Verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag ex artikel 73a Faillissementswet"

Transcriptie

1 Verslag ex artikel 73a Faillissementswet Faillissement : H.J. Management B.V. H.J. Financieel Management B.V. H.J. Financieel Interim Management B.V. H.J. Werving en Selectie B.V. Faillissementsnummer : 04/311 F Rechter-commissaris : mr G. van Rijssen Curator : mr P.A.M. Manning Verslagnummer : 1 Boedelrekening : (Fortis Bank) I. Algemeen 1.1 Bij vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 5 augustus 2004 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap H.J. Management B.V. ( hierna verder te noemen gefailleerde ), statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te Zwolle (8031 ES) aan de Burgemeester Roelenweg Bij voormeld vonnis is in dit faillissement tot rechter-commissaris benoemd mr G. van Rijssen en is mr P.A.M. Manning aangesteld tot curator. 1.3 Volgens de gegevens van het handelsregister is gefailleerde opgericht bij notariële akte van 28 maart 2000 en vervolgens op 31 maart 2000 ingeschreven in dat register. 1.4 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt volgens de informatie van het handelsregister EURO ,00. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt volgens deze informatie EURO , Bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Trivista B.V., gevestigd te Leeuwarden aan de Wijbrand de Geeststraat 89. Deze bestuurder is in functie getreden op 16 juli De handelsnaam van gefailleerde is H.J. Management B.V De bedrijfsomschrijving van gefailleerde komt neer op holdingactiviteiten, de advisering op het gebied van financieel management, verzorging van administraties en geven van fiscale adviezen e.d. Feitelijk is gefailleerde ook een holdingvennootschap. 1.8 Wederom volgens de gegevens van het handelsregister heeft gefailleerde geen personeelsleden. 1.9 Dit (eerste) verslag betreft de eerste bevindingen van de curator, welke bevindingen met name hun grondslag vinden in de informatie die is aangereikt vanuit gefailleerde en 1

2 waarop (nog) geen controle heeft plaats gevonden. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (enige) aanpassing behoeft. II. Oprichting 2.1 Gefailleerde is opgericht bij notariële akte van 28 maart 2000, verleden door mr D. Timmerman, notaris te Zwolle. 2.2 Oprichters van gefailleerde waren De Vrije Vogel B.V., vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Harm Jan Schutten, en De Kiekendief B.V., vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Hendrik Jan Schutte. 2.3 De aandelen in gefailleerde zijn volgestort door de inbreng van de (onderneming van de) vennootschap onder firma H.J. Financieel Management, van welke vennootschap onder firma de heren Schutte (enig) vennoten waren. Een inbrengbeschrijving is aan de akte van oprichting bevestigd. 2.4 De onderneming van deze vennootschap onder firma werd geacht vanaf 1 januari 1999 voor rekening en risico van gefailleerde te zijn gedreven. III. Groepsstructuur 3.1 In 1.7 van dit verslag is aangegeven dat gefailleerde een holding is. Werkelijke bedrijfsactiviteiten vinden binnen gefailleerde derhalve geen plaats. Gefailleerde heeft deelnemingen in de hierna volgende vennootschappen. 3.2 Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in de navolgende besloten vennootschappen: a. H.J. Werving en Selectie B.V. ; b. H.J. Financieel Management B.V. ; c. H.J. Financieel Interim Management B.V. ; d. H.J. Participaties B.V. ; 3.3 H.J. Participaties B.V. houdt op haar beurt 50% in de aandelen van de besloten vennootschap Deta Insurance B.V. en 33% van de certificaten van aandelen in de besloten vennootschap Control Consultancy B.V Op deze deelnemingen zal in het vervolg van dit verslag worden teruggekomen. IV. Korte historie 4.1 Onder 1.5 is aangegeven dat het bestuur van gefailleerde geschiedt door Trivista B.V., welke bestuurder op 16 juli 2004 in functie is getreden. Voor deze datum werd het bestuur van gefailleerde uitgeoefend door De Vrije Vogel B.V. en De Kiekendief B.V., op hun beurt vertegenwoordigd door de heren Schutte als genoemd onder Trivista B.V. is in december 2003 benaderd door het (toenmalig) bestuur van gefailleerde op te treden als adviseur op het gebied van personeel en organisatie voor de 2

3 gehele groep van bedrijven van gefailleerde, waarvoor een kort lopend contract van een jaar zou zijn afgesloten. Trivista B.V. zou daartoe na december 2003 op ad hoc basis adviezen verstrekken om saneringsoperaties uit te voeren. Deze waren nodig vanwege onder meer de veranderde markt en daarmee gepaard gaande verliezen op het gebied van het interim-management. Gaandeweg dit proces constateerde Trivista B.V. dat de opgezette structuur van de groep te versnipperd was en dat meer synergie en kostenbesparing zou kunnen worden bereikt door een integratie van de vennootschappen als genoemd onder 3.2 a, b en c. 4.3 Gefailleerde en de aan gefailleerde verbonden groepsmaatschappijen en Trivista B.V. meenden bovendien dat een bundeling van de gezamenlijke activiteiten wellicht tot beider voordeel zouden kunnen doen strekken en daartoe is in het tweede kwartaal van 2004 onderzoek gedaan. Het onderzoek van Trivista B.V. leidde tot de conclusie dat de financiële situatie binnen de groep van gefailleerde slechter was dan voorzien. Ten behoeve van het bankkrediet zou ten onrechte- vooruitfacturering hebben plaats gevonden met als gevolg dat een (nog) niet bestaande debiteurenpositie werd opgevoerd. Ook op het gebied van de omzetbelasting zou sprake kunnen zijn van onregelmatigheden. Voorts bleek kennelijk sprake te zijn van direct opeisbare verplichtingen uit hoofde van sociale verzekeringen, belastingen en pensioenen die een acuut liquiditeitsprobleem vormden. 4.4 Trivista B.V. heeft medio juli 2004 het bestuur van gefailleerde en de groepsmaatschappijen op zich genomen om te pogen nog buiten een faillissement tot een oplossing voor de problemen te komen. Toen de huisbankier niet bereid bleek om de salarissen van het personeel (van de groepsmaatschappijen) te betalen en geen verder risico meer wenste te lopen, is besloten het faillissement van (voorshands) gefailleerde aan te vragen. 4.5 Voorshands is besloten tot het enkel aanvragen van het faillissement van gefailleerde om vervolgens in overleg met te benoemen curator te onderzoeken welke verdere acties gewenst of noodzakelijk zouden zijn. V. Financiële positie van gefailleerde en oorzaken van het faillissement 5.1 Voorshands kunnen geen zeer concrete mededelingen worden gedaan over de financiële positie van gefailleerde zelve. De (kennelijk gedeponeerde) jaarrekening 2002 geeft een negatief resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting van ,00. In 2001 zou dit een negatief resultaat zijn geweest van , Gefailleerde vormt overigens een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de aan haar verbonden groepsmaatschappijen. 3

4 5.3 Gefailleerde is voorts hoofdelijke aansprakelijk voor de bankschulden van de overige groepsmaatschappijen. 5.4 Op basis van de voorliggende cijfers lijkt het er op dat een dramatische omzetdaling vanwege de veranderende markt en het daardoor niet meer hebben kunnen inzetten van werknemers op detacheringbasis tot gevolg hebben gehad dat een faillissement onontkoombaar werd. VI. Activa 6.1 De materiele activa van gefailleerde zijn te verwaarlozen. 6.2 De vorderingen op derden van gefailleerde zijn evenzeer te verwaarlozen. 6.3 In onderzoek is in hoeverre gefailleerde vorderingen op aandeelhouders heeft. 6.4 De hoofdmoot van de activa van gefailleerde bestaat uit de deelnemingen als genoemd in 3.2, over welke activa in het hierna volgende hoofdstuk nader zal worden ingegaan. VII. Deelnemingen 7.1 De deelnemingen van gefailleerde zijn aangegeven in 3.2. Deze deelnemingen zullen kort in het hierna volgende worden toegelicht. 7.2 H.J. Werving en Selectie B.V. Deze vennootschap hield zich bezig met de werving en selectie van personeel. Deze vennootschap is inmiddels inactief, zij het dat binnen deze vennootschap een persoon in dienst is die werkzaamheden verricht voor de andere (groeps-)vennootschappen. Vanaf 1 juli 2004 is het salaris niet meer betaald. De schulden van deze vennootschap overtreffen de baten. 7.3 H.J. Financieel Management B.V. De activiteiten van deze vennootschap concentreren zich op die van een administratiekantoor: het verzorgen van (loon-)administraties, opmaken van jaarrekeningen voor het midden- en kleinbedrijf en het geven van (fiscale) adviezen. Van oorsprong zijn dit de kernactiviteiten van de groep. Binnen deze vennootschap zijn een 12 tal werknemers actief. Vanaf 1 juli 2004 is het salaris niet meer voldaan. Ook hier overtreffen de schulden de baten. 7.4 H.J. Financieel Interim Management B.V. Binnen deze vennootschap wordt op interim-basis personeel gedetacheerd bij opdrachtgevers. Deze activiteit is gestart in de periode dat de onderneming nog werd gedreven via de hiervoor genoemde vennootschap onder firma. Binnen deze vennootschap zijn een 10-tal personen actief. Ook hier is het salaris niet meer betaald vanaf 1 juli 2004 en overtreffen de schulden de baten. 7.5 H.J. Participaties B.V. 4

5 Deze vennootschap is feitelijk een houdstermaatschappij van aandelen in Deta Insurance B.V. (50% belang) en Control Consultancy B.V. (33 1/3% belang). Binnen H.J. Participaties Management B.V. bevinden zich geen personeelsleden. De vennootschap is wel aansprakelijk voor de bankschulden van gefailleerde en haar zustervennootschappen en heeft zelf ook overige verplichtingen welke niet kunnen worden voldaan. De deelneming Deta Insurance B.V. houdt zich bezig met de advisering van verzekeraars op verzekeringstechnisch gebied. De deelneming Control Consultancy B.V. adviseert bedrijven op het gebied van ESF-subsidies. 7.6 De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft inmiddels op 12 augustus 2004 het faillissement uitgesproken van de hiervoor genoemde vier 100% deelnemingen van gefailleerde. 7.7 De stand van de boedelrekening is nihil. VIII. Passiva 8.1 De omvang van de fiscale schulden van gefailleerde is thans nog onduidelijk. Op basis van voorlopige cijfers is minimaal sprake van een loonbelastingschuld van bijna ,00, een omzetbelastingschuld van 5.000,00 en een vennootschapsbelastingschuld van , De kortlopende schulden zouden ruim ,00 bedragen en de handelscrediteuren zouden rond de ,00 te vorderen hebben. 8.3 De huisbankier Rabobank Flevoland claimt een vordering van ruim ,00 op gefailleerde, haar 100% deelnemingen, de aandeelhouders en de heren Schutte op basis van een hoofdelijke aansprakelijkheid. De vordering van de Rabobank Flevoland zou zijn gedekt door met name een pandrecht op onder meer vorderingen op derden. IX. Perspectieven 9.1 Op basis van de inmiddels voor handen liggende gegevens kan gevoeglijk worden aangenomen dat concurrente en preferente schuldeisers geen enkele uitkering tegemoet zullen kunnen zien. 9.2 In hoeverre boedelvorderingen zullen kunnen worden voldaan is nog onduidelijk. X. Varia 10.1 Nu op basis van de voorliggende informatie sprake is van een grote verwevenheid tussen gefailleerde en de aan haar verbonden 100% deelnemingen, is niet uit te sluiten dat de rechtbank Zwolle-Lelystad zal worden verzocht om een zogenaamde geconsolideerde afwikkeling toe te staan. 5

6 10.2 Zoals vermeld onder 7.6 heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad op 12 augustus 2004 het faillissement uitgesproken van de 100% deelnemingen van gefailleerde. Binnen afzienbare termijn zullen voorshands- afzonderlijke verslagen ex artikel 73 a van de Faillissementswet van deze deelnemingen worden gedeponeerd. Deze verslagen dienen echter te worden beschouwd in samenhang met dit verslag De werkzaamheden van de curator in de verslagperiode hebben zich geconcentreerd op het in kaart brengen van de activa van gefailleerde als aangegeven in hoofdstuk VII van dit verslag met als doel een doorstart van activiteiten te onderzoeken en daarbij een stuk werkgelegenheid te redden. In de verslagperiode van 5 augustus 2004 tot en met 11 augustus 2004 heeft de curator gewerkte uren geregistreerd en zijn kantoorgenoot mr A.G Smink 8.83 uren Een volgend verslag wordt geagendeerd op 18 november Zwolle, 27 januari 2014 P.A.M. Manning 6

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371)

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371) De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 1 Datum: 9 augustus 2013 Gegevens onderneming : Momexx B.V. statutair gevestigd te

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten Neco Holding B.V. : Beheermaatschappij van vennootschappen en Ondernemingen

Activiteiten Neco Holding B.V. : Beheermaatschappij van vennootschappen en Ondernemingen Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juli 2015 Gegevens ondernemingen : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Neco Holding B.V., Faillissementsnummer

Nadere informatie