Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld."

Transcriptie

1 Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit gesorteerd op type van mededeling. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 ICB/compartiment/ISIN Private Invest Ondernemingsnummer Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel Deutsche Bank AG, Bijkantoor van Brussel Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering Communicatiedatum 25 augutus 2015 PRIVATE INVEST Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG Naamloze Vennootschap Havenlaan 86C b Brussel RPR Brussel OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van de naamloze vennootschap PRIVATE INVEST, openbare Bevek naar Belgisch Recht, worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 10 september 2015, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel met volgende agenda : 1. Verslag van de Raad van Bestuur. 2. Verslag van de Commissaris. 3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan de geglobaliseerde jaarrekening goed te keuren. 4. Algemene vergaderingen per compartiment voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar : 4.1. Compartiment BEST MANAGERS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt.

3 Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,65 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen Compartiment STABILITY - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,72 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen Compartiment GLOBAL TRENDS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekening van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering dat het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat.

4 Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 6. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor het mandaat van de commissaris KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, Prins Boudewijnlaan 24d 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de Heer Peter Coox, voor een termijn van 3 jaar te hernieuwen. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris is vastgelegd op EUR (excl. BTW) per compartiment met jaarlijkse indexatie. 7. Coöptatie Voorstel: de Raad van Bestuur stelt voor om de coöptatie te bekrachtigen van de heer Michel Point, als bestuurder ter vervanging van de heer Weynants, ontslag genomen hebbend. Dit mandaat zal, behoudens hernieuwing, ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend. 8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. 9. Diverse. Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de houders van aandelen op naam, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, die deze Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dit drie volle dagen vóór de vergadering schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. De houders van aandelen in gedematerialiseerde vorm moeten een attest dat het aantal aandelen ingeschreven op een effectenrekening en hun onbeschikbaarheid tot de datum van de Algemene Vergadering vaststelt, opgesteld door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, neerleggen op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, ten minste drie volle dagen vóór de vergadering. De beslissingen zullen aangenomen worden indien ze door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders goedgekeurd worden.

5 Overeenkomstig artikel 21 van de statuten zal elke aandeelhouder aan de vergaderingen kunnen deelnemen door schriftelijk een andere persoon als lasthebber aan te wijzen. Een volmacht kan worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of in de agentschappen van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel. Deze volmacht moet ten minste drie volle dagen vóór de Algemene Vergadering worden teruggezonden naar de maatschappelijke zetel van de BEVEK (Havenlaan 86C b Brussel) of naar de financiële dienst (Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel). De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk, ten laatste drie volle dagen vóór de vergadering, vragen stellen met betrekking tot het verslag van de bestuurders, het verslag van de commissaris en/of de opgesomde agendapunten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende adres Deze vragen zullen tijdens de vergadering naargelang het geval, worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris. Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggers informatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde van de Bevek wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: De Raad van Bestuur

6 ICB/compartiment/ISIN Candriam Equities B Ondernemingsnummer Pachecolaan 44, 1000 Brussel Candriam Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 08/09/2015 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op donderdag 24 september 2015 om 11u00 in het gebouw Rogier Tower, Rogierplein 11, 1210 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Voorstel tot beslissing: «De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.» 4. Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: «De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.» 5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.» 6. Statutaire benoemingen. Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist om de benoeming tot coöptatie te bekrachtigen van meneer Tomas Catrysse, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 30 april 2015, ter vervanging van de heer Johan Wuytack, die ontslag genomen heeft op 30 april 2015, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Jan Vergote, Tomas Catrysse, Vincent Hamelink en Marc Vermeiren, van mevrouw Marleen Van Assche en mevrouw Myriam Vanneste te hernieuwen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de heer Gunther Wuyts te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de bezoldiging is vastgesteld op euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2016.» De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering: In België: In het Groothertogdom Luxemburg: In Frankrijk: In Duitsland: In Oostenrijk In Zweden: Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel RBC Investor Services Bank RBC Investor Services Bank France Marcard, Stein & CO AG Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Skandinaviska Enskilda Banken AB Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam Equities B zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende websites en De raad van bestuur

7 ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Van Lanschot Bevek nv Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Capfi Delen Asset Management Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Communicatiedatum 03 september 2015 Van Lanschot Bevek nv (RPR Antwerpen ) BEVEK naar Belgische recht Oproepingsbericht voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 22 september 2015 Ingevolge artikel 20 van de statuten komt de gewone algemene vergadering bijeen op de maatschappelijke zetel, Desguinlei Antwerpen op dinsdag 22 september 2015 om uur, met volgende agendapunten en voorstellen tot besluit: 1. Opening 2. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en de resultaatsbestemming Voorstel van besluit: de vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en de resultaatsbestemming goed. 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris Voorstel van besluit: de vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris die gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dit boekjaar. 5. Herbenoeming bestuurders De raad van bestuur stelt voor om de volgende bestuurders te herbenoemen. Voorstel van besluit: de vergadering besluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tot herbenoeming van de bestuurders de heer Rob van Oostven, de heer Maarten Kneepkens en de heer Jos Walravens voor een periode van vier jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van De heren Kneepkens en Walravens worden aangeduid tot effectieve leiders. De functie van de heer Jos Walravens is bezoldigd en bedraagt Euro op jaarbasis voor alle compartiment samen. 6. Dividend De raad van bestuur stelt voor om een dividend uit te keren aan de houders van een distribuerende aandelenklasse conform de bepalingen van artikel 19bis WIB92 en voorafgaande beslissing nr Voorstel van besluit: de vergadering besluit om een dividend uit te keren aan de houders van een distribuerende aandelenklasse dat conform is aan de bepalingen van artikel 19bis WIB92 en de voorafgaande beslissing nr Varia.

8 Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op deze vergadering, dient elke aandeelhouder tenminste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen waarmee hij van plan is aan de stemming deel te nemen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De aandeelhouders kunnen op bovenstaand adres alsook bij de financiële dienst en op de website de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening, het verslag van de commissaris, het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie verkrijgen. De financiële dienst wordt verzorgd door KBC Securities nv, Havenlaan 12, 1080 Antwerpen. De raad van bestuur.

9 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société anonyme société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B (de Maatschappij ) KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten. 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij. 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: (iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; [ ]. 4. Diversen.

10 De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax ( ) gevolgd door een brief (uiterlijk ) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna registratiedatum ). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de Statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV

11 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) EQUITY SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum UBS (LUX) EQUITY SICAV Société anonyme société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.» 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; [ ].»

12 4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax ( ) gevolgd door een brief (uiterlijk ) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Brussel, 21 maart 2014. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Brussel, 21 maart 2014. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 21 maart 2014 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Betreft: Bijeenroeping op de Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2014 Mijnheer, Mevrouw, Wij

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 20 maart 2015 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Betreft: Bijeenroeping op de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2015 Mijnheer, Mevrouw, Wij

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 2 April 2015 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 2 April 2015 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 2 April 2015 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 15 april 2015 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap.

Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 15 april 2015 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap. Brussel, 28 maart 2015. Zoals aangekondigd in de oproeping van 3 maart 2015, bevestigt de Raad van Bestuur van ageas SA/NV dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026 KB/D.2140780 ARSEUS tot en met 31 december 2014 FAGRON vanaf 1 januari 2015 Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants VOLMACHT De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) Eigenaar van : aandelen obligaties warrants KEYWARE TECHNOLOGIES naamloze vennootschap die een openbaar

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

Volmacht Gewone Algemene Vergadering

Volmacht Gewone Algemene Vergadering Volmacht GAV 20/5/2015-1- Volmacht Gewone Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Horstebaan

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev Een originele versie is eveneens beschikbaar in het Frans Anheuser-Busch InBev Naamloze vennootschap Grote Markt 1, 1000 Brussel Rechtspersonenregister: 0417.497.106 (Brussel) Agenda van de Gewone en Buitengewone

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 OKTOBER 2014. [naam], met woonplaats te. [adres] [naam], [rechtsvorm],

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 OKTOBER 2014. [naam], met woonplaats te. [adres] [naam], [rechtsvorm], RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

IMMOBEL. Naamloze vennootschap. Regentschapsstraat 58. 1000 Brussel. RPR Brussel BTW : BE 0405.966.675 VOLMACHT

IMMOBEL. Naamloze vennootschap. Regentschapsstraat 58. 1000 Brussel. RPR Brussel BTW : BE 0405.966.675 VOLMACHT IMMOBEL Naamloze vennootschap Regentschapsstraat 58 1000 Brussel RPR Brussel BTW : BE 0405.966.675 VOLMACHT Opgelet! Wij herinneren er aan dat het voor Aandeelhouders van wie de Aandelen geregistreerd

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie