CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN"

Transcriptie

1 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 oktober octobre 2007 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende een modernisering en een actualisering van het prijscontrolemechanisme en betreffende de oprichting van een waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud (ingediend door de dames Karine Lalieux, Camille Dieu en Colette Burgeon) PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à moderniser et à actualiser le système des contrôles des prix et à créer un observatoire du coût de la vie quotidienne (déposée par Mmes Karine Lalieux, Camille Dieu et Colette Burgeon) 0187

2 2 DOC 52 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V N-VA : Christen-Democratisch en Vlaams/Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a - spirit : Socialistische partij anders - sociaal, progressief, internationaal, regionalistisch, integraal-democratisch, toekomstgericht. VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000 : Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : COM : MOT : Plenum Commissievergadering moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000 : Document parlementaire de la 52 ème législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA : Questions et Réponses écrites CRIV : Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Offi ciële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Publications offi cielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/

3 DOC 52 3 TOELICHTING DÉVELOPPEMENTS DAMES EN HEREN, Brood, granen, brand- of autoverzekering, geneesmiddelen, gas, Stuk voor stuk gaat het om producten of diensten die van wezenlijk belang zijn voor de burgers. De aankoop ervan is geen kwestie van beschikbare geldmiddelen, maar van noodzaak. Teneinde die behoeften te lenigen heeft de overheid verschillende systemen uitgewerkt die de burgers de toegang garanderen tot een reeks goederen en diensten. Denken we maar aan de oprichting van overheidsdiensten, de instelling van een prijscontrole of zelfs de nationalisering van bepaalde sectoren. Het betreft hier een heuse waaier aan instrumenten waarmee de Staat een aantal goederen en diensten aan de marktregels heeft onttrokken. Niettemin moeten we vaststellen dat die overheidsinterventie de jongste jaren meer dan in het gedrang is gekomen, ondanks het feit dat de noodzaak om toegang te hebben tot bepaalde goederen en diensten niet verdwenen is. De nietsontziende marktideologie heeft willen doen geloven dat het uitschakelen van de overheidsinmenging het ei van Colombus is: fors lagere prijzen, kwalitatief betere producten, beter functionerende bedrijven zo ze in privéhanden zijn enzovoort. Vandaag echter staat het zeker in de ogen van de burgers buiten kijf dat de verschillende liberaliseringsprocessen die in tal van sectoren zijn doorgevoerd, vaak niet hebben geleid tot prijsdalingen en dat is dan nog een eufemisme. Concurrentie heeft deugden, maar is geen deugd op zich. Uiteraard beïnvloedt de concurrentie de kwaliteit van de diensten of de goederen en kan zij ook zorgen voor een aantrekkelijker prijs, teneinde klanten te binden of te winnen, maar de vraag rijst in welke sectoren de consument écht voordeel uit de liberalisering heeft gehaald. Voor welke producten c.q. diensten heeft hij een echte prijsverlaging kunnen vaststelen nadat de Staat was overgegaan tot een deregulering van de instrumenten die de toegang tot dat product of die dienst garandeerden? De postzegels? De energieproducten? Wie betaalt vandaag minder voor zijn gas en elektriciteit? De autoverzekeringen? En wie betaalt zijn brood minder duur dan twee jaar geleden? Wie, behalve zij die vaak naar New York bellen, kan nu zeggen dat hij een goedkopere telefoonfactuur in de bus krijgt? In de ideologische context waarin de idee overheerst dat de Staat zich volkomen buiten de economie moet MESDAMES ET MESSIEURS, Pain, céréales, assurances incendie ou auto, médicaments, gaz, Il existe toute une série de produits ou de service qui sont essentiels pour les citoyens, qu ils doivent pouvoir acheter non pas parce qu ils en ont les moyens mais bien parce qu ils en ont besoin. C est bien pour pouvoir satisfaire ces besoins que les autorités publiques ont déployé différents systèmes qui permettent de garantir aux citoyens l accès à une série de biens et services. De la mise sur pied de services publics, au contrôle des prix, en passant par la nationalisation de certains secteurs, la palette des instruments utilisés par l État pour sortir des règles du marché une série de biens et services était assez variée. Il faut cependant constater que ces dernières années, si la nécessité de l accès à certains biens et services n a pas disparu, la technique du recours à l État pour garantir celui-ci a, par contre, été plus que battue en brèche. La déferlante idéologique du tout-au-marché a laissé croire que sans intervention de l État, la magie serait au rendez-vous: prix en chute, services de plus grande qualité, comportement vertueux des entreprises si elles sont privées, etc. Aujourd hui, il apparaît au grand jour et surtout aux yeux des citoyens que les différents processus de libéralisation mis en place dans de nombreux secteurs ne riment pas souvent, c est un euphémisme, avec une baisse des prix. La concurrence a des vertus mais n est pas vertueuse en elle-même. Si il est évident que la concurrence joue sur la qualité des services ou des produits et peut jouer sur l attractivité du prix pour tenter de garder ou de conquérir des clients, quels sont les secteurs où le consommateur a enregistré une véritable diminution de sa facture depuis que l État a dû ou a voulu déréguler les systèmes qui en garantissaient l accès? L énergie? Qui paie moins cher son gaz et son électricité aujourd hui? Le timbre poste? L assurance auto? Qui paie son pain moins cher qu il y a deux ans? A moins de téléphoner souvent à New York, qui paie moins cher sa facture de téléphone? Dans le contexte idéologique dominant qui refuse à l Etat de jouer le moindre rôle économique majeur,

4 4 DOC 52 houden, valt het niet te verwonderen dat de prijscontrole als een archaïsch economisch instrument wordt beschouwd. Maar veeleer dan dit vraagstuk ideologisch te benaderen, moeten we het algemeen belang centraal stellen. Vanuit die invalshoek wordt de prijscontrole opnieuw een instrument dat de overheid in staat stelt op de markt te interveniëren teneinde alle consumenten de toegang te garanderen tot een reeks producten en diensten. Het gaat er dan om het ontbreken van concurrentie op te vangen, dan wel in te spelen op een duidelijke maatschappelijke vraag. Sinds een aantal jaren worden verschillende producten of diensten (brood, autoverzekering, bepaalde geneesmiddelen, ) uit de regeling van de prijscontrole gelicht of dreigt dat te gebeuren, zogezegd omdat ze sowieso altijd beschikbaar zouden zijn in een markt die gewoon beantwoordt aan de wetten van vraag en aanbod. Zo bijvoorbeeld het brood. De broodprijs werd in juli 2004 vrijgemaakt. Ondanks het feit dat de graanprijzen niet omhoog waren geschoten, werd één jaar later al een prijsvermeerdering van gemiddeld minimum 15% opgetekend voor een wit huishoudbrood van 1 kg dat voorheen als «referentiewaarde» gold. Vijftien procent in één jaar, dat betekent een maximumprijs van 1,54 euro in de tijd van de prijscontrole, tegenover bijna 1,8 euro vandaag. Als er inzake voeding al een basisproduct bestaat, dan is het wel brood. Een dergelijke prijsstijging, die niet berust op duidelijke en objectieve gronden, betekent voor de gezinnen letterlijk een grote hap uit hun voedingsbudget! Tussen 60 cent en 1 euro per week, voor een basisproduct dat helemaal geen luxe is! Die stijging met 15% is misschien niet helemaal toe te schrijven aan de marktwetmatigheden alleen. Overigens voert de Raad voor de Mededinging sinds 2004 onderzoek naar de vraag of de bakkers of de distributeurs niet van de vrijmaking van de prijzen hebben geprofi teerd om hún prijzen kunstmatig op te voeren Er gaat de jongste tijd geen dag voorbij of er wordt wel een prijsverhoging aangekondigd voor een hele reeks van basisproducten of -diensten: graan, vlees, energie, melk, deegwaren enzovoort. De redenen voor die prijsstijgingen zijn niet altijd zeer duidelijk of zelfs verantwoord Wie kan bijvoorbeeld hard maken dat de door een energiegigant aangekondigde forse stijging van de aardgasprijs uitsluitend te wijten is aan de productiekostenstructuur? Wie kan garanderen dat de in uitzicht gestelde verhoging van de melkprijs gewoon het gevolg is van de algemene stijging van de prijs van de landbouwproducten, terwijl de landbouwers zelf beweren il n est pas surprenant que le contrôle des prix soit considéré comme un instrument économique archaïque. Mais plutôt que de prendre la question par le biais idéologique, il faut l aborder du point de vue de l intérêt général. Alors, le contrôle des prix redevient l instrument qui permet aux autorités publiques d agir sur le marché pour garantir l accès de tous les consommateurs à une série de produits et de services. Il est pensé pour palier une absence de concurrence ou pour répondre à une dimension sociale prononcée. Depuis quelques années, différents produits ou services (pain, assurance auto, certains types de médicaments, etc.) ont été retirés ou sont menacés d être exclus du système sous prétexte qu ils seraient toujours accessibles en répondant aux simples lois de l offre et de la demande. Prenons le pain. Son prix a été libéralisé en juillet Un an plus tard, alors que le prix des céréales n avait pas explosé, on déplorait déjà une augmentation de minimum 15% en moyenne pour le pain blanc de 1 kg, l ancienne «valeur» de référence. 15% en un an, ou pour le dire autrement, du prix maximum de 1,54 euros qui était défi ni par le contrôle des prix, on est passé à quasi à 1,8 euros Si il y a bien un produit de base pour l alimentation, c est le pain. Une telle augmentation, sans raison apparente et objective, représente beaucoup dans le poste dépenses pour l alimentation des ménages! Entre soixante centimes et près d un euro par semaine pour un produit fondamental qui n a rien de luxueux!!! Les raisons de cette augmentation de 15% ne sont peut-être pas seulement liées aux seules lois du marché. Il y a d ailleurs une instruction en cours depuis 2004 au Conseil de la concurrence afi n de déterminer si les boulangers ou les distributeurs n auraient pas profi té de la libéralisation des prix pour gonfl er artifi ciellement les prix de vente Aujourd hui, il n y a pas un jour qui passe sans qu on annonce que le prix de toute une série de produits ou de services de base va augmenter: céréales, viande, énergie, lait, pâtes, etc. Les justifications pour ces hausses de prix ne sont pas toujours d une grande limpidité, voire même justifi ables Qui peut avancer une raison strictement liée à la structure des coûts de production pour la fl ambée du prix du gaz orchestré par un mastodonte énergétique par exemple? Qui peut garantir que la hausse annoncée du prix du lait est une conséquence de la hausse générale des produits agricoles quand les agriculteurs eux-mêmes affi rment qu ils n ont pas augmenté le prix

5 DOC 52 5 dat de prijs van het veevoer ongewijzigd is gebleven? Wie is dan verantwoordelijk voor die prijsstijgingen? De supermarkten? De distributeurs? De producenten? Prijscontrole betekent meer dan een maximumprijs vaststellen die maar mag worden overschreden mits de bevoegde minister daartoe de toestemming geeft. Prijscontrole biedt ook het voordeel een instrument te zijn dat de prijsstijgingen van de basisproducten en -diensten objectiveert, valideert en legitimeert. De indieners van dit voorstel van resolutie willen verhinderen dat de prijzen van de door hen als levensnoodzakelijk beschouwde goederen en diensten zouden worden opgevoerd, waardoor niet langer de hele bevolking ze zich zou kunnen veroorloven. Voor een hele reeks goederen en diensten luidt de vraag niet of iemand al dan niet geld heeft om ze te kopen, maar wel of die goederen en diensten al dan niet beantwoorden aan een levensnoodzakelijke behoefte. Op grond van die logica moet een reeks maximumprijzen opnieuw worden ingevoerd. Die prijzen zouden niet mogen worden overschreden, tenzij de voor prijscontrole bevoegde minister daar de toestemming voor geeft. Het is niet de bedoeling aldus de concurrentie te ondermijnen, want die zal nog altijd kunnen spelen ónder de maximumprijs. Terzake wordt in zekere zin voorgesteld de logica te volgen van de Europese Commissie, toen die besliste de Europese telefoonoperatoren te verplichten hun roamingtarieven te verlagen. De indieners van het voorstel van resolutie willen de prijscontrole (opnieuw) toepassen op wat zij voor iedereen noodzakelijk achten om een menswaardig bestaan te leiden. Zij willen niet alleen een lijst van onontbeerlijk geachte goederen en diensten in de wet opnemen, maar ook een Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud oprichten. Die Waarnemingspost moet de minister die voor de prijscontrole bevoegd is, helpen om die lijst geregeld bij te werken. De lijst van goederen en diensten waarop de prijscontrole aldus van toepassing zal zijn, omvat: levensnoodzakelijk geachte voedingsproducten (brood, fabrieksboter, margarine, graanproducten, spaghetti, eieren, vlees, rijst, bloem, aardappelen, uien, prei, sla, bloemkool, wortelen, appels, peren enz.); de la nourriture du bétail? Qui a augmenté ces produits? Les grandes surfaces? Les distributeurs? Les producteurs? Le contrôle des prix, au-delà de ce qu il fi xe un prix maximum qu on ne peut dépasser qu avec l accord du ministre, présente aussi l avantage d objectiver, de valider et de légitimer l augmentation des prix des biens et des produits de base. Les auteurs de la proposition de résolution veulent empêcher que des prix de biens et de service qu ils jugent de première nécessité soient gonfl és et ne soient plus accessibles à l ensemble de la population. Pour une série de biens et de services, la question ne doit pas être de savoir si on a les moyens de les acheter, mais bien être de celle de savoir si on a besoin de les acheter. C est sur base de cette logique qu il faut réintroduire une série de prix maximum qui ne pourront être dépassés sans l accord du ministre chargé du contrôle des prix. Il ne s agit pas ici de saper la concurrence, celle-ci pourra toujours s organiser en deçà du prix maximum. C est un peu la même logique que celle qui a présidé à la volonté et à la décision de la Commission européenne de forcer les opérateurs téléphoniques européens à baisser leurs tarifs de roaming. Les auteurs de la proposition de résolution veulent (ré)introduire dans le champ d application du contrôle des prix ce qu ils considèrent comme étant nécessaire à tout un chacun pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ils souhaitent inscrire dans la loi les biens et services jugés indispensables mais aussi créer un observatoire des prix de la vie quotidienne qui épaulera le ministre en charge du contrôle des prix pour procéder à une actualisation régulière de la liste. La liste des biens et services qui via le système du contrôle des prix seront soumis au contrôle des prix couvre: une série de produits alimentaires jugés de première nécessité (pain, beurre de laiterie, margarine, céréales, spaghetti, œufs, viandes, riz, farine, pommes de terre, oignons, poireaux, laitue, choux-fleurs, carottes, pomme, poire, etc);

6 6 DOC 52 diensten die een actieve deelname aan de informatie- en de telecommunicatiemaatschappij mogelijk maken (triple play, telefoon); verplichte verzekeringen (woningverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, autoverzekering); bankverrichtingen in het kader van de basisbankdienst. De goederen en diensten die wij aan de prijscontroleregeling willen onderwerpen en in de werkingssfeer van de hierboven vermelde Waarnemingspost willen opnemen, zijn niet alleen basisbehoeften, ze beslaan ook een belangrijk deel van het huishoudbudget. Uit het huishoudbudgetonderzoek voor 2005 blijkt dat een huishouden gemiddeld 12,14% uitgeeft aan voedingsproducten, 25,18% aan huisvesting, 5,32% aan verwarming, verlichting en water, 2,89% aan post en telecommunicatie, 0,72% aan openbaar vervoer, en 4,85% aan financiële diensten en verzekeringen. Samen is dat ruim 51%. De onderzoeksresultaten zijn uitgesplitst per inkomensniveau: het wekt geen verbazing dat de laagste inkomens verhoudingsgewijze meer uitgeven aan die goederen en diensten. Van de uitgavenkloof tussen de 10% armste en de 10% rijkste gezinnen (respectievelijk 68,89% en 42,89%), zal niemand opkijken (van de cijfers zelf misschien wel). Veelzeggender is echter dat het vijfde inkomensdeciel, wat het archetype is van de kleine middenklasse, meer dan 55% aan die basisuitgaven besteedt, wat meer is dan het nationale gemiddelde. Het onderzoek maakt duidelijk dat die goederen en diensten een centrale plaats in het gezinsleven innemen en dat het belangrijk is te vermijden dat de prijs ervan zonder objectieve reden de pan uit rijst. De Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud zal permanent toezien op de ontwikkeling van de prijzen van die goederen- en dienstenkorf. Daarnaast zal hij de toestand volgen van andere elementen die het dagelijkse leven beïnvloeden, zoals goederen en diensten die onder andere regelingen vallen. Zo zal de Waarnemingspost ook de ontwikkeling en de structuur analyseren van de prijzen van huisvesting, energie, voertuigbrandstoffen, openbaar weg- en spoorvervoer, postdiensten, de productie en distributie van mineraalwater en bier, computerhardware en -software, of van des services liés à la participation active à la société de l information et des télécommunications (triple play, communication téléphonique); des produits d assurance obligatoire (assurance habitation, responsabilité civile familiale, assurance auto); des opérations bancaires liées au service bancaire de base. Au-delà de leur caractère de première nécessité, les biens et services que nous proposons d inscrire à la fois dans le régime du contrôle des prix et dans le champ d étude de l observatoire de la vie quotidienne représentent une part non négligeable des dépenses des ménages. L enquête sur le budget des ménages 2005 montre qu en moyenne ce sont 12,14% des revenus du ménages qui sont consacrés aux produits alimentaires, 25,18% au logement, 5,32% au chauffage, éclairage et eau, 2,89% pour les postes et télécommunications, 0,72% aux transports en commun, et 4,85% aux services fi nanciers et aux assurances. Soit un peu plus de 51% des dépenses totales. Cette enquête s attarde à affi ner ces chiffres en fonction des revenus des ménages; sans surprises les plus bas revenus doivent consacrer une part plus importante de leur budget à ces biens et services. Que la part consacrée à ces dépenses pour les 10% des ménages les moins riches et les 10% les plus fortunés présente un différentiel très important (68,89% pour les plus pauvres, 42,89% pour les plus nantis) ne surprend guère (sinon par son ampleur). Mais ce qui est davantage révélateur, c est de constater que pour le 5ème décile, donc l archétype de la petite classe moyenne, le pourcentage des revenus alloué à ces dépenses de base grimpe à plus de 55%; c est donc plus que la moyenne nationale. La lecture de cette enquête souligne à la fois le caractère fondamental dans la vie des ménages de ces biens et services et l importance d empêcher que tous ces prix ne fl ambent sans raison objective. L Observatoire des prix de la vie quotidienne examinera en permanence l évolution de cette brochette de biens et services. Mais pas seulement. Il étendra ses observations à différents aspects de la vie quotidienne, y compris des biens et services régulés par d autres systèmes. L observatoire des prix de la vie quotidienne mesurera l évolution et la structure des prix pratiqués dans les secteurs du logement, de l énergie, des combustibles automobiles, des transports en commun (routier et ferroviaire), des services postaux, de la production et distribution d eau minérale et de bière,

7 DOC 52 7 die in eender welke sector die de minister van Economie of het Parlement tegen het licht wenst te houden. De voornaamste taak van de Waarnemingspost bestaat erin de elementen die de eindprijs van een product of een dienst bepalen, nauwkeurig toe te lichten en na te gaan over welke marge elke schakel tussen de productie en de distributie beschikt. Zo ontstaat een transparante situatie die voorkomt dat prijzen met drogredenen worden opgedreven en dat de consument er het gelag voor betaalt. De Waarnemingspost zal ook de alarmbel kunnen luiden wanneer hij voor een niet-gereguleerd basisproduct of -goed een prijsverhoging vaststelt die de gezinsuitgaven sterk kan beïnvloeden. Ingeval de Waarnemingspost de prijsstijging als abnormaal bestempelt, kan de minister het product of de dienst aan de prijscontrole onderwerpen. De Waarnemingspost zal worden toegevoegd aan de Centrale raad voor het bedrijfsleven en bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de vakbonden, de consumenten en de gezinsbonden. Afhankelijk van het product of de dienst in kwestie zal de post deskundigen en actoren uit de productie- en de distributieketen van elke betrokken sector oproepen. De indieners van dit voorstel van resolutie willen elke burger, dankzij prijscontrole en de Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud, de toegang waarborgen tot wat zij als een absolute noodzaak zien om een menswaardig bestaan te leiden. de l informatique et les logiciels, Ou de tout autre secteur que le ministre de l Économie ou le Parlement souhaiterait voir étudié. La principale mission de l observatoire est de détailler avec précision les différents éléments constitutifs du prix fi nal des biens et services et mesurer ainsi les marges réservées à chacun des acteurs, de la production à la distribution. Cette transparence permet d empêcher que des prix soient gonfl és sous des prétextes fallacieux et qu ils se répercutent sur le dos des consommateurs. L Observatoire des prix de la vie quotidienne peut aussi tirer la sonnette d alarme lorsqu il constate une augmentation des prix de biens ou de produits qui ne sont pas soumis à la régulation mais qui sont indispensables pour les citoyens et qui peut influencer fortement les dépenses des ménages; si ses observations font état d une augmentation anormale, il appartiendra alors au ministre de soumettre ce bien ou ce service au contrôle des prix. L Observatoire sera adossé au Conseil central de l Économie. Il sera composé par des représentants du patronat, des syndicats, des consommateurs et des intérêts de la famille. Il réunira, par secteur concerné, différents experts et acteurs de la chaîne de production et de distribution du bien ou service examiné. En combinant le système du contrôle des prix et la création d un observatoire des prix de la vie quotidienne, les auteurs de cette proposition de résolution veulent garantir à chaque citoyen l accès à ce qu ils estiment absolument nécessaire pour mener une vie digne. Karine LALIEUX (PS) Camille DIEU (PS) Colette BURGEON (PS)

8 8 DOC 52 VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RESOLUTION DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, A. stelt vast dat het noodzakelijk is de toegang te waarborgen tot een reeks goederen en diensten die onontbeerlijk zijn om een menswaardig leven te leiden; B. stelt vast dat de prijzen van een aantal inzake eerste levensbehoeften vereiste goederen en diensten op hol slaan; C. gaat ervan uit dat die galopperende prijsstijging absoluut aan normen moet worden onderworpen; D. vindt dat een sterk sociaal streven een overheidsoptreden inzake de vaststelling van een maximumprijs kan rechtvaardigen; LA DES REPRÉSENTANTS, A. Considérant la nécessité de garantir l accès à une série de biens et de services indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine; B. Considérant l emballement des prix d une série de biens et de services obligatoires et de première nécessité; C. Considérant qu il faut absolument objectiver cet emballement des prix; D. Considérant que de fortes préoccupations sociales peuvent justifier une intervention publique pour déterminer un prix maximum; VRAAGT DE REGERING: 1. met toepassing van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen een ministerieel besluit aan te nemen waarin de maximumprijzen inzake de volgende goederen en diensten worden bepaald: brood; volle melk; half afgeroomde melk; eieren; bloem; fabrieksboter; jonge Goudse kaas in sneetjes; margarine; granen; spaghetti; rijst; rundsstofvlees; varkensschoudergebraad; varkens-/kalfsworst; kalfslapje; kip; lamsragout; aardappels; aardappels nieuwe oogst; uien; prei; kropsla; tomaat; bloemkool; courgette; wortelen zeebrasem; DEMANDE AU GOUVERNEMENT: 1. d adopter en application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix un arrêté ministériel déterminant les prix maxima en ce qui concerne les biens et services suivants: pain; lait entier; lait demi-écrémé; œuf; farine; beurre de laiterie; gouda jeune en tranches; margarine; céréales; spaghetti; riz; carbonnade de bœuf; rôti d épaule de porc; saucisse porc/veau; escalope de veau; poulet; ragoût d agneau; pommes de terre; pommes de terre nouvelle récolte; oignons; poireaux; laitue; tomate; choux fl eurs; courgette; carottes; dorade;

9 DOC 52 9 sinaasappel; citroen; appel; banaan; peer; schol; aansluiting op triple play (televisie, breedband, telefoon); woningverzekering; gezinsverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid); autoverzekering; bankverrichtingen basisbankdienstverlening; 2. bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een Waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud op te richten; 3. erop toe te zien dat die Waarnemingspost wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners en van de consumentenverenigingen en de gezinsbonden, die bijstand zullen verlenen aan de sectorale comités die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de federaties van producenten en verdelers; 4. die Waarnemingspost ermee te belasten de evolutie en de opbouw van de prijzen van de aan prijscontrole onderworpen goederen en diensten te meten en zijn waarnemingen minstens eenmaal per jaar in een advies aan de minister van Economie en het Parlement mee te delen; 5. die Waarnemingspost ermee te belasten bij de minister en het Parlement minstens eenmaal per jaar verslag uit te brengen over zijn metingen in verband met de evolutie en de opbouw van de prijzen van de volgende goederen en diensten: a) huisvesting (aankoop en huur); b) energie; c) brandstoffen; d) openbaar vervoer (spoor en weg); e) postdiensten; f) productie en verdeling van mineraalwater; g) informaticamateriaal, inclusief aangekochte software; orange; citron; pomme; banane; poire; plie raccordement au triple play (télévision, large bande, téléphonie); assurance habitation; assurance en responsabilité civile familiale; assurance automobile; opérations bancaires liées au service bancaire de base. 2. de créer auprès du Conseil central de l Économie un Observatoire des prix de la vie quotidienne; 3. de veiller à ce qu il soit composé de représentants des partenaires sociaux, d associations de consommateurs et de l intérêt des familles qui assisteront les comités sectoriels composés de représentants des fédérations de producteurs et de distributeurs; 4. de charger cet Observatoire de mesurer l évolution et la structure des prix des biens et services soumis au contrôle des prix et de remettre ses observations au minimum une fois par an un avis au ministre de l Économie et au Parlement; 5. de charger cet Observatoire de faire rapport au ministre et au Parlement au minimum une fois par an sur ses mesures de l évolution et la structure des prix des biens et des services suivants: a) logement (achat et location); b) énergie; c) carburants; d) transports en commun (ferroviaire et routier); e) services postaux; f) production et distribution d eau minérale; g) matériel informatique en ce compris les logiciels propriétaires;

10 10 DOC de minister, het Parlement of de Waarnemingspost zelf toe te staan de te onderzoeken lijst van goederen en diensten uit te breiden. 6. de permettre au ministre, au Parlement ou à l Observatoire lui-même d étendre la liste des biens et des services qu il faut examiner 5 september septembre 2007 Karine LALIEUX (PS) Camille DIEU (PS) Colette BURGEON (PS) Centrale drukkerij Deze publicatie wordt uitsluitend gedrukt op volledig gerecycleerd papier Imprimerie centrale Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet DOC 51 1326/001 DOC 51 1326/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 septembre 2004 2 september 2004 RÉVISION DE LA CONSTITUTION Proposition de modification

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 octobre 2010 12 oktober 2010 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 november 2007 29 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juni 2008 20 juin 2008 WETSVOORSTEL houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 1791/002 DOC 51 1791/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mai 2005 26 mei 2005 PROJET DE LOI portant des dispositions équivalentes aux dispositions

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées DOC 53 3329/001 DOC 53 3329/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 janvier 2014 30 januari 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des droits et taxes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2936/001 DOC 53 2936/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juillet 2013 9 juli 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 3, 2, de l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3568/001 DOC 53 3568/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 22 april 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 23 mars 1998

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 december 2008 17 décembre 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 31 januari 2008 31 janvier 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3381/003 DOC 53 3381/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2014 PROJET DE LOI relatif à la publication de divers actes internationaux portant

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1520/001 DOC 50 1520/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 november 2001 23 novembre 2001 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 juli 2008 9 juillet 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de anti-misbruikbepaling

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2000/001 DOC 53 2000/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 janvier 2012 17 januari 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal n 20 du 20

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 54 0413/001 DOC 54 0413/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0986/001 DOC 51 0986/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur les revenus

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses DOC 51 3074/001 DOC 51 3074/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2007 12 april 2007 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Dispositions disjointes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0955/001 DOC 54 0955/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2015 12 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 23

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0889/001 DOC 51 0889/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 004 10 maart 004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en matière de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 november 2007 13 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het verlenen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2009 7 avril 2009 WETSVOORSTEL tot wijziging van de Arbeidswet wat de tewerkstelling op zondag in badplaatsen, luchtkuuroorden

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 1/001 DOC 1/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 0 janvier 2014 0 januari 2014 PROPOSITION DE REQUÊTE au Collège des médiateurs fédéraux de mener un

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 octobre 2010 28 oktober 2010 Institution d une commission spéciale relative au traitement d abus sexuels et de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 juli 2007 12 juillet 2007 BUITENGEWONE ZITTINGSPERIODE 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0205/001 DOC 54 0205/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 26 februari 2010 26 février 2010 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1013/001 DOC 53 1013/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 janvier 2011 12 januari 2011 PROPOSITION DE LOI portant modification de l article 53

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2543/001 DOC 51 2543/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juin 2006 9 juni 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant l article 64 de la loi spéciale

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten DOC 2 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 december 2007 12 décembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde DOC 51 1257/003 DOC 51 1257/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 octobre 2004 21 oktober 2004 PROJET DE LOI visant à modifier le Code de la taxe sur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1033/003 DOC 51 1033/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 mai 2004 19 mei 2004 PROJET DE LOI introduisant l assistance mutuelle dans le domaine

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 april 2008 9 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG CRABV 51 COM 226 CRABV 51 COM 226 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1950/001 DOC 51 1950/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 juillet 2005 14 juli 2005 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à la modification de l arrêté

Nadere informatie

(ingediend door de heer Guido De Padt en de dames Hilde Vautmans en Yolande Avontroodt)

(ingediend door de heer Guido De Padt en de dames Hilde Vautmans en Yolande Avontroodt) DOC 51 1540/001 DOC 51 1540/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 janvier 2005 6 januari 2005 PROPOSITION DE LOI adaptant le règlement général sur la police

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 april 2008 30 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 november 2009 20 novembre 2009 WETSVOORSTEL tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1149/001 DOC 53 1149/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er février 2011 1 februari 2011 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l accessibilité

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1393/001 DOC 51 1393/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 octobre 2004 19 oktober 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 2 de la loi du 6

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1152/007 DOC 54 1152/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 3 februari 2017 3 février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0363/001 DOC 54 0363/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2679/001 DOC 53 2679/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er mars 2013 1 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 27 avril 2007

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3010/001 DOC 53 3010/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 septembre 2013 17 september 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 21 novembre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en ce qui concerne la désignation de curateurs

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en ce qui concerne la désignation de curateurs DOC 53 2717/001 DOC 53 2717/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2013 20 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2265/001 DOC 51 2265/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 février 2006 8 februari 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE attribuant une allocation spéciale

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 mars 2013 PROJET DE LOI SPÉCIALE modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD DOC 53 2068/002 DOC 53 2068/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er octobre 2012 PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 décembre 2010 6 december 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 2 de la loi du 6 août 1931 établissant les

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la discrimination en matière de chômage selon que le cohabitant soit salarié ou indépendant

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la discrimination en matière de chômage selon que le cohabitant soit salarié ou indépendant DOC 53 0753/001 DOC 53 0753/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er décembre 2010 1 december 2010 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la discrimination en matière

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2778/001 DOC 53 2778/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 avril 2013 26 april 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant, en ce qui concerne la zone cyclable,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0098/001 DOC 54 0098/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 23 juli 2014 23 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de ombudsdienst voor energie. relative au service de médiation pour l énergie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de ombudsdienst voor energie. relative au service de médiation pour l énergie DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 maart 2009 19 mars 2009 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de ombudsdienst voor energie (ingediend door de heer Jean-Luc

Nadere informatie

19 oktober octobre Voir:

19 oktober octobre Voir: DOC 54 1310/005 DOC 54 1310/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 oktober 2015 19 octobre 2015 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen DOC 51 1164/001 DOC 51 1164/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mai 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 1 april 2008 1 er avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende een verlaagd btw-tarief van 6% voor fitnesscentra die begeleiding aanbieden

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende een verlaagd btw-tarief van 6% voor fitnesscentra die begeleiding aanbieden DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 december 2008 12 décembre 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende een verlaagd btw-tarief van 6% voor fitnesscentra die

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1091/001 DOC 51 1091/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 mai 2004 4 mei 2004 PROPOSITION DE LOI visant à l application d un taux de TVA réduit

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen DOC 54 1584/008 DOC 54 1584/008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 februari 2016 WETSONTWERP op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 0797/001 DOC 53 0797/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 décembre 2010 7 december 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 14 août 1986 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 april 2010 2 avril 2010 WETSVOORSTEL tot uitbreiding, wat betreft de bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 juni 2009 4 juin 2009 WETSONTWERP tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 1 februari 2008 1 er février 2008 WETSVOORSTEL houdende de verplichting personen die de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 avril 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d organisation de voyages

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques DOC 54 1411/001 DOC 54 1411/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2015 21 octobre 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE om het proactief opsporen van cannabisplantages

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2175/001 DOC 50 2175/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 december 2002 5 décembre 2002 WETSVOORSTEL houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 november 2007 30 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 1294bis, 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2439/001 DOC 54 2439/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 april 2017 27 avril 2017 HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van titel II van de Grondwet,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 248/001 DOC 54 248/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 april 2017 27 avril 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 2 maart 1989 betreffende

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC /003

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC /003 DOC 53 2098/003 DOC 53 2098/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 16 mars 2012 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses (II) 16 maart 2012 WETSONTWERP

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2721/001 DOC 53 2721/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mars 2013 26 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 mars 1968 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de sociale regelgeving met betrekking tot de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de sociale regelgeving met betrekking tot de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 april 2009 30 avril 2009 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de sociale regelgeving met betrekking tot de Belgisch-Luxemburgse

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées DOC 51 1120/001 DOC 51 1120/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 11 mai 2004 11 mei 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 27 février 1987 relative

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. levant l interdiction d exécuter des travaux de construction le samedi

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. levant l interdiction d exécuter des travaux de construction le samedi DOC 53 1129/001 DOC 53 1129/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 janvier 2011 27 januari 2011 PROPOSITION DE LOI levant l interdiction d exécuter des

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 mars 2013 PROJET DE LOI modifiant la législation en ce qui concerne la déclaration électronique des mandats et

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de totstandkoming van energiepartnerschapsovereenkomsten in België

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de totstandkoming van energiepartnerschapsovereenkomsten in België DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 november 2008 5 novembre 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de totstandkoming van energiepartnerschapsovereenkomsten

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 2286/001 DOC 54 2286/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 1 februari 2017 1 er février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0481/001 DOC 54 0481/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0187/001 DOC 54 0187/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

(déposée par Mmes Carina Van Cauter et Sonja Becq et MM. Christian Brotcorne, Patrick Dewael, Philippe Goffin, Mohammed Jabour et Renaat Landuyt)

(déposée par Mmes Carina Van Cauter et Sonja Becq et MM. Christian Brotcorne, Patrick Dewael, Philippe Goffin, Mohammed Jabour et Renaat Landuyt) DOC 53 2911/001 DOC 53 2911/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 juin 2013 26 juni 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant, en ce qui concerne le délai de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1496/001 DOC 53 1496/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 mai 2011 24 mei 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la législation relative aux baux à

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 25 september 2009 25 septembre 2009 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 51 0188/003 DOC 51 0188/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 16 juin 2005 16 juni 2005 RÉSOLUTION relative à la prévention du cancer RESOLUTIE tot preventieve

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant à permettre aux personnes âgées bénéficiant de la GRAPA de séjourner 90 jours à l étranger

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant à permettre aux personnes âgées bénéficiant de la GRAPA de séjourner 90 jours à l étranger DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 octobre 2010 26 oktober 2010 PROPOSITION DE LOI visant à permettre aux personnes âgées bénéficiant de la GRAPA

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2916/001 DOC 53 2916/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 juin 2013 27 juni 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 mars 1968 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative aux pensions des travailleurs indépendants. betreffende de pensioenen voor zelfstandigen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative aux pensions des travailleurs indépendants. betreffende de pensioenen voor zelfstandigen DOC 51 1844/003 DOC 51 1844/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 juillet 2005 4 juli 2005 PROJET DE LOI relative aux pensions des travailleurs indépendants

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 juni 2008 16 juin 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone DOC 50 1354/004 DOC 50 1354/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 december 2001 13 décembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0989/001 DOC 54 0989/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 25 maart 2015 25 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Belgische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 octobre 2010 12 oktober 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0967/001 DOC 51 0967/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 mars 2004 29 maart 2004 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l instauration d une déductibilité

Nadere informatie