelijk maken (triple play, telefoon); verplichte verzekeringen (woningverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, autoverzekering); bankverrichtingen in het kader van de basisbankdienst. De goederen en diensten die wij aan de prijscontroleregeling willen onderwerpen en in de werkingssfeer van de hierboven vermelde Waarnemingspost willen opnemen, zijn niet alleen basisbehoeften, ze beslaan ook een belangrijk deel van het huishoudbudget. Uit het huishoudbudgetonderzoek voor 2005 blijkt dat een huishouden gemiddeld 12,14% uitgeeft aan voedingsproducten, 25,18% aan huisvesting, 5,32% aan verwarming, verlichting en water, 2,89% aan post en telecommunicatie, 0,72% aan openbaar vervoer, en 4,85% aan financiële diensten en verzekeringen. Samen is dat ruim 51%. De onderzoeksresultaten zijn uitgesplitst per inkomensniveau: het wekt geen verbazing dat de laagste inkomens verhoudingsgewijze meer uitgeven aan die goederen en diensten. Van de uitgavenkloof tussen de 10% armste en de 10% rijkste gezinnen (respectievelijk 68,89% en 42,89%), zal niemand opkijken (van de cijfers zelf misschien wel). Veelzeggender is echter dat het vijfde inkomensdeciel, wat het archetype is van de kleine middenklasse, meer dan 55% aan die basisuitgaven besteedt, wat meer is dan het nationale gemiddelde. Het onderzoek maakt duidelijk dat die goederen en diensten een centrale plaats in het gezinsleven innemen en dat het belangrijk is te vermijden dat de prijs ervan zonder objectieve reden de pan uit rijst. De Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud zal permanent toezien op de ontwikkeling van de prijzen van die goederen- en dienstenkorf. Daarnaast zal hij de toestand volgen van andere elementen die het dagelijkse leven beïnvloeden, zoals goederen en diensten die onder andere regelingen vallen. Zo zal de Waarnemingspost ook de ontwikkeling en de structuur analyseren van de prijzen van huisvesting, energie, voertuigbrandstoffen, openbaar weg- en spoorvervoer, postdiensten, de productie en distributie van mineraalwater en bier, computerhardware en -software, of van des services liés à la participation active à la société de l information et des télécommunications (triple play, communication téléphonique); des produits d assurance obligatoire (assurance habitation, responsabilité civile familiale, assurance auto); des opérations bancaires liées au service bancaire de base. Au-delà de leur caractère de première nécessité, les biens et services que nous proposons d inscrire à la fois dans le régime du contrôle des prix et dans le champ d étude de l observatoire de la vie quotidienne représentent une part non négligeable des dépenses des ménages. L enquête sur le budget des ménages 2005 montre qu en moyenne ce sont 12,14% des revenus du ménages qui sont consacrés aux produits alimentaires, 25,18% au logement, 5,32% au chauffage, éclairage et eau, 2,89% pour les postes et télécommunications, 0,72% aux transports en commun, et 4,85% aux services fi nanciers et aux assurances. Soit un peu plus de 51% des dépenses totales. Cette enquête s attarde à affi ner ces chiffres en fonction des revenus des ménages; sans surprises les plus bas revenus doivent consacrer une part plus importante de leur budget à ces biens et services. Que la part consacrée à ces dépenses pour les 10% des ménages les moins riches et les 10% les plus fortunés présente un différentiel très important (68,89% pour les plus pauvres, 42,89% pour les plus nantis) ne surprend guère (sinon par son ampleur). Mais ce qui est davantage révélateur, c est de constater que pour le 5ème décile, donc l archétype de la petite classe moyenne, le pourcentage des revenus alloué à ces dépenses de base grimpe à plus de 55%; c est donc plus que la moyenne nationale. La lecture de cette enquête souligne à la fois le caractère fondamental dans la vie des ménages de ces biens et services et l importance d empêcher que tous ces prix ne fl ambent sans raison objective. L Observatoire des prix de la vie quotidienne examinera en permanence l évolution de cette brochette de biens et services. Mais pas seulement. Il étendra ses observations à différents aspects de la vie quotidienne, y compris des biens et services régulés par d autres systèmes. L observatoire des prix de la vie quotidienne mesurera l évolution et la structure des prix pratiqués dans les secteurs du logement, de l énergie, des combustibles automobiles, des transports en commun (routier et ferroviaire), des services postaux, de la production et distribution d eau minérale et de bière,

7 DOC 52 7 die in eender welke sector die de minister van Economie of het Parlement tegen het licht wenst te houden. De voornaamste taak van de Waarnemingspost bestaat erin de elementen die de eindprijs van een product of een dienst bepalen, nauwkeurig toe te lichten en na te gaan over welke marge elke schakel tussen de productie en de distributie beschikt. Zo ontstaat een transparante situatie die voorkomt dat prijzen met drogredenen worden opgedreven en dat de consument er het gelag voor betaalt. De Waarnemingspost zal ook de alarmbel kunnen luiden wanneer hij voor een niet-gereguleerd basisproduct of -goed een prijsverhoging vaststelt die de gezinsuitgaven sterk kan beïnvloeden. Ingeval de Waarnemingspost de prijsstijging als abnormaal bestempelt, kan de minister het product of de dienst aan de prijscontrole onderwerpen. De Waarnemingspost zal worden toegevoegd aan de Centrale raad voor het bedrijfsleven en bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de vakbonden, de consumenten en de gezinsbonden. Afhankelijk van het product of de dienst in kwestie zal de post deskundigen en actoren uit de productie- en de distributieketen van elke betrokken sector oproepen. De indieners van dit voorstel van resolutie willen elke burger, dankzij prijscontrole en de Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud, de toegang waarborgen tot wat zij als een absolute noodzaak zien om een menswaardig bestaan te leiden. de l informatique et les logiciels, Ou de tout autre secteur que le ministre de l Économie ou le Parlement souhaiterait voir étudié. La principale mission de l observatoire est de détailler avec précision les différents éléments constitutifs du prix fi nal des biens et services et mesurer ainsi les marges réservées à chacun des acteurs, de la production à la distribution. Cette transparence permet d empêcher que des prix soient gonfl és sous des prétextes fallacieux et qu ils se répercutent sur le dos des consommateurs. L Observatoire des prix de la vie quotidienne peut aussi tirer la sonnette d alarme lorsqu il constate une augmentation des prix de biens ou de produits qui ne sont pas soumis à la régulation mais qui sont indispensables pour les citoyens et qui peut influencer fortement les dépenses des ménages; si ses observations font état d une augmentation anormale, il appartiendra alors au ministre de soumettre ce bien ou ce service au contrôle des prix. L Observatoire sera adossé au Conseil central de l Économie. Il sera composé par des représentants du patronat, des syndicats, des consommateurs et des intérêts de la famille. Il réunira, par secteur concerné, différents experts et acteurs de la chaîne de production et de distribution du bien ou service examiné. En combinant le système du contrôle des prix et la création d un observatoire des prix de la vie quotidienne, les auteurs de cette proposition de résolution veulent garantir à chaque citoyen l accès à ce qu ils estiment absolument nécessaire pour mener une vie digne. Karine LALIEUX (PS) Camille DIEU (PS) Colette BURGEON (PS)

8 8 DOC 52 VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RESOLUTION DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, A. stelt vast dat het noodzakelijk is de toegang te waarborgen tot een reeks goederen en diensten die onontbeerlijk zijn om een menswaardig leven te leiden; B. stelt vast dat de prijzen van een aantal inzake eerste levensbehoeften vereiste goederen en diensten op hol slaan; C. gaat ervan uit dat die galopperende prijsstijging absoluut aan normen moet worden onderworpen; D. vindt dat een sterk sociaal streven een overheidsoptreden inzake de vaststelling van een maximumprijs kan rechtvaardigen; LA DES REPRÉSENTANTS, A. Considérant la nécessité de garantir l accès à une série de biens et de services indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine; B. Considérant l emballement des prix d une série de biens et de services obligatoires et de première nécessité; C. Considérant qu il faut absolument objectiver cet emballement des prix; D. Considérant que de fortes préoccupations sociales peuvent justifier une intervention publique pour déterminer un prix maximum; VRAAGT DE REGERING: 1. met toepassing van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen een ministerieel besluit aan te nemen waarin de maximumprijzen inzake de volgende goederen en diensten worden bepaald: brood; volle melk; half afgeroomde melk; eieren; bloem; fabrieksboter; jonge Goudse kaas in sneetjes; margarine; granen; spaghetti; rijst; rundsstofvlees; varkensschoudergebraad; varkens-/kalfsworst; kalfslapje; kip; lamsragout; aardappels; aardappels nieuwe oogst; uien; prei; kropsla; tomaat; bloemkool; courgette; wortelen zeebrasem; DEMANDE AU GOUVERNEMENT: 1. d adopter en application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix un arrêté ministériel déterminant les prix maxima en ce qui concerne les biens et services suivants: pain; lait entier; lait demi-écrémé; œuf; farine; beurre de laiterie; gouda jeune en tranches; margarine; céréales; spaghetti; riz; carbonnade de bœuf; rôti d épaule de porc; saucisse porc/veau; escalope de veau; poulet; ragoût d agneau; pommes de terre; pommes de terre nouvelle récolte; oignons; poireaux; laitue; tomate; choux fl eurs; courgette; carottes; dorade;

9 DOC 52 9 sinaasappel; citroen; appel; banaan; peer; schol; aansluiting op triple play (televisie, breedband, telefoon); woningverzekering; gezinsverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid); autoverzekering; bankverrichtingen basisbankdienstverlening; 2. bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud op te richten; 3. erop toe te zien dat die Waarnemingspost wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners en van de consumentenverenigingen en de gezinsbonden, die bijstand zullen verlenen aan de sectorale comités die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de federaties van producenten en verdelers; 4. die Waarnemingspost ermee te belasten de evolutie en de opbouw van de prijzen van de aan prijscontrole onderworpen goederen en diensten te meten en zijn waarnemingen minstens eenmaal per jaar in een advies aan de minister van Economie en het Parlement mee te delen; 5. die Waarnemingspost ermee te belasten bij de minister en het Parlement minstens eenmaal per jaar verslag uit te brengen over zijn metingen in verband met de evolutie en de opbouw van de prijzen van de volgende goederen en diensten: a) huisvesting (aankoop en huur); b) energie; c) brandstoffen; d) openbaar vervoer (spoor en weg); e) postdiensten; f) productie en verdeling van mineraalwater; g) informaticamateriaal, inclusief aangekochte software; orange; citron; pomme; banane; poire; plie raccordement au triple play (télévision, large bande, téléphonie); assurance habitation; assurance en responsabilité civile familiale; assurance automobile; opérations bancaires liées au service bancaire de base. 2. de créer auprès du Conseil central de l Économie un Observatoire des prix de la vie quotidienne; 3. de veiller à ce qu il soit composé de représentants des partenaires sociaux, d associations de consommateurs et de l intérêt des familles qui assisteront les comités sectoriels composés de représentants des fédérations de producteurs et de distributeurs; 4. de charger cet Observatoire de mesurer l évolution et la structure des prix des biens et services soumis au contrôle des prix et de remettre ses observations au minimum une fois par an un avis au ministre de l Économie et au Parlement; 5. de charger cet Observatoire de faire rapport au ministre et au Parlement au minimum une fois par an sur ses mesures de l évolution et la structure des prix des biens et des services suivants: a) logement (achat et location); b) énergie; c) carburants; d) transports en commun (ferroviaire et routier); e) services postaux; f) production et distribution d eau minérale; g) matériel informatique en ce compris les logiciels propriétaires;

10 10 DOC de minister, het Parlement of de Waarnemingspost zelf toe te staan de te onderzoeken lijst van goederen en diensten uit te breiden. 6. de permettre au ministre, au Parlement ou à l Observatoire lui-même d étendre la liste des biens et des services qu il faut examiner 5 september septembre 2007 Karine LALIEUX (PS) Camille DIEU (PS) Colette BURGEON (PS) Centrale drukkerij Deze publicatie wordt uitsluitend gedrukt op volledig gerecycleerd papier Imprimerie centrale Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 26 februari 2010 26 février 2010 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 januari 2009 29 janvier 2009 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant à faciliter la mobilité des jeunes en formation

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant à faciliter la mobilité des jeunes en formation DOC 53 2461/001 DOC 53 2461/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 23 octobre 2012 23 oktober 2012 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à faciliter la mobilité

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 december 2008 2 décembre 2008 VOORSTEL VAN KADERWET betreffende de oprichting van een Agentschap ter bescherming van de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI AVIS ADVIES. sur la section 32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI AVIS ADVIES. sur la section 32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie DOC 53 3071/013 DOC 53 3071/013 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 décembre 2013 PROJET DE LOI 2 december 2013 WETSONTWERP contenant le budget général des

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 december 2007 17 décembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 287 CRIV 52 COM 287 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS SESSION EXTRAORDINAIRE 2010 BUITENGEWONE ZITTING 2010 23 septembre 2010 23 september 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à réglementer davantage les ouvertures de crédit

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à réglementer davantage les ouvertures de crédit DOC 53 1810/001 DOC 53 1810/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 octobre 2011 14 oktober 2011 PROPOSITION DE LOI visant à réglementer davantage les ouvertures

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de ombudsdienst voor energie. relative au service de médiation pour l énergie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de ombudsdienst voor energie. relative au service de médiation pour l énergie DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 maart 2009 19 mars 2009 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de ombudsdienst voor energie (ingediend door de heer Jean-Luc

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot invoering van een betaalbare autoverzekering voor jongeren en ouderen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot invoering van een betaalbare autoverzekering voor jongeren en ouderen DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 31 januari 2008 31 janvier 2008 WETSVOORSTEL tot invoering van een betaalbare autoverzekering voor jongeren en ouderen (ingediend

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 maart 2009 2 mars 2009 VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING UITGEBRACHT DOOR DE HEER Jean-Jacques

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3010/001 DOC 53 3010/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 septembre 2013 17 september 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 21 novembre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0347/001 DOC 54 0347/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 30 september 2014 30 septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Le secteur des télécommunications dix ans après la libéralisation

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Le secteur des télécommunications dix ans après la libéralisation DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 februari 2008 13 février 2008 De telecomsector na tien jaar liberalisering Le secteur des télécommunications dix

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 april 2010 29 avril 2010 VERSLAG RAPPORT NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RÉSOLUTION DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 februari 2008 14 février 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over de bescherming van de consument tegen betalende sms-diensten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1968/001 DOC 53 1968/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 décembre 2011 21 december 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi relative à l assurance

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0420/001 DOC 54 0420/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1335/001 DOC 53 1335/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 mars 2011 30 maart 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 6 avril 2010 relative

Nadere informatie

CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN

CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CRABV 53 COM 443 CRABV 53 COM 443 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 16 novembre 2010 16 november 2010 PROPOSITION DE LOI complétant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2126/001 DOC 53 2126/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mars 2012 26 maart 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant l art 91bis de la loi relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2653/003 DOC 51 2653/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2006 6 november 2006 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 21 novembre 1989

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3296/001 DOC 53 3296/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 janvier 2014 17 januari 2014 PROPOSITION DE LOI réglant le signalement d une atteinte

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 februari 2009 27 février 2009 WETSONTWERP tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet

Nadere informatie