behorend bij bijlage E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "behorend bij bijlage E"

Transcriptie

1 Toelichting behorend bij bijlage E I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Met de onderhavige vergunning worden de frequentiegebruiksrechten geregeld voor digitale radio. Aan de vergunning liggen de volgende beleidsuitgangspunten ten grondslag. De in de vergunning opgenomen frequentie-indeling volgt hoofdzakelijk uit internationale afspraken, waarvan de GE06- afspraken de meest in het oog springende afspraken zijn. De frequentieruimte bestaat uit drie aansluitende frequentieblokken die in vast omlijnde geografische gebieden in Nederland inzetbaar zijn (allotments HOL2201H, HOL2202H, HOL2203H.) Tijdens en na GE06 zijn nadere internationale afspraken gemaakt, doorgaans bilaterale afspraken tussen lidstaten, die als doel hebben om de inzetbaarheid en beschikbaarheid van de frequentieruimte voor digitale omroep in Nederland te verruimen. Van alle afspraken zijn overzichten samengesteld die u in de bijlagen aantreft. 2. Beschikbaarheid van frequentieruimte De frequentieruimte bedoeld in de vergunning bevindt zich in de VHF-band III binnen het frequentiebereik 219,584 MHz 221,120 MHz (frequentieblok 11C, een samenstel van de hierboven genoemde allotments). De resultaten van de GE06 gelden vanaf 17 juni 2006 en zijn gemaakt voor een eindsituatie waarin omroep in Band III alleen nog digitaal plaats vindt en daarnaast een aantal andere primaire diensten (other primary services) bestaan. In de periode tot aan 17 juni 2015 is er in Europa een overgangssituatie waarin naast digitale omroep ook analoge omroep en andere diensten in band III geaccommodeerd zijn en nog beschermd moeten worden tegen interferentie. In de meeste gevallen zijn de analoge zenders die voor Nederland van belang zijn inmiddels al afgeschakeld. Een uitzondering betreft het gebruik van other services in het Verenigd Koninkrijk in verband met de Olympische Spelen in Londen (2012). 3. Voorschriften en beperkingen Algemeen Aan het gebruik van frequentieruimte is een aantal voorschriften en beperkingen verbonden. Het frequentiegebruik is gebonden aan een spectrummasker. Een spectrummasker is ingesteld om doelmatig ethergebruik te bevorderen. Ten aanzien van de te gebruiken technologie zijn geen bijzondere eisen gesteld. Door toepassing van een spectrummasker wordt eventuele storing op naastliggende frequentieblokken (nabuurkanaalinterferentie) beperkt. Nabuurkanaalinterferentie Onderzoeksresultaten tonen aan dat nabuurkanaalinterferentie hinderlijke storing veroorzaakt indien op de ontvangstlocatie het vermogensverschil tussen de ontvangstsignalen van de twee (T- DAB) netwerken tussen de eerste nabuurkanalen (bijvoorbeeld 11B en 11C) met meer dan 23 db wordt overschreden. Om de omvang van de nabuurkanaalinterferentie te kunnen schatten kunnen de onderzoeksresultaten voor band III T-DAB ontvangers van de Universiteit van Twente en van OFCOM -de Engelse administratie- worden gebruikt. Op deze onderzoeken zijn de navolgende nabuurkanaalprotectietabellen gebaseerd die door de vergunninghouder kunnen worden gebruikt. De in tabel 2 in de vergunning gebruikte verhouding (23 db) is gebaseerd op een statistisch gecorrigeerde protectieverhouding bij eerste nabuurkanaalinterferentie (zie tabel 2). 1 van 8

2 Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, db 1 e Nabuurkanaal 2 e Nabuurkanaal 3 e Nabuurkanaal Tabel 1 Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid % Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid % Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, db 1 e Nabuurkanaal 2 e Nabuurkanaal 3 e Nabuurkanaal > Tabel 2 Standaarddeviatie = 4,3 db (buitenomgeving) Standaarddeviatie = 7,41 db (binnenshuis) Om verschil van inzicht omtrent de omvang van de nabuurkanaalinterferentie te voorkomen kunnen de nabuurkanaalinterferentieberekeningen volgens de in de GE06 overeenkomst beschreven procedures en het planningsmodel ITU-R P1546 steeds als uitgangspunt worden genomen. Indien de vergunninghouder zijn netwerken uitrolt naar het principe van good engineering practice kan veel storing in het geografische gebied dat hoort bij een frequentieblok worden voorkomen. De mediane verzorgingsveldsterkte bedraagt in de buitenomgeving op de rand van het verzorgingsgebied minimaal 60 db(µv/m) gemeten op een antennehoogte van 10 m. De vergunninghouder van een digitale omroepvergunning mag, binnen de grenzen van de vergunning, zelf bepalen waar hij welke zender in gebruik neemt. Ook mag hij een zender verplaatsen binnen de grenzen van de vergunning. Daarnaast kunnen vergunninghouders problemen van nabuurkanaalinterferentie zelf voorkomen en oplossen. Om die reden is er vooralsnog geen rol weggelegd voor de overheid anders dan het verschaffen van informatie. Oplossingsrichtingen voor nabuurkanaalinterferentie Er zijn meerdere oplossingsrichtingen, geschikt voor het voorkomen van nabuurkanaalinterferentie, onder andere: - Het plaatsen van de zender op een gecombineerde zenderlocatie; - Het plaatsen van een zogenoemde gap filler, dat is een kleinvermogenszender die in staat is het verzorgingsgat in het naburige kanaal, dat is ontstaan door een nieuwe zender, te dichten. - Het aanpassen van de netwerktopologie, zodanig dat rekening wordt gehouden met de opstelpunten van de andere vergunninghouder. Uiteraard zal in veel gevallen overleg met de andere vergunninghouder(s) van belang zijn bij het kunnen oplossen of voorkomen van nabuurkanaalinterferentie. Voor een onderzoek naar het fenomeen nabuurkanaalinterferentie wijs ik u op een onderzoek dat is gedaan door de universiteit Twente (Schiphorst, R., A T-DAB field trial using a low-mast infrastructure, university of Twente, paragraaf 4.5.5, november 2006). Het spectrummasker in bijlage I van deze vergunning is mede op dit onderzoek gebaseerd, maar er is ook rekening gehouden met ervaringen met digitale omroep in Groot Brittannië (OFCOM- Industry MOU to permit the use of transmission sites, not contained within the Reserved Assignments List, to enhance coverage of licensed T-DAB broadcast networks, Appendix B, v1.0, 14 november van 8

3 4. Koppeling met de FM en samenwerking tussen de verschillende vergunninghouders Kavel 11C wordt vergund aan (maximaal) negen vergunninghouders, waarbij iedere vergunninghouder 1/9-de deel van de capaciteit krijgt toebedeeld in een gelijk deel van het frequentiespectrum. Technisch gezien dienen die vergunninghouders daarom één gezamenlijk netwerk uit te (doen) rollen. Met het oog hierop is in artikel 3.9 van de Telecommunicatiewet bepaald dat vergunninghouders een samenwerkingsovereenkomst moeten sluiten, zie ook de toelichting bij artikel 11. De vergunning is, zoals het Nationaal Frequentieplan (NFP) voorschrijft, gekoppeld aan de vergunning voor de FM-band. Uit het NFP en artikel 2, vierde lid, volgt dat de vergunninghouder zijn FM-programma gelijktijdig en ongewijzigd dient uit te zenden in ten minste met FMvergelijkbare stereo geluidskwaliteit althans een geluidskwaliteit die vergelijkbaar is met de geluidskwaliteit die kan worden behaald met een MPEG2 192 kb/s of AAC+ 48 kb/s stereouitzending. De laatste toevoeging is gekozen om digitaal handen en voeten te geven aan het analoge begrip FM-stereo kwaliteit. Uiteraard mag, binnen de grenzen van zijn vergunning, de houder kiezen voor een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast dient de vergunninghouder een tweede radioprogramma uit te zenden. De vergunning stelt geen eisen aan de inhoud of de geluidskwaliteit van dat tweede radioprogramma. Uiteraard dient het tweede radioprogramma wel van zo n kwaliteit te zijn dat het beluisterd kan worden. Anders is het immers geen radio meer. Daarnaast mag de vergunninghouder de overgebleven capaciteit gebruiken voor andere omroepdiensten dan radio. Dit volgt uit de bestemming in het NFP. Hierbij valt te denken aan tekstberichten. Mocht om wat voor reden dan ook- een of meer van de vergunningen worden ingetrokken krachtens artikel 3.7 van de Telecommunicatiewet, dan gaat de resterende capaciteit van rechtswege en pro rato tijdelijk over naar de overgebleven vergunninghouders. Dit is geregeld in artikel 2, vijfde lid. Na de intrekking zal die vergunning in beginsel opnieuw verdeeld worden. Alsdan zal de capaciteit van 1/9-de deel vergund worden aan de nieuwe vergunninghouder. Verder is relevant dat de gewenste bitrate (bitcapaciteit) per type programma kan verschillen. De nuances van klassieke muziek vergen doorgaans een hogere bitcapaciteit dan het overbrengen van spraak. In deze verschillen in bitrate is voorzien door te regelen dat de vergunninghouders afspraken kunnen maken over het verdelen van capaciteit aan elkaar. Randvoorwaarde is wel dat de vergunninghouder zijn FM-radioprogramma ook digitaal in de minimaal voorgeschreven stereo geluidskwaliteit uitzendt, een tweede radioprogramma uitzendt en ook overigens het NFP in acht neemt. Ten aanzien van het tweede programma nog het volgende. Een vergunninghouder mag, naast het FM-programma dat verplicht dient te worden uitgezonden, via zijn vergunning een radioprogramma van een derde uit zenden. Voorwaarde hierbij is uiteraard dat de andere vergunningsvoorschriften door die vergunninghouder in acht worden genomen. Nadrukkelijk zij erop gewezen dat een eventueel op te richten samenwerkingsverband niet in de plaats treedt van de vergunninghouder en dat deze rechtens aanspreekbaar blijift. Iedere vergunninghouder is verplicht om zijn vergunningsvoorschriften na te komen en kan zich niet verschuilen achter het samenwerkingsverband. 5. Overig Ten aanzien van de te gebruiken technologie zijn geen bijzondere eisen gesteld. Wel is een spectrummasker voorgeschreven (zie bijlage I). 3 van 8

4 II. ARTIKELSGEWIJS Artikel 1 In artikel 1 zijn de begripsomschrijvingen opgenomen. De in het eerste lid, onder j, bedoelde totale oppervlakte van Nederland in hectare (behoudens de buitenwateren) is ontleend aan gegevens van CBS Statline. 1 Deze gegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Regio's Onderwerpen Perioden Nederland Totale oppervlakte ha Verkeersterrein 2 Totaal verkeersterrein Bebouwd terrein 3 Totaal bebouwd terrein Semi-bebouwd Totaal semi-bebouwd terrein 4 terrein Recreatieterrein 5 Totaal recreatieterrein Agrarisch terrein 6 Totaal agrarisch terrein Bos en open natuurlijk terrein 7 Totaal bos en open natuurlijk terrein Binnenwater 8 Totaal binnenwater Buitenwater 9 Totaal buitenwater Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen G2&STB=G1,T&VW=T 2 Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer. 3 Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen. 4 Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein. 5 Terrein bestemd voor recreatief gebruik. 6 Terrein bestemd voor agrarisch gebruik. 7 Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein. 8 Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer. 9 Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn. 4 van 8

5 Artikel 2 In artikel 2 wordt omschreven aan welke rechtspersoon de vergunning is toegekend en voor welke frequentieruimte dat is gebeurd. Voorts is de bestemming van de vergunning gekoppeld aan de bestemming in het geldende Nationaal Frequentieplan (NFP), zodat wijzigingen in het NFP direct doorwerken in de vergunning. Tevens is de minimale geluidskwaliteit voorgeschreven en is geregeld hoe eventueel bitcapaciteit kan worden uitgeruild. Artikel 3 In artikel 3, eerste en tweede lid, is geregeld dat de overeenkomst, bedoeld in artikel 3.9 van de Telecommunicatiewet schriftelijk dient te worden aangegaan en dat een afschift hiervan en de wijzigingen daarop onverwijld aan de minister dient/dienen te worden verstrekt. De vergunninghouders worden geconfronteerd met de situatie dat zij gezamenlijk een netwerk dienen uit te rollen. Het derde lid bevat voorschriften om de samenwerking te bespoedigen en de kans op conflicten te minimaliseren. Een van de risico s die zich kan voordoen is dat een van de vergunninghouders niet voldoet aan zijn financiële verplichting waardoor de samenwerking in het gedrang kan komen. Uit het derde lid volgt verder dat de gezamenlijke vergunninghouders één rechtspersoon dienen aan te wijzen die namens hen de uitrol verzorgt. Er gelden geen beperkingen aan de keuze voor een bepaalde rechtspersoon. Het toezicht door de minister is alleen gericht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften inclusief de vergunning. De gezamenlijke vergunninghouders kunnen uiteraard wel civielrechtelijk eventueel geleden schade of sancties verhalen op de partij die in gebreke blijft. Verder is bepaald dat het contract met de rechtspersoon verplicht dat het niet voldoen van één of meerdere samenwerkende vergunninghouders aan de contractuele verplichtingen geen gevolgen heeft voor de overige vergunninghouders die wel hun afspraken nakomen. Met dit voorschrift wordt beoogd te bereiken dat in de wisselwerking tussen de vergunninghouders en de rechtspersoon die namens hen het netwerk uitrolt, gekozen wordt voor die vorm van samenwerking waarbij de kans op succes zo groot mogelijk is. De leden drie tot en met vijf kunnen van regelend recht zijn: zij zijn bedoeld om de samenwerking te stimuleren. Indien de vergunninghouders deze regels niet nodig achten of van oordeel zijn dat zij de samenwerking beter kunnen regelen kunnen zij de minister om toestemming tot afwijking van bovenstaande regels verzoeken. Aan een toestemming kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Het is mogelijk dat een vergunning voor digitale omroep al dan niet op aanvraag wordt ingetrokken. In dat geval komt er een vergunning voor uitgifte beschikbaar. De nieuwe vergunninghouder zal dan tot het samenwerkingsverband moeten toetreden. Het zesde lid zorgt ervoor dat die toetreding op basis van non-discriminatoire voorwaarden geschiedt. Artikel 4 Artikel 4 verwijst naar het voorgeschreven spectrummasker 1 en naar de overige technische voorwaarden verbonden aan het gebruik van de frequentieruimte. In Figuur 1 in bijlage I worden drie spectrummaskers weergegeven. Voor de duidelijkheid wordt hier vermeld dat bij het gebruik van de frequentieruimte alleen spectrummasker 1 (het spectrummasker voor non sensitive cases) in acht dient te worden genomen. Het spectrummasker regelt de maximale bandbreedte van het radiosignaal en is van belang om doelmatig ethergebruik te bevorderen. De voorwaarden zijn opgesomd in bijlage I van deze vergunning. Het spectrummasker toont een grafische weergave van een (denkbeeldige) omhullende dempingswaarde in een frequentieblok waarbinnen het frequentiegebruik plaats kan vinden. Het masker is ontleend aan GE06 Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of regions 1 and 3, in the frequencybands MHz and MHz (RRC06), chapter 3 to annex 2, chapter Geografische grenzen van allotments In bijlage I wordt omschreven in welk geografisch gebied binnen Nederland de allotments kunnen worden gebruikt en onder welke voorwaarden. Het geografische gebied is geschetst aan de hand van tijdens GE06 afgesproken grenspunten. Het kavel 11C bestaat uit de aaneengeschakelde allotments HOL2201H, HOL2202H, HOL2203H. 5 van 8

6 Op de bijgesloten CD-ROM staan de geografische grenzen van elk allotment nader gespecificeerd en is ook informatie te vinden over de ligging van een allotment ten opzichte van andere allotments elders in West-Europa. De samenwerkende vergunninghouders moeten hun netwerk zo dimensioneren dat voldaan wordt aan de waarden bedoeld in bijlage I. Artikel 5 Dit artikel beschrijft de procedure om opgenomen te worden in het Master International Frequency Register (MIFR), het frequentieregister van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). Dit register is ingesteld om in het geval van storing tussen zenders te kunnen bepalen wie (internationaal) welke rechten heeft ten aanzien van het gebruik van de betwiste frequentieruimte. Opname in het register gaat per zenderopstelpunt (assignment) en kan niet voor een geheel frequentieblok (allotment) plaatsvinden. Omdat deze vergunning frequentiegebruiksrechten in de vorm van allotments bevat, opdat een vergunninghouder zijn eigen netwerk kan plannen, moet indien de vergunninghouder voor zijn frequentiegebruik internationaal gezien bescherming wenst- elk opstelpunt worden aangemeld bij het MIFR. De procedure is facultatief, echter internationale bescherming van de frequentieruimte is volgens de ITU-regels pas bij inschrijving in het MIFR definitief. Agentschap Telecom adviseert om die reden inschrijving in het MIFR en zal de inschrijving faciliteren. Voordat tot inschrijving wordt overgegaan worden de gegevens eerst ter inzage gelegd (notificatieprocedure). Inschrijving/notificatie gebeurt op basis van de gegevens bedoeld in bijlage II. Deze gegevens zijn gerangschikt in de vorm van een formulier, voor het gemak van de vergunninghouder kan het formulier ook elektronisch worden ingevuld. Het aanleveren van gegevens in een elektronisch bestand verdient de voorkeur. Een bestandsformaat voor het aanleveren van de gegevens is opgenomen op de CD-ROM die bij deze vergunning hoort. Artikel 6 Dit artikel regelt de ingebruiknameplicht voor deze vergunning. De achtergrond van deze ingebruiknameplicht is de garantie dat er door de vergunninghouder geïnvesteerd wordt in een uitzendnetwerk voor digitale radio. Daarbij is gekozen voor een verplichting van een geografische verzorging op ten minste het verzorgingsniveau mobiele ontvangst. Hieronder wordt verstaan ontvangst in beweging door een ontvanger met een antenne gesitueerd op tenminste 1,5 meter hoogte boven het maaiveld. Het is aan de vergunninghouder zelf om te beslissen waar hij in Nederland zijn geografische verzorging realiseert, mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de in het eerste lid genoemde oppervlakte en het minimale kwaliteitsniveau. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde oppervlakte komt overeen met respectievelijk circa 40 procent en 80 procent van Nederland zoals gedefinieerd in artikel 1. De vergunninghouder dient uiterlijk op de in het tweede en derde lid genoemde data aan de minister te laten weten op welke locaties in Nederland hij zal gaan voldoen aan de ingebruiknameplicht. Dit dient hij aan te geven door middel van WGS-coördinaten. Bij een wijziging in de grootte of locatie van het geografische verzorgingsgebied dient de vergunninghouder twee weken voor het doorvoeren van deze wijziging aan de minister mee te delen in welk gebied of gebieden van Nederland wordt voldaan aan de in het eerste lid genoemde ingebruiknameplicht. De WGS-coördinaten hebben een tweeledig doel. In de eerste plaats weet de consument dan waar hij zijn favoriete radioprogramma digitaal kan ontvangen. In de tweede plaats worden de coördinaten gebruikt voor de handhaving. In het gebied dat door middel van de coördinaten is aangegeven als verzorgingsgebied zal gecontroleerd worden of de ontvangst voldoet aan de gestelde eisen. De uitrolplicht is gebaseerd op het uitgangspunt dat de consument in het verzorgingsgebied daadwerkelijk kan profiteren van de voordelen die digitale radio biedt. Hiertoe is een minimaal te bedekken gebied van Nederland in de vergunning opgenomen om vergunninghouders aan te zetten tot het realiseren van een serieuze dekking voor de consument. Op onderdelen sluit de uitrolplicht aan bij de uitrolplicht die voor UMTS geldt. De vergunninghouder dient ten minste twee consumentenradio's aan te wijzen die binnen de Europese Unie en de Europees Economische Ruimte vrij te koop zijn en waarmee zijn radioprogramma digitaal kan worden ontvangen. Daarbij dient te minste één ontvanger bestemd te zijn voor portabele ontvangst en één ontvanger bestemd te zijn voor ontvangst in motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet Het gaat hier om ontvangers die bij gebruikelijke elektronicazaken te koop moeten zijn. De vergunninghouder mag dus geen radio's aanwijzen die alleen door specialisten worden gebruikt. Het ligt in de reden dat die radio's in de top 10 van meeste verkochte radio's staan, zodat die 6 van 8

7 radio's ook representatief zijn voor de meeste luisteraars. Met die radio's die door de vergunninghouder zijn aanwezen dient hij ervoor te zorgen dat op 98% van de locaties de ontvangstkwaliteit goed is. Zowel op vaste locaties als in de auto dient die kwaliteitsnorm gehaald te worden. De achtergrond hiervan is het beoogde doel en resultaat van de digitalisering, namelijk de beschikbaarheid van digitale radio voor de consument. Mocht in de praktijk blijken dat een vergunninghouder om defensieve redenen niet verder uitrolt dan strikt noodzakelijk is om aan de ingebruiknameverplichting te voldoen, dan zal worden bezien of het uit oogpunt van doelmatig ethergebruik nodig is om de uitrolverplichting aan te scherpen. Artikel 17 van het Frequentiebesluit biedt hiervoor de basis. Artikel 7 Artikel 7 regelt het oplossen van storingsproblematiek op binnenhuisbekabeling bij consumenten thuis, voor zover het de ontvangst van kabeltelevisie betreft. De reden hiervoor is dat de frequentieruimte die zich bevindt in band III, en daarmee ook de frequentieruimte genoemd in deze vergunning, ook voor de verspreiding van televisiesignalen via kabelnetwerken gebruikt wordt. In beginsel beïnvloeden beide netwerken elkaar niet tenzij bepaalde stoorspanningsgrenswaarden worden overschreden. In het artikel zijn de condities benoemd waaronder de vergunninghouder de kosten dient te dragen voor de oplossing van de storing. De in artikel 7 genoemde signaalniveau s zijn afgeleid uit het rapport De interferentie in kaart gebracht, 2000, van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie. Artikel 8 Met de inwerkingtreding van het Besluit van 5 juli 2005 tot wijziging van de artikelen 8, 16 en 17 van het Frequentiebesluit, Stb. 2005, 386, is aan de minister van Economische Zaken de bevoegdheid toegekend om aan een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voorschriften en beperkingen te verbinden ter voorkoming van storingen of belemmeringen door het gewenste signaal van een radiozendapparaat in andere apparaten. De minister heeft, onverminderd de bepalingen ten aanzien van interferentie in kabeltelevisienetwerken bedoeld in artikel 7, als vaste beleidslijn in iedere vergunning waarin géén voorschriften over het maximale zendvermogen zijn opgenomen, het voorschrift op te nemen dat de vergunninghouder geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal mag veroorzaken. Deze beleidslijn is vastgelegd in de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten. Artikel 9 Als frequentieruimte in gebruik wordt genomen, informeert de vergunninghouder Agentschap Telecom tijdig (uiterlijk vier weken van tevoren). Dit is van belang om bij eventuele storingen, zoals storing op kabelnetwerken of op buitenlandse allotments, snel maatregelen te kunnen nemen. Vooraf kan storing worden voorkomen door goede voorlichting. Sinds 1 januari 2011 verzorgt het Antennebureau de publieksvoorlichting over interferentie op de ontvangst van kabeltelevisie. Voor meer informatie kan met het Antennebureau contact worden opgenomen. De contactgegevens zijn via te raadplegen. Voor de melding bedoeld in dit artikel kan gebruik gemaakt worden van het formulier bedoeld in bijlage II. Voor het gemak van de vergunninghouder kan het formulier ook elektronisch worden ingevuld. Een bestandsformaat voor het aanleveren van de gegevens is opgenomen op de CD-ROM die bij deze vergunning hoort. 7 van 8

8 Artikel 11 De verkrijger van deze vergunning dient voor het gebruik van de frequentieruimte samen te werken met andere vergunninghouders voor dezelfde multiplex voor landelijke commerciële radio. Indien samenwerking noodzakelijk is verplicht art. 3.9 van de Telecommunicatiewet tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst binnen 6 weken na de vergunningverlening. De vraag zou kunnen bestaan hoe hieraan toepassing moet worden gegeven indien samenwerking noodzakelijk is tussen vergunninghouders die op een verschillend tijdstip hun vergunning verkrijgen. De aanvragen voor het verlengen van de landelijke commerciële FM-vergunningen dienen immers voor 15 april 2011 te zijn ontvangen. De regeling ten behoeve van de verlening van de vergunningen voor de kavels A7 en A8 wordt pas na de voornoemde datum bekendgemaakt. De vergunningen voor digitale radio omroep die gekoppeld zijn aan de kavels A1 tot en met A6 en A9 worden naar alle waarschijnlijkheid eerder verleend dan de digitale vergunningen die gekoppeld zijn aan de vergunningen A7 en A8. Om die reden wordt in dit voorschrift vastgelegd dat de 6-weken termijn ingaat op het tijdstip waarop de laatste vergunning is verleend. Het betreft hierbij alle vergunninghouders die op grond van de Regeling aanvraag A7/A8 of de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële omroep een vergunning hebben verkregen. In het geval dat niet alle beschikbare vergunningen in eerste instantie worden verleend c.q. verlengd, geldt de verplichting om een overeenkomst te sluiten voor de partijen die wel een digitale vergunning hebben verkregen. Een hernieuwde uitgifteprocedure zal immers niet op een van deze regelingen plaatsvinden. Tot slot zij opgemerkt dat de 6-weken termijn voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst uiterlijk op 1 september 2011 ingaat. Artikel 12 Dit artikel regelt de inwerkingtreding en het einde van de vergunning. De vergunning eindigt op 31 augustus 2017, 24:00 uur. 8 van 8

Vergunning voor digitale radio-omroep onder dossiernummer 6638625. De vergunning voor digitale radio-omroep, bedoeld in artikel III, luidt als volgt:

Vergunning voor digitale radio-omroep onder dossiernummer 6638625. De vergunning voor digitale radio-omroep, bedoeld in artikel III, luidt als volgt: Bijlage C Emmasingel 1 Postbus 450 9700 AL Groningen T 050 587 74 44 F 050 587 74 00 www.agentschaptelecom.nl info@agentschaptelecom.nl Onderwerp Vergunning voor digitale radio-omroep onder dossiernummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2291 28 januari 2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 januari 2015, nr. WJZ / 15004833, houdende

Nadere informatie

Annex 3 van het Nationaal Frequentieplan 2014 wordt als volgt gewijzigd: A. De kop van nationale voetnoot HOLOO5 komt als volgt te luiden:

Annex 3 van het Nationaal Frequentieplan 2014 wordt als volgt gewijzigd: A. De kop van nationale voetnoot HOLOO5 komt als volgt te luiden: Ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken van [invullen] 2016, nr. [invullen], inzake wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met het verlengings- en digitaliseringsbeleid

Nadere informatie

Vergunning digitale omroep L-band

Vergunning digitale omroep L-band Vergunning digitale omroep L-band Nummer : AT-EZ/6277022 Aantal bladen : 1 van 30 Onderwerp : Verlening vergunning frequentieruimte digitale omroep in de L- band DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2948 18 februari 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 februari 2011, nr. ETM/IT10180293,

Nadere informatie

Bijlage A VERGUNNING KAVEL A7

Bijlage A VERGUNNING KAVEL A7 Bijlage A VERGUNNING KAVEL A7 Plaats en datum : Groningen, datum Nummer : AT-EZ/ Aantal bladen : 1 van 4 Onderwerp : Ontwerpvergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van landelijke commerciële

Nadere informatie

Bijlage I Behorend bij bijlage E

Bijlage I Behorend bij bijlage E Bijlage I Behorend bij bijlage E Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, is als volgt: Figuur 1 Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non sensitive cases Bron: GE06 pagina 169 Pagina 1

Nadere informatie

INDICATIEF GEOGRAFISCH VERZORGINGSGEBIED KAVEL A7

INDICATIEF GEOGRAFISCH VERZORGINGSGEBIED KAVEL A7 INDICATIEF GEOGRAFISCH VERZORGINGSGEBIED KAVEL A7 Indicatief demografisch bereik: 66% Deze weergave bevat enkel een indicatie van het mogelijk te realiseren verzorgingsgebied, dan wel het mogelijk te realiseren

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken van [invullen] 2016, nr. [invullen]

Ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken van [invullen] 2016, nr. [invullen] Ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken van [invullen] 2016, nr. [invullen], inzake wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met het verlengings- en digitaliseringsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ontwerpregeling van de Minister van Economische Zaken van... nr. WJZ..., handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, houdende regels inzake aanvraag verlenging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5064 22 maart 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 maart 2011, nr. WJZ/11039777,

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Annex 3 van het Nationaal Frequentieplan 2014 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Annex 3 van het Nationaal Frequentieplan 2014 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45142 30 augustus 2016 Besluit van de Minister van Economische Zaken van 19 augustus 2016, nr. WJZ/16125436, inzake wijziging

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Beschikking op handhavingsverzoek

Beschikking op handhavingsverzoek Beschikking op handhavingsverzoek Kenmerk: 624329/636398 Betreft: handhavingsverzoek RadioNL B.V. Het Commissariaat voor de Media, Gezien het verzoek van RadioNL B.V. om bestuursrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Vergunningen radiozendamateurs. Uitvoeringsbeleid

Vergunningen radiozendamateurs. Uitvoeringsbeleid Vergunningen radiozendamateurs Uitvoeringsbeleid Inleiding Aanleiding Juridische grondslag Nut en noodzaak vergunningen opnieuw onderzocht Inhoudelijk: relaisstations Planning relaisstations 2 meter Discussie

Nadere informatie

Gedragslijn netverbetering FM omroepband en bescherming paarse gebieden

Gedragslijn netverbetering FM omroepband en bescherming paarse gebieden Emmasingel 1 9726 AH Groningen Postbus 450 9700 AL Groningen T (050) 587 74 44 F (050) 587 74 00 www.agentschaptelecom.nl info@agentschaptelecom.nl Contactpersoon mr. C. Gullen T 050 587 7376 Gedragslijn

Nadere informatie

Toekomst frequentiebeleid

Toekomst frequentiebeleid Toekomst frequentiebeleid NFO 15 april 2015 Peter Anker Het project: nota frequentiebeleid 2016 2 1 Uitgangspunten Nota Frequentiebeleid 2005 1. Meer ruimte voor economische groei en innovatie 2. Flexibilisering

Nadere informatie

Procedure Virtuele Televisie Vergunning

Procedure Virtuele Televisie Vergunning Vergunningen Virtuele Televisie Wat is Virtuele Televisie? Met Virtuele Televisie wordt bedoeld dat de vergunninghouder, de mogelijkheid heeft met een eigen identiteit via een sub kanaal van een platform

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen Toelichting Inleiding Op 31 augustus 2017 lopen de vergunningen af die de Minister van Economische Zaken heeft verleend voor commerciële radio-omroepen. Het gaat om vergunningen voor gebruik van het spectrum

Nadere informatie

Reactie Groep Graafrechten wijziging Telecommunicatiewet (implementatie herziene Telecomrichtlijnen)

Reactie Groep Graafrechten wijziging Telecommunicatiewet (implementatie herziene Telecomrichtlijnen) Reactie Groep wijziging Telecommunicatiewet (implementatie herziene Telecomrichtlijnen) Groep 28 mei 2010 Feyo Sickinghe INLEIDING 1. Deze reactie volgt artikelsgewijs het concept wetsvoorstel wijziging

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, 12 en 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013;

Gelet op de artikelen 11, 12 en 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013; Regeling van de Minister van Economische Zaken van....nr. WJZ..., houdende regels inzake aanvraag verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band (Regeling verlenging en digitalisering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9438 6 juni 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 juni 2011, nr. WJZ/11074158,

Nadere informatie

Telecommunicatie Autoriteit Suriname Nationaal Frequentie Plan Suriname NFPS

Telecommunicatie Autoriteit Suriname Nationaal Frequentie Plan Suriname NFPS Telecommunicatie Autoriteit Suriname Nationaal Frequentie Plan Suriname NFPS Referentie nr. 20090220-TAS/IDB Uitgave: Publicatie Versie: 1.0 Datum: 01-04-2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... ii 1 Inleiding...

Nadere informatie

Digitale radio in Nederland. Overheidsbeleid

Digitale radio in Nederland. Overheidsbeleid Digitale radio in Nederland Overheidsbeleid Wat is het, en wat niet Digitale radio via de ether / aardse infrastructuur Dus geen Kabel en Satelliet (hebben eigen standaarden) Maar ook geen radio die via

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13497 4 juli 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107338, tot

Nadere informatie

Zenderfrequenties, de stand van zaken

Zenderfrequenties, de stand van zaken Zenderfrequenties, de stand van zaken Willem Westermann & Dré Klaassen PMSE = Belangenvereniging Program Making and Special Events @MC Theater, 14 november 2011 Een serieuze bedreiging PMSE/draadloze productiemiddelen,

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Besluit. a. Verloop van de procedure. kenmerk: / Betreft: verzoek bestuursrechtelijke handhaving. Het Commissariaat voor de Media

Besluit. a. Verloop van de procedure. kenmerk: / Betreft: verzoek bestuursrechtelijke handhaving. Het Commissariaat voor de Media Besluit kenmerk: 602040/614141 Betreft: verzoek bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media Gezien het verzoek van RadioCorp B.V. om bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34747 27 december 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013,

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013, Besluit op bezwaar Kenmerk: 612321/630377 Betreft: Radio Decibel Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn beslissing van 17 maart 2009, kenmerk 15300/2009002841, waarbij de namen van drie radioprogrammakanalen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 24 095 Frequentiebeleid Nr. 205 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Bespreking. hoofdafdeling Toezicht. Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland (OLON) 15 dec. 2014 14:00 uur

Bespreking. hoofdafdeling Toezicht. Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland (OLON) 15 dec. 2014 14:00 uur Bespreking hoofdafdeling Toezicht Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland (OLON) 15 dec. 2014 14:00 uur Agenda Inleiding Terugkoppeling project lokale omroepen 2014 Beeld FM-omroeplandschap Informatiegestuurd

Nadere informatie

Motivering behorend bij de verlengings- en digitaliseringsbeschikkingen

Motivering behorend bij de verlengings- en digitaliseringsbeschikkingen Motivering Emmasingel 1 Postbus 450 9700 AL Groningen T 050 587 74 44 F 050 587 74 00 www.agentschaptelecom.nl info@agentschaptelecom.nl Onderwerp Motivering behorend bij de verlengings- en digitaliseringsbeschikkingen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) Tevens per telefax Vrije Radio Omroep Nederland B.V. t.a.v. de directie Postbus 2538 1200 CM HILVERSUM Datum Onderwerp 4 januari 2005 Besluit op ontheffingsverzoek Azië-actie - Radio 555 Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

Zenderfrequenties, de stand van zaken

Zenderfrequenties, de stand van zaken Zenderfrequenties, de stand van zaken Willem Westermann PMSE = Belangenvereniging Program Making and Special Events @Omroep Flevoland, 25 november 2014 Een serieuze bedreiging PMSE/draadloze productiemiddelen,

Nadere informatie

Wijziging Nationaal Frequentieplan

Wijziging Nationaal Frequentieplan VW Wijziging Nationaal Frequentieplan 17 juli 2001/Nr. DGTP/01/3324/AS Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Handelende in overeenstemming met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 095 Frequentiebeleid Nr. 241 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 56 Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Deze beleidsregel heeft tot doel de deelnemende zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om een experiment uit te voeren.

Deze beleidsregel heeft tot doel de deelnemende zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om een experiment uit te voeren. BELEIDSREGEL CA 300-555 Experiment regelarme instellingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Digitaal dividend UHF frequentieband

Digitaal dividend UHF frequentieband Digitaal dividend UHF frequentieband Marktconsultatie Nederlands beleidsvoornemen Bart Schaap Als gevolg van de digitalisering is het mogelijk geworden om de oorspronkelijk analoge TV programma s in veel

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: JuZa-002437-iw Verzoek van Iberian Program Services C.V. tot ontheffing van het bepaalde in artikel 71n, eerste lid, van de Mediawet als Europese producties in

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 214 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 september 2007 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

28 juni 2001 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene omroep Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

28 juni 2001 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene omroep Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Van Mens en Wisselink Advocaten t.a.v. mevrouw G.G.A.J.M. van Poppel Postbus 85450 3508 AL UTRECHT Hilversum Onderwerp 28 juni 2001 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene omroep

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 568 Besluit van 25 november 1997, houdende wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de invoering van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie,

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, GECONSOLIDEERDE VERSIE (laatst gewijzigd: 1 april 2016) Beschikking Staatsloterij De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Regelgeving per 1 januari 2016 inzake IAU, MAU en VU 2015-2016

Regelgeving per 1 januari 2016 inzake IAU, MAU en VU 2015-2016 Regelgeving per 1 januari 2016 inzake IAU, MAU en VU 2015-2016 Hieronder vindt u wat er over de IAU, MAU en VU 2015-2016 is vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze pagina bevat de volgende elementen: Participatiewet

Nadere informatie

Regeling zendvoorwaarden radioamateurs

Regeling zendvoorwaarden radioamateurs 1. Regeling zendvoorwaarden radioamateurs MINISTERIELE BESCHIKKING van 3 november 1989, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Regelgeving per 1 januari 2015 inzake IAU, MAU en VU 2015

Regelgeving per 1 januari 2015 inzake IAU, MAU en VU 2015 Regelgeving per 1 januari 2015 inzake IAU, MAU en VU 2015 Hieronder vindt u wat er over de IAU, MAU en VU 2015 1 is vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze pagina bevat de volgende elementen: Participatiewet

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers algemene voorwaarden voor een abonnement algemene op een voorwaarden Centrale Antenne huur Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. januari meetverantwoordelijke 2013 Cogas Facilitair B.V voor zakelijke

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Rotterdam RET, Nautastraat Plaats: Aanleiding: Rotterdam Voorlichtingsactiviteit Antennebureau Datum meting: 18 mei 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie