Verkort Jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Verkort Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Datum rapport 12 juni 2012 Auteur Bestuur Nummer/versie concept

2 Woord van de voorzitter Voor u ligt het verkort jaarverslag 2011 van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Het verkorte jaarverslag neemt u op hoofdlijnen mee door het verslagjaar Het is onder andere het Verantwoordingsorgaan geweest dat heeft aangedrongen op een verkorte versie met zo weinig mogelijk vaktechnische pensioenbegrippen. Ik verwacht dat wij hierin met dit verslag geslaagd zijn. Voor verdere verdieping kunt u het formele jaarverslag raadplegen. Het jaar 2011 begon met een korting van de rechten en aanspraken van 2,1%. Een slechte, maar onvermijdelijke start. Het herstel verliep vervolgens tot eind april boven verwachting goed. Helaas raakte Europa wederom in een economisch dal door de zogenaamde eurocrisis, die ook de positie van ons pensioenfonds raakte. De stijging van de dekkingsgraad kwam tot een stilstand. De daling van de marktrente, op basis waarvan de verplichtingen van het pensioenfonds worden vastgesteld, zorgde voor een grote toename van de pensioenverplichtingen. Het beleggingsrendement over 2011 van 8,4%, dat in vergelijking met veel pensioenfondsen hoog is, bleek onvoldoende om de stijging van de pensioenverplichtingen af te dekken. Op grond van de geldende regelgeving lijken aanvullende maatregelen onafwendbaar. Het bestuur heeft in februari 2012 niet anders kunnen besluiten dan tot een voorgenomen korting van 7% per 1 april De speelruimte van het bestuur is beperkt. De financiële positie van het pensioenfonds wordt mede bepaald door externe (niet te beïnvloeden) factoren. U kunt daarbij denken aan de leeftijdsopbouw van de deelnemers, de verhouding tussen slapers, gepensioneerden en actieve deelnemers, wet- en regelgeving, sterftegrondslagen en dergelijke. Vanzelfsprekend doet het bestuur er desondanks al het mogelijke aan om ieders aanspraken en rechten te waarborgen. Zo heeft het bestuur besloten de aandelenportefeuille over te hevelen van Alliance Bernstein naar AEGON in een passieve portefeuille. Het bestuur heeft sinds het najaar van 2008 het risico van rentedaling grotendeels afgedekt. Dat blijkt een goede keuze te zijn geweest. Zonder die renteafdekking waren waarschijnlijk nog draconischere maatregelen nodig geweest. Op het gebied van de administratie en uitvoering kan gemeld worden dat de implementatie daarvan naar TKP geheel is afgerond. Diverse nieuwe procedures zijn ontwikkeld en in werking getreden. Bijvoorbeeld rondom het aanleveren van de assurancerapporten door de werkgevers. Ten behoeve van een goede communicatie naar alle betrokkenen bij het pensioenfonds is een Communicatiecommissie ingesteld. Mede teneinde verzekerd te zijn van goede, kritische en accurate dienstverlening door de certificerend accountant en certificerend actuaris, is in 2011 een tender uitgeschreven en heeft een selectie plaatsgevonden. Dat heeft geresulteerd in een certificerende accountant (PWC) waarmee inmiddels goede, vernieuwende, ervaringen zijn opgedaan. De certificerend actuaris blijft Towers Watson. Ook de gehanteerde honoraria waren onderdeel van de selectiecriteria, hetgeen tot een besparing heeft geleid. Ten slotte dient gememoreerd te worden dat twee gewaardeerde bestuursleden zijn teruggetreden. Allereerst was dat de heer mr. J.P. van der Stap, die jarenlang de functie van 1

3 werkgeversvoorzitter heeft bekleed. Vervolgens is afgetreden de heer J. Huitsing, die evenzo jarenlang voorzitter was, maar dan namens de werknemers. Beiden danken wij voor hun inzet, kritische en analytische houding en werkwijze, en zeer zeker ook voor hun vermogen tot abstractie en relativering. Dat heeft het pensioenfonds goed gedaan. Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd door De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) respectievelijk de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) de heer mr. M. van Gaalen (notaris te Aalsmeer) en de heer L. Bosselaar (werkzaam als notarieel medewerker/klerk in Kampen). Beiden bezitten reeds de nodige kennis en ervaring op het gebied van pensioenen. Rest mij vast te stellen dat 2012 een moeilijk maar ook uitdagend jaar zal worden. Moeilijk omdat de economie nog steeds hapert en de rente historisch laag blijft, maar ook uitdagend, bijvoorbeeld om de verdere besluitvorming en communicatie over de herstelmaatregelen, waaronder de voorgenomen korting aan alle betrokkenen zodanig over te brengen dat het vertrouwen in het pensioenfonds blijft bestaan, respectievelijk wordt hersteld. Ons pensioenfonds, maar zeker het hele Nederlandse pensioenstelsel, verdient dat. Houten, 12 juni 2012 mr. A.J.A. (Stijn) Marks werkgeversvoorzitter 2

4 1. Financiële positie en beleid in 2011 De hoofddoelstelling van het pensioenfonds is het op lange termijn garanderen van de pensioenaanspraken en pensioenrechten. Het pensioenfonds heeft op dit moment niet voldoende vermogen om de pensioenverplichtingen na te kunnen komen. Hierdoor bestaat het risico dat het pensioenfonds de premie moet verhogen en dat er geen ruimte is voor een (volledige) toeslag op de pensioenaanspraken en pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het pensioenfonds de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verlagen (dit heet ook wel afstempelen). De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het pensioenvermogen en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad kan wijzigen door: de ontwikkeling van de marktrente; de ontwikkeling van het beleggingsresultaat; of demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing. De dekkingsgraad bedraagt ultimo ,4%. Ontwikkeling dekkingsgraad Onderstaande tabel geeft aan hoe de dekkingsgraad zich in 2011 heeft ontwikkeld. Dekkingsgraad 1 januari 96,9% Effect premies -0,1% Effect uitkeringen 0,0% Effect indexatie 0,0% Effect overrendement 6,8% Effect rentetermijnstructuur voorziening pensioenverplichtingen -13,2% Overige effecten -1,0% Dekkingsgraad 31 december 89,4% De belangrijkste oorzaak van de daling van de dekkingsgraad is de stijging van de zogenaamde Voorziening Pensioenverplichtingen (de waarde van de pensioenen die nu en in de toekomst betaald moeten worden) door de dalende rente. Het negatieve effect van de dalende rente deed het positieve effect van de beleggingsrendementen teniet. Ontwikkelingen herstelplan In 2009 heeft het pensioenfonds een kortetermijnherstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de dekkingsraad in 2008 was gedaald tot onder de 105% (eind 2008 was de dekkingsgraad 88%). Op 8 februari 2011 heeft het bestuur de goedkeurende beschikking van DNB voor het herstelplan gekregen. Hoofdlijnen kortetermijnherstelplan Eind maart 2009 diende het pensioenfonds zijn kortetermijnherstelplan in bij DNB. In augustus 2009 volgde een aangescherpte versie. Het pensioenfonds koos voor een hersteltermijn van vijf jaar om op de dekkingsraad van 105% uit te komen. 3

5 Het kortetermijnherstelplan bevat de volgende maatregelen: vanaf 2009 is de pensioenpremie verhoogd van 20% naar 22% van de pensioengrondslag. Deze verhoging geldt gedurende de herstelperiode; per 1 januari 2009 is het belang in aandelen verlaagd van 35% naar 27,5%; het toeslagenbeleid is aangepast. De ambitie is aangepast van 100% naar 50% van de prijsindex; in augustus 2009 is toegevoegd aan het kortetermijnherstelplan: een voorgenomen verlaging van 6,8% per 1 januari 2012 op alle pensioenaanspraken. Met deze maatregelen heeft het pensioenfonds voldoende herstelkracht om binnen vijftien jaar het gewenste vereiste vermogen te bereiken. Pensioenkorting 1 januari 2011: pensioenverlaging van 2,1% In het herstelplan staan de maatregelen die het pensioenfonds neemt om te herstellen. Als laatste middel is het verlagen van de pensioenen per 31 december 2011 genoemd. Op advies van DNB heeft het pensioenfonds moeten besluiten een jaar eerder de pensioenen te verlagen. In de zomer van 2010 voerde voormalig minister Donner na overleg met DNB over de situatie van de pensioenfondsen. Zij concludeerden dat het voor een aantal pensioenfondsen niet verantwoord was te wachten met de verlaging tot 31 december 2011, maar om deze al per 1 januari 2011 door te laten voeren. Op 23 november 2010 heeft het bestuur definitief besloten de (opgebouwde) pensioenen op 1 januari met 2,1% te verlagen. De verlaging was minder dan de 6,8% in het herstelplan van Wel is de verlaging een jaar eerder ingegaan. Verdere verlagingen waren echter niet uitgesloten op het moment dat het bestuur de beslissing over de verlaging nam. Pensioenen per 1 april 2013 waarschijnlijk opnieuw verlaagd Jaarlijks evalueert pensioenfonds het herstelplan. Op basis van de dekkingsgraad eind 2011 was duidelijk dat het pensioenfonds, ondanks de eerdere korting, achterliep op het herstelpad en dat een pensioenverlaging van 9,3% nodig was. DNB heeft echter aangegeven dat de maximale verlaging vooralsnog 7% kan zijn. Het pensioenfonds heeft besloten gebruikt te gaan maken van deze handreiking. Eind 2012 voert het pensioenfonds opnieuw een evaluatie van het herstelplan uit. Dan wordt ook bepaald of de pensioenverlaging daadwerkelijk per 1 april 2013 doorgevoerd moet worden en wat het definitieve verlagingspercentage zal zijn. Beleid en Beleidskeuzes De voornaamste financiële doelstellingen van het pensioenfonds zijn: het waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken volgens het pensioenreglement; het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort en de omvang hiervan; het maximaliseren van het beleggingsrendement om de toeslagambitie te realiseren. 4

6 Versoberde regeling noodzakelijk Het beleid van het pensioenfonds is met de kostendekkende premie die werkgevers betalen een middelloonregeling met een voorwaardelijk toeslagbeleid te realiseren. De belangrijkste sturingsmiddelen hiervoor zijn het beleggingsbeleid, het toeslagbeleid en het premiebeleid. De huidige doorsneepremie staat op gespannen voet met de eisen die gelden voor de (gedempte) kostendekkende premie. Het bestuur heeft daarom in 2011 besloten de pensioenregeling per 1 januari 2012 te versoberen, zodat de sturingsmiddelen ervoor kunnen zorgen dat de financiële doelstellingen worden gerealiseerd. Toeslagbeleid Tot en met 2011 was de toeslag (indexatie) maximaal 50% van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. In de pensioenregeling per 1 januari 2012 is de toeslagambitie aangepast van 50 naar 25%. De bijstelling van de toeslagambitie is een van de maatregelen om de pensioenregeling toekomstbestendig te maken. Het toeslagbeleid is strikt voorwaardelijk; er is dus geen recht op een toeslag. Of de pensioenen worden verhoogd, is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Gezien die financiële positie is zowel per 1 januari 2010 als per 1 januari 2011 geen toeslag verleend. Ook voor de lange termijn is niet zeker of een toeslag zal plaatsvinden en zo ja, hoeveel de toeslag dan is. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het fonds houdt er geen specifieke reserve voor aan en er wordt ook geen premie voor betaald. Financieringsbeleid Het pensioenfonds hanteert een doorsneepremie die wordt vastgesteld op basis van wetgeving onafhankelijk van leeftijd en geslacht van de deelnemer. De herverzekeringspremie, die het pensioenfonds aan de herverzekeraar betaalt, is op gebaseerd op verzekeringsgrondslagen en is dus wel afhankelijk van leeftijd en geslacht van de deelnemer. De jaarpremie voor de pensioenregeling bedroeg in % van de pensioengrondslag van het ouderdomspensioen. De effectiviteit van het premiebeleid is beperkt gezien de relatief beperkte omvang van de premie-inkomsten. Besluitvorming voor 2012 In 2011 kwam het bestuur van het pensioenfonds tot de conclusie dat bij de huidige pensioenregeling en het huidige financieringsbeleid de toekomstige betaalbaarheid onder druk komt te staan. Het bestuur heeft daarom besloten per 1 januari 2012 twee wijzigingen door te voeren waardoor de premie bijdraagt aan het herstel: de doorsneepremie is verhoogd naar 22%; de jaarlijkse pensioenopbouw kan verlaagd worden als de premiedekkingsgraad te laag is, de zogenaamde gesplitste premiesystematiek. 5

7 Beleggingsbeleid De hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid van het pensioenfond is: het op lange termijn realiseren van een zo hoog mogelijk rendement uitgaande van het strategische beleggingsbeleid bij een acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds. Om de pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen, wil het bestuur op een verantwoorde en solide wijze beleggen vanuit de zogenaamde prudent person-gedachte: de beleggingen moeten voldoen aan kwalitatieve beginselen van veiligheid, kwaliteit en risicospreiding. In het najaar van 2011 heeft het bestuur besloten de actieve beleggingsstijl te wijzigen in een passieve beleggingsstijl. Hiermee is afscheid genomen van de vermogensbeheerder AllianceBernstein. Het bestuur is ervan overtuigd dat de extra risico s en kosten van actief beheer niet meer opwegen tegen de positieve kans op extra rendementen. Het strategisch beleggingsbeleid wordt afgestemd op de verplichtingen van het pensioenfonds. Door het strategisch beleggingsbeleid periodiek te herijken kan het pensioenfonds inspelen op wijzigingen in het risicoprofiel van de pensioentoezeggingen en in de risicoperceptie van het bestuur. Voor 2011 heeft het bestuur de volgende strategische verdeling vastgesteld. Categorie Ondergrens Strategisch Bovengrens Echte verdeling eind 2011 Vastrentende waarden 53,0% 67,5% 80,0% 70,2% Aandelen 20,0% 27,5% 35,0% 23,9% Grondstoffen 0,0% 2,0% 5,0% 2,1% Vastgoedbeleggingen 0,0% 2,0% 5,0% 1,7% GTAA 0,0% 1,0% 2,0% 2,1% Liquiditeiten -2,5% 0,0% 2,5% 0,0% Totaal 100% 100,0% 6

8 2. Beleggingen Om de verhouding tussen rendement en risico te optimaliseren, belegt het fonds in vier hoofdcategorieën: vastrentende waarden; aandelen; vastgoed; grondstoffen. In de tabel hieronder wordt de performance over 2011 per beleggingscategorie in vergelijking met de benchmark weergegeven. De percentages zijn exclusief in rekening gebrachte kosten Gerealiseerd Benchmark Aandelen -11,99% -5,69% Vastrentende waarden 6,02% 6,32% Long Duration Overlay 647,43% 0% Vastgoedbeleggingen 5,79% 5,81% Grondstoffen -1,34% -1,23% GTAA -19,05% 7,13% Terugblik 2011 In 2011 zette de crisis in de eurozone door en verergerde deze zelfs. Grote landen als Spanje en Italië dreigden te worden meegezogen in de neergang van Griekenland. Wereldwijd werden de economische groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. Hierdoor nam de beweeglijkheid op de financiële markten weer fors verder toe waarbij de gedachten teruggingen naar de situatie ten tijde van de ondergang van Lehman Brothers in september De onrust zorgde ervoor dat beleggers vluchtten naar de meest veilige havens, in de eurozone was dat de markt voor Duitse staatsleningen. Voor het pensioenfonds was 2011 een sterk beleggingsjaar. Het rendement voor de beleggingsportefeuille is, inclusief de renteafdekking, uitgekomen op 8,4%. Binnen de portefeuille met de vastrentende waarden was het absoluut rendement van Europese Staatsobligaties met 2,07% boven verwachting hoog. De bedrijfsobligaties (Credits en High Yield) hebben relatief een sterke performance laten zien met een rendement van 4,9%. Grondstoffen hadden in het eerste kwartaal een sterke performance door de oorlogen en opstanden in het Midden-Oosten (in onder andere Egypte en Libië). De performance liep gedurende het jaar vervolgens terug vanwege de crisis en de zwakke groeiverwachtingen. Vooruitblik 2012 Voor 2012 verwacht het pensioenfonds een afzwakking van de economische groei, waarbij met name de groei in Europa onder invloed van de eurocrisis zal stagneren. Wereldwijd zal de inflatie naar verwachting laag blijven door deze afnemende economische groei. 7

9 De financiële markten zullen ook in 2012 bepaald worden door de crisis rondom nationale schulden en de eurocrisis. Het pensioenfonds gaat hierbij voorlopig uit van een doormodder - scenario. Dit zal er ook toe leiden dat de beweeglijkheid op de financiële markten hoog zal blijven. Daarop zullen sentimenten een belangrijk stempel drukken. Door de toegenomen onzekerheid is er weinig reden om uitgesproken posities in te nemen. Weliswaar gaat het pensioenfonds ervan uit dat de eurozone in zijn geheel uit deze crisis zal komen, maar tot die tijd zal er sprake zijn van grote onzekerheid bij beleggers. Wanneer naar waarderingen wordt gekeken, lijken de belangrijkste en meest veilige markten voor staatsleningen overgewaardeerd, maar zullen ze in het meest waarschijnlijke scenario als veilige vluchthaven blijven fungeren. Op de wat langere termijn verwachten we een geleidelijk herstel van de economie groei waarbij de kans op een wat oplopende inflatie en stijgende rentes toeneemt. 8

10 3. Pensioenen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op activiteiten op het gebied van pensioencommunicatie en -administratie in Daarnaast worden de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling toegelicht Pensioencommunicatie Communicatie over pensioenen blijft een uitdaging, dat geldt zeker voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Per 1 januari 2011 zijn de pensioenen verlaagd, eind 2011 is besloten de pensioenregeling grondig aan te passen en werd er geanticipeerd op een mogelijke extra pensioenverlaging. Daarnaast werden besluiten genomen over het pensioenakkoord. Communicatiecommissie In 2011 is de Communicatiecommissie uitgebreid met een aantal nieuwe leden. Een aantal nieuwe leden van de Communicatiecommissie is (niet gelijktijdig) ook lid van de Deelnemersraad, waardoor de samenstelling van de Communicatiecommissie breder is dan voorheen. Communicatie met werkgevers Voor het invoeren en bijwerken van werknemersgegevens maken werkgevers gebruik van het werkgeversportaal. Via het werkgeversportaal kunnen de werkgevers ook gegevens voor het assurancerapport downloaden. Een nieuwe methode waarover werkgevers vooraf schriftelijk en via het werkgeversportaal uitgebreid zijn geïnformeerd. Om ervoor te zorgen dat werkgevers het assurancerapport tijdig op zouden sturen, is een aantal herinneringen verzonden nog voordat de deadline van 1 mei verstreken was. Een aantal werkgevers kon zich niet vinden in deze werkwijze en met name niet in de toon van de herinneringen. Daarom is de laatste brief aangepast en is uitgelegd waarom het pensioenfonds zoveel herinneringen verstuurt en is eveneens het boeteproces nader uitgelegd. Hierop is positief gereageerd. Communicatie over nieuwe pensioenregeling In het najaar, toen duidelijk werd dat de pensioenregeling grondig zou worden aangepast, is een start gemaakt met de communicatie hierover. Werkgevers ontvingen eind 2011 een brief over de nieuwe pensioenregeling. Communicatie met werknemers In 2011 verstuurde het pensioenfonds vanzelfsprekend de verplichte communicatiemiddelen zoals de startbrief inclusief de brochures Pensioen in het notariaat en Een nieuwe baan, evenals de brieven aan werknemers die het notariaat verlieten (de zogenoemde premievrije polis, waarin zowel een opgave staat van het opgebouwde ouderdomspensioen als het opgebouwde partnerpensioen dat door uitruil is verkregen). Communicatie over nieuwe pensioenregeling Net als werkgevers heeft het pensioenfonds werknemers geïnformeerd over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari Ze ontvingen eind november 2011 een brief waarin de nieuwe regeling op hoofdlijnen werd uitgelegd. Op de website van het pensioenfonds zijn 9

11 verder vragen en antwoorden geplaatst, waarnaar is verwezen in de brief. Ook werd een nieuwsbericht op de website geplaatst. Op 1 januari 2012 werd de website aangepast aan de nieuwe regeling. In 2011 werd ook een start gemaakt met het aanpassen van de brochure Pensioen in het notariaat. Nieuwsbrief Mijn pensioen In 2011 ontvingen deelnemers twee keer de nieuwsbrief Mijn pensioen, namelijk in april en in december. In de nieuwsbrief van april lag de focus op het Uniform Pensioenoverzicht, de nieuwsbrief van december ging in op de nieuwe pensioenregeling. Ook werd beide keren aandacht besteed aan de financiële positie van het pensioenfonds. Dit is gedaan in het kader van verwachtingsmanagement over een nieuwe pensioenverlaging in de toekomst. Uniform Pensioenoverzicht Het Uniform Pensioenoverzicht werd in mei 2011 verstuurd aan alle actieve deelnemers en voortzetters. In 2011 werd ook de mouse-over geïntroduceerd: dit is een online toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht dat deelnemers via de website van het pensioenfonds kunnen bekijken. Communicatie met gepensioneerden In 2011 ontvingen gepensioneerden aan het begin van het jaar de specificatie met de nieuwe pensioenbedragen plus de jaaropgave. Daarnaast ontvingen de gepensioneerden in januari en november de nieuwsbrief Mijn pensioen. Er was aandacht voor onder andere de pensioenverlaging, het pensioenakkoord en de financiële situatie van het pensioenfonds. Dekkingsgraad maandelijks op website Net als in 2010 werd maandelijks de dekkingsgraad van het pensioenfonds op de website gepubliceerd. Op deze manier geeft het pensioenfonds externe partijen een beeld van de financiële situatie van het pensioenfonds en het verloop van de dekkingsgraad. Pensioenadministratie: pensioen uit FVP Sinds 1 januari 2010 wordt de pensioenadministratie uitgevoerd door TKP Pensioen. De overgang van de administratie van AEGON naar TKP is ondersteund door Towers Watson en beoordeeld door de voormalige accountant van het pensioenfonds. Bij de overgang zijn alle reglementaire (slapende) aanspraken en ingegane uitkeringen overgenomen, en ondergebracht in het pensioensysteem van TKP. De AEGON-administratie is gesloten. Voor pensioen van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (hierna: FVP) zijn gedurende het implementatietraject afwijkende afspraken tussen AEGON, het pensioenfonds en TKP gemaakt. Bij AEGON werden pensioenen uit FVP rechtstreeks door de verzekeraar AEGON geadministreerd. Het was geen onderdeel van het pensioenreglement van Pensioenfonds Medewerkers in het Notariaat. Initieel is er bij de overgang naar TKP onderzocht of de administratie en uitvoering van het pensioen uit FVP niet ondergebracht kon worden bij het pensioenfonds, dus ook bij TKP. Vooruitlopend op de volledige overdracht van het FVPdossier zijn sinds 1 januari 2010 de lopende reeds ingegane- FVP-pensioenen betaald door het fonds. Over de hoogte van de over te dragen waarde van de FVP rechten kon echter geen overeenstemming bereikt worden. Het bestuur heeft daarom besloten de FVP-administratie buiten het pensioenfonds te laten in nader overleg met AEGON en TKP. In maart 2011 is dit 10

12 besluit bekrachtigd, waarna de acties in gang zijn gezet om dit besluit daadwerkelijk in samenwerking met AEGON in boekjaar 2011 uit te voeren. In september 2011 zijn de lopende FVP-pensioenen met terugwerkende kracht weer ondergebracht bij AEGON. 11

13 Kerncijfers Bedragen x Aantal verzekerden (per eind van het jaar) Deelnemers, actief en voortgezet Gewezen deelnemers Ingegane pensioenen Totaal aantal verzekerden Aantal aangesloten werkgevers Pensioenen Kostendekkende premie Gedempte premie Feitelijke premie Toeslagverlening 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% Korting 0,0% 2,1% 1 0,0% 0,0% 0,0% Vermogen en solvabiliteit Aanwezig eigen vermogen Voorziening pensioenverplichtingen Dekkingsgraad in % 89,4% 96,9% 93,0% 88,0% 116,4% Rentetermijnstructuur (RTS) 2,7% 3,4% 3,9% 3,5% 4,9% Beleggingen Netto balanswaarde Beleggingsopbrengsten Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Beleggingsrendement in % 8,39% 15,93% 8,68% -3,33% -2,12% 12

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Bestuur

Jaarverslag Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Bestuur Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Datum rapport 12 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Profielschets Stichting Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 03 Financiële positie 06 Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 05 Het bestuur 07 08 Pensioencommunicatie Kerncijfers 2012 Uit het voorwoord van het bestuur Hoewel de Europese schuldencrisis ook in 2012

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Verkort Jaarverslag 2015 Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Het verslagjaar werd wederom gekenmerkt door verschillende nieuwe wettelijke maatregelen. Hiermee onderscheidt 2015 zich overigens niet

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Inclusief de pensioenkrant:

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Inclusief de pensioenkrant: Verkort jaarverslag 2012 Inclusief de pensioenkrant: 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat heeft een bewogen jaar achter

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Crisisplan. van. Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland

Crisisplan. van. Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Crisisplan van Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Dit financieel crisisplan van Stichting Pensioenfonds Lloyd s

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Bestuur. Auteur

Jaarverslag 2010. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Bestuur. Auteur Jaarverslag 2010 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Datum rapport Auteur Bestuur Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Woord van de voorzitter 7 Personalia 8 1. Financiële positie en beleid in 2012 10 1.1 Inleiding 10 1.2 Financiële opzet en positie 11 1.2.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef De Nederlandsche Bank T.a.v. de heer drs. J.A.C. Luijks RA Postbus 929 7301 BD Apeldoorn Datum : 11 mei 2009 Betreft : Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Geachte heer Luijks, Bijgaand treft

Nadere informatie