Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract"

Transcriptie

1 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract Zeg niet "brandverzekering", maar "woningverzekering", want hoewel de dekking tegen brand centraal staat, kunt u ook voor allerlei andere vormen van schade aan uw woning en uw inboedel op dat contract terugvallen. Een degelijk contract, voor een redelijke prijs, dat is wat we op grond van ons nieuw marktonderzoek voor u zochten. 95 % van de Belgische gezinnen heeft een polis voor de woningverzekering. U dus wellicht en vooral hopelijk ook. Dankzij ons nieuw marktonderzoek kunt u nagaan of uw contract wel alle waarborgen biedt die u er redelijkerwijze tegen een betaalbare prijs van mag verwachten, of dat u beter van verzekeraar verandert. Het contract van OMOB, dat voor die verzekering sedert enige tijd onze "Super Koop" is (cf. B&R 53 van november/december 2000, blz. 6), hebben we aan precies dezelfde zowat 90 criteria getoetst als alle andere. Onder het motto van objectiviteit, een principe dat al ruim 40 jaar in ons vaandel is geschreven. Waartegen u allemaal verzekerd bent In tabel op blz. 2 overlopen we kort de basisrisico's waarvoor u al naargelang het geval altijd, meestal of bijna nooit op een woningverzekering kunt terugvallen. Anders dan een autoverzekering is zo'n verzekering weliswaar niet wettelijk verplicht, maar die lijst laat u zien dat zo'n contract lang niet alleen dient voor de regelrechte rampen waarbij een woning met alle inboedel door brand of storm volledig wordt vernield en de schade al snel in de miljoenen loopt. Ook voor schade met minder catastrofale gevolgen kan het een verademing zijn dat u bij de verzekeraar kunt aankloppen om de schade vergoed te krijgen. Wanneer de schade is ontstaan door uw fout of onvoorzichtigheid (of die van een persoon voor wie u aansprakelijk bent), kunnen de personen die daardoor schade ondervinden (bijv. de eigenaars van een naburig appartement, de eigenaars van de auto's die voor de deur geparkeerd stonden enz.), u bovendien burgerlijk aansprakelijk stellen, waardoor u ook nog eens de vergoeding moet ophoesten voor de schade aan hun eigendom. Met een woningverzekering bent u daar automatisch ook voor verzekerd, ongeacht of u eigenaar of huurder bent. Dekking niet overal even ruim Het is niet omdat bepaalde schade automatisch wordt dat de dekking in alle contracten even goed is. Niet zelden zijn er beperkingen of zijn er al naargelang het geval verschillen in de vergoeding. Enkele voorbeelden : Voor elektrische toestellen wordt voor de gevallen van schade als gevolg van een elektrisch risico meestal vooraf overeengekomen dat u niet voor de nieuwwaarde zult worden vergoed, dus het bedrag vereist om ze nieuw te kopen : men gaat er veelal van uit dat die toestellen, na een zekere periode (2 tot 7 jaar), elk jaar wat aan waarde verliezen (5 tot 0 %). Stormschade wordt hoe dan ook maar als ook andere woningen in de buurt zijn getroffen of als de wind een snelheid had van ten minste 80 of 00 km per uur. 20 BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54

2 risico () Soms is de dekking evenwel beperkt : zie tekst. (2) Ook niet tegen betaling van een extra premie.. DE RISICO'S IN EEN NOTENDOP altijd () dikwijls (3) Weliswaar tegen betaling van een extra premie. meestal niet (2) BASISDEKKING brand ontploffing (bijv. door gas) blikseminslag vallende bomen (zonder storm) vandalisme (zonder diefstal) elektrisch risico (kortsluiting, te hoge spanning, toevallige overbelasting ) aanslagen en arbeidsconflicten STORMSCHADE stormschade aan woning schade aan voorwerpen buiten aan de woning (zonneluifel, schotelantenne ) hagel sneeuwdruk WATERSCHADE breuk in de leidingen, lek in de dichtingen, het overlopen van sanitaire of huishoudtoestellen * oorzaak in het verzekerde gebouw zelf * oorzaak in aanpalend gebouw opzoeking van lekken in muren, vloer, plafonds vorstschade indien geen voorzorgsmaatregelen waren genomen waterinsijpeling via dak lekkende stookolie * indien bodemvervuiling door ondergrondse tank "zuivere" huiszwam (dus niet als gevolg van waterschade die is) GLASBREUK kapotte ruiten, spiegels, glazen platen glas verwerkt in meubels uitbreiding tot sanitaire toestellen NATUURRAMP aardbeving aardverschuiving (3) overstroming De vergoeding voor waterschade geldt dikwijls niet voor de toestellen of de leidingen zelf die aan de basis lagen van de schade. Verder kan het een verschil uitmaken in welke mate de verzekeraar het zogenoemde verval van uw woning (de waardevermindering) in rekening brengt. Onder "De schadevergoeding" op blz. 23 komen we daar meer in detail op terug. Ter illustratie vermelden we in tabel 2 op blz. 22 de score die de onderzochte contracten halen voor de belangrijkste van de zowat 90 criteria waarop we ze hebben getoetst. Het is meestal een score die een totaalbeeld geeft van verschillende deelaspecten van het criterium in kwestie. Zo kan in de kolom "brand" een betere score dan gemiddeld (dus boven C) bijv. te danken zijn aan het feit dat een maatschappij geen hogere premie aanrekent als de buitenmuren of de dragende elementen van een woning voor een vierde of voor de helft uit brandbaar materiaal zijn opgetrokken. In de kolom "water" wordt het onder meer als een pluspunt beschouwd als de huiszwam ook is zonder dat er waterschade van aan de oorsprong ligt. En in de kolom "storm" kan een betere score dan gemiddeld er bijv. op wijzen dat alle voorwerpen die buiten aan de woning zijn vastgehecht (zonneluifel, antenne, afsluiting ), eveneens onder de dekking vallen. Bijkomende dekking Naast de eigenlijke schade aan uw woning en/of inboedel wordt u bij een schadegeval ook geconfronteerd met allerlei bijkomende kosten, bijv. voor de opruiming van de schade, de heraanleg van de tuin, uw tijdelijk verblijf in een hotel of een andere woning, de genotsderving van uw eigendom. Anders dan de zogenoemde onrechtstreekse verliezen (kosten voor telefoontjes, brieven ) gaat het om kosten die rechtstreeks tot doel hebben u weer in de toestand te brengen van vóór het schadegeval. In de betere verzekeringscontracten worden die bijkomende kosten voor een bedrag dat maximaal neerkomt op het bedrag dat voor de woning verzekerd is. De kosten voor een expert maken daar altijd deel van uit, maar vaak zijn ze slechts in beperkte mate en degressief (bijv. 5 % tot fr., daarna 3,5 % tot miljoen, en daarboven slechts 2 %). Er zijn maar weinig woningverzekeringen die dekking bieden voor het risico van overstroming. BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54 2

3 SUPER KOOP Inzake woningverzekering doelen we daarmee op een consumentvriendelijk contract, tegen een dikwijls zeer voordelig tarief, dat bovendien speciaal voor de leden van Test Aankoop bijkomende voordelen biedt. Voorlopig gaat het alleen om "Home Comfort Plus" van OMOB, de enige van de grote verzekeringsmaatschappijen die akkoord ging om de meeste van onze basiseisen in haar polis op te nemen. Ter illustratie enkele interessante polisbepalingen waar alle consumenten voordeel uit kunnen halen : schade veroorzaakt door de huiszwam is hoe dan ook verzekerd, ook als de huiszwam niet het gevolg is van waterschade; schade te wijten aan een lekkende stookolietank (sanering van vervuilde grond) wordt tot fr.. Ter illustratie ook enkele van de bijkomende voordelen voor de leden van Test Aankoop : u hebt recht op een korting vanaf de eerste premie; als de waarde van de inboedel na de ondertekening van het contract blijkt te zijn gestegen, wordt u toch voor 00 % vergoed in plaats van slechts voor het eigenlijke verzekerde bedrag; u wordt automatisch vergoed voor de zogenoemde onrechtstreekse verliezen ten gevolge van een schadegeval (kosten voor verplaatsingen, telefoontjes, brieven enz.) ten belope van 0 % van het schadebedrag, zonder dat u daar bewijsstukken voor moet voorleggen. Zie Test Aankoop 433 van juni 2000 voor meer details of onze website onder "Actualiteit". Diefstal : niet automatisch inbegrepen Bij alle verzekeraars kunt u zich via uw woningverzekering ook laten verzekeren tegen diefstal van uw inboedel. Niet alle consumenten beseffen dat de premie in dat geval wel wordt opgetrokken. We stippen kort enkele van de criteria aan die meetellen in de beoordeling die u terugvindt in de bewuste kolom van tabel 2 : hoe ruim het begrip "diefstal" wordt geïnterpreteerd; of er eventueel een maximumbedrag is per voorwerp; in welke mate diefstal begaan door iemand die bij u binnen mocht, wordt ; of u verzekerd bent bij diefstal in een losstaande garage; enz. Goed om te weten : U bent altijd mee verzekerd voor de schade die tijdens de diefstal zelf werd veroorzaakt (bijv. vernielde meubelen). Bij steeds meer maatschappijen hoeft u daar zelfs geen aparte dekking tegen diefstal voor te hebben gesloten, en maakt dat deel uit van de basisdekking. Ook voorwerpen die u meeneemt op reis, zijn vaak als ze zich in uw tijdelijk verblijf bevinden (huurhuisje, hotel). Maar meestal is de vergoeding wel begrensd, bijv. tot 0 % van het bedrag waarvoor de inboedel verzekerd is. Waardepapieren, bankbiljetten, cheques en goudstaven worden wel soms uitgesloten of worden slechts voor een bepaald percentage of een beperkt bedrag verzekerd (bijv tot fr.). Bewaar ze daarom liever in een banksafe. Als er geen sporen van inbraak zijn, bepalen sommige maatschappijen dat u Maatschappij () 2. WONINGVERZEKERING : DE BELANGRIJKSTE CRITERIA contracten op 3//2000 EINDBEOORDELING Verzekerd bedrag en vergoeding moet aantonen dat iemand heimelijk uw woning is binnengedrongen. Dat is niet altijd eenvoudig en in geval van betwisting kunt u niets anders dan de verzekeraar voor de rechter te dagen. De meeste rechters houden evenwel rekening met de bewijsmoeilijkheden van de verzekerde. Diefstallen in kelders van flatgebouwen worden veelal slechts voor een beperkt bedrag ( tot fr.). Idem dito voor een diefstal in een losstaande garage. Een diefstal gepleegd door iemand die bij u in dienst was of die toegang had tot de woning, is vaak wel aan verschillende, belangrijke beperkingen onderworpen. Zo wordt slechts dekking verleend als de dief door het gerecht schuldig werd bevonden. Als uzelf buiten uw huis werd beroofd mét gebruik van geweld of bedreigingen, kunt u meestal ook op de verzekering terugvallen, maar niet altijd voor het volledige bedrag. Brand en elektriciteit OMOB 8,4 A AFB A B A AFB B BFC Argenta 7,8 AFB AFB B AFB AFB AFB B AFB Fidea 7,4 B B AFB AFB B BFC BFC AFB KBC 7,4 B B A A BFC AFB C BFC AXA / Royale Belge 7,0 B B AFB BFC B CFD C AFB Royal Sun Alliance 6,74 BFC BFC AFB CFD B AFB A C P&V 6,58 BFC B CFD B BFC B BFC D DVV 6,57 BFC BFC B BFC BFC AFB CFD BFC Fortis AG 6,43 BFC BFC BFC AFB B A BFC C CGU 6,28 BFC C BFC B C AFB AFB AFB De Vaderlandsche 6,03 C C B BFC C BFC CFD C AGF 5,96 C C BFC AFB C C C C Le Mans 5,57 CFD CFD BFC C BFC C BFC CFD Winterthur 5,55 CFD CFD B BFC C B BFC BFC Mauretus 4,97 D CFD BFC CFD CFD CFD E C Mercator 4,63 D D BFC C C C CFD C Generali 4,54 D D C CFD CFD B C CFD A : zeer goed voor dit criterium; B : goed; C : redelijk; D : zwak; E : slecht () Het contract van Chubb, dat bij ons vorige marktonderzoek als het beste uit de studie naar voren kwam, wordt momenteel herzien. Zodra we de nieuwe voorwaarden hebben ontvangen, komen we er zeker op terug. Storm Water (overstroming inbegrepen) Glasbreuk Aardbeving en aardverschuiving Diefstal 22 BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54

4 De schadevergoeding Een andere belangrijke vraag is of u bij een schadegeval werkelijk alles terugbetaald zult krijgen of dat er integendeel ook nog iets voor uw rekening blijft. Enkele van de criteria waarmee we rekening hebben gehouden in de kolom "verzekerd bedrag en vergoeding" in onze tabel 2, zijn hoe de verzekeraars in het kader van de franchise de waarborg van de zogenoemde onrechtstreekse verliezen aanpakken en de mate waarin ze rekening houden met het verval van de woning. Een korte toelichting. De franchise Net als bij de overgrote meerderheid van alle andere risicoverzekeringen werken de maatschappijen momenteel nog altijd met een franchise, waardoor u sowieso voor een deel van de schade zelf moet opdraaien. In het geval van de woningverzekering is die zelfs bij wet vastgelegd. Het geïndexeerde bedrag komt momenteel neer op zowat fr. Bij heel wat maatschappijen kunt u evenwel aan de franchise ontsnappen als u zich ook verzekert voor de onrechtstreekse verliezen. In de regel moet u dan een iets hogere premie betalen en bovendien geldt die waarborg veelal pas zodra de schade een bepaald minimumbedrag haalt ( tot fr.). Het verval van de woning Voor een oudere en minder goed onderhouden woning kunt u in theorie een lagere schadevergoeding krijgen dan normaal omdat de waardevermindering in rekening wordt gebracht die uw woning heeft ondergaan. Het is de expert van de verzekeraar die het verval bepaalt. Als u dat betwist, kunt u om een tegenexpertise vragen. In de praktijk wordt evenwel niet vaak iets afgetrokken voor verval. Wettelijk mag het verval overigens pas in aanmerking worden genomen vanaf 20 % voor stormschade en vanaf 30 % voor andere schadegevallen, en in België hebben de meeste woningen slechts een verval van 0 tot 25 %. In de beste contracten speelt het verval sowieso geen enkele rol. Verzekeraars die wel rekening houden met het verval, gaan ook niet allemaal op dezelfde manier te werk : sommige trekken het percentage verval integraal af, andere alleen wat boven de wettelijke grens gaat. Neem bijv. stormschade aan Verwittig maar beter de verzekeraar als u uw woning renoveert, want als de woning hierdoor in waarde is gestegen, moet de polis worden aangepast, anders bent u door uw eigen schuld onderverzekerd. een dak voor fr. De expert stelt een verval vast van 25 %, wat dus 5 % boven de wettelijke minimumgrens is. Welnu, de ene verzekeraar houdt dan de volle 25 % in en betaalt slechts fr., terwijl de andere slechts 5 % aftrekt en fr. betaalt. Het te verzekeren bedrag Hoe soepeler een verzekeraar is om het bedrag dat u hebt laten verzekeren als correct te beschouwen en u dan ook terdege te vergoeden, hoe beter zijn score in onze tabel 2. U moet zowel een bedrag vooropstellen voor het gebouw als voor de inboedel. Voor het gebouw Als de woning uw eigendom is Voor u is het van belang dat u de woning tegen haar nieuwwaarde laat verzekeren. Dat is het bedrag nodig om ze herop te bouwen, dus met inbegrip van het ereloon van de architect en de btw. Om te voorkomen dat verzekerden hun woning te laag verzekeren en na een schadegeval slechts aanspraak kunnen maken op een vergoeding die niet volstaat om de schade te herstellen, zijn de verzekeraars sinds 998 bij wet verplicht om onderverzekering op de een of andere manier te voorkomen. Hoe dat concreet moet, staat echter niet in de wet. De verzekeraars werken met een zogenoemd evaluatierooster om de waarde van een woning te bepalen. De eerste roosters waren heel uitgebreid en vrij ingewikkeld om in te vullen. Maar beetje bij beetje werden steeds meer vereenvoudigde evaluatieroosters ingevoerd, waarbij u niet veel meer moet doen dan het aantal plaatsen in uw woning opgeven samen met een paar details over de afwerking (bijv. gevel in natuursteen, meer dan één badkamer, centrale verwarming, parket in de woonkamer ). Dat rooster vormt weliswaar geen absolute garantie dat het aldus verzekerde bedrag zal volstaan voor de werkelijke kosten van de heropbouw, maar als die laatste uiteindelijk toch hoger liggen, verbinden de maatschappijen zich ertoe om het verschil voor hun rekening te nemen. Als u de woning huurt Als huurder is het uw plicht om de huurwoning op het einde van de huurovereenkomst terug te geven in de staat waarin u ze hebt gekregen. Wanneer de woning geheel of gedeeltelijk vernield is, door brand of storm bijv., komt u dan ook in de problemen, tenzij u kunt bewijzen dat u er niet aansprakelijk voor bent. Aangezien dergelijke schade tot in de miljoenen kan oplopen, is duidelijk dat ook u alle belang hebt bij een woningverzekering. De kans is overigens groot dat u op grond van uw huurcontract verplicht bent om zo'n contract te sluiten. Als u de enige huurder bent omdat u bijv. een huurhuis bewoont, past de verzekeraar voor het verzekerd kapitaal hetzelfde systeem toe als voor een eigenaar, dus meestal met een evaluatierooster. Maar het verzekerd bedrag ligt dan doorgaans wel 20 tot 30 % lager aangezien u slechts de werkelijke waarde moet verzekeren, dat is de nieuwwaarde min het verval. Bent u niet de enige huurder en huurt u bijv. een appartement in een flatgebouw, dan stellen de meeste verzekeraars een eenvoudige verzekeringsformule voor : 20 keer de jaarlijkse huur (huurlasten inbegrepen). Dat volstaat om problemen van onderverzekering te voorkomen. Voor de inboedel In dat geval maakt het uiteraard niets uit of u eigenaar of huurder bent. Heel wat verzekeraars hanteren een BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR

5 vrij eenvoudig systeem om de waarde van de inboedel te bepalen : ze stellen gewoon een percentage voor van het bedrag dat voor het gebouw verzekerd is (bijv. 30 %) of een bepaald bedrag per woonruimte (bijv fr.). In andere gevallen zit er niets anders op dan een lijst te maken van al wat in uw huis staat en van alle goederen de waarde te ramen : Voor gewone, gebruikelijke meubelen telt de nieuwwaarde, dus het bedrag vereist om ze nieuw te kopen. Huishoudlinnen en kledij daarentegen worden verzekerd tegen hun werkelijke waarde, dus na aftrek van hun waardevermindering door ouderdom. Kunstvoorwerpen, juwelen, verzamelobjecten en alle voorwerpen die als zeldzaam of kostbaar worden beschouwd (bijv. antiek, Oosterse tapijten, zilverwerk enz.), worden dikwijls tegen hun verkoopwaarde verzekerd, d.i. de waarde die u voor een goed kunt krijgen als u het onder normale omstandigheden verkoopt. Om verrassingen te voorkomen laat u voor waardevolle voorwerpen echter beter een overeengekomen waarde verzekeren, d.w.z. een waarde die u in samenspraak met de verzekeraar vooraf vastlegt. Steeds meer maatschappijen dekken echter de vervangwaarde van waardevolle voorwerpen, d.i. het bedrag dat u moet neertellen om u een vergelijkbaar voorwerp aan te schaffen. Als de werkelijke schade hoger ligt dan het verzekerd bedrag, blijken enkele maatschappijen daar in de praktijk geen punt van te maken en vergoeden u volledig. De premie De jaarlijkse premie hangt van heel wat factoren af. Uiteraard speelt de gewenste dekking een rol. Maar er is méér. Factoren die de premie optrekken, zijn onder meer : het feit dat u eigenaar bent omdat u anders dan een huurder de nieuwwaarde moet verzekeren en niet slechts de werkelijke waarde; een woning met een hoger brandgevaar, bijv. met een rieten dak of met brandbaar materiaal in de muren; soms als de woning niet over het vereiste alarmsysteem beschikt; het feit dat u de woning deels voor een beroeps- of handelsactiviteit gebruikt. Voor de dekking tegen diefstal hangt de premie meestal af van het type van de woning (villa, rijhuis, appartement), en steeds vaker ook van de ligging van de woning (risicozone of niet). Doorgaans moet u op de volgende premie rekenen (dekking diefstal niet inbegrepen) : 000 tot 500 fr. per verzekerd miljoen voor de woning waarvan u eigenaar bent; 700 tot 050 fr. per verzekerd 3 2 Een correct ingevuld evaluatierooster vormt weliswaar geen absolute garantie dat het verzekerd bedrag zal volstaan voor de werkelijke kosten van de heropbouw, maar de meeste maatschappijen gaan dan wel akkoord om het verschil voor hun rekening te nemen. Bij het bepalen van onze Beste Keuze hebben we de premie nauwelijks laten meespelen gezien de relatieve waarde ervan, en zijn we vooral afgegaan op de algemene voorwaarden. Op basis van bijna 90 criteria is OMOB ( of ) van alle onderzochte contracten onbetwistbaar naar voren gekomen als de Beste Keuze voor alle consumenten, op enige afstand gevolgd door Argenta ( ). OMOB staat sedert enkele jaren voor iedereen open, en niet meer alleen voor ambtenaren, maar werkt wel zonder de bemiddeling van makelaars. BESTE KEUZE miljoen voor de woning die u huurt; 050 tot 500 fr. per verzekerd miljoen aan inboedel. Doordat er geen eenduidig, objectief en veralgemeend systeem is voor de waardebepaling van een gebouw en de inboedel, waardoor de premies van de verschillende maatschappijen niet correct onderling kunnen worden vergeleken, nemen wij de premie niet op in onze tabel 2. Verkiest u via een makelaar te werk te gaan, dan bevelen wij u het contract van Fidea ( ) of van AXA/Royale Belge ( ) aan. Let wel! Geen enkel contract uit onze vergelijkende studie is volledig waterdicht, er blijven nog altijd bepaalde leemtes, ook bij onze Beste Keuzes. Bij OMOB bijv. is de dekking van juwelen beperkt tot fr., en wie méér wil laten verzekeren, kan dat alleen als hij als een goede cliënt aangeschreven staat én bereid is om extra te betalen. 24 BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54 J.-P. Coteur, A. Moriau en N. Vanhee

In de kijker: de woningverzekering. Veel m

In de kijker: de woningverzekering. Veel m 8 In de kijker: de woningverzekering Veel m > Brand mag dan al centraal staan in de woningverzekering, de kans is groter dat de polis u van nut kan zijn na waterschade of diefstal. > Wij onderwierpen 15

Nadere informatie

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering Zit u hoog en droog? De woningverzekering dekt heel wat meer soorten onheil dan alleen brand. We vertellen welke polissen de beste zijn van de 21 contracten die we hebben bestudeerd. Alhoewel ze in de

Nadere informatie

De verplichte autoverzekering

De verplichte autoverzekering & Auto De premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering hangt af van leeftijd, woonplaats (in stad of meer landelijke gemeente), auto (type, vermogen, merk,...) en aantal

Nadere informatie

Uw woonverzekering in 1-2-3

Uw woonverzekering in 1-2-3 s Uw woonverzekering in 1-2-3 http://www.woonverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

De verzekering bij uw hypotheeklening

De verzekering bij uw hypotheeklening De verzekering bij uw hypotheeklening Het is verre van gemakkelijk om een goed contract te kiezen voor de schuldsaldoverzekering die u hoogstwaarschijnlijk als garantie voor uw hypotheeklening zult moeten

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

Makelaar, Verzekeringen IN DE KIJKER. ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze.

Makelaar, Verzekeringen IN DE KIJKER. ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze. IN D KIJKR Verzekeringen Makelaar, ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze. ) Voor niet-levensverzekeringen stelden de meeste makelaars hooguit één of twee contracten voor.

Nadere informatie

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN CAMPUS Turnhout Sander Marijnissen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

Uw reddingsboei bij tegenspoed

Uw reddingsboei bij tegenspoed Uw reddingsboei bij tegenspoed Bij een hypotheeklening hoort bijna altijd een schuldsaldoverzekering. Voor uw partner en uw erfgenamen moet die verzekering de last van de afbetaling wegnemen of fors verminderen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014 Voorwaarden alle risico s Apparthomes INLEIDING Beste verzekerde, Uw verzekeringsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

In België zijn slechts enkele

In België zijn slechts enkele GOED VERZEKERD UW LEVEN LANG DOSSIER VERZEKERINGEN Reportage: Johan Steenackers Illustraties: Serge Baeken In België zijn slechts enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Dat is in de eerste plaats het

Nadere informatie

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder kleine en middelgrote ondernemingen 7064805-0514 - V.U.: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder talensia Deze brochure

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

Uw woning. Verlang meer van uw woningverzekering!

Uw woning. Verlang meer van uw woningverzekering! Uw woning Verlang meer van uw woningverzekering! De Top Woning. Verzeker u in alle eenvoud 4 en in alle zekerheid! Een vertrouwenscontract, helder en zeker 4 IJzersterke waarborgen voor uw gebouw... 7...

Nadere informatie

SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 -

SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWOORD Uw contract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en onze wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud

Nadere informatie

DE BRANDVERZEKERING EN AANVERWANTE RISICO'S...

DE BRANDVERZEKERING EN AANVERWANTE RISICO'S... INHOUDSOPGAVE 1 DE BRANDVERZEKERING EN AANVERWANTE RISICO'S... 1 1.1 BRAND EN AANVERWANTE RISICO'S... 1 1.2 STORM EN HAGEL, SNEEUW EN IJSDRUK... 1 1.3 WATERSCHADE... 1 1.4 GLASBREUK... 1 1.5 BURGERLIJKE

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN CAMPUS Turnhout Sander Marijnissen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij?

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij? KBC WONINGPOLIS BLZ. 1 BEGRIPPEN STRUCTUUR Deze polis bestaat uit een set van verzekeringen, speciaal ontworpen om uw bezittingen zo goed mogelijk te beschermen. De meeste verzekeringen in deze polis bieden

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n I n l e i d i n g E l i g o V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n 0 0 9 6-7 7 2 6 B 0 0 0 0. 0 1-0 1 0 2 2 0 1 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie