Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld."

Transcriptie

1 Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit gesorteerd op type van mededeling. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 ICB/compartiment/ISIN Private Invest Ondernemingsnummer Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel Deutsche Bank AG, Bijkantoor van Brussel Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering Communicatiedatum 25 augutus 2015 PRIVATE INVEST Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG Naamloze Vennootschap Havenlaan 86C b Brussel RPR Brussel OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van de naamloze vennootschap PRIVATE INVEST, openbare Bevek naar Belgisch Recht, worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 10 september 2015, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel met volgende agenda : 1. Verslag van de Raad van Bestuur. 2. Verslag van de Commissaris. 3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan de geglobaliseerde jaarrekening goed te keuren. 4. Algemene vergaderingen per compartiment voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar : 4.1. Compartiment BEST MANAGERS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt.

3 Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,65 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen Compartiment STABILITY - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,72 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen Compartiment GLOBAL TRENDS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekening van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering dat het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat.

4 Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 6. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor het mandaat van de commissaris KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, Prins Boudewijnlaan 24d 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de Heer Peter Coox, voor een termijn van 3 jaar te hernieuwen. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris is vastgelegd op EUR (excl. BTW) per compartiment met jaarlijkse indexatie. 7. Coöptatie Voorstel: de Raad van Bestuur stelt voor om de coöptatie te bekrachtigen van de heer Michel Point, als bestuurder ter vervanging van de heer Weynants, ontslag genomen hebbend. Dit mandaat zal, behoudens hernieuwing, ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend. 8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. 9. Diverse. Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de houders van aandelen op naam, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, die deze Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dit drie volle dagen vóór de vergadering schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. De houders van aandelen in gedematerialiseerde vorm moeten een attest dat het aantal aandelen ingeschreven op een effectenrekening en hun onbeschikbaarheid tot de datum van de Algemene Vergadering vaststelt, opgesteld door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, neerleggen op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, ten minste drie volle dagen vóór de vergadering. De beslissingen zullen aangenomen worden indien ze door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders goedgekeurd worden.

5 Overeenkomstig artikel 21 van de statuten zal elke aandeelhouder aan de vergaderingen kunnen deelnemen door schriftelijk een andere persoon als lasthebber aan te wijzen. Een volmacht kan worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of in de agentschappen van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel. Deze volmacht moet ten minste drie volle dagen vóór de Algemene Vergadering worden teruggezonden naar de maatschappelijke zetel van de BEVEK (Havenlaan 86C b Brussel) of naar de financiële dienst (Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel). De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk, ten laatste drie volle dagen vóór de vergadering, vragen stellen met betrekking tot het verslag van de bestuurders, het verslag van de commissaris en/of de opgesomde agendapunten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende adres Deze vragen zullen tijdens de vergadering naargelang het geval, worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris. Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggers informatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde van de Bevek wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: De Raad van Bestuur

6 ICB/compartiment/ISIN Candriam Equities B Ondernemingsnummer Pachecolaan 44, 1000 Brussel Candriam Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 08/09/2015 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op donderdag 24 september 2015 om 11u00 in het gebouw Rogier Tower, Rogierplein 11, 1210 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Voorstel tot beslissing: «De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.» 4. Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: «De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.» 5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.» 6. Statutaire benoemingen. Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist om de benoeming tot coöptatie te bekrachtigen van meneer Tomas Catrysse, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 30 april 2015, ter vervanging van de heer Johan Wuytack, die ontslag genomen heeft op 30 april 2015, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Jan Vergote, Tomas Catrysse, Vincent Hamelink en Marc Vermeiren, van mevrouw Marleen Van Assche en mevrouw Myriam Vanneste te hernieuwen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de heer Gunther Wuyts te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de bezoldiging is vastgesteld op euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2016.» De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering: In België: In het Groothertogdom Luxemburg: In Frankrijk: In Duitsland: In Oostenrijk In Zweden: Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel RBC Investor Services Bank RBC Investor Services Bank France Marcard, Stein & CO AG Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Skandinaviska Enskilda Banken AB Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam Equities B zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende websites en De raad van bestuur

7 ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Van Lanschot Bevek nv Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Capfi Delen Asset Management Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Communicatiedatum 03 september 2015 Van Lanschot Bevek nv (RPR Antwerpen ) BEVEK naar Belgische recht Oproepingsbericht voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 22 september 2015 Ingevolge artikel 20 van de statuten komt de gewone algemene vergadering bijeen op de maatschappelijke zetel, Desguinlei Antwerpen op dinsdag 22 september 2015 om uur, met volgende agendapunten en voorstellen tot besluit: 1. Opening 2. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en de resultaatsbestemming Voorstel van besluit: de vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en de resultaatsbestemming goed. 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris Voorstel van besluit: de vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris die gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dit boekjaar. 5. Herbenoeming bestuurders De raad van bestuur stelt voor om de volgende bestuurders te herbenoemen. Voorstel van besluit: de vergadering besluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tot herbenoeming van de bestuurders de heer Rob van Oostven, de heer Maarten Kneepkens en de heer Jos Walravens voor een periode van vier jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van De heren Kneepkens en Walravens worden aangeduid tot effectieve leiders. De functie van de heer Jos Walravens is bezoldigd en bedraagt Euro op jaarbasis voor alle compartiment samen. 6. Dividend De raad van bestuur stelt voor om een dividend uit te keren aan de houders van een distribuerende aandelenklasse conform de bepalingen van artikel 19bis WIB92 en voorafgaande beslissing nr Voorstel van besluit: de vergadering besluit om een dividend uit te keren aan de houders van een distribuerende aandelenklasse dat conform is aan de bepalingen van artikel 19bis WIB92 en de voorafgaande beslissing nr Varia.

8 Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op deze vergadering, dient elke aandeelhouder tenminste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen waarmee hij van plan is aan de stemming deel te nemen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De aandeelhouders kunnen op bovenstaand adres alsook bij de financiële dienst en op de website de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening, het verslag van de commissaris, het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie verkrijgen. De financiële dienst wordt verzorgd door KBC Securities nv, Havenlaan 12, 1080 Antwerpen. De raad van bestuur.

9 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société anonyme société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B (de Maatschappij ) KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten. 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij. 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: (iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; [ ]. 4. Diversen.

10 De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax ( ) gevolgd door een brief (uiterlijk ) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna registratiedatum ). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de Statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV

11 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) EQUITY SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum UBS (LUX) EQUITY SICAV Société anonyme société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.» 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; [ ].»

12 4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax ( ) gevolgd door een brief (uiterlijk ) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV

13 ICB/compartiment/ISIN Candriam B Ondernemingsnummer Kunstlaan 58, 1000 Brussel Candriam Belgium Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum 03/09/2015 BERICHT De aandeelhouders van het compartiment Private 1 - Telecom worden ervan op de hoogte gebracht dat de uitkering van euro bruto per aandeel die, overeenkomstig de bepalingen van het prospectus, heeft plaatsgevonden op 7 juli 2015, geen interim maar een buitengewoon dividend betreft waartoe door de algemene vergadering dient te worden besloten en is berekend ondanks een te bestemmen resultaat dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 27, 2, 2, c van het koninklijk besluit van 10 november 2006 ontoereikend is. De aandeelhouders worden daarom verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bij te wonen die zal plaatsvinden op 18/09/2015 om 10:00u, Rogierplein 11 (10de verdieping) te 1210 Brussel, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de op de agenda vermelde punten. AGENDA a) Buitengewoon dividend: Voorstel tot besluit: "De vergadering (i) besluit, overeenkomstig de bepalingen van het prospectus, een buitengewoon dividend ten bedrage van EUR bruto per aandeel uit te keren dat voortkomt uit de bedragen die het compartiment heeft ontvangen uit hoofde van swapcontracten die het heeft afgesloten, (ii) stelt vast dat dit dividend reeds op 7 juli 2015 aan de aandeelhouders werd uitgekeerd, en (iii) bekrachtigt voor zover nodig deze betaalbaarstelling. De vergadering beslist voor 2015 en 2016 overeenkomstig de bepalingen van het prospectus de geplande bedragen op dezelfde wijze uit te keren. De vergadering stelt vast dat geen enkele bestuurder deel heeft gehad in de operationele fout die met betrekking tot de vereisten in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen tot stand kwam doordat de hierboven genoemde bedragen ondanks een ontoereikend resultaat worden uitgekeerd. De vergadering neemt voor zover nodig akte van het feit dat deze overtreding overeenkomstig artikel 528, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen is aangeklaagd, en beslist, voor zover nodig, de bestuurders in dit verband uitdrukkelijk van aansprakelijkheid te ontheffen." b) Bevoegdheden Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de Raad van Bestuur die nodig zijn om de te nemen beslissingen over de agenda uit te voeren. *** De beleggers die willen deelnemen aan de BAV dienen te voldoen aan alle statutaire voorschriften. Het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek en van de instelling die zorgt draagt voor de financiële dienst in België en dienst kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel), alsook op de websites en Raad van bestuur

14 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société anonyme société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B (de Maatschappij ) KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten. 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij. 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: (iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; [ ]. 4. Diversen.

15 De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax ( ) gevolgd door een brief (uiterlijk ) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna registratiedatum ). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de Statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV

16 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) EQUITY SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum UBS (LUX) EQUITY SICAV Société anonyme société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.» 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; [ ].»

17 4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax ( ) gevolgd door een brief (uiterlijk ) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV

18 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) EQUITY SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum UBS (Lux) Equity SICAV Société anonyme société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN DE TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV De aandeelhouders van de Maatschappij worden hierbij op de hoogte gesteld dat op de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Maatschappij, gehouden voor Maître Henri Hellinckx, notaris gevestigd in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij (de «Eerste BAV»), het quorum dat wordt opgelegd door artikel 67-1 (2) van de Luxemburgse wet op commerciële bedrijven van , zoals gewijzigd (de «Wet van 1915»), niet werd gehaald. HIERBIJ WORDEN de aandeelhouders van de Maatschappij OP DE HOOGTE GEBRACHT van een tweede buitengewone algemene vergadering (de «Tweede BAV»), in overeenstemming met artikel 67-1 (2) van de wet van 1915, die wordt gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij voor het in beschouwing nemen van en beraadslagen over de volgende agenda: AGENDA 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.»

19 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; [ ].» 4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Gelieve voor toelating tot de Tweede BAV minstens vijf (5) dagen vóór de Tweede BAV een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze Algemene Vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax gevolgd door een brief (uiterlijk ) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, faxnummer , of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de Tweede BAV wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de Tweede BAV (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de Tweede BAV. De aandeelhouders worden hierbij op de hoogte gesteld dat elke geldige volmacht die werd ingediend voor aanwezigheid bij de Eerste BAV eveneens geldt voor de Tweede BAV, op voorwaarde dat de aandeelhouders die hun volmacht hebben ingediend voor de Eerste BAV de Maatschappij niet schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van de herroeping van hun volmachtformulier voor de Eerste BAV, op het moment dat de uiterlijke datum voor het opsturen van de volmachtformulieren voor de Tweede BAV verstrijkt (een geldige volmacht die op tijd voor de Tweede BAV is teruggestuurd, wordt als een herroeping gezien van de volmacht voor de Eerste EGM) en dat de betreffende volmacht alleen geldt voor het aantal aandelen dat elk van de desbetreffende aandeelhouders in zijn bezit heeft om middernacht op De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat er geen quorum is vereist voor de Tweede BAV om op een geldige manier te beraadslagen en te stemmen over de agendapunten en dat de tijdens de Tweede BAV aan te nemen resoluties een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereisen, onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meegerekend. Elk aandeel van de Maatschappij geeft recht op één stem. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor B-1040 Bruxelles Luxemburg, De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV

20 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B Type mededeling Communicatiedatum A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) UBS (Lux) Key Selection SICAV Société anonyme - société d investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: L-1855 Luxembourg, 33A avenue J.F. Kennedy Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN DE TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV De aandeelhouders van de Maatschappij worden hierbij op de hoogte gesteld dat op de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Maatschappij, gehouden voor Maître Henri Hellinckx, notaris gevestigd in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij (de «Eerste BAV»), het quorum dat wordt opgelegd door artikel 67-1 (2) van de Luxemburgse wet op commerciële bedrijven van , zoals gewijzigd (de «Wet van 1915»), niet werd gehaald. HIERBIJ WORDEN de aandeelhouders van de Maatschappij OP DE HOOGTE GEBRACHT van een tweede buitengewone algemene vergadering (de «Tweede BAV»), in overeenstemming met artikel 67-1 (2) van de wet van 1915, die wordt gehouden op om uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij voor het in beschouwing nemen van en beraadslagen over de volgende agenda: AGENDA 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.»

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging. SOLVAY Naamloze Vennootschap Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

Agenda van de gewone algemene vergadering

Agenda van de gewone algemene vergadering Agenda van de gewone algemene vergadering De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatshebben

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016 WAREHOUSES DE PAUW commanditaire vennootschap op aandelen openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

THINK MEDIA naamloze vennootschap. Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat Antwerpen. Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele

THINK MEDIA naamloze vennootschap. Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat Antwerpen. Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele THINK MEDIA naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat 10 2000 Antwerpen Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele BTW BE 404.824.154 Ondernemingsnummer 0404.824.154 RPR Antwerpen

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR SOLVAY naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal doorgaan

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.00 h) VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de "ION BEAM APPLICATIONS SA" afgekort "I.B.A." naamloze vennootschap te (1348) Ottignies Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Chemin du Cyclotron 3 BTW BE 0428.750.985 RPR Nijvel De aandeelhouders worden

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap ) VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPM (Brussel)

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPM (Brussel) VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPM (Brussel) OPROEPING OM DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 31 MEI 2016 BIJ TE WONEN De Raad van Bestuur

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

De raad. maatschappelijke. 42, op. 9 september 2009 besluiten. documenten: Huizingen, BTW-Administratie 31 maart 2009, 31. maart 2008.

De raad. maatschappelijke. 42, op. 9 september 2009 besluiten. documenten: Huizingen, BTW-Administratie 31 maart 2009, 31. maart 2008. RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONEE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om

Nadere informatie

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING MELEXIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 RPR Ieper 0435.604.729 (de vennootschap ) Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014 De ondergetekende Met domicilie of maatschappelijke zetel te eigenaar van... aandelen van de N.V. Etn. Fr. COLRUYT met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres..

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres.. STEMMING BIJ VOLMACHT De ondergetekende, Voornaam Naam.... Adres.. of Benaming. Juridische vorm.... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES afgekort S.A.B.C.A. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP genoteerde vennootschap 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1470 RPR Brussel BTW BE 0405.770.992 Oproeping tot

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel VOLMACHT Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium NV (de Vennootschap) van 10 mei 2016 (vanaf

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie