Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011-2015"

Transcriptie

1 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden;

2 1. Inleiding Voor u ligt het schoolplan van cbs De Zaaier, het ondernemingsplan en tevens schoolontwikkelingsplan van onze school. Dit geeft de kaders aan die het speelveld aangeven waarbinnen, de komende 4 jaar, de school haar beleid invult. Het schoolplan past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de Stichting PCBO Voorst. Centraal staat daarin het thema: Voor het kind van de toekomst. Vanuit de beleidskaders van het strategisch beleidsplan, de missie, visie en doelstellingen van de stichting/school en na een uitvoerige cyclus van (zelf)evaluatie en planning zijn wij gekomen tot doelstellingen op schoolniveau. In het schooljaar is het gehele team, ouders/verzorgers en geledingen zeer nauw betrokken geweest bij het samenstellen van dit schoolplan. Belangrijk uitgangspunt is; We zeggen wat we doen, maar doen ook wat we zeggen!. Dit schoolplan is geen doel op zich. De beleidskaders zijn bedoeld om onze ruimte aan te geven. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden goed omschreven. In onze hele organisatie zijn eigenaarschap, zelfverantwoordelijkheid en leren van en met elkaar een rode draad. Vanuit onze missie: Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen, kunnen we inhoud geven aan de doelen, die in de eerste plaats gesteld worden, ten dienste van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. Het is de uitdaging om de verbinding te realiseren tussen het strategisch beleid, handelen van het schoolbestuur en het beleid en handelen vanuit eigenaarschap op onze school bij vooral de leerkrachten. Wij willen werken vanuit de kracht van het verschil. Passend bij onze stichtingsmissie: samen leren werken aan leren, geven we inhoud aan ons schoolbeleid. Ons grootste kapitaal daarbij zijn onze leerkrachten en het ondersteunend personeel, zij zijn de dagelijkse uitvoerders van het beleid in het primaire proces. Daarbij geven we inhoud aan de doelen vanuit een educatief partnerschap tussen de school en haar omgeving. Onze schoolleiding is de bepalende factor bij leiding geven aan het welslagen van onze school. Waar staat ouders wordt bedoeld ouder(s) en/of verzorger(s) Doelen van het plan De doelen van dit schoolplan zijn: - het plan te baseren op een gemeenschappelijke visie vanuit een gedragen schoolconcept. - als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat voor de periode van 1 augustus 2011 t/m 31 juli 2015 voor onze school het onderwijskundig beleid is. We verstaan hieronder: de leerlingenzorg, ICT, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid, communicatie/relationeel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg. We streven hierbij naar een goede samenhang van bovengenoemde beleidspunten. - dit beleid zo vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling met formulering van eigen beleidsvoornemens. We denken hier ook aan de termen; horen, zien en voelen. - voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan.

3 1.2. Functies van het plan Dit schoolplan zal fungeren als; - uitgangspunt voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar. Dit jaarplan maakt onderdeel uit van een cyclus van planning en control en kent een voortgangsrapportage en een evaluatieverslag. - verantwoordingsdocument in de richting van de landelijke overheid, zoals de inspectie (verticale verantwoording). - verantwoordingsdocument in de richting van het eigen bevoegd gezag (horizontale verantwoording). - verantwoordingsdocument in de richting van de eigen stake-holders, het schoolplan en het jaarplan worden besproken in het team en de medezeggenschapsraad en voor advies voorgelegd aan de oudercommissie. Daarna worden ze aan de Algemeen Directeur voorgelegd ter vaststelling. - basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. Op basis van jaarlijkse evaluatie en voortschrijdende inzichten kan er sprake zijn van bijstellingen. Ons cyclisch strategisch proces; 1) Zelfevaluatie - Hoe doen we het? 2) Reflectie daarop - Wat willen we anders/beter doen? 3) Verzamelen en gebruiken van bewijsvoering - Weten wat werkt. 4) Samenwerken in de toepassing - Team zijn. Ook werken we met een vaste procedure bij vernieuwingsonderwerpen; P - Plan D - Do S - Study A - Act Verderop in deze schoolgids is hier een uitvoerige beschrijving van gegeven Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Dit schoolplan is opgesteld door de directeur van de school met inbreng van alle teamleden, de medezeggenschapsraad, ouderdenktankgroep en de oudercommissie. Hun inbreng was vooral van belang bij de beschrijving, de onderwijskundige vormgeving van onze school en bij het formuleren van onze beleidsvoornemens. In het schooljaar is de directeur met alle geledingen zeer uitvoerig in gesprek geweest om te ontdekken waar de behoeften en ontwikkelpunten liggen. Belangrijk uitgangspunt is dat de leerkracht het verschil kan (moet) maken en dat de leerkracht hiervoor ook goed gefaciliteerd dient te worden. Product en procesvoortgang van de leerlingen en leerkrachten moeten door de leerkracht en directeur frequent van feedback worden voorzien. Kerndoelen, leerlijnen en referentiekaders zijn de duidelijke middelen die gehanteerd gaan worden voor de komende vier jaar. Onze leeropbrengsten moeten omhoog! We gaan daarom ook duidelijke keuzes maken (o.a. via model Eisenhower) en dit alles gericht op opbrengsten uit de leerprestaties van onze leerlingen, waarbij we in eerste instantie uitgaan van de vier belangrijkste deelgebieden: het handelen van de leerkracht, lezen, taal en rekenen. De evaluatie van het voorgaande schoolplan , zes verplichte teambesprekingen, gesprekken met ouderdenktankgroep, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoek 2011 onder ouders en leerkrachten, inventarisatie van het arbobeleid, bijstellingen die voort zijn gekomen uit de evaluaties van de jaarplannen, conclusies en acties die zijn voortgekomen uit het werken met een kwaliteitscyclus en zelfevaluatie, zijn mede de basis voor het opstellen van dit schoolplan. Het team is zich bewust van het eigenaarschap.

4 Bij beschrijving van inzet en ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid wordt veelal verwezen naar het bestuursbeleid m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen worden uitsluitend school specifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant. Onze visie over doelen stellen; 1) We gaan verbinding zoeken met elkaar, iedereen is verantwoordelijk voor alle leerlingen van onze school. 2) We stellen hoge, haalbare en uitdagende doelen. 3) We werken a.d.h.v. een plan. 4) Een doel is geen afrekenmiddel en een doel kan tussentijds worden aangepast. 5) We maken doelen persoonlijk zodat de doelen van het individu aansluiten op de doelen van de school. Er is een uitvoerige analyse, met verbeterpunten, gemaakt van de leerkrachten en ouderenquête Verwijzingen In dit schoolplan wordt verwezen naar; - geldende wet- en regelgeving. - de schoolgids van de school. - het strategisch beleidsplan en overig beleid van de Stichting PCBO Voorst. - het integraal personeelsbeleidsplan van het bevoegd gezag van onze school. - het zorgplan van het samenwerkingsverband waartoe onze school behoort Status van het plan Het team en de medezeggenschapsraad hebben er mee ingestemd. De ouderdenktankgroep en oudercommissie hebben een adviserende rol gespeeld in de samenstelling van dit plan. Dit plan is er gekomen na meerdere voorgaande versies. Dit plan is het eindproduct. Dit schoolplan is vastgesteld door het bestuur. (zie bijlagen) 1.6. Evaluatie van het plan Na vier jaar zal het schoolplan worden geëvalueerd. Elk jaar vindt er een tussenevaluatie plaats, omdat per jaar de doelen uit het schoolplan worden uitgewerkt in het jaarplan en dit jaarplan elk jaar wordt geëvalueerd. Ook zullen er in elk leerjaar meerdere momenten zijn om te evalueren in beleidsvergaderingen. Het is niet ondenkbaar dat we na een periode van toepassing, evaluatie, bijstelling en weer evaluatie een beslissing gaan nemen om te stoppen met een verbetertraject als dit geen of te weinig rendement heeft opgeleverd.

5 2. Onze school Onze school maakt deel uit van de Stichting PCBO Voorst. De Stichting PCBO Voorst heeft vijf scholen onder haar beheer. Cbs De Zaaier is de enige school in het dorp Teuge. De andere scholen van ons bestuur zijn gehuisvest in andere dorpen in de gemeente Voorst. De Stichting PCBO Voorst en haar scholen hebben een Protestants-Christelijke signatuur. Onze school kenmerkt zich als een open Protestants-Christelijke basisschool. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs aan iedereen willen geven vanuit een christelijke levensbeschouwing. De Bijbel is hierbij onze inspiratiebron. Het woord open betekent dat de school niet stellig is in de gedachte dat je allemaal op één en dezelfde wijze moet geloven. We erkennen dat God ook via andere godsdiensten kan werken. We houden meer rekening met de verschillende achtergronden van kinderen. De kinderen zal geen keuze worden opgedrongen, al mag de leerkracht duidelijk zijn hoe de school over bepaalde zaken denkt. Veel van bovenstaande hoort ook thuis op een openbare of rooms-katholieke school. Het vertrekpunt is echter anders. Leerkrachten op onze Protestants Christelijke school nemen in hun dagelijks handelen naar elkaar, kinderen, ouders en andere betrokkenen de Bijbel als leidraad. We leren van de Bijbelse verhalen en vertalen dit naar ons handelen, onze normen en waarden. Daarom vormt onze Protestants-Christelijke identiteit de grondslag van de school en heeft deze betrekking op en gevolgen voor het totale schoolbeleid. Het christelijk onderwijs krijgt inhoud vanuit het gedrag en met de houding van de leerkracht. In het schooljaar gaan we onze visie op identiteit op schoolniveau herijken Onze missie en onze visie Om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze school om draait. Ons motto is: Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen. We willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school gaat en daar zoveel mogelijk cognitieve vaardigheden leert, echter dit op gelijk niveau met het aanleren, ontwikkelen van sociale vaardigheden. Ook willen we onze bijdrage leveren aan een kind met levensvreugde die goed kan functioneren in de maatschappij. Naast kennis willen we de kinderen ook veel vaardigheden leren met veel gedifferentieerde mogelijkheden in alle vakgebieden zoals leertempo en de inhoud van de leerstof. Wij houden op onze school rekening met de verschillen tussen kinderen door vanuit een vast startpunt, toepassing model directe instructie, in alle groepen te werken. De leerkracht zal geschoold gaan worden in het toepassen van het model directie instructie, het doel is dat de leerkracht het model goed kan toepassen in de groep. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We werken aan een fijne open sfeer in de groepen en in de school als geheel. We denken dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen de basis is voor de kinderen om goed te kunnen presteren. Door de kleinschaligheid van onze school, alle leerlingen en leerkrachten kennen elkaar, is er tussen de kinderen ook een laagdrempelige communicatie onderling. De goede sfeer proberen wij onder andere te bereiken door kinderen serieus te nemen. Door middel van gesprekken met de leerlingen en leerkrachten wordt de week geëvalueerd en wordt met elkaar overlegd hoe bepaalde dingen anders en beter zouden kunnen en/of moeten. We proberen aan te sluiten bij de eigen dynamiek van het kind, door in te spelen op de verschillende manieren waarop kinderen leren. Zo willen we ieder kind tot maximale ontplooiing laten komen, vooral ook kijkend naar het talent van ieder kind, iets wat de huidige maatschappij ook van ons vraagt.

6 Levensbeschouwelijke identiteit Cbs De Zaaier is een moderne, open, christelijke basisschool. Dit is onze basis en deze bepaalt de waarden en normen in de omgang met elkaar. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leren en werken is welkom op onze school. Ook kinderen van ouders die geen christelijke achtergrond hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot de manier van werken in het christelijk onderwijs, zijn van harte welkom. Door voor onze school te kiezen gaan we ervan uit dat u achter onze visie, missie en identiteit staat en deze ook samen met ons uitdraagt. Van ouders/verzorgers die hun kind bij ons op school aanmelden, verwachten we onze uitgangspunten te respecteren en ondertekenen. Pedagogische identiteit Het team, directie, ouders en verzorgers streven naar een school waarin de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen, leerkrachten en ouders wordt gestimuleerd. De school biedt een prettige, veilige omgeving voor kind en leerkracht, waar iedereen zich gewaardeerd mag voelen. We doen dat door de kinderen serieus te nemen en hen te leren op te komen voor zichzelf met daarbij ook oog te hebben voor de ander. Door middel van gesprekken met leerkrachten en leerlingen wordt de week geëvalueerd en wordt met elkaar overlegd hoe bepaalde dingen anders en beter zouden kunnen/moeten. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen gestimuleerd. We hanteren hiervoor het basisbehoefte schema van Stevens. Relatie Competentie Autonomie Interactie Instructie Leerlingen persoonlijk ontmoeten Een instructie geven die veilig is voor leerlingen Klassenorganisatie Ontmoetingstijd creëren met leerlingen Leerlingen helpen reflecteren Activerend leren centraal stellen in opdrachten Aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen Leerlingen ruimte geven, initiatieven honoreren Leerlingen (mede) de taak en/of de vormgeving daarvan laten kiezen Met leerlingen plannen wat ze hoe gaan doen We vinden dat er continuïteit moet zijn in de ontwikkeling van elk kind gedurende zijn schoolloopbaan en dat alle kinderen aan zijn of haar onderwijsbehoefte moeten kunnen komen. We denken hierbij ook aan de verschillende dynamieken. (Verderop in dit schoolplan volgt nog een toelichting op de verschillende dynamieken.) Elk kind op onze school moet zichzelf durven en kunnen zijn, waardoor het zich kan ontwikkelen met al zijn mogelijkheden en specifieke talenten. We doen dit o.a. door het duidelijk benoemen van de lesdoelen, evaluatiemomenten met onze kinderen en in de toekomst het ontwikkelen van een portfolio met de daarbij horende gesprekken. We willen respect hebben voor het gevoelsleven van de kinderen en willen er voor zorgen dat elk kind geaccepteerd en gewaardeerd wordt naar eigen kunnen en inbreng, zo nodig met aanpassing van leerstof, leertijd binnen onze organisatorische mogelijkheden.

7 We vinden het nodig dat het kind leert zich bewust te oriënteren in de wereld waarin zijn/haar leven zich afspeelt. Dit alles om het kind goed voor te bereiden op zijn/haar rol in de huidige maatschappij. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers vertrouwen in onze school hebben en dit ook uitspreken over onze school. Ouders/verzorgers hebben in 2011 d.m.v. een ouderenquête het vertrouwen bevestigd. Ook verwachten we vanuit een vertrouwensbasis te kunnen samenwerken met de gemeenschap om onze school heen. Vanzelfsprekend verwachten het vertrouwen van ons personeel.

8 2.2. Leerling - en ouderpopulatie Momenteel, juli 2011, heeft onze school ruim 100 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen. De school laat tegen alle prognoses in een groeiend leerlingaantal zien. Het team telt negen personeelsleden, waarvan de meeste parttime werken. (32 Uur of meer wordt gezien als full-time) De school vindt het contact met ouders heel belangrijk. Wekelijks verschijnt er een informatiebulletin en tijdens het schooljaar worden de ouders/verzorgers regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van hun kind(eren) en er worden diverse ouderavonden gehouden. Ook is er een schoolgids beschikbaar voor ieder gezin. Op school zijn ouders voor of na schooltijd altijd welkom en veel van hen zijn bij school betrokken in bijvoorbeeld; oudercommissie, ouderraad, bestuur, medezeggenschapsraad of als hulpouder. Relatief veel ouders werken in loondienst, zijn ondernemer of oefenen een beroep uit waarbij lichamelijke arbeid wordt verricht. We moeten constateren dat deze doelgroep een verhoogde kans op taalachterstand heeft Hogere opleidingen komen ook voor. De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen is ook bij ons op school merkbaar. Als school kunnen wij dan ook een totaal arrangement aanbieden peuterspeelzaal, voorschoolseopvang, tussenschoolseopvang (het overblijven) en naschoolseopvang. Ook bieden wij aansluiting bij het gemeentelijke VVE beleid. Uit onze ouderenquête blijkt dat steeds meer ouders hiervan gebruik gaan maken. Het aantal leerlingen over de gemeentegrens, met name uit Apeldoorn, is de afgelopen jaren toegenomen Positionering Voor onze belanghebbenden, de educatieve partners ook wel de Stake-holders genoemd, is het van belang een goed beeld te hebben van onze school. Het moet duidelijk zijn waar wij voor staan en wat er van onze school verwacht mag worden. Wij vinden het belangrijk om ons te profileren en gaan daarmee ook actief mee aan het werk. Basisregel hierbij is dat we zeggen wat we doen, maar ook doen wat we zeggen en anderen kunnen dit waarnemen! Dit schoolplan is daarbij een basisdocument. Het kind en de ontwikkeling ervan staan op onze school centraal. Daarnaast geven wij duidelijk aan waarin we ons onderscheiden, waar wij in uitblinken en wat wij op een eigen opvallende wijze aanpakken. U kunt hier denken aan het ondernemersplan Huidige situatie Onze identiteit en daaruit voortkomende missie/visie vormen de leidraad voor ons handelen. Van daaruit willen wij werken en van daaruit stippelen wij ons beleid uit, hetgeen weer gevolgen heeft voor de andere beleidsterreinen. (personeel, materieel/ financieel, relationeel en kwaliteitszorg)

9 3. Strategisch beleid van de Stichting PCBO Voorst 1 op A4 Missie Samen leren werken aan leren Visie De Stichting PCBO Voorst heeft een (protestants) christelijke grondslag met als uitgangspunt en basis de Bijbel. Deze grondslag werkt door in de pedagogische opdracht van de scholen en in de dagelijkse praktijk. De eigen invulling van de identiteit en de cultuur van iedere school worden afzonderlijk beschreven in de schoolgids en het schoolplan. Goed onderwijs is voor ons onlosmakelijk verbonden met de kenmerken: Competentie, Autonomie, Relatie en Zelfwaardering. Effectief maken van Competenties betekent: competentiegericht werken waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar bekwaamheidseisen voor leerkracht en kind, binnen het eigen uitgangspunt kindgericht werken en de leerstofgerichte doelen uit de Wet Primair Onderwijs (WPO). Autonomie geeft ruimte aan zelfstandigheid binnen afgesproken kaders. Relatie betekent dat je dingen samen doet: samen spelen, samen leren, samen werken, samenwerkend leren in een structuur waarbij veiligheid en samen zijn vanuit de christelijke normen en waarden worden ingebed in de schoolomgeving. Zelfwaardering betekent dat je kunt reflecteren op eigen handelen en daar positieve aspecten van vast leert houden. Kernwaarden Het verzorgen van kwalitatief goed christelijk onderwijs aan zoveel mogelijk kinderen, waarbij: Leerlingen en leerkrachten het houvast en de uitdaging krijgen waaraan ze behoefte hebben, door te werken vanuit de kracht van het verschil Leerlingen zichzelf ontwikkelen in hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Het vermogen tot samen leren en samenwerken wordt bevorderd. De doorlopende professionele ontwikkeling van de organisatie in haar geheel en van de personeelsleden in het bijzonder een belangrijke voorwaarde zijn om te komen tot het realiseren van onze doelstellingen op een innoverende en inspirerende wijze. Doelen Passend onderwijs wordt zichtbaar, er is ruimte voor ontwikkelen op maat en daarbij zorg en aandacht op maat, het kind staat centraal en de middelen volgen het kind Professionaliteit teams vergroten op het gebied van zelfreflectie, communicatie en onderlinge samenwerking (accent op leren van en met elkaar) en op pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk gebied. Effectieve inzet en versterken professionaliteit directeuren, accent: communicatie en onderwijskundig leiderschap. Verbinden van het strategisch handelen van het schoolbestuur en het eigenaarschap in het primaire proces. Aandacht voor werkdruk, belasting en belastbaarheid, accent op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Profileren van de scholen afzonderlijk en de stichting als geheel. Borgen van kwaliteitsbeleid. 1 Zie strategisch beleidsplan van de Stichting PCBO Voorst

10 3.1. Ingekaderd door Wet- en Regelgeving De Stichting PCBO Voorst heeft haar bestaansrecht vanuit wet- en regelgeving. Beleid en het handelen namens en binnen de stichting vindt tevens haar oorsprong in datgene wat is vastgelegd in de wet- en regelgeving en gedraagt zich conform daaraan. Dit is o.a. vastgelegd in; o o Wet op het Primair Onderwijs (WPO) Wet op medezeggenschap Onderwijs (WMO) 3.2. Ingekaderd door de statuten Stichting PCBO Voorst De Stichting PCBO Voorst heeft haar bestaansrecht vastgelegd in haar statuten. Alle beleid en het handelen namens en binnen de Stichting PCBO Voorst vindt haar oorsprong in datgene wat in de statuten is vastgelegd. De Stichting PCBO Voorst heeft ten doel, met inachtneming van de Protestants Christelijke grondslag met als uitgangspunt en basis de Bijbel, het (doen) verzorgen van goed primair onderwijs in de gemeente Voorst en het verrichten van alle handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Dit is vastgelegd in; o o o o o Statuten Stichting PCBO Voorst Reglement Raad van Toezicht Bestuurs- en managementstatuut Treasurystatuut Reglement Oudercommissie 3.3. Ingekaderd door het strategische beleid van Stichting PCBO Voorst Het strategisch beleid is opgebouwd uit een aantal vaste componenten; Onderwijskundig beleid Kwaliteitsbeleid Personeelsbeleid en organisatie Financieel beleid en beheer Materieel beleid en beheer Communicatie en kwaliteit

11 Belangrijk is de onderlinge samenhang van de verschillende componenten. De puzzelstukjes vormen in elkaar gelegd samen het gehele plaatje, rond het centrale puzzelstukje: onderwijskundige beleid. Het strategisch beleid van de Stichting PCBO Voorst is gericht op het realiseren van de doelstellingen door: a) het oprichten, in stand houden en exploiteren van één of meer scholen in de gemeente Voorst en omgeving; b) het bevorderen van het Protestants Christelijk onderwijs in de ruimste zin van het woord; c) het zoeken van samenwerking in alles wat tot plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort Structuur en organisatie van strategisch beleid Het strategisch beleidsplan van Stichting PCBO Voorst is de basis voor de jaarplanning van zowel de stichting als de scholen. De Algemeen Directeur schrijft voor de stichting het jaarplan waarin de doelen per beleidsonderdeel geformuleerd zijn. Tevens is daarin de samenhang tussen de beleidsgebieden en de facilitering terug te vinden. Aan het einde van het jaar wordt de jaarevaluatie in een verslag weergegeven, waarna een bijstelling of voortzetting van beleid kan plaatsvinden. De directeuren formuleren hun schoolplan binnen de kaders van het strategisch beleid van de Stichting PCBO Voorst. Daarna formuleren zij steeds een jaarplan waarin de doelen per beleidsonderdeel geformuleerd zijn. Tevens is daarin de samenhang tussen de beleidsgebieden en de facilitering terug te vinden. Aan het einde van het jaar wordt de jaarevaluatie in een verslag weergegeven, waarna een bijstelling of voortzetting van beleid kan plaatsvinden. Wij maken daarbij gebruik van een cyclus. Dit model, ook wel de 'Deming circle' genoemd, verbindt vier met elkaar samenhangende begrippen: 'plan, do, study en act'.

12 Ook stellen we ons de volgende kwaliteitsvragen; - Doen we de goede dingen? - Doen we de dingen goed? - Hoe weten we dat? - Delen anderen (bijv. ouders, stake-holders) onze mening ook? - Hoe meten en weten we dat? - Wat doen we met de antwoorden op deze vragen? Het plannen van een (verbeter)activiteit moet een duidelijk doel hebben. Vervolgens worden activiteiten uitgevoerd. De activiteiten worden gemeten in termen van behaalde resultaten. Deze resultaten worden vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen. Dit vormt de basis voor nieuwe (verbeter) activiteiten en/of stoppen met deze verbeteractiviteit en een andere koers gaan kiezen. In de nieuwe activiteiten worden de leerervaringen van de reeds uitgevoerde activiteiten meegenomen. (zie bijlage 1). Hieronder staat de schematische weergave van het strategisch beleid in relatie tot de beleidsvormende processen; S trategisch beleid in relatie tot processen: De ui twerking in deelplannen komt o p de volgende wijze tot stand: Verantwoor d elijk he - den en bevoegd h eden Missie/ Visie Strategisch beleid Succes bepalende factoren Prestatie indicatoren/ maatstaven Doelstel lin - gen Verbeter acties Processen Relatie Deming - circle Act Plan Study Do Kwaliteitsverbetering komt tot stand als direct gevolg van initiatieven vanuit leiderschap en management, vanuit initiatieven uit andere niveaus van de organisatie of vanuit vrijwilligers. Kwaliteitsverbetering kent collectieve - of individuele uitvoering. Het verdient de voorkeur om verbeterprocessen op een projectmatige wijze aan te pakken (projectplanning) en te werken vanuit een diagnose die leidt tot de keuze voor de remedie. De PDSA cirkel is eveneens ontworpen door Dr. W. Edwards Deming ( ) en maakt deel uit van zijn theorie over kennisverwerving binnen organisaties (Profound Knowledge). Deming benadrukt het belang van leiding geven aan continue verbetering in plaats van het voortdurend veranderen van een organisatie. Hierbij wordt de CHECK vervangen door de STUDY een ontwikkeling die wij in relatie tot het opbrengstgericht werken op basis van evidence based strategieën willen invoeren op onze school.

13 De vier fasen van de PDSA cirkel zijn voor elk proces hetzelfde. De werkwijze per fase (stappen) en de in te zetten werkwijzen en instrumenten kunnen daarbij wel verschillen. Dit is afhankelijk waarvoor de PDSA cirkel wordt gebruikt. Plan: Do: Study: Act: Plan en beschrijf precies wat je wilt gaan doen. Voer het geplande uit. Bestudeer of de resultaten voldoen en onderzoek eventueel de oorzaken als de resultaten niet volgens doelstelling zijn. Handel op basis van de bevindingen, borg de nieuwe aanpak in het kwaliteitssysteem.

14 4. Strategisch beleid van cbs De Zaaier op een A4 Missie Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen Visie We willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school gaat en daar zoveel mogelijk cognitieve vaardigheden leert, echter dit op gelijk niveau met het aanleren, ontwikkelen van sociale vaardigheden. Naast kennis willen we de kinderen ook veel vaardigheden leren met veel gedifferentieerde mogelijkheden in alle vakgebieden zoals leertempo, leerstijl en de inhoud van de leerstof. Wij houden op onze school rekening met de verschillen tussen kinderen door vanuit een vast startpunt, toepassing model directe instructie, in alle groepen te werken. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Goed onderwijs is voor ons onlosmakelijk verbonden met de kenmerken: Competentie, Autonomie, Relatie en Zelfwaardering. Effectief maken van competenties betekent: competentiegericht werken waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar bekwaamheidseisen voor leerkracht en kind, binnen het eigen uitgangspunt kindgericht werken en de leerstofgerichte doelen uit de Wet Primair Onderwijs (WPO). Autonomie geeft ruimte aan zelfstandigheid binnen afgesproken kaders. Relatie betekent dat je dingen samen doet: samen spelen, samen leren, samen werken, samenwerkend leren in een structuur waarbij veiligheid en samen zijn vanuit de christelijke normen en waarden worden ingebed in de schoolomgeving. Zelfwaardering betekent dat je kunt reflecteren op eigen handelen en daar positieve aspecten en opbrengsten van vast leert houden. Kernwaarden Het verzorgen van kwalitatief goed christelijk onderwijs aan zoveel mogelijk kinderen, waarbij leerlingen en leerkrachten het houvast en de uitdaging krijgen waaraan ze behoefte hebben, door te werken vanuit de kracht van het verschil. Dat leerlingen zichzelf ontwikkelen in hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het vermogen tot samen leren en samenwerken wordt bevorderd. De doorlopende professionele ontwikkeling van de organisatie in haar geheel en van de personeelsleden in het bijzonder een belangrijke voorwaarde zijn om te komen tot het realiseren van onze doelstellingen op een innoverende en inspirerende wijze. Doelen Opbrengst gericht werken wordt zichtbaar door aanzienlijke verbeteringen in de leerling resultaten, met name op de gebieden lezen, taal en rekenen, er is ruimte voor ontwikkelen op maat en daarbij zorg en aandacht op maat, het kind staat centraal en de middelen volgen het kind. We gaan uit van een verbetering in alle groepen t.o.v. het meetpunt juli 2011, echter voor de eindtoets hebben we duidelijke gemiddelde streefscores; , (toets in mei) ,2 (toets in mei)

15 Elke (groeps)leerkracht weet wat de leerlingen aan het einde van het schooljaar moeten weten (kennis) en welke vaardigheden moeten worden beheerst op de kennisgebieden Lezen, Taal en Rekenen. Dit in eerste instantie voor de eigen groep, maar ook voor de groep eronder en erboven. Elke (groeps)leerkracht stelt vooraf het lesdoel in de groep aan de orde en zorgt voor een gezamenlijke evaluatie van dat doel in de klas. Professionaliteit van het team vergroten op het gebied van zelfreflectie, communicatie en onderlinge samenwerking (accent op leren van en met elkaar) en op pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk gebied. Instrumenten hiervoor zijn Human Dynamics en meervoudige intelligentie. Effectieve inzet en versterken professionaliteit directeur, accent: communicatie en onderwijskundig leiderschap. Verbinden van het strategisch handelen van het schoolbestuur en het eigenaarschap op de werkvloer op onze school De juiste balans vinden voor werkdruk, belasting en belastbaarheid, accent op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Vanaf het schooljaar jaarlijks met 5% verminderen. Profileren van de school door een actief PR beleid. (Zie ondernemersplan 2011) Borgen van kwaliteitsbeleid d.m.v. PDSA 5. Waar we voor staan: De uitgangspunten van onze school De visie en missie komen tot uiting in de volgende doelstellingen / uitgangspunten: - Kinderen leren te vertrouwen in eigen kunnen. - Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en anderen kunnen dit waarnemen. - Maximaliseren van de basisvaardigenheden en opbrengsten op het leergebied van lezen, taal en rekenen door horizontale werkwijze op de ochtenden. Leerinhouden, benoemde leerdoelen, referentiekaders en kerndoelen zijn voor ons hierbij een belangrijke uitgangspunten. In dit punt zit ook het uitvoeren van het taalbeleidsplan. - Door middel van effectieve instructie aan alle leerlingen, uitgaande van drie niveaugroepen per leerjaar, de mogelijkheid te geven om zich op zijn of haar niveau verder te ontwikkelen. - Vanaf het schooljaar gaan we het zelfstandig werken herijken. - Invoeren van één zorgroute en daarbij keuzes maken m.b.t. de profilering van onze school. Het zorgplan is als bijlage toegevoegd aan dit schoolbeleidsplan. - Ontwikkelen van veel verschillende vaardigheden in diverse vakgebieden en deze ook kunnen toepassen in de huidige samenleving. We willen deze vaardigheden gaan bundelen op de middagen door zgn. creatieve middagen te gaan ontwikkelen en het verder uit te bouwen van onze wereldoriëntatiemethode Topondernemers. Bij de methode Topondernemers zal parate kennis een belangrijkere rol gaan spelen. - Het verder uitbouwen van de professionaliteit van de leerkracht (coaching-nascholing studie) en deze daar waar mogelijk goed te faciliteren. De leerkracht maakt het verschil! - Optimale communicatie naar de ouders/verzorgers toe en het verder uitbouwen van de ouderbetrokkenheid en inzet. - Versterken van de mogelijkheden van een dagarrangementen voor alle leerlingen van onze school. - Moderniseren van onze ICT mogelijkheden en de computer onderdeel te laten uitmaken van de dagelijkse lessen.

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer:

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer: Heerde Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: Openbare basisschool : 12ZZ Quintus Schipper; directeur

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante 1 Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Karakter,

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie