Fusie, splitsing & partiële splitsing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fusie, splitsing & partiële splitsing"

Transcriptie

1 Fusie, splitsing & partiële splitsing Een praktische benadering de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting 1

2 ONZE COÖRDINATEN PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan Schoten Tel: 03/ Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management School 2008 (Real Estate Accounting) Professor Karel De Grote Hogeschool Antwerp (Audit/Valuation) Docent postgraduaat Antwerp Accountancy Guest professor University Maastricht (Valuation) Guest professor University of Economics Nicosia (Cyprus) Author of the book Business Valuation ( Intersentia) Patrick Huybrechts Accountant Docent postgraduaat Antwerp Accountancy 2

3 INHOUD I. Geschiedenis Wettelijke basis Begrippen II. Vennootschapsrechtelijke basisprincipes III. Boekhoudkundige basisprincipes IV. Fiscale basisprincipes : Vennootschapsbelasting V. Fiscale basisprincipes : Registratierechten VI. Fiscale basisprincipes : BTW VII. Fiscale aandachtspunten bespreking rulings VIII.Voorbeeld van een fusie door overname IX. Voorbeeld van een partiële splitsing X. Bijlagen 3

4 BIJLAGEN Bijlage 1 : Vennootschapswetgeving Bijlage 2 : Samenvatting procedures Bijlage 3 : KB/W.Venn. Bijlage 4 : WIB92 Bijlage 5 : CBN advies 2009/06 Bijlage 6 : CBN advies 2009/08 Bijlage 7 : CBN advies 2009/11 Bijlage 8 : CBN advies 2012/11 Bijlage 9 : W.BTW Bijlage 10 : BTW circulaire ET Bijlage 11 : W.Reg. Bijlage 12 : Parlementaire Vraag inbrengrecht 4

5 WAAROM? Waarom een fusie? Bedrijfseconomisch : Synergie en schaalvoordelen Groei Rationalisering van de groepsstructuur Het vrijwaren van rechten tegenover derden (vereffening) Fiscaal : Belastingneutraliteit in vergelijking met asset deal Herinvesteringsverplichting art. 47 WIB92? 5

6 WAAROM? Waarom een splitsing? Bedrijfseconomisch : Risicospreiding Overname van de onderneming Familiale opvolging Fiscaal : Afzondering besmette activa in het kader van aftrek risicokapitaal 6

7 DEEL 1 GESCHIEDENIS WETTELIJKE BASIS BEGRIPPEN 7

8 GESCHIEDENIS 3de Richtlijn van de Europese Raad van 9 oktober 1978 i.v.m. fusies 6de Richtlijn van de Europese Raad van 31 december 1982 i.v.m. splitsingen Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten. Wet 29 juni 1993, van toepassing vanaf 1 oktober 1993 : implementatie 3de en 6de Richtlijn in Belgische Vennootschapswetgeving 10de Richtlijn van de Europese Raad van 26 oktober 2005 i.v.m. grensoverschrijdende fusies Richtlijn 2007/63/EG van 13 november 2007 tot wijziging van de 3 de en de 6 de Richtlijn : versoepeling verslaggeving Wet van 11 december 2008 : omzetting en verdere implementatie Europese Fusierichtlijn (23 juli 1990) in Belgisch intern recht creatie nieuw artikel 183bis WIB92 Wet 30 december 2009 houdende diverse bepalingen : omzetting Richtlijn 2007/63/EG Wet 8 januari 2012 : omzetting Richtlijn 2009/109/EG van 16 september 2009 inzake verslaggeving 8

9 WETTELIJKE BASIS Vennootschapswetgeving Art. 670 t/m 758 W.Venn Boekhoudwetgeving Art. 78 t/m 80bis KB W.Venn. Vennootschapsbelasting Art. 208 t/m 214 WIB92 Art. 183bis WIB92 BTW Art. 11 en 18 W.BTW Registratierechten Art. 115 t/m 130 W.Reg. 9

10 FUNDAMENTEEL Het fiscale regime wordt mee bepaald door de vennootschapswetgeving en dus ook door de boekhoudwetgeving (KB/W.Venn. 30/01/2001) Belastingvrije fusie versus belaste fusie : er is geen keuze: steeds belastingvrij tenzij de voorwaarden niet voldaan zijn 10

11 BEGRIPPEN Fusie Fusie door overneming : art. 671 W.Venn. Fusie door oprichting : art. 672 W.Venn. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting : art. 676 W.Venn. Splitsing Splitsing door overneming : art. 673 W.Venn. Splitsing door oprichting : art. 674 W.Venn. Gemengde splitsing : art. 675 W.Venn. Partiële splitsing : art. 677 W.Venn. Inbreng van een bedrijfstak 11

12 FUSIE DOOR OVERNEMING Art. 671 W.Venn. Kenmerken : Minstens twee vennootschappen Één van de betrokken vennootschappen blijft verder bestaan en verwerft het integrale patrimonium van de andere vennootschap Het gehele vermogen van één of meer vennootschappen Gaat over op een andere bestaande vennootschap Tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 12

13 13

14 FUSIE DOOR OPRICHTING Art. 671 W.Venn. Kenmerken : Minstens twee vennootschappen Één van de betrokken vennootschappen blijft verder bestaan en verwerft het integrale patrimonium van de andere vennootschap Het gehele vermogen van één of meer vennootschappen Gaat over op een andere bestaande vennootschap Tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 14

15 15

16 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Art. 676 W.Venn. Kenmerken : Zogenaamde geruisloze of stillefusie Het gehele vermogen van één of meer vennootschappen Gaat over op een andere bestaande vennootschap Die reeds 100% van de aandelen in bezit heeft Geen uitreiking van aandelen De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 16

17 17

18 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Karakteristieken : Geen creatie van aandelen Let op : vereniging van alle aandelen in één hand : VOF, CommV of CV : van rechtswege ontbonden NV, CommVA of BVBA (art. 646 W.Venn.): Niet van rechtswege ontbonden beslissing nodig van de enige vennoot voor eventuele ontbinding Regularisatietermijn van één jaar : nadien hoofdelijke aansprakelijkheid van de enige aandeelhouder => oplossing geruisloze fusie Let op : resultaat op fiscaal vlak geruisloze fusie vereffening 18

19 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Let op : resultaat op fiscaal vlak geruisloze fusie vereffening: voorbeeld: 19

20 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Ingeval van vereffening van B : gevolgen : 1. De waarde van het onroerend goed is 200 => B zal een meerwaarde vaststellen of realiseren van 100 => 34 vennootschapsbelasting 2. Verkoop van het onroerend goed van B (naar A) => A betaalt 10% registratierechten over de normale verkoopwaarde van Vervroegde terugbetaling lening : wederbeleggingsvergoeding? 4. Liquidatiebonus 10% (of 25%) : neen : Moeder Dochter 5. B doet een uitkering naar A van : Kapitaal : 20 Reserves : 40 Resultaat : 66 (100 34) Totaal : 126 Deelneming van A in B : 100 => A realiseert een meerwaarde van 26 = DBI 20

21 SPLITSING DOOR OVERNEMING Art. 673 W.Venn. Kenmerken : Het initiatief tot splitsing gaat uit van één vennootschap het gehele vermogen gaat over in handen van (minstens 2) bestaande verkrijgende vennootschappen Het gehele vermogen van een vennootschap Gaat over op een andere bestaande vennootschappen Tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschappen Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 21

22 22

23 SPLITSING DOOR OVERNEMING Karakteristieken : Principe : elke aandeelhouder van de gesplitste vennootschap ontvangt aandelen in elke vennootschap die een deel van het vermogen ontvangt => dit is de evenredige splitsing Vaak bestaat een doel van de splitsing erin om niet enkel het vermogen te scheiden, maar ook de aandeelhouders De evenredige splitsing laat deze scheiding niet toe, tenzij de aandeelhouders nadien onderling de aandelen ruilen De wetgever laat toe dat de aandelen op onevenredige wijze worden toebedeeld, zelfs in die mate dat alle aandelen van de ene verkrijgende vennootschap worden toebedeeld aan een welbepaalde aandeelhouder en alle aandelen van de andere verkrijgende vennootschap aan de andere aandeelhouder (zie verder) Let op : de voorgestelde verdeling en de criteria voor de verdeling moeten uitdrukkelijk opgenomen worden in het splitsingsvoorstel 23

24 SPLITSING DOOR OPRICHTING Art. 674 W.Venn. Kenmerken : Het initiatief tot splitsing gaat uit van één vennootschap het gehele vermogen gaat over in handen van (minstens 2) nieuw opgerichte vennootschappen Het gehele vermogen van een vennootschap Gaat over op een andere nieuwe vennootschappen Tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschappen Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 24

25 25

26 Gemengde splitsing Art. 675 W.Venn. Kenmerken : Combinatie van splitsing door overneming en splitsing door oprichting 26

27 PARTIËLE SPLITSING Art. 677 W.Venn. Kenmerken : Een deel van het vermogen van een vennootschap Gaat over op één of meer bestaande of nieuwe vennootschappen Tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschappen Aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap De partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan Schematisch : 27

28 28

29 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Disproportionele verdeling (art en W.Venn.): Wanneer het splitsingsvoorstel bepaalt dat de verdeling, over de vennoten van de te splitsen vennootschap, van de aandelen van de nieuwe vennootschappen niet naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de te splitsen vennootschap zal geschieden, wordt het besluit van de te splitsen vennootschap over de deelneming aan de splitsing door de algemene vergadering eenparig genomen. 29

30 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Disproportionele verdeling (art en W.Venn.): Bij traditionele splitsing : Onevenredige verdeling van aandelen mogelijk Mits unanimiteit van de stemmen Logisch: bedoeling splitsing is vaak aandeelhouders + vermogen vennootschap te scheiden Bij partiële splitsing : geen disproportionele verdeling van aandelen mogelijk, tenzij afsplitsing naar meerdere vennootschappen (art. 736) Let wel op de vereiste inzake bedrijfstak (registratierechten) Reden: de partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan, dus aandelenverhouding in deze vennootschap dient behouden te blijven Oplossing: aandelenruil na splitsing 30

31 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Disproportionele verdeling niet mogelijk bij partiële splitsing, tenzij : Vermits de partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan, is het logisch dat de aandeelhouders van deze vennootschap ook aandeelhouder blijven in dezelfde verhouding als voor de verrichting Daarnaast ontvangen zij dan nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zijnde de vennootschap die het afgesplitste vermogen ontvangt De aandeelhouders ontvangen de nieuwe aandelen in de zelfde verhouding als de bestaand verhouding. Om tot een onevenredige verdeling te komen, zullen de aandeelhouders onderling tot een aandelenruil moeten overgaan. Een rechtstreekse onevenredige verdeling is enkel mogelijk in twee gevallen : 31

32 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Uitzondering 1 : Indien er twee of meerdere nieuwe vennootschappen worden opgericht Art W.Venn. bepaalt immers : Wanneer het splitsingsvoorstel bepaalt dat de verdeling, over de vennoten van de te splitsen vennootschap, van de aandelen van de nieuwe vennootschappen (meervoud) Reden: ook al blijft aandelenbezit in de gesplitste vennootschap gelijk, disproportionele verdeling in nieuwe vennootschap mogelijk Voorwaarde: ieder afgesplitst vermogensonderdeel dient bedrijfstak op zich te zijn. Een bedrijfstak kan immers niet worden uitgesplitst over twee of meer vennootschappen 32

33 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Uitzondering 2 : De partieel te splitsen vennootschap tegelijkertijd de hoedanigheid laten aannemen van overnemende vennootschap Dan kan zelfde redenering gevolgd worden als in uitzondering 1 Onenigheid in de rechtsleer : bijgevolg af te raden 33

34 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Conclusie disproportionele verdeling bij partiële splitsing : Om een niet evenredige verdeling te hebben, moeten er minstens twee verkrijgende vennootschappen zijn Dit is ook mogelijk bij een partiële splitsing Indien er slechts één verkrijgende vennootschap is, dan verzet het beginsel van gelijke behandeling van de aandeelhouders zich tegen een niet evenredige toekenning van de aandelen Bovendien dient in het kader van een partiële splitsing de niet evenredige verdeling beslist te worden met éénparigheid van stemmen van de af te splitsen vennootschap (art en W.Venn). Advies ICCI 06/01/

35 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Afsplitsing met boekwaarde gelijk aan nul Stel volgende situatie : We doen een afsplitsing van een bepaalde vermogen : Activa : Passiva : De waarde van het afgesplitste vermogen is bijgevolg nul euro. De waarde van de inbreng in natura is dus ook nul euro. Dit is NIET MOGELIJK! 35

36 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Afsplitsing met negatief eigen vermogen tot gevolg : Voorbeeld : Eigen vermogen bedraagt Er worden activa afgesplitst voor en passiva voor Gevolg : door de splitsing daalt het eigen vermogen van de bestaande vennootschap van naar 500 Dit is niet mogelijk : er dient voorafgaandelijk te worden overgegaan tot kapitaalverhoging 36

37 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Afsplitsing met bestaand negatief eigen vermogen : Voorbeeld : Eigen vermogen bedraagt Geplaatst kapitaal : Overgedragen verlies : Op voorwaarde dat de werkelijke waarde van de vennootschap na partiële splitsing positief is (ongeacht het eventueel negatief boekhoudkundig eigen vermogen), is er geen juridisch beletsel om deze partiële splitsing door te voeren. 37

38 VOOR- EN NADELEN TRADITIONELE - VERSUS PARTIËLE SPLITSING TRADITIONELE SPLITSING Overdragende vennootschap verdwijnt Disproportionele verdeling mogelijk mits unanimiteit Ingeval van belaste splitsing wordt fiscaal afgerekend over de volledige splitsing Ondernemingsnummer verdwijnt Nieuwe vergunningen aanvragen PARTIËLE SPLITSING Overdragende vennootschap blijft bestaan Disproportionele verdeling enkel mogelijk indien meerdere verkrijgende vennootschappen Ingeval van belaste splitsing wordt fiscaal enkel afgerekend over het afgesplitste vermogen Ondernemingsnummer blijft bestaan Enkel nieuwe vergunningen voor overgedragen activiteit 38

39 DEEL 2 VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE BASISPRINCIPES 39

40 VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE BASISPRINCIPES Procedure is verschillend naargelang type fusie/splitsing : Cijfers (rekening houden met de retroactiviteit) Waardering (met uitzondering van geruisloze fusie want geen aandelencreatie) Fusievoorstel / Splitsingsvoorstel Neerlegging fusievoorstel / splitsingsvoorstel Bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur? Controleverslag accountant / bedrijfsrevisor? Verslaginbrengin natura? Bijzondere algemene vergadering voor notaris Neerlegging van de verslagen Gemeenschappelijk kenmerk : altijd een fusievoorstel of splitsingsvoorstel 40

41 VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE BASISPRINCIPES Merk op : art. 676 W.Venn. : de met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen : Indien de moeder reeds alle aandelen van de dochter bezit : er is geen inbreng in natura : dus geen normen IBR van toepassing 41

42 PROCEDURE Procedure fusie : zie hierna Procedure splitsing : zie hierna Opmerking : startdatum van de tijdsberekening begint vanaf de datum van de notariële akte : vervolgens dient u terug te rekenen Belangrijk: indien meerdere vennootschappen gefusioneerd worden is de fusie pas een feit voor elke vennootschap als de LAATSTE deelnemende vennootschap tot fusie is overgegaan 42

43 PROCEDURE Stap 1 opmaak staat van activa en passiva Doel : Vaststellen van het boekhoudkundig vermogen dat wordt overgenomen Vormt een onderdeel van de cijfers waarop de waardering zal gesteund zijn Tijdsbeperkingen : retroactiviteit tussentijdse cijfers boekjaar 43

44 PROCEDURE Tijdsbeperkingen : (fiscale) retroactiviteit : De terugwerkende kracht van een vennootschapsakte is in de regel niet tegenstelbaar aan de Administratie. Van dit beginsel mag inzonderheid t.a.v. voormeld boekhoudkundig retroactiviteitsbeding, slechts worden afgeweken wanneer de bedoelde retroactiviteitsclausule: met de werkelijkheid overeenstemt en betrekking heeft op een korte periode : in dit verband wordt opgemerkt dat een boekhoudkundige retroactiviteitsclausule van meer dan zeven maanden, in normale omstandigheden niet als een korte periode kan worden aangemerkt; en een juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg staat. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een langere termijn toegestaan worden: Op vraag van DVB werd fusie aangepast en diende nieuw fusievoorstel ingediend te worden (DVB ) Wijziging aan de vergoeding van de fusie, waarbij een nieuw fusievoorstel diende ingediend te worden (DVB ) 44

45 PROCEDURE Tijdsbeperkingen : Tussentijdse cijfers : Indien jaarrekening meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten, opmaak van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat fusievoorstel zijn vastgesteld (art. 697 W.Venn.) MAAR : nieuw sedert Wet 8 januari 2012 : mits unanimiteit van alle aandeelhouders kan hiervan afgeweken worden 45

46 PROCEDURE Tijdsbeperkingen : Fusie of splitsing over het boekjaar heen : Voorbeeld : retroactiviteitsdatum 30/09/2012 Neerlegging fusievoorstel 30/11/2012 einde boekjaar 31/12/2012 akte notaris n.a.v. de splitsing 01/04/

47 PROCEDURE Stap 2 Waardering van de betrokken vennootschappen Doel : Vastleggen van de ruilverhouding Aandachtspunten Art. 694 : Bijzonder verslag van het bestuursorgaan : vermelding van de methoden (meervoud) waarop de ruilverhouding gebaseerd is Art. 694 : het betrekking gewicht dat aan elk van deze methoden wordt gehecht Praktijk : immo vennootschap : Waardering op basis van rendementsmethode : gewicht 0% Waardering op basis van netto substantiële waarde : gewicht 100% Waardering bij geruisloze fusie is niet nodig, want hier is geen creatie van aandelen 47

48 PROCEDURE Stap 3 Vaststelling van de ruilverhouding Formule : waarde overgenomen vnx waarde overnemende vnx x aantal aandelen overnemende vnx De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap ruilen hun aandelen in tegen het nieuwe aantal te creëren aandelen van de overnemende vennootschap Voorbeeld : 48

49 PROCEDURE 49

50 PROCEDURE 50

51 PROCEDURE Praktijk : Wat als de ruilverhouding niet op een rond getal uitkomt? Voorbeeld 1 : aandelen B worden geruild tegen 40,19 nieuwe aandelen A Voorbeeld 2 : aandelen B worden geruild tegen 40 nieuwe aandelen A, maar er zijn wel drie aandeelhouders Oplossing 1 : werken met opleg in geld : maximaal 10% van de nominale waarde of de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen Oplossing 2 : de overnemende vennootschap kan voor de fusie of splitsing enkele aandelen inkopen die ze daarna vernietigd Oplossing 3 : voorafgaandelijk aan de fusie de aandelen van de overnemende vennootschap te verdelen in kleinere coupures: voorbeeld: 51

52 PROCEDURE 52

53 PROCEDURE 53

54 PROCEDURE Stap 4 Opmaak van een financieel plan Enkel bij : Fusie door oprichting Splitsing door oprichting 54

55 PROCEDURE Stap 5 Opmaak van het fusievoorstel Van toepassing bij alle fusies Wordt opgemaakt door het bestuursorgaan Doel : resultaat van onderhandelingen => informatief => minimale inhoud vastgelegd Geen afdwingbaar document: wijziging door Bijzondere Algemene Vergadering is dus mogelijk bij unanimiteit : LET OP : niet alles is wijzigbaar! Belangenconflict van toepassing? Vorm : authentiek of onderhands Gemeenschappelijke tekst is mogelijk Neerlegging door elke vennootschap uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering Er wordt dus slechts één fusievoorstel neergelegd Voor de griffie : de volledige tekst moet opgenomen worden op Formulier I 55

56 PROCEDURE Van toepassing bij : Fusie door overneming (art. 693 W.Venn.) Fusie door oprichting (art. 706 W.Venn.) Geruisloze fusie (art. 719 W.Venn.) 56

57 PROCEDURE Verplichte vermeldingen : 1. Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de betrokken vennootschappen 2. Ruilverhouding en in voorkomend geval het bedrag van de opleg 3. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt 1. Wie zorgt voor de materiële omruiling van de aandelen 2. Waar en wanneer zal de aandelenruil plaats vinden 3. Aandelen op naam : bestuurorgaan zorgt voor inschrijving in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap EN van de overgenomen vennootschap 57

58 PROCEDURE 4. Datum vanaf de welke de aandelen recht geven te delen in de winst Optie : vanaf de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit, maar let op met dividenden Voorbeeld : Boekjaar van 1 januari t/m 31 december Beslissing tot fusie op 30 november met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 juli Op 1 december wordt beslist tot een tussentijdse dividenuitkering Gevolg : onderscheid maken de winst van 1 januari tot 30 juni (voor de boekhoudkundige retroactiviteit => winst voor de oude aandelen) en de winst na 30 juni (na de boekhoudkundige retroactiviteit => winst voor de oude en de nieuwe aandelen) Optie : andere datum 58

59 PROCEDURE 5. Datum vanaf de welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de overnemende vennootschap te zijn gesteld Periode best zo kortmogelijkom waardeschommelingen te vermijden Sowieso minstens zes weken Praktijk : best laten samenvallen met boekjaar of trimester 6. Bijzondere rechten aan de aandeelhouders Voorbeeld winstbewijzen, converteerbare obligaties 7. Bezolding van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant voor het opstellen van het verslag m.b.t. de fusie. Details zie verder Geen verslag nodig mits unanimiteit aandeelhouders => in het fusievoorstel dient dan ook geen bezoldiging vermeld te worden 59

60 PROCEDURE Problematiek van de retroactiviteit : Art. 693 W.Venn. : fusievoorstel : inhoud : datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Advies 2009/6 CBN : kosten en opbrengsten van de overgenomen vennootschap m.b.t. de periode vanaf de aanvang tot de datum waarop de fusie juridisch plaatsvindt, moeten worden opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap => boekhoudkundige retroactiviteit Deze boekhoudkundige retroactiviteit werkt in principe niet door op fiscaal vlak, maar bij wijze van tolerantie is de Administratie bereid om dit toch toe te staan, indien : De retroactiviteit met de werkelijkheid overeenstemt en betrekking heeft op een korte periode (in principe maximum 7 maanden) De retroactiveit de juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg staat 60

61 PROCEDURE 8. Bijzondere voordelen aan de Raad van Bestuur Voorbeeld : belofte van de overnemer tot hernieuwing van een bestuursmandaat 9. Bodemattest : let op : art Bodemsaneringsdecreet 10. Statutenwijzigingen : dit is niet verplicht op te nemen in het fusievoorstel, maar wel aanbevolen in het kader van de informatieplicht (vb. Kapitaalverhoging, doelswijziging, enz.) Voor geruisloze fusie : enkel punt Zie voorbeeld van fusievoorstel : Voorbeeld fusievoorstel Real Dolmen.pdf 61

62 PROCEDURE Stap 6 Neerlegging van het fusievoorstel bij de Rechtbank van Koophandel Aanvang termijn van zes weken : Vanaf de datum van de neerlegging? Vanaf de datum van de publicatie? 62

63 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : Art. 693 W.Venn. : Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig Artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website. Een letterlijke interpretatie van deze nieuwe alinea leidt ertoe dat niet alleen de neerlegging van het fusie/splitsingsvoorstel maar ook de publicatie van het fusie/splitsingsvoorstel in het Belgisch Staatsblad minimum 6 weken voor de Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die besluit over de fusie/splitsing dient te gebeuren. 63

64 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : De bestaande tekst zorgt echter voor verwarring : een strike interpretatie van de wettekst leidt immers tot een termijn van zes weken VANAF DE PUBLICATIE en NIET VANAF DE NEERLEGGING. Dit is ook fiscaal van belang : Indien bij de fusie/splitsing namelijk niet alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen strikt worden gevolgd, zou de fiscale administratie eventueel de fiscale neutraliteit kunnen betwisten. 64

65 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : De minister van Justitie (zie hierna) heeft, in het raam van een antwoord op een parlementaire vraag, bevestigd dat geenszins beoogd werd om de startdatum voor de berekening van de wachttermijn van zes weken te wijzigen. Volgens de Minister moet men de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zodanig Interpreteren dat, zoals voordien, de loutere neerlegging van het fusie of splitsingsvoorstel op de griffie de startdatum blijft voor de wachttermijn van zes weken. Integraal verslag, Kamer , nr. CRIV 53 COM 519 van 19 juni 2012,

66 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : Antwoord Minister Turtelboom De interpretatie van de notarissen volgt uit een foute lezing van de gewijzigde artikelen. Er werd geenszins beoogd dat de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ook zes weken voor de algemene vergadering moet gebeuren. De termijn van zes weken heeft betrekking op de neerlegging ter griffie. De termijn van zes weken houdt reeds rekening met de termijn die nodig is om tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad over te gaan. De richtlijn legt immers een minimale termijn op van een maand voor de openbaarmaking. De openbaarmaking houdt zowel de neerlegging ter griffie als de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in. Ook in de praktijk hoeft de interpretatie van de notarissen niet tot een verstrenging van de termijn van zes weken vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, te leiden. Integraal verslag, Kamer , nr. CRIV 53 COM 519 van 19 juni 2012,

67 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : Bepaalde juristen* zijn echter van oordeel dat een wettekst die duidelijk is, niet hoeft geïnterpreteerd te worden. De wettekst stelt duidelijk dat de termijn zes weken bedraagt vanaf de publicatie EN de neerlegging => Enige voorzigtigheid is dus aangewezen * Zie o.a. Jérôme VERMEYLEN en Adriaan DAUWE, Advocaten bij de balie te Brussel, in Rechtskundig Weekblad nr februari

68 PROCEDURE Stap 7 Bijzondere verslagen van het bestuursorgaan Van toepassing bij : Fusie door overneming (art. 694 W.Venn.), tenzij afstand Fusie door oprichting (art. 707 W.Venn.), tenzij afstand Niet van toepassing bij geruisloze fusie Splitsing door overneming (art. 730 W.Venn.), tenzij afstand (art. 734) Splitsing door oprichting (art. 745 W.Venn.), tenzij afstand (art. 749) Wordt opgemaakt door elke vennootschap apart (dus niet één gezamelijke tekst door beide vennootschappen) Verslagen moeten niet neergelegd worden ter griffie Belangrijk : ontbreken van verslag bestuursorgaan, kan nietigheid fusieverrichting tot gevolg hebben (art. 689 W.Venn.) + let op art. 211 WIB92 : fiscale neutraliteit enkel indien vennootschapswetgeving gevolgd wordt 68

69 PROCEDURE Verplichte vermeldingen : 1. Stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen 2. Toelichting vanuit juridisch en economisch oogpunt : 1. De wenselijkheid van de fusie (ter info : let op zakelijke overwegingen art. 183bis WIB92) 2. De voorwaarden en de wijze waarop de fusie zal gebeuren 3. De gevolgen van de fusie 3. De waarderingsmethoden (meervoud!) volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld 4. Het relatieve gewicht dat aan deze methoden is gehecht 5. De waardering waartoe elke methode komt 6. Eventuele moeilijkheden die zichhebben voorgedaan Opm : is intern document en wordt dus niet neergelegd: dit is ook de reden waarom de bedrijfsrevisor er niets moet over vermelden in het controleverslag 69

70 PROCEDURE Stap 8 Controleverslag over het fusievoorstel van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant Doel : controle of de ruilverhouding al dan niet redelijk is Er kan afstand gedaan worden van dit verslag op basis van art W.Venn. Sedert 15 januari 2010 (Wet 30 december 2009), op voorwaarde dat alle aandeelhouders akkoord zijn 70

71 PROCEDURE Stap 9 Verslag door commissaris of bedrijfsrevisor i.v.m. de inbreng in natura : Art. 313 W.Venn. voor BVBA Art. 602 W.Venn. voor NV Korte tijd onduidelijkheid over al dan niet afstand : zie art. 695 W.Venn. : art. 602 is niet van toepassing Richtlijn 2009/109/EG van 16 september 2009 stelt dat er geen controleverslag over de inbreng in natura moet gemaakt worden, indien er een controleverslag is over het fusievoorstel. Of omgekeerd : indien geen controleverslag over het fusievoorstel (stap 8), dan moet er een verslag van inbreng in natura zijn 71

72 PROCEDURE Stap 10 Informatie aan de aandeelhouders : In voorkomend geval, belangrijke wijzigingen tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de algemene vergadering Afschrift van het fusievoorstel In voorkomend geval : afschrift bijzonder verslag bestuursorgaan In voorkomend geval : afschrift controleverslag over het fusievoorstel Jaarrekening van de laatste drie boekjaren Jaarverslagen van de laatste drie boekjaren In voorkomend geval : tussentijdse staat van maximaal drie maanden voor de datum van het fusievoorstel, indien het boekjaar minstens zes maanden oud is, tenzij afstand door unanieme beslissing van de BAV 72

73 PROCEDURE Stap 11 De buitengewone algemene vergadering Beslissing met ¾ meerderheid De beslissing moet genomen worden bij authentieke akte 73

74 PROCEDURE Stap 12 Afsluiting van de jaarrekening tot op de retroactiviteitsdatum Goedkeuring van deze jaarrekening door de overnemende vennootschap Neerlegging van deze jaarrekening Kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap 74

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

OVERDRACHT HANDELSZAAK

OVERDRACHT HANDELSZAAK OVERDRACHT HANDELSZAAK 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor 1 VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor INLEIDING 2 Met ingang van 1 juli 2006 : Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel LEXFIN REKENINGEN GIDS 20 Fernand Maillard Els Watzeel INHOUD TEN GELEIDE NOMENCLATUUR VAN DE REKENINGEN KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 KLASSE 5 KLASSE 6 KLASSE 7 ALFABETISCHE TREFWOORDENLIJST

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen VERTROUWELIJK Fiscale Kliniek Herstructurering van een familiale

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari Bulletin 67 cbn Commissie voor Boekhoudkundige Normen januari 2014 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie