Wat is het doel van mijn leven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is het doel van mijn leven?"

Transcriptie

1 Wat is het doel van mijn leven? JV dinsdag 6 oktober Door: Laurens

2 Inhoud De inhoudsopgave is leeg, omdat geen van de alineas;jlen die in het infovenster 'Document' zijn geselecteerd, in het document worden gebruikt. Inleiding De kwes0e Als wij over onszelf gaan nadenken, komen wij tot het besef, dat er een ;jd is geweest toen wij er nog niet waren. Wij beseffen tevens, als wij onze krachten en vermogens zien verzwakken, dat er een ;jd komt, dat wij deze wereld met al haar pracht en praal moeten verlaten. Wij komen niet uit onze eigen wil op aarde noch verlaten wij deze wereld naar ons eigen behagen. Wij worden niet gevraagd om geboren te worden, evenmin vraagt men ons of wij willen sterven. Men neemt alle middelen te baat om zich in het leven te houden, maar desondanks wordt men genoodzaakt dit leven te verlaten. Hierin zijn de mach;gste heerser en de armste bedelaar gelijk. Geen leger, of welke macht ook, kan de mens redden als de doodsengel voor hem staat. Wie hierover nadenkt komt tot de slotsom, dat er buiten ons iets anders moet bestaan, dat de mens het levenslicht doet zien en hem later terugroept. De mens moet in zijn machteloosheid begrijpen, dat hijzelf niet de oorzaak van deze gang van zaken kan zijn. Dus moet een ander de oorzaak ervan zijn, want een oorzaak moet aan het gevolg voorafgaan. Deze oorzaak, die wij als de oorzaak aller oorzaken beschouwen, moet een intelligen;e beziien, anders zou het niet mogelijk zijn, dat de oorzaak een intelligent wezen als mens zou kunnen voortbrengen. Bovendien zouden kosmos, dier en plant niet regelma;g kunnen ontstaan. Zon, maan

3 en sterren konden ook niet hun wonderbare banen volgen. De Oorzaak aller oorzaken, die tevens een intelligent Wezen is, noemen wij God. Indien wij dit hebben leren inzien, dan is het voor ons ook begrijpelijk geworden, dat wij niet zonder doel op aarde zijn. Wij kunnen ons immers niet voorstellen, dat een intelligent Wezen iets doelloos zou kunnen scheppen. Vanavond Welk doel heen de mens? Dat is de centrale vraag van vanavond. Uit voorgaand gedeelte blijkt in ieder geval dat alles een reden heen en dus niets zonder doel plaats vind. We zijn geboren en eens zullen we sterven. Het klinkt misschien beangs;gend, maar het is zo. De ene mens leen kort, de ander lang, de een in eenzaamheid, de ander met sociale zekerheid, de een in armoede, de ander in rijkdom, in angst of vrede, in Iran of in Nederland. Ieder mens leen verschillend, Maar heen ieder dan ook een ander doel? Het klinkt misschien allemaal plas;sch en gevoelloos en dat kan het ook worden. We kunnen denken dat het leven nu eenmaal zo gaat en dat we het daar dan maar mee moeten doen. Het doel van vanavond is om duidelijk te hebben welke persoonlijke doelen we mogen hebben, en welk gemeenschappelijk doel we van God hebben gekregen. We zullen merken dat het geheel dan minder afstandelijk wordt, we komen immers in aanraking met de Liefde van Jezus! Vraag 1 Wat zijn jouw persoonlijke doelen, of, waar streef jij naar in dit leven? Kern Ds. D.J. Budding een meisje van een jaar of acht, negen, schreef mij eens een brie4e: Dominee, waarom leef ik eigenlijk? Het ontroerde me diep. Een klein kink met zo n diepe vraag. Waarom leef ik eigenlijk? Wat is het doel van mijn leve? Eten, drinken, een beetje vreugde, veel verdriet, een poosje leven en dan? Ja, dat is zeker, sterven. En dan? Eindigen in de eeuwige rampzaligheid? Het doel gemist. Of door genade ingaan in de eeuwige heerlijkheid? Het doel bereikt. Wat is het doel van je leven? dat is in de Bijbel volstrekt duidelijk. God, je schepper, kennen, lieiebben, eren en prijzen. Helemaal van Hem zijn, helemaal voor Hem zijn. Met heel je wezen op Hem en Zijn eer gericht zijn. Dat is het doel. Gods beeld Zo heen God ons eenmaal geschapen in het paradijs. Geschapen naar zijn beeld. Vraag 2 Wat houdt dit volgens jou in, geschapen zijn naar Gods beeld? Budding zegt hier het volgende over: Dit betekent eenvoudig weg dat we God kennen zoals Hij werkelijk is. Het betekent dat we in de rechte verhouding met Hem stonden, dat we volkomen zuiver en Hem toegewijd waren. Alleen zo kan je antwoorden aan het doel. Hier ligt ook het grote verschil met alle andere schepselen. God maakte de planten en de dieren, elk naar zijn eigen aard, met het doel ook God te dienen. De mens schiep Hij naar zijn beeld, zodat wij ons doel tot in perfec;e zouden kunnen volbrengen.

4 Lezen Genesis 1: En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! 30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Genesis 3: Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechien vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. 8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs. 9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? 10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zeide: Wie heen u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? 12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heen mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. 13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heen mij bedrogen, en ik heb gegeten. 14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. 15 En Ik zal vijandschap zeien tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. 19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. 20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. 21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.

5 22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid. 23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. 24 En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. Vraag 3 Welke doelen geen God de mens? Vraag 4 Welke gevolgen heen de zondeval gehad op de mens en zijn/haar doel(en)? Doelmissers Dat doel zijn we kwijtgeraakt. Na de val in het paradijs zijn we allemaal doelmissers. We zijn totaal op onszelf gericht. We staan zelf in het middelpunt van ons denken, willen, voelen, doen en laten. De zondeval is diep, radicaal en totaal. We kennen God niet meer zoals Hij werkelijk is. We staan schuldig tegenover Hem en zijn daarom bang voor Hem. We zijn verdorven tot in het diepste van ons wezen. Heb je dat zo al eens gezien? Vraag 5 Hoe ervaar jij dit? Persoonlijke doelen 1 Aan verschillende personen zijn vier vragen gesteld. 1 hebben wij een doel van bestaan? Ik denk van wel anders hebben we hier toch niks te zoeken. 2 wat is dat doel dan? Iedereen heen een eigen doel. Ik wil mezelf zo gelukkig mogelijk maken. Ik wil later gewoon terug kunnen kijken op een goed leven voor mezelf. 1 hebben wij een doel van bestaan? Als we dat eens zeker konden weten ;- ) 2 wat is dat doel dan? Je leven volbrengen zonder al te veel mensen pijn te doen en misschien aan het einde tot de conclusie mogen komen dat er ook mensen zijn die iets aan jouw bestaan hebben gehad. Ik tracht zo goed mogelijk te leven, te leren van anderen, te studeren en te luisteren. Voor mijzelf denk ik niet zo veel. Althans niet in directe zin. 1 Forum, maandag 5 oktober 2009: hip://ontopic.ning.com/forum/topics/wat- is- het- doel- van- ons?id= :topic: 4071&page=2#comments

6 1 hebben wij een doel van bestaan? Hoogstwaarschijnlijk is er geen 'voorbestemd' doel. Dat wil echter niet zeggen dat we een doelloos leven moeten leiden. Uit het gegeven dat het leven waarschijnlijk doelloos is volgt niet dat het daarom doelloos MOET zijn. We kunnen het leven zelf zin geven. Wat is dat doel dan? Er is hoogstwaarschijnlijk geen objec;ef doel. Mijns inziens is iedereen vrij om persoonlijke doelen na te streven, mits dit streven op geen enkele voorziene wijze andere individuen op welke manier mogelijk schaadt. Dat hangt af van de aard van het persoonlijke doel. Een doel dat nuieloos is zal waarschijnlijk niet worden nagestreefd. Ergo, 'er wat aan hebben' is een voorwaarde voor het doel, en indien dit bereikt is zal het in zekere zijn voordeel opleveren, eveneens ajankelijk van de aard van het doel. Tot slot nog een leuke die ik tegenkwam: 1 hebben wij een doel van bestaan? Ja. Wat is dat doel dan? Voortplanten. Kinderen maken. Hoofdpijn. Vraag 6 Hoe kunnen we voldoen aan de wens van God? Kan dit wel? Afslui0ng Psalm 8 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de GiIhith. 2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. 3 Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpar;jen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. 4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; 5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? 6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? 7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; 8 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds. 9 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeen doorwandelt. 10 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

7

080. BIJBELSTUDIE OVER HET PARADIJS - GAN EDEN ]di9]g

080. BIJBELSTUDIE OVER HET PARADIJS - GAN EDEN ]di9]g 080. BIJBELSTUDIE OVER HET PARADIJS - GAN EDEN ]di9]g 080. Het Paradijs - Gan Eden - ]di=]g - pagina 1 Het overlijden van mijn oudste zoon Siegfried heeft bij mij, evenals bij ontelbare andere mensen,

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt DEEL 1 God heeft zich bekendgemaakt BEWOGENHEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1 - God heeft Zich bekend gemaakt 1. God de Schepper... 5 2. God de Almachtige... 7 3. God, de eeuwige Getrouwe...

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Allen verzoend en Satan dan?

Allen verzoend en Satan dan? Allen verzoend en Satan dan? Door: Gerard Oudijn Wanneer je doorgeeft dat je gelooft dat God het al verzoent en elk mens, zelfs elk schepsel, dat vijandig staat ten opzichte van Hem, tot een vriend en

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW!

Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW! Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW! Laat ons met elkander, laat ons met elkander, zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen, loven de Heer. OTH

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven 1 Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven Korte predikatie over Habakuk 2:3b Overgenomen uit: Tweeëndertig uitmuntende predikaties lopend van den jaren

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie