Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011-2015"

Transcriptie

1 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden;

2 1. Inleiding Voor u ligt het schoolplan van cbs De Zaaier, het ondernemingsplan en tevens schoolontwikkelingsplan van onze school. Dit geeft de kaders aan die het speelveld aangeven waarbinnen, de komende 4 jaar, de school haar beleid invult. Het schoolplan past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de Stichting PCBO Voorst. Centraal staat daarin het thema: Voor het kind van de toekomst. Vanuit de beleidskaders van het strategisch beleidsplan, de missie, visie en doelstellingen van de stichting/school en na een uitvoerige cyclus van (zelf)evaluatie en planning zijn wij gekomen tot doelstellingen op schoolniveau. In het schooljaar is het gehele team, ouders/verzorgers en geledingen zeer nauw betrokken geweest bij het samenstellen van dit schoolplan. Belangrijk uitgangspunt is; We zeggen wat we doen, maar doen ook wat we zeggen!. Dit schoolplan is geen doel op zich. De beleidskaders zijn bedoeld om onze ruimte aan te geven. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden goed omschreven. In onze hele organisatie zijn eigenaarschap, zelfverantwoordelijkheid en leren van en met elkaar een rode draad. Vanuit onze missie: Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen, kunnen we inhoud geven aan de doelen, die in de eerste plaats gesteld worden, ten dienste van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. Het is de uitdaging om de verbinding te realiseren tussen het strategisch beleid, handelen van het schoolbestuur en het beleid en handelen vanuit eigenaarschap op onze school bij vooral de leerkrachten. Wij willen werken vanuit de kracht van het verschil. Passend bij onze stichtingsmissie: samen leren werken aan leren, geven we inhoud aan ons schoolbeleid. Ons grootste kapitaal daarbij zijn onze leerkrachten en het ondersteunend personeel, zij zijn de dagelijkse uitvoerders van het beleid in het primaire proces. Daarbij geven we inhoud aan de doelen vanuit een educatief partnerschap tussen de school en haar omgeving. Onze schoolleiding is de bepalende factor bij leiding geven aan het welslagen van onze school. Waar staat ouders wordt bedoeld ouder(s) en/of verzorger(s) Doelen van het plan De doelen van dit schoolplan zijn: - het plan te baseren op een gemeenschappelijke visie vanuit een gedragen schoolconcept. - als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat voor de periode van 1 augustus 2011 t/m 31 juli 2015 voor onze school het onderwijskundig beleid is. We verstaan hieronder: de leerlingenzorg, ICT, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid, communicatie/relationeel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg. We streven hierbij naar een goede samenhang van bovengenoemde beleidspunten. - dit beleid zo vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling met formulering van eigen beleidsvoornemens. We denken hier ook aan de termen; horen, zien en voelen. - voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan.

3 1.2. Functies van het plan Dit schoolplan zal fungeren als; - uitgangspunt voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar. Dit jaarplan maakt onderdeel uit van een cyclus van planning en control en kent een voortgangsrapportage en een evaluatieverslag. - verantwoordingsdocument in de richting van de landelijke overheid, zoals de inspectie (verticale verantwoording). - verantwoordingsdocument in de richting van het eigen bevoegd gezag (horizontale verantwoording). - verantwoordingsdocument in de richting van de eigen stake-holders, het schoolplan en het jaarplan worden besproken in het team en de medezeggenschapsraad en voor advies voorgelegd aan de oudercommissie. Daarna worden ze aan de Algemeen Directeur voorgelegd ter vaststelling. - basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. Op basis van jaarlijkse evaluatie en voortschrijdende inzichten kan er sprake zijn van bijstellingen. Ons cyclisch strategisch proces; 1) Zelfevaluatie - Hoe doen we het? 2) Reflectie daarop - Wat willen we anders/beter doen? 3) Verzamelen en gebruiken van bewijsvoering - Weten wat werkt. 4) Samenwerken in de toepassing - Team zijn. Ook werken we met een vaste procedure bij vernieuwingsonderwerpen; P - Plan D - Do S - Study A - Act Verderop in deze schoolgids is hier een uitvoerige beschrijving van gegeven Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Dit schoolplan is opgesteld door de directeur van de school met inbreng van alle teamleden, de medezeggenschapsraad, ouderdenktankgroep en de oudercommissie. Hun inbreng was vooral van belang bij de beschrijving, de onderwijskundige vormgeving van onze school en bij het formuleren van onze beleidsvoornemens. In het schooljaar is de directeur met alle geledingen zeer uitvoerig in gesprek geweest om te ontdekken waar de behoeften en ontwikkelpunten liggen. Belangrijk uitgangspunt is dat de leerkracht het verschil kan (moet) maken en dat de leerkracht hiervoor ook goed gefaciliteerd dient te worden. Product en procesvoortgang van de leerlingen en leerkrachten moeten door de leerkracht en directeur frequent van feedback worden voorzien. Kerndoelen, leerlijnen en referentiekaders zijn de duidelijke middelen die gehanteerd gaan worden voor de komende vier jaar. Onze leeropbrengsten moeten omhoog! We gaan daarom ook duidelijke keuzes maken (o.a. via model Eisenhower) en dit alles gericht op opbrengsten uit de leerprestaties van onze leerlingen, waarbij we in eerste instantie uitgaan van de vier belangrijkste deelgebieden: het handelen van de leerkracht, lezen, taal en rekenen. De evaluatie van het voorgaande schoolplan , zes verplichte teambesprekingen, gesprekken met ouderdenktankgroep, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoek 2011 onder ouders en leerkrachten, inventarisatie van het arbobeleid, bijstellingen die voort zijn gekomen uit de evaluaties van de jaarplannen, conclusies en acties die zijn voortgekomen uit het werken met een kwaliteitscyclus en zelfevaluatie, zijn mede de basis voor het opstellen van dit schoolplan. Het team is zich bewust van het eigenaarschap.

4 Bij beschrijving van inzet en ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid wordt veelal verwezen naar het bestuursbeleid m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen worden uitsluitend school specifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant. Onze visie over doelen stellen; 1) We gaan verbinding zoeken met elkaar, iedereen is verantwoordelijk voor alle leerlingen van onze school. 2) We stellen hoge, haalbare en uitdagende doelen. 3) We werken a.d.h.v. een plan. 4) Een doel is geen afrekenmiddel en een doel kan tussentijds worden aangepast. 5) We maken doelen persoonlijk zodat de doelen van het individu aansluiten op de doelen van de school. Er is een uitvoerige analyse, met verbeterpunten, gemaakt van de leerkrachten en ouderenquête Verwijzingen In dit schoolplan wordt verwezen naar; - geldende wet- en regelgeving. - de schoolgids van de school. - het strategisch beleidsplan en overig beleid van de Stichting PCBO Voorst. - het integraal personeelsbeleidsplan van het bevoegd gezag van onze school. - het zorgplan van het samenwerkingsverband waartoe onze school behoort Status van het plan Het team en de medezeggenschapsraad hebben er mee ingestemd. De ouderdenktankgroep en oudercommissie hebben een adviserende rol gespeeld in de samenstelling van dit plan. Dit plan is er gekomen na meerdere voorgaande versies. Dit plan is het eindproduct. Dit schoolplan is vastgesteld door het bestuur. (zie bijlagen) 1.6. Evaluatie van het plan Na vier jaar zal het schoolplan worden geëvalueerd. Elk jaar vindt er een tussenevaluatie plaats, omdat per jaar de doelen uit het schoolplan worden uitgewerkt in het jaarplan en dit jaarplan elk jaar wordt geëvalueerd. Ook zullen er in elk leerjaar meerdere momenten zijn om te evalueren in beleidsvergaderingen. Het is niet ondenkbaar dat we na een periode van toepassing, evaluatie, bijstelling en weer evaluatie een beslissing gaan nemen om te stoppen met een verbetertraject als dit geen of te weinig rendement heeft opgeleverd.

5 2. Onze school Onze school maakt deel uit van de Stichting PCBO Voorst. De Stichting PCBO Voorst heeft vijf scholen onder haar beheer. Cbs De Zaaier is de enige school in het dorp Teuge. De andere scholen van ons bestuur zijn gehuisvest in andere dorpen in de gemeente Voorst. De Stichting PCBO Voorst en haar scholen hebben een Protestants-Christelijke signatuur. Onze school kenmerkt zich als een open Protestants-Christelijke basisschool. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs aan iedereen willen geven vanuit een christelijke levensbeschouwing. De Bijbel is hierbij onze inspiratiebron. Het woord open betekent dat de school niet stellig is in de gedachte dat je allemaal op één en dezelfde wijze moet geloven. We erkennen dat God ook via andere godsdiensten kan werken. We houden meer rekening met de verschillende achtergronden van kinderen. De kinderen zal geen keuze worden opgedrongen, al mag de leerkracht duidelijk zijn hoe de school over bepaalde zaken denkt. Veel van bovenstaande hoort ook thuis op een openbare of rooms-katholieke school. Het vertrekpunt is echter anders. Leerkrachten op onze Protestants Christelijke school nemen in hun dagelijks handelen naar elkaar, kinderen, ouders en andere betrokkenen de Bijbel als leidraad. We leren van de Bijbelse verhalen en vertalen dit naar ons handelen, onze normen en waarden. Daarom vormt onze Protestants-Christelijke identiteit de grondslag van de school en heeft deze betrekking op en gevolgen voor het totale schoolbeleid. Het christelijk onderwijs krijgt inhoud vanuit het gedrag en met de houding van de leerkracht. In het schooljaar gaan we onze visie op identiteit op schoolniveau herijken Onze missie en onze visie Om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze school om draait. Ons motto is: Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen. We willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school gaat en daar zoveel mogelijk cognitieve vaardigheden leert, echter dit op gelijk niveau met het aanleren, ontwikkelen van sociale vaardigheden. Ook willen we onze bijdrage leveren aan een kind met levensvreugde die goed kan functioneren in de maatschappij. Naast kennis willen we de kinderen ook veel vaardigheden leren met veel gedifferentieerde mogelijkheden in alle vakgebieden zoals leertempo en de inhoud van de leerstof. Wij houden op onze school rekening met de verschillen tussen kinderen door vanuit een vast startpunt, toepassing model directe instructie, in alle groepen te werken. De leerkracht zal geschoold gaan worden in het toepassen van het model directie instructie, het doel is dat de leerkracht het model goed kan toepassen in de groep. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We werken aan een fijne open sfeer in de groepen en in de school als geheel. We denken dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen de basis is voor de kinderen om goed te kunnen presteren. Door de kleinschaligheid van onze school, alle leerlingen en leerkrachten kennen elkaar, is er tussen de kinderen ook een laagdrempelige communicatie onderling. De goede sfeer proberen wij onder andere te bereiken door kinderen serieus te nemen. Door middel van gesprekken met de leerlingen en leerkrachten wordt de week geëvalueerd en wordt met elkaar overlegd hoe bepaalde dingen anders en beter zouden kunnen en/of moeten. We proberen aan te sluiten bij de eigen dynamiek van het kind, door in te spelen op de verschillende manieren waarop kinderen leren. Zo willen we ieder kind tot maximale ontplooiing laten komen, vooral ook kijkend naar het talent van ieder kind, iets wat de huidige maatschappij ook van ons vraagt.

6 Levensbeschouwelijke identiteit Cbs De Zaaier is een moderne, open, christelijke basisschool. Dit is onze basis en deze bepaalt de waarden en normen in de omgang met elkaar. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leren en werken is welkom op onze school. Ook kinderen van ouders die geen christelijke achtergrond hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot de manier van werken in het christelijk onderwijs, zijn van harte welkom. Door voor onze school te kiezen gaan we ervan uit dat u achter onze visie, missie en identiteit staat en deze ook samen met ons uitdraagt. Van ouders/verzorgers die hun kind bij ons op school aanmelden, verwachten we onze uitgangspunten te respecteren en ondertekenen. Pedagogische identiteit Het team, directie, ouders en verzorgers streven naar een school waarin de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen, leerkrachten en ouders wordt gestimuleerd. De school biedt een prettige, veilige omgeving voor kind en leerkracht, waar iedereen zich gewaardeerd mag voelen. We doen dat door de kinderen serieus te nemen en hen te leren op te komen voor zichzelf met daarbij ook oog te hebben voor de ander. Door middel van gesprekken met leerkrachten en leerlingen wordt de week geëvalueerd en wordt met elkaar overlegd hoe bepaalde dingen anders en beter zouden kunnen/moeten. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen gestimuleerd. We hanteren hiervoor het basisbehoefte schema van Stevens. Relatie Competentie Autonomie Interactie Instructie Leerlingen persoonlijk ontmoeten Een instructie geven die veilig is voor leerlingen Klassenorganisatie Ontmoetingstijd creëren met leerlingen Leerlingen helpen reflecteren Activerend leren centraal stellen in opdrachten Aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen Leerlingen ruimte geven, initiatieven honoreren Leerlingen (mede) de taak en/of de vormgeving daarvan laten kiezen Met leerlingen plannen wat ze hoe gaan doen We vinden dat er continuïteit moet zijn in de ontwikkeling van elk kind gedurende zijn schoolloopbaan en dat alle kinderen aan zijn of haar onderwijsbehoefte moeten kunnen komen. We denken hierbij ook aan de verschillende dynamieken. (Verderop in dit schoolplan volgt nog een toelichting op de verschillende dynamieken.) Elk kind op onze school moet zichzelf durven en kunnen zijn, waardoor het zich kan ontwikkelen met al zijn mogelijkheden en specifieke talenten. We doen dit o.a. door het duidelijk benoemen van de lesdoelen, evaluatiemomenten met onze kinderen en in de toekomst het ontwikkelen van een portfolio met de daarbij horende gesprekken. We willen respect hebben voor het gevoelsleven van de kinderen en willen er voor zorgen dat elk kind geaccepteerd en gewaardeerd wordt naar eigen kunnen en inbreng, zo nodig met aanpassing van leerstof, leertijd binnen onze organisatorische mogelijkheden.

7 We vinden het nodig dat het kind leert zich bewust te oriënteren in de wereld waarin zijn/haar leven zich afspeelt. Dit alles om het kind goed voor te bereiden op zijn/haar rol in de huidige maatschappij. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers vertrouwen in onze school hebben en dit ook uitspreken over onze school. Ouders/verzorgers hebben in 2011 d.m.v. een ouderenquête het vertrouwen bevestigd. Ook verwachten we vanuit een vertrouwensbasis te kunnen samenwerken met de gemeenschap om onze school heen. Vanzelfsprekend verwachten het vertrouwen van ons personeel.

8 2.2. Leerling - en ouderpopulatie Momenteel, juli 2011, heeft onze school ruim 100 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen. De school laat tegen alle prognoses in een groeiend leerlingaantal zien. Het team telt negen personeelsleden, waarvan de meeste parttime werken. (32 Uur of meer wordt gezien als full-time) De school vindt het contact met ouders heel belangrijk. Wekelijks verschijnt er een informatiebulletin en tijdens het schooljaar worden de ouders/verzorgers regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van hun kind(eren) en er worden diverse ouderavonden gehouden. Ook is er een schoolgids beschikbaar voor ieder gezin. Op school zijn ouders voor of na schooltijd altijd welkom en veel van hen zijn bij school betrokken in bijvoorbeeld; oudercommissie, ouderraad, bestuur, medezeggenschapsraad of als hulpouder. Relatief veel ouders werken in loondienst, zijn ondernemer of oefenen een beroep uit waarbij lichamelijke arbeid wordt verricht. We moeten constateren dat deze doelgroep een verhoogde kans op taalachterstand heeft Hogere opleidingen komen ook voor. De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen is ook bij ons op school merkbaar. Als school kunnen wij dan ook een totaal arrangement aanbieden peuterspeelzaal, voorschoolseopvang, tussenschoolseopvang (het overblijven) en naschoolseopvang. Ook bieden wij aansluiting bij het gemeentelijke VVE beleid. Uit onze ouderenquête blijkt dat steeds meer ouders hiervan gebruik gaan maken. Het aantal leerlingen over de gemeentegrens, met name uit Apeldoorn, is de afgelopen jaren toegenomen Positionering Voor onze belanghebbenden, de educatieve partners ook wel de Stake-holders genoemd, is het van belang een goed beeld te hebben van onze school. Het moet duidelijk zijn waar wij voor staan en wat er van onze school verwacht mag worden. Wij vinden het belangrijk om ons te profileren en gaan daarmee ook actief mee aan het werk. Basisregel hierbij is dat we zeggen wat we doen, maar ook doen wat we zeggen en anderen kunnen dit waarnemen! Dit schoolplan is daarbij een basisdocument. Het kind en de ontwikkeling ervan staan op onze school centraal. Daarnaast geven wij duidelijk aan waarin we ons onderscheiden, waar wij in uitblinken en wat wij op een eigen opvallende wijze aanpakken. U kunt hier denken aan het ondernemersplan Huidige situatie Onze identiteit en daaruit voortkomende missie/visie vormen de leidraad voor ons handelen. Van daaruit willen wij werken en van daaruit stippelen wij ons beleid uit, hetgeen weer gevolgen heeft voor de andere beleidsterreinen. (personeel, materieel/ financieel, relationeel en kwaliteitszorg)

9 3. Strategisch beleid van de Stichting PCBO Voorst 1 op A4 Missie Samen leren werken aan leren Visie De Stichting PCBO Voorst heeft een (protestants) christelijke grondslag met als uitgangspunt en basis de Bijbel. Deze grondslag werkt door in de pedagogische opdracht van de scholen en in de dagelijkse praktijk. De eigen invulling van de identiteit en de cultuur van iedere school worden afzonderlijk beschreven in de schoolgids en het schoolplan. Goed onderwijs is voor ons onlosmakelijk verbonden met de kenmerken: Competentie, Autonomie, Relatie en Zelfwaardering. Effectief maken van Competenties betekent: competentiegericht werken waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar bekwaamheidseisen voor leerkracht en kind, binnen het eigen uitgangspunt kindgericht werken en de leerstofgerichte doelen uit de Wet Primair Onderwijs (WPO). Autonomie geeft ruimte aan zelfstandigheid binnen afgesproken kaders. Relatie betekent dat je dingen samen doet: samen spelen, samen leren, samen werken, samenwerkend leren in een structuur waarbij veiligheid en samen zijn vanuit de christelijke normen en waarden worden ingebed in de schoolomgeving. Zelfwaardering betekent dat je kunt reflecteren op eigen handelen en daar positieve aspecten van vast leert houden. Kernwaarden Het verzorgen van kwalitatief goed christelijk onderwijs aan zoveel mogelijk kinderen, waarbij: Leerlingen en leerkrachten het houvast en de uitdaging krijgen waaraan ze behoefte hebben, door te werken vanuit de kracht van het verschil Leerlingen zichzelf ontwikkelen in hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Het vermogen tot samen leren en samenwerken wordt bevorderd. De doorlopende professionele ontwikkeling van de organisatie in haar geheel en van de personeelsleden in het bijzonder een belangrijke voorwaarde zijn om te komen tot het realiseren van onze doelstellingen op een innoverende en inspirerende wijze. Doelen Passend onderwijs wordt zichtbaar, er is ruimte voor ontwikkelen op maat en daarbij zorg en aandacht op maat, het kind staat centraal en de middelen volgen het kind Professionaliteit teams vergroten op het gebied van zelfreflectie, communicatie en onderlinge samenwerking (accent op leren van en met elkaar) en op pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk gebied. Effectieve inzet en versterken professionaliteit directeuren, accent: communicatie en onderwijskundig leiderschap. Verbinden van het strategisch handelen van het schoolbestuur en het eigenaarschap in het primaire proces. Aandacht voor werkdruk, belasting en belastbaarheid, accent op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Profileren van de scholen afzonderlijk en de stichting als geheel. Borgen van kwaliteitsbeleid. 1 Zie strategisch beleidsplan van de Stichting PCBO Voorst

10 3.1. Ingekaderd door Wet- en Regelgeving De Stichting PCBO Voorst heeft haar bestaansrecht vanuit wet- en regelgeving. Beleid en het handelen namens en binnen de stichting vindt tevens haar oorsprong in datgene wat is vastgelegd in de wet- en regelgeving en gedraagt zich conform daaraan. Dit is o.a. vastgelegd in; o o Wet op het Primair Onderwijs (WPO) Wet op medezeggenschap Onderwijs (WMO) 3.2. Ingekaderd door de statuten Stichting PCBO Voorst De Stichting PCBO Voorst heeft haar bestaansrecht vastgelegd in haar statuten. Alle beleid en het handelen namens en binnen de Stichting PCBO Voorst vindt haar oorsprong in datgene wat in de statuten is vastgelegd. De Stichting PCBO Voorst heeft ten doel, met inachtneming van de Protestants Christelijke grondslag met als uitgangspunt en basis de Bijbel, het (doen) verzorgen van goed primair onderwijs in de gemeente Voorst en het verrichten van alle handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Dit is vastgelegd in; o o o o o Statuten Stichting PCBO Voorst Reglement Raad van Toezicht Bestuurs- en managementstatuut Treasurystatuut Reglement Oudercommissie 3.3. Ingekaderd door het strategische beleid van Stichting PCBO Voorst Het strategisch beleid is opgebouwd uit een aantal vaste componenten; Onderwijskundig beleid Kwaliteitsbeleid Personeelsbeleid en organisatie Financieel beleid en beheer Materieel beleid en beheer Communicatie en kwaliteit

11 Belangrijk is de onderlinge samenhang van de verschillende componenten. De puzzelstukjes vormen in elkaar gelegd samen het gehele plaatje, rond het centrale puzzelstukje: onderwijskundige beleid. Het strategisch beleid van de Stichting PCBO Voorst is gericht op het realiseren van de doelstellingen door: a) het oprichten, in stand houden en exploiteren van één of meer scholen in de gemeente Voorst en omgeving; b) het bevorderen van het Protestants Christelijk onderwijs in de ruimste zin van het woord; c) het zoeken van samenwerking in alles wat tot plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort Structuur en organisatie van strategisch beleid Het strategisch beleidsplan van Stichting PCBO Voorst is de basis voor de jaarplanning van zowel de stichting als de scholen. De Algemeen Directeur schrijft voor de stichting het jaarplan waarin de doelen per beleidsonderdeel geformuleerd zijn. Tevens is daarin de samenhang tussen de beleidsgebieden en de facilitering terug te vinden. Aan het einde van het jaar wordt de jaarevaluatie in een verslag weergegeven, waarna een bijstelling of voortzetting van beleid kan plaatsvinden. De directeuren formuleren hun schoolplan binnen de kaders van het strategisch beleid van de Stichting PCBO Voorst. Daarna formuleren zij steeds een jaarplan waarin de doelen per beleidsonderdeel geformuleerd zijn. Tevens is daarin de samenhang tussen de beleidsgebieden en de facilitering terug te vinden. Aan het einde van het jaar wordt de jaarevaluatie in een verslag weergegeven, waarna een bijstelling of voortzetting van beleid kan plaatsvinden. Wij maken daarbij gebruik van een cyclus. Dit model, ook wel de 'Deming circle' genoemd, verbindt vier met elkaar samenhangende begrippen: 'plan, do, study en act'.

12 Ook stellen we ons de volgende kwaliteitsvragen; - Doen we de goede dingen? - Doen we de dingen goed? - Hoe weten we dat? - Delen anderen (bijv. ouders, stake-holders) onze mening ook? - Hoe meten en weten we dat? - Wat doen we met de antwoorden op deze vragen? Het plannen van een (verbeter)activiteit moet een duidelijk doel hebben. Vervolgens worden activiteiten uitgevoerd. De activiteiten worden gemeten in termen van behaalde resultaten. Deze resultaten worden vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen. Dit vormt de basis voor nieuwe (verbeter) activiteiten en/of stoppen met deze verbeteractiviteit en een andere koers gaan kiezen. In de nieuwe activiteiten worden de leerervaringen van de reeds uitgevoerde activiteiten meegenomen. (zie bijlage 1). Hieronder staat de schematische weergave van het strategisch beleid in relatie tot de beleidsvormende processen; S trategisch beleid in relatie tot processen: De ui twerking in deelplannen komt o p de volgende wijze tot stand: Verantwoor d elijk he - den en bevoegd h eden Missie/ Visie Strategisch beleid Succes bepalende factoren Prestatie indicatoren/ maatstaven Doelstel lin - gen Verbeter acties Processen Relatie Deming - circle Act Plan Study Do Kwaliteitsverbetering komt tot stand als direct gevolg van initiatieven vanuit leiderschap en management, vanuit initiatieven uit andere niveaus van de organisatie of vanuit vrijwilligers. Kwaliteitsverbetering kent collectieve - of individuele uitvoering. Het verdient de voorkeur om verbeterprocessen op een projectmatige wijze aan te pakken (projectplanning) en te werken vanuit een diagnose die leidt tot de keuze voor de remedie. De PDSA cirkel is eveneens ontworpen door Dr. W. Edwards Deming ( ) en maakt deel uit van zijn theorie over kennisverwerving binnen organisaties (Profound Knowledge). Deming benadrukt het belang van leiding geven aan continue verbetering in plaats van het voortdurend veranderen van een organisatie. Hierbij wordt de CHECK vervangen door de STUDY een ontwikkeling die wij in relatie tot het opbrengstgericht werken op basis van evidence based strategieën willen invoeren op onze school.

13 De vier fasen van de PDSA cirkel zijn voor elk proces hetzelfde. De werkwijze per fase (stappen) en de in te zetten werkwijzen en instrumenten kunnen daarbij wel verschillen. Dit is afhankelijk waarvoor de PDSA cirkel wordt gebruikt. Plan: Do: Study: Act: Plan en beschrijf precies wat je wilt gaan doen. Voer het geplande uit. Bestudeer of de resultaten voldoen en onderzoek eventueel de oorzaken als de resultaten niet volgens doelstelling zijn. Handel op basis van de bevindingen, borg de nieuwe aanpak in het kwaliteitssysteem.

14 4. Strategisch beleid van cbs De Zaaier op een A4 Missie Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen Visie We willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school gaat en daar zoveel mogelijk cognitieve vaardigheden leert, echter dit op gelijk niveau met het aanleren, ontwikkelen van sociale vaardigheden. Naast kennis willen we de kinderen ook veel vaardigheden leren met veel gedifferentieerde mogelijkheden in alle vakgebieden zoals leertempo, leerstijl en de inhoud van de leerstof. Wij houden op onze school rekening met de verschillen tussen kinderen door vanuit een vast startpunt, toepassing model directe instructie, in alle groepen te werken. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Goed onderwijs is voor ons onlosmakelijk verbonden met de kenmerken: Competentie, Autonomie, Relatie en Zelfwaardering. Effectief maken van competenties betekent: competentiegericht werken waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar bekwaamheidseisen voor leerkracht en kind, binnen het eigen uitgangspunt kindgericht werken en de leerstofgerichte doelen uit de Wet Primair Onderwijs (WPO). Autonomie geeft ruimte aan zelfstandigheid binnen afgesproken kaders. Relatie betekent dat je dingen samen doet: samen spelen, samen leren, samen werken, samenwerkend leren in een structuur waarbij veiligheid en samen zijn vanuit de christelijke normen en waarden worden ingebed in de schoolomgeving. Zelfwaardering betekent dat je kunt reflecteren op eigen handelen en daar positieve aspecten en opbrengsten van vast leert houden. Kernwaarden Het verzorgen van kwalitatief goed christelijk onderwijs aan zoveel mogelijk kinderen, waarbij leerlingen en leerkrachten het houvast en de uitdaging krijgen waaraan ze behoefte hebben, door te werken vanuit de kracht van het verschil. Dat leerlingen zichzelf ontwikkelen in hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het vermogen tot samen leren en samenwerken wordt bevorderd. De doorlopende professionele ontwikkeling van de organisatie in haar geheel en van de personeelsleden in het bijzonder een belangrijke voorwaarde zijn om te komen tot het realiseren van onze doelstellingen op een innoverende en inspirerende wijze. Doelen Opbrengst gericht werken wordt zichtbaar door aanzienlijke verbeteringen in de leerling resultaten, met name op de gebieden lezen, taal en rekenen, er is ruimte voor ontwikkelen op maat en daarbij zorg en aandacht op maat, het kind staat centraal en de middelen volgen het kind. We gaan uit van een verbetering in alle groepen t.o.v. het meetpunt juli 2011, echter voor de eindtoets hebben we duidelijke gemiddelde streefscores; , (toets in mei) ,2 (toets in mei)

15 Elke (groeps)leerkracht weet wat de leerlingen aan het einde van het schooljaar moeten weten (kennis) en welke vaardigheden moeten worden beheerst op de kennisgebieden Lezen, Taal en Rekenen. Dit in eerste instantie voor de eigen groep, maar ook voor de groep eronder en erboven. Elke (groeps)leerkracht stelt vooraf het lesdoel in de groep aan de orde en zorgt voor een gezamenlijke evaluatie van dat doel in de klas. Professionaliteit van het team vergroten op het gebied van zelfreflectie, communicatie en onderlinge samenwerking (accent op leren van en met elkaar) en op pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk gebied. Instrumenten hiervoor zijn Human Dynamics en meervoudige intelligentie. Effectieve inzet en versterken professionaliteit directeur, accent: communicatie en onderwijskundig leiderschap. Verbinden van het strategisch handelen van het schoolbestuur en het eigenaarschap op de werkvloer op onze school De juiste balans vinden voor werkdruk, belasting en belastbaarheid, accent op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Vanaf het schooljaar jaarlijks met 5% verminderen. Profileren van de school door een actief PR beleid. (Zie ondernemersplan 2011) Borgen van kwaliteitsbeleid d.m.v. PDSA 5. Waar we voor staan: De uitgangspunten van onze school De visie en missie komen tot uiting in de volgende doelstellingen / uitgangspunten: - Kinderen leren te vertrouwen in eigen kunnen. - Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en anderen kunnen dit waarnemen. - Maximaliseren van de basisvaardigenheden en opbrengsten op het leergebied van lezen, taal en rekenen door horizontale werkwijze op de ochtenden. Leerinhouden, benoemde leerdoelen, referentiekaders en kerndoelen zijn voor ons hierbij een belangrijke uitgangspunten. In dit punt zit ook het uitvoeren van het taalbeleidsplan. - Door middel van effectieve instructie aan alle leerlingen, uitgaande van drie niveaugroepen per leerjaar, de mogelijkheid te geven om zich op zijn of haar niveau verder te ontwikkelen. - Vanaf het schooljaar gaan we het zelfstandig werken herijken. - Invoeren van één zorgroute en daarbij keuzes maken m.b.t. de profilering van onze school. Het zorgplan is als bijlage toegevoegd aan dit schoolbeleidsplan. - Ontwikkelen van veel verschillende vaardigheden in diverse vakgebieden en deze ook kunnen toepassen in de huidige samenleving. We willen deze vaardigheden gaan bundelen op de middagen door zgn. creatieve middagen te gaan ontwikkelen en het verder uit te bouwen van onze wereldoriëntatiemethode Topondernemers. Bij de methode Topondernemers zal parate kennis een belangrijkere rol gaan spelen. - Het verder uitbouwen van de professionaliteit van de leerkracht (coaching-nascholing studie) en deze daar waar mogelijk goed te faciliteren. De leerkracht maakt het verschil! - Optimale communicatie naar de ouders/verzorgers toe en het verder uitbouwen van de ouderbetrokkenheid en inzet. - Versterken van de mogelijkheden van een dagarrangementen voor alle leerlingen van onze school. - Moderniseren van onze ICT mogelijkheden en de computer onderdeel te laten uitmaken van de dagelijkse lessen.

16 Dit leidt tot het volgende schoolconcept. De leerlijn is bepalend en het uitgangspunt. In groep 1 en 2 wordt gewerkt naar aanleiding van thema s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Daarnaast is er een aansluiting met het VVE beleid van de gemeente Voorst. We maken gebruik van de methode Schatkist. Schatkist gaat uit van een ontwikkelingsgerichte benadering. Ontwikkelingsgericht leren betekent geen vrijblijvendheid, maar juist een gerichtheid op ontwikkelingsdoelen, zoals de ontwikkeling van persoonlijkheid, van taal en rekenen, fantasie en creativiteit en maatschappelijke kennis. Binnen de methode Schatkist komen de volgende leerlijnen aan de orde: Mondelinge taal Woordenschat Beginnende geletterdheid Beginnende gecijferdheid Sociaal - emotionele ontwikkeling Naast Schatkist besteden wij ook aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden: Constructieve en beeldende activiteiten Spel, drama, muziek en beweging Wereldoriënterende activiteiten Godsdienstige vorming Om te bewaken dat alle doelen, we denken hier in eerste instantie aan het verbeteren van de opbrengsten, in het kleuteronderwijs gehaald worden zal er vanaf 1 augustus 2011 gewerkt worden met de methode Onderbouwd. Door invoering van deze werkwijze is er een direct inzicht per leerling over de bereikte en nog te behalen doelen. We spelen en werken aan tafels en in hoeken. De hoeken worden aangepast aan het thema, de inbreng van de kinderen nemen we hierin mee. Kinderen doen allerlei wisselende activiteiten die aansluiten bij hun mogelijkheden en interesses. Het ontwikkelproces vinden we hier bij belangrijk, maar we richten ons ook sterk op het beheersen van vaardigheden en het behalen van leerresultaten/leerlijnen. Met behulp van het observatiesysteem van Schatkist volgen wij, naast de kaarten van de methode Onderbouwd, de ontwikkeling van de kinderen. Ook maken wij gebruik van ons digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Vanuit registratie volgt leerkracht handelen. Op deze manier kunnen we inspelen op de behoeften van de individuele leerling. Twee keer per jaar worden de methode onafhankelijke Cito-toetsen afgenomen. Naast dat de leerkracht activiteiten organiseert is er ook sprake van een op zelfstandigheid gerichte structuur met afspraken en planbord als houvast. Leren d.m.v. spel vinden we heel belangrijk. Verder wordt er gewerkt vanuit de kring of de kleine kring. In de kleine kring worden, tijdens het spelen en werken en op initiatief van de leerkracht, extra vaardigheden aangeboden aan kinderen die dat nodig hebben. (voorloper model Directe Instructie) Om het samenwerken te bevorderen maken we regelmatig gebruik van coöperatieve werkvormen. Vanaf groep 3 wordt veel aandacht besteed aan de basisvakken. We schuiven hierbij nog verder op van ontwikkelingsgericht naar opbrengstgericht werken. Lezen, rekenen, taal en schrijven vormen ook echt de basis. Deze lijn willen we de aankomende vier jaar doortrekken door horizontaal te gaan werken op de ochtenden. Alle groepen werken via een vast tijdschema zodat individuele differentiatie door middel van groepsoverstijging goed mogelijk is.

17 We werken toe naar het realiseren van de kerndoelen die verwacht worden van onze leerlingen en gebruiken hiervoor de doorlopende leerlijnen die ons via de inspectie, SLO,WPO en hebben bereikt. Alle leerkrachten moeten aan het begin van het schooljaar een lijst met doelen op klassikaal niveau en individueel niveau paraat hebben. Deze lijsten worden in het team besproken om zo gedeelde verantwoordelijkheid te bewerkstellen waarbij iedere leerkracht zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid. Naar aanleiding van de Cito-toetsen maakt de leerkracht een datamuur van de leerling-resultaten zodat er een duidelijk overzicht komt waarmee we de instructie leerling-specifiek maken. Effectieve Instructie en Coöperatieve werkvormen. In groep 1 en 2 werken we met het planbord. In de groepen daaropvolgend wordt dit, via de dagtaak in groep 3, omgezet naar een weektaak. Zo leren de kinderen zelf plannen, keuzes maken en verantwoordelijk te zijn voor het geleverde werk. Door zelfstandig werken in combinatie met effectieve instructie komen we toe aan de basisbehoeften van Luc Stevens (autonomie, relatie en competentie) en heeft de leerkracht de handen vrij voor zorg in de klas. Daarnaast wordt er nog best traditioneel, klassikaal lesgegeven, al is een verschuiving naar individueel onderwijs steeds duidelijker merkbaar. (zie doelstellingen) Er is veel aandacht voor het individuele kind. In alle groepen wordt gewerkt met groepshandelingsplannen (zie zorgplan) en daar waar incidenteel nodig individuele handelingsplannen. Het is duidelijk dat je verschil merkt wanneer je groep 2 binnenloopt of groep 8. Het werken in hoeken in groep 1 en 2, of het methodisch, meer klassikaal en/of zelfstandig werken in de hogere groepen zijn verschillende invalshoeken. In groep 1 t/m 8 wordt effectieve instructie gegeven op drie niveaus. Instructieafhankelijke leerling en verlengde instructie z.g.n. gemiddelde leerling Instructie onafhankelijke leerling De kinderen werken zelfstandig, alleen of samen, waardoor de leerkracht de handen vrij heeft voor de individuele leerling. Tevens is in elke groep een onderwijsassistent en/of onderwijsassistent in opleiding aanwezig. We werken met duidelijke afspraken door de hele school (o.a. via onze sociaalemotionele methode) en hechten veel waarde aan wederzijds respect.

18 Creatieve middagen Vanaf het schooljaar gaan we twee middagen in de week gaan gebruiken voor het aanleren van vaardigheden op de deelgebieden; handvaardigheid, techniek, drama, tekenen, textiele werkvormen, muziek, gymnastiek, dans enz. Bij onze wereldoriëntatie (geschiedenis/aardrijkskunde/natuurkunde), via de methode Topondernemers, zal naast vaardigheden, o.a. presentatie en portfolio, ook de parate kennis een belangrijke plaats gaan innemen. De parate kennis zal worden getoetst d.m.v. bestaande toetsen uit diverse methodes. De leerkracht maakt steeds een keuze uit het aanbod van toetsen. De leerkracht maakt het verschil. De aankomende vier jaar willen we de leerkracht nog meer bewust maken van het feit dat hij/zij het verschil maakt. Hij/zij moet optimaal geprofessionaliseerd worden en daar waar mogelijk gefaciliteerd worden. Uitgangspunt voor professionalisering is het I.P.B. handboek en de nadruk zal liggen op het competentietraject. Nascholing, trainingen zullen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelings Plan worden gestimuleerd en/of worden verplicht door de directeur. Er moet een cultuurverandering teweeg moeten worden gebracht om opbrengstgericht werken daadwerkelijk mogelijk te maken. De directeur gaat dit teweeg brengen. De leerkracht moet eigenaar worden van de leerling resultaten en zich bewust zijn van de competenties die hij/zij moet bezitten vanuit het IPB handboek Door het anders indelen van de middagen zal er ook meer ruimte beschikbaar zijn om te zorgen voor een goede facilitering van de leerkracht. Ouders en de omgeving van de school. Communicatie met ouders vinden we heel belangrijk. Regelmatig organiseren we ouderavonden over bepaalde thema s, maar ook avonden waarin ouders echt mee kunnen denken over o.a. het beleid en praktische zaken. Daarnaast hebben we een medezeggenschapsraad die het beleid mede vorm geeft en een oudercommissie die meedenkt en een ouderraad die meehelpt bij activiteiten. De oudercommissie beheert de gelden van de ouderbijdrage. De school is laagdrempelig; ouders kunnen altijd met vragen en opmerkingen terecht en worden serieus genomen. De directeur is elke schooldag voor ouders beschikbaar van uur tot uur voor een gesprek. Een afspraak hiervoor maken is niet nodig. Via vier-jaarlijkse enquêtes en de ouderdenktankgroep worden ouders zeer uitgebreid bevraagd en betrokken. Zo komen sterke en zwakke punten duidelijk naar voren, hetgeen verbeterpunten voor het schoolplan oplevert. Om de school optimaal te kunnen laten functioneren is het van groot belang om de ouderhulp verder uit te bouwen. Dit willen we gaan doen door ouders/verzorgers via een hulpinfo aan het begin van het jaar te vragen om hulp bij diverse activiteiten, het uitbouwen van de ouderdenktankgroep en een beroep te doen op de specifieke talenten van ouders. Een voortrekkersrol is hier ook voor de dorpscontactpersoon weggelegd die een verbinding kan maken tussen jong en oud. School en omgeving vinden wij belangrijk, de school als middelpunt van de Teugse samenleving. Ook buren van de school, opa/oma, bewoners van het dorp zijn voor ons kansen om meer hulp te krijgen in de school.

19 Eén zorgroute Via Cito-toetsen,methode gebonden toetsen,observatie en gespreksverslagen creëren we een leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarmee we de ontwikkeling van de kinderen volgen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het analyseren hiervan biedt data op individueel, groepsniveau en schoolniveau, trends en dwarsdoorsneden, zodat daar op gereageerd kan worden. Dit geeft na een moment van study de mogelijkheid tot preventief en pro actief denken en handelen! Indien extra zorg nodig is schrijft de leerkracht in eerste instantie een ontwikkelingsperspectief voor deze leerling en bij zeer specifieke onderwijsbehoeften een handelingsplan. (groepsplan of individueel ) De leerkracht zal zijn eigen handelen hierbij kritisch moeten beoodelen. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Drie keer per jaar (oktober, januari en juni) worden de groepen besproken in een groepsbespreking. (zie zorgplan)in deze bespreking wordt het vorige groepsplan geëvalueerd, het nieuwe groepsoverzicht besproken en wordt er een nieuw groepsplan opgesteld. Ook wordt er gekeken welke leerlingen meer individueel besproken moeten worden in een leerlingbespreking. In de leerlingbespreking wordt het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen verhelderd evenals zijn/haar specifieke onderwijsbehoeften en zal er een haalbare aanpak worden geformuleerd. Ouders worden hiervan vooraf en achteraf op de hoogte gebracht. In uiterste gevallen kan (tot augustus 2012) worden besloten tot aanvraag voor het Rugzakje (het kind blijft dan met extra middelen op school) of plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs. De procedure (vanaf augustus 2012) m.b.t. het samenwerkingsverband is op het moment van schrijven van dit schoolplan nog niet bekend. Er is al wel een verschuiving merkbaar naar Passend Onderwijs. Wel zullen de middelen en de mogelijkheden gaan afnemen en zal het speciaal onderwijs een grotere plek gaan innemen in het reguliere onderwijs. Door ons klassenmanagement willen we preventief en proactief denken en werken. Ook van HGPD gesprekken (zie zorgplan) gaat een preventieve werking uit. Soms wordt, ook uit sociaal-emotioneel oogpunt, besloten in overleg met ouders en eventueel externen, het kind een jaar te laten doubleren. Via gesprekken met de Intern Begeleider en leerkracht, Intern Begeleider en directeur, externen, begeleiders en leerlingbesprekingen vindt voortdurend signalering, diagnostisering en remediëring plaats. Hierbij zal ook het leerkrachtengedrag een belangrijk bespreekpunt zijn. Dagarrangementen Onze school staat in een klein dorp waarvan veel ouders werkzaam zijn in de agrarische sector, ondernemer zijn en/of in de dienstverlening werken. Ook zijn er steeds meer tweeverdieners. Er is mede hierdoor steeds meer vraag naar een volledig dagarrangement. Een aantal kinderen maakt gebruik van VSO (voorschoolseopvang) die door de school aangeboden wordt. Tussenschoolseopvang wordt op school door ouders georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de directeur. Door de overblijfcoördinator en de directeur is een protocol opgesteld dat elk jaar wordt geëvalueerd. Dit protocol is in de beleidsmap aanwezig op school. Voor naschoolseopvang is een professioneel bedrijf in de arm genomen; Catalpa. Alle geledingen hebben een beleidsprotocol. Er zal ook een oriëntatiefase komen voor sport-bso en het eventueel in eigen beheer gaan nemen van de peuterspeelzaal en BSO in het schooljaar

20 ICT mogelijkheden Het ICT onderwijs vergt voortdurend aanpassingen, software en technische mogelijkheden, door in te spelen op de nieuwe mogelijkheden die de computer ons onderwijs biedt. De basisontwikkeling in groep 1 en 2 vergen ook het nodige materiaal. Nieuwe methodes zullen gescreend worden t.a.v. onze visie; prikkelend, uitdagend, mogelijkheid tot zelfstandig werken en eventueel onderwijs in hoeken. In de aankomende schooljaren zal de computer een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het onderwijs. Dit niet als vervanger, maar als ondersteuner van de leerkracht. De computer zal dus in de klas aanwezig moeten zijn en de benodigde materialen en middelen zijn hiervoor ook (gedeeltelijk) beschikbaar. Het ligt in de lijn der verwachting dat nieuwe methodes in toenemende mate alleen nog digitaal worden aangeschaft. De rol van de moderne media is inmiddels ook de school binnengekomen. De directeur is namens de school actief op Twitter Wat er op ons afkomt: De externe ontwikkelingen Met het team en onze ouders is uitgebreid gesproken over toekomstige ontwikkelingen voor onze school en wij zijn van mening dat onze school de komende jaren met de volgende ontwikkelingen te maken gaat krijgen: 1) Een groei van leerlingen uit Apeldoorn. 2) De openstelling en toegankelijkheid van de peuterspeelzaal. (VVE light?) 3) Bezuinigen van rijkswege. 4) Hoge verwachtingen van inspectie. 5) Reactie inspectie op Cito eindtoets. 6) Pragmatische invulling van Passend Onderwijs vanaf ) Gemeentelijk onderwijsbeleid en overheidsregelgeving. De school zal ten aanzien van deze punten vanuit zijn visie er op inspelen en zelf mede initiatieven ontplooien. Om de kwaliteit van en de rust in het basisonderwijs te bewaken zal de school proberen de nadelige invloed ervan zo klein mogelijk te houden. De school zal er alles aan doen om te bereiken dat deze ontwikkelingen kansen worden. Profilering/ PR strategie, ondernemersplan en sponsoring zijn hier voorbeelden van Wat wij kunnen: De interne sterkte/zwakte analyse (Volledige analyse is als bijlage toegevoegd) Uitgangspunt is onze visie en missie en wat wij willen betekenen met ons onderwijs voor onze kinderen. In het kader van schoolplanontwikkeling zijn verschillende instrumenten ingezet; 1) De quickscan van Marant Delta. 2) Een ouderenquête. 3) Denktankouderavonden t.a.v. schoolplanontwikkeling. 4) De uitkomsten van de inspectierapporten. 5) Het vorige schoolplan , met name de evaluatie hiervan. 6) De evaluatie van het jaarplan ) Opbrengsten uit de eindtoets Cito van de laatste vijf jaar. 8) Entreetoetsen van groep 7. 9) Teambeleidsvergaderingen waar vanuit de visie/missie een gewenste situatie werd omschreven. 10) Het Ziezo-taalverbeteringsproject waarbij de kwaliteit van de school t.a.v. een bepaald onderwerp door zelfevaluatie en visitatie tot verdere ontwikkeling wordt gestuwd.

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen. Datum:29-05-2012 Bijeenkomst klankbordgroep Slim Fit Welkom Terug blik Slim Fit: Achtergronden en informatie. Moverende bewegingen: De school werkt opbrengstgericht. Kwaliteit meten. Een dynamisch project;

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ OBS HET SPOOR

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ OBS HET SPOOR RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ OBS HET SPOOR Plaats : Zeist BRIN-nummer : 14DF-0 Arrangementsnummer : 74896 Onderzoek uitgevoerd op : 15 maart 2010 Rapport vastgesteld te Utrecht op :

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth Plaats : IJsselmuiden BRIN-nummer : 04UL Onderzoeksnummer : 121592 Datum schoolbezoek : 10 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie