behorend bij bijlage E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "behorend bij bijlage E"

Transcriptie

1 Toelichting behorend bij bijlage E I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Met de onderhavige vergunning worden de frequentiegebruiksrechten geregeld voor digitale radio. Aan de vergunning liggen de volgende beleidsuitgangspunten ten grondslag. De in de vergunning opgenomen frequentie-indeling volgt hoofdzakelijk uit internationale afspraken, waarvan de GE06- afspraken de meest in het oog springende afspraken zijn. De frequentieruimte bestaat uit drie aansluitende frequentieblokken die in vast omlijnde geografische gebieden in Nederland inzetbaar zijn (allotments HOL2201H, HOL2202H, HOL2203H.) Tijdens en na GE06 zijn nadere internationale afspraken gemaakt, doorgaans bilaterale afspraken tussen lidstaten, die als doel hebben om de inzetbaarheid en beschikbaarheid van de frequentieruimte voor digitale omroep in Nederland te verruimen. Van alle afspraken zijn overzichten samengesteld die u in de bijlagen aantreft. 2. Beschikbaarheid van frequentieruimte De frequentieruimte bedoeld in de vergunning bevindt zich in de VHF-band III binnen het frequentiebereik 219,584 MHz 221,120 MHz (frequentieblok 11C, een samenstel van de hierboven genoemde allotments). De resultaten van de GE06 gelden vanaf 17 juni 2006 en zijn gemaakt voor een eindsituatie waarin omroep in Band III alleen nog digitaal plaats vindt en daarnaast een aantal andere primaire diensten (other primary services) bestaan. In de periode tot aan 17 juni 2015 is er in Europa een overgangssituatie waarin naast digitale omroep ook analoge omroep en andere diensten in band III geaccommodeerd zijn en nog beschermd moeten worden tegen interferentie. In de meeste gevallen zijn de analoge zenders die voor Nederland van belang zijn inmiddels al afgeschakeld. Een uitzondering betreft het gebruik van other services in het Verenigd Koninkrijk in verband met de Olympische Spelen in Londen (2012). 3. Voorschriften en beperkingen Algemeen Aan het gebruik van frequentieruimte is een aantal voorschriften en beperkingen verbonden. Het frequentiegebruik is gebonden aan een spectrummasker. Een spectrummasker is ingesteld om doelmatig ethergebruik te bevorderen. Ten aanzien van de te gebruiken technologie zijn geen bijzondere eisen gesteld. Door toepassing van een spectrummasker wordt eventuele storing op naastliggende frequentieblokken (nabuurkanaalinterferentie) beperkt. Nabuurkanaalinterferentie Onderzoeksresultaten tonen aan dat nabuurkanaalinterferentie hinderlijke storing veroorzaakt indien op de ontvangstlocatie het vermogensverschil tussen de ontvangstsignalen van de twee (T- DAB) netwerken tussen de eerste nabuurkanalen (bijvoorbeeld 11B en 11C) met meer dan 23 db wordt overschreden. Om de omvang van de nabuurkanaalinterferentie te kunnen schatten kunnen de onderzoeksresultaten voor band III T-DAB ontvangers van de Universiteit van Twente en van OFCOM -de Engelse administratie- worden gebruikt. Op deze onderzoeken zijn de navolgende nabuurkanaalprotectietabellen gebaseerd die door de vergunninghouder kunnen worden gebruikt. De in tabel 2 in de vergunning gebruikte verhouding (23 db) is gebaseerd op een statistisch gecorrigeerde protectieverhouding bij eerste nabuurkanaalinterferentie (zie tabel 2). 1 van 8

2 Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, db 1 e Nabuurkanaal 2 e Nabuurkanaal 3 e Nabuurkanaal Tabel 1 Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid % Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid % Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, db 1 e Nabuurkanaal 2 e Nabuurkanaal 3 e Nabuurkanaal > Tabel 2 Standaarddeviatie = 4,3 db (buitenomgeving) Standaarddeviatie = 7,41 db (binnenshuis) Om verschil van inzicht omtrent de omvang van de nabuurkanaalinterferentie te voorkomen kunnen de nabuurkanaalinterferentieberekeningen volgens de in de GE06 overeenkomst beschreven procedures en het planningsmodel ITU-R P1546 steeds als uitgangspunt worden genomen. Indien de vergunninghouder zijn netwerken uitrolt naar het principe van good engineering practice kan veel storing in het geografische gebied dat hoort bij een frequentieblok worden voorkomen. De mediane verzorgingsveldsterkte bedraagt in de buitenomgeving op de rand van het verzorgingsgebied minimaal 60 db(µv/m) gemeten op een antennehoogte van 10 m. De vergunninghouder van een digitale omroepvergunning mag, binnen de grenzen van de vergunning, zelf bepalen waar hij welke zender in gebruik neemt. Ook mag hij een zender verplaatsen binnen de grenzen van de vergunning. Daarnaast kunnen vergunninghouders problemen van nabuurkanaalinterferentie zelf voorkomen en oplossen. Om die reden is er vooralsnog geen rol weggelegd voor de overheid anders dan het verschaffen van informatie. Oplossingsrichtingen voor nabuurkanaalinterferentie Er zijn meerdere oplossingsrichtingen, geschikt voor het voorkomen van nabuurkanaalinterferentie, onder andere: - Het plaatsen van de zender op een gecombineerde zenderlocatie; - Het plaatsen van een zogenoemde gap filler, dat is een kleinvermogenszender die in staat is het verzorgingsgat in het naburige kanaal, dat is ontstaan door een nieuwe zender, te dichten. - Het aanpassen van de netwerktopologie, zodanig dat rekening wordt gehouden met de opstelpunten van de andere vergunninghouder. Uiteraard zal in veel gevallen overleg met de andere vergunninghouder(s) van belang zijn bij het kunnen oplossen of voorkomen van nabuurkanaalinterferentie. Voor een onderzoek naar het fenomeen nabuurkanaalinterferentie wijs ik u op een onderzoek dat is gedaan door de universiteit Twente (Schiphorst, R., A T-DAB field trial using a low-mast infrastructure, university of Twente, paragraaf 4.5.5, november 2006). Het spectrummasker in bijlage I van deze vergunning is mede op dit onderzoek gebaseerd, maar er is ook rekening gehouden met ervaringen met digitale omroep in Groot Brittannië (OFCOM- Industry MOU to permit the use of transmission sites, not contained within the Reserved Assignments List, to enhance coverage of licensed T-DAB broadcast networks, Appendix B, v1.0, 14 november van 8

3 4. Koppeling met de FM en samenwerking tussen de verschillende vergunninghouders Kavel 11C wordt vergund aan (maximaal) negen vergunninghouders, waarbij iedere vergunninghouder 1/9-de deel van de capaciteit krijgt toebedeeld in een gelijk deel van het frequentiespectrum. Technisch gezien dienen die vergunninghouders daarom één gezamenlijk netwerk uit te (doen) rollen. Met het oog hierop is in artikel 3.9 van de Telecommunicatiewet bepaald dat vergunninghouders een samenwerkingsovereenkomst moeten sluiten, zie ook de toelichting bij artikel 11. De vergunning is, zoals het Nationaal Frequentieplan (NFP) voorschrijft, gekoppeld aan de vergunning voor de FM-band. Uit het NFP en artikel 2, vierde lid, volgt dat de vergunninghouder zijn FM-programma gelijktijdig en ongewijzigd dient uit te zenden in ten minste met FMvergelijkbare stereo geluidskwaliteit althans een geluidskwaliteit die vergelijkbaar is met de geluidskwaliteit die kan worden behaald met een MPEG2 192 kb/s of AAC+ 48 kb/s stereouitzending. De laatste toevoeging is gekozen om digitaal handen en voeten te geven aan het analoge begrip FM-stereo kwaliteit. Uiteraard mag, binnen de grenzen van zijn vergunning, de houder kiezen voor een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast dient de vergunninghouder een tweede radioprogramma uit te zenden. De vergunning stelt geen eisen aan de inhoud of de geluidskwaliteit van dat tweede radioprogramma. Uiteraard dient het tweede radioprogramma wel van zo n kwaliteit te zijn dat het beluisterd kan worden. Anders is het immers geen radio meer. Daarnaast mag de vergunninghouder de overgebleven capaciteit gebruiken voor andere omroepdiensten dan radio. Dit volgt uit de bestemming in het NFP. Hierbij valt te denken aan tekstberichten. Mocht om wat voor reden dan ook- een of meer van de vergunningen worden ingetrokken krachtens artikel 3.7 van de Telecommunicatiewet, dan gaat de resterende capaciteit van rechtswege en pro rato tijdelijk over naar de overgebleven vergunninghouders. Dit is geregeld in artikel 2, vijfde lid. Na de intrekking zal die vergunning in beginsel opnieuw verdeeld worden. Alsdan zal de capaciteit van 1/9-de deel vergund worden aan de nieuwe vergunninghouder. Verder is relevant dat de gewenste bitrate (bitcapaciteit) per type programma kan verschillen. De nuances van klassieke muziek vergen doorgaans een hogere bitcapaciteit dan het overbrengen van spraak. In deze verschillen in bitrate is voorzien door te regelen dat de vergunninghouders afspraken kunnen maken over het verdelen van capaciteit aan elkaar. Randvoorwaarde is wel dat de vergunninghouder zijn FM-radioprogramma ook digitaal in de minimaal voorgeschreven stereo geluidskwaliteit uitzendt, een tweede radioprogramma uitzendt en ook overigens het NFP in acht neemt. Ten aanzien van het tweede programma nog het volgende. Een vergunninghouder mag, naast het FM-programma dat verplicht dient te worden uitgezonden, via zijn vergunning een radioprogramma van een derde uit zenden. Voorwaarde hierbij is uiteraard dat de andere vergunningsvoorschriften door die vergunninghouder in acht worden genomen. Nadrukkelijk zij erop gewezen dat een eventueel op te richten samenwerkingsverband niet in de plaats treedt van de vergunninghouder en dat deze rechtens aanspreekbaar blijift. Iedere vergunninghouder is verplicht om zijn vergunningsvoorschriften na te komen en kan zich niet verschuilen achter het samenwerkingsverband. 5. Overig Ten aanzien van de te gebruiken technologie zijn geen bijzondere eisen gesteld. Wel is een spectrummasker voorgeschreven (zie bijlage I). 3 van 8

4 II. ARTIKELSGEWIJS Artikel 1 In artikel 1 zijn de begripsomschrijvingen opgenomen. De in het eerste lid, onder j, bedoelde totale oppervlakte van Nederland in hectare (behoudens de buitenwateren) is ontleend aan gegevens van CBS Statline. 1 Deze gegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Regio's Onderwerpen Perioden Nederland Totale oppervlakte ha Verkeersterrein 2 Totaal verkeersterrein Bebouwd terrein 3 Totaal bebouwd terrein Semi-bebouwd Totaal semi-bebouwd terrein 4 terrein Recreatieterrein 5 Totaal recreatieterrein Agrarisch terrein 6 Totaal agrarisch terrein Bos en open natuurlijk terrein 7 Totaal bos en open natuurlijk terrein Binnenwater 8 Totaal binnenwater Buitenwater 9 Totaal buitenwater Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen G2&STB=G1,T&VW=T 2 Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer. 3 Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen. 4 Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein. 5 Terrein bestemd voor recreatief gebruik. 6 Terrein bestemd voor agrarisch gebruik. 7 Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein. 8 Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer. 9 Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn. 4 van 8

5 Artikel 2 In artikel 2 wordt omschreven aan welke rechtspersoon de vergunning is toegekend en voor welke frequentieruimte dat is gebeurd. Voorts is de bestemming van de vergunning gekoppeld aan de bestemming in het geldende Nationaal Frequentieplan (NFP), zodat wijzigingen in het NFP direct doorwerken in de vergunning. Tevens is de minimale geluidskwaliteit voorgeschreven en is geregeld hoe eventueel bitcapaciteit kan worden uitgeruild. Artikel 3 In artikel 3, eerste en tweede lid, is geregeld dat de overeenkomst, bedoeld in artikel 3.9 van de Telecommunicatiewet schriftelijk dient te worden aangegaan en dat een afschift hiervan en de wijzigingen daarop onverwijld aan de minister dient/dienen te worden verstrekt. De vergunninghouders worden geconfronteerd met de situatie dat zij gezamenlijk een netwerk dienen uit te rollen. Het derde lid bevat voorschriften om de samenwerking te bespoedigen en de kans op conflicten te minimaliseren. Een van de risico s die zich kan voordoen is dat een van de vergunninghouders niet voldoet aan zijn financiële verplichting waardoor de samenwerking in het gedrang kan komen. Uit het derde lid volgt verder dat de gezamenlijke vergunninghouders één rechtspersoon dienen aan te wijzen die namens hen de uitrol verzorgt. Er gelden geen beperkingen aan de keuze voor een bepaalde rechtspersoon. Het toezicht door de minister is alleen gericht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften inclusief de vergunning. De gezamenlijke vergunninghouders kunnen uiteraard wel civielrechtelijk eventueel geleden schade of sancties verhalen op de partij die in gebreke blijft. Verder is bepaald dat het contract met de rechtspersoon verplicht dat het niet voldoen van één of meerdere samenwerkende vergunninghouders aan de contractuele verplichtingen geen gevolgen heeft voor de overige vergunninghouders die wel hun afspraken nakomen. Met dit voorschrift wordt beoogd te bereiken dat in de wisselwerking tussen de vergunninghouders en de rechtspersoon die namens hen het netwerk uitrolt, gekozen wordt voor die vorm van samenwerking waarbij de kans op succes zo groot mogelijk is. De leden drie tot en met vijf kunnen van regelend recht zijn: zij zijn bedoeld om de samenwerking te stimuleren. Indien de vergunninghouders deze regels niet nodig achten of van oordeel zijn dat zij de samenwerking beter kunnen regelen kunnen zij de minister om toestemming tot afwijking van bovenstaande regels verzoeken. Aan een toestemming kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Het is mogelijk dat een vergunning voor digitale omroep al dan niet op aanvraag wordt ingetrokken. In dat geval komt er een vergunning voor uitgifte beschikbaar. De nieuwe vergunninghouder zal dan tot het samenwerkingsverband moeten toetreden. Het zesde lid zorgt ervoor dat die toetreding op basis van non-discriminatoire voorwaarden geschiedt. Artikel 4 Artikel 4 verwijst naar het voorgeschreven spectrummasker 1 en naar de overige technische voorwaarden verbonden aan het gebruik van de frequentieruimte. In Figuur 1 in bijlage I worden drie spectrummaskers weergegeven. Voor de duidelijkheid wordt hier vermeld dat bij het gebruik van de frequentieruimte alleen spectrummasker 1 (het spectrummasker voor non sensitive cases) in acht dient te worden genomen. Het spectrummasker regelt de maximale bandbreedte van het radiosignaal en is van belang om doelmatig ethergebruik te bevorderen. De voorwaarden zijn opgesomd in bijlage I van deze vergunning. Het spectrummasker toont een grafische weergave van een (denkbeeldige) omhullende dempingswaarde in een frequentieblok waarbinnen het frequentiegebruik plaats kan vinden. Het masker is ontleend aan GE06 Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of regions 1 and 3, in the frequencybands MHz and MHz (RRC06), chapter 3 to annex 2, chapter Geografische grenzen van allotments In bijlage I wordt omschreven in welk geografisch gebied binnen Nederland de allotments kunnen worden gebruikt en onder welke voorwaarden. Het geografische gebied is geschetst aan de hand van tijdens GE06 afgesproken grenspunten. Het kavel 11C bestaat uit de aaneengeschakelde allotments HOL2201H, HOL2202H, HOL2203H. 5 van 8

6 Op de bijgesloten CD-ROM staan de geografische grenzen van elk allotment nader gespecificeerd en is ook informatie te vinden over de ligging van een allotment ten opzichte van andere allotments elders in West-Europa. De samenwerkende vergunninghouders moeten hun netwerk zo dimensioneren dat voldaan wordt aan de waarden bedoeld in bijlage I. Artikel 5 Dit artikel beschrijft de procedure om opgenomen te worden in het Master International Frequency Register (MIFR), het frequentieregister van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). Dit register is ingesteld om in het geval van storing tussen zenders te kunnen bepalen wie (internationaal) welke rechten heeft ten aanzien van het gebruik van de betwiste frequentieruimte. Opname in het register gaat per zenderopstelpunt (assignment) en kan niet voor een geheel frequentieblok (allotment) plaatsvinden. Omdat deze vergunning frequentiegebruiksrechten in de vorm van allotments bevat, opdat een vergunninghouder zijn eigen netwerk kan plannen, moet indien de vergunninghouder voor zijn frequentiegebruik internationaal gezien bescherming wenst- elk opstelpunt worden aangemeld bij het MIFR. De procedure is facultatief, echter internationale bescherming van de frequentieruimte is volgens de ITU-regels pas bij inschrijving in het MIFR definitief. Agentschap Telecom adviseert om die reden inschrijving in het MIFR en zal de inschrijving faciliteren. Voordat tot inschrijving wordt overgegaan worden de gegevens eerst ter inzage gelegd (notificatieprocedure). Inschrijving/notificatie gebeurt op basis van de gegevens bedoeld in bijlage II. Deze gegevens zijn gerangschikt in de vorm van een formulier, voor het gemak van de vergunninghouder kan het formulier ook elektronisch worden ingevuld. Het aanleveren van gegevens in een elektronisch bestand verdient de voorkeur. Een bestandsformaat voor het aanleveren van de gegevens is opgenomen op de CD-ROM die bij deze vergunning hoort. Artikel 6 Dit artikel regelt de ingebruiknameplicht voor deze vergunning. De achtergrond van deze ingebruiknameplicht is de garantie dat er door de vergunninghouder geïnvesteerd wordt in een uitzendnetwerk voor digitale radio. Daarbij is gekozen voor een verplichting van een geografische verzorging op ten minste het verzorgingsniveau mobiele ontvangst. Hieronder wordt verstaan ontvangst in beweging door een ontvanger met een antenne gesitueerd op tenminste 1,5 meter hoogte boven het maaiveld. Het is aan de vergunninghouder zelf om te beslissen waar hij in Nederland zijn geografische verzorging realiseert, mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de in het eerste lid genoemde oppervlakte en het minimale kwaliteitsniveau. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde oppervlakte komt overeen met respectievelijk circa 40 procent en 80 procent van Nederland zoals gedefinieerd in artikel 1. De vergunninghouder dient uiterlijk op de in het tweede en derde lid genoemde data aan de minister te laten weten op welke locaties in Nederland hij zal gaan voldoen aan de ingebruiknameplicht. Dit dient hij aan te geven door middel van WGS-coördinaten. Bij een wijziging in de grootte of locatie van het geografische verzorgingsgebied dient de vergunninghouder twee weken voor het doorvoeren van deze wijziging aan de minister mee te delen in welk gebied of gebieden van Nederland wordt voldaan aan de in het eerste lid genoemde ingebruiknameplicht. De WGS-coördinaten hebben een tweeledig doel. In de eerste plaats weet de consument dan waar hij zijn favoriete radioprogramma digitaal kan ontvangen. In de tweede plaats worden de coördinaten gebruikt voor de handhaving. In het gebied dat door middel van de coördinaten is aangegeven als verzorgingsgebied zal gecontroleerd worden of de ontvangst voldoet aan de gestelde eisen. De uitrolplicht is gebaseerd op het uitgangspunt dat de consument in het verzorgingsgebied daadwerkelijk kan profiteren van de voordelen die digitale radio biedt. Hiertoe is een minimaal te bedekken gebied van Nederland in de vergunning opgenomen om vergunninghouders aan te zetten tot het realiseren van een serieuze dekking voor de consument. Op onderdelen sluit de uitrolplicht aan bij de uitrolplicht die voor UMTS geldt. De vergunninghouder dient ten minste twee consumentenradio's aan te wijzen die binnen de Europese Unie en de Europees Economische Ruimte vrij te koop zijn en waarmee zijn radioprogramma digitaal kan worden ontvangen. Daarbij dient te minste één ontvanger bestemd te zijn voor portabele ontvangst en één ontvanger bestemd te zijn voor ontvangst in motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet Het gaat hier om ontvangers die bij gebruikelijke elektronicazaken te koop moeten zijn. De vergunninghouder mag dus geen radio's aanwijzen die alleen door specialisten worden gebruikt. Het ligt in de reden dat die radio's in de top 10 van meeste verkochte radio's staan, zodat die 6 van 8

7 radio's ook representatief zijn voor de meeste luisteraars. Met die radio's die door de vergunninghouder zijn aanwezen dient hij ervoor te zorgen dat op 98% van de locaties de ontvangstkwaliteit goed is. Zowel op vaste locaties als in de auto dient die kwaliteitsnorm gehaald te worden. De achtergrond hiervan is het beoogde doel en resultaat van de digitalisering, namelijk de beschikbaarheid van digitale radio voor de consument. Mocht in de praktijk blijken dat een vergunninghouder om defensieve redenen niet verder uitrolt dan strikt noodzakelijk is om aan de ingebruiknameverplichting te voldoen, dan zal worden bezien of het uit oogpunt van doelmatig ethergebruik nodig is om de uitrolverplichting aan te scherpen. Artikel 17 van het Frequentiebesluit biedt hiervoor de basis. Artikel 7 Artikel 7 regelt het oplossen van storingsproblematiek op binnenhuisbekabeling bij consumenten thuis, voor zover het de ontvangst van kabeltelevisie betreft. De reden hiervoor is dat de frequentieruimte die zich bevindt in band III, en daarmee ook de frequentieruimte genoemd in deze vergunning, ook voor de verspreiding van televisiesignalen via kabelnetwerken gebruikt wordt. In beginsel beïnvloeden beide netwerken elkaar niet tenzij bepaalde stoorspanningsgrenswaarden worden overschreden. In het artikel zijn de condities benoemd waaronder de vergunninghouder de kosten dient te dragen voor de oplossing van de storing. De in artikel 7 genoemde signaalniveau s zijn afgeleid uit het rapport De interferentie in kaart gebracht, 2000, van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie. Artikel 8 Met de inwerkingtreding van het Besluit van 5 juli 2005 tot wijziging van de artikelen 8, 16 en 17 van het Frequentiebesluit, Stb. 2005, 386, is aan de minister van Economische Zaken de bevoegdheid toegekend om aan een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voorschriften en beperkingen te verbinden ter voorkoming van storingen of belemmeringen door het gewenste signaal van een radiozendapparaat in andere apparaten. De minister heeft, onverminderd de bepalingen ten aanzien van interferentie in kabeltelevisienetwerken bedoeld in artikel 7, als vaste beleidslijn in iedere vergunning waarin géén voorschriften over het maximale zendvermogen zijn opgenomen, het voorschrift op te nemen dat de vergunninghouder geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal mag veroorzaken. Deze beleidslijn is vastgelegd in de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten. Artikel 9 Als frequentieruimte in gebruik wordt genomen, informeert de vergunninghouder Agentschap Telecom tijdig (uiterlijk vier weken van tevoren). Dit is van belang om bij eventuele storingen, zoals storing op kabelnetwerken of op buitenlandse allotments, snel maatregelen te kunnen nemen. Vooraf kan storing worden voorkomen door goede voorlichting. Sinds 1 januari 2011 verzorgt het Antennebureau de publieksvoorlichting over interferentie op de ontvangst van kabeltelevisie. Voor meer informatie kan met het Antennebureau contact worden opgenomen. De contactgegevens zijn via te raadplegen. Voor de melding bedoeld in dit artikel kan gebruik gemaakt worden van het formulier bedoeld in bijlage II. Voor het gemak van de vergunninghouder kan het formulier ook elektronisch worden ingevuld. Een bestandsformaat voor het aanleveren van de gegevens is opgenomen op de CD-ROM die bij deze vergunning hoort. 7 van 8

8 Artikel 11 De verkrijger van deze vergunning dient voor het gebruik van de frequentieruimte samen te werken met andere vergunninghouders voor dezelfde multiplex voor landelijke commerciële radio. Indien samenwerking noodzakelijk is verplicht art. 3.9 van de Telecommunicatiewet tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst binnen 6 weken na de vergunningverlening. De vraag zou kunnen bestaan hoe hieraan toepassing moet worden gegeven indien samenwerking noodzakelijk is tussen vergunninghouders die op een verschillend tijdstip hun vergunning verkrijgen. De aanvragen voor het verlengen van de landelijke commerciële FM-vergunningen dienen immers voor 15 april 2011 te zijn ontvangen. De regeling ten behoeve van de verlening van de vergunningen voor de kavels A7 en A8 wordt pas na de voornoemde datum bekendgemaakt. De vergunningen voor digitale radio omroep die gekoppeld zijn aan de kavels A1 tot en met A6 en A9 worden naar alle waarschijnlijkheid eerder verleend dan de digitale vergunningen die gekoppeld zijn aan de vergunningen A7 en A8. Om die reden wordt in dit voorschrift vastgelegd dat de 6-weken termijn ingaat op het tijdstip waarop de laatste vergunning is verleend. Het betreft hierbij alle vergunninghouders die op grond van de Regeling aanvraag A7/A8 of de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële omroep een vergunning hebben verkregen. In het geval dat niet alle beschikbare vergunningen in eerste instantie worden verleend c.q. verlengd, geldt de verplichting om een overeenkomst te sluiten voor de partijen die wel een digitale vergunning hebben verkregen. Een hernieuwde uitgifteprocedure zal immers niet op een van deze regelingen plaatsvinden. Tot slot zij opgemerkt dat de 6-weken termijn voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst uiterlijk op 1 september 2011 ingaat. Artikel 12 Dit artikel regelt de inwerkingtreding en het einde van de vergunning. De vergunning eindigt op 31 augustus 2017, 24:00 uur. 8 van 8

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie