EKONOMIE ALS WERELDOORLOG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EKONOMIE ALS WERELDOORLOG"

Transcriptie

1 Herman Verbeek EKONOMIE ALS WERELDOORLOG essay

2 Wat baat het de mens, zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel. Marcus 8,36 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Verbeek, Herman Ekonomie als wereldoorlog: essay / Herman Verbeek. Kampen: Kok Agora Met lito opg. ISBN SISO UDC NUGI 361 Trefw.: economie: filosofie Kok Agora, Kampen Omslagontwerp Rob Lucas ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 INHOUD Voorwoord 9 Ekonomie als wereldoorlog 15 Voorval 1 15 Voorval2 17 Zakendoen is oorlog 17 Op voet van oorlog 22 Huishouden 25 Natuur arbeidt 30 Oergemeenschap 32 Slavenstaat 34 Feodale produktie 36 Massaproduktie 39 Geldwezen 41 Arbeidslegers 45 Particulier eigendom 50 Loon en winst 54 Mythe en feit 57 Kritiek op Marx 60 Vervreemding 63 Verdwaald 66 Gebiologeerd 71 Noodzakelijk kapitalisme 72 Das Kapital 74 Waarde en prijs 77 Meerwaarde 79 Natuurnoodzakelijk 82 5

4 Eindige aarde 84 Ekonomische krisis 87 Kapitalisme en oorlog 88 Imperialisme 90 Wereldoorlog 93 West-Europa 95 Kapitalisme en socialisme 97 Kapitalisme als wereldkrisis 98 Kapitalisme als wereldoorlog 101 Kapitalisme als fascisme 104 Dekolonisatie jaar vrede 109 Verspillingsstaat 110 Verzorgingsstaat 112 Oorlogen-epidemie 114 Oliekrisis 115 Supply-economy 117 Terugtredende overheid 120 Publieke sektor 121 Nieuwe armen 123 Nieuwe rijken 128 Kunst 130 Sport 131 EG 137 Binnenmarkt ' EG-oligarchie 142 Demokratisch gat 144 De Muur 148 EG-oïsme 150 Duitsland 152 Oost-Europa 157 Sovjet Unie 162 Derde Wereld 166 Reddingssloep 168 Wereldvoedseloorlog 171 6

5 Groene proletariaat 176 Milieu-oorlog 180 Schuldenkrisis 183 Oorlog tegen de armen 187 Ontwikkelingshulp 191 Lomé-akkoord 194 Stop de hulp 197 Olie-oorlog 198 Zelfverdediging 206 Ekonomie als wereldoorlog 211 Ekonomie als wereldvrede 221 Voorvall 221 Voorval Huishouden 223 Collaboratie en verzet 226 Gij zult niet 228 Opnieuw dienstweigeren 231 Res publica 233 Conversie van de ekonomie 239 Publieke sektor 243 Helsinki-proces 245 Verenigde Naties 247 De goede woorden 249 Literatuur 252 7

6

7 Voorwoord Dit essay gaat over het Westen. Over het vrije en demokratische Westen. Over de Eerste Wereld. Over Europa. Over het liberalisme. Over oorsprong, wortels, werking, huidige verschijningsvormen van wat heet de "vrije markt". Het socialisme heeft verloren. Het liberalisme heeft gewonnen. De Tweede Wereld is failliet. De Eerste Wereld rijker dan ooit. Rijker? Wat is rijk? Wat maakt rijk? Op kosten van wie en van wat? Hoe maakt rijkdom arm? Het liberalisme triomfeert" Kapitalisme is superieur. De anderen moeten het nu overnemen. De wereld moet in liberalisme geloven. Het heeft, voorlopig, geen externe kritikus meer. Geen opposant. Geen alternatief. Heeft het die nog intern? Overwinnaars hebben het grote gelijk. Verliezers het ongelijk. Wie zegeviert, gaat zo door. Triomfators zijn niet het sterkst in zelfkritiek. Maar wie geen zelfonderzoek meer aan kan, kan zich niet korrigeren, is niet te helpen. Als het Westen ergens behoefte aan heeft, is het aan zelf-reflektie. Omwille van zichzelf. En om al degenen die het van zich afhankelijk maakt. De centrale vraag die in dit essay wordt onderzocht, luidt: is de liberale markt een vorm van oorlog, een permanent wereldoorlogsproces? Moet oorlog niet opnieuw worden gedefinieerd, in ekonomische termen? En dus ook vrede? Een essay is een poging. Het Duits zegt het even 9

8 duidelijk als het Frans en het Engels: Versuch. Een queste in goed oud-nederlands. Een essayist schrijft op wat hem okkupeert. Hij is er niet door bezeten, maar door bezet. Door iets vreemds en vervreemdends. Het drukt op hem en beknelt hem. Het dwingt tot nadenken en tot uitdrukken. Het essay is een vorm van therapie. Een reinigingsproces. Geen louter persoonlijke en privé aangelegenheid. Voor zover het uit persoonlijke ervaring en reflektie voortkomt, is het deel van een kollektief proces. Het verzamelt en deelt mee. Het is een vorm van communicatie. Dat maakt het eerst tot essay. Een essayist overschrijdt grenzen. Dat moet hij. Want het gaat om brede samenhangen, grote overzichten, diepe processen. De essayist kruipt niet in de mikroskoop, maar in de satelliet. Deskundigheid en verantwoordelijkheid zijn specialistisch geworden en daarmee fragmentarisch en detaillistisch. Priegelwerk. Korte termijn. Het kan niet zonder. Maar de computeruitdraai is niet het einde van het onderzoek en het besluit voor morgen niet het einde van de weg. Het specifieke is deel van het algemene. Er is bijna geen universele beoefening van kennis meer. De pretentie is hoogmoedig en verdacht. Het woord is aan de specialist. Maar waar bevindt die zich, de mier? Onder welke boom, in welk bos, in welk jaargetijde? De specialist heet ekonoom, historicus, politicoloog, polemoloog, antropoloog, psycholoog, socioloog, filosoof, theoloog. Hij moet specialist zijn. Maar de werkelijkheid is alles tegelijk, samengesteld en verweven. Daarom moet de essayist grenzen overschrijden. Als ekonoom is hij historicus. Als historicus politicoloog. Enzovoort. Niet van alles een beetje. Maar misschien in de beste zin van het woord in alles "amateur". 10

9 Een essay is meer uit op de vragen dan op de antwoorden. De veronderstellingen zijn belangrijker dan de bewijzen. Een essay is voorwerk. Het bevindt zich met één voet vooruit in niemandsland. Een essay is niet vaag en het hoeft niet visionair te zijn. Het is aangewezen op feiten. Het is niet zogenaamd neutraal en objektief. Het kiest positie" van het punt van waarneming en de manier van analyseren, tot het trekken van konklusies. Een essay kan ongelijk hebben. Het mag in zijn waarneming en gevolgtrekking onjuist zijn en onwaar. Dan nog kan het dienen om het juiste en het ware hun gelijk te geven. Een essay vraagt om weerwoord. In die dialektiek staat het. Dit essay biedt geen oplossingen. Het zoekt de diagnose. Het eindigt met niet meer dan het wijzen van een richting. Wie niet wil weten van de ziekte, wie geen arts wil raadplegen en geen arts wil zijn, is niet te helpen en kan niet helpen. Het liberalisme dat vandaag voor zogoed als de hele wereld de geneesmiddelen zegt te hebben en die met opdringerige gretigheid wil produceren en verkopen, dient eerst zichzelf te helpen. Geneesheer, genees uzelf. Daarom is dit essay niet pessimistisch. Medici zijn geen onheilsprofeten en geen boetepredikers. Hun optimisme is dat zij onderzoeken, zeggen wat er aan schort en, als het kan, voorstellen wat er aan te doen valt. Heten zij Jeremiah of Johannes de Apokalyps, Kafka of Orwell, Spengler of Huizinga, Club van Rome of Brandt-rapport, Brundtland-rapport of Zorgen voor Morgen, zij halen de kop uit het zand. Zij kennen de fataliteit van "ha ben nicht gewusst". Wat is weten? Wie geen afstand kan nemen, kan niet vinden. Wie niet kan vinden, kan niet weten. Wie niet kan weten, kan niet verbeteren. 11

10 Johan Huizinga, in 1872 geboren in Groningen, telg uit een Doopsgezinde predikantenfamilie en zelf humanist geworden, religieus humanist wellicht, schreef "In de schaduwen van Morgen" in "Een diagnose-" staat er in de ondertitel. De Voorrede omvat twee alinea's, samen zeven regels. De tweede alinea luidt: "Het is mogelijk, dat velen mij op grond van deze bladzijden een pessimist zullen noemen. Ik heb slechts dit antwoord: ik ben een optimist." Het motto van het boek is ontleend aan de Middeleeuwse monnik Bernard van Clairvaux: "Habet mundus iste noctes suas et non paucas - deze wereld heeft haar nachten en niet weinige." Als volgt luidt het beroemde begin van Hoofdstuk I: "Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europeesche menschheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken." Huizinga schreef tegen de tijdgeest van toen. Tegen de mode's en de wanen. Tegen de verwildering die leidde tot rechtse en tot linkse diktaturen. Het ging hem om het naleven van de spelregels. Om het terugvinden van de homo humanus, de menselijke mens. De mens die nog, die opnieuw, die eindelijk mens wordt. Hij vreesde dat dit meest normale het minst vanzelfsprekende zou worden, misschien teveel gevraagd zou zijn. Dit boek is geschreven in een klein huisje, in een smal straatje, in een klein kamertje, aan een klein tafeltje. Voorbij het raam dendert en dreunt het stadsverkeer. Een vorm van "straat-fascisme", zoals Henk Hofland dit lawaai, deze stank, deze razernij, deze vorm van dagelijkse onafgebroken terreur noemde. 12

11 Midden in het schrijven legde ik een namiddag de pen neer en reed op de fiets de stad uit. Als elke zomer, vanaf 1945, reed ik naar het dorp in Oost Groningen waar mijn ouders mij als kind tegen het einde van de oorlog onderbrachten. Vader, neurochirurg, werd gezocht door de Gestapo. Hij bracht de kinderen in veiligheid bij patiënten die een boerderij hadden. Daar hadden zij goed te eten. Waar ik kwam, was de boerin door vader aan de rug geopereerd. Zij kon geen zwangerschap dragen. Ik werd het kind van Oom en Tante. Tot op vandaag. Op de boerderij boert nu een nieuwe generatie. Ik wandel met de jonge boer en zijn buurman over het zojuist geoogste gerstland. De combine heeft het werk gedaan in een paar uur. 45 jaar geleden deden de arbeiders en de paarden, de zichtmachine en de dorsmachine er vele vele malen langer over. Terwijl we de gerst op de hand schouwen en wegen, spreekt de jonge akkerbouwer zich uit: "Wat Den Haag en Brussel en Genève en Washington doen met de landbouw, ze maken ons kapot. De regering, de EG, de GATT, de zogenaamde marktgerichte politiek, de liberale handel, ze maken ons doodziek. Met ons land worden wij vergiftigd. De chemisering, de industrialisering, de commercialisering is de dood, het einde van ons bestaan, van de natuur, van de voedselveiligheid, in de Derde Wereld 't ergst. Het grote geld doodt de grondslagen van het leven. Het grote geld vernietigt de kleine wereld." Bij het avondeten vertel ik van mijn herinneringen. Toen ik in 1944 met een begrafeniskoetsje, met één oud bruin paard ervoor, hier op de boerderij gebracht was, kwam vader na een paar weken. Op de fiets met harde rubberbanden. Hij was bezweet en in paniek. Een jonge Duitse soldaat had zijn fiets onderweg opgeëist, langs het eenzame, eindeloos lange kaarsrechte veenkoloniaalse kanaal. Vader had gewezen op het esculaapschildje op het stuur. Het hielp 13

12 niet. Toen greep hij de soldaat in de kraag van diens uniform en trapte hem het kanaal in. En fietsen... Dagen hield hij zich verborgen hoog in het hooi. Hij ging langs een omweg terug, de fietstassen vol met erwten, bonen, graan en boter. Ik zag in de verte de stad branden waar hij naar terug fietste. Hij oorlögsarts. Ik oorlogskind werd Wat werd er anders? Wat bleef anders hetzelfde? Europa! Geneesheer, genees uzelf. Groningen 1990 Herman Ver beek 14

13 Ekonomie als wereldoorlog Voorval 1 Het politieke is persoonlijk. Het persoonlijke is politiek. Eigen ervaringen, meegemaakte incidenten, zijn niet louter privé anekdotes om te vertellen in particuliere kring. Ze kunnen symptomatisch zijn en als zodanig grotere verschijnselen, verbanden, samenhangen, processen zichtbaar maken. Dan wordt een verhaal tot parabel. Tot symbool van kollektieve en publieke ervaringen. Dan belichaamt het geschiedenis. Dan heeft het politieke betekenis. Daarom, om te beginnen, een recente herinnering. In het Europees Parlement in Straatsburg is de Amerikaanse minister van landbouw op bezoek, Clayton Yeutter. Het is het laatste jaar van de GATT Uruguay-ronde ( ). Er moeten nu eindelijk zaken gedaan worden, de tijd raakt op. De onderhandelingen worden gevoerd door ambtenaren" diplomaten, vakministers en als het vastzit of de verdragen kunnen worden getekend, bemoeien regeringsleiders en staatshoofden zich ermee. Parlementen komen er niet aan te pas. Zij worden, op z'n best, op de hoogte gehouden. Zij moeten immers achteraf formeel de voldongen feiten ratificeren. Een beetje goodwill is dus nooit weg. Daarvoor is Yeutter die dag even in Straatsburg. Officieel voor een diskussie met de landbouw-commissie van het parlement. In feite voor zielsmassage van de parlementariërs. Yeutter is een en al beminnelijkheid, glimlach van oor tot oor. Hoe moeilijker vraag, hoe geestiger antwoord. Afleidingsmanoeuvres. Gaandeweg de séance 15

14 groeit bij mij de irritatie. Dit is theater. Dit is de gebruikelijke belediging en vernedering van de volksvertegenwoordiging. De vragen zijn behalve beleefd ook zwak. Alsof men er zich bij heeft neergelegd niets te zeggen te hebben en daarom de aktieve interesse heeft verloren. Yeutter heeft gemakkelijk spel en zal aan het slot met evenveel gemak bedanken voor "een van de meest serieuze diskussies" die hij heeft gevoerd. Als ik aan de beurt ben - de parlementaire hiërarchie laat de kleinere frakties 't laatst aan het woordstel ik twee vragen. "Mister State-secretary. Is het juist dat de VS met de GATT-liberalisering beoogt grotere delen van de EG-markt te veroveren, vooral ook met landbouw- en voedselprodukten? Tweede vraag: is mijn oordeel juist dat als de GATT-liberalisering, zoals u die wilt, er door komt, parlementen en regeringen er nauwelijks nog aan te pas komen? Maken dan internationale concerns, samen met een handvol handelsattachés van de GATT, de dienst uit?" Yeutter lijkt even te aarzelen, heel even maar. Hij noteert iets. Dan is zijn reaktie kort en duidelijk: " Yes, uw statements zijn korrekt. De US wil de EG Binnenmarkt na '92 vrij kunnen penetreren. Wij zijn sterk in landbouw. De EG ook. Wij willen delen van de wereldvoedselmarkten op de EG terug veroveren. Ja, wij willen ons ook op uw eigen EG-Binnenmarkt manifesteren. Maar dat kan de EG dan ook in de US. Uw tweede stelling is ook juist. Als de GATT-regels opnieuw zijn vastgesteld, tot ver over het jaar 2000, in liberale zin naar wij hopen, dan kan, nee dan moet de President zeggen tegen het Congres: wat u wilt is prachtig, steun aan de boeren, maar de GATT-reglementen laten het helaas niet toe, ik moet dus het veto uitspreken. " Na een paar uur Straatsburg - de parlementariërs en 16

15 de pers kregen ongeveer elk de helft van de tijd - vliegt de landbouwminister terug naar Washington. Die twee woorden, die ik zelf in mijn vraag gebruikte en Yeutter in zijn antwoord: markt veroveren, blijven in mij hangen. Wij zeiden precies wat wij bedoelden. En wij bedoelden precies hoe het gaat. Het verschil was dat hij het zo wil en ik niet. Veroveren is een oorlogsterm. Handel is oorlog. Ekonomie is oorlog met ekonomische middelen. En oorlogsvoering, ook ekonomische, doet een aanslag op demokratie. Volksvertegenwoordigers, zelfs regeringen worden er voor in- en uitgeschakeld. Systematisch, struktureel, permanent. Vrije markt, kapitalistische markt, is onverenigbaar met demokratie. Voorval 2 Op de afdeling "ekonomie" van De Slegte stoot ik op het boek "Verover de markt - De onderneming op oorlogspad". De auteur is de Amerikaan Barrie G. James. Hij publiceerde zijn onderzoek onder de titel "Business Wargames". Waarom komt zo'n boek bij De Slegte terecht? Waarom heeft het zo weinig aandacht gekregen? Op de kaft van de Nederlandse uitgave staat een ouderwets kanon op hoge wielen. Zo een als waarmee ze vandaag saluutschoten geven. Je denkt er de paarden bij. De korte loop spuwt vuur. De omslag-ontwerper heeft in het vuur het dollarteken aangebracht. Oorlog wordt gevoerd met geld. Met dollar, yen, D-Mark, pound, franc, lire, peseta, gulden. Geld is wapen. Zakendoen is oorlog Wat James heeft gedaan, is verbanden onderzoeken tussen "zakendoen en militaire strategieën". De idee ertoe kreeg hij al in het begin van de jaren '70. Het werk zelf werd verricht van 1981 tot De auteur 17

16 zegt met zijn research veel geleerd te hebben over "oorlogvoering op de markt". Wat hij gedaan heeft, is nagaan hoe zakendoen een vorm is van vechten. En hoe ondernemingen, multinationals, vandaag, letterlijk en bewust, militaire strategieën toepassen in hun zakendoen. James hoopt dat zakenlieden, ondernemers, managers, nut van zijn boek zullen hebben, dat ze het gebruiken, dat ze dus meer oorlogsmethoden zullen gaan toepassen in het ondernemen. James' hoogleraar, Bernard Taylor, beveelt het boek in een Voorwoord ook precies om die reden van harte aan. In de studie van Barrie J ames wordt niet de conclusie getrokken: zakendoen, ondernemen, markt, is oorlog. Dat kan hij ook niet, want dan zou hij het moeten afkeuren. Hij is ervoor. Hij analyseert en constateert echter niet alleen. In zijn conclusies zit verborgen dat het zo moet gaan. Dat het zo goed gaat. En zo alleen. Dat het zo het beste is. Aanbevelenswaard om het zo te doen. Dat het normaal IS. Achter in zijn boek heeft James een "Begrippenlijst" opgenomen. Wat Yeutter in de politiek doet, oorlogstermen gebruiken als het over ekonomie gaat, blijkt ook in ondernemerswereld volkomen vanzelfsprekend. Maar: als ekonomie oorlogstaal hanteert, is ekonomie dan ook niet oorlog? Taal spreekt vaak in vergelijkende, in analoge zin. Maar ook dan is daar nog reden toe, is er verband tussen het gezegde en het aangeduide. Taal bestrijkt wellicht een continuüm, van heel ver weg en vaag de werkelijkheid weergeven tot heel dichtbij en scherp. Bedoelen ondernemers, politici, die zo praten, dus niet precies wat zij zeggen? Zij zijn het zich toch ook bewust als zij willens en wetens niet alleen de taal van het militair bedrijf gebruiken, maar ook precies be- 18

17 slissen en uitzoeken welke middelen, methoden, strategieën zij zullen inzetten? Ekonomie is oorlog. Er hoeft geen tussenvoegsel "als" te hulp te worden geroepen: "ekonomie is als oorlog". Nee, ekonomie is het zelf. En is het bewust, daadwerkelijk, permanent, onontkoombaar. De taal zegt het omdat het zo is. En omdat het zo is en zo wordt bedoeld door de actoren, wordt het zo gezegd. De nazi's wisten al hoe gevaarlijk het is als mensen op taal gaan letten. Als ze' je gaan betrappen op het gebruik van bepaalde woorden. Toen Hanna Ahrendt ( ), de grote onderzoekster van het fenomeen "Totalitarisme", nog studeerde bij Karl Jaspers in Marburg, in 1933 toen Hitler de macht greep, wist zij al hoe de taal van de propaganda de werkelijkheid moet versluieren, verduisteren, onzichtbaar maken. Zij gaf er zich ook rekenschap van dat haar eigen taalonderzoek toen al gevaar liep als "subversieve aktie" te worden vervolgd, reden waarom zij haar aantekeningen in het Grieks opschreef, waar de politie bij huiszoeking niet uit wijs bleek te kunnen worden. Barrie James doet meer dan taalonderzoek. Hij gaat na hoe bedrijven te werk gaan. Hoe zij de markt veroveren of verliezen, de concurrent verslaan of door de concurrent verslagen worden. In zijn Begrippenlijst geeft hij toelichtingen bij 127 oorlogsbegrippen die normaal worden toegepast in het huidige ondernemen. Dit zijn ze: aanvalsdoel, actieve verdediging, afschrikking, algehele strategie, beleid, bewapening, Blitzkrieg, bondgenootschap, brandgang, brinkmanship, bruggehoofd, bufferzone, camouflage, capability, choke-point, clandestiene inlichtingen, coalitie-oorlog, collectieve veiligheid, command and con trol, commitment, containment, 19

18 contingency plan, contra-inlichtingenactiviteiten, counterforce-strategie, crisis-management, cumulatieve strategieën, D-day, diepteverdediging, directe strategieën, divisie, doelstelling, dreiging, economy of force, escalatie, first strike, flankaanval, flankhergroepering, flexible response, frontale aanval, frontlijn, gecoördineerde aanval, geheime inlichtingenacitiviteiten, geloofwaardigheid, geweld, graduated response, guerrilla-oorlog, hard doel, hiërarchie, indekken, indirecte strategie, informatie, infrastructuur, inlichtingen, intentie, interne veiligheid, isoleringsstrategie, kamikaze-aanvallen, kerngebied, kosten-effectiviteit, kritiek gebied, kwetsbaarheid, launch-on-warning, lebensraum, lines of communication, logistiek, macht, machtpolitiektheorie van zakelijke conflicten, machtsvertoon, manoeuvre, massale vergelding, misleiding, mobiele verdediging, mobilisatie, moreel, nederlaag, l'offence à l'outrance' (blindelings aanvallen, koste wat het kost), offensieve maatregelen, omvatting, onconventioneel offensief, ontplooiing, oorlog, openlijke inlichtingenaktiviteiten, overkill, overlevingskracht, overwinning, pariteit, pàssieve verdediging, penetratie, piecemealaanvallen, politiek van de verschroeide aarde, politieke oorlogvoering, principe, principes van oorlogvoering tussen ondernemingen, produktiebasis, propaganda, psychologische oorlogvoering, pyrrusoverwinning, Realpolitik, risico, schadebeperking, second strike capability, sequentiële strategie, steunpuntenverdediging, strategie, strategisch zwaartepunt, strategische plannen, strategische reserve, subversieve activiteiten, superioriteit, tactiek, talionic attack (leer om leer), technologische oorlogvoering, terugtocht, throw-weight, totale oorlog, Trojaanse Paard-strategie, tweede front, uitputting, veiligheid, verdediging, verkenning, voldoende inzetbaarheid, voorzorgsaanval, vrede, vrije kaart-theorie, vuurkracht, zacht doel. 20

19 Men ziet: niet alleen begrippen uit de tijd van von Clausewitz, uit de wereld van de massale legers en veldslagen, maar ook uit die van de nog geldige NAVO-strategieën, tot de nucleaire toe. Voor de uitleg bij elk van de begrippen zij verwezen naar het betreffende boek zelf. Barrie James haalde zijn feiten en gegevens uit voor iedereen beschikbare bronnen: dagbladen, economische en politieke tijdschriften en vakliteratuur, zoals The Economist, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, Business Week, Forbes, Fortune, Newsweek, New Scientist, Management Review, McKinsey Quarterly, Time, The International Heraid Tribune, Esquire enz. Kranten en bladen in iedere kiosk te krijgen. Niets geen geheime jaarverslagen van bedrijven, geen in ambtelijke buroladen verborgen gehouden rapporten. Alledaagse informatie en die heeft hij onderzocht en geduid. Het onderzoek behandelt enkele dozijnen, voor ieder bekende multinationals. Ook Nederlandse. Uit civiele sektoren waarvan elke consument praktisch gebruik maakt. Om enkele te noemen, in de vliegtuigindustrie: Fokker, Boeing, Cessna, Lockheed, McDonnel L. Douglas, Northrop, Vickers Aircraft Limited. Van de luchtvaartmaatschappijen: American Airlines, Delta Airlines, Laker Airways, Southwest Airlines, Swissair, TWA. Electronica: AEG-Telefunken, Grundig, Honeywell, IBM, Panasonic, Philips, Siemens, Sony. Auto-industrie: BMW, British Leyland, Chrysler, Daimler-Benz, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Saab, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo, Yamaha. Banden: Dunlop, Firestone, Goodyear, Michelin. Olie: Exxon, Shell, Standard Oil, Texaco. Voeding: Budweiser, Cadbury-Schweppes, Coca Cola, Del Monte, Heineken, Heinz, Kellogs, Kentuc- 21

20 ky Fried Chicken, Mars, McDonalds, Nestlé, Pepsi Cola, Philip Morris, Seven Up, Unilever. Op voet van oorlog De resultaten van het onderzoek van James liegen er niet om. Wat hij vaststelt is: "Ondernemingen en legers hebben wat doelstellingen en organisatie betreft veel van elkaar weg; ondernemingen nemen onbewust de systemen, principes, manoeuvres, functies, structuren, procedures en zelfs taalgebruik, opleiding en gedragingen over van militaire organisaties." Stuk voor stuk gaat hij deze onderdelen na. Steeds aan de hand van zijn konkrete feitenmateriaal, met naam en toenaam van concerns, produkten enz. Hij concludeert: "Gegeven de organisatorische en op strijd gerichte overeenkomsten tussen ondernemingen en legers, alsmede de aard van het conflict op de markt, is studie van de militaire strategie, met haar onder gevechtsomstandigheden bewezen succesgeschiedenis, voor de leiding van ondernemingen van grote waarde." Managers dus niet meer naar de Business School, maar naar de Militaire Academie. Of liever: nu er toch bezuinigd, gesaneerd, gerationaliseerd moet worden: zo gauw mogelijk samenvoegen deze onderwijs-instituten. Nog eenmaal Barrie James, in zijn ontwapenende èn beangstigende eerlijkheid: "Op geen enkel moment in het recente verleden heeft het concurrentieaspect in het zakenleven zo'n grote rol gespeeld als nu, waar de nadruk ligt op overleving en groei onder ongunstige omstandigheden. Het zakenleven verkeert feitelijk op voet van oorlog. In teruglopende markten berust zakelijk succes op de bepaling van het juiste moment van terugtrekken - op geordende wijze - of het vinden van nieuwe manieren om toch te kunnen winnen. In verzadigde of langzaam groeiende markten is succes afhankelijk van gehele 22

21 of gedeeltelijke overname van het grondgebied van de tegenstanders. In groeimarkten worden ondernemingen geplaatst voor de taak, een gebied te bezetten en te behouden, daarbij geconfronteerd met legioenen op buit beluste concurrenten." "Militaire ervaringen vormen een ware goudmijn voor concurrentie-strategieën, allemaal onder gevechtsomstandigheden beproefd; de zakelijke leider kan veel leren van zijn militaire collega. Dit boek gaat over de toepassing van beproefde militaire strategieën in het zakenleven, met als doel het winnen van veldslagen op de markt." Tot zover het onderzoek van James. In dit essay gaat het om meer. Ekonomie is politiek. Ondernemen heeft politieke gevolgen. Markt en staat hebben direkte relaties. Dit essay heeft daarom een politiek doel. Dat moderne wereldconcerns hun ondernemen zien als oorlogvoeren en ook daadwerkelijk zo te werk gaan, leidt tot een verdere vraag die noodzakelijk van politieke aard is: is de Westerse inrichting van de ekonomie, die van de vrije markt, is het heersende ekonomisch liberalisme te definiëren als oorlog, als oorlogshandeling, als permanent wereldoorlogsproces? En als deze hypothese juist is, moeten er dan niet de consequenties uit getrokken worden aangaande de heersende wijze van ekonomie bedrijven en van ekonomische politiek, ekonomische ideologie, die vandaag zelfs claimt het enig overlevende, goed funktionerende model van ekonomie te zijn, dat een toekomst kan bieden van welvaart en voorspoed? Eigenlijk is de kwestie een open deur. Het is eerder verbijsterend dat de aandacht ervoor moet worden geworven, dat het bijna onmogelijk is de vraag op de publieke agenda geplaatst te krijgen. 23

22 Markt is oorlog. Nou en? Dat weten we toch! We gaan over tot de orde van de dag. Verder in vredestijd. Is onze wereld, onze geest, ons kollektief bewustzijn zo schizofreen? Wordt er zoveel verdrongen? Rust er op deze vraag zo'n alles overheersend taboe? Iedereen ziet het en niemand zegt het. Iedereen zegt het en niemand ziet het. In het voorjaar van 1990 werd in "de Volkskrant", in de weekend-bijlage van 26 mei, door de ekonomisch medewerker Harry van Seumeren een recensie geschreven over het boek "Krijgen is een kunst" van Robert G. Ogilvie. Deze auteur stelt hetzelfde als James: "Bestudeer de krijgskunde en je wordt de meest succesvolle manager." Van Seumeren wil Ogilvie de voet dwars zetten. Wat die wil mag niet. De journalist waarschuwt: "Ogilvie mag denken dat hij een gat in de markt heeft gevonden, het is een valkuil die snel moet worden gedempt. Voetbal was al oorlog, nu moet de onderneming een slagveld worden. De lijn doortrekkend behoort dus het hele leven oorlog te zijn." Wat van Seumeren wil bezweren, is normale alledaagse praktijk. Hij sluit zijn recensie met: "Ogilvie is een dolgedraaide marketingfanaat, die vanuit een onstilbare honger naar kennis over de krijgskunst op een kwade dag tot de ongelukkige gedachte kwam om militaire concepten en ondernemingsstrategie tot een instructief geheel samen te brengen. Een enge man." Zo concludeert van Seumeren. Enge man? Ogilvie is niet anders dan de boodschapper van de enge werkelijkheid. Was het maar niet waar, nog niet, wat hij aanbeveelt. Dat zelfs de ekonomisch specialist van het ekonomisch zo goed informerende ochtendblad dit niet ziet. Dan is een essay als het hier ondernomene misschien toch niet geheel zonder zin. De heersende liberale ekonomie is een vorm van oorlog. De vanzelfsprekendheid daarvan is in concern-kringen een uitgemaakte zaak. Ethische vragen 24

23 doen er niet toe. Markt is concurrentie, concurrentie is oorlog. Het gaat erom wie de slimste, de meest agressieve, de meest succesvolle strategieën toepast. Wetenschappers staan daarbij de ondernemers ten dienste. De literatuur, vooral Amerikaanse, over militaire strategieën in het zakendoen neemt snel toe. Vlak voor het verschijnen van dit boek vond de auteur, in de bookshop van het vliegveld Straatsburg, van David Rogers: "Waging business Warfare" (1987); in Franse vertaling: "Les strategies rnilitaires appliguees aux affaires". Rogers ziet oorlogvoeren en zakendoen als "sociale processen". Je kunt ze aan elkaar koppelen, je kunt ze beide verbeteren met technische en wetenschappelijke middelen. Lering valt daarbij te trekken uit de geschiedenis van de grote veldslagen, van Marathon tot Austerlitz, van Maginot tot Dien Bien Phu; en van de grote veldheren, van Alexander de Grote en Caesar tot N apoleon en Nelson, van Machiavelli tot Clausewitz, van Eisenhower tot Mao Tsé Tung. Rogers past acht hoofdregels van het krijgsbedrijf toe op het bedrijfsleven, doel, concentratie, aanval, mobiliteit, verrassing, veiligheid, effektiviteit, gebruik van krachten. Huishouden Ekonomie is huishouden. Een ekonomische school is een huishoudschool. Een volk heeft een volkshuishouding. Een staat een staatshuishouding. Een Europees Huis een Europees huishouden. Een wereld een wereldhuishouding. Een huishouden kent orde. Maar is die gekend? Er moet regelmaat zijn. Maar als regel is dat er geen regels zijn? Wetmatigheid. Maar wie stelt de wet? Legaliteit. Maar wie beslist daarover? Het kan geen kwaad dienaangaande enig huiswerk te doen. Temeer als er een huishouden is dat huishoudt. Daarbij hoeft men geen marxist en geen socialist te zijn om de onderzoekingen van Marx 25

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Wereld zonder arm en rijk

Wereld zonder arm en rijk Wereld zonder arm en rijk Lidwien Schuitemaker Wereld zonder arm en rijk Lidwien Schuitemaker 2013 Uitgeverij Filograph Kolfstraat 2, 9717GR Groningen Redactie, omslag en illustraties Gabor Lodi Isbn 9789077913154

Nadere informatie

Skidelsky. Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven. Vertaald door Pon Ruiter en Henny Corver

Skidelsky. Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven. Vertaald door Pon Ruiter en Henny Corver Hoeveel is genoeg? Robert & Edward Skidelsky Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven Vertaald door Pon Ruiter en Henny Corver Oorspronkelijke titel: How Much is Enough? 2012 by Allen

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Incognito. Ervaringen die de identificatie tarten

Incognito. Ervaringen die de identificatie tarten Incognito Ervaringen die de identificatie tarten Originele uitgave In incognito, Esperienze che sfidano l identificazione, Cuneo, Italië, september 2003 Deze uitgave is een Nederlands-Belgische samenwerking.

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Economie. Thijs Knaap

Economie. Thijs Knaap Economie Thijs Knaap 15 februari 2011 Hoofdstuk 1 Andere mensen Wie alles zelf doet hoeft met niemand iets te delen. Het kan, een hardwerkende man op een verlaten stuk land, alle dagen bezig met overleven.

Nadere informatie

Democratie versus Totalitarisme

Democratie versus Totalitarisme Democratie versus Totalitarisme Documentatiemap Z5VB Inleiding Democratie of Totalitarisme. Democratie én Totalitarisme. In hoeverre is deze laatste zin mogelijk? In encyclopedieën wordt vermeld dat Democratie

Nadere informatie

het adres op de kaart) graag met vermelding van de postkode. jaargang, tenzij anders aangegeven bij bestelling.

het adres op de kaart) graag met vermelding van de postkode. jaargang, tenzij anders aangegeven bij bestelling. anarcho-socialisties tijdschrift Nr. 64, elfde jaargang - oktober/december 1983 De As verschijnt vier maal per jaar en is een uitgave van Stichting de As, 's-gravenhage. Jaarabonnement f. 19,50, buiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 De laatste trends in manschappij en vrouwenbeweging

Hoofdstuk 12 De laatste trends in manschappij en vrouwenbeweging Hoofdstuk 12 De laatste trends in manschappij en vrouwenbeweging De demokratiseringsbeweging: modernisering van de burokratie De spanning op de arbeidsmarkt was niet het enige probleem waar de mannenorganisaties

Nadere informatie

Economie in bed, bad en op het toilet

Economie in bed, bad en op het toilet Economie in bed, bad en op het toilet Hoezo economie? 1. Inleiding 2. dubbel 3. Het aardige van de economie 4. Het onaardige van de economie 5. Wat is economie? 6. Alles is economie 7. Niet alles is economie

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Nadat jaren door rechtse economen en politici werd

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo Brieven Aan Mijn Vrienden Silo Brief 1. Beste vrienden, Sedert enige tijd ontvang ik uit diverse landen brieven waarin mij wordt gevraagd om bepaalde thema's die ik in mijn boeken behandel, nader toe te

Nadere informatie

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter geweldloosheid en geloven redesspiraal Kwartaalblad van Kerk en Vrede, zomer 2008, jaargang 4, nummer 2, Afscheid inspirerend redacteur Piet Vliegenthart pagina 4 21 september houden we erin! pagina 5

Nadere informatie

de vrijwillige slavernij

de vrijwillige slavernij de vrijwillige slavernij Étienne de La Boétie Ve r t o o g o v e r d e Vr i j w i l l i g e Sl av e r n i j vertaald door Charlotte Bauwens met een inleiding van dr. Jos Verhulst en een nawoord door dr.

Nadere informatie

aktieprogramma PSP 1977-1981

aktieprogramma PSP 1977-1981 aktieprogramma PSP 1977-1981 PSP voor een werkelijk socialistische politiek waarom PSP? Het gaat er om alle omstandigheden te niet te doen, waarin een mens een vernederd, een geknecht, een verlaten en

Nadere informatie

versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden.

versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden. versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden. Auteur: Henk van Arkel GELD DAT STOM IS. EN HET GOEDE NIEUWS IS: BINNENKORT WORDT

Nadere informatie

parlementaire oppositie

parlementaire oppositie W. J. VEENSTRA Over de strategie van de parlementaire oppositie Op 28 april 1971 troffen de kiezers van dit land 's morgens bij het ontbijt een kaartje aan met een foto van het alternatieve kabinet van

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

De meeste religies geloven dat God aan de kant van de overheid staat. (Bertrand Russell) de Vrijbrief

De meeste religies geloven dat God aan de kant van de overheid staat. (Bertrand Russell) de Vrijbrief De meeste religies geloven dat God aan de kant van de overheid staat. (Bertrand Russell) de Vrijbrief 50 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Bart Croughs: Tien leugens over het Kapitalisme

Nadere informatie

Tot in tweeduizendvijftien

Tot in tweeduizendvijftien Tot in tweeduizendvijftien Tot in tweeduizendvijftien Een journalistieke samenvatting van de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening. eimmer IBW lered W g t 1 5.;:, voorwoord Tot in 2015. Zo luidt de

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

Financieel Rentmeesterschap

Financieel Rentmeesterschap Inleiding: Voorspoed begint bij het begrijpen van onze rol; wij zijn Gods rentmeesters. Onze levens, talenten, mogelijkheden en het wonen in een land met ongekende mogelijkheden zijn allemaal door God

Nadere informatie