Fusie, splitsing & partiële splitsing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fusie, splitsing & partiële splitsing"

Transcriptie

1 Fusie, splitsing & partiële splitsing Een praktische benadering de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting 1

2 ONZE COÖRDINATEN PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan Schoten Tel: 03/ Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management School 2008 (Real Estate Accounting) Professor Karel De Grote Hogeschool Antwerp (Audit/Valuation) Docent postgraduaat Antwerp Accountancy Guest professor University Maastricht (Valuation) Guest professor University of Economics Nicosia (Cyprus) Author of the book Business Valuation ( Intersentia) Patrick Huybrechts Accountant Docent postgraduaat Antwerp Accountancy 2

3 INHOUD I. Geschiedenis Wettelijke basis Begrippen II. Vennootschapsrechtelijke basisprincipes III. Boekhoudkundige basisprincipes IV. Fiscale basisprincipes : Vennootschapsbelasting V. Fiscale basisprincipes : Registratierechten VI. Fiscale basisprincipes : BTW VII. Fiscale aandachtspunten bespreking rulings VIII.Voorbeeld van een fusie door overname IX. Voorbeeld van een partiële splitsing X. Bijlagen 3

4 BIJLAGEN Bijlage 1 : Vennootschapswetgeving Bijlage 2 : Samenvatting procedures Bijlage 3 : KB/W.Venn. Bijlage 4 : WIB92 Bijlage 5 : CBN advies 2009/06 Bijlage 6 : CBN advies 2009/08 Bijlage 7 : CBN advies 2009/11 Bijlage 8 : CBN advies 2012/11 Bijlage 9 : W.BTW Bijlage 10 : BTW circulaire ET Bijlage 11 : W.Reg. Bijlage 12 : Parlementaire Vraag inbrengrecht 4

5 WAAROM? Waarom een fusie? Bedrijfseconomisch : Synergie en schaalvoordelen Groei Rationalisering van de groepsstructuur Het vrijwaren van rechten tegenover derden (vereffening) Fiscaal : Belastingneutraliteit in vergelijking met asset deal Herinvesteringsverplichting art. 47 WIB92? 5

6 WAAROM? Waarom een splitsing? Bedrijfseconomisch : Risicospreiding Overname van de onderneming Familiale opvolging Fiscaal : Afzondering besmette activa in het kader van aftrek risicokapitaal 6

7 DEEL 1 GESCHIEDENIS WETTELIJKE BASIS BEGRIPPEN 7

8 GESCHIEDENIS 3de Richtlijn van de Europese Raad van 9 oktober 1978 i.v.m. fusies 6de Richtlijn van de Europese Raad van 31 december 1982 i.v.m. splitsingen Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten. Wet 29 juni 1993, van toepassing vanaf 1 oktober 1993 : implementatie 3de en 6de Richtlijn in Belgische Vennootschapswetgeving 10de Richtlijn van de Europese Raad van 26 oktober 2005 i.v.m. grensoverschrijdende fusies Richtlijn 2007/63/EG van 13 november 2007 tot wijziging van de 3 de en de 6 de Richtlijn : versoepeling verslaggeving Wet van 11 december 2008 : omzetting en verdere implementatie Europese Fusierichtlijn (23 juli 1990) in Belgisch intern recht creatie nieuw artikel 183bis WIB92 Wet 30 december 2009 houdende diverse bepalingen : omzetting Richtlijn 2007/63/EG Wet 8 januari 2012 : omzetting Richtlijn 2009/109/EG van 16 september 2009 inzake verslaggeving 8

9 WETTELIJKE BASIS Vennootschapswetgeving Art. 670 t/m 758 W.Venn Boekhoudwetgeving Art. 78 t/m 80bis KB W.Venn. Vennootschapsbelasting Art. 208 t/m 214 WIB92 Art. 183bis WIB92 BTW Art. 11 en 18 W.BTW Registratierechten Art. 115 t/m 130 W.Reg. 9

10 FUNDAMENTEEL Het fiscale regime wordt mee bepaald door de vennootschapswetgeving en dus ook door de boekhoudwetgeving (KB/W.Venn. 30/01/2001) Belastingvrije fusie versus belaste fusie : er is geen keuze: steeds belastingvrij tenzij de voorwaarden niet voldaan zijn 10

11 BEGRIPPEN Fusie Fusie door overneming : art. 671 W.Venn. Fusie door oprichting : art. 672 W.Venn. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting : art. 676 W.Venn. Splitsing Splitsing door overneming : art. 673 W.Venn. Splitsing door oprichting : art. 674 W.Venn. Gemengde splitsing : art. 675 W.Venn. Partiële splitsing : art. 677 W.Venn. Inbreng van een bedrijfstak 11

12 FUSIE DOOR OVERNEMING Art. 671 W.Venn. Kenmerken : Minstens twee vennootschappen Één van de betrokken vennootschappen blijft verder bestaan en verwerft het integrale patrimonium van de andere vennootschap Het gehele vermogen van één of meer vennootschappen Gaat over op een andere bestaande vennootschap Tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 12

13 13

14 FUSIE DOOR OPRICHTING Art. 671 W.Venn. Kenmerken : Minstens twee vennootschappen Één van de betrokken vennootschappen blijft verder bestaan en verwerft het integrale patrimonium van de andere vennootschap Het gehele vermogen van één of meer vennootschappen Gaat over op een andere bestaande vennootschap Tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 14

15 15

16 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Art. 676 W.Venn. Kenmerken : Zogenaamde geruisloze of stillefusie Het gehele vermogen van één of meer vennootschappen Gaat over op een andere bestaande vennootschap Die reeds 100% van de aandelen in bezit heeft Geen uitreiking van aandelen De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 16

17 17

18 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Karakteristieken : Geen creatie van aandelen Let op : vereniging van alle aandelen in één hand : VOF, CommV of CV : van rechtswege ontbonden NV, CommVA of BVBA (art. 646 W.Venn.): Niet van rechtswege ontbonden beslissing nodig van de enige vennoot voor eventuele ontbinding Regularisatietermijn van één jaar : nadien hoofdelijke aansprakelijkheid van de enige aandeelhouder => oplossing geruisloze fusie Let op : resultaat op fiscaal vlak geruisloze fusie vereffening 18

19 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Let op : resultaat op fiscaal vlak geruisloze fusie vereffening: voorbeeld: 19

20 MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Ingeval van vereffening van B : gevolgen : 1. De waarde van het onroerend goed is 200 => B zal een meerwaarde vaststellen of realiseren van 100 => 34 vennootschapsbelasting 2. Verkoop van het onroerend goed van B (naar A) => A betaalt 10% registratierechten over de normale verkoopwaarde van Vervroegde terugbetaling lening : wederbeleggingsvergoeding? 4. Liquidatiebonus 10% (of 25%) : neen : Moeder Dochter 5. B doet een uitkering naar A van : Kapitaal : 20 Reserves : 40 Resultaat : 66 (100 34) Totaal : 126 Deelneming van A in B : 100 => A realiseert een meerwaarde van 26 = DBI 20

21 SPLITSING DOOR OVERNEMING Art. 673 W.Venn. Kenmerken : Het initiatief tot splitsing gaat uit van één vennootschap het gehele vermogen gaat over in handen van (minstens 2) bestaande verkrijgende vennootschappen Het gehele vermogen van een vennootschap Gaat over op een andere bestaande vennootschappen Tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschappen Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 21

22 22

23 SPLITSING DOOR OVERNEMING Karakteristieken : Principe : elke aandeelhouder van de gesplitste vennootschap ontvangt aandelen in elke vennootschap die een deel van het vermogen ontvangt => dit is de evenredige splitsing Vaak bestaat een doel van de splitsing erin om niet enkel het vermogen te scheiden, maar ook de aandeelhouders De evenredige splitsing laat deze scheiding niet toe, tenzij de aandeelhouders nadien onderling de aandelen ruilen De wetgever laat toe dat de aandelen op onevenredige wijze worden toebedeeld, zelfs in die mate dat alle aandelen van de ene verkrijgende vennootschap worden toebedeeld aan een welbepaalde aandeelhouder en alle aandelen van de andere verkrijgende vennootschap aan de andere aandeelhouder (zie verder) Let op : de voorgestelde verdeling en de criteria voor de verdeling moeten uitdrukkelijk opgenomen worden in het splitsingsvoorstel 23

24 SPLITSING DOOR OPRICHTING Art. 674 W.Venn. Kenmerken : Het initiatief tot splitsing gaat uit van één vennootschap het gehele vermogen gaat over in handen van (minstens 2) nieuw opgerichte vennootschappen Het gehele vermogen van een vennootschap Gaat over op een andere nieuwe vennootschappen Tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschappen Aan de vennoten van de ontbonden vennootschap De overgenomen vennootschap houdt op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening Schematisch : 24

25 25

26 Gemengde splitsing Art. 675 W.Venn. Kenmerken : Combinatie van splitsing door overneming en splitsing door oprichting 26

27 PARTIËLE SPLITSING Art. 677 W.Venn. Kenmerken : Een deel van het vermogen van een vennootschap Gaat over op één of meer bestaande of nieuwe vennootschappen Tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschappen Aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap De partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan Schematisch : 27

28 28

29 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Disproportionele verdeling (art en W.Venn.): Wanneer het splitsingsvoorstel bepaalt dat de verdeling, over de vennoten van de te splitsen vennootschap, van de aandelen van de nieuwe vennootschappen niet naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de te splitsen vennootschap zal geschieden, wordt het besluit van de te splitsen vennootschap over de deelneming aan de splitsing door de algemene vergadering eenparig genomen. 29

30 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Disproportionele verdeling (art en W.Venn.): Bij traditionele splitsing : Onevenredige verdeling van aandelen mogelijk Mits unanimiteit van de stemmen Logisch: bedoeling splitsing is vaak aandeelhouders + vermogen vennootschap te scheiden Bij partiële splitsing : geen disproportionele verdeling van aandelen mogelijk, tenzij afsplitsing naar meerdere vennootschappen (art. 736) Let wel op de vereiste inzake bedrijfstak (registratierechten) Reden: de partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan, dus aandelenverhouding in deze vennootschap dient behouden te blijven Oplossing: aandelenruil na splitsing 30

31 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Disproportionele verdeling niet mogelijk bij partiële splitsing, tenzij : Vermits de partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan, is het logisch dat de aandeelhouders van deze vennootschap ook aandeelhouder blijven in dezelfde verhouding als voor de verrichting Daarnaast ontvangen zij dan nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zijnde de vennootschap die het afgesplitste vermogen ontvangt De aandeelhouders ontvangen de nieuwe aandelen in de zelfde verhouding als de bestaand verhouding. Om tot een onevenredige verdeling te komen, zullen de aandeelhouders onderling tot een aandelenruil moeten overgaan. Een rechtstreekse onevenredige verdeling is enkel mogelijk in twee gevallen : 31

32 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Uitzondering 1 : Indien er twee of meerdere nieuwe vennootschappen worden opgericht Art W.Venn. bepaalt immers : Wanneer het splitsingsvoorstel bepaalt dat de verdeling, over de vennoten van de te splitsen vennootschap, van de aandelen van de nieuwe vennootschappen (meervoud) Reden: ook al blijft aandelenbezit in de gesplitste vennootschap gelijk, disproportionele verdeling in nieuwe vennootschap mogelijk Voorwaarde: ieder afgesplitst vermogensonderdeel dient bedrijfstak op zich te zijn. Een bedrijfstak kan immers niet worden uitgesplitst over twee of meer vennootschappen 32

33 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Uitzondering 2 : De partieel te splitsen vennootschap tegelijkertijd de hoedanigheid laten aannemen van overnemende vennootschap Dan kan zelfde redenering gevolgd worden als in uitzondering 1 Onenigheid in de rechtsleer : bijgevolg af te raden 33

34 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Conclusie disproportionele verdeling bij partiële splitsing : Om een niet evenredige verdeling te hebben, moeten er minstens twee verkrijgende vennootschappen zijn Dit is ook mogelijk bij een partiële splitsing Indien er slechts één verkrijgende vennootschap is, dan verzet het beginsel van gelijke behandeling van de aandeelhouders zich tegen een niet evenredige toekenning van de aandelen Bovendien dient in het kader van een partiële splitsing de niet evenredige verdeling beslist te worden met éénparigheid van stemmen van de af te splitsen vennootschap (art en W.Venn). Advies ICCI 06/01/

35 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Afsplitsing met boekwaarde gelijk aan nul Stel volgende situatie : We doen een afsplitsing van een bepaalde vermogen : Activa : Passiva : De waarde van het afgesplitste vermogen is bijgevolg nul euro. De waarde van de inbreng in natura is dus ook nul euro. Dit is NIET MOGELIJK! 35

36 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Afsplitsing met negatief eigen vermogen tot gevolg : Voorbeeld : Eigen vermogen bedraagt Er worden activa afgesplitst voor en passiva voor Gevolg : door de splitsing daalt het eigen vermogen van de bestaande vennootschap van naar 500 Dit is niet mogelijk : er dient voorafgaandelijk te worden overgegaan tot kapitaalverhoging 36

37 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Afsplitsing met bestaand negatief eigen vermogen : Voorbeeld : Eigen vermogen bedraagt Geplaatst kapitaal : Overgedragen verlies : Op voorwaarde dat de werkelijke waarde van de vennootschap na partiële splitsing positief is (ongeacht het eventueel negatief boekhoudkundig eigen vermogen), is er geen juridisch beletsel om deze partiële splitsing door te voeren. 37

38 VOOR- EN NADELEN TRADITIONELE - VERSUS PARTIËLE SPLITSING TRADITIONELE SPLITSING Overdragende vennootschap verdwijnt Disproportionele verdeling mogelijk mits unanimiteit Ingeval van belaste splitsing wordt fiscaal afgerekend over de volledige splitsing Ondernemingsnummer verdwijnt Nieuwe vergunningen aanvragen PARTIËLE SPLITSING Overdragende vennootschap blijft bestaan Disproportionele verdeling enkel mogelijk indien meerdere verkrijgende vennootschappen Ingeval van belaste splitsing wordt fiscaal enkel afgerekend over het afgesplitste vermogen Ondernemingsnummer blijft bestaan Enkel nieuwe vergunningen voor overgedragen activiteit 38

39 DEEL 2 VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE BASISPRINCIPES 39

40 VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE BASISPRINCIPES Procedure is verschillend naargelang type fusie/splitsing : Cijfers (rekening houden met de retroactiviteit) Waardering (met uitzondering van geruisloze fusie want geen aandelencreatie) Fusievoorstel / Splitsingsvoorstel Neerlegging fusievoorstel / splitsingsvoorstel Bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur? Controleverslag accountant / bedrijfsrevisor? Verslaginbrengin natura? Bijzondere algemene vergadering voor notaris Neerlegging van de verslagen Gemeenschappelijk kenmerk : altijd een fusievoorstel of splitsingsvoorstel 40

41 VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE BASISPRINCIPES Merk op : art. 676 W.Venn. : de met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen : Indien de moeder reeds alle aandelen van de dochter bezit : er is geen inbreng in natura : dus geen normen IBR van toepassing 41

42 PROCEDURE Procedure fusie : zie hierna Procedure splitsing : zie hierna Opmerking : startdatum van de tijdsberekening begint vanaf de datum van de notariële akte : vervolgens dient u terug te rekenen Belangrijk: indien meerdere vennootschappen gefusioneerd worden is de fusie pas een feit voor elke vennootschap als de LAATSTE deelnemende vennootschap tot fusie is overgegaan 42

43 PROCEDURE Stap 1 opmaak staat van activa en passiva Doel : Vaststellen van het boekhoudkundig vermogen dat wordt overgenomen Vormt een onderdeel van de cijfers waarop de waardering zal gesteund zijn Tijdsbeperkingen : retroactiviteit tussentijdse cijfers boekjaar 43

44 PROCEDURE Tijdsbeperkingen : (fiscale) retroactiviteit : De terugwerkende kracht van een vennootschapsakte is in de regel niet tegenstelbaar aan de Administratie. Van dit beginsel mag inzonderheid t.a.v. voormeld boekhoudkundig retroactiviteitsbeding, slechts worden afgeweken wanneer de bedoelde retroactiviteitsclausule: met de werkelijkheid overeenstemt en betrekking heeft op een korte periode : in dit verband wordt opgemerkt dat een boekhoudkundige retroactiviteitsclausule van meer dan zeven maanden, in normale omstandigheden niet als een korte periode kan worden aangemerkt; en een juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg staat. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een langere termijn toegestaan worden: Op vraag van DVB werd fusie aangepast en diende nieuw fusievoorstel ingediend te worden (DVB ) Wijziging aan de vergoeding van de fusie, waarbij een nieuw fusievoorstel diende ingediend te worden (DVB ) 44

45 PROCEDURE Tijdsbeperkingen : Tussentijdse cijfers : Indien jaarrekening meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten, opmaak van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat fusievoorstel zijn vastgesteld (art. 697 W.Venn.) MAAR : nieuw sedert Wet 8 januari 2012 : mits unanimiteit van alle aandeelhouders kan hiervan afgeweken worden 45

46 PROCEDURE Tijdsbeperkingen : Fusie of splitsing over het boekjaar heen : Voorbeeld : retroactiviteitsdatum 30/09/2012 Neerlegging fusievoorstel 30/11/2012 einde boekjaar 31/12/2012 akte notaris n.a.v. de splitsing 01/04/

47 PROCEDURE Stap 2 Waardering van de betrokken vennootschappen Doel : Vastleggen van de ruilverhouding Aandachtspunten Art. 694 : Bijzonder verslag van het bestuursorgaan : vermelding van de methoden (meervoud) waarop de ruilverhouding gebaseerd is Art. 694 : het betrekking gewicht dat aan elk van deze methoden wordt gehecht Praktijk : immo vennootschap : Waardering op basis van rendementsmethode : gewicht 0% Waardering op basis van netto substantiële waarde : gewicht 100% Waardering bij geruisloze fusie is niet nodig, want hier is geen creatie van aandelen 47

48 PROCEDURE Stap 3 Vaststelling van de ruilverhouding Formule : waarde overgenomen vnx waarde overnemende vnx x aantal aandelen overnemende vnx De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap ruilen hun aandelen in tegen het nieuwe aantal te creëren aandelen van de overnemende vennootschap Voorbeeld : 48

49 PROCEDURE 49

50 PROCEDURE 50

51 PROCEDURE Praktijk : Wat als de ruilverhouding niet op een rond getal uitkomt? Voorbeeld 1 : aandelen B worden geruild tegen 40,19 nieuwe aandelen A Voorbeeld 2 : aandelen B worden geruild tegen 40 nieuwe aandelen A, maar er zijn wel drie aandeelhouders Oplossing 1 : werken met opleg in geld : maximaal 10% van de nominale waarde of de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen Oplossing 2 : de overnemende vennootschap kan voor de fusie of splitsing enkele aandelen inkopen die ze daarna vernietigd Oplossing 3 : voorafgaandelijk aan de fusie de aandelen van de overnemende vennootschap te verdelen in kleinere coupures: voorbeeld: 51

52 PROCEDURE 52

53 PROCEDURE 53

54 PROCEDURE Stap 4 Opmaak van een financieel plan Enkel bij : Fusie door oprichting Splitsing door oprichting 54

55 PROCEDURE Stap 5 Opmaak van het fusievoorstel Van toepassing bij alle fusies Wordt opgemaakt door het bestuursorgaan Doel : resultaat van onderhandelingen => informatief => minimale inhoud vastgelegd Geen afdwingbaar document: wijziging door Bijzondere Algemene Vergadering is dus mogelijk bij unanimiteit : LET OP : niet alles is wijzigbaar! Belangenconflict van toepassing? Vorm : authentiek of onderhands Gemeenschappelijke tekst is mogelijk Neerlegging door elke vennootschap uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering Er wordt dus slechts één fusievoorstel neergelegd Voor de griffie : de volledige tekst moet opgenomen worden op Formulier I 55

56 PROCEDURE Van toepassing bij : Fusie door overneming (art. 693 W.Venn.) Fusie door oprichting (art. 706 W.Venn.) Geruisloze fusie (art. 719 W.Venn.) 56

57 PROCEDURE Verplichte vermeldingen : 1. Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de betrokken vennootschappen 2. Ruilverhouding en in voorkomend geval het bedrag van de opleg 3. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt 1. Wie zorgt voor de materiële omruiling van de aandelen 2. Waar en wanneer zal de aandelenruil plaats vinden 3. Aandelen op naam : bestuurorgaan zorgt voor inschrijving in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap EN van de overgenomen vennootschap 57

58 PROCEDURE 4. Datum vanaf de welke de aandelen recht geven te delen in de winst Optie : vanaf de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit, maar let op met dividenden Voorbeeld : Boekjaar van 1 januari t/m 31 december Beslissing tot fusie op 30 november met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 juli Op 1 december wordt beslist tot een tussentijdse dividenuitkering Gevolg : onderscheid maken de winst van 1 januari tot 30 juni (voor de boekhoudkundige retroactiviteit => winst voor de oude aandelen) en de winst na 30 juni (na de boekhoudkundige retroactiviteit => winst voor de oude en de nieuwe aandelen) Optie : andere datum 58

59 PROCEDURE 5. Datum vanaf de welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de overnemende vennootschap te zijn gesteld Periode best zo kortmogelijkom waardeschommelingen te vermijden Sowieso minstens zes weken Praktijk : best laten samenvallen met boekjaar of trimester 6. Bijzondere rechten aan de aandeelhouders Voorbeeld winstbewijzen, converteerbare obligaties 7. Bezolding van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant voor het opstellen van het verslag m.b.t. de fusie. Details zie verder Geen verslag nodig mits unanimiteit aandeelhouders => in het fusievoorstel dient dan ook geen bezoldiging vermeld te worden 59

60 PROCEDURE Problematiek van de retroactiviteit : Art. 693 W.Venn. : fusievoorstel : inhoud : datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Advies 2009/6 CBN : kosten en opbrengsten van de overgenomen vennootschap m.b.t. de periode vanaf de aanvang tot de datum waarop de fusie juridisch plaatsvindt, moeten worden opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap => boekhoudkundige retroactiviteit Deze boekhoudkundige retroactiviteit werkt in principe niet door op fiscaal vlak, maar bij wijze van tolerantie is de Administratie bereid om dit toch toe te staan, indien : De retroactiviteit met de werkelijkheid overeenstemt en betrekking heeft op een korte periode (in principe maximum 7 maanden) De retroactiveit de juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg staat 60

61 PROCEDURE 8. Bijzondere voordelen aan de Raad van Bestuur Voorbeeld : belofte van de overnemer tot hernieuwing van een bestuursmandaat 9. Bodemattest : let op : art Bodemsaneringsdecreet 10. Statutenwijzigingen : dit is niet verplicht op te nemen in het fusievoorstel, maar wel aanbevolen in het kader van de informatieplicht (vb. Kapitaalverhoging, doelswijziging, enz.) Voor geruisloze fusie : enkel punt Zie voorbeeld van fusievoorstel : Voorbeeld fusievoorstel Real Dolmen.pdf 61

62 PROCEDURE Stap 6 Neerlegging van het fusievoorstel bij de Rechtbank van Koophandel Aanvang termijn van zes weken : Vanaf de datum van de neerlegging? Vanaf de datum van de publicatie? 62

63 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : Art. 693 W.Venn. : Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig Artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website. Een letterlijke interpretatie van deze nieuwe alinea leidt ertoe dat niet alleen de neerlegging van het fusie/splitsingsvoorstel maar ook de publicatie van het fusie/splitsingsvoorstel in het Belgisch Staatsblad minimum 6 weken voor de Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die besluit over de fusie/splitsing dient te gebeuren. 63

64 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : De bestaande tekst zorgt echter voor verwarring : een strike interpretatie van de wettekst leidt immers tot een termijn van zes weken VANAF DE PUBLICATIE en NIET VANAF DE NEERLEGGING. Dit is ook fiscaal van belang : Indien bij de fusie/splitsing namelijk niet alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen strikt worden gevolgd, zou de fiscale administratie eventueel de fiscale neutraliteit kunnen betwisten. 64

65 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : De minister van Justitie (zie hierna) heeft, in het raam van een antwoord op een parlementaire vraag, bevestigd dat geenszins beoogd werd om de startdatum voor de berekening van de wachttermijn van zes weken te wijzigen. Volgens de Minister moet men de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zodanig Interpreteren dat, zoals voordien, de loutere neerlegging van het fusie of splitsingsvoorstel op de griffie de startdatum blijft voor de wachttermijn van zes weken. Integraal verslag, Kamer , nr. CRIV 53 COM 519 van 19 juni 2012,

66 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : Antwoord Minister Turtelboom De interpretatie van de notarissen volgt uit een foute lezing van de gewijzigde artikelen. Er werd geenszins beoogd dat de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ook zes weken voor de algemene vergadering moet gebeuren. De termijn van zes weken heeft betrekking op de neerlegging ter griffie. De termijn van zes weken houdt reeds rekening met de termijn die nodig is om tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad over te gaan. De richtlijn legt immers een minimale termijn op van een maand voor de openbaarmaking. De openbaarmaking houdt zowel de neerlegging ter griffie als de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in. Ook in de praktijk hoeft de interpretatie van de notarissen niet tot een verstrenging van de termijn van zes weken vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, te leiden. Integraal verslag, Kamer , nr. CRIV 53 COM 519 van 19 juni 2012,

67 PROCEDURE Problematiek termijn 6 weken : Bepaalde juristen* zijn echter van oordeel dat een wettekst die duidelijk is, niet hoeft geïnterpreteerd te worden. De wettekst stelt duidelijk dat de termijn zes weken bedraagt vanaf de publicatie EN de neerlegging => Enige voorzigtigheid is dus aangewezen * Zie o.a. Jérôme VERMEYLEN en Adriaan DAUWE, Advocaten bij de balie te Brussel, in Rechtskundig Weekblad nr februari

68 PROCEDURE Stap 7 Bijzondere verslagen van het bestuursorgaan Van toepassing bij : Fusie door overneming (art. 694 W.Venn.), tenzij afstand Fusie door oprichting (art. 707 W.Venn.), tenzij afstand Niet van toepassing bij geruisloze fusie Splitsing door overneming (art. 730 W.Venn.), tenzij afstand (art. 734) Splitsing door oprichting (art. 745 W.Venn.), tenzij afstand (art. 749) Wordt opgemaakt door elke vennootschap apart (dus niet één gezamelijke tekst door beide vennootschappen) Verslagen moeten niet neergelegd worden ter griffie Belangrijk : ontbreken van verslag bestuursorgaan, kan nietigheid fusieverrichting tot gevolg hebben (art. 689 W.Venn.) + let op art. 211 WIB92 : fiscale neutraliteit enkel indien vennootschapswetgeving gevolgd wordt 68

69 PROCEDURE Verplichte vermeldingen : 1. Stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen 2. Toelichting vanuit juridisch en economisch oogpunt : 1. De wenselijkheid van de fusie (ter info : let op zakelijke overwegingen art. 183bis WIB92) 2. De voorwaarden en de wijze waarop de fusie zal gebeuren 3. De gevolgen van de fusie 3. De waarderingsmethoden (meervoud!) volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld 4. Het relatieve gewicht dat aan deze methoden is gehecht 5. De waardering waartoe elke methode komt 6. Eventuele moeilijkheden die zichhebben voorgedaan Opm : is intern document en wordt dus niet neergelegd: dit is ook de reden waarom de bedrijfsrevisor er niets moet over vermelden in het controleverslag 69

70 PROCEDURE Stap 8 Controleverslag over het fusievoorstel van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant Doel : controle of de ruilverhouding al dan niet redelijk is Er kan afstand gedaan worden van dit verslag op basis van art W.Venn. Sedert 15 januari 2010 (Wet 30 december 2009), op voorwaarde dat alle aandeelhouders akkoord zijn 70

71 PROCEDURE Stap 9 Verslag door commissaris of bedrijfsrevisor i.v.m. de inbreng in natura : Art. 313 W.Venn. voor BVBA Art. 602 W.Venn. voor NV Korte tijd onduidelijkheid over al dan niet afstand : zie art. 695 W.Venn. : art. 602 is niet van toepassing Richtlijn 2009/109/EG van 16 september 2009 stelt dat er geen controleverslag over de inbreng in natura moet gemaakt worden, indien er een controleverslag is over het fusievoorstel. Of omgekeerd : indien geen controleverslag over het fusievoorstel (stap 8), dan moet er een verslag van inbreng in natura zijn 71

72 PROCEDURE Stap 10 Informatie aan de aandeelhouders : In voorkomend geval, belangrijke wijzigingen tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de algemene vergadering Afschrift van het fusievoorstel In voorkomend geval : afschrift bijzonder verslag bestuursorgaan In voorkomend geval : afschrift controleverslag over het fusievoorstel Jaarrekening van de laatste drie boekjaren Jaarverslagen van de laatste drie boekjaren In voorkomend geval : tussentijdse staat van maximaal drie maanden voor de datum van het fusievoorstel, indien het boekjaar minstens zes maanden oud is, tenzij afstand door unanieme beslissing van de BAV 72

73 PROCEDURE Stap 11 De buitengewone algemene vergadering Beslissing met ¾ meerderheid De beslissing moet genomen worden bij authentieke akte 73

74 PROCEDURE Stap 12 Afsluiting van de jaarrekening tot op de retroactiviteitsdatum Goedkeuring van deze jaarrekening door de overnemende vennootschap Neerlegging van deze jaarrekening Kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap 74

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

Recente wijzigingen inzake reorganisaties 6 maart 2013

Recente wijzigingen inzake reorganisaties 6 maart 2013 Recente wijzigingen inzake reorganisaties 6 maart 2013 ALGEMENE INHOUD: Vennootschapsrechtelijk: 1. Fusie & splitsing: algemeen 2. Fusie of splitsingsprocedure 3. Nieuwe regels voor fusies en splitsingen

Nadere informatie

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen Wat is een partiële splitsing van een vennootschap? Bij een partiële splitsing wordt het vermogen van de vennootschap

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB De Wet van 8 januari 2012, die op diezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wijzigt de documentatie- en verslaggevingsverplichtingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Fiscale verwerking bij fusies

Fiscale verwerking bij fusies Fiscale verwerking bij fusies Pierre-François Coppens Belastingconsulent De volgende bijdrage is een methodologische tool waar economische beroepsbeoefenaars gebruik van kunnen maken om hun opdracht inzake

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Splitsingen en partiële splitsingen

Splitsingen en partiële splitsingen Splitsingen en partiële splitsingen Boekhoudkundige en fiscale aspecten na de fiscale Fusiewet van 11 december 2008 Nancy DE BEULE Corporate Tax Director Christophe RAPOYE Senior Corporate Tax Manager

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. In memoriam 7. De boekhoudkundige verwerking van fusies 9 Advies 2009/6, 1 april 2009

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. In memoriam 7. De boekhoudkundige verwerking van fusies 9 Advies 2009/6, 1 april 2009 INHOUDSOPGAVE 53 Voorwoord 5 In memoriam 7 De boekhoudkundige verwerking van fusies 9 Advies 2009/6, 1 april 2009 Inleiding 9 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 11 1. Overnemende en overgenomen vennootschap houden

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend Advies van 14 januari 2009 Aan de Commissie werd gevraagd naar de berekening, de periodiciteit en de boeking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS Op 13 juni 2013 werd overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het wetboek

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Splitsingsvoorstel inzake partiële splitsing van de BVBA D HUYVETTER EN ZOON door oprichting van één nieuwe BVBA IMMO D HUYVETTER

Splitsingsvoorstel inzake partiële splitsing van de BVBA D HUYVETTER EN ZOON door oprichting van één nieuwe BVBA IMMO D HUYVETTER D HUYVETTER EN ZOON BVBA Beukenlaan 40/C 9600 RONSE BE 0415.835.733 Splitsingsvoorstel inzake partiële splitsing van de BVBA D HUYVETTER EN ZOON door oprichting van één nieuwe BVBA IMMO D HUYVETTER Op

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Oprichting met inbreng in geld x in natura

Oprichting met inbreng in geld x in natura Ni drinke X da4.3.1.5. Directe oprichting ZIE HB BOEKINGEN Oprichting met uitsluitend inbreng in geld à zie balans blz 160 Oprichting met inbreng in geld x in natura à zie balans blz 163 Oprichting van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

N.V. HIPPODROME PROJECTS met maatschappelijke zetel te. BE 3520 Zonhoven Viartenstraat 14 VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING

N.V. HIPPODROME PROJECTS met maatschappelijke zetel te. BE 3520 Zonhoven Viartenstraat 14 VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING N.V. HIPPODROME PROJECTS met maatschappelijke zetel te BE 3520 Zonhoven Viartenstraat 14. VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING 1 HEDEN, 11 mei 2015, ZIJN SAMENGEKOMEN De raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van 32 458 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

VERDERZETTING DOELGROEPVERMINDERINGEN BIJ OVERGANG ONDERNEMING - MODEL VERKLARING

VERDERZETTING DOELGROEPVERMINDERINGEN BIJ OVERGANG ONDERNEMING - MODEL VERKLARING VERDERZETTING DOELGROEPVERMINDERINGEN BIJ OVERGANG ONDERNEMING - MODEL VERKLARING Voorafgaande toelichting Wanneer de juridische entiteit waaraan een werknemer verbonden is, ophoudt te bestaan of niet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2009 worden de aandeelhouders

Nadere informatie