Remuneratierapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Remuneratierapport 2012"

Transcriptie

1 Remuneratierapport 2012 Inleiding In mei 2012 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders laatstelijk het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Aanleiding tot de wijziging van het beloningsbeleid was de Europese Capital Requirements Directive III, welke door De Nederlandsche Bank is verankerd in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 ( RBB ), die effectief is per 1 januari Het huidige beloningsbeleid is in overeenstemming met deze regelingen en met overige vigerende wet- en regelgeving. Tevens heeft de Raad van Commissarissen een groepsbreed beloningsbeleid binnen Delta Lloyd Groep goedgekeurd. Dit is per 1 januari 2011 van kracht geworden. Het groepsbrede beloningsbeleid van Delta Lloyd Groep kenmerkt zich door aandacht voor alle stakeholders van de onderneming: klanten, medewerkers, de aandeelhouders en de maatschappij, waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen en het maatschappelijk draagvlak. Door prestatiedoelstellingen te koppelen aan lange termijn belangen van Delta Lloyd Groep draagt het beloningsbeleid bij aan de realisatie van de strategie van Delta Lloyd Groep. Dit Remuneratierapport bevat: 1. Een beschrijving van de governance rondom beloningsbeleid; 2. Een beschrijving van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur; 3. De feitelijke beloning van de leden van de Raad van Bestuur; 4. Een vooruitzicht voor het beloningsbeleid voor 2013 en aankomende jaren; 5. De feitelijke beloning van de leden van de Raad van Commissarissen. 1 Governance rondom beloningsbeleid Binnen Delta Lloyd Groep hebben de volgende organen een belangrijke rol bij het beloningsbeleid: Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen In 2011 is een nieuw groepsbreed beloningsbeleid binnen Delta Lloyd Groep geïmplementeerd. Hier maakt het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur deel van uit. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het groepsbrede beloningsbeleid, afgezien van de Raad van Bestuur, ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen keurt het groepsbrede beloningsbeleid goed. Voor de Raad van Bestuur gebeurt dit op voorstel van de Raad van Commissarissen door de AVA. Binnen het goedgekeurde beleid stelt de Raad van Commissarissen op advies van het Remuneration Committee vervolgens de individuele beloning van de Raad van Bestuur vast. Daarnaast houdt de Raad van Commissarissen rechtstreeks toezicht op de beloning van het hoger management in de zogenaamde controlfuncties (HRM, Compliance, Audit en Risk). Tevens stelt de Raad van Commissarissen een remuneratierapport op. Remuneration Committee De Raad van Commissarissen heeft een Remuneration Committee aangesteld. De Remuneration Committee bestaat uit vier leden vanuit de Raad van Commissarissen: mevrouw P.G. Boumeester (voorzitter), de heer R.H.P.W. Kottman, de heer E.J. Fischer, de heer A.J. Moss (tot 1 mei 2012) en de heer P.F. Hartman (vanaf 1 september 2012, heeft de heer Moss vervangen). Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de Remuneration Committee gedelegeerde taken 1

2 In 2012 heeft de Remuneration Committee 4 keer vergaderd. Zij verschaft na elk van haar beraden aan de Raad van Commissarissen een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De belangrijkste werkzaamheden van de Remuneration Committee in 2012 betroffen: Het toezicht op het groepsbrede beloningsbeleid van Delta Lloyd Groep; De vaststelling van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur; De vaststelling en beoordeling van de realisatie van de prestatiedoelstellingen van de Raad van Bestuur; Het uitvoeren van scenarioanalyses om de mogelijke uitkomsten van de variabele beloningselementen van de leden van de Raad van Bestuur te bepalen; Het houden van interviews met de direct reports van de Raad van Bestuur; Het direct toezicht houden op de beloning van het hoger management in controlfuncties (HRM, Compliance, Audit en Risk); Het bespreken van de hoogste variabele inkomens binnen Delta Lloyd Groep. Voor een volledig overzicht van de taken van de Remuneration Committee wordt verwezen naar het reglement van de Remuneration Committee op de Delta Lloyd Groep website. Beloningsadviseur De Raad van Commissarissen heeft zich bij haar werkzaamheden zo nodig laten bijstaan door een onafhankelijke externe beloningsadviseur. De Remuneration Committee waarborgt dat de beloningsadviseur van de Remuneration Committee onafhankelijk van de vennootschap werkt en geen adviezen verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur. Commissie Governance Beloningsbeleid De Raad van Bestuur en de Remuneration Committee worden geadviseerd door de Commissie Governance Beloningsbeleid (CGB). Deze in 2011 ingestelde commissie wordt bemand vanuit de staforganen Group HRM, Business Development en Legal (voorzitter), Group Integrity, Group Audit en Group Actuarial & Risk Management. De CGB signaleert, monitort en beheerst de risico s van het beloningsbeleid en de uitvoering hiervan. De CGB zorgt ervoor dat er informatie over uitvoering van het beleid aan de Raad van Bestuur en de Remuneration Committee wordt verstrekt. Dit doet zij onder meer door middel van het opstellen van een jaarlijkse risicoanalyse, een ex ante en ex post analyse. Controlfuncties Delta Lloyd Groep heeft gekozen voor een centrale onafhankelijke beoordeling en toetsing van de naleving van het beheerst beloningsbeleid door onder meer HRM, Compliance, Risk en Audit. Lijnmanagement en decentrale controlfuncties dienen hieraan volledige medewerking te verlenen door zorg te dragen voor de controleerbare vastlegging van de toepassing van het beleid en de centrale controlfuncties desgevraagd toegang te verlenen tot alle relevante informatie. De controlfuncties hebben vanuit hun functie een individuele escalatiemogelijkheid naar de Raad van Commissarissen in het geval van een mogelijk conflict. 2

3 2 Inhoud beloningsbeleid Raad van Bestuur Het Remuneratierapport beschrijft de onderdelen van het beloningsbeleid voor zover dit de Raad van Bestuur betreft. Voor zover het de overige groepen medewerkers betreft, zal hierover overeenkomstig de daarvoor geldende verplichtingen, separaat verslag worden gedaan op de website van Delta Lloyd Groep. Uitgangspunten Het groepsbrede beloningsbeleid van Delta Lloyd Groep, waar het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur deel van uitmaakt: Past binnen en versterkt de strategie en kernwaarden (eerlijk, toegankelijk, samenwerken) van Delta Lloyd Groep; Is zorgvuldig, beheerst en duurzaam; Voldoet aan de kaders van het risicobeleid van Delta Lloyd Groep en de eisen die weten regelgeving aan ons stellen; en Draagt bij aan het aantrekken en behouden (motiveren) van medewerkers en het stimuleren van excellente prestaties. De beloning van bestuurders betreft de beloningen aan de leden en voormalig leden van de Raad van Bestuur. De kosten van deze beloning worden niet verder gealloceerd en zijn derhalve onderdeel van het resultaat van Delta Lloyd Groep. Onderdelen beloning Raad van Bestuur Het beloningspakket van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit drie componenten: het basissalaris, een variabele beloning en deelname aan een pensioenregeling. Vaste en variabele beloning De hoogte van de vaste en variabele beloning wordt getoetst met de relevante externe markten: een peer group van financiële instellingen en een cross-industry-groep met bedrijven die op een aantal criteria vergelijkbaar zijn met Delta Lloyd Groep. Bij de keuze van de voor Delta Lloyd Groep toe te passen beloningsniveaus is de mediaan van beide benchmarkgroepen als richting gekozen. De Remuneration Committee zal beide referentiegroepen minimaal jaarlijks evalueren om zich ervan te verzekeren dat de samenstelling nog steeds gebruikt kan worden als relevante benchmark. De samenstelling van de referentiegroepen kan gewijzigd worden als gevolg van bijvoorbeeld fusies of overnames. Overige kenmerken variabele beloning Prestatiemix (groep / individueel, financieel / niet financieel) In principe dienen de prestatiecriteria op grond van het groepsbrede beloningsbeleid te bestaan uit een combinatie van prestatiecriteria op groeps-, bedrijfsonderdeel- en individueel niveau. De verantwoordelijkheid voor het bestuur van Delta Lloyd Groep berust echter bij de Raad van Bestuur als collectief. Om die reden zijn voor de Raad van Bestuur in beperkte mate individuele prestatiedoelstellingen (15%) van toepassing en voor de rest (85%) groepsdoelstellingen. Tevens bestaan de prestatiecriteria zowel uit financiële als niet-financiële criteria, gebaseerd op bijvoorbeeld Total Shareholder Return, Solvency I, werknemersbetrokkenheid en klant belang centraal. De verdeling tussen financiële en niet-financiële doelstellingen wordt gebaseerd op de strategie en lange termijnbelangen van Delta Lloyd Groep. Performance incentive zone Voor ieder prestatiecriterium wordt gedefinieerd welke prestatie zal kwalificeren als drempel-, ambitie- en outperformanceniveau. 3

4 Voor de Raad van Bestuur geldt dat indien onder drempelniveau wordt gepresteerd, er 0% van de variabele beloning wordt toegekend. Vanaf het drempelniveau wordt 67,5% variabele beloning toegekend. De maximale variabele beloning die toegekend kan worden na de prestatieperiode bedraagt 100% van het vaste salaris. Wijze van uitbetaling (direct en uitgesteld /in aandelen en cash /retentieperiode) De uitbetaling is afhankelijk van het behalen van de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen gedurende een prestatieperiode van een jaar. De variabele beloning bestaat uit een deel (50%) dat direct na de prestatieperiode onvoorwaardelijk wordt afhankelijk van het behalen van de vooraf gedefinieerde prestatiecriteria (directe variabele beloning) en een deel dat verspreid over een periode van drie jaar in drie gelijke delen onvoorwaardelijk wordt (uitgestelde variabele beloning). Zowel de directe variabele beloning als de uitgestelde variabele beloning is afhankelijk van het in dienst zijn bij Delta Lloyd Groep tot het moment dat de variabele beloning onvoorwaardelijk wordt en bepaalde risicobeheersmaatregelen (zie hiervoor aanvullende risicobeheersmaatregelen). De uitkering van de directe variabele beloning en de uitgestelde variabele beloning vindt voor de helft in aandelen plaats en voor de helft in contanten. Voor het deel van de variabele beloning dat in aandelen wordt uitgekeerd geldt een retentieperiode van tenminste 2 jaar en maximaal 4 jaar. De lengte van de retentieperiode is afhankelijk van het moment waarop de variabele beloning in aandelen onvoorwaardelijk wordt. Gedurende deze periode zijn de aandelen wel onvoorwaardelijk, maar kan de bestuurder deze nog niet verzilveren. De totale periode tussen het moment van toekenning en het eind van de retentieperiode bedraagt vijf jaar. De enige uitzondering op dit vereiste betreft het verkopen van aandelen op het moment van vesting voor zover noodzakelijk ter voldoening van belastingen, sociale zekerheidsbijdragen of andere heffingen die verschuldigd zijn als gevolg van het vesten van de aandelen. Aanvullende risicobeheersmaatregelen (ex ante en ex post analyses en retentieperiode) In aanvulling op de vormgeving van het beloningsbeleid zoals hierboven beschreven, kan de Raad van Commissarissen ook nog diverse additionele risicobeheersmaatregelen toepassen. De ex ante analyse is een test waarbij gekeken wordt of de Economic Capital Ratio is gehaald. Slechts indien dit zo is, kan variabele beloning na de prestatieperiode worden toegekend. De ex post analyse is een herbeoordeling die plaatsvindt door Group Integrity voor het moment van onvoorwaardelijk worden van de uitgestelde variabele beloning. De uitkomsten van deze herbeoordeling worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en kunnen aanleiding zijn tot een neerwaartse bijstelling van de uitgestelde variabele beloning. De Raad van Commissarissen heeft na het moment waarop de variabele beloning onvoorwaardelijk is geworden ook nog de bevoegdheid uitbetaalde variabele beloning aan de bestuurder (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen indien achteraf blijkt dat deze is toegekend op basis van materiële onjuiste (financiële en niet-financiële) gegevens en/of indien de variabele beloning, gelet op omstandigheden van uitzonderlijke aard, wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. Op basis van de evaluatie van het vaststellen van de prestatiecriteria door Group Integrity en de gegevens vanuit Group HRM over de leden van Raad van Bestuur en hogere controlfuncties heeft de Raad van Commissarissen in 2012 geen gebruik gemaakt van bovengenoemde discretionaire bevoegdheden. Pensioenen De leden van de Raad van Bestuur komen in aanmerking voor deelname aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Groep. In aanvulling daarop is er een additionele regeling van toepassing voor het hogere management en de Raad van Bestuur (de regeling 4

5 Directeuren en Leden Raad van Bestuur ). De jaarlijkse pensioenopbouw bedraagt 2,25%. Er zijn geen nadere regelingen voor vervroegde uittreding. De leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de heer Roozen en heer Verstegen, kunnen deelnemen aan een standaard levensloopregeling op basis van een bijdrage van 6% van het bruto pensioengerechtigde salaris. De heer Roozen en de heer Verstegen kunnen deelnemen aan een standaard levensloopregeling op basis van een bijdrage van 3% van het bruto pensioengerechtigde salaris. Arbeidsvoorwaarden en vergoeding bij beëindiging dienstverband De leden van de Raad van Bestuur zijn bij de vennootschap in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst. De heren P.K. Medendorp, E.A.A. Roozen, O.W. Verstegen en hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de vennootschap gesloten. De heren E.A.A. Roozen, O.W. Verstegen zijn, conform de Corporate Governance Code, benoemd voor bepaalde voor een periode 4 jaar. De arbeidsovereenkomsten van de heren Medendorp en Hoek voorzien niet in een specifieke vergoeding bij beëindiging van het dienstverband, omdat deze arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan voordat de Nederlandse Corporate Governance Code in werking is getreden. Gezien de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over de beloning van bestuurders heeft de Remuneration Committee in december 2009 besloten dat nieuwe leden van de Raad van Bestuur een vertrekvergoeding ontvangen van maximaal 1 jaarsalaris conform de Corporate Governance Code. Derhalve is met de heer Roozen en de heer Verstegen bij aantreden in de Raad van Bestuur een vertrekvergoeding van maximaal 1 jaarsalaris overeengekomen. De heer H.H. Raué heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de vennootschap gesloten die op 1 april 2011 is afgelopen. De heer Raué ontvangt per 1 april 2011, conform in de arbeidsovereenkomst opgenomen afspraken, een onvoorwaardelijke geïndexeerde overbruggingsuitkering van de Groep tot 1 maart Opzegtermijn Alle arbeidsovereenkomsten van de leden van de Raad van Bestuur kunnen door de vennootschap of door het lid van de Raad van Bestuur worden beëindigd met een opzegtermijn van zes maanden. Leningen In het ondernemingsbeleid is bepaald dat de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen geen persoonlijke leningen, garanties of soortgelijke regelingen zullen verstrekken aan leden van de Raad van Bestuur, behoudens in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening, op basis van voorwaarden die voor alle medewerkers van toepassing zijn en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Leningen zullen niet worden kwijtgescholden. Op 31 december 2012 bedroeg de uitstaande hypotheekschuld aan twee leden van de Raad van Bestuur: (duizenden euro s) E.A.A. Roozen Bestuur Openstaand per 31 dec 2012 Gemiddelde interest Terugbetaald in 2012 Openstaand per 31 dec 2011 Gemiddelde interest Terugbetaald in % % % % - 5

6 3 Feitelijke beloning van de Raad van Bestuur De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door Delta Lloyd Groep gemaakte kosten in verband met de bezoldiging van de Raad van Bestuur: Tabel 1: Totale bezoldiging (in duizenden euro's) Raad van Bestuur Financiële jaar Variabele beloning Vaste beloning 1 Pensioen 4 Totaal Contanten 2 Aandelen 3 P.K. Medendorp Bestuur E.A.A. Roozen Bestuur O.W. Verstegen Bestuur Omvat alle vaste vergoedingen, inclusief eventuele vakantievergoedingen en dertiende maand. 2 Bonus in contanten uitbetaald in het financiele jaar (voor prestaties in het vorige jaar). 3 Waarde van bonus in aandelen uitbetaald in het financiele jaar (voor prestaties in het vorige jaar). 4 Huidige pensioenregelingen en daaraan gekoppelde financieringskosten (onder IFRS). In onderstaande twee tabellen worden de toegekende aandelen waarover de Raad van Bestuur nog geen zeggenschap heeft getoond. In tabel 2a zijn de voorwaardelijk toegekende aandelen opgenomen per beloningsjaar opgenomen, waarbij tevens is vermeld wat het minimum en maximum behaalbare aantal aandelen is, afhankelijk van de prestaties in Zoals reeds eerder aangegeven, worden de prestaties over 2012 van de leden van de Raad van Bestuur beoordeeld op basis van de prestatiedoelstellingen die begin 2012 zijn vastgesteld. In maart 2013 zal de Raad van Commissarissen overgaan tot eventuele toekenning en uitbetaling van variabele beloning aan de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft reeds besloten de variabele beloning over 2012 discretionair met 50% te verlagen. 6

7 Tabel 2a: overzicht van toegekende aandelen waarover het lid van de Raad van Bestuur nog geen volledige zeggenschap heeft en nog afhankelijk zijn van prestaties Overzicht van voorwaardelijk toegekende aandelen Moment van toekenning Minimum aantal Op moment van toekenning (status is voorwaardelijk) Maximum aantal Fair value 1 Totale waarde , , , P.K. Medendorp Bestuur , , , E.A.A. Roozen Bestuur , , , O.W. Verstegen , Bestuur , De verwachtingswaarde van de aandelen op het moment van toekenning. De kostprijs onder IFRS kan afwijken van de waarde van de individuele awards op de datum van toekenning, als gevolg van verschillen in de berekeningsmethode. Onder IFRS wordt de verwachtingswaarde van aandelengerelateerde beloningen gedurende de vesting periode ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 2 De totale waarde is berekend op basis van het maximum aantal aandelen. In tabel 2b zijn de aandelen vermeld die zijn gevest, maar waarover de Raad van Bestuur nog geen volledige zeggenschap heeft. Bij de uitbetaling van aandelen in 2012 heeft de Raad van Bestuur ervoor gekozen om geen aandelen te verkopen voor het voldoen van de belastingverplichting over deze aandelen. Tabel 2b: overzicht van toegekende aandelen waarover het lid van de Raad van Bestuur nog geen volledige zeggenschap heeft Overzicht van toegekende aandelen Moment van vesting Aantal Op moment van vesting (status is onvoorwaardelijk) Aandelenkoers einde jaar * Totale waarde Einde lock-up datum , P.K. Medendorp , Bestuur E.A.A. Roozen , Bestuur O.W. Verstegen , Bestuur * Waarde wordt berekend door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de aandelenkoers aan het einde van het jaar van onvoorwaardelijke verkrijging ("vesting"). 7

8 Het eerste jaar dat er voor de Raad van Bestuur aandelen uit lock-up komen is De onderstaande tabel geeft een uitgebreid overzicht van de toegekende phantom opties. Tabel 3: Nog niet uitgeoefende phantom opties per einde jaar uit Phantom Optie regeling Overzicht van toegekende (phantom) opties Jaar Vestingdatum Vervaldatum Uitoefenprijs Aantal * , , , , , P.K. Medendorp Bestuur , , , * Uitbetaling van de uitoefenwinst is gemaximeerd op 160% van het basis jaarsalaris op het moment van vesting (200% voor de voorzitter). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aandelen die per 31 december 2012 in bezit zijn van leden van de Raad van Bestuur: Delta Lloyd NV aandelen (inclusief geblokkeerde aandelen) in het bezit van leden Raad van Bestuur per einde jaar , voorzitter P.K. Medendorp E.A.A. Roozen O.W. Verstegen Totaal Vooruitzichten beloningsbeleid 2013 en verder Gezien de verwachtingen om de variabele beloning in te perken met ingang van 1 januari 2014, verwacht de Remuneratiecommissie gedurende 2013 een voorstel te doen tot aanpassing van het beloningsbeleid. 8

9 5 Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen is in oktober 2009 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de vergoeding voor leden van commissies: van de Raad van Commissarissen Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen Lid van de Raad van Commissarissen van het Audit Committee Lid van het Audit Committee van de Remuneration Committee en/of het Nomination Committee Lid van de Remuneration Committee en/of het Nomination Committee Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen variabele beloning als vorm van beloning. Delta Lloyd Groep verstrekt tevens geen leningen aan leden van de Raad van Commissarissen. 9

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Inleiding Overeenkomstig de Regeling beheerst beloningsbeleid, Wft 2014 wil Delta Lloyd nadere informatie rapporteren over de beloning

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 1 2.1 De uitgangspunten van het beloningsbeleid 1 2.2 Arbeidsmarktvergelijking 2 2.3 Beloningselementen 2 3 Beloning Raad van Bestuur 4 3.1

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2015

REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie op 2 maart 2015 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 3 maart 2015. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 februari 2014. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2 Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 Inleiding Op grond van de Regeling beheerst beloningsbeleid 2014 dient BinckBank N.V. (BinckBank) jaarlijks te rapporteren over de beloning en het

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 2016 Remuneratierapport 2016 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016 Het remuneratierapport behandelt de beloning van de Directie en de vergoeding van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Corporate Governance Statement CRD IV

Corporate Governance Statement CRD IV Corporate Governance Statement CRD IV 1. Inleiding Op grond van artikel 96 van de vierde Capital Requirements Directive (CRD IV) moeten instellingen op hun website uitleggen hoe ze voldoen aan de eisen

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN POTIJK Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V. Naam Yoram

Nadere informatie

6.4 Remuneratierapport

6.4 Remuneratierapport 6.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. Van de remuneratiecommissie is de heer Bout voorzitter

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013

Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V.

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Inleiding Bank Insinger de Beaufort N.V. (Insinger) heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Nadere informatie

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld.

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur

Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur Vrije vertaling Het huidige Remuneratiebeleid is op 15 mei 2008 aangenomen door de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Remuneratierapport SNS REAAL

Remuneratierapport SNS REAAL SNS REAAL 1 SNS REAAL Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en governance 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 3 Feitelijke beloning Raad van Bestuur over 2014 5 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 6 2 SNS

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse)

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse) Aandachtspunten bij self assessment inzake beheerst beloningsbeleid Onderstaand overzicht dient als hulp bij het nagaan of de elementen voor een beheerst beloningsbeleid zijn opgenomen in het beloningsbeleid

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 5 JUNI 2015 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks in het kader van de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 over de beloning

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Hoofdstuk 3: Remuneratierverslag 2007 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Hoofdtuk 1: Inleiding Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013 24 APRIL 2014 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks over haar beloningsbeleid ten aanzien van de medewerkers die haar risicoprofiel materieel

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur te wijzigen. Het bestaande beleid

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2017 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op donderdag 3 december 2009 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur Het doel van dit rapport is om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Alliander en voor de Raad van Commissarissen, alsmede de uitvoering daarvan in 2013, transparant en gestructureerd weer te

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur.

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In het verslag

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

Beloningen Identified Staff 2015

Beloningen Identified Staff 2015 Beloningen Identified Staff 2015 SNS BANK N.V.: BELONING IDENTIFIED STAFF 2015 SNS BANK N.V. Beloningen Identified Staff 2015 > SNS Bank N.V.: Beloning Identified Staff 2015 3 INLEIDING SNS Bank N.V. (SNS

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie