Brochure nr. 1. Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk, met een identiteit die

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure nr. 1. Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk, met een identiteit die"

Transcriptie

1 HEEFT ISRAËL BESTAANSRECHT? Brochure nr. 1 Postbus BC NIJKERK Tel: Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk, met een identiteit die miskend en belasterd wordt. Dat lijken et harde woorden, maar voor Israëli's is het de harde werkelijkheid van alledag. De leugens over de vermeende Joodse wereldwijde samenzwering en de leugens over Joodse lobby's die Amerika en Rusland zouden beheersen, worden door velen geloofd. Het is echter andersom. De wereld, via de VN, de Europese Unie, Rusland en de Wereldraad van Kerken 'tornen' aan het land Israël. Kerken en kerkelijke vergaderingen houden niet op Israël op te roepen om concessies te doen aan de Palestijnen. De Palestijnen houden niet op om hun claim op Jeruzalem als hoofdstad van de te vormen Palestijnse staat te beklemtonen. Dat gebeurde onder het voorzitterschap van de overleden Yasser Arafat en dat gebeurt nog steeds. Wat is er toch Inhoud aan de hand onder met Israël, andere: waarom houdt de hele wereld zich bezig met dat kleine stukje land, driekwart van de oppervlakte van Nederland? Israël als eigendom van God Goddelijke beloften Het zogenaamd Christelijke Europa Joden opwekken tot jaloersheid Terugkeer naar Sion "Israël, mijn knecht Jacob" Verdrukking en moeilijkheden "Jubelt van vreugd over Jacob" - 1 -

2 BESTAANSRECHT Heeft Israël bestaansrecht, heeft het recht op Jeruzalem, Judea en Samaria, de Golanhoogvlakte, ja of nee? Dat zijn vragen waar iedere christen meer of minder mee te maken krijgt. Deze vragen en miskenning omtrent Israël zullen in de nabije toekomst eerder meer toedan afnemen. Ook in de christelijke pers, gevarieerd als ze is, worden deze vragen u en mij toegeworpen. Israël moet blijk geven van bijbelse gerechtigheid ten aanzien van de Palestijnen, Israël moet land in ruil voor vrede opgeven, Israël moet een licht voor de volkeren zijn. Kortom, Israël moet altijd wat doen, en een vermeende misstap wordt enorm uitvergroot! Daarentegen is de weerstand tegen Palestijns terreur in de wereld minimaal. Een terreuraanslag geeft even beroering maar is snel weer vergeten. Palestijnse terreur wordt afgeschilderd als vrijheidstrijd en het geeft terroristen de ruimte hun gemene strijd steeds op te voeren. Jarenlang zijn gelden uit de EU voor charitatieve doelen door de PA aangewend om terreur te financieren. Wist men dit niet? De omringende Arabische landen voeren de druk op tegen Israël en de wereld zal zo op korte termijn een uitgeroepen Palestijnse staat erkennen. SIMPEL Waarom dit alles? Het antwoord is simpel en voor de hand liggend. De Bijbel, het Woord van God, zegt heel duidelijk dat het land Israël eigendom is van de Eeuwige, Almachtige God, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die leeft tot in alle eeuwigheid. Die God is de God van Abraham, Izaak en Jacob, de Almachtige die een eeuwig verbond oprichtte met Zijn vriend Abraham en dat meerdere malen herhaalde. Door de Bijbel heen loopt één rode draad waarin Hij Zijn Verbond bevestigt. Christenen die zich betrokken voelen bij het Joodse volk worden nogal eens beschuldigd van een vreemde constatering, dat ze de Bijbel lezen met een "Israël-bril". Ze worden beticht van filo-semitisme, als theologisch ondeskundig en vooringenomen beschouwd. Waarom al deze negatieve oordelen? Wat verbindt eigenlijk Joden met christenen? Heel eenvoudig: het christendom is ontstaan uit het Jodendom. De Heiland, de Messias, is van Joodse afkomst, het heil is uit de Joden. Het Joodse volk heeft door de eeuwen heen de Tora, de Tenach (het Oude Testament) door de hele wereld verspreid. Het Evangelie is vanuit Jeruzalem verspreid over de aarde. De Naam "Israël" werd het eerst aan Jacob gegeven. In Genesis 32 lezen we dat Jacob bij Pniël streed met een Man en dat Jacob aan die Man vroeg, na zijn worsteling met Hem: "Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent." Toen kreeg hij te horen: "Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht". Jacob vroeg dringend aan die Man: "Zeg toch uw naam". De Man zeide: "Waarom vraagt gij toch naar mijn naam?" Toen wist Jacob het en Israël (Jacob) zei: "Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven". (Genesis 32: 22-30) TOT OP HEDEN Je mag zeggen dat Israël tot op heden strijdt met God en mensen. Israël is ook een land en een volk dat alleen woont. Als het volk Israël na meer dan 40 jaar verblijf in de woestijn eindelijk het land Israël mag binnentrekken, is er opnieuw strijd. Door het land Moab, het huidige Jordanië, trok Israël naar het beloofde land. Koning Balak tracht de waarzegger Bileam over te halen het volk te vervloeken. Bileam wordt door de Eeuwige tot profeet gemaakt. Als hij zijn eerste vervloekingen wil uitspreken, worden dat zegenspreuken. De éérste spreuk luidt: "Zie, een volk dat alleen woont en onder de natiën niet gerekend wordt". Num.9:6 In Genesis 12 zegt de Heere tot Abram: "En Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, en uw naam groot maken en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u - 2 -

3 vloeken; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." (zie ook Gen. 18:18, Gen. 22:10, Gen. 26:4, Hand. 3:5) Deze goddelijke belofte gold en geldt tot op de dag van vandaag. Machtige volken, machtige leiders, koningen, keizers en dictators negeerden en bespotten de beloften en het gebod om Israël te zegenen. Farao zei al tegen Mozes, de wetgever van het Oude Testament: "Wie is de Here, wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten trekken? Ik ken de Here niet, en ik zal ook Israël niet laten gaan." (Ex. 5:2) IK KEN DE HERE NIET Ik kèn de Here niet, zei Farao en zeiden na hem tot op de dag van vandaag honderden wereldleiders door de eeuwen heen. Israël's geloofsbelijdenis is en was: "Hoor Israël! De Here, onze God is een enig Here." (Deut. 6:4, Staten Vert.) Dit is de geloofsuitspraak van elke gelovige Jood. Dat was, als voorbeeld, het laatste woord dat de Israëlische piloot, die met zijn El Al Boeiing neerstortte in de Bijlmer in Amsterdam, uitriep enkele seconden voor zijn dood. Met deze geloofsbelijdenis op de lippen zijn miljoenen Joden door de eeuwen heen gestorven. Zelfs in de gaskamers van de Duitse concentratiekampen en tijdens de moordpraktijken van de Kruisvaarders in de Middeleeuwen. Onze Heiland Jezus Messias leerde aan Zijn volgelingen deze geloofsbelijdenis (zie Marcus 12:29). Op de vraag van één van de schriftgeleerden: "Meester, welk gebod is het eerste van alle?" antwoordde Jezus: "Hoor Israël, de Here onze God, de Here is één, en gij zult de Here uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet." God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf is in onze pragmatische, onchristelijke wereld een verdwijnend verschijnsel. In Israël, in het gelovige deel ervan, is dit een wezenskenmerk, en dit geldt voor Jood en christen. Wie is onze naaste? Leest u Mattheüs 25, de verzen 31 t/m 46 en vooral vers 40, waar staat: "En de Koning zal hun (die voor Zijn troon staan) antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan." Wie is deze Mijn minste? Zeker de broeders van de Koning: de Joden! Dan is de vraag: Wat hebben we met de broeders van de Koning door de eeuwen heen gedaan? WEINIG VREUGDE Het Joodse volk heeft in het algemeen gesproken weinig vreugde aan het christendom beleefd. Integendeel, het is vertrapt en verguisd en miljoenen zijn vermoord door zich christen noemende heidenen. In de tweede wereldoorlog heeft dit zijn hoogtepunt bereikt. In de Shoa (Holocaust) kwamen 6 miljoen Joden,onder wie anderhalf miljoen kinderen, op wrede en onvoorstelbare wijze om het leven, vermoord, verbrand, doodgeslagen. En dit gebeurde in het zogenaamde christelijke Europa! Er werden rond het jaar 1080 drie grote Kruistochten ondernomen op last van de Paus en de leiders van de Europese volken en iedere keer gebeurde hetzelfde: toen de legers van de kruisvaarders door Europa en het Midden-Oosten trokken, maakten ze zich schuldig aan gewelddaden tegen de Joden. Op weg naar Jeruzalem werden ruim Joden - vooral in Duitsland en op weg naar het door de kruisvaarders zo genoemde 'Heilige Land' - vermoord. Op 15 juli 1099 werd Jeruzalem ingenomen, de Joden werden de grote houten synagoge in Jeruzalem binnengedreven. De synagoge werd in brand gestoken, de Joden werden levend verbrand. De kruisvaarders reden in cirkels op hun paarden om de brandende synagoge en zongen: "Christus, wij aanbidden u". Ze staken daarbij kruisen omhoog. Een van de aanvoerders, Raymond van Aquila, citeerde daarbij Psalm 144 vers 2: "Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen". Het is nauwelijks te beschrijven hoe dit kon gebeuren. De naam van Jezus, de betekenis van het kruis is door de christenen - 3 -

4 geschonden en eigenlijk niet voor Joden uit te leggen. Volgens Rom. 11:11 "is door hun val het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken". Het Joodse volk, in algemene zin uitgedrukt, ziet dat heidenen (dat wil zeggen de niet-joden) Israël's Messias hebben, dat heidenen van de tegenwoordigheid van God genieten, dat heidenen de zegeningen van het verbond ontvangen en dat heidenen in de vreugde van de Here leven. Zal Israël hierdoor jaloers worden. Heeft de Kerk Israël maar ook één moment jaloers gemaakt? GROTE SCHOK Rabbijn Efraïm Oshry, een van de weinigen uit Litouwen die de Holocaust overleefden, schreef: "Een grote schok was de houding van de Litouwse bevolking, onze christelijke buren. Er was geen christen uit Slobodka die in het openbaar een Jood verdedigde toen tienduizend Joden uit de stad, waarmee ze hun hele leven hadden opgetrokken, werden getroffen met de meest onvoorstelbare gruwelijkheden... van huis tot huis, van flat tot flat trokken. De Litouwse fascisten. Op beestachtige wijze vermoordden ze mannen, vrouwen en kinderen. Ze hakten de hoofden af en zaagden ze als een boom doormidden. Toen ze de rabbijn van Slobodka thuis vonden, bonden ze hem op een stoel vast, legden ze zijn hoofd op een geopend boek en zaagden ze zijn hoofd af voordat ze de rest van zijn gezicht afslachtten. De Joodse filosoof Eliëzer Berkowicz schreef in zijn boek "Judaism in the Post-christian Era" op pag. 287: "Na 19 eeuwen christendom was de koelbloedige moord op zes miljoen Joden in het hart van 'Christelijk' Europa, aangemoedigd door het misdadige stilzwijgen van bijna het hele christendom, het natuurlijke resultaat van het faillissement van het christendom. Er loopt een rechte lijn van de eerste doden door agressie tegen de Joden en het Jodendom in de vierde eeuw, naar de Holocaust in de twintigste eeuw". Eeuwenlang is het woord 'Christus' in duizenden Joodse gezinnen als vloek gebruikt. Dit is hoofdzakelijk de schuld van 'de christenen'. Laten we met schaamrood op onze kaken ons hoofd buigen. De 'Kerk' heeft bloed aan haar handen. JALOERSHEID Paulus, de apostel voor de heidenen, zo werd hij aangesteld door Jezus zelf, riep ons in zijn brief aan de Romeinen toe dat we hen tot naijver, tot jaloersheid moesten opwekken. Waarop zouden Joden jaloers moeten zijn? Dat is de klemmende en vaak depressief makende vraag aan ons. Zoals gezegd is het Joodse volk vanaf het ontstaan door de wereldmachten bedreigd. In Psalm 25:22 lezen we: "O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden". Laat dit ons gebed zijn: dat de Here Israël verlost, redt uit al zijn benauwdheden, alle aantijgingen, alle beschuldigingen en uit alle leugens die over het Joodse volk worden en werden verspreid. In de Psalmen, wel eens de schatkamer van de vertrouwelijke omgang van Gods kinderen met de Eeuwige genoemd, lezen we: "Herder Israëls, neem ter ore... O, God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat we verlost worden (Psalm 80:2) en in Psalm 125:5 lezen we: "Maar hen, die zich op kronkelpaden neigen, zal de Here met de bedrijvers van ongerechtigheid doen vergaan". Vrede zij over Israël! God zal vrede over Israël brengen en de verdrukkers van Israël zullen uiteindelijk vergaan. Want: De Here bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. In onze dagen zien we met eigen ogen dat Jeruzalem gebouwd wordt, dat de ballingen, de verdrevenen terugkeren naar Israël, naar Jeruzalem

5 In onze tijd wordt de aloude profetie, uitgesproken door de profeet Zacharia, voor onze eigen ogen zichtbaar! Zo zegt de Here: "Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem..." Zo zegt de Heere der heerscharen: "Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand... ook zullen de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen." (Zacharia 12:3, 4 en 5) is letterlijke vervulling van de profetie. In 1948 woonden er Joden in Israël. Nu zes miljoen. Ze kwamen 'in grote golven' naar het Beloofde Land. Vanaf 1991 tot en met 1999 meer dan een miljoen Joden uit de voormalige Sovjet-Unie. De Here deed dit, hij verbrak het IJzeren Gordijn, Hij liet Gorbatsjov optreden zoals in vroegere eeuwen koning Kores, de koning van de Perzen. Jarenlang demonstreerden, vastten honderden christenen, met name in Nederland, om de vrijlating van de gevangenen van Sion in de Sovjet-Unie. Bekende namen, zoals Nathan Sjarantski, Ida Nudel, Yuli Edelstein, Yuri Stern werden een begrip. God gebruikte al deze middelen, maar "Hij richtte een banier op voor de volkeren en de verdrevenen van Israël, en de verstrooide Joden ZICHTBAAR vergaderde Hij van de vier einden der aarde." (vgl. Jesaja 11:12). We zien het, het zijn tekenen, waarmerken van Zijn betrouwbaarheid, Zijn beschermende hand, Zijn eeuwige liefde, ondanks de vele zonden en gebreken van Zijn volk. Jesaja, de profeet, de evangelist van het Oude Testament, zegt in Jesaja 14: "Want de Here zal Zich over Jacob ontfermen en nog zal Hij Israël verliezen en ze op hun eigen bodem doen wonen: dan zal de vreemdeling (dat zijn u en ik) zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jacob. En de volkeren (de heidenen, zegt de Stat.Vert.) zullen het Huis Jacobs met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen". Verbazingwekkend! Deze profetie, heeft alles te maken met de actie "Breng de Joden Thuis", thuis vanuit Oekraïne in de voormalige Sovjet- Unie. Want de volkeren brengen het Huis Israëls op de grond des Heren. De Here ontfermt zich over Jacob en Hij verkiest Israël. Hij doet hen op hun eigen grond wonen en wij christenen, getuigen uit de heidenen, mogen de verdrevenen van Israël - in dit geval de Oekraïense Joden - terugbrengen. Waar? Op de grond des Heren. Dit is nog dieper dan u en ik dachten. HET LAND ISRAËL IS DE GROND DES HEREN Het Land Israël is de grond des Heren. Daarom woeden de volken en smeden ze aanslagen tegen het Land Israël en proberen ze door middel van internationale conferenties de Israëlische regering gewild of ongewild de duimschroeven aan te draaien en vergrijpen zich daarmee aan "de grond des Heren". Dat gebeurde eeuwen geleden al en het duurt tot op de grote Dag des Heren, de Yom YAHWE! En opnieuw klinkt Gods stem, vertroostend en opbeurend richting Zijn volk: "Maar gij, Israël, mijn knecht Jacob, die Ik uitverkoren heb, nakroost van Mijn vriend Abraham, gij die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt Mijn knecht, Ik heb u verkoren en niet versmaad. Vrees niet, want Ik ben met u. Zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechter hand." (Jes.41:8-10) Israël wordt hier "Mijn knecht' genoemd. Israël is door God verkoren, Israël wordt opgeroepen niet angstig rond te zien. God belooft hen te sterken en te ondersteunen. Wij zijn door de Here Jezus door het geloof in Hem ingelijfd in het Lichaam van de Messias, dit is de Gemeente. Wij zijn geroepen om het volk van God, het Joodse volk te bemoedigen, te helpen en voor hun bescherming te bidden. Wij moeten als wachters op de muren van Jeruzalem staan. De Here Jezus bidt mee, gaat ons voor in gebed, staat ons bij. In Jesaja 61 lezen we het gedeelte in de Bijbel dat Jezus las in de synagoge van Nazareth: "De Geest des Heren is op Mij, omdat de Here Mij gezalfd heeft." (vers 1) Jesaja 61 loopt over in Jesaja 62 en in vers 6 en 7 lezen - 5 -

6 we: "Op uw muren oh Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde." In verband met Jesaja 61 en 62 mogen en moeten we concluderen dat de Messias, de Here Jezus als geen ander bidt voor het herstel van Jeruzalem bij Zijn Vader en dat wij als leden van Zijn Lichaam (en dat is de Gemeente) moeten meebidden, pleiten bij God, dag en nacht, totdat Hij, de Here, Jeruzalem uiteindelijk zal maken tot wat het behoort te zijn: een lof op aarde en dat vanuit Sion de wet zal uitgaan en het Woord Gods vanuit Jeruzalem. (vgl. Micha 4) WAAROM ISRAËL? Het antwoord lezen we in Jesaja 43:1 en Jesaja 44:1 waar de Here zegt: "Vrees niet Israël, want Ik heb u verlost". "Want Ik zal water op u gieten... Ik zal Mijn Geest uitgieten op u nakroost en Mijn zegen op uw nakomelingen (Jesaja 44:3) De een zal zeggen: Ik ben des Heren, een ander zal zich noemen met de naam Jacob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van de Here en de Naam des Heren aannemen (44:5). Uiteindelijk zal de verlossing, de aanneming, plaatsvinden, maar door veel verdrukking en moeilijkheden heen. In onze dagen, gedurende de laatste 50 jaar, vanaf 1948, worden honderdduizenden, ja miljoenen Joden naar Israël gedreven. De Here brengt ze, Hij doet de Joden, het nakroost zoals Jesaja zegt, van het oosten komen en vergadert ze van het westen. De Here zegt tot het noorden: Geef en tot het zuiden houd niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar Zijn naam genoemd is en die Hij ook geschapen heeft tot Zijn eer (Jesaja 43:5-7). "Breng mijn zonen van verre" en dus ook de actie voor de Oekraïense Joden is een opdracht, een bevel. Wij mogen hieraan meewerken. Want het Woord des Heren, Heren, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerdere bijeen brengen, dan reeds toegebracht zijn (Jesaja 56:8). HONDERDEN De inzameling van de Joden gaat door. Per week komen er honderden aan op het vliegveld van Tel Aviv. Zelfs gedurende de Golfoorlog in 1991, toen de Scud-raketten van Saddam Hoessein op Tel Aviv werden afgevuurd, landde er een vliegtuig vol met Joden uit de voormalige Sovjet- Unie. Zelf heb ik het mogen zien, dat ze bij aankomst - vlak voordat ze de vliegtuigen verlieten - gasmaskers kregen uitgereikt. Iets om nooit te vergeten. Toen in 1992 de Ethiopische Joden over de Rode Zee kwamen aangevlogen en op Ben Goerion Airport landden, was dit iets om nooit te vergeten. Tijdens de vluchten vanuit Ethiopië werden er vijf kinderen geboren. Letterlijk kwamen lammen en blinden in Israël aan. Een letterlijke vervulling van profetieën die duizenden jaren geleden werden opgetekend door de profeet Jeremia: "Want zo zegt de Here: Jubelt van vreugd over Jacob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: De Here heeft Zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël: Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. In een grote schare zullen ze hierheen terugkeren." (Jeremia 31: 7 en 8) De belofte van terugkeer, van redding en verlossing uit de klauwen van de vernietiger van het Joodse volk, komt honderden keren in onze Bijbel terug. Aan ons, uit de volken en de inwoners van een kustland wordt door God als het ware toegeschreeuwd: Geloof het toch, verkondig het toch, juich over het hoofd van de volkeren: Israël. Dat is de oproep van Hem en dat is een opdracht aan ons. "Hoor het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden zoals een herder zijn kudde." (Jeremia 31:10) - 6 -

7 Het Joodse volk heeft onnoemelijk veel geleden, is bestreden, is gekreukt, is vermoord en met totale uitroeiing bedreigd. En wat zegt onze God hiervan? We lezen in Jesaja 54 vers 15: "Valt men u heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit, wie u aanvalt zal over u vallen". De latere profeet Zacharia zegt in hoofdstuk 1:14,15 het volgende: "Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade". De roep in Zacharia 2 luidt: "Op, Op! Vlucht uit het Noorderland, luidt het woord des Heren, want naar de vier windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren, want zo zegt de Here der heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volkeren die uitgeplunderd hebben, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan." EEN DERDE En toch werd éénderde van de Joodse wereldbevolking tijdens de tweede wereldoorlog door Hitlers gewillige beulen vermoord. Meer dan Nederlandse Joden werden vanuit Westerbork in Drenthe weggevoerd en vermoord, zonder graf, zonder afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren. In Westerbork staat op de plaats waarvan de treinen vertrokken naar de vernietigingskampen Sobibor, Auschwitz, Mauthausen te lezen: "Zij belaagden ons bij elke schrede, zodat wij over onze pleinen en straten niet konden gaan; ons einde was nabij, onze dagen vervuld, ja, ons einde was gekomen!" (Klaagliederen van Jeremia) God heeft de tranen, de smartelijke kreten wel gehoord en zal het vergelden. In al hun benauwdheden was ook Hij benauwd. God heeft aan Zijn volk beloofd dat Hij de rechtszaak van Zijn volk verdedigt: "Zie, Ik neem uit uw hand de beker der bedwelming: de kelk Mijner grimmigheid zult gij niet langer drinken. En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukten, die tot u zeiden: Werp u neder opdat wij over u heengaan; en gij maakte uw rug als de aarde en als een straat voor wie daarover gingen." (Jesaja 51:22-23) Eens zal God recht doen aan Israël, en zijn vervolgers en vernietigers zullen het weten! Een machtig woord lezen we in Jesaja 63, waar gesproken wordt over het gebed van een boeteling. Er staat: "Hij zeide: Zij zijn toch Mijn volk, die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een Verlosser. In al hun benauwdheid was Hij ook benauwd, en de Engel Zijns aangezicht heeft hen gered!" (Jes.63:9) In dit hoofdstuk wordt gesproken over de zonden van het volk Israël en er staat ook dat God Zijn Aangezicht verborgen had voor Israël. De geschiedenis van Israël is een geschiedenis van vallen en opstaan, een vertrouwen op God en een afdwalen van Hem. Dit zien we tot op de dag van vandaag. Maar toch houdt God zich aan Zijn woord, aan Zijn dreigingen, maar ook aan Zijn beloften. Het gebed van de boeteling eindigt dan ook met de bede: "O Here! Zult Gij zwijgen en ons bovenmate verdrukken?" (Jesaja 64:12b) Strijd, opstand tegen God, genade en gericht, het zijn allemaal hoofdpunten in Gods heilshandelen met Israël. GOD VOLVOERT ZIJN PLAN DOOR ISRAEL God volvoert Zijn plan door middel van Israël. Ezechiël, de oordeelsprofeet over de zonden van Israël, profeteert in hoofdstuk 36: "Daarom, zeg tot het Huis Israëls, zo zegt de Here Here, niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om Mijn heilige Naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. Ik zal Mijn grote Naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij temidden van hen ontheiligd hebt, heiligen, en de volken zullen weten dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden van al uw afgoden zal Ik u reinigen: een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen - 7 -

8 en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn verordeningen wandelt." (Ezechiël 36:22-27a) De volgorde is ook hier belangrijk. Ten diepste en ten eerste gaat het over het feit dat de Here Zijn volk terugbrengt om Zijn Naam te openbaren aan de volken. Hij zal Zijn volk van zonden en schuld bevrijden, Hij zal het Huis Israëls brengen in zijn eigen land en daar Zijn Geest op hen uitstorten; daar zal de bekering van Israël tot God en de Messias plaatsvinden. Het wachten is nog op de uitstorting van de Geest!! In Ezechiël 17, waar het gaat over de les van de geschiedenis van Israël, zegt de Here: "Ik ben de Here uw God. Te dien dage zwoer Ik hun dat Ik hen uit het land Egypte zou leiden naar hun land, dat Ik voor hen uitgezocht had... een sieraad is het onder alle landen." (Ez.20:6) Israël was ongehoorzaam aan Gods geboden en daarom zegt de Here: "Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht." (Ez.20:35) Dat is eeuwenlang het geval geweest. De volkeren worden hier een woestijn genoemd en God is in het gericht getreden van aangezicht tot aangezicht, maar alweer ondanks de dreigingen. In juist hoofdstuk 20 wordt aan het einde gezegd: "En gij zult weten, dat Ik de Here ben, als Ik u in het land van Israël brengen zal, in het land dat Ik gezworen heb aan uw vaderen te geven... En gij zult weten dat ik de Here ben, wanneer Ik terwille van Mijn Naam niet met u doen zal naar uw verkeerde wandel en naar uw verdorven handel, huis Israëls, luidt het woord van de Here, Here". KNECHT, BRUID, ERFDEEL Waarom Israël? Niet omdat Israël beter is dan welk volk dan ook, maar omdat Hij soeverein is en Israël liefheeft. Het is Zijn knecht, Zijn bruid, Zijn erfdeel. In Ezechiël 37, waar het gaat over de herrijzenis van Israël, wordt gezegd: "Zo zegt de Here, Here, zie: Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk, en u brengen naar het Land Israëls. Ik zal uw Geest in u geven, zodat gij herleeft, en Ik zal u doen wonen in uw land, en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren." (Ez.37: 12,13) Hij zal de Israëlieten weghalen uit de volken: "Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En Ik zal hen tot één groot volk maken in het land, op de bergen Israëls en één Koning zal over hen allen Koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld." (Ez. 37: 21-22) Het kan niet actueler. Israël komt en is voor een groot deel terug in Israël. Het is nog niet één volk, het is nog verdeeld, maar toch is het wel een eenheid. De onderlinge tegenstellingen zijn groot. Maar er zal uiteindelijk Eén Koning over hen gaan regeren, de Messias van Israël, Jezus de Heiland, ook voor Israël. Dan zal bewaarheid worden wat bij de geboorteaankondiging door de Engel aan Maria al werd gezegd: "Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en de Here God zal Hem de troon van Zijn Vader geven en Hij zal als Koning over het Huis van Jacob (Israël) heersen tot in eeuwigheid, en Zijn Koningschap zal geen einde nemen." (Lukas 1:32,33) De Messias is licht tot openbaring voor de heidenen, denk aan zending en kerstening van vele landen en heerlijkheid voor Zijn volk Israël. (Lukas 2:32) Die heerlijkheid voor Israël zal dan ten volle te voorschijn komen. We zien dat Israël terug is in Jeruzalem en op de bergen van Israël. In Judea en Samaria wordt het volk bijeengebracht en tot één volk gesmeed. Want, zegt Hosea: "Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder Koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafiem. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Here hun God zoeken en David, hun Koning en bevende komen tot de Here en tot Zijn Heil in de dagen der toekomst." (Hosea 3:4,5) - 8 -

9 TOEKOMST We leven nu in de dagen van die toekomst. Ook dit is weer een belofte die zich zal vervullen. Israël wordt hersteld, christenen mogen helpen bij dit herstel, want zo schrijft de profeet: "Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En Ik zal hun bloed onschuldig verklaren, dat Ik niet onschuldig verklaard had. En de Here zal blijven wonen op Sion." (Hosea 3: 20,21) Nu, in onze tijd, worden de scheuren van de vervallen hut van David weer opgericht. God zegt (in Amos 9:11-15): "Te dien dage zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Ik zal haar scheuren dichten... Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds... Ik zal een keer brengen in het Lot van Mijn volk, de verwoeste steden zullen ze herbouwen en er wonen: wijngaarden zullen zij planten en van de wijn ervan drinken: boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in de grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt, uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here uw God. Wie in Israël rondreist en rondkijkt, ziet dat het in onze dagen gebeurt. Verwoeste steden zoals Jeruzalem, Bethel, Silo worden herbouwd, wijngaarden in Kiryath Arba (Hebron) zijn in een groot aantal aanwezig. Joden vestigen zich in en rondom bijbelse plaatsen die in het Oude Testament worden genoemd. Vele Joden uit de Oekraïne hebben zich gevestigd juist in deze plaatsen. De bekende Engelse schrijver J.C. Ryle, die honderd jaar geleden leefde en preekte, zei in zijn boek "Verwacht u Hem", naar aanleiding van het lezen en verstaan van de profetieën: "Ik geloof dat de letterlijke betekenis van de profetieën sterk genegeerd is door de vergeestelijking en aanpassing van bijbelse taal. Daardoor begrijpen christenen de betekenis volkomen." (vgl. Lukas 24:35-26) TROUW AAN ZIJN BELOFTEN In het voorafgaande is getracht de bijbelse plaats die Israël heeft in Gods heilshandelen weer te geven. God is een God van liefde en recht, Hij is rechtvaardig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Israël blijft Zijn erfdeel, Zijn liefde blijft naar hen uitgaan. Wij als christenen, gelovigen uit de volken, hebben de dure en blijvende opdracht om Israël tot naijver, jaloersheid op te wekken. Waarom? De apostel Paulus stelt zichzelf en ons de retorische vraag: "Ik vraag dan: God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet!" (Rom. 11:1) In Rom. 9 somt Paulus de beloften die aan zijn broeders zijn gedaan op. "Zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen (zie Exodus 4:22) en de heerlijkheid en de verbonden (let op het meervoud) en de wetgeving (Mozes sprak veertig dagen lang met de Eeuwige) en de beloften, en de eredienst, hunner zijn de vaderen (Abraham, Izaak en Jacob) en uit hen is, wat het vlees betreft de Christus." (Gezalfde, Messias, en de Heiland der wereld) In Rom. 11 geeft Paulus ons de uitleg van het geheimenis aangaande Israël en de betekenis van Israël en de volkeren: "Door hun val is het heil tot de heidenen (dus ook naar u en mij) gekomen." (Rom. 11:1b) "Hun verwerping is de verzoening der wereld." (Zie Rom 11:14) "Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil." (om ons, zie Rom. 11:28) Dit is om te duizelen, dit begrijpen we niet, maar dit is Gods handelen met Zijn volk om ons. Maar daar blijft het niet bij, wij krijgen een grote opdracht mee. Wat is die opdracht? Paulus verbindt aan het feit dat de val van Israël de oorzaak is van het feit dat het heil en het evangelie tot ons gekomen is, de voorwaarde en de opdracht, dat we Israël tot jaloersheid, naijver moeten opwekken. En als Paulus stelt dat hun verwerping de verzoening der wereld is (Rom. 11:15), dan zegt hij: "Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?" (Rom. 11:15) en laat hij er ogenblikkelijk op volgen: "Naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil." (Rom. 11: 28) Ook legt hij uit waarom: "Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk." (Rom.11:28) God blijft trouw aan Zijn beloften aan Zijn volk

10 ONTFERMING Paulus, de apostel der heidenen, die - als vervolger van de Gemeente in Jeruzalem en tot buiten de grenzen van Israël - door de Here zelf werd bekeerd, sluit zijn verhandeling over het geheimenis en het behoud van Israël af met de woorden: "Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder gehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen." (Rom. 11: 30,31) Wat zegt Paulus? Ze zijn ongehoorzaam geworden voor ons (onbegrijpelijk maar waar). Wij worden opgeroepen om ontferming aan Israël, het Joodse volk, te bewijzen. Dat is onze opdracht, dat is onze doelstelling, op grond van het Woord van God. Israël helpen, Israël steunen, de leugens omtrent Israël ontmaskeren. Een beker water aanreiken, puinruimen, het lieflijk aangezicht van de Here Jezus aan Israël laten zien, dat is en moet onze intentie zijn. De satan, de verderver, de tegenmacht van God, weet als geen ander dat het Joodse volk het volk van de Here is en dat Israël terug zal keren naar het Beloofde Land, dat God de Joden van de vier windstreken des hemels en uit alle landen zal doen terugkeren. De satan weet heel goed dat het gehele land Israël, inclusief Judea, Samaria, Gaza en de Golan het land van de Heere is en dat Hij Zijn volk daar doet wonen! In die tijd leven wij! Wij mogen Israël troosten, bemoedigen en hun voorleven wat Jezus van ons verwacht. "Wat gij aan één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan." (Matth. 25: 40) Waarom Israël? Het is al gezegd, maar nog één keer: Israël is Gods volk. Want zo zegt de Heere der heerscharen: "Zoals Ik Mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij vertoornden, zegt de Here der Heerscharen, en het Mij niet berouwde, zo heb Ik in deze dagen Mij weer voorgenomen Jeruzalem en het Huis van Juda wél te doen; vreest niet!" (Zacharia 8:14, 15) Waarom Israël? Omdat God met hen is en wij volgelingen van Hem willen zijn!

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen.

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen. Een waarmerk De meeste mensen zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.vooral in spannende en angstige tijden, zoals onze tijd, is er veel vraag naar wat er staat te gebeuren. Er zijn drie manieren

Nadere informatie

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!?

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!? Gezonde balans Alles draait om Israel Israel: wat is dat? 1 Israël In de bijbelse betekenis duidt Israël l niet een gebied maar Gods volk aan. Genesis 12: 6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951.

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951. Inleiding Als Evangelische Gemeente Jozua zijn we blij je deze brochure aan te kunnen bieden. Hierin lees je hoe in de gemeente gedacht wordt over de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan en hoe

Nadere informatie

Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd?

Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd? De profeet Amos en de eindtijd. Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd? Wij hebben in het boek Amos de uiteenzetting gezien van de onveranderlijke wegen die

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA DE PRIORITEIT VAN JESJOEA De volgelingen van Jesjoea worden in het Hebreeuws: talmidiem genoemd. Talmidiem zijn Tora-leerlingen van hun Rabbi: Jesjoea van Nazaret. Met het woord: Tora bedoelen wij de Bijbel,

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak Genesis 6:9-22 Genesis 12:1-4 Exodus 3:1-14 Exodus 35:30-35 1 Samuël 3:1-21 1 Samuël 9:1-10:1 1 Samuël 16:1-13 Jeremia 1:1-10 Ezechiël 2:1-10 Jona 1:1-3 Jesaja 49:1-3 Mattheüs 4:18-22 Handelingen 9:1-19

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Thema: In vertrouwen op Gods barmhartigheid en vergeving het jaar biddend sluiten Voorganger: Ds. H.M. Klaassen

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Geschreven door Administrator zondag, 06 december 2009 02:24 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:22

Geschreven door Administrator zondag, 06 december 2009 02:24 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:22 Wereldeinde De discipelen vroegen Jezus naar het einde van de wereld (Mattheus 24:3). In onze tijd vragen gelovige en niet-gelovige mensen zich serieus en ook ongerust af of het jaar 2010 de gevreesde

Nadere informatie

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Liturgie voor 1 e kerstdag 25 december 2016 Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Hervormde Gemeente Haarlo en Waterhoek

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Liturgie voor de oudejaarsdienst Welkom en mededelingen

Liturgie voor de oudejaarsdienst Welkom en mededelingen Liturgie voor de oudejaarsdienst 2008 Welkom en mededelingen Zingen: Opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Geschreven door Administrator maandag, 10 mei :36 - Laatst aangepast zondag, 05 september :56

Geschreven door Administrator maandag, 10 mei :36 - Laatst aangepast zondag, 05 september :56 maandag, 10 mei 2010 06:36 Laatst aangepast zondag, 05 september 2010 11:56 Gevaarlijke secte? Nu keert ook de regering van de VS zich tegen Israël Grof werd premier Netanjahu door president Obama behandeld

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20 Wie is als Jahweh? Micha God houdt Zijn Woord Micha 7 : 18-20 koningen en profeten in Israël 839 Juda Israël Hoort 1 2 3 Micha 1-2 volken allemaal! Micha 3-5 hoofden van Jakob / Israël Micha 6-7 naar wat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7 Eén eeuwig verbond blok F - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, herhaling 19.20 Discussie over de positie van Israël 19.30 Twee manieren van bijbellezen 19.35

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Daadwerkelijk luisteren naar Gods boodschap, In afhankelijkheid en vertrouwen voortdurend bidden Geestelijk en praktisch zorgen voor elkaar en

Daadwerkelijk luisteren naar Gods boodschap, In afhankelijkheid en vertrouwen voortdurend bidden Geestelijk en praktisch zorgen voor elkaar en Lezen : Efeze 1:1-14 & Zondag 12 Welkom en mededelingen Apostolische geloofsbelijdenis Evangelisch Liedboek 147 Lezen : Efeze 1:1-14 & Zondag 12 Inleiding onderwijs Kom tot Mij die vermoeid en belast zijn

Nadere informatie

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente.

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Contact Hebt u vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek, neem dan gerust contact op of spreek iemand

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar

26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar 26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar Votum en zegengroet Ps 135 : 1 2 12 Schriftlezing Psalm 48 (door gemeentelid) Ps 48 : 1 3 Preek Ps 48 : 4 Geloofsbelijdenis LvK Gz 308 : 1 2 3 4 In

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Beloofd is beloofd! Programma voor de viering van het Kerstfeest met de kinderen van de gemeente op Eerste Kerstdag 2015

Beloofd is beloofd! Programma voor de viering van het Kerstfeest met de kinderen van de gemeente op Eerste Kerstdag 2015 Beloofd is beloofd! Programma voor de viering van het Kerstfeest met de kinderen van de gemeente op Eerste Kerstdag 2015 Inleidende muziek Samenzang Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag Protestants Kralingen Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag de afdaling naar sodom marc chagall, 1931 orgelspel verwelkoming door de ouderling [allen gaan staan] stilte bemoediging: Liedboek

Nadere informatie

!""# $ $ %!#% & $ !"# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!"()=# !" &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13

!# $ $ %!#% & $ !# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!()=# ! &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

God weet alles en Hij kan alles. Hij is de Almachtige. Niets gebeurt er buiten Hem om. Wat is dan de zin van ons bidden, met name van de voorbede?

God weet alles en Hij kan alles. Hij is de Almachtige. Niets gebeurt er buiten Hem om. Wat is dan de zin van ons bidden, met name van de voorbede? Waarom bidden we eigenlijk? Een vreemde vraag? Bidden moet toch? Bidden is toch het ademen van de ziel? In elke godsdienst heeft gebed een belangrijke, eerste plaats. Heeft Jezus ons niet dringend aanbevolen

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Cantorij komt binnen met Hanaqpanach een oud kerstlied van gechristianiseerde Indianen uit 1631. Hemelse vreugde, duizenden malen zullen wij u lof

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Kerstdag 2015 in de Oosterholthoeve Gloria in excelsis Deo! Eer aan God in de hoge! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A.

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Leidingdeel Jozua - Schets 7 Het afscheid Jozua 23 en 24

Leidingdeel Jozua - Schets 7 Het afscheid Jozua 23 en 24 Leidingdeel Jozua - Schets 7 Het afscheid Jozua 23 en 24 A) Doel 1. Betekenis benoemen Jozua neemt afscheid van het volk. Dat doet hij ten eerste door te vertellen over de weldaden die de Heere aan het

Nadere informatie

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Samenzang 1 Opw 720 God maakt vrij In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Heilig en onberispelijk De opname

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12)

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) 1 De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) Vandaag valt het licht op Abraham. Hij is de derde persoon bij wie we in deze adventstijd stilstaan. We zagen al hoe Henoch en Noach mensen van advent waren. Mensen van

Nadere informatie

Genesis 12:1-5: Dit gebeurde ook zo bij Abram. Hij woonde in Ur der Chaldeeën, in Mesopotamië, en Hij geloofde God op Zijn Woord, want:

Genesis 12:1-5: Dit gebeurde ook zo bij Abram. Hij woonde in Ur der Chaldeeën, in Mesopotamië, en Hij geloofde God op Zijn Woord, want: Sara(h) De levende God Jehovah heeft vanaf het begin der schepping gesproken en Zich bekend gemaakt. Toen de tijd gekomen was, heeft Hij Zich aan ons bekend gemaakt als de HEERE Jezus Christus, de Verlosser,

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen van de protestantse gemeente De Brug in Amersfoort, seizoen 2012-2013 Schrijvers: Iwan Dekker, Leantine Dekker,

Nadere informatie

Orde van dienst voor 1 e kerstdag 2012 in de Rehoboth

Orde van dienst voor 1 e kerstdag 2012 in de Rehoboth Orde van dienst voor 1 e kerstdag 2012 in de Rehoboth Dat is de bedoeling van het kerstfeest: dat we onszelf gaan aanváárden, zoals God ons heeft aanvaard. A.A. van Ruler Predikant: ds. M. P. D. Barth

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie