Bestuurlijk belang. Beleidsvoornemens. Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijk belang. Beleidsvoornemens. Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland."

Transcriptie

1 1.1 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van verbonden partijen. Verbonden partijen zijn instellingen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rotterdam Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Algemene dekkingsmiddelen De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan een zo laag mogelijk houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. - De Gemeente Nieuwegein bezit aandelen, dat is 0,14% van het totale aandelenkapitaal. De waarde van één aandeel is nominaal 2,50. Omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn, is er geen marktwaarde bekend. Het totale aandelenkapitaal bedraagt per 31 december Eigen vermogen begin en mln mln Vreemd vermogen begin en mln mln Nettowinst na belastingen 332 mln Door de financiële crisis is het kredietrisico toegenomen. - - Vitens N.V. Utrecht Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Algemene dekkingsmiddelen Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu, waarbij Vitens als belangrijkste milieuaspecten noemt het voorkomen van verdroging of vernatting, het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden. Geen, behalve het stemrecht als aandeelhouder. Gemeente Nieuwegein bezit aandelen met een nominale waarde van 1 per aandeel. Dit is 1,060% van het totale geplaatste aandelenkapitaal. Eigen vermogen begin en 403 mln 386 mln Vreemd vermogen begin en mln mln mln Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogensverschaffers.

2 Stichting Administratiekantoor Dataland BV Reeuwijk De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Algemene dekkingsmiddelen Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens, voortkomend uit het informatiedomein van gemeenten, voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. De gemeente heeft geen rechtstreeks bestuurlijk belang. Het aantal certificaten van de gemeente Nieuwegein bedraagt Dit is 0,43% van het totale aantal ( ). Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en De winst- en verliesrekening over 2012 sluit met een positief resultaat van Dataland groeit als het (geo) kenniscentrum dat zich inzet voor de kwaliteitsverbetering van gemeentelijke bedrijfsprocessen en dienstverlening aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van gemeenten bij het gebruik van het stelsel van gemeentelijke basisregistraties (dit jaar start Dataland hier een cursus voor) en het in beeld brengen van het maatschappelijk vastgoed voor gemeenten (een project samen met het Kadaster dat nu al vorm wordt gegeven). Bij de bestuurlijke oriëntatie zijn de onderstaande ambities onderkend die richting geven aan de toekomst van Dataland. Deze ambities zijn uitgewerkt onder de thema s: 1. Dataland is van en voor gemeenten; 2. Blijvende samenwerking met VNG,KING,Kadaster en CBS. 3. Verdere samenwerking zoeken met IPO, Unie van Waterschappen, I&M en BZK en Geonovum voor de standaardisering en afstemming van de gegevensuitwisseling. Coöperatie ParkeerService UA Amersfoort De Coöperatie ParkeerService adviseert haar leden, de gemeenten, slechts over het te voeren parkeerbeleid. De Coöperatie ParkeerService voert vervolgens het lokaal vastgesteld beleid op een zoveel mogelijk gestandaardiseerde en gecentraliseerde wijze uit. Algemene Dekkingsmiddelen Het reguleren van de schaarse parkeerruimte bij de aangesloten leden, waaronder de gemeente Nieuwegein, conform het door de individuele gemeente vastgesteld parkeerbeleid. De gemeente wordt als lid tijdens de ALV vertegenwoordigd door de door de burgemeester aangewezen wethouder. Daarnaast bestaat er een RvC, bestaande uit vijf onafhankelijke leden. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en Daar de coöperatie Uitgezonderd Aansprakelijkheid is, is er geen extern risico bovenop het reguliere risico van de parkeerexploitatie Nieuwegein, waarmee reeds bij de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente rekening is gehouden.

3 Daar de Coöperatie ParkeerService UA sinds haar oprichting in 2010 een aanzienlijke ledengroei doormaakt zijn haar huidige doelstellingen gericht op consolidatie, lid tevredenheid, medewerkerstevredenheid en gedoseerde groei. Nieuwegein heeft voor aansluiting gekozen, om quasi inbesteden van het parkeerbeheer op een zo efficiënt mogelijke wijze met behoud van optimale sturing, te realiseren. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en Aandeel reserve begin en einde boekjaar Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Soest Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van de voormalige reinigingsdiensttaken Duurzame ontwikkeling Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van de gemeenschappelijke regeling waaruit de volgende taak wordt verricht: Het inzamelen en bewerken van afvalstoffen. De Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten benoemen elk één lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur. Voor de gemeente Nieuwegein is dit wethouder drs. J.H. Reusch. De voorzitter van het algemeen en tevens voorzitter van het dagelijks bestuur wordt per zittingsperiode aangewezen door en uit het algemeen bestuur. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht, per contract, op basis van vaste uurtarieven. Volgens de Begroting 2014 van de RMN bedraagt de bijdrage van Nieuwegein (raming ). In 2012 is door de gemeente Nieuwegein betaald Voordeel De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico s. Als belangrijkste risico s zijn gedefinieerd: * Brandschade wagenpark, i.c. verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde. * Ziekteverzuim; er is geen voorziening getroffen en geen verzekering gesloten. In 2012 zijn de navolgende beleidswijzigingen opgestart: 1. Op basis van de trends en ontwikkelingen in de afval- en reinigingsbranche, hoe RMN zich tot nu toe heeft ontwikkeld en nog wil en kan verbeteren, kunnen de volgende ontwikkellijnen mogelijke strategieën voor RMN zijn. 2. Schaalvergroting door horizontale integratie betekent letterlijk uitbreiding van omvang. Groei ontstaat door het huidige takenpakket in een groter gebied (bij en voor omliggende gemeenten of andere klanten) uit te voeren. 3. Geïntegreerd beheer van de openbare ruimte laat zich het beste omschrijven als 'taakverbreding'. Groei ontstaat door in hetzelfde gebied (of voor dezelfde opdrachtgevers) meer taken te gaan uitvoeren. RMN schuift dan op naar een speler die in het brede beheer van de openbare ruimte (schoon, groen en veilig) actief is. 4. Ontzorging deelnemende gemeenten door middel van het aanbieden van beleid, regievoering en handhaving als product. Gemeenten behouden de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte maar leggen de doelstellingen en regie daarvan neer bij RMN. Naam + vestigingsplaats Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Utrecht Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Openbare Orde en Veiligheid

4 De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten worden ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting van de gemeente Nieuwegein is structureel een bedrag beschikbaar ad Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en voordelig Risico s - Het jaar 2014 wordt een belangrijk transitiejaar. Onderzoeken die in 2013 hebben plaatsgevonden over de verbetering van de effectiviteit, vergroting van de efficiency en de interne beheersing van de financiën van de VRU worden vanaf 2014 geïmplementeerd. Dat alles tegen de achtergrond van het invullen van een tweede tranche bezuiniging waartoe is besloten. In die veranderslag is het essentieel voor de VRU dat de relatie met de gemeenten wordt onderhouden en waar mogelijk verbeterd. Het huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd tot en met Per 2016 wil de VRU dan ook het beleid opnieuw bepalen en vastleggen. Om dit in samenspraak met partners te kunnen doen, wordt in 2014 begonnen met de voorbereiding. Allereerst zal het huidige beleid worden geëvalueerd om daarna samen met de partners te bezien waar de komende jaren beleidsimpulsen nodig zijn. In 2015 kan het besluitvormings-traject van dit nieuwe beleidsplan plaatsvinden. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en - - Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Utrecht Op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Duurzame ontwikkeling Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport, en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder drs. J.H. Reusch. De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Nieuwegein betaalt niet direct aan de AVU. De kosten voor de afvalverwerking worden via de RMN verrekend. n.v.t. n.v.t. Het saldo van de lasten en baten wordt met de deelnemers verrekend. n.v.t. n.v.t voordelig (aandeel Nieuwegein voordelig) Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. Welstand en Monumenten Midden Nederland (Welmon) Bunnik

5 Welmon is opgericht met als hoofddoelstelling "de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap- en stedenschoon". Deze adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke deskundige op het gebied van welstand. De welstandstoets is een wettelijk verplicht onderdeel van de beoordeling van een bouwaanvraag. Sinds maart 2012 is het niet langer verplicht om advies te vragen aan een onafhankelijke welstandscommissie. Waar mogelijk gebeurt de welstandstoets nu ambtelijk (raadsbesluit april 2012). Op 17 februari 2010 heeft de gemeenteraad het huidige welstandsbeleid vastgesteld in de Welstandsnota Nieuwegein 2010, zoals wettelijk is voorgeschreven. De toetsing gebeurt op basis van de criteria uit de nota. Eind 2013 zal nieuw beleid worden vastgesteld. Ruimtelijke ontwikkeling De ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving blijft bewaakt, binnen het kader van af te geven omgevingsvergunningen. De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder A.J. Adriani. De tarieven voor het uitbrengen van de adviezen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De daarvoor in rekening gebrachte adviezen worden door de deelnemende gemeenten aan de aanvragers in rekening gebracht. Over 2012 is aan Nieuwegein in rekening gebracht. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en negatief De oorzaken zijn de effecten van het voortduren van de economische crisis en het wegvallen van inkomsten van een van de deelnemende gemeenten. Het saldo is onttrokken uit de reserve egalisatie tarieven. Om tijdens de huidige economische situatie lastenverzwaring voor burgers te voorkomen, blijven de tarieven op het niveau van 2011, met uitzondering van enkele bescheiden aanpassingen. In Nieuwegein wordt eind 2013 een tarievenstelsel doorgevoerd dat beter past bij de ambtelijke toetsing en het verzakelijken van de principeaanvragen. De tarieven voor kleinere bouwplannen zullen verlagen. Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2013 besloten om de GR te gaan liquideren. In september zullen verschillende opties in een liquidatieplan worden vastgesteld. De planning is gericht op besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden in december In een eveneens op te stellen businessplan wordt bekeken in welke vorm een onafhankelijk regionaal adviesorgaan voor ruimtelijke kwaliteit vorm gegeven wordt. De invloed van de huidige ontwikkelingen wordt nauwlettend gevolgd. Indien noodzakelijk worden tussentijdse maatregelen tijdig bekend gemaakt. De aangekondigde invoering van de Omgevingswet heeft zeer waarschijnlijk invloed op de welstandsbeoordeling. Nieuwegein speelt hierop in als men de nieuwe welstandsnota aan de raad aanbiedt. Consistente advisering en optimale bediening besturen van de aangesloten gemeenten. Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Gezondheidszorg (GGD) De regeling dient de behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Maatschappelijke ondersteuning en participatie De regeling voorziet in de behoefte in de gemeenten aan openbare gezondheidszorg. De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder A.J. Adriani. De inwonerbijdrage voor 2014 is in de begroting bepaald op 11,55 per inwoner. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en nadelig De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk.. Er is een nieuw besturingsmodel het GGD-huis ingesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke, regionale en lokale taken. De regio is een nieuwe bestuurlijke- en uitvoeringslaag binnen de GGD-MN. Hiermee kunnen samenwerkende gemeenten direct sturing geven en zowel

6 in individueel als regionaal verband hun eigen keuzes maken met betrekking tot de afname van de lokale taken van de GGD-MN. In verband met de gewijzigde Wet Publieke Gezondheid moet er een regionale gezondheidsdienst komen op de schaal van de veiligheidsregio. Om deze wijziging te implementeren is een gemeenschappelijk orgaan ingesteld, waarin bestuurders participeren van de GGD -MN en de gemeente Utrecht. Dit orgaan heeft een voorstel uitgewerkt waarin de gemeenschappelijke regeling GGD-MN blijft bestaan en transformeert tot de GGD regio Utrecht. De gemeente Utrecht treedt dan toe tot deze gemeenschappelijke regeling. De nieuwe gemeenschappelijke regeling moet op 1 januari 2014 in werking treden. De 25 huidige deelnemers van de gemeenschappelijke regeling GGD-MN moeten instemmen met de wijziging, waarmee toetreding van de gemeente Utrecht mogelijk wordt. Het streven is om uiterlijk in november 2013 hierover in de raden tot definitieve besluitvorming te komen. N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein Nieuwegein Exploitatie van het sportcomplex Merwestein. Maatschappelijke ondersteuning en participatie. De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De gemeente verstrekt de NV jaarlijks een bijdrage van ongeveer ter compensatie van de zwemactiviteiten. Daarnaast wordt alleen bij majeure investeringen afgewogen of ondersteuning van de gemeente reëel en haalbaar is. Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en De NV heeft op dit moment twee taken, te weten het beheren en exploiteren van sport- en evenementencomplex Merwestein en het opzetten en uitvoeren van het project Combinatiefunctionarissen. De NV heeft de ambitie om te groeien naar het opzetten en uitvoeren van meerdere taken en activiteiten en het beheren en exploiteren van meerdere accommodaties. De NV streeft ernaar een behoorlijke omzetstijging te realiseren. Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG) Utrecht Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de gemeentelijke regeling en beheren en investeren in natuur en landschap. Maatschappelijke ondersteuning en participatie Het beheren, onderhouden en realiseren van recreatief groen en zwemwater Behartigd in de regio. De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder R. Blom De gemeentelijke (begrote) bijdrage over 2013 bedraagt Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en nadelig Na bestemming voordelig

7 Weersinvloeden op de inkomsten strandbad Maarsseveense plassen. In samenwerking met de deelnemende gemeenten heeft de provincie de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen uitgebracht. Deze notitie beschrijft een visie voor de organisatie van het toekomstig beheer en onderhoud en de ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen die nu in vier Utrechtse recreatieschappen, waaronder de Stichtse Groenlanden, zijn ondergebracht. Kansen voor de toekomst liggen in verdergaande ontwikkeling op de recreatieterreinen door het toestaan van commerciële initiatieven. Dit zorgt voor een aantrekkelijk en eigentijds recreatief aanbod en legt voor het beheer een minder zwaar beslag op alleen publieke middelen. Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) te Nieuwegein In WIL werken de gemeenten Nieuwegein, Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein samen op het gebied van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. Het doel van deze samenwerking is een meer effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Maatschappelijke ondersteuning en participatie, Economie werk en vrije tijd WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van de Lekstroom die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast zet WIL zich in voor de re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning aan mensen met een laag inkomen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder mr. J.A.N. Gadella De gemeente Nieuwegein levert een exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de taken van de dienst, en de bedrijfsvoering. De exploitatiebijdrage van Nieuwegein aan WIL 2014 is begroot op Daarnaast financieren wij de uitkeringslasten die WIL t.b.v. de inwoners van de gemeente Nieuwegein maakt. Deze zijn voor 2014 geraamd op Onze totale begrote bijdrage komt daarmee op Eigen vermogen begin en n.v.t. (WIL is opgericht per ) Vreemd vermogen begin en n.v.t. (WIL is opgericht per ) n.v.t. (WIL is opgericht per ) De verwachting is dat door de economische crisis en de invoering van de Participatiewet (2015) steeds meer inwoners van Nieuwegein een beroep zullen doen op de voorzieningen die WIL aanbiedt. Verwacht wordt een toename van het beroep op de bijstand, de schuldhulpverlening en op voorzieningen die vallen onder het armoedebeleid. Daarnaast dalen de middelen voor re-integratie. WIL zal met dit afnemende budget dus een groter wordende doelgroep moeten bedienen. In de GR is vastgelegd dat de kosten voor re-integratie het vanuit het Rijk beschikbaar gestelde bedrag niet mogen overschrijden. Op dit budget loopt Nieuwegein dus geen direct risico. Nieuwegein loopt echter wel risico op het BUIG-budget (budget voor uitkeringslasten). Ook zorgt het toenemende beroep op de voorzieningen voor extra druk op de organisatie (uitvoeringskosten). Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In 2014 wordt de dienstverlening die WIL aanbiedt verder doorontwikkeld en afgestemd op de Participatiewet. Daarnaast werkt WIL binnen het Interfaces aan het versterken van haar rol als samenwerkingspartner in het sociale domein. Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven. Breukelen De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Economie, werk en vrije tijd PAUW bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen met een arbeidshandicap die in één van de samenwerkende gemeenten wonen. Wethouder J. Gadella vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur. Gemeentelijke bijdrage in 2014 bedraagt Eigen vermogen begin en

8 Vreemd vermogen begin en nadelig Na bestemming nadelig. De begroting van PAUW Bedrijven was de afgelopen jaren niet sluitend en ook voor de periode wordt jaarlijks een exploitatietekort op de begroting voorzien. Om de begroting sluitend te kunnen maken, werd het tekort tot op heden gefinancierd door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten en onttrekking uit de algemene reserve van PAUW Bedrijven. Doordat de exploitatietekorten telkens ten laste zijn gelegd van de algemene reserve, bereikt deze reserve in 2014 de kritische ondergrens. Als gevolg hiervan heeft de provincie, die belast is met het toezicht op de Gemeenschappelijke Regeling, in december 2012 besloten om PAUW Bedrijven onder toezicht te plaatsen. Dit betekent dat de meerjarenbegroting voor de periode sluitend moet zijn. De begroting voor 2014 is naar aanleiding van deze aanwijzing sluitend gemaakt door een ophoging van de gemeentelijke bijdrage. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage mag slechts dienen als een tijdelijke oplossing voor het sluitend maken van de begroting. Daarom dient PAUW Bedrijven herstructureringsplannen uit te werken en voor te leggen die leiden tot een budgetneutrale uitvoering voor de gemeente. De plannen die PAUW Bedrijven tot op heden heeft uitgewerkt, hebben niet tot terugdringing van het tekort geleid. Bovendien zijn deze plannen gebaseerd op het wetsvoorstel van de Wet werken naar vermogen dat in juni 2012 controversieel werd verklaard en is vervangen door de Participatiewet. Deze Participatiewet zal op een aantal fundamentele punten afwijken van de Wet werken naar vermogen. De herstructureringsplannen moeten dus worden aangepast. De opdracht en middelen van PAUW Bedrijven zijn aan verandering onderhevig als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 en bezuinigingen die door het Rijk worden doorgevoerd. Bovendien moet de gemeente beleidskeuzes maken ter invulling van de Participatiewet, die ook van invloed zullen zijn op de opdracht van PAUW Bedrijven. Er wordt gestreefd naar een opdracht en een uitvoering die past bij de nieuwe kaders. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid aan de doelgroep en geeft het bestuur en de directie van PAUW Bedrijven een helder kader waar de bedrijfsvoering op kan worden aangepast. In 2013 vindt in regionaal verband en onder aansturing van de colleges van de deelnemende gemeenten herformulering van het beleid en de opdracht aan PAUW Bedrijven plaats, inspelend op de Participatiewet. Besluitvorming hierover in de raad en implementatie van de besluitvorming volgen in Bestuur Regio Utrecht (BRU) Utrecht Het werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht. Bestuur, samenleving en dienstverlening Bij Bestuur Regio Utrecht wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt Bestuur Regio Utrecht de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in Bestuur Regio Utrecht biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. De gemeente Nieuwegein is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door 3 raadsleden en een wethouder. Wethouder A.J. Adriani is ook lid van het dagelijks bestuur. De werkelijke bijdrage per inwoner voor 2012 heeft 3,37 bedragen. De gemeentelijke bijdrage in 2014 is vastgesteld op ( 3,10 per inwoner). Eigen vermogen begin en Vreemd vermogen begin en na bestemming zal (naar alle waarschijnlijkheid) het laatste jaar in het functioneren van het BRU zijn. Immers het kabinet heeft een wetsontwerp bij de Staten generaal ingediend waarin wordt voorgesteld de WGR plus regeling op te heffen. In dat geval zullen alle wettelijke taken overgedragen worden aan de

9 provincie Utrecht. Dit betekent ook, dat de Regionale Agenda in 2014 verder uitgevoerd zal worden conform de daaraan ten grondslag liggende besluiten van de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het BRU. Inmiddels is gestart met het opnieuw definiëren van de regionale samenwerking tussen de 9 BRU gemeenten, waarin inmiddels ook de gemeente Woerden participeert. De notitie Samenwerken voor gevorderden is uitgewerkt en geconcretiseerd. Daarbij is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om een organisatie naast het BRU op te zetten. Immers twee regionaal werkende samenwerkingsverbanden is te veel van het goede. Dit betekent, dat er in 2014 voorstellen aan de raad voorgelegd zullen worden voor opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bestuur regio Utrecht en een voorstel voor het aangaan van een nieuwe vorm van samenwerking in U 10 verband. Dit zal een lichte en flexibele samenwerkingsvorm zijn gebaseerd op inhoudelijk te bereiken doelen en resultaten. In 2014 zal het BRU voortgaan met de uitvoering van de Regionale agenda. Specifiek voor de gemeente Nieuwegein zijn daarin de volgende onderwerpen van belang: - Hernieuwde afspraken over binnenstedelijke en sociale woningbouw; - De tweede fase vervanging infrastructuur sneltram; - Er wordt gewerkt aan voorstellen voor de invulling van de A 12 zone (ook van belang voor de invulling van de Galecopperzoom); - Actualiseren en naleven in BRU verband gemaakte afspraken over kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de kantorenmarkt; - Uitvoeren van een regionaalplan herstructurering bedrijventerreinen; - De regionale huisvestingsverordening bewaken en zo nodig aanpassen; - Het verkrijgen van subsidies op terrein van verkeersprojecten.

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG BELEIDSBEGROTING 2008 EN FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2 BELEIDSBEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 3 4 Inhoudsopgave Beleidsbegroting. 3 1. Voorwoord/inleiding...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie