Audit & Assurance. 02 Introductie minimale veiligheidsnormen KBO 04 Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? 05 Recente adviezen CBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit & Assurance. 02 Introductie minimale veiligheidsnormen KBO 04 Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? 05 Recente adviezen CBN"

Transcriptie

1 Newsletter Editie maart 2013 Nieuwe Belgische vertegenwoordiger Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte gesteld van onze toetreding tot het Grant Thornton netwerk, toetreding die ook duidelijk blijkt uit de vormgeving van deze publicatie. Tot de overstap van PKF naar Grant Thornton werd beslist omdat onze vennoten unaniem van oordeel zijn dat Grant Thornton betere garanties biedt voor de uitbouw van onze diensten en het behoud van het hoge kwaliteitsniveau, nodig om u te kunnen bijstaan in een snel wisselende en uitdagende economische omgeving. Grant Thornton is vertegenwoordigd in 118 landen door meer dan medewerkers, en biedt een zeer brede ondersteuning in diverse expertisedomeinen. Als u nog verdere informatie wenst, nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op onze nieuwe website en op die van Grant Thornton International Audit & Assurance 02 Introductie minimale veiligheidsnormen KBO 04 Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? 05 Recente adviezen CBN Belasting & BTW 05 Update begrotingsmaatregelen 06 Roerende inkomsten in Nieuwe factuurvoorschriften 07 Btw op voorschotten en de heisa die ontstond 08 Btw en het voordeel van alle aard voor de firmawagen 10 Vennootschappen - Taxatie van aandelentransacties 11 Verhoogde vrijstelling sociale zekerheid voor buitenlandse kaderleden Juridische diensten 12 Belastingvrije loonbonus onderworpen aan solidariteitsbijdrage 13 Aandelen aan toonder anno Wijninckxbijdrage 14 Verbod op terbeschikkingstelling van werknemers aangescherpt Agenda 16 Seminaries/Opleidingen i.s.m. Grant Thornton

2 Audit & Assurance Introductie minimale veiligheidsnormen KBO Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid heeft minimale veiligheidsnormen uitgewerkt die verplicht dienen te worden nageleefd door instellingen en organisaties die sociale persoonsgegevens raadplegen of meedelen via de Kruispuntbank, het netwerk van de sociale zekerheid. Om toegang te bekomen en te behouden tot dit netwerk van de Kruispuntbank, dienen de betrokken instellingen en organisaties ter evaluatie van het respecteren van deze minimale veiligheidsnormen, jaarlijks een vragenlijst te vervolledigen. Deze vragenlijst moet aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid garanderen dat de minimale veiligheidsnormen geïmplementeerd zijn, rekening houdend met de specificiteit en de beschikbare resources van elke instelling of organisatie. Deze minimale veiligheidsnormen zoals uitgewerkt door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid zijn gebaseerd op de structuren en de nummering van de ISO norm (internationaal vastgelegde norm voor informatiebeveiliging). Voor het implementeren van de nodige informatiebeveiliging kunnen de betrokken instellingen en organisaties zich baseren op de good practices van de ISO norm. Het implementatieproces kan samengevat worden in drie stappen: Bepalen van de behoeften; Beoordelen van de behoeften; Uitwerken van maatregelen. De eerste stap in het proces is het vaststellen van de behoefte aan informatiebeveiliging van de eigen instelling of organisatie. Hierbij dienen onderstaande aspecten in rekening te worden gebracht: Risicobeoordeling binnen de instelling of organisatie; Wet- en regelgeving en contractuele eisen (bestaande afspraken); Eigen stelsel van uitgangspunten, doelstellingen en eisen opgesteld/opgelegd /bepaald vanuit de bedrijfsvoering. De tweede stap is het beoordelen van de vastgestelde behoeften en eisen op wenselijkheid en haalbaarheid. 2 Editie maart 2013

3 Tijdens de derde stap wordt beoordeeld of de bestaande maatregelen inzake informatiebeveiliging voldoende zijn (efficiënt / effectief) om de vastgestelde behoeften/risico s in te dekken. Hierbij kan de instelling of organisatie zich onder meer laten leiden door het stellen van onderstaande vragen: Ondersteunt ICT de doelstellingen van de instelling of organisatie, ofwel: worden de processen adequaat ondersteund, krijgt de instelling of organisatie de juiste informatie om te kunnen sturen en is deze informatie betrouwbaar? Is uw ICT voldoende veilig: is er voldoende bescherming van buitenaf, zijn interne functiescheidingen gewaarborgd en zijn er voldoende continuïteitsmaatregelen? Voldoet de instelling of organisatie aan de voortdurend veranderende wet- en regelgeving? Sanctie Indien het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vaststelt dat een instelling of organisatie niet kan aantonen dat de naleving van deze normen gegarandeerd is, kan het comité de Kruispuntbank verzoeken om de toegang tot het sociale netwerk voor de betrokken instelling of organisatie te weigeren. Indien tekortkomingen in het informatiebeveiligingssysteem worden vastgesteld, dan is het de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de betrokken instelling of organisatie om zich tegenover het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid te verantwoorden alvorens de beslissing tot toegangsweigering zal worden genomen. Verplichting Zoals hierboven aangegeven, zal iedere instelling en organisatie die sociale persoonsgegevens wenst te raadplegen of mee te delen via de Kruispuntbank, vanaf 2012 jaarlijks de vragenlijst voor de evaluatie van de minimale veiligheidsnormen moeten indienen. Bijkomend wordt elke instelling of organisatie aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank verplicht tenminste één keer om de vier jaar een externe audit te laten uitvoeren inzake de logische en fysieke beveiliging van haar informatiesystemen. Waarmee kan Grant Thornton u bijstaan? Grant Thornton kan voor u een beoordeling maken van de behoefte aan informatiebeveiliging specifiek voor uw organisatie op basis van de voorgeschreven veiligheidsnormen en de bestaande maatregelen aftoetsen aan de vastgestelde behoefte. Onze auditors beschikken over een grondige kennis van de vastgestelde veiligheidsnormen en hebben een ruime ervaring met het inschatten van de impact ervan op uw instelling of organisatie. Op basis van deze beoordeling kunnen wij u advies verstrekken ter verbetering en optimalisatie van de bestaande informatiebeveiliging binnen uw instelling of organisatie. Op basis van bovenvermelde beoordeling, kan Grant Thornton u bijstaan bij het invullen van de jaarlijkse vragenlijst ter evaluatie van de minimale veiligheidsnormen. Grant Thornton kan bijkomend als klankbord fungeren voor het management. Wij kunnen u bijstaan en adviseren bij het inschatten van de risico s indien wordt afgeweken van de voorgeschreven norm en bij het uitwerken van een voorstel ter verantwoording hiervan naar het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid toe. Zie ook onze website: audit & assurance IT governance & audit Bronnen: De minimale veiligheidsnormen zijn consulteerbaar op de website Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ): content/websites/belgium/security/security_03.html Editie maart

4 Audit & Assurance Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? De meeste overnames worden nog steeds bancair gefinancierd. De eigen middelen van de koper worden meestal aangevuld met bankleningen, zodat met dezelfde eigen inbreng een groter bedrag geïnvesteerd kan worden. Sinds geruime tijd vragen de banken doorgaans een eigen inspanning van 25 tot 30%, terwijl de looptijd voor overnamekredieten teruggebracht werd tot maximaal 5 à 7 jaar. Creativiteit en ervaring zullen een belangrijke rol spelen om tot een juiste financiering te komen. Creativiteit en ervaring zullen een belangrijke rol spelen om tot een juiste financiering te komen. Bij het waarderen van een over te laten bedrijf moet rekening gehouden worden met deze economische realiteit. Als verkoper kan u er best zeker van zijn dat de overnemer voldoende solvabel is om een voldoende grote eigen inspanning te leveren. Bovendien loont het de moeite om ook even de omgekeerde berekening te maken en na te gaan of het bancair te financieren saldo van de overnameprijs bancair kan worden terugbetaald binnen de door de banken gestelde looptijden. Om deze oefening tot een goed einde te brengen, dient u inzicht te verwerven in de toekomstige vrije kasstromen die het bedrijf de volgende jaren zal genereren. De vertrouwde discounted cash flow waardebepalingsmethode, die gebaseerd is op het verdisconteren van toekomstige vrije kasstromen, blijft dan ook de aangewezen methode voor de waardering van te (ver)kopen bedrijven. 4 Editie maart 2013

5 Audit & Assurance Recente adviezen CBN Hiernaast vindt u het overzicht van de recente adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Voor de integrale tekst van de CBN-adviezen verwijzen we naar CBN-advies 2012/14 Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 juli 2012 CBN-advies 2012/15 Bestellingen in uitvoering CBN-advies 2012/16 De boekhoudkundige verwerking van wentelkredieten CBN-advies 2012/17 Erkenning van opbrengsten en kosten Belasting & BTW Update begrotingsmaatregelen Eind december verscheen een programmawet met begrotingsmaatregelen. Hierin staan opnieuw een aantal belangrijke fiscale wijzigingen, zoals: Voor een volledig overzicht van de belangrijkste maatregelen verwijzen we naar onze website: De verdere verlaging van de notionele intrestaftrek en de afschaffing van de overdraagbaarheid hiervan; De belasting van meerwaarden op aandelen gerealiseerd door grote ondernemingen (zie verder); De uniformering (verhoging) van de roerende voorheffing (zie verder). Editie maart

6 Belasting & BTW Roerende inkomsten in 2013 Zoals u allicht reeds heeft vernomen, bedraagt de roerende voorheffing op dividenden, interesten en andere roerende inkomsten vanaf 1 januari 2013 in principe steeds 25% (art. 269 WIB 92). De Administratie heeft e.e.a. nader toegelicht in een circulaire van 1 februari 2013 (Ci.RH.233/ , AAFisc 6/2013). Het verlaagd tarief van 15% zal nog slechts van toepassing zijn op: Interesten op spaarboekjes boven het vrijgesteld bedrag van EUR 1.880,00 (aanslagjaar 2014); Interesten op de zgn. Leterme-staatsbons ; Inkomsten uit de (con)cessie van auteursrechten e.d., beneden het grensbedrag van EUR ,00 (aanslagjaar 2014); Dividenden van zgn. residentiële vastgoedbevaks ; Inkomsten uit vergoedingen voor ontbrekende coupon of lot, wanneer de roerende voorheffing op de interesten of loten zelf 15% bedraagt. De liquidatiebonus bij vereffening blijft (voorlopig) onderworpen aan een roerende voorheffing van 10%. Deze roerende voorheffing is in principe (zoals in het verleden) bevrijdend, zodat de roerende inkomsten niet moeten worden aangegeven in de aangifte in de personenbelasting. Roerende inkomsten waarop (al dan niet terecht) geen roerende voorheffing werd ingehouden, maar die wel belastbaar zijn, moeten uiteraard wel nog worden aangegeven. Belasting & BTW Nieuwe factuurvoorschriften Per 1 januari 2013 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de facturatie. In een recente Circulaire van 23 januari 2013 (Circ. AFZ nr. 2/2013, AFZ/ ) licht de fiscus deze wijzigingen toe. Het betreft onder meer: De versoepeling van de elektronische facturatie; De vereenvoudiging van self-billing (i.e. de uitreiking van facturen door de klant zelf); De uitreiking van facturen (nu uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de btw opeisbaar wordt); De plaats en wijze van bewaring van facturen; De opeisbaarheid van de btw; De aanduiding van de bevoegde lidstaat in grensoverschrijdende situaties. Daarnaast werden ook een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht inzake de verplichte vermeldingen op de factuur. Zo wordt het bijvoorbeeld nog belangrijker om de correcte datum van het belastbare feit (i.e. de levering of dienst) of de ontvangst van (een gedeelte van) de prijs te vermelden. Ook moet voor de situaties waarin de btw moet worden voldaan door de afnemer zelf ( verlegging van heffing ) niet meer verwezen worden naar het toepasselijke wetsartikel, maar volstaat de vermelding btw verlegd. 6 Editie maart 2013

7 Belasting & BTW Btw op voorschotten en de heisa die ontstond... Wanneer vindt voor btw het belastbare feit plaats en wordt de btw opeisbaar? Dit is een belangrijke vraag aangezien op dat moment de btw door de leverancier moet worden afgedragen aan de Schatkist en de afnemer in principe de btw zou kunnen aftrekken. Bovendien dient volgens de nieuwe regels de factuur te worden uitgereikt binnen de vijftien dagen van de maand na die waarin de btw opeisbaar is geworden. In de regel vindt het belastbare feit plaats en wordt de btw opeisbaar op het tijdstip dat de levering plaatsvindt of de dienst is voltooid. Wordt de prijs of een deel ervan echter vóór dat tijdstip gefactureerd of ontvangen, dan wordt de btw in die mate opeisbaar op het tijdstip van uitreiking van de factuur of op het tijdstip van de incassering. Vanaf 1 januari 2013 zou de btw echter niet meer opeisbaar worden door de loutere uitreiking van de factuur. De btw zou dan enkel nog opeisbaar (en aftrekbaar) worden op het tijdstip van de levering of dienst zelf dan wel daarvoor, op het tijdstip en in de mate van de ontvangst van een (gedeeltelijke) betaling. De factuur die aldus binnen de vijftien dagen moet worden uitgereikt dient trouwens deze datum te vermelden. Voorgaande betekent dat wanneer voorafgaand aan de levering of dienst een voorschot wordt gefactureerd, de btw niet langer opeisbaar is omwille van de loutere uitreiking van deze factuur. Deze factuur kan bijgevolg ook nog niet verwijzen naar het belastbare feit aangezien dat nog niet heeft plaatsgevonden (de prestatie zelf of de ontvangst van betaling) en is dus geen correcte factuur. Wanneer deze onregelmatige factuur btw zou vermelden, dan zal de leverancier deze wel moeten afdragen. De afnemer zal deze btw evenwel niet kunnen aftrekken aangezien de btw nog niet opeisbaar is geworden (en de ontvangen factuur bovendien niet correct is). Bijgevolg zal de leverancier die een voorschot wil aanrekenen, nog geen echte factuur kunnen uitreiken maar bijvoorbeeld moeten gebruikmaken van een uitnodiging tot betaling, dat dan een bedrag inclusief btw vermeldt. Het is pas op het moment van de betaling van het voorschot dat de factuur kan worden uitgereikt (waarop onder meer het tijdstip van de betaling wordt vermeld) en de verwerking in de btw-aangifte kan gebeuren. Deze wijziging heeft ongetwijfeld een impact op de organisatie van de boekhouding. Tot nu toe werd de btw-aangifte meestal gebaseerd op het aan- en verkoopdagboek. Vanaf 2013 zal ook rekening moeten gehouden worden met het financieel dagboek om na te gaan of er sprake is van opeisbaarheid van btw op basis van de betaling van voorschotten. Omwille van de heisa die was ontstaan, werd de inwerkingtreding van de nieuwe regeling inmiddels uitgesteld tot 2014 (Beslissing nr van 19 december 2012). Tot 31 december 2013 mag u dus nog de oude regeling toepassen (i.e. de btw wordt afzonderlijk vermeld op de voorschotfactuur en onmiddellijk afgedragen aan de Schatkist). Deze tolerantie geldt evenwel niet voor de intracommunautaire diensten en leveringen. Voor deze (ontvangen of verrichte) intracommunautaire transacties dient dus nu reeds het facturatie- en verwerkingsproces te worden herbekeken. Editie maart

8 Belasting & BTW Btw en het voordeel van alle aard voor de firmawagen: gewijzigde regeling Op 18 december 2012 verscheen in de Administratieve Beslissing nr. ET /3 van 11 december 2012 het langverwachte addendum dat voorziet in de praktische toepassingsmodaliteiten voor de gewijzigde aftrek van btw op bedrijfsmiddelen, zoals firmawagens. Immers, sinds 1 januari 2011 dient de aftrek van btw op firmawagens die zowel bedrijfsmatig als privé worden gebruikt, onmiddellijk te worden beperkt tot het beroepsgebruik. Wel moet er geen btw meer worden afgedragen op het privégebruik (het zogenaamde voordeel van alle aard ). Bovendien zal op de (latere) verkoop van de firmawagen slechts btw verschuldigd zijn over 50% van de prijs. De administratie voorziet in haar addendum drie methoden voor de vaststelling van het aftrekbare beroepsgebruik, waarbij het aftrekpercentage voor een personenwagen (ongeacht de toegepaste methode) nooit hoger mag zijn dan 50%. In de eerste methode moet de belastingplichtige voor elke auto apart een volledige rittenadministratie (logboek) bijhouden. Deze rittenadministratie kan zowel manueel (vb. notities in rittenboekje, gegevens in softwareprogramma, etc.) als automatisch (vb. aangepast gps-systeem). Woon-werkverkeer wordt beschouwd als privégebruik. In de tweede methode wordt het aantal beroepskilometers per auto vastgesteld in functie van de woonwerkafstand en een forfait voor overig privégebruik. Het % beroepsgebruik is dan gelijk aan 100% - % privégebruik. Dit privégebruik wordt bepaald op basis van volgende formule: WW x 2 x 200 (FW) (PG) %P = x 100 TA (KJ) %P = % privégebruik WW = afstand woon-werk FW = forfait werkdagen PG = privégebruik TA = totale afstand KJ = kalenderjaar In de derde methode kan de belastingplichtige gebruikmaken van een algemeen forfait van 35% beroepsgebruik, dat dan moet toegepast worden voor alle firmawagens. Dit is administratief gezien de eenvoudigste regeling. Deze methode kan evenwel enkel worden toegepast door bedrijven met een wagenpark van minstens 4 auto s (personenauto s of lichte vrachtwagens). De keuze geldt bovendien verplicht voor een periode die eindigt op 31 december van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin ze voor het eerst wordt toegepast. De belastingplichtige moet kiezen welke van deze methodes hij wenst toe te passen. De eerste methode (rittenadministratie) en de tweede methode (in functie van forfaitair privégebruik) mogen evenwel met elkaar gecombineerd worden. De keuze moet gebeuren per auto, op het moment dat deze auto in gebruik wordt genomen. Eenmaal gekozen moet dezelfde methode worden toegepast voor het gehele kalenderjaar. Keuze voor de derde methode (algemeen forfait van 35%) geldt daarentegen verplicht uniform voor het volledige wagenpark (dus zonder cumulatiemogelijkheid met een andere methode) en verplicht voor een periode van méér dan 3 jaar. Voor het jaar 2012 kan (net als voor 2011) nog de oude regeling worden toegepast. Dit dient te gebeuren in de aangifte in te dienen ten laatste op 20 april Ook indien vooralsnog zou geopteerd worden voor de toepassing van de nieuwe regeling dienen de regularisaties eveneens te gebeuren in deze aangifte van 20 april Editie maart 2013

9 Zelfs na deze langverwachte toelichting blijven er nog vragen: hoe dient de tweede methode te worden toegepast bij part-time en wat indien er geen woon-werkverkeer is (vb. privé-adres = kantooradres), zal de derde methode ook mogen worden toegepast wanneer er minder dan 4 auto s zijn, moeten rechtstreekse verplaatsingen naar de klant in bepaalde gevallen toch als woon-werk beschouwd worden, etc. Tot slot vermelden we dat er voor de andere roerende goederen dan vervoermiddelen (gsm, laptop, tablet, etc.) die zowel voor de economische activiteit als anderszins worden gebruikt, eveneens in een forfait werd voorzien. Bij wijze van proef aanvaardt de administratie dat het beroepsgebruik middels een algemeen forfait wordt vastgesteld op 75%. Met betrekking tot onroerende goederen wordt niet voorzien in een forfait en dient de werkelijke verhouding tussen het privégebruik en het beroepsgebruik te worden vastgesteld door bewijskrachtige gegevens. Editie maart

10 Belasting & BTW Vennootschappen - Taxatie van aandelentransacties Tot voor kort waren vennootschappen geen vennootschapsbelasting verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen mits deze aandelen voldeden aan de taxatievoorwaarde van toepassing inzake de DBI-aftrek. Vandaag de dag is dit mogelijk niet meer het geval: Vanaf aanslagjaar 2013 worden meerwaarden op aandelen die minder dan één jaar werden aangehouden onderworpen aan een afzonderlijk belasting van 25% (25,75% incl. crisisbijdrage); Vanaf aanslagjaar 2014 worden meerwaarden op aandelen gerealiseerd door niet-kmo s onderworpen aan een afzonderlijk en effectieve belasting van 0,4% (0,412% incl. crisisbijdrage). Zodoende zullen de volgende taxatieregimes bestaan wat betreft meerwaarden op aandelen: Taxatievoorwaarde DBI-aftrek niet voldaan: belastingheffing aan 33,99%; Taxatievoorwaarde voldaan en vervreemding binnen 1 jaar: belastingheffing aan 25,75%; Taxatievoorwaarde voldaan en vervreemding na 1 jaar volle eigendom: - KMO: vrijstelling; - Niet-KMO: 0,4% (m.i.v. aanslagjaar 2014). Daarnaast heeft de Europese Commissie recent het licht op groen gezet voor de invoer van de zgn. tobintaks, zijnde een heffing op financiële transacties. Mogelijk zullen verkopen van aandelen, obligaties, derivaten en andere financiële producten in de (nabije) toekomst dus onderworpen worden aan een bijkomende belasting. 10 Editie maart 2013

11 Belasting & BTW Verhoogde vrijstelling sociale zekerheid voor buitenlandse kaderleden De Belgische socialezekerheidsautoriteiten hebben recentelijk een wijziging aangebracht in de berekeningswijze van de van RSZ vrij te stellen kosten eigen aan de werkgever toegekend aan een buitenlands kaderlid dat geniet van het speciaal aanslagstelsel. Voorheen werden de kosten eigen aan de werkgever (wanneer berekend overeenkomstig de zogenaamde technische nota ) vrijgesteld van Belgische sociale zekerheid met een maximumbedrag van EUR of EUR Dit verhoogde bedrag van EUR is enkel van toepassing voor kaderleden tewerkgesteld in een coördinatieen/of controlecentrum of onderzoekers. Voorbeeld: De belastingvrije vergoedingen van een buitenlands kaderlid genietend van het speciaal aanslagstelsel bedragen EUR Percentage dagen buitenland Vrijstelbaar bedrag Nieuw vrijstelbaar bedrag (1) Geschatte besparing werkgever (2) 20% EUR ,00 EUR ,50 EUR 896,88 40% EUR ,00 EUR ,34 EUR 2.391,67 60% EUR ,00 EUR ,00 EUR 5.381,25 80% EUR ,00 EUR ,00 EUR 6.825,00 (1) x 80/100 = ,50 (2) , = 2.562,50 x 35% = 896,88 Vanaf inkomstenjaar 2012 mag het van Belgische sociale zekerheid vrijstelbare bedrag van kosten eigen aan de werkgever voor de kaderleden wiens maximum fiscaal vrijstelbaar bedrag begrensd is tot EUR verhoogd worden met het percentage van de dagen buitenland van het kaderlid; dit evenwel met een absoluut maximum van EUR Noteer dat deze verhoging niet van toepassing is voor kaderleden of onderzoekers voor wie het maximum fiscaal vrijstelbaar bedrag EUR bedraagt. Editie maart

12 Juridische diensten Belastingvrije loonbonus onderworpen aan solidariteitsbijdrage Werkgevers zoeken steeds naar optimalisatie van het bezoldigingspakket, niet alleen (para-)fiscaal maar ook met het oog op het voeren van een stimulerend HR-beleid. In deze context wordt vaak gezocht naar variabele incentives op basis van individuele of collectieve targets. Sinds enkele jaren kan men hiervoor gebruikmaken van het regime van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO nr. 90 en de Wet van 21 december 2007) waarbij aan alle (of een groep van) werknemers een belastingvrije bonus kan worden toegekend die gekoppeld is aan een collectief resultaat dat afhankelijk is van de verwezenlijking van concrete, duidelijke en meetbare doelstellingen. Voor de invoering van de loonbonus is een bonusplan vereist dat wordt opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte. Voor 2012 mag de loonbonus per werknemer maximaal EUR 2.430,00 bedragen (basisbedrag EUR 2.200,00). De werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 33% aan de RSZ, die volledig aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting. In de mate dat het maximumbedrag wordt overschreden, is de bonus als een gewone bezoldiging onderworpen aan RSZ-bijdragen en belasting. Met ingang van 2013 wordt het regime op 2 punten gewijzigd: De werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd; Het maximumbedrag wordt voor de RSZ opgetrokken tot EUR 3.100,00 (basisbedrag). (noot: de fiscus zou blijkbaar vasthouden aan de oude grens EUR 2.488,00 voor 2013). Deze wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande bonusplannen waarbij de uitkering wordt uitbetaald in Editie maart 2013

13 Juridische diensten Aandelen aan toonder anno 2013 Indien u vandaag nog aandelen aan toonder heeft, dan moeten deze uiterlijk op 31 december 2013 worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Let op: aandelen dematerialiseren is niet hetzelfde als de klassieke bewaargeving en boeking op een effectenrekening van uw aandelen aan toonder bij de bank, maar dient voorzien te zijn in de statuten en vergt een overeenkomst tussen de vennootschap en een financiële instelling die fungeert als een erkend rekeninghouder. Vanaf 1 januari 2014 worden toonderaandelen automatisch omgezet en worden alle rechten (dividenden, stemrechten, ) eraan verbonden geschorst. De rechthebbenden kunnen zich dan nog gedurende één jaar kenbaar maken. Vanaf 1 januari 2015 worden de aandelen waarvan de rechthebbenden zich niet hebben aangemeld, door de vennootschap te koop aangeboden. Aandeelhouders die zich pas nadien kenbaar maken om de verkoopprijs (of de nog nietverkochte aandelen) te claimen, betalen een boete van 10% per begonnen jaar te rekenen vanaf 1 januari Na tien jaar zijn de niet-omgezette aandelen aan toonder dus waardeloos. Sinds vorig jaar wordt er een ook taks geheven op de omzetting van aandelen aan toonder. Sinds 1 januari 2013 bedraagt deze omzettingstaks 2% van de waarde van de omgezette aandelen. Juridische diensten Wijninckxbijdrage Extralegale pensioenen (zoals groepsverzekeringen, IPT s, ) waarvoor op jaarbasis een premie van meer dan EUR ,00 (niet-geïndexeerd) wordt gestort, zijn voortaan onderworpen aan een bijzondere sociale bijdrage van 1,5% (de zogenaamde Wijninckxbijdrage ). Voor de berekening van het premievolume wordt enkel rekening gehouden met het aandeel pensioenopbouw en overlijdenskapitaal (en dus niet met het aandeel voor bijkomende risicowaarborgen zoals premievrijstelling en gewaarborgd inkomen). De verzekeringstaks (4,4%) en de VAPZ-bijdragen moeten niet worden opgenomen. Deze bijdrage is (net als alle premies en taksen) fiscaal aftrekbaar in hoofde van de vennootschap. Deze regeling zal van toepassing zijn van 2012 tot en met Het eerste bijdragejaar is 2012 voor premies toegewezen in De vennootschap moet voor eind februari 2013 de bijdrage voor 2012 storten. Vanaf 1 maart zal er per maand vertraging een verhoging van 1% worden aangerekend op het deel van de bijdrage dat nog niet werd betaald. Vanaf 2013 (premies 2012) dienen deze bijdragen in het vierde kwartaal van het betrokken jaar betaald te worden aan het RSVZ. Editie maart

14 Juridische diensten Verbod op terbeschikkingstelling van werknemers aangescherpt Principieel verbod op terbeschikkingstelling van werknemers Het uitgangspunt in de Belgische wetgeving is een verbod op terbeschikkingstelling van werknemers, ingevoerd door de Wet van 24 juli Essentieel voor de toepassing van het verbod op terbeschikkingstelling is dat er werknemers worden uitgeleend en dat er in dit verband een overdracht plaatsvindt van een deel van het werkgeversgezag van de oorspronkelijke werkgever (dienstverlener) naar de gebruiker (opdrachtgever). Enkel tijdelijke arbeid en uitzendarbeid vallen niet onder dit verbod, mits naleving van strikte voorwaarden. Versoepeling van het verbod In 2000 werd het verbod drastisch versoepeld. De volgende zaken werden niet beschouwd als de uitoefening van het werkgevergezag: Het naleven door de opdrachtgever van de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk; De instructies die door de opdrachtgever worden gegeven aan de werknemers van de dienstverlener in uitvoering van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener. In de praktijk bleek deze versoepeling echter niet te controleren, aangezien er geen schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener diende te bestaan. Het was de facto onmogelijk om na te gaan of de instructies die werden gegeven in uitvoering waren van de aannemingsovereenkomst. Verstrenging na de programmawet van 27 december 2012 De programmawet van 27 december 2012 heeft om die reden het verbod op terbeschikkingstelling opnieuw sterk aangescherpt. De volgende elementen worden voortaan niet beschouwd als de uitoefening van een deel van het werkgeversgezag: Het naleven en laten naleven van de verplichtingen die op de opdrachtgever rusten inzake het welzijn op het werk; Het geven van instructies door de opdrachtgever aan de betrokken werknemers inzake de uitvoering van het overeengekomen werk. Hieraan voegt de wetgever voortaan de volgende strenge voorwaarden toe: - er moet een geschreven overeenkomst bestaan tussen de opdrachtgever en de dienstverlener/werkgever; - deze overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk en gedetailleerd welke instructies precies door de opdrachtgever kunnen worden gegeven aan de werknemers van de dienstverlener; - dit instructierecht van de opdrachtgever holt het werkgeversgezag van de dienstverlener op geen enkele wijze uit; - de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener stemt volledig overeen met de uitdrukkelijke bepalingen van voormelde geschreven overeenkomst. Daarnaast voorziet de wetgeving tevens in de verplichting om de werknemersvertegenwoordigers onverwijld op de hoogte te brengen van deze overeenkomsten. Hierover wordt er tevens nog een uitvoeringsbesluit verwacht. Sancties Het verbod van terbeschikkingstelling wordt in het sociaal strafwetboek gesanctioneerd met een sanctie van niveau 3 (zware inbreuk). Zowel uitlener als gebruiker riskeren ofwel een strafrechtelijke geldboete die tussen de EUR 600 en EUR kan bedragen, ofwel een administratieve geldboete die tussen de EUR 300 en EUR kan bedragen. De geldboetes worden vermenigvuldigd per aantal betrokken werknemers, maar het totaalbedrag van de geldboete mag niet hoger zijn dan het honderdvoud van de maximale boete (dus EUR of EUR ). Naast deze zware strafrechtelijke en administratieve sancties kan de werknemer die in strijd met deze wetgeving wordt tewerkgesteld, onmiddellijk zijn arbeidsovereenkomst verbreken, zonder opzeggingsvergoeding of opzeggingstermijn. Bovendien ontstaat er automatisch een 14 Editie maart 2013

15 arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen de opdrachtgever en de werknemer van de dienstverlener. Er is ook rechtspraak en doctrine die de overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever als absoluut nietig beschouwt, aangezien de overeenkomst een ongeoorloofde oorzaak heeft. Het verbod van terbeschikkingstelling wordt in het sociaal strafwetboek gesanctioneerd met een sanctie van niveau 3 (zware inbreuk). Editie maart

16 Agenda Seminaries / opleidingen i.s.m. Grant Thornton Spreker Datum Organisatie Seminarie/opleiding Peter Vermeulen Marc Van den Bossche Filip Camps Stefaan De Coninck 19 maart 2013 (Hasselt) 21 maart 2013 (Antwerpen) Academiejaar Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant campus Metropool Verboden terbeschikkingstelling van personeel en schijnzelfstandigheid anno 2013 Module Boekhouden en vennootschapsboekhouden Voor het meest recente overzicht van onze seminaries en opleidingen kan u steeds terecht op onze website: Bart Verstuyft Academiejaar Artesis Hogeschool Antwerpen Postgraduaat in de fiscaliteit Module Omvormingsproblematiek Michiel Michiels Bart Verstuyft 19 maart 2013 (Hasselt) 21 maart 2013 (Gent) 28 maart 2013 (Berchem) Standaard Uitgeverij De bedrijfswagen 360 belicht Disclaimer Grant Thornton garandeert de grootste zorg te hebben besteed aan de betrouwbaarheid van de informatie weergegeven in deze nieuwsbrief. Zij kan hiervoor evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wenst u de Grant Thornton Newsletter voortaan elektronisch te ontvangen, dan kan u dit melden via Onze nieuwsbrief is eveneens online beschikbaar op Grant Thornton is een handelsnaam van Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten CVBA, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, Grant Thornton Efficiëntia CVBA en Grant Thornton Belgium CVBA. Genoemde vennootschappen zijn lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten worden geleverd door de onafhankelijke leden. Contactinfo V.U. Geert Lefebvre Grant Thornton Alle rechten voorbehouden. Antwerpen Potvlietlaan Berchem (Antwerpen) T +32 (0) Brussel Metrologielaan 10 bus Brussel T +32 (0) Turnhout Parklaan 49 bus Turnhout T +32 (0) Hasselt Maastrichtersteenweg 8 bus Hasselt T +32 (0)

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen W NNOVATIE Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen Innovatie als economische motor De uitgaven aan O&O in België bedragen 2,04% van het BBP. Daarvan wordt 67% gedragen door

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Projectsourcing volgens de nieuwe regels Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitvoeren binnen uw onderneming, is inmiddels een

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt CONTRAST SEMINARS 20 FEBRUARI 2013 KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT I. DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE SCHIJNZELFSTANDIGHEID SCHIJNZELFSTANDIGHEID Schijnzelfstandigheid: partijen kwalificeren hun arbeidsrelatie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 12-07-2017 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Programmawet van 27.12.2012: de bijzondere RSZ-bijdragen van 1,5% en van 8,86% betreffende de 2 de pijler Het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 publiceerde

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie