VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF"

Transcriptie

1 VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT, Carl DE DONDER, Louis HAERINCK en Eddy BENOIT, schepenen; Frans DERUYTERE, Robert VANHEERWEGHE, Patrick VANROBAYS, Wim VERMEULEN, Marc BYTTEBIER, Frans KEMSEKE, Christine VAN WONTERGHEM-VANNESTE, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Toon CALLEWAERT, Ingrid DEROUBAIX, Luk SCHELFHOUT, Tony COURTENS en Rudy TERRIJN, raadsleden; Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris. Raadslid Valerie Vanneste is voor deze zitting verontschuldigd. G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 39 De raad was conform artikel 20 van het Gemeentedecreet samengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad voor de afhandeling van volgende agenda: 1. Kerkstraat heraanleg veiligheidsstrook en deel fietspad goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 2. Breestraat aanleg nieuwe slijtlaag tussen Elf Novemberlaan en Nijverheidslaan goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 3. Gaselwest kaderovereenkomst met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparingen en de daartoe dienende investeringen goedkeuring 4. IBA s a) Collectief aanbod leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze b) Sportterrein Sint-Lodewijk leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van IBA voor het sanitair blok goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 5. Woonuitbreidingsgebieden Waregemstraat Breestraat aanvraag principieel akkoord - advies 6. Interlokale vereniging Burensportdienst - werkjaar goedkeuring jaarverslag en rekening 7. Grafconcessies - voortijdige beëindiging - goedkeuring 8. Gemeentelijk budget interne kredietaanpassingen mededeling 9. Financieel beheerder rapportering 4 de kwartaal en 2 de semester 2010

2 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad Vragen gesteld door raadsleden De voorzitter opent de zitting om 20 uur. Bij de aanvang van de zitting betuigt de voorzitter namens de raad zijn oprechte deelneming aan de gemeentesecretaris naar aanleiding van het overlijden van haar moeder alsook aan schepen Accou naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. De raad houdt vervolgens een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de heer Benno Germonprez, hulparbeider bij de groendienst. Daarop volgt de afhandeling van de agenda. 1. Kerkstraat heraanleg veiligheidsstrook en deel fietspad goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het wenselijk is om in de Kerkstraat de veiligheidsstrook vanaf het kruispunt met de Groenstraat tot het kruispunt met de Diesveldstraat her aan te leggen om reden dat deze er kapot en uitgebrokkeld bijligt; Overwegende dat het eveneens wenselijk is om in de Kerkstraat het fietspad ter hoogte van huisnummer 177 her aan te leggen om reden dat dit er kapot en verzakt bijligt; Overwegende dat deze werken de veiligheid van de fietsers en de automobilisten ten goede zal komen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat huidige opdracht niet nominatief in het budget 2011 is opgenomen en niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a;

3 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 41 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht OW - Kerkstraat - heraanleg veiligheidsstrook en deel fietspad een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de dienst openbare werken; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,20 EUR excl. btw of ,28 EUR incl. 21% btw; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 februari 2011; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel / van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; BESLUIT eenparig: Art Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht OW - Kerkstraat - heraanleg veiligheidsstrook en deel fietspad, opgesteld door de dienst openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,20 EUR excl. btw of ,28 EUR incl. 21% btw. Art Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel / van de buitengewone dienst. 2. Breestraat aanleg nieuwe slijtlaag tussen Elf Novemberlaan en Nijverheidslaan goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het wegdek in de Breestraat, meer bepaald tussen de Elf Novemberlaan en de Nijverheidslaan, spoorvorming, putten en verzakkingen vertoont;

4 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 42 Overwegende dat het brugwegdek over de E17 vorig jaar vernieuwd werd door het Agentschap Wegen en Verkeer; Overwegende dat om het comfort van de weggebruikers te verbeteren het wenselijk is om een nieuwe slijtlaag aan te brengen in de Breestraat, tussen de Elf Novemberlaan en de Nijverheidslaan, met uitzondering van het brugwegdek; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat huidige opdracht niet nominatief in het budget 2011 is opgenomen en niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Breestraat - aanleg nieuwe slijtlaag tussen Elf Novemberlaan en Nijverheidslaan een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de dienst openbare werken; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,05 EUR excl. btw of ,31 EUR incl. 21% btw; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 februari 2011; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

5 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 43 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel / van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; BESLUIT eenparig: Art Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Breestraat - aanleg nieuwe slijtlaag tussen Elf Novemberlaan en Nijverheidslaan, opgesteld door de dienst openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,05 EUR excl. btw of ,31 EUR incl. 21% btw. Art Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel / van de buitengewone dienst. 3. Gaselwest - kaderovereenkomst met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparingen en de daartoe dienende investeringen goedkeuring sp.a-spirit Raadslid Deruytere geeft mee dat zijn partij toch een aantal bedenkingen heeft over dit punt. Hij merkt ten eerste op dat de studieopdracht voor het vervangen van de stookinstallatie in het buurthuis de Statie door de energiediensten van Eandis ongeveer EUR zal kosten. Hij stelt dat zijn partij van mening is dat dit veel geld is en dat dergelijke zaken eigenlijk in eigen beheer zouden moeten kunnen uitgevoerd worden. Hij vervolgt dat zij van oordeel zijn dat energie een volwaardige schepenbevoegdheid zou moeten zijn en dat dan eventueel een ambtenaar zou moeten opgeleid worden tot energiespecialist, die zich ondermeer bezighoudt met het opmaken van bestekken en het uitvoeren van energiescans in de gebouwen. Hij stelt dat energie thans in het milieubeleidsplan wat geprangd staat tussen water en andere onderwerpen en heel stiefmoederlijk behandeld wordt, terwijl de energiekosten hoe langer hoe meer van doorslaggevend belang zullen zijn. Ten tweede geeft hij aan dat door het afsluiten van een contract tot 2018 de volgende bestuursploeg wordt opgezadeld met een contract dat zij misschien liever niet zouden overerven en hij stelt dat zijn partij daar niet akkoord mee is. Hij geeft aan dat zij eventueel wel nog zouden kunnen akkoord gaan met het afsluiten van een raamovereenkomst tot eind 2012, waarna dit zou geëvalueerd worden en na deze evaluatie beslist zou worden of er een nieuwe raamovereenkomst zou moeten komen. Ten slotte vraagt hij zich af hoe Gaselwest - Eandis zou reageren, mocht de gemeente, na de zoektocht naar goedkopere energieleveranciers, plots energie aankopen bij een andere energieleverancier dan Electrabel GDF SUEZ, aangezien Gaselwest - Eandis hier heel nauw mee verbonden is en deze binding waarschijnlijk moeilijk te doorbreken is. VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout stelt een beetje dezelfde opmerkingen te hebben. Hij is ook van mening dat ongeveer EUR voor de studieopdracht voor het vervangen van de stookinstallatie in het buurthuis de Statie veel geld is en vraagt of dan ook nog kosten moeten gemaakt worden voor het aanstellen van een ontwerper die uiteindelijk de berekeningen in dat kader dient uit te voeren. Hij stelt dat thans eender welk bedrijf die verwarmingsinstallaties installeert, zelf gratis laat berekenen welk type ketel geïnstalleerd moet worden en op heden toch voor een hoge rendementsketel moet gekozen worden. Hij is bijgevolg van mening dat dit een beetje weggesmeten geld is en dat de schepen

6 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 44 beroepshalve ook wel zal weten dat dit gratis berekend wordt. Ten slotte geeft hij mee zijn twijfels te hebben over het feit dat een contract wordt afgesloten tot 2018 en dus legislatuuroverschrijdend is. Schepen van patrimonium Tijtgat repliceert dat de kaderovereenkomst loopt tot 2018 en legislatuuroverschrijdend is, maar deze geen verplichting inhoudt. Hij geeft mee dat men bij een volgend werk in een gemeentelijk gebouw niet verplicht is een beroep te doen op de energiediensten, maar men dit wel kan omdat er een kaderovereenkomst voorhanden is. Hij stelt dat men dus bij een volgend werk ook beroep kan doen op een studiebureau, maar merkt op dat ook de kostprijs van deze studiebureaus al dikwijls onderwerp van discussie is geweest. Hij is van mening dat EUR op het totaal voorzien te spenderen bedrag voor de verwarmingsinstallatie minder is dan hetgeen een studiebureau zou kosten. Hij merkt op dat het altijd te veel geld zal zijn, maar stelt dat men ook maar tracht een inspanning te doen. Hij geeft ten slotte mee beroepshalve te weten dat, ook al krijgt men iets gratis van een installateur, deze dit wel zal doorrekenen. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op het aanbod van Gaselwest inzake het organiseren van ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie (hierna energiediensten voor lokale besturen genoemd); Overwegende dat het aanbod van de energiediensten voor lokale besturen het volgende omvat: - consultancydienstverlening (opmaken detailstudies); - ondersteuning bij de uitvoering van specifieke projecten; - samenaankoop voor onderhoud van de technische installaties van gebouwen; - derdepartijfinanciering; Overwegende dat de kaderovereenkomst de algemene modaliteiten van de samenwerking tussen de gemeente Deerlijk en Gaselwest bepaalt en loopt tot 1 juni 2018; Overwegende dat er per specifieke opdracht een afzonderlijke studie, project-, onderhoudsof financieringsovereenkomst wordt opgemaakt, die telkens kadert binnen voorliggende overeenkomst en waarin ondermeer de prijs voor de geleverde energiedienst wordt bepaald; Overwegende dat door in te gaan op dit aanbod beroep kan gedaan worden op de expertise van Gaselwest/Eandis, er een prijsvoordeel omwille van volumevergroting kan gerealiseerd worden en de administratieve procedure in sommige gevallen sneller kan verlopen gezien gewerkt wordt met raamcontracten en minicompetitie; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2011 om de kaderovereenkomst goed te keuren; Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2011 om in het kader van voorliggende overeenkomst een overeenkomst af te sluiten met de energiediensten van Eandis voor het uitvoeren van de studieopdracht voor het vervangen van de stookinstallatie in het buurthuis de Statie; Gelet op het voorstel van kaderovereenkomst tussen Gaselwest en de gemeente Deerlijk betreffende de energiediensten voor lokale besturen; Gelet op artikel 42, 1 en 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen die stipuleren dat de gemeenteraad, onder voorbehoud van de toepassing van

7 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 45 andere wettelijke of decretale bepalingen, over de volheid van bevoegdheid beschikt ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang en het beleid van de gemeente bepaalt; BESLUIT: met 15 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL (Wim Vermeulen)) en 5 neen-stemmen (GEMBEL (Marc Byttebier), sp.a-spirit en VLAAMS BELANG) Art.1. - De aan huidige beslissing ne varietur gehechte kaderovereenkomst betreffende de energiediensten voor lokale besturen, tussen de gemeente Deerlijk en Gaselwest wordt goedgekeurd. Art.2. - Deze beslissing wordt overgemaakt aan Gaselwest, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk. 4. IBA s sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe merkt op dat het een herhalingsopdracht betreft en de opdracht bijgevolg aan dezelfde leveranciers als vorig jaar zal worden gegund. Hij stelt dat ondertussen al zowel intensieve als extensieve systemen werden geplaatst en vraagt of deze al werden geëvalueerd en of de mensen daarover tevreden zijn. Schepen van leefmilieu De Donder repliceert dat al 7 intensieve en 13 extensieve systemen werden geplaatst, dat deze thans een jaar in werking zijn en dat zowel de mensen bij wie een extensief als de mensen bij wie een intensief systeem werd geïnstalleerd, tevreden zijn. Hij geeft mee dat de gemiddelde kostprijs voor een intensief systeem EUR bedraagt en de gemiddelde belasting die de mensen daarvoor bijgevolg moeten betalen EUR bedraagt en dat de gemiddelde kostprijs voor een extensief systeem EUR is, waarbij de gemiddelde belasting EUR bedraagt. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe vraagt of er ook al resultaten van de behandeling van het afvalwater zijn, of de systemen goed werken en of er nog geen schadegevallen zijn. Schepen van leefmilieu De Donder antwoordt dat er tot op heden geen opmerkingen gekomen zijn. VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout vraagt of dit thans de derde maal is dat de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van individuele waterzuiveringsinstallaties in het kader van het collectief aanbod ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hij merkt ook op dat meer mensen voor het extensieve kokossysteem kiezen. Schepen van leefmilieu De Donder antwoordt bevestigend. Hij stelt dat de eerste opdracht in 2009 werd gegund, maar dat door de weersomstandigheden de werken pas in 2010 konden starten. Hij geeft mee dat het elektriciteitsverbruik bij een extensief kokossysteem lager is en mensen misschien daarom voor dergelijk systeem kiezen. a) Collectief aanbod - leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 december 2008 om over te gaan tot de collectieve aankoop, plaatsing en onderhoud van IBA s die nog dienen geplaatst te worden in het individueel te optimaliseren buitengebied volgens het zoneringsplan van de gemeente Deerlijk;

8 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 46 Overwegende dat de uitvoering van deze collectieve aanpak gespreid wordt over meerdere jaren en opgestart werd in het dienstjaar 2009; Overwegende dat de burgers die een IBA dienen te plaatsen werden gecontacteerd en ze hun keuze voor het intensieve of het extensieve systeem kenbaar konden maken; Overwegende dat op basis van deze inschrijvingen er in het dienstjaar 2011 zal overgegaan worden tot de plaatsing van een 5-tal intensieve en een 5-tal extensieve systemen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2009 houdende het goedkeuren van de lastvoorwaarden en het bepalen van de wijze van gunnen voor de opdracht Leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van individuele waterzuiveringsinstallaties waarbij de gunningswijze werd bepaald op algemene offerteaanvraag; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2009 waarbij de opdracht voor het leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van individuele waterzuiveringsinstallaties werd gegund aan: - intensieve systemen: Ecobeton Water Technologies nv, Hasseltsesteenweg 119 te 3800 Sint-Truiden; - extensieve systemen: Kebro nv, Neerhovenstraat 31/2 te 3670 Meeuwen Gruitrode; Overwegende dat het wenselijk is om met dezelfde aannemers te blijven werken vanwege de uniformiteit in de systemen en de onderhoudscontracten; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 2 b betreffende de toepassing van een onderhandelingsprocedure bij nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken, aan de aannemer die de eerste opdracht toegewezen kreeg; Overwegende dat aan de voorwaarden van het in vorige alinea aangehaalde artikel van de wet van 24 december 1993 is voldaan daar het voorwerp van huidige opdracht overeenstemt met het basisontwerp, zijnde het lastenboek goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 26 maart 2009 waarin tevens was opgenomen dat een herhalingsopdracht mogelijk was en dat de initiële opdracht werd gegund via algemene offerteaanvraag en dat de gunning is gebeurd via offerteaanvraag; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat de huidige opdrachten niet nominatief in het budget 2011 zijn opgenomen en niet vallen onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

9 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 47 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van individuele waterzuiveringsinstallaties een bestek met nr werd opgesteld door de milieudienst; Overwegende dat deze opdracht opgedeeld is in volgende loten: Lot 1: intensief systeem, raming: ,00 EUR btw medecontractant; Lot 2: extensief systeem, raming: ,00 EUR btw medecontractant; Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 EUR btw medecontractant; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 877/ van de buitengewone dienst; Overwegende dat de financiering gebeurt met een lening; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2011; BESLUIT eenparig: Art.1. - Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr en de raming voor de opdracht Leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van individuele waterzuiveringsinstallaties, opgesteld door de milieudienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De totale kostenraming bedraagt EUR btw medecontractant. De opdracht is ingedeeld in volgende loten: Lot 1: intensief systeem, raming: ,00 EUR btw medecontractant; Lot 2: extensief systeem, raming: ,00 EUR btw medecontractant. Art.2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel 877/ van de buitengewone dienst b) Sportterrein Sint-Lodewijk leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van IBA voor het sanitair blok goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

10 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 48 DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het sanitair blok op het sportterrein van Sint-Lodewijk in 2011 vernieuwd wordt; Overwegende dat volgens het zoneringsplan van de gemeente Deerlijk het sportterrein in een individueel te optimaliseren buitengebied ligt (rode cluster); Overwegende dat de gemeente dient te voorzien in een IBA voor het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van het sanitair blok; Overwegende dat er geopteerd wordt om deze opdracht te gunnen via een aparte opdracht omdat de IBA groter gedimensioneerd dient te worden omwille van de grotere hydraulische belasting en de grotere vuilvracht die de IBA zal moeten verwerken; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat huidige opdracht niet nominatief in het budget 2011 is opgenomen en niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Sportterrein Sint-Lodewijk - leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van een IBA voor het sanitair blok een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de milieudienst;

11 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 49 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 EUR btw medecontractant; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 877/ van de buitengewone dienst; Overwegende dat de financiering gebeurt met een lening; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2011; BESLUIT eenparig: Art.1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Sportterrein Sint-Lodewijk - leveren, plaatsen, indienststelling en onderhoud van een IBA voor het sanitair blok, opgesteld door de milieudienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 EUR btw medecontractant. Art.2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel 877/ van de buitengewone dienst. 5. Woonuitbreidingsgebieden Waregemstraat Breestraat aanvraag principieel akkoord advies VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout stelt niets tegen dit advies te hebben en dit ook te zullen goedkeuren, maar geeft mee toch enkele bedenkingen te hebben over de formulering en de motivering ervan. Hij verwijst naar de derde alinea van de ontwerpbeslissing die stelt: Overwegende dat de gemeente Deerlijk op heden niet beschikt over een woonbeleidsplan dat ondermeer een beeld geeft van de woonbehoeftes en een visie betreffende de invulling van deze behoefte en dat dit ook in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan niet in die zin is vormgegeven waardoor er bijgevolg op vandaag geen toetsingskader bestaat voor de beoordeling van deze aanvraag, zoals gestipuleerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hij beaamt dat in Deerlijk lange termijnvisie soms eens ontbreekt, maar stelt dat er toch studies bestaan rond woonbehoeftes in de regio en verwijst naar de uitnodiging voor de themadag over de herziening van het PRS-WV, door de gemeente ontvangen op 28 januari 2011, waarin de update van de taakstellingen voor woningen en bedrijvigheid (conform herziening RSV) als één van de onderwerpen van de herzieningsteksten wordt vermeld. Hij geeft mee de cijfers van de woonbehoefte wel te hebben, meer bepaald dat er in de regio Kortrijk 840 woningen moeten gerealiseerd worden in het buitengebied, veronderstelt bijgevolg dat ook de gemeente over deze cijfers beschikt en merkt op tijdens de provincieraad van heden, net als de voorzitter, nog cijfers te hebben gekregen. Hij vraagt zich af of deze motivering bewust dan wel onbewust werd geformuleerd en oppert dat dit misschien ten goede zo werd gedaan. Hij stelt dat woonuitbreiding op de desbetreffende plaats nodig is en kan gebruikt worden, maar is van mening dat het argument van een

12 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 50 gebrek aan cijfermateriaal daartoe zwak is en drukt zijn hoop uit dat men daar op provinciaal niveau niet met zal lachen. Schepen van ruimtelijke ordening De Donder repliceert dat op 26 oktober 2010 een actualisatie van de woonbehoefte in het buitengebied van Deerlijk werd opgemaakt, maar dat deze nog moet geofficialiseerd worden via het college van burgemeester en schepenen. Hij geeft mee dat dit een verfijning vormt ten opzichte van de studie die het raadslid aanhaalt, dat dit al werd besproken met de bevoegde instanties en dat nu wordt gewacht op een antwoord van de gewestelijke ambtenaren ruimtelijke ordening. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op het feit dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van de eigenaars van de percelen sectie B nummer 177 E, sectie B nummer 174 Z, sectie B nummer 174 A en het perceel sectie B nummer 181 E een aanvraag heeft ontvangen voor het bekomen van een principieel akkoord voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de Waregemstraat-Breestraat; Gelet op artikel , 2, tweede lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat stipuleert dat de deputatie in een principieel akkoord bevestigt dat de vooropgestelde ontwikkeling ingepast kan worden in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en desgevallend in andere openbare beleidsdocumenten en dat de deputatie daaromtrent het voorafgaand advies van de gemeenteraad inwint; Overwegende dat de gemeente Deerlijk op heden niet beschikt over een woonbeleidsplan dat ondermeer een beeld geeft van de woonbehoeftes en een visie betreffende de invulling van deze behoefte en dat dit ook in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan niet in die zin is vormgegeven waardoor er bijgevolg op vandaag geen toetsingskader bestaat voor de beoordeling van deze aanvraag, zoals gestipuleerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat in het kader van de intergemeentelijke samenwerking wonen DHKL in 2011 zal gestart worden met de opmaak van een woonplan en bijhorende woonvisie zodat de gemeente op termijn wel zal beschikken over bovengenoemd toetsingskader, zoals gestipuleerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat door het ontbreken op heden van een toetsingskader, zoals gestipuleerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deze aanvraag ruimtelijk werd bekeken; Overwegende dat deze aanvraag positief kan geadviseerd worden vanuit volgende ruimtelijke argumenten: - volgens de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is dit woonuitbreidingsgebied gelegen in het buitengebied. Zowel bij het proces van afbakening als in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd vanuit het gemeentebestuur hiertegen gereageerd. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is bijgevolg in hoofdstuk 4.2. van het informatief gedeelte ondermeer het volgende opgenomen: Het eerste advies m.b.t. tot de afbakening betreft een gemeenteraadsbeslissing en dateert sinds Volgende punten werden hierin duidelijk vermeld: M.b.t. de Molenhoek: de grens van de afbakening verschuiven van de Desselgemstraat naar de Desselgemse steenweg-breestraat. De huidige afbakening wordt als zeer artificieel ervaren en verhindert de volwaardige afwerking van het reeds aangesneden woonuitbreidingsgebied langs de Waregemstraat. ;

13 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 51 - in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn de bestaande woonuitbreidingsgebieden niet geschrapt voor verdere ontwikkeling, maar zijn ze enkel bevroren voor woningbouw (GRS richtinggevend gedeelte pag. 15); - het woonuitbreidingsgebied sluit ruimtelijk aan bij het bestaande woonlint langs de Waregemstraat en bij de bestaande bebouwing van de Molenhoek (Breestraat); - een deel van het woonuitbreidingsgebied is begin de jaren 1990 reeds aangesneden door een private verkaveling met wegenisaanleg, de Meynaertkouter (goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 1992). In deze verkaveling is de wegenis alsook de bebouwing zo vormgegeven dat een verdere ontwikkeling van de naastliggende percelen (die nu voorwerp uitmaken van de aanvraag) kan geschieden via de Meynaertkouter. Op terrein loopt deze weg op heden dood op het aanpalend perceel wat voor een ruimtelijk onafgewerkt geheel zorgt; - een verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied geeft geen negatieve impact op het verder gelegen natuurgebied De Bonte Os gezien er tussen het natuurgebied en het woonuitbreidingsgebied nog een ruime strook landschappelijk waardevol agrarisch gebied aanwezig is die de overgang vormt tussen het natuurgebied en het woonuitbreidingsgebied en gezien door het verder verkavelen van het woonuitbreidingsgebied een duidelijke randafwerking kan gebeuren van het wonen naar het agrarisch gebied en het natuurgebied; - het aansnijden van de percelen langs de Breestraat betekent ruimtelijk een invulling van het gebied tussen de Waregemstraat en de bestaande hoeve zodat ook hier geen verdere negatieve impact op de omgeving van De Bonte Os gerealiseerd zal worden; - de Molenhoek is een kern die maatschappelijk en morfologisch een structureel verlengstuk vormt van de centrumbebouwing van Deerlijk en die over een voldoende hoog voorzieningsniveau beschikt. Het verder ontwikkelen van de omgeving rond de kerk versterkt het kerngebied van de Molenhoek. Het aansnijden van de percelen langs de Breestraat sluit aan bij de bestaande verkaveling, het cultureel centrum de Wieke, de kerk, de bestaande hoeve en de bestaande bebouwing in de Waregemstraat. Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2011 om deze aanvraag op basis van bovenstaande ruimtelijke argumenten positief te adviseren; Gelet op artikel 43, 2, 10 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen dat stipuleert dat beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt, tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoren; BESLUIT eenparig: Art.1.- De gemeenteraad formuleert vanuit ruimtelijk oogpunt, op basis van de in het overwegend gedeelte vermelde ruimtelijke argumenten, een positief advies aangaande de aanvraag van de eigenaars van de percelen sectie B nummer 177 E, sectie B nummer 174 Z, sectie B nummer 174 A en het perceel sectie B nummer 181 E tot het bekomen van een principieel akkoord voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de Waregemstraat Breestraat. Art.2.- Het positief advies zal worden overgemaakt aan de deputatie van de provincie West- Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Dienst Ruimtelijke Planning, Koning Leopold lii-laan 41, 8200 Sint-Andries.

14 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad Interlokale vereniging Burensportdienst werkjaar 2010 goedkeuring jaarverslag en rekening VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt dat het in het kader van de interlokale vereniging Burensportdienst mogelijk was een softwareprogramma voor het berekenen van subsidies aan te kopen, maar merkt op dat slechts 6 van de 9 gemeenten die deel uitmaken van de interlokale vereniging het softwareprogramma hebben aangekocht en Deerlijk één van de 3 gemeenten is die dit niet hebben gedaan. Hij vraagt waarom Deerlijk die software niet heeft aangekocht en waarom de interlokale vereniging eigenlijk niet één pakket software heeft aangekocht, waarvan alle aangesloten gemeenten dan gebruik zouden kunnen maken. Schepen van sport Accou repliceert dat Deerlijk op vandaag over de nodige en goede software beschikt om heel gemakkelijk de subsidies voor de sportclubs te kunnen berekenen. Ze stelt een uiteenzetting over het nieuwe softwareprogramma te hebben bijgewoond en geeft mee niet de indruk te hebben gehad dat dit voor de gemeente een meerwaarde zou zijn, aangezien er in Deerlijk al wat voorsprong was ten opzichte van de andere gemeenten. Ze stelt dat de verschillende gemeenten konden kiezen om al dan niet tot aankoop over te gaan en de gemeenten die dit niet hebben gedaan, bewust daarvoor gekozen hebben. Ze vervolgt dat het softwareprogramma toch werd aangekocht door de interlokale vereniging, omdat in geval van aankoop door de gemeenten afzonderlijk de provincie geen betoelaging zou geven, maar dat de gemeenten die het programma dan via de interlokale vereniging wilden aankopen daarvoor EUR moesten betalen, zodat de kostprijs uiteindelijk werd gedragen door de gemeenten die hebben aangekocht en de provincie. Ze geeft ten slotte mee dat Deerlijk geen EUR extra wilde betalen voor iets waarover de gemeente eigenlijk al beschikt. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2007 houdende het oprichten van de interlokale vereniging Burensportdienst samen met volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem; Overwegende dat, overeenkomstig artikel 12, 15 en 16 van de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging Burensportdienst, de rekening samen met het jaarverslag, dient aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd te worden; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 3 t.e.m. 9; Gelet op artikel 43, 2, 10 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere aanpassingen dat stipuleert dat de gemeenteraad exclusief bevoegd is voor voorliggende materie gezien enerzijds het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en anderzijds de in alinea 1 vermelde gemeenteraadsbeslissing de bevoegdheid tot het goedkeuren van het jaarverslag en de rekening van een interlokale vereniging aan de gemeenteraad opdraagt; Gelet op voorliggende rekening 2010 en bijhorend jaarverslag van de interlokale vereniging Burensportdienst ; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 januari 2011; BESLUIT eenparig:

15 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 53 Art. 1 - De rekening 2010 en het bijhorend jaarverslag van de interlokale vereniging Burensportdienst wordt goedgekeurd. Art. 2 - Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: - voor toezicht: de provinciegouverneur, Burg 4, 8000 Brugge; - voor kennisgeving: de voorzitter van de interlokale vereniging Burensportdienst de heer Steven Lefebvre, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke. 7. Grafconcessies voortijdige beëindiging goedkeuring VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout vraagt of deze materie niet kan gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen, aangezien de gemeenteraad daaromtrent toch weinig of niets kan inbrengen. De voorzitter repliceert dat de hogere regelgeving de bevoegdheid in deze materie aan de gemeenteraad voorbehoudt zodat delegatie niet mogelijk is. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 augustus 2010 en 29 september 2010 akte nam van de volgende aanvragen tot voortijdige beëindiging van grafconcessies op het kerkhof Deerlijk-centrum en besliste deze over te maken voor advies aan de Heemkring Dorp en Toren om te onderzoeken of er graven zijn die op de lijst van de graven met lokaal historisch belang dienden te worden opgenomen: - Blok B rij 4 graf 59: eeuwigdurende concessie toegekend in het college van burgemeester en schepenen van 20 december 1957; - Blok B rij 7 graf 103: eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 4 februari 1971; - Blok D rij 18 graf 193: eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 4 juni 1965; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 september 2010 en 27 oktober 2010 akte nam van het advies van de Heemkring Dorp en Toren, via hun schrijven van 23 september 2010 en 12 oktober 2010 om geen enkel graf, vermeld in vorige alinea, op te nemen op de lijst van graven met lokaal historisch belang; Overwegende dat gedurende 3 maanden een kennisgeving van deze aanvragen voor voortijdige beëindiging bij het graf geplaatst werd; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 februari 2011 akte nam van het feit dat er geen enkel bezwaar werd ingediend tegen deze aanvragen voor voortijdige beëindiging door eventuele andere belanghebbenden; Overwegende dat de niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande bouwwerken eigendom worden van de gemeente en dat alleen het college van burgemeester en schepenen de bestemming van het aan de gemeente toevallende materiaal regelt; Overwegende dat het voortijdig beëindigen van een concessie niet tot gevolg heeft dat de aanvrager ter zake recht heeft op een financiële vergoeding;

16 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 54 Overwegende dat er met betrekking tot de voortijdige beëindiging van concessies in de regelgeving geen procedure terug te vinden is maar, teneinde te vermijden dat dergelijke graven verwaarloosd worden, het aangewezen is om een concessie voortijdig te laten beëindigen indien hierom verzocht wordt; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2011 om de aanvragen tot voortijdige beëindiging van de grafconcessies in te willigen; Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Overwegende dat deze materie, conform artikel 43, 2,10 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; BESLUIT eenparig: De volgende grafconcessies op het kerkhof van Deerlijk-centrum worden beëindigd met ingang van heden: - Blok B rij 4 graf 59: eeuwigdurende concessie toegekend in het college van burgemeester en schepenen van 20 december 1957; - Blok B rij 7 graf 103: eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 4 februari 1971; - Blok D rij 18 graf 193: eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 4 juni Gemeentelijk budget interne kredietaanpassingen mededeling Conform artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, deelt de voorzitter, tevens schepen van financiën, de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2011 mee houdende de vaststelling van de interne kredietaanpassing van uitgavenkredieten van de gewone dienst. Een kopie van genoemde beslissingen van het college van burgemeester en schepenen wordt ne varietur gehecht aan huidige mededeling. 9. Financieel beheerder rapportering 4 de kwartaal en 2 de semester 2010 DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet, dat stipuleert dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid rapporteert aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en dat dit rapport minstens een overzicht omvat van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten; Gelet op artikel 166 van het Gemeentedecreet, dat stipuleert dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;

17 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 55 Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet, dat stipuleert dat de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad met betrekking tot de vervulling van de opdrachten vermeld in dit artikel, zijnde de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole en het debiteurenbeheer; Gelet op de kennisname door het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2011 van de rapportering betreffende het vierde kwartaal 2010 en het tweede semester 2010; Gelet op de voorliggende rapportering waarvan eveneens een afschrift werd bezorgd aan de gemeentesecretaris; Gelet op het gegeven dat nog geen afschrift kan bezorgd worden aan de externe auditcommissie vermits deze nog niet operationeel is; NEEMT KENNIS Van de rapportering van de financieel beheerder betreffende het vierde kwartaal 2010 en het tweede semester van 2010, zoals in bijlage aan deze beslissing gehecht. 10. Vragen gesteld door raadsleden * VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout dankt de schepen van sociale zaken voor zijn snelle interventie om de verslagen van het overleg OCMW - gemeente op de server te plaatsen. Hij geeft mee tot zijn verbazing te hebben vastgesteld dat in 2010 slechts één overleg heeft plaatsgevonden en vraagt of er echt niet meer overlegd moet worden tussen de gemeente en het OCMW. Hij geeft vervolgens mee de verslagen van de afgelopen drie jaar eens te hebben doorgenomen en is van mening dat daar eigenlijk niet veel in staat. Hij stelt dat er in 2008 bij het OCMW Deerlijk problemen geweest zijn waarvan de eindafrekening uiteindelijk door de gemeente zal moeten betaald worden, maar merkt op dat deze zaak nooit is besproken tijdens het overleg OCMW - gemeente. Hij vraagt zich af of het niet bespreken in het overleg misschien was omdat het een gevaar zou vormen dat de raadsleden zouden weten wat werd besproken doch tot wat dient dat overleg dan. Schepen van sociale zaken Benoit repliceert niet onmiddellijk te kunnen antwoorden op de vraag waarom de door het raadslid aangehaalde zaak niet tijdens een overleg OCMW - gemeente werd besproken, omdat deze al dateert van enige tijd terug. Hij geeft vervolgens mee dat er in 2010 twee maal overleg is geweest, waarvan het laatste dateert van 8 december 2010, en het verslag van dit laatste overleg nog niet in een volgend overleg werd goedgekeurd, zodat het nog niet op de server kan geplaatst worden. * VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout verwijst naar het verslag van de expertisevergadering over het gemeentehuis van 8 februari Hij stelt de indruk te hebben dat het er allemaal hoe langer, hoe slechter uitziet, aangezien nu blijkbaar ook het dak begint te lekken daar in het verslag sprake is van een open naad tussen de opstand van de dakhuid en de verdichting van de opkant van de gevel en hij vraagt wanneer het gemeentehuis eindelijk eens waterdicht zal geraken. Schepen van patrimonium Tijtgat repliceert dat de gemeente in deze een technisch raadsman heeft aangesteld en deze heeft vastgesteld dat de aannemer die het buitenschrijnwerk heeft geplaatst, enkele fouten heeft begaan. Hij stelt dat die aannemer werd uitgenodigd op de expertisevergadering van 8 februari 2011, maar geweigerd heeft daarop aanwezig te zijn en dat bijgevolg werd besloten die aannemer te dagvaarden in tussenkomst. Hij geeft mee dat de volgende expertisevergadering plaatsvindt op 11 mei

18 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad en stelt dat dit pas binnen drie maanden is omdat de procedure moet kunnen doorgaan. Wat het dak van het gemeentehuis betreft, stelt hij dat daar iets is los gescheurd en de lijm van een stuk van de afdekking is los gekomen. Hij geeft mee dat bij de laatste expertisevergadering alle partijen het dak hebben nagezien en daarop één van hen heeft gevraagd een nieuwe proefuitvoering bij onderwaterzetting van het dak te doen om de mogelijkheid van infiltratie langs die weg na te gaan en hij voegt er aan toe dat afgelopen week een hoek van het dak onder water werd gezet. VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout informeert naar de resultaten van deze onderwaterzetting. Hij stelt dat nu kosten in dit kader worden gemaakt, ondermeer voor de balustrade, en herhaalt nogmaals zijn grote bezorgdheid dat de rekening uiteindelijk zal betaald worden door de Deerlijkse burger en niet door de aannemers, maar voegt er aan toe te weten dat de bevoegde schepen daar niets kan aan doen. Schepen van patrimonium Tijtgat repliceert dat de onderwaterzetting van het dak geen infiltratie tot gevolg had. Hij stelt dat er naast de kosten voor de balustrade ook nog andere kosten zijn, bijvoorbeeld voor het huren van de ontvochtigers voor de archieven. Hij geeft mee de raadsman in het begin van het geding nog te hebben gevraagd of het niet beter was deze aan te kopen doch dit werd ontraden, omdat finaal de huurkosten op de verantwoordelijke partij kunnen verhaald worden. VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout hoopt dat de kosten zullen kunnen teruggevorderd worden, aangezien het kostenplaatje hoog zal zijn. Schepen van patrimonium Tijtgat repliceert dit samen met hem te hopen. * VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout verwijst naar een inkomend schrijven van de VMW, gedateerd op 26 januari 2011, waarbij een door de VMW ondertekend exemplaar van de bijlage aan de saneringsovereenkomst met de gemeente Deerlijk werd overgemaakt en merkt op dat in deze bijlage de tarieven van de BOT worden vastgesteld. Hij vervolgt dat er ook in wordt bepaald dat jaarlijks in de loop van januari wordt geëvalueerd welke verbruikers van Deerlijk met deze schijvenindeling meer moeten betalen aan afvoerbijdrage dan met bestaande regeling en dat door middel van een creditnota hetgeen meer verschuldigd was, in mindering wordt gebracht van een eerstvolgende factuur van betrokkene en hij stelt dit niet te begrijpen. Hij geeft vervolgens mee dat het hem ook zorgen baart dat de bijlage bepaalt dat de VMW per herzien dossier 10 EUR factureert aan Deerlijk en dat de kost voor de herrekening wordt gekoppeld aan de index van de kleinhandelsprijzen. Hij stelt dat in Deerlijk de BOT-bijdrage werd verhoogd en vraagt of dit betekent dat iedereen 10 EUR moet betalen, aangezien door de verhoging ieder dossier moet worden herzien. Schepen van leefmilieu De Donder repliceert dat in gemeenteraadszitting van 17 december 2009 een aantal schijven en tarieven betreffende de BOT-bijdrage werden goedgekeurd. Hij geeft mee dat Deerlijk de enige gemeente in Vlaanderen is die ervoor gekozen heeft een aangepaste schijvenindeling te hanteren doch dat dit bij verwerking door de VMW een administratief probleem oplevert. Hij stelt dat voor een aangepaste schijvenindeling werd gekozen, zodat bedrijven die veel water nodig hebben in een lagere schijf zitten en minder moeten betalen, omdat het bestuur van mening is dat de bedrijven verder voor tewerkstelling moeten kunnen zorgen. Het betreft een 10 à 15-tal bedrijven. Hij vervolgt dat de VMW daarop stelde een percentage van 4,5 procent in plaats van 3,5 procent voor de administratiekosten aan te rekenen en de gemeente daarop heeft voorgesteld dat iedereen toch betaalt volgens de algemeen toegepaste schijvenindeling van de VMW, maar dat voor de 10 à 15-tal bedrijven met een hoog verbruik jaarlijks berekend wordt wat zij daardoor meer hebben betaald, dat dit bedrag dan door middel van een creditnota in mindering kan worden gebracht van hun volgende factuur en dat per dossier waarvoor een verrekening moet gebeuren 10 EUR wordt aangerekend aan de gemeente. Hij voegt er aan toe dat na inspectie van economisch toezicht deze regeling echter niet aanvaard blijkt te worden, maar dit nog verder onderzocht moet worden en besluit dat dit verhaal dus nog een vervolg zal krijgen.

19 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 57 * VLAAMS BELANG raadslid Schelfhout verwijst naar een inkomende van de gemeente Rixensart, geregistreerd op 17 februari 2011, gericht aan alle burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van alle gemeenten van België en vraagt ten eerste waarom deze niet aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd, aangezien deze ook aan hen gericht is. Hij geeft vervolgens mee dat de de vraag tot het stemmen van een motie over de toekomst van het land betreft en citeert eruit als volgt: Wij zijn van mening dat deze constructieve motie waarschijnlijk zal bijdragen is tot bedaren de geesten en de goede overeenkomst tussen de Belgen, herinnerend de betekenis van de Staat aan alle Belgische politici. Hij is van mening dat het vertaalprogramma een beetje mank liep en vraagt of deze motie al in zitting van het college van burgemeester en schepenen werd besproken en wat er mee zal worden gedaan, meer bepaald of deze nog op de gemeenteraad geagendeerd zal worden dan wel geklasseerd zal worden. De voorzitter repliceert dat het dit laatste zal zijn. * GEMBEL raadslid Vermeulen geeft mee dat er in Harelbeke klachten zijn geweest over vossen die in kippenrennen binnendringen en er de kippen doden. Hij vraagt of er ook in Deerlijk dergelijke klachten zijn. Schepen van informatie Accou antwoordt dat in het Gemeentenieuws preventief een artikel zal gepubliceerd worden met tips om een kippenren vosvrij te houden. * sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe verwijst naar het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2011, waarin de voorzitter van de gemeenteraad werd verzocht de definitieve vaststelling van het RUP Sportcomplex Stationswijk, na aanpassing ervan aan de opmerkingen zoals gestipuleerd in het advies van de GECORO, te agenderen op de gemeenteraad van 24 februari Hij merkt op dat dit punt echter niet op de agenda van huidige gemeenteraad staat en vraagt of er iets is tussengekomen. Schepen van ruimtelijke ordening De Donder repliceert dat dit werd uitgesteld tot de gemeenteraadszitting van 31 maart Hij geeft mee dat Leiedal nog bepaalde kaarten in het bundel diende te hertekenen en het RUP dan ook nog eens diende nagelezen te worden door de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en dit niet kon gebeuren binnen de termijnen, vereist om het punt op huidige gemeenteraadszitting te kunnen agenderen. De voorzitter bevestigt dit en stelt dat het de bedoeling is om een heel gefundeerd dossier voor te leggen. * sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe informeert naar de stand van zaken betreffende de wegenis- en rioleringswerken in de Pontstraat en omliggende straten. Hij stelt dat de bewoners van de desbetreffende straten zich afvragen of ze op tijd zullen verwittigd worden, zodat ze eventueel voorzorgsmaatregelen kunnen treffen en niet plots voor een voldongen feit komen te staan. Hij geeft mee dat daar ook een school is, waarvan de bus langs de desbetreffende straten rijdt. Schepen van openbare werken Tijtgat repliceert dat het studiebureau vorige week de planning heeft overgemaakt en dat, eenmaal daarover nog meer zekerheid bestaat, de bewoners zeker nogmaals zullen uitgenodigd worden op een informatievergadering en dat men ook nog eens afzonderlijk zal samen zitten met de handelaars uit de desbetreffende straten om concrete afspraken te maken betreffende de bereikbaarheid van hun zaak. Hij geeft mee dat de gewestelijke dienst ruimtelijke ordening nog haar akkoord dient te geven, maar dat als de thans voorliggende planning kan gevolgd worden, de informatievergadering in juni zou plaatsvinden. Hij stelt echter dat men hem daar niet op mag vastpinnen.

20 G Gemeenteraad van 24 februari 2011 blad 58 * sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe merkt op dat jeugdverenigingen bij de organisatie van fuiven telkens vragen om een afwijking betreffende het geluid tot 5.00 uur te bekomen, maar het college van burgemeester en schepenen telkens beslist de afwijking slechts tot 2.00 uur te verlenen. Hij vraagt of daar iets achter zit, of zij een truc gevonden hebben om dat te omzeilen, of dit een vergetelheid betreft en of de bevoegde schepen daar niet bekommerd om is en hij stelt voor dit eens mee te geven aan de jeugdverenigingen. Schepen van jeugd De Donder repliceert zeer bekommerd te zijn om de fuiven in de gemeente Deerlijk en geeft mee dat het een algemeen gegeven in de zone is dat toelating tot afwijking van het geluid wordt verleend tot 2.00 uur. Hij stelt dit punt mee te nemen en voegt er aan toe dat dit misschien ook eens kan besproken worden in zitting van het college van burgemeester en schepenen. * sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe verwijst naar de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2010 waarin de melding betreffende geluidsoverlast aan t Heem in Sint-Lodewijk naar aanleiding van een fuif werd besproken en werd beslist dat een overleg met alle betrokkenen diende plaats te vinden teneinde de problematiek nader te bekijken. Hij vraagt of dit overleg heeft plaatsgevonden en of de problemen thans opgelost zijn. Schepen van jeugd De Donder repliceert dat er met de mensen die klaagden, met de jeugdvereniging en met iemand van de politie is vergaderd om tot een redelijke oplossing te komen. Hij stelt dat een aantal te nemen maatregelen werden afgesproken, onder meer dat men niet meer langs voor t Heem mag binnenkomen en dat de ramen aan de voorkant van t Heem moeten voorzien worden van isolatie. Hij geeft mee dat er op zaterdag 19 februari 2011 daar opnieuw een fuif was, waarbij alle maatregelen werden toegepast en dat er tot op heden nog geen klachten van de buurtbewoners zijn geweest. Hij geeft mee dat men binnenkort opnieuw samen zit met alle betrokkenen voor een evaluatie en is ten slotte van mening dat men op de goede weg is om de fuiven in t Heem in een goede sfeer te laten verlopen. * VLAAMS BELANG raadslid Courtens verwijst naar een inkomend schrijven van de vzw Westkans van 7 februari 2011 betreffende voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met beperkingen op gps, waarin wordt gevraagd of de gemeente interesse heeft in een samenwerking om de voorbehouden parkeerplaatsen in de gemeente digitaal beschikbaar te maken en hij vraagt of de gemeente daarop zal ingaan. De voorzitter repliceert dat dit punt in voorbereiding is, onder meer wat de kostprijs ervan betreft, om daarna te agenderen op het college van burgemeester en schepenen. Hij geeft al mee dat het blijkbaar niet gratis zal zijn voor de gemeente. * VLAAMS BELANG raadslid Courtens verwijst naar een inkomend schrijven van 18 februari 2011 betreffende een klacht over het containerpark. Het betreft het aanbieden van bladeren waarvoor 10 EUR diende betaald te worden terwijl dit in principe gratis is. Betrokken persoon betaalde dit bedrag doch kreeg hiervan geen bewijs. Nu vraagt deze zijn geld terug daar hij vreest dat hij die 10 EUR ten onrechte moest betalen. VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt te weten dat het niet de eerste keer is dat dit voorvalt en vraagt of de gemeente daar iets zal aan doen. De voorzitter repliceert dat deze klacht werd onderzocht en volledig op een misverstand berust. Hij geeft mee dat diegene die de bladeren aanleverde zelf de klacht als niet correct catalogeerde zodat deze als onbestaande mag beschouwd worden. VLAAMS BELANG raadslid Courtens vraagt of in openbare zitting kan meegedeeld worden wat niet klopt.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie