Bestuurlijk belang. Beleidsvoornemens. Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijk belang. Beleidsvoornemens. Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland."

Transcriptie

1 1.1 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van verbonden partijen. Verbonden partijen zijn instellingen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rotterdam Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Algemene dekkingsmiddelen De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan een zo laag mogelijk houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. - De Gemeente Nieuwegein bezit aandelen, dat is 0,14% van het totale aandelenkapitaal. De waarde van één aandeel is nominaal 2,50. Omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn, is er geen marktwaarde bekend. Het totale aandelenkapitaal bedraagt per 31 december Eigen vermogen begin en mln mln Vreemd vermogen begin en mln mln Nettowinst na belastingen 332 mln Door de financiële crisis is het kredietrisico toegenomen. - - Vitens N.V. Utrecht Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Algemene dekkingsmiddelen Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu, waarbij Vitens als belangrijkste milieuaspecten noemt het voorkomen van verdroging of vernatting, het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden. Geen, behalve het stemrecht als aandeelhouder. Gemeente Nieuwegein bezit aandelen met een nominale waarde van 1 per aandeel. Dit is 1,060% van het totale geplaatste aandelenkapitaal. Eigen vermogen begin en 403 mln 386 mln Vreemd vermogen begin en mln mln mln Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogensverschaffers.

2 Stichting Administratiekantoor Dataland BV Reeuwijk De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Algemene dekkingsmiddelen Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens, voortkomend uit het informatiedomein van gemeenten, voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. De gemeente heeft geen rechtstreeks bestuurlijk belang. Het aantal certificaten van de gemeente Nieuwegein bedraagt Dit is 0,43% van het totale aantal ( ). Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en De winst- en verliesrekening over 2012 sluit met een positief resultaat van Dataland groeit als het (geo) kenniscentrum dat zich inzet voor de kwaliteitsverbetering van gemeentelijke bedrijfsprocessen en dienstverlening aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van gemeenten bij het gebruik van het stelsel van gemeentelijke basisregistraties (dit jaar start Dataland hier een cursus voor) en het in beeld brengen van het maatschappelijk vastgoed voor gemeenten (een project samen met het Kadaster dat nu al vorm wordt gegeven). Bij de bestuurlijke oriëntatie zijn de onderstaande ambities onderkend die richting geven aan de toekomst van Dataland. Deze ambities zijn uitgewerkt onder de thema s: 1. Dataland is van en voor gemeenten; 2. Blijvende samenwerking met VNG,KING,Kadaster en CBS. 3. Verdere samenwerking zoeken met IPO, Unie van Waterschappen, I&M en BZK en Geonovum voor de standaardisering en afstemming van de gegevensuitwisseling. Coöperatie ParkeerService UA Amersfoort De Coöperatie ParkeerService adviseert haar leden, de gemeenten, slechts over het te voeren parkeerbeleid. De Coöperatie ParkeerService voert vervolgens het lokaal vastgesteld beleid op een zoveel mogelijk gestandaardiseerde en gecentraliseerde wijze uit. Algemene Dekkingsmiddelen Het reguleren van de schaarse parkeerruimte bij de aangesloten leden, waaronder de gemeente Nieuwegein, conform het door de individuele gemeente vastgesteld parkeerbeleid. De gemeente wordt als lid tijdens de ALV vertegenwoordigd door de door de burgemeester aangewezen wethouder. Daarnaast bestaat er een RvC, bestaande uit vijf onafhankelijke leden. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en Daar de coöperatie Uitgezonderd Aansprakelijkheid is, is er geen extern risico bovenop het reguliere risico van de parkeerexploitatie Nieuwegein, waarmee reeds bij de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente rekening is gehouden.

3 Daar de Coöperatie ParkeerService UA sinds haar oprichting in 2010 een aanzienlijke ledengroei doormaakt zijn haar huidige doelstellingen gericht op consolidatie, lid tevredenheid, medewerkerstevredenheid en gedoseerde groei. Nieuwegein heeft voor aansluiting gekozen, om quasi inbesteden van het parkeerbeheer op een zo efficiënt mogelijke wijze met behoud van optimale sturing, te realiseren. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en Aandeel reserve begin en einde boekjaar Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Soest Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van de voormalige reinigingsdiensttaken Duurzame ontwikkeling Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van de gemeenschappelijke regeling waaruit de volgende taak wordt verricht: Het inzamelen en bewerken van afvalstoffen. De Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten benoemen elk één lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur. Voor de gemeente Nieuwegein is dit wethouder drs. J.H. Reusch. De voorzitter van het algemeen en tevens voorzitter van het dagelijks bestuur wordt per zittingsperiode aangewezen door en uit het algemeen bestuur. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht, per contract, op basis van vaste uurtarieven. Volgens de Begroting 2014 van de RMN bedraagt de bijdrage van Nieuwegein (raming ). In 2012 is door de gemeente Nieuwegein betaald Voordeel De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico s. Als belangrijkste risico s zijn gedefinieerd: * Brandschade wagenpark, i.c. verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde. * Ziekteverzuim; er is geen voorziening getroffen en geen verzekering gesloten. In 2012 zijn de navolgende beleidswijzigingen opgestart: 1. Op basis van de trends en ontwikkelingen in de afval- en reinigingsbranche, hoe RMN zich tot nu toe heeft ontwikkeld en nog wil en kan verbeteren, kunnen de volgende ontwikkellijnen mogelijke strategieën voor RMN zijn. 2. Schaalvergroting door horizontale integratie betekent letterlijk uitbreiding van omvang. Groei ontstaat door het huidige takenpakket in een groter gebied (bij en voor omliggende gemeenten of andere klanten) uit te voeren. 3. Geïntegreerd beheer van de openbare ruimte laat zich het beste omschrijven als 'taakverbreding'. Groei ontstaat door in hetzelfde gebied (of voor dezelfde opdrachtgevers) meer taken te gaan uitvoeren. RMN schuift dan op naar een speler die in het brede beheer van de openbare ruimte (schoon, groen en veilig) actief is. 4. Ontzorging deelnemende gemeenten door middel van het aanbieden van beleid, regievoering en handhaving als product. Gemeenten behouden de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte maar leggen de doelstellingen en regie daarvan neer bij RMN. Naam + vestigingsplaats Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Utrecht Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Openbare Orde en Veiligheid

4 De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten worden ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting van de gemeente Nieuwegein is structureel een bedrag beschikbaar ad Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en voordelig Risico s - Het jaar 2014 wordt een belangrijk transitiejaar. Onderzoeken die in 2013 hebben plaatsgevonden over de verbetering van de effectiviteit, vergroting van de efficiency en de interne beheersing van de financiën van de VRU worden vanaf 2014 geïmplementeerd. Dat alles tegen de achtergrond van het invullen van een tweede tranche bezuiniging waartoe is besloten. In die veranderslag is het essentieel voor de VRU dat de relatie met de gemeenten wordt onderhouden en waar mogelijk verbeterd. Het huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd tot en met Per 2016 wil de VRU dan ook het beleid opnieuw bepalen en vastleggen. Om dit in samenspraak met partners te kunnen doen, wordt in 2014 begonnen met de voorbereiding. Allereerst zal het huidige beleid worden geëvalueerd om daarna samen met de partners te bezien waar de komende jaren beleidsimpulsen nodig zijn. In 2015 kan het besluitvormings-traject van dit nieuwe beleidsplan plaatsvinden. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en - - Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Utrecht Op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Duurzame ontwikkeling Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport, en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder drs. J.H. Reusch. De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Nieuwegein betaalt niet direct aan de AVU. De kosten voor de afvalverwerking worden via de RMN verrekend. n.v.t. n.v.t. Het saldo van de lasten en baten wordt met de deelnemers verrekend. n.v.t. n.v.t voordelig (aandeel Nieuwegein voordelig) Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. Welstand en Monumenten Midden Nederland (Welmon) Bunnik

5 Welmon is opgericht met als hoofddoelstelling "de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap- en stedenschoon". Deze adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke deskundige op het gebied van welstand. De welstandstoets is een wettelijk verplicht onderdeel van de beoordeling van een bouwaanvraag. Sinds maart 2012 is het niet langer verplicht om advies te vragen aan een onafhankelijke welstandscommissie. Waar mogelijk gebeurt de welstandstoets nu ambtelijk (raadsbesluit april 2012). Op 17 februari 2010 heeft de gemeenteraad het huidige welstandsbeleid vastgesteld in de Welstandsnota Nieuwegein 2010, zoals wettelijk is voorgeschreven. De toetsing gebeurt op basis van de criteria uit de nota. Eind 2013 zal nieuw beleid worden vastgesteld. Ruimtelijke ontwikkeling De ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving blijft bewaakt, binnen het kader van af te geven omgevingsvergunningen. De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder A.J. Adriani. De tarieven voor het uitbrengen van de adviezen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De daarvoor in rekening gebrachte adviezen worden door de deelnemende gemeenten aan de aanvragers in rekening gebracht. Over 2012 is aan Nieuwegein in rekening gebracht. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en negatief De oorzaken zijn de effecten van het voortduren van de economische crisis en het wegvallen van inkomsten van een van de deelnemende gemeenten. Het saldo is onttrokken uit de reserve egalisatie tarieven. Om tijdens de huidige economische situatie lastenverzwaring voor burgers te voorkomen, blijven de tarieven op het niveau van 2011, met uitzondering van enkele bescheiden aanpassingen. In Nieuwegein wordt eind 2013 een tarievenstelsel doorgevoerd dat beter past bij de ambtelijke toetsing en het verzakelijken van de principeaanvragen. De tarieven voor kleinere bouwplannen zullen verlagen. Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2013 besloten om de GR te gaan liquideren. In september zullen verschillende opties in een liquidatieplan worden vastgesteld. De planning is gericht op besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden in december In een eveneens op te stellen businessplan wordt bekeken in welke vorm een onafhankelijk regionaal adviesorgaan voor ruimtelijke kwaliteit vorm gegeven wordt. De invloed van de huidige ontwikkelingen wordt nauwlettend gevolgd. Indien noodzakelijk worden tussentijdse maatregelen tijdig bekend gemaakt. De aangekondigde invoering van de Omgevingswet heeft zeer waarschijnlijk invloed op de welstandsbeoordeling. Nieuwegein speelt hierop in als men de nieuwe welstandsnota aan de raad aanbiedt. Consistente advisering en optimale bediening besturen van de aangesloten gemeenten. Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Gezondheidszorg (GGD) De regeling dient de behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Maatschappelijke ondersteuning en participatie De regeling voorziet in de behoefte in de gemeenten aan openbare gezondheidszorg. De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder A.J. Adriani. De inwonerbijdrage voor 2014 is in de begroting bepaald op 11,55 per inwoner. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en nadelig De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk.. Er is een nieuw besturingsmodel het GGD-huis ingesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke, regionale en lokale taken. De regio is een nieuwe bestuurlijke- en uitvoeringslaag binnen de GGD-MN. Hiermee kunnen samenwerkende gemeenten direct sturing geven en zowel

6 in individueel als regionaal verband hun eigen keuzes maken met betrekking tot de afname van de lokale taken van de GGD-MN. In verband met de gewijzigde Wet Publieke Gezondheid moet er een regionale gezondheidsdienst komen op de schaal van de veiligheidsregio. Om deze wijziging te implementeren is een gemeenschappelijk orgaan ingesteld, waarin bestuurders participeren van de GGD -MN en de gemeente Utrecht. Dit orgaan heeft een voorstel uitgewerkt waarin de gemeenschappelijke regeling GGD-MN blijft bestaan en transformeert tot de GGD regio Utrecht. De gemeente Utrecht treedt dan toe tot deze gemeenschappelijke regeling. De nieuwe gemeenschappelijke regeling moet op 1 januari 2014 in werking treden. De 25 huidige deelnemers van de gemeenschappelijke regeling GGD-MN moeten instemmen met de wijziging, waarmee toetreding van de gemeente Utrecht mogelijk wordt. Het streven is om uiterlijk in november 2013 hierover in de raden tot definitieve besluitvorming te komen. N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein Nieuwegein Exploitatie van het sportcomplex Merwestein. Maatschappelijke ondersteuning en participatie. De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De gemeente verstrekt de NV jaarlijks een bijdrage van ongeveer ter compensatie van de zwemactiviteiten. Daarnaast wordt alleen bij majeure investeringen afgewogen of ondersteuning van de gemeente reëel en haalbaar is. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en De NV heeft op dit moment twee taken, te weten het beheren en exploiteren van sport- en evenementencomplex Merwestein en het opzetten en uitvoeren van het project Combinatiefunctionarissen. De NV heeft de ambitie om te groeien naar het opzetten en uitvoeren van meerdere taken en activiteiten en het beheren en exploiteren van meerdere accommodaties. De NV streeft ernaar een behoorlijke omzetstijging te realiseren. Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG) Utrecht Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de gemeentelijke regeling en beheren en investeren in natuur en landschap. Maatschappelijke ondersteuning en participatie Het beheren, onderhouden en realiseren van recreatief groen en zwemwater Behartigd in de regio. De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder R. Blom De gemeentelijke (begrote) bijdrage over 2013 bedraagt Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en nadelig Na bestemming voordelig

7 Weersinvloeden op de inkomsten strandbad Maarsseveense plassen. In samenwerking met de deelnemende gemeenten heeft de provincie de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen uitgebracht. Deze notitie beschrijft een visie voor de organisatie van het toekomstig beheer en onderhoud en de ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen die nu in vier Utrechtse recreatieschappen, waaronder de Stichtse Groenlanden, zijn ondergebracht. Kansen voor de toekomst liggen in verdergaande ontwikkeling op de recreatieterreinen door het toestaan van commerciële initiatieven. Dit zorgt voor een aantrekkelijk en eigentijds recreatief aanbod en legt voor het beheer een minder zwaar beslag op alleen publieke middelen. Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) te Nieuwegein In WIL werken de gemeenten Nieuwegein, Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein samen op het gebied van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. Het doel van deze samenwerking is een meer effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Maatschappelijke ondersteuning en participatie, Economie werk en vrije tijd WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van de Lekstroom die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast zet WIL zich in voor de re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning aan mensen met een laag inkomen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder mr. J.A.N. Gadella De gemeente Nieuwegein levert een exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de taken van de dienst, en de bedrijfsvoering. De exploitatiebijdrage van Nieuwegein aan WIL 2014 is begroot op Daarnaast financieren wij de uitkeringslasten die WIL t.b.v. de inwoners van de gemeente Nieuwegein maakt. Deze zijn voor 2014 geraamd op Onze totale begrote bijdrage komt daarmee op Eigen vermogen begin en n.v.t. (WIL is opgericht per ) Vreemd vermogen begin en n.v.t. (WIL is opgericht per ) n.v.t. (WIL is opgericht per ) De verwachting is dat door de economische crisis en de invoering van de Participatiewet (2015) steeds meer inwoners van Nieuwegein een beroep zullen doen op de voorzieningen die WIL aanbiedt. Verwacht wordt een toename van het beroep op de bijstand, de schuldhulpverlening en op voorzieningen die vallen onder het armoedebeleid. Daarnaast dalen de middelen voor re-integratie. WIL zal met dit afnemende budget dus een groter wordende doelgroep moeten bedienen. In de GR is vastgelegd dat de kosten voor re-integratie het vanuit het Rijk beschikbaar gestelde bedrag niet mogen overschrijden. Op dit budget loopt Nieuwegein dus geen direct risico. Nieuwegein loopt echter wel risico op het BUIG-budget (budget voor uitkeringslasten). Ook zorgt het toenemende beroep op de voorzieningen voor extra druk op de organisatie (uitvoeringskosten). Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In 2014 wordt de dienstverlening die WIL aanbiedt verder doorontwikkeld en afgestemd op de Participatiewet. Daarnaast werkt WIL binnen het Interfaces aan het versterken van haar rol als samenwerkingspartner in het sociale domein. Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven. Breukelen De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Economie, werk en vrije tijd PAUW bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen met een arbeidshandicap die in één van de samenwerkende gemeenten wonen. Wethouder J. Gadella vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur. Gemeentelijke bijdrage in 2014 bedraagt Eigen vermogen begin en

8 Vreemd vermogen begin en nadelig Na bestemming nadelig. De begroting van PAUW Bedrijven was de afgelopen jaren niet sluitend en ook voor de periode wordt jaarlijks een exploitatietekort op de begroting voorzien. Om de begroting sluitend te kunnen maken, werd het tekort tot op heden gefinancierd door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten en onttrekking uit de algemene reserve van PAUW Bedrijven. Doordat de exploitatietekorten telkens ten laste zijn gelegd van de algemene reserve, bereikt deze reserve in 2014 de kritische ondergrens. Als gevolg hiervan heeft de provincie, die belast is met het toezicht op de Gemeenschappelijke Regeling, in december 2012 besloten om PAUW Bedrijven onder toezicht te plaatsen. Dit betekent dat de meerjarenbegroting voor de periode sluitend moet zijn. De begroting voor 2014 is naar aanleiding van deze aanwijzing sluitend gemaakt door een ophoging van de gemeentelijke bijdrage. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage mag slechts dienen als een tijdelijke oplossing voor het sluitend maken van de begroting. Daarom dient PAUW Bedrijven herstructureringsplannen uit te werken en voor te leggen die leiden tot een budgetneutrale uitvoering voor de gemeente. De plannen die PAUW Bedrijven tot op heden heeft uitgewerkt, hebben niet tot terugdringing van het tekort geleid. Bovendien zijn deze plannen gebaseerd op het wetsvoorstel van de Wet werken naar vermogen dat in juni 2012 controversieel werd verklaard en is vervangen door de Participatiewet. Deze Participatiewet zal op een aantal fundamentele punten afwijken van de Wet werken naar vermogen. De herstructureringsplannen moeten dus worden aangepast. De opdracht en middelen van PAUW Bedrijven zijn aan verandering onderhevig als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 en bezuinigingen die door het Rijk worden doorgevoerd. Bovendien moet de gemeente beleidskeuzes maken ter invulling van de Participatiewet, die ook van invloed zullen zijn op de opdracht van PAUW Bedrijven. Er wordt gestreefd naar een opdracht en een uitvoering die past bij de nieuwe kaders. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid aan de doelgroep en geeft het bestuur en de directie van PAUW Bedrijven een helder kader waar de bedrijfsvoering op kan worden aangepast. In 2013 vindt in regionaal verband en onder aansturing van de colleges van de deelnemende gemeenten herformulering van het beleid en de opdracht aan PAUW Bedrijven plaats, inspelend op de Participatiewet. Besluitvorming hierover in de raad en implementatie van de besluitvorming volgen in Bestuur Regio Utrecht (BRU) Utrecht Het werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht. Bestuur, samenleving en dienstverlening Bij Bestuur Regio Utrecht wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt Bestuur Regio Utrecht de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in Bestuur Regio Utrecht biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. De gemeente Nieuwegein is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door 3 raadsleden en een wethouder. Wethouder A.J. Adriani is ook lid van het dagelijks bestuur. De werkelijke bijdrage per inwoner voor 2012 heeft 3,37 bedragen. De gemeentelijke bijdrage in 2014 is vastgesteld op ( 3,10 per inwoner). Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en na bestemming zal (naar alle waarschijnlijkheid) het laatste jaar in het functioneren van het BRU zijn. Immers het kabinet heeft een wetsontwerp bij de Staten generaal ingediend waarin wordt voorgesteld de WGR plus regeling op te heffen. In dat geval zullen alle wettelijke taken overgedragen worden aan de

9 provincie Utrecht. Dit betekent ook, dat de Regionale Agenda in 2014 verder uitgevoerd zal worden conform de daaraan ten grondslag liggende besluiten van de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het BRU. Inmiddels is gestart met het opnieuw definiëren van de regionale samenwerking tussen de 9 BRU gemeenten, waarin inmiddels ook de gemeente Woerden participeert. De notitie Samenwerken voor gevorderden is uitgewerkt en geconcretiseerd. Daarbij is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om een organisatie naast het BRU op te zetten. Immers twee regionaal werkende samenwerkingsverbanden is te veel van het goede. Dit betekent, dat er in 2014 voorstellen aan de raad voorgelegd zullen worden voor opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bestuur regio Utrecht en een voorstel voor het aangaan van een nieuwe vorm van samenwerking in U 10 verband. Dit zal een lichte en flexibele samenwerkingsvorm zijn gebaseerd op inhoudelijk te bereiken doelen en resultaten. In 2014 zal het BRU voortgaan met de uitvoering van de Regionale agenda. Specifiek voor de gemeente Nieuwegein zijn daarin de volgende onderwerpen van belang: - Hernieuwde afspraken over binnenstedelijke en sociale woningbouw; - De tweede fase vervanging infrastructuur sneltram; - Er wordt gewerkt aan voorstellen voor de invulling van de A 12 zone (ook van belang voor de invulling van de Galecopperzoom); - Actualiseren en naleven in BRU verband gemaakte afspraken over kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de kantorenmarkt; - Uitvoeren van een regionaalplan herstructurering bedrijventerreinen; - De regionale huisvestingsverordening bewaken en zo nodig aanpassen; - Het verkrijgen van subsidies op terrein van verkeersprojecten.

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 2 013-37 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging GR GGD MN Datum 17 oktober 2013 Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 1 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Prestatieafspraken IJmond Werkt!

Prestatieafspraken IJmond Werkt! Prestatieafspraken IJmond Werkt! 2 1. Samenwerking op werk De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben hun krachten op het gebied van re-integratie gebundeld in IJmond Werkt!. De uitgangspunten

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting 9370 9371 9372 Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Financiële verordening gemeente Haren 2014 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015 raad voor te stellen: a. kennis te nemen van de bezuinigingsmogelijkheden

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Bestuurlijke structuur Wet Werken naar Vermogen en Wet sociale werkvoorziening

Bestuurlijke structuur Wet Werken naar Vermogen en Wet sociale werkvoorziening Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Bestuurlijke structuur Wet Werken naar Vermogen en Wet sociale werkvoorziening Datum: 7 mei 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën KENNIS VAN ZAKEN Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën Jaco van Velden (IROKO) Peter van Nes (IROKO) John Mulder (Gemeente Peel en Maas) Programma KENNIS VAN ZAKEN

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Floris Bannink Il Shik Sloover 13 maart 2013 1 Agenda - Introductie - Inleiding - Modellen - Uw randvoorwaarden - Casus - Inhoudelijk - Afwegingskader

Nadere informatie

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 2 november 2015 Agenda nr: Onderwerp: Verzoek tot uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie