Voorwaarden Bootverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Bootverzekering"

Transcriptie

1 Beroeps- en pleziervaartverzekeringen Marine insurance Schiffsversicherung Voorwaarden Bootverzekering P Inhoudsopgave ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Aanvraag, duur en einde van de verzekering Artikel 3 Wijziging van premie en/of voorwaarden Artikel 4 Premie Artikel 5 Algemene bepalingen DEKKINGSOMSCHRIJVING Artikel 6 Verzekeringsgebied Artikel 7 Verzekerde gevaren Artikel 8 Extra dekkingen Artikel 9 Aansprakelijkheid Artikel 10 Uitsluitingen SCHADE Artikel 11 Verplichtingen verzekerde Artikel 12 Schaderegeling Artikel 13 Schadevergoeding VAARTUIGENHULP Artikel 14 Begripsomschrijvingen Artikel 15 Dekking Artikel 16 Uitsluitingen Artikel 17 Schaderegeling

2 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 ( ) van het Burgerlijk Wetboek (B.W.), indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 1.2 maatschappij SON scheepsverzekeringen, gevestigd te Groningen (Schweitzerlaan 4, 9728 NP), onderdeel van TVM particulier N.V. 1.3 verzekeringnemer De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan. 1.4 verzekerde De verzekeringnemer en/of degene die met toestemming van de verzekeringnemer gebruik maakt van het vaartuig. 1.5 vaartuig Het in de polis vermelde vaartuig inclusief voortstuwingsinstallatie, standaard scheepsuitrusting alsmede, voor zover meeverzekerd, inboedel, nautische apparatuur, volgboot (al dan niet met buiten boordmotor) en boottrailer. 1.6 inboedel Alle zich aan boord van het vaartuig bevindende, voor huishoudelijk gebruik bestemde roerende zaken van verzekerde met uitsluiting van geld, geldswaardige papieren, sieraden en andere kostbaarheden, brillen, horloges, foto- en videocamera s en dergelijke, draagbare telecommunicatieapparatuur, computerapparatuur, motorrijtuigen, (brom)fietsen en vaartuigen en/of onderdelen daarvan. 1.7 scheepsuitrusting Alle zich aan boord van het vaartuig bevindende zaken die naar hun aard of bestemming blijvend ten dienste van het vaartuig worden gebruikt, exclusief inboedel, nautische apparatuur en volgboot. 1.8 nautische apparatuur Alle aan boord van het vaartuig vast ingebouwde elektronische- en mechanische apparatuur, ontworpen, gefabriceerd en dienende als navigatiehulpmiddel, vast ingebouwde telecommunicatieapparatuur, alsmede voldoende geborgde laptops en notebooks bestemd voor navigatiedoeleinden. 1.9 voortstuwingsinstallatie De tot voortstuwing van het vaartuig dienende installatie(s) en toe behoren, waaronder zijn begrepen: - de scheepsmotor met omkeermechanisme en de koeling voor zover op of aan de motor bevestigd; - de aandrijving, waaronder schroefas, schroefaskoppeling en schroef; - de boeg- en hekschroefinstallatie, waaronder motor (inclusief op- of aangebouwde elektrische componenten), schroef en bediening (inclusief bekabeling); - de buitenboordmotor; - het instrumentenpaneel met bekabeling, voor zover het de motor direct dient originele scheepsmotor Een buitenboordmotor of een nieuw als scheepsmotor geleverde en door de fabriek of vaartuig/motorleverancier ingebouwde motor. Hieronder valt zowel de scheepsmotor die uitsluitend als scheeps motor is ontworpen, als de motor met een zogenaamd universeel blok die door de fabrikant is opgebouwd als scheepsmotor. Een motor die eerder dienst heeft gedaan als voertuig- of industriemotor en daarna is omgebouwd tot scheepsmotor, wordt niet als zodanig beschouwd volgboot De in de polis vermelde volgboot, met een eventuele buitenboord motor, die ten dienste van het vaartuig wordt meegevoerd en waarvan de maximaal haalbare snelheid niet meer dan 30 km/uur bedraagt verzekerd bedrag De in de polis vermelde totale verzekerde waarden alsmede de in het aanvraagformulier, of nadien, opgegeven waarden. Het verzekerd bedrag wordt in onderling overleg tussen de verzekering nemer en de maatschappij vastgesteld. De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het verzekerd bedrag, zowel bij het ingaan als tijdens de looptijd van de verzekering. Het verzekerd bedrag bewijst niet de dagwaarde van het vaartuig nieuwwaarde Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waarde vermindering door veroudering en slijtage eigen gebrek Een ongunstige of minderwaardige eigenschap in of van de verze kerde zaak of enig onderdeel daarvan, die zaken van dezelfde soort en kwaliteit niet behoren te hebben. Artikel 2 Aanvraag, duur en einde van de verzekering Ieder die een vaartuig bij de maatschappij wenst te verzekeren, levert een ondertekende aanvraag tot verzekering in bij de maatschappij. Het aanvraagformulier wordt door de maatschappij vastgesteld. De maatschappij is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen een aanvraag te weigeren. De verzekering kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en loopt vanaf het tijdstip van ingang tot 12 maanden daarna en wordt, indien geen opzegging of tussentijdse beëindiging plaatsvindt, automatisch steeds met 12 maanden verlengd. Als de verzekering eindigt op een bepaalde dag, vindt de beëindiging plaats om uur van die dag. 2.1 Opzegging door de verzekeringnemer De verzekering eindigt met het einde van het verzekeringsjaar door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer met een opzeg termijn van tenminste 30 dagen. Verder eindigt de verzekering door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer binnen twee maanden nadat de maatschappij tegenover de verzekeringnemer een beroep heeft gedaan op: - niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering; - niet nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de verzekeringsovereenkomst; - het door de verzekerde in strijd handelen met de verzekerings voorwaarden waardoor voortzetting van de verzekering redelijkerwijs niet gevergd kan worden, zulks ter beoordeling aan de maatschappij; - het niet wenselijk achten van voortzetting van de verzekering op grond van een wijziging van het risico. In genoemde gevallen eindigt de verzekering op de datum die in de opzegbrief is genoemd of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzegbrief. 2.2 Opzegging door de maatschappij De verzekering eindigt met het einde van het verzekeringsjaar door schriftelijke opzegging door de maatschappij met een opzegtermijn van tenminste twee maanden. Verder eindigt de verzekering door schriftelijke opzegging door de maatschappij: - binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de maatschappij te misleiden dan wel de maatschappij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten, alsmede na ontdekking dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering heeft gehandeld met het opzet de maatschappij te misleiden. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum; - met een opzegtermijn van twee maanden indien de verzekering nemer handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden waardoor voortzetting van de verzekering redelijkerwijs niet gevergd kan worden, zulks ter beoordeling aan de maatschappij; - met een opzegtermijn van twee maanden nadat de maatschappij een zodanige risicowijziging ter kennis is gekomen dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten; - indien de verzekeringnemer de verplichting tot premiebetaling niet nakomt nadat de maatschappij de verzekeringnemer vruchteloos tot betaling van de premie heeft aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum.

3 2.3 Automatische beëindiging De verzekering eindigt automatisch in geval van: - verkoop van, of andere overgang van belang bij het verzekerde vaartuig; - een (technisch) totaal verlies van het verzekerde vaartuig; - inbeslagname en/of verbeurdverklaring door een overheid. In deze gevallen is/zijn de verzekeringnemer dan wel diens erfge namen verplicht de maatschappij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Artikel 3 Wijziging van premie en/of voorwaarden De maatschappij heeft het recht de premie en/of de verzekeringsvoorwaarden te wijzigen met ingang van een door haar vast te stellen datum. De maatschappij zal de verzekeringnemer in kennis stellen van de wijziging en de wijzigingsdatum. De wijziging gaat in op de genoemde wijzigingsdatum tenzij de verzekeringnemer binnen één maand na verzending van de kennisgeving schriftelijk aan de maatschappij laat weten niet akkoord te gaan met de wijziging. In dat geval zal de verzekering met ingang van de wijzigingsdatum worden beëindigd. De verzekeringnemer komt geen recht op weigering van de wijziging toe indien de wijziging voortvloeit uit wettelijke bepalingen of bestaat uit een verlaging van de premie en/of verbetering van de verzekeringsvoorwaarden. Artikel 4 Premie 4.1 Premiebetaling De verzekeringnemer is verplicht de premie, de kosten en voor zover verschuldigd, de assurantiebelasting (hierna gezamenlijk te noemen premie ) uiterlijk te voldoen binnen 30 dagen na datering van de premienota. Wordt de premie niet tijdig voldaan, dan volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de premie niet uiterlijk binnen 14 dagen na datering van de aanmaning is voldaan, wordt geen dekking verleend voor schadegebeurtenissen die nadien hebben plaats gevonden. De verzekeringnemer blijft verplicht de volledige premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor schadegebeurte nissen die plaatsvinden na de dag waarop de premie door de maat schappij is ontvangen. Ingeval van premiebetaling in termijnen wordt de dekking weer van kracht nadat alle onbetaalde premies over reeds verstreken termijnen door de maatschappij zijn ontvangen. Bij totaal verlies van het vaartuig is de premie verschuldigd tot het einde van het verzekeringsjaar. 4.2 Premierestitutie Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering anders dan door opzegging wegens opzet de maatschappij te misleiden, heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet meer van kracht is. Bij tussen tijdse beëindiging wegens verkoop of andere overgang van belang, vindt pro rata premierestitutie plaats onder inhouding van 12,50 administratiekosten nadat schriftelijk bewijs van verkoop of andere overgang van belang aan de maatschappij is overlegd. 4.3 No-claimkorting Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verleent de maatschappij voor elk schadevrij verzekeringsjaar een premiekorting in het daaropvolgende jaar. Afhankelijk van het aantal schadeclaims dat in een verzekeringsjaar ten laste van de maatschappij komt, stijgt of daalt de no-claimkorting volgens navolgende tabel. Indien een ingediende claim door de maatschappij verhaald wordt op een derde, heeft deze geen invloed op de no-claimkorting. De bij een andere verzekeraar opgebouwde no-claimkorting kan worden over genomen tot een maximum van 30% (7 jr.). De kortingsregeling is niet van toepassing op stillig- en aanbouwverzekeringen. Artikel 5 Algemene bepalingen 5.1 Adres De maatschappij doet rechtsgeldig kennisgevingen aan de verzekeringnemer wanneer deze worden verstuurd aan het laatst bij de maatschappij bekende adres. 5.2 Klachten/geschillen, jurisdictie en toepasselijk recht In gevallen waarin deze verzekeringsvoorwaarden niet voorzien, beslist de maatschappij. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het interne klachtenbureau van de maatschappij of aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Alle geschillen die voortvloeien uit de verzekerings overeenkomst zullen zelfs als het schadebrengende feit zich buiten Nederland zou hebben voorgedaan uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen of Rotterdam, behoudens hoger beroep, tenzij na het ontstaan van het geschil tussen de maatschappij en de verzekerde(n) een andere geschillenregeling is/wordt overeengekomen. Op deze verzekeringsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 5.3 Incassokosten Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die vallen op de invordering van achterstallige premiebedragen of kosten, komen voor rekening van de betrokken verzekeringnemer. 5.4 Register De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij te informeren indien het verzekerde vaartuig in een ambtelijk register is of wordt ingeschreven en indien er een wijziging in een dergelijke registratie plaatsvindt. 5.5 Persoonsgegevens Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden door de maatschappij gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, statistische doeleinden, relatiebeheer, eigen marketingactiviteiten en fraudebestrijding. 5.6 Bewijs van verzekering/grondslag Als bewijs van de verzekeringsovereenkomst wordt door de maatschappij een certificaat afgegeven dat als polis in de zin van de wet zal worden beschouwd. Tenzij anders op de polis of een aan hangsel vermeld, behoren bij het afgegeven bewijs van verzekering de verzekeringsvoorwaarden, zoals die zijn vastgesteld door de maatschappij. Als grondslag voor de verzekering geldt de door de verzekeringnemer verstrekte informatie zowel bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst alsook gedurende de looptijd ervan, alsmede de door de maatschappij afgegeven polis. 5.7 Inspectie De maatschappij behoudt zich het recht voor het vaartuig gedurende de looptijd van de verzekering te (laten) inspecteren. De verzekering nemer is verplicht de maatschappij of een daartoe door haar aange wezen derde in de gelegenheid te stellen een zodanige inspectie uit te voeren. 5.8 Inwerkingtreding Deze verzekeringsvoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd vastgesteld in november 2011 en treden in werking op1 januari schadevrije korting op korting na korting na korting na jaren de premie 1 schade 2 schaden 3 schaden 0 0% 0% 0% 0% 1 5% 0% 0% 0% 2 10% 0% 0% 0% 3 15% 5% 0% 0% 4 20% 10% 0% 0% 5 25% 15% 0% 0% 6 30% 20% 0% 0% 7 of meer 30% 30% (6 jr.) 20% 0% 4.4 No-claimbescherming Bij 7 of meer schadevrije jaren, wordt na één, door de maatschappij uitbetaalde, schadeclaim in enig verzekeringsjaar, de korting niet verminderd.

4 DEKKINGSOMSCHRIJVING Artikel 6 Verzekeringsgebied De verzekering kan worden afgesloten voor onderstaande vaar gebieden en is uitsluitend van kracht binnen het in de polis vermelde vaargebied. Vaargebied Standaard betreft de binnenwateren van Europa tot 20º Oost, 43º Noord en 10º West met uitzondering van Noorwegen, Zweden, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Spanje. Tevens zijn meeverzekerd de Belgische, Nederlandse en Duitse kustwateren van de Noordzee tot 10 zeemijlen uit de kust van zowel het vasteland als de eilanden met uitzondering van Helgoland, mits de weersomstandigheden het toelaten (verwachte windkracht niet boven 5 Beaufort) en het vaartuig is uitgerust overeenkomstig de algemeen gebruikelijke eisen. Vaargebied Uitgebreid wordt begrensd door 60º Noord, 20º Oost, 43º Noord en 10º West. Uitgesloten van dekking zijn Servië, Montenegro en Bosnië- Herzegovina. Vaargebied Totaal wordt begrensd door 60º Noord, 30º Oost, 35º Noord en 10º West. Uitgesloten van dekking zijn Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Marokko, Algerije en Tunesië. Vaargebied Standaard Extra is als vaargebied Standaard plus 15 zeemijlen uit de kust van zowel het vasteland als de eilanden, tot 60º Noord, 20º Oost, 35º Noord en 10º West, inclusief de vaart naar en van Helgoland. Uitgesloten van dekking zijn Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Albanië. Meeverzekerd is de oversteek naar Engeland in het gebied tussen Le Havre/Southampton en Rotterdam/Felixstowe. De verzekering is verder van kracht, zowel te water als op de wal, binnen het in de polis vermelde vaargebied: a. tijdens transport/vervoer van het verzekerde vaartuig; b. gedurende verblijf in de winterberging; c. tijdens het slepen (alleen in geval van nood) of gesleept worden; d. bij deelname aan wedstrijden, openingstochten of andere soortgelijke tochten; e. tijdens droogzetting en tewaterlating; f. tijdens reparaties, al dan niet droogstaand. Bij frequente deelname aan wedstrijden is een premietoeslag en/of een extra eigen risico verschuldigd.

5 Artikel 7 Verzekerde gevaren Gedurende de looptijd van de verzekering is gedekt schade aan of verlies van (hierna gezamenlijk te noemen schade ) het verzekerde vaartuig door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak, diefstal, vandalisme, joyvaren, verduistering, aanvaring, gronding, stranding en alle andere plotseling van buiten komende onheilen. Verduistering van (onder)delen van het vaartuig is uitgesloten van dekking. Met terzijdestelling van artikel 7:951 ( ) B.W. is tevens gedekt schade als gevolg van eigen gebrek. Schade aan de voortstuwings installatie als gevolg van een eigen gebrek daarvan is gedekt, mits de voortstuwingsinstallatie is voorzien van een originele scheeps motor die ten tijde van de schadegebeurtenis niet ouder is dan 10 jaar. In geval van een niet-originele scheepsmotor of een originele scheepsmotor ouder dan 10 jaar, is schade als gevolg van eigen gebrek uitsluitend gedekt voor zover het eigen gebrek heeft geleid tot aanvaring, gronding, stranding, brand of ontploffing. Schade aan buitenboordmotoren door losraken of overboord vallen is alleen gedekt indien dit een gevolg is van gronding, stranding, aanvaring, brand of ontploffing. Schade aan scheepsuitrusting, inboedel en nautische apparatuur door diefstal of poging daartoe is slechts gedekt na braak aan deugdelijk afgesloten ruimten. De verzekering wordt geacht eerst de inboedel van verzekerde zelf te dekken en daarna, voor zover niet elders verzekerd, de inboedel van andere opvarenden. Artikel 8 Extra dekkingen In verband met een gedekte schadegebeurtenis wordt tevens vergoeding verleend voor de hierna genoemde kosten: 8.1 Hulp- en bergingslonen Zo nodig boven, maar maximaal tot het verzekerd bedrag van het vaartuig, worden vergoed noodzakelijk gemaakte hulp- en bergingslonen alsmede andere kosten van maatregelen ter voorkoming of vermindering van dreigende schade, mits in redelijkheid en met goedkeuring van de maatschappij gemaakt. 8.2 Kosten van bewaking en vervoer Vergoed worden de kosten van bewaking en vervoer van het vaartuig naar de dichtstbijzijnde herstelplaats indien het vaartuig de herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken. Inclusief de schade wordt voor deze rubriek nooit meer vergoed dan het verzekerd bedrag van het vaartuig. 8.3 Lichtings- en opruimingskosten Zo nodig boven het verzekerd bedrag van het vaartuig, maar maximaal tot ,- worden vergoed lichtings- en opruimings kosten indien de lichting en/of opruiming door de desbetreffende autoriteiten wordt verlangd. Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 Wettelijke aansprakelijkheid Gedurende de looptijd van de verzekering is gedekt de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde voor schade toegebracht aan personen en/of zaken met of door het verzekerde vaartuig alsmede, voor zover meeverzekerd, met of door de volgboot en/of boottrailer. Per schadegebeurtenis wordt, voor alle verzekerden gezamenlijk, tot ten hoogste het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid vergoed. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade: - toegebracht aan verzekerde, de perso(o)n(en) met wie verzekerde duurzaam in gezinsverband samenwoont en zijn/haar/hun minderjarige kinderen; - toegebracht aan zaken die zich aan boord van het vaartuig bevinden, daarin geladen of daaruit gelost worden; - toegebracht met of door een meeverzekerde boottrailer zolang deze is gekoppeld aan een motorrijtuig of na ontkoppeling daarvan nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 9.2 Proceskosten Proceskosten en kosten van rechtsbijstand, voortvloeiende uit een gedekte schadegebeurtenis, worden vergoed indien de procedure met toestemming van de maatschappij wordt gevoerd en verzekerde zich laat bijstaan door een door de maatschappij aangewezen raadsman. Boetes worden niet vergoed. 9.3 Borgsom Indien naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis door een plaatselijk bevoegde overheid een borgsom wordt verlangd ter waarborging van (een) benadeelde derde(n), zal de maatschappij deze verstrekken tot maximaal ,- per gebeurtenis. Verzekerde is verplicht de maatschappij te machtigen over de waarborgsom te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven, en alle medewerking te verlenen. Artikel 10 Uitsluitingen Deze verzekering geeft geen dekking indien/in geval van: 10.1 het vaartuig voor zakelijke en/of verhuurdoeleinden wordt gebruikt, tenzij anders op de polis is vermeld; 10.2 het vaartuig wordt gebruikt voor waterskiën, tenzij anders op de polis is vermeld; 10.3 met het vaartuig, anders dan in geval van nood, wordt gesleept; 10.4 de schade en/of de gemaakte kosten (hierna in artikel 10 gezamenlijk te noemen schade ) het gevolg is/zijn van atoomkern- of soortgelijke reacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting, alsmede molest waaronder wordt verstaan: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij van leden van enige gewapende macht; 10.5 de schade het gevolg is van vordering, inbeslagname of verbeurdverklaring door enige overheid; 10.6 de schade is ontstaan door opzet of roekeloosheid van verzekerde; 10.7 de schipper van het verzekerde vaartuig geen houder is van een daarvoor wettelijk vereist vaarbewijs, tenzij de schipper aantoont dat er geen causaal verband bestaat tussen de schadegebeurtenis en het ontbreken van genoemd vaarbewijs. Dit geldt zowel voor schade aan het verzekerde vaartuig als voor schade aan derden; 10.8 schade bestaande uit normale slijtage of schade als gevolg van normale slijtage indien het niet tijdig vervangen van het aan slijtage onderhevige deel aan verzekerde te verwijten is; 10.9 schade bestaande uit of als gevolg van achteruitgang in kwaliteit, zoals bijvoorbeeld veroudering, verrotting, verharding, verwering, corrosie, osmose, delaminatie of materiaalmoeheid; indirecte of immateriële schade zoals waardevermindering, kleur- en glansverschil, gebruiksderving, telefoon- en reiskosten, huisvestingskosten, kosten voor ligdagen of overwintering; de schade het gevolg is van geleidelijke inwerking van: - licht en/of vocht, - bodem-, water- of luchtverontreiniging, tenzij de geleidelijke inwerking wordt ingezet door een plotselinge hevige uiting van verontreiniging en verzekerde de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet kon voorkomen; schade aan gelcoat, huidverf of andere conserverings systemen van het verzekerde vaartuig, tenzij gelijktijdig ook andere door de verzekering gedekte schade is geleden, waaraan dezelfde schadegebeurtenis ten grondslag ligt; de schade het gevolg is van aan verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor en/of onderhoud van de verzekerde zaken. Toelichting op artikel Van onvoldoende zorg en/of onderhoud is onder meer (niet limitatief ) sprake bij: - het ontstaan van schade na gebruik van alcohol en/of bedwelmende middelen; - het niet, niet tijdig of niet effectief uitvoeren van onderhoud aan de verzekerde zaken; - het niet of onvoldoende beschermen van de verzekerde zaken tegen vorst, storm of andere (weers)omstandigheden; - het varen in ijs, terwijl verzekerde bekend was of bekend had kunnen zijn met de aanwezigheid van ijs in het desbetreffende vaarwater; - het niet verwijderen en opbergen in een deugdelijk afgesloten ruimte van zeilen, buiskappen, huiken en dergelijke buiten het vaarseizoen; - het niet in een deugdelijk afgesloten ruimte opbergen van losse zaken; - het niet van boord verwijderen van nautische apparatuur, waardevolle inboedel, volgboten en buitenboordmotor buiten het vaarseizoen, tenzij dit praktisch en redelijkerwijs niet uitvoerbaar is; - het achterlaten van een boottrailer, al dan niet met een vaartuig, terwijl deze niet is beveiligd door zowel een SCM goedgekeurde wielklem als een SCM goedgekeurd koppelingslot; - het niet afdoende beveiligen van een al dan niet met bouten door de spiegel gemonteerde buitenboordmotor met een deugdelijk slot; - het niet beveiligen van het staartstuk van een hekaandrijving door middel van een daartoe bestemd moerslot;

6 SCHADE - het niet of onvoldoende beperken van het diefstalrisico door bijvoorbeeld het ontbreken van direct toezicht of een deugdelijke beveiliging. In geval van diefstal van volgboten, open toerboten, rubberboten, sloepen en snelvarende open motorboten, is sprake van onvoldoende zorg als verzekerde niet kan aantonen dat wanneer: - het vaartuig buiten direct toezicht (van verzekerde of andere belanghebbenden) was geplaatst of; - het vaartuig niet in een deugdelijk afgesloten ruimte was geplaatst; deze was verankerd door middel van een ketting van gehard staal of een staalkabel met een dikte van tenminste 10 millimeter en een slot van gehard staal verbonden met een vast punt aan de wal. N.B. Een ruimte, afgesloten met een dekzeil of kuiptent, wordt niet als een deugdelijk afgesloten ruimte beschouwd. Onder een deugdelijk slot wordt verstaan een slot van gehard staal. Onder vaarseizoen wordt verstaan de periode van 1 maart tot 1 november. Artikel 11 Verplichtingen verzekerde Verzekerde is verplicht: a. zodra een schadegebeurtenis zich dreigt voor te doen dan wel zich reeds voordoet, alle mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te verminderen; b. zodra hij hiervan op de hoogte is of behoort te zijn, de maatschappij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, in te lichten over iedere gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; c. de maatschappij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is alle van belang zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken; d. de aanwijzingen van de maatschappij en/of de door de maatschappij aangestelde expert op te volgen; e. volledige medewerking te verlenen aan de schaderegeling en zich te onthouden van alles wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden; f. zich, zonder voorafgaande toestemming van de maatschappij, te onthouden van het in beginsel of in omvang erkennen van een tegen hem ingestelde vordering tot schadevergoeding, deze af te wijzen of door betaling af te doen; g. bij ongevallen met lichamelijk letsel of met dodelijke afloop onmiddellijk de maatschappij per telefoon op de hoogte te stellen; h. in geval van diefstal, inbraak of poging daartoe, vandalisme, verduistering of vermissing, onmiddellijk na ontdekking hiervan aangifte te doen bij de bevoegde politie-instantie en het hiervan opgemaakte proces-verbaal aan de maatschappij te zenden; i. in geval van diefstal, verduistering en/of vermissing van de verzekerde za(a)k(en) mee te werken aan eigendomsoverdracht hiervan aan de maatschappij. De maatschappij is niet eerder tot uitkering verplicht dan nadat de eigendomsoverdracht is voltooid. Indien de verzekerde za(a)k(en) nadien worden teruggevonden, heeft verzekerde het recht het eigendom hiervan terug te krijgen tegen terugbetaling van de terzake aan hem/haar gedane uit kering. Indien de maatschappij in een voorkomend geval aan de schade-uitkering niet de voorwaarde van eigendomsoverdracht heeft gesteld, is verzekerde in geval van terugverkrijging verplicht naar keuze zijn/haar eigendomsrecht aan de maatschappij over te dragen dan wel de uitkering aan haar te restitueren. j. alle eerste meldingen binnen 14 dagen te laten volgen door een zo volledig mogelijke en ondertekende schriftelijke verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade. De maatschappij kan schadevergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren indien verzekerde één of meer van bovengenoemde verplichtingen niet is nagekomen waardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad. Artikel 12 Schaderegeling 12.1 De maatschappij is belast met de schaderegeling en schadevaststelling. Voor zover zij dit wenselijk en nodig acht, benoemt de maatschappij, voor haar rekening, een expert om de schade op te nemen, de reparatie te controleren en al die maat regelen te nemen, die voor een goede afwikkeling van de schade nodig zijn. De expert heeft de bevoegdheid om, desgewenst in overleg met verzekerde, met de reparateur het schadebedrag te begroten en af te maken. Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht op eigen kosten zelf ook een expert te benoemen. Indien beide experts niet tot overeen stemming komen, benoemen zij gezamenlijk een derde expert (arbiter) die binnen de grenzen van beide taxaties een bindende uitspraak zal doen. De kosten van de arbiter worden door partijen elk voor de helft gedragen De reparaties worden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van verzekerde. Tenzij anders is overeengekomen, is de maat schappij niet eerder tot schadevergoeding verplicht dan nadat de schade deugdelijk is hersteld en de originele reparatienota( s) aan de maatschappij is/zijn overlegd Vergoeding van de schade vindt plaats uit de aanwezige kasmiddelen binnen vier weken nadat alle, op de schadegebeurtenis betrekking hebbende, bescheiden door de maatschappij zijn ontvangen tenzij de maatschappij een nader onderzoek nodig acht De maatschappij heeft het recht om in geval van diefstal, ver duistering en/of vermissing gedurende een periode van zes weken na de melding hiervan het resultaat van de opsporingswerkzaam heden af te wachten alvorens tot enige vergoeding over te gaan De maatschappij heeft het recht benadeelde derden recht streeks schadeloos te stellen of met hen alsmede met hulpverleners naar eigen inzicht schikkingen te treffen.

Voorwaarden Bootverzekering

Voorwaarden Bootverzekering Beroeps- en pleziervaartverzekeringen Marine insurance Schiffsversicherung Voorwaarden Bootverzekering P010115 Inhoudsopgave ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Aanvraag, duur en einde van

Nadere informatie

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING POLISWIJZER De pleziervaartuigenverzekering van AMEV omvat een dekking voor: * brand, blikseminslag en ontploffing, * aansprakelijkheid alsmede proceskosten, * zekerheidstelling. Voorwaarden van verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering WA-Branddekking Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering WA-Branddekking Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING Poliswijzer De pleziervaartuigenverzekering van AMEV omvat een dekking voor: * verlies of beschadiging van vaartuig en voortstuwingsinstallatie * hulploon en dergelijke kosten * kosten van bewaking en

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bootverzekering Model P-BO(01.01.2001)

Algemene Voorwaarden Bootverzekering Model P-BO(01.01.2001) Algemene Voorwaarden Bootverzekering Model P-BO(01.01.2001) Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur verzekering Geldigheidsduur dekking Premie Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING Poliswijzer De pleziervaartuigenverzekering van AMEV omvat een dekking voor: * verlies of beschadiging van vaartuig en voortstuwingsinstallatie * hulploon en dergelijke kosten * kosten van bewaking en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Pleziervaartuigverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Bootverzekering. Voordelen

Bootverzekering. Voordelen Bootverzekering Bootverzekering De basisdekking van onze bootverzekering bestaat uit een verplicht deel, de dekking voor aansprakelijkheid. En een niet verplicht deel, de cascodekking. Je kunt deze basisdekking

Nadere informatie

Pleziervaartuigverzekering

Pleziervaartuigverzekering winterthur Winterthur Schadevetzekering Maatschappij Postbus 8000 1080 AA Amsterdam Formulier 46~ Pleziervaartuigverzekering Bijzondere voorwaarden uitgebreide dekking 1 4 Geldigheidsgebied Vaststelling

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Verzekerde: de verzekeringnemer, de door hem gemachtigde gebruiker en de opvarenden van het vaartuig. Opvarenden:

Verzekerde: de verzekeringnemer, de door hem gemachtigde gebruiker en de opvarenden van het vaartuig. Opvarenden: Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering nr. 1178 1.4 Scheepstoebehoren: alle voorwerpen die geen onderdeel van het vaartuig uitmaken, geen inboedel zijn en uit hoofde van hun bestemming blijvend ten dienste

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

IAK Pleziervaartuigverzekering

IAK Pleziervaartuigverzekering IAK Pleziervaartuigverzekering Verzekeringsvoorwaarden PV3 Inhoudsopgave I Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering PV3 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Pleziervaartuigverzekering 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigen Versie PV2005

Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigen Versie PV2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VVS-GZVG-2016.01 INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Definities 2 Artikel 2: Geldigheidsgebied 2 Artikel 3: Vergoedingen 2 Artikel 4: Schadevaststelling 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigenverzekering

Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigenverzekering Model 202K3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigenverzekering wettelijke aansprakelijkheid en casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Pleziervaartuigenverzekering

Pleziervaartuigenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Pleziervaartuigenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 604-97 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 9 Uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.054 Bootverzekering 03-07

Algemene Voorwaarden 310.054 Bootverzekering 03-07 Algemene Voorwaarden 310.054 Bootverzekering 03-07 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Bootverzekering

Bijzondere Voorwaarden. Bootverzekering Bijzondere Voorwaarden Bootverzekering BV 01012016 U heeft een bootverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Dit zijn de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering. Die zijn belangrijk

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (VRT-RV-50-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V.

De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Verzekeringsreglement inboedel Maatschappij De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Artikel 1. Verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering (ELM.PLV001)

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering (ELM.PLV001) ELMAC Assuradeuren bv Pleziervaartuigverzekering () Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijzondere voorwaarden Casco Artikel 2 Premierestitutie en einde Artikel 10 Omvang van de dekking Artikel

Nadere informatie

Bootverzekering. Bijzondere polisvoorwaarden

Bootverzekering. Bijzondere polisvoorwaarden Bijzondere polisvoorwaarden BV 01012018 U heeft een Bootverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van deze verzekering. Die zijn belangrijk voor

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijving 2. Omschrijving van de dekking 3. Schade Deze Bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN BOOT VERZEKERING

VOORWAARDEN BOOT VERZEKERING VOORWAARDEN BOOT VERZEKERING Algemene Voorwaarden Boot 2002 Bootverzekering Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Watersport. verzekering. - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40%

Watersport. verzekering. - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% Watersport verzekering - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst Watersport verzekering Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zonder het te willen,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigenverzekering

Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigenverzekering Model 202K4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Pleziervaartuigenverzekering wettelijke aansprakelijkheid en casco Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

verzekering Watersport - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% - Preventie en pechhulp

verzekering Watersport - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% - Preventie en pechhulp Watersport verzekering - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst - Preventie en pechhulp Watersport verzekering Onbezorgd genieten. Varen zonder

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

VOORWAARDEN PAKKET POLIS

VOORWAARDEN PAKKET POLIS VOORWAARDEN PAKKET POLIS 2 Algemene Voorwaarden Pakket 2001 Pakketpolis Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldende voorwaarden 3 Geldigheidsduur pakketpolis 4 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (AL11)

Algemene voorwaarden (AL11) Algemene voorwaarden (AL11) Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Rubriek B Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Samenhang en samenloop voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de voor de verzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310-053 Bootverzekering 2005 03-05

Algemene Voorwaarden 310-053 Bootverzekering 2005 03-05 Algemene Voorwaarden 310-053 Bootverzekering 2005 03-05 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0 Pemoonsregistmtie 17 Adres 10 Regeling en verhaal van de schade vemekering 8 Omvang van de dekking 16 Verkoop van de bromfiets 9 Schadevergoeding vemekerde personen 13 Uitsluitingen 74 Melding en regeling

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.055 Bootverzekering 03-08

Algemene Voorwaarden 310.055 Bootverzekering 03-08 Algemene Voorwaarden 310.055 Bootverzekering 03-08 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 3 2 Geldigheidsgebied 3 3 Oorspronkelijke taal en vertaling 3 4 Premiebetaling

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie