DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VHVU BV/ Rob Brouwer Assurantiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VHVU BV/ Rob Brouwer Assurantiën"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VHVU BV/ Rob Brouwer Assurantiën Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Als u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Rob Brouwer Assurantiën is een werkmaatschappij van VHVU BV Wie zijn wij? Uw adviseur van VHVU BV heeft ruim 25 jaar ervaring als financieel dienstverlener. VHVU staat voor deskundig advies en goede service. Onze dienstverlening voldoet aan de eisen die wetgeving aan financiële dienstverleners stelt en wij beschikken voor het verlenen van onderstaande diensten over een WFT vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer Onze diensten Wij bieden u deskundige en onafhankelijke advisering en bemiddeling op het gebied van hypothecair krediet, levens en schadeverzekeringen, consumptief krediet, bancaire en lijfrenteproducten (privé pensioenvoorzieningen). Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat er in uw specifieke situatie van belang is. We helpen u onder andere met het kiezen van de juiste hypotheek, de verzekeringen die daarmee samenhangen en een passend privé-pensioenplan. Zo zorgen we ervoor dat u prettig woont én de dingen kunt blijven doen die het leven zo aangenaam maken. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Indien nodig en wenselijk onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Persoonlijk financieel advies Uitgangspunt bij ons advies zijn zowel uw huidige als toekomstige wensen en behoeften, uw persoonlijke situatie, financiële positie en risicobereidheid. In het inventarisatiegesprek komen deze onderwerpen aan de orde en leggen we die vast in een klantprofiel. Na inventarisatie en analyse onderzoeken we welke producten het best bij u passen en welke aanbieders (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen enz.) een product kunnen leveren dat goed aansluit bij uw klantprofiel. In ons uit te brengen advies zullen we de diverse mogelijkheden aan u voorleggen en onze keuzes voor productvorm(en) en aanbieder(s) motiveren en vastleggen. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt zetten we de aanvraagprocedure in gang. Ook in deze fase blijven we regelmatig met u communiceren, bijvoorbeeld in verband met nazorgafspraken of beantwoording van uw vragen. Wat verwachten wij van u? Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen vragen we u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met aanbieders van belang zijn. In het bijzonder gaat het om (wijzigingen in) informatie over uw persoonlijke of samenlevingssituatie (zoals geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing), over uw inkomens en arbeidssituatie (zoals salarisgegevens, het starten of hebben van een onderneming naast een loondienstverband, arbeidsongeschiktheid, ontslag) en over uw financiële situatie (zoals leningen, kredieten, studieschulden, BKR-registratie, faillissement) enz. Wij verwachten van u dat u ook zelf de te ontvangen stukken op juistheid controleert en ons daarover informeert.

2 Onafhankelijk advies We werken met meerdere aanbieders voor het adviseren over en het bemiddelen in financiële producten. We baseren onze advisering en bemiddeling op uw wensen en behoeften, een gedegen analyse van de ruime keus aan producten én onze ervaringen met deze financiële instellingen. Vanzelfsprekend hebben wij met geen enkele aanbieder contractuele productieverplichtingen en zijn dus volledig onafhankelijk. Op verzoek geven we graag aan met wie we zaken doen. Hoe worden wij beloond? Voor onze dienstverlening bent u ons een vergoeding verschuldigd. Voor hypotheekadviezen en bemiddeling in hypotheken bestaat deze vergoeding uit een fee, voor schadeverzekeringen ontvangen wij provisie van de aanbieder van deze financiële producten. Voor een volledig proces van inventarisatie van uw financiële situatie, advies, bemiddeling en nazorgafspraken brengen wij u 1.750,-- in rekening (en géén BTW). Wenst u slechts een analyse van uw financiële situatie te ontvangen alsmede ons advies om vervolgens zelf de keuze voor een geldgever te bepalen, dan bent u ons 600,-- exclusief BTW verschuldigd. Voor eenvoudige schadeverzekeringen (opstal, inboedel, aansprakelijkheid etc) ontvangen wij gemiddeld 25% van de u in rekening te brengen premie (exclusief poliskosten en assurantiebelasting). Voor complexere schadeverzekeringen (zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) is de te ontvangen provisie lager. Vanzelfsprekend informeren wij u over de exacte hoogte van te ontvangen provisie vóór het tot stand komen van een transactie. Beloning aanvullende diensten In sommige situaties bemiddelen wij niet voor u maar verrichten we wel advieswerkzaamheden. We zullen u dan een apart verrichtingentarief in rekening brengen. Ons uurtarief bedraagt in die gevallen 60,-- exclusief BTW. Voor begeleiding van een aanvraagprocedure voor ontslag van hoofdelijk schuldenaarschap (bijvoorbeeld in verband met echtscheiding) of voor aankoopbegeleiding en/of onderhandeling brengen we u een tarief van 60,-- euro exclusief BTW per uur in rekening. Tot slot: in sommige gevallen behouden wij ons het recht voor om aanvullende betaling te verlangen. Dat heeft te maken met de kwaliteit van dienstverlening van aanbieders van financiële producten.. Wanneer van ons een buitenproportionele inspanning is vereist om een aanvraagprocedure tot een goed eind te brengen, zullen we u 60,-- per uur extra in rekening brengen. Over het al dan niet noodzakelijk zijn daarvan zullen wij u vóór de start van een aanvraagproces informeren. Betalingen Als wij u rechtstreeks een (aanvullende) vergoeding in rekening brengen ontvangt u daarvoor een factuur. Alle betalingen die u in verband met het gegeven advies aan aanbieders verschuldigd bent, zoals premie, aflossingen en rente, dient u rechtstreeks aan de aanbieders te voldoen. U ontvangt daarvoor of periodiek een acceptgiro of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. We adviseren u deze betalingen tijdig te verrichten cq te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de aanbieder en/of de dekking van uw verzekering(en).

3 Onze kwaliteit. Op de activiteiten van ons kantoor is de WFT (Wet Financieel Toezicht) van toepassing. In dat kader dienen wij onze vakkennis op peil te houden.. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan of een verschil van inzicht ontstaan. Voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.. Uit hoofde van ons werk beschikken we over gegevens van u. de privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd aangezien wij uw gegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hoe kunt u ons bereiken We hebben géén vast openingstijden en zijn zoveel mogelijk beschikbaar als u dat wenst. In het geval we een afspraak maken komen we bij u thuis. Postadres: Postbus 100, 3738 ZN Maartensdijk Telefoon website robbrouwerassurantien.nl KvK Beëindiging van de relatie U heeft het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzegtermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten kunt u verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn wij ook vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Samen met u kunnen we dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan hebt u de mogelijkheid uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Voor het indienen van uw klacht en/of uitleg over de klachtenregeling kunt u terecht op de website VHVU B.V. / Rob Brouwer Assurantiën is aangesloten bij het Kifid. Uiteraard staat het u ook vrij zich te wenden tot de burgerrechter. Algemene Voorwaarden Op onze dienstverlening zijn verder de algemene voorwaarden van toepassing die aan dit dienstverleningsdocument zijn gehecht. Algemene Voorwaarden VHVU B.V. / Rob Brouwer Assurantiën Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van VHVU B.V. 2. Onder de Dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden op het gebied van advisering over of bemiddeling bij het sluiten van een financieel product (waaronder hypothecaire financieringen, daarmee verwante producten, verzekeringen en pensioenen) en de daarbij te verwachten of samenhangende werkzaamheden die VHVU B.V. in opdracht van een Klant verricht. 3. Onder VHVU B.V. worden verstaan VHVU BV zelf of Rob Brouwer Assurantiën. 4. Onder Klant wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan VHVU B.V. een mondelinge dan wel schriftelijke opdracht tot Dienstverlening verstrekt.

4 Artikel 2 Uitvoering van de werkzaamheden 1. VHVU B.V. bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. 2. VHVU B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren doch kan niet instaan voor het bereiken van enig resultaat. 3. VHVU B.V. is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de Klant zelf partij is. 4. De door VHVU B.V. namens een financiële instelling aan de Klant gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling. 5. Aan door VHVU B.V. voor de Klant gemaakte berekeningen kan de Klant geen rechten ontlenen. Het betreft o.a. berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product, de eventuele doorwerking daarvan in de maandlast en eventuele fiscale gevolgen. De berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse wijzigingen. 6. Door VHVU B.V. verstrekte adviezen zijn slechts momentopnames en gebaseerd op de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Artikel 3 Informatie 1. De Klant zal steeds tijdig alle relevante informatie en documenten verstrekken die Hypotheek Visie of een financiële instelling nodig heeft voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VHVU B.V. verstrekte gegevens of informatie. 3. Indien VHVU B.V., bij de uitvoering van de werkzaamheden, een voor de Klant (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt, is deze gehouden VHVU B.V. daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de Klant de vergissing, die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen te ontdekken, nalaat bij VHVU B.V. te melden, is VHVU B.V. voor de schade niet aansprakelijk. 4. De Klant dient VHVU B.V. over eventueel relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies, in te lichten. 5. VHVU B.V. kan enkel aan de op haar rustende zorgplicht voldoen en haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren indien de Klant het bepaalde in dit artikel stipt naleeft. Artikel 4 Vergoeding 1. Voor de dienstverlening is de Klant aan VHVU B.V. een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij VHVU B.V. gebruikelijke tarieven en berekeningsmethodieken, zoals aan de Klant nader bekend zijn of zullen worden gemaakt. 2. VHVU B.V. is gerechtigd haar tarieven tussentijds te wijzigen. 3. Facturen van VHVU B.V. dienen, rechtstreeks danwel via tussenkomst van een door de Klant aangewezen notaris, door de Klant te worden betaald binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn op de door VHVU B.V. voorgeschreven wijze. 4. Indien een factuur, ondanks een betalingsherinnering, niet wordt voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag. 5. Verrekening door de Klant van een door VHVU B.V. in rekening gebrachte vergoeding met een door de Klant gestelde tegenvordering, danwel opschorting van betaling door Klant in verband met een door hem ingestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door VHVU B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5 Artikel 5 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van VHVU B.V., is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VHVU B.V. wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico. 2. In het geval de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van VHVU B.V. beperkt tot maximaal het bedrag dat VHVU B.V. op grond van artikel 4 heeft ontvangen of nog zou ontvangen (provisie en/of fee) ter zake van de door VHVU B.V. verrichte werkzaamheden waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt. 3. VHVU B.V. is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht tot dienstverlening maar is echter nimmer aansprakelijk voor: a. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door de Klant aan VHVU B.V. of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant; b. Welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door VHVU B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens VHVU B.V. heeft aanvaard en de schade aan haar vergoed; c. Indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst; d. Tegenvallende beleggingsresultaten; e. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de Klant aan verplichtingen die hem zijn opgelegd door de financiële instelling waar het financiële product, door tussenkomst van VHVU B.V., is aangevraagd of afgesloten; f. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een financiële instelling waar met tussenkomst van VHVU B.V., een financieel product is aangevraagd of afgesloten voor de Klant. 4. Het in lid 3 bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van VHVU B.V. voor schade welke is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van VHVU B.V.. 5. Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt. Artikel 6 Overmacht VHVU B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VHVU B.V. redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VHVU B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Artikel 7 Rechtskeuze Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen VHVU B.V. en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.

INFORMATIEDOCUMENT HYPOTHEEK VISIE. In dit informatiedocument willen wij ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening.

INFORMATIEDOCUMENT HYPOTHEEK VISIE. In dit informatiedocument willen wij ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. INFORMATIEDOCUMENT HYPOTHEEK VISIE In dit informatiedocument willen wij ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Afhankelijk van uw dienstverleningsvraag ontvangt u naast

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nobelstraat 26 6411 EN Heerlen T 045.542.08.21 F 045.41.00.026 W www.brugmans.com E info@brugmans.com Inleiding Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

BVA Pensioen & Advies

BVA Pensioen & Advies Dienstenwijzer BVA Pensioen & Advies Graag willen wij u aan ons voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF

Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dit document wordt u aangeboden Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF, Oldenzaalsestraat 274, 7523

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs

Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs versie 2.8, januari 2013 Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs Wij willen ons graag voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Fized Verzekeringsbeheer en/of medewerkers van Fized Verzekeringsbeheer is/zijn aangesloten bij:

Dienstenwijzer. Fized Verzekeringsbeheer en/of medewerkers van Fized Verzekeringsbeheer is/zijn aangesloten bij: Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie