De Blaak. Wijkblad. april 2014 Nummer 206. In dit nummer: Inschrijven voor KVW. Verslag bewonersvergadering Wijkraad de Blaak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Blaak. Wijkblad. april 2014 Nummer 206. In dit nummer: Inschrijven voor KVW. Verslag bewonersvergadering Wijkraad de Blaak"

Transcriptie

1 Wijkblad De Blaak In dit nummer: Inschrijven voor KVW Verslag bewonersvergadering Wijkraad de Blaak Nieuwe voorzitter wijkraad stelt zich voor De eerste berichten van Blaak 35 Vier Koningsdag in de Blaak Nieuws van de basisscholen Wout Kalkmanfonds april 2014 Nummer 206

2 Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 2

3 Colofon 34 e jaargang nr. 206, april 2014 verschijnt elke 2 maanden Redactieadres: Beilerstroom Advertenties: Maja Havenaar Bezorging: Internetredactie: Secretariaat: Redactie: René Meesters Marie-Cecile Bouwens John Bouland Klaas Havenaar Nog steeds aan het wachten op de winter? Vergeet het en stap de zomer in. Dit wijkblad maakt u al lekker met informatie over Blaak 35 en over Kindervakantiewerk. En vóór de zomer organiseerde KVW al de trucktour en komt Koningsdag er al snel aan. Ook daarover meer informatie in de Wijkblad. Tijdens de bewonersvergadering van de Wijkraad werd Ruud Zuer voorgesteld als nieuwe voorzitter van de wijkraad. Hij volgt Joost van Huijgevoort op die statutair moest aftreden. In dit blad stelt Ruud zich verder aan u voor. Ik wens u een heerlijk voorjaar en mocht u net zo n geluk hebben als ik, dan wens ik u ook een fijne meivakantie! Namens de redactie, René Oplage: stuks Druk: Drukkerij Gianotten Printed Media Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 9 juni 2014 aanleveren. nummer 206 verschijnt in week Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 3

4 Kijk voor de laatste informatie op onze website: Schade vuuwerk oud/nieuwjaar De schade aan openbare voorzieningen in Tilburg als gevolg van vuurwerk in de oudjaarsperiode bedraagt ruim ,-. Het schadebedrag voor De Blaak is niet uitgesplitst. Het aantal meldingen uit de wijk is met ruim 50% toegenomen tot 48. De Blaak staat nu op de 3e plaats voor wat betreft het aantal overlast- en schademeldingen. De wijkraad steunt een aanzienlijke beperking van de periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken, of zelfs een algeheel verbod Verkeersveiligheid Kruisingen fietspaden. De gemeente gaat n.a.v. opmerkingen van de wijkraad over onveilige kruisingen voor fietsers bezien of de verkeersveiligheid op de kruisingen Dongepad-Beeklaan en Dongepad-Weteringlaan kan worden verbeterd. Diefstal Er zijn steeds meer signalen dat het aantal diefstallen de laatste maanden in de Blaak toeneemt. Zo zijn er meldingen gemaakt dat buitenkranen worden weggehaald en er nog steeds lood van daken verdwijnt. In het halfjaarlijks overleg in april met de Politie zal de wijkraad dit aan de orde stellen. Mutaties bestuur Wijkraad Als gevolg van het bereiken van de zittingstermijn van 6 jaar is Joost van Huijgenvoort afgetreden als voorzitter. De voorzittershamer wordt overgenomen door Ruud Zuer. Ook Steef Zoontjes was in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn niet meer herkiesbaar. Peter van Bemt neemt de functie van Penningmeester van Inno Bisschof over. Beknopte samenvatting jaarlijkse bewonersvergadering St. Wijkraad De Blaak op woensdag 19 februari 2014 Voorafgaande aan de vergadering zijn inleidingen gehouden door: - Willem Bavinck en Piet van Erp over het onderwerp AED s (= Automatische Externe Defibrillators) en doen een oproep voor aanmeldingen om te voorzien in een tekort van 30 vrijwilligers in de wijk. Zie ook recente publicatie in Wijkblad De Blaak. - Ruud Zuer over de activiteiten van de werkgroep energiebesparing ten behoeve van klimaatneutrale maatregelen (zonnepanelen, windmolens en andere mogelijkheden) in de wijk. Aanwezig: - namens de Wijkraad: Joost van Huijgevoort, Inno Bischoff, Esther Griffin, Otto Sterk, Guus Vinkesteijn, Steef Zoontjens en Ruud Zuer - kandidaat bestuurslid: Peter van den Bemt - adviseur: Ko Schaaders - leden kascommissie: Wim Hoogenboezem en Henk Maas Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 4

5 - wijkambassadeurs: Hanny de Kort en Wim van Zijl - namens de gemeente: Robert Hornikx - belangstellenden uit de wijk: circa 45 personen Afwezig: - namens de Wijkraad: Rein Valk en Joep Koenen 1. Mededelingen Afgezien van berichten van verhindering zijn er geen mededelingen. 2. Vaststelling samenvatting bewonersvergadering d.d. 20 februari 2013 Het verslag (dat ook is te raadplegen op de website van de Wijkraad) wordt met dank aan de samensteller (Guus Vinkesteijn) ongewijzigd vastgesteld. 3. Algemeen jaarverslag 2013 De voorzitter geeft per onderdeel een korte toelichting op het verslag, dat vóór de vergadering ook op papier is uitgereikt. De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag. 4. Financieel jaarverslag 2013 De penningmeester geeft een korte toelichting. De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag, dat vóór de vergadering ook op papier is uitgereikt. Het rapport van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om (conform de statuten) de penningmeester decharge te verlenen en onderstreept de inzet van de penningmeester met een applaus. Als (nieuwe) leden van de kascommissie worden benoemd Wim Hoogenboezem en Ruud van Gerwen. 5. Begroting 2014 De penningmeester geeft een korte toelichting. Met name de activiteiten bij Blaak-35 betekenen een forse aanslag op de reserve. De vergadering stemt in met de begroting. 6. Samenstelling bestuur en verkiezing leden Wijkraad Conform de agenda: - zijn statutair aftredend en niet herkiesbaar: Joost van Huijgevoort (voorzitter) en Steef Zoontjens (bestuurslid). - is aftredend en niet herkiesbaar: Inno Bischoff (penningmeester). - is statutair aftredend en herkiesbaar: Ruud Zuer; het bestuur draagt hem voor als kandidaat-voorzitter. - is Peter van den Bemt beschikbaar voor de functie van penningmeester. De voorgestelde (her)benoemingen worden bekrachtigd met een applaus. De nieuwe voorzitter dankt (met vermelding van hun bijzondere verdiensten voor de wijkraad) de terugtredende leden (Joost van Huijgevoort, Inno Bischoff en Steef Zoontjens) zulks onder aanbieding van (de gebruikelijke) tegoedbon voor de Hofstede en onder aanbieding van bloemen voor hun echtgenotes. 7. Enquêtering 75+ inwoners In de komende maanden gaan 5 leden van de Wijkraad en Club92 de 75+ bewoners in De Blaak (249 personen op 180 adressen) enquêteren. Onderwerpen die de revue passeren: WMO, wensen en behoeften voor huisvesting etc. Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 5

6 8. Blaak-35 Esther Griffin signaleert, dat bij het 35-jarig bestaan van de wijk zal worden stilgestaan met activiteiten op vrijdag 29 augustus (voor kinderen en tieners) en zaterdag 30 augustus (voor familie en volwassenen). Nadere details volgen via publicaties in het wijkblad, via de website en via de nieuwsbrief. 9. Rondvraag AED. De Hartstichting neemt elders in het land een proef om middelbare scholieren en studenten te betrekken bij de opleiding. Mogelijk kunnen wij in Tilburg daarvan leren. In het weekend is er een goede dekking; op werkdagen niet. Bekeken zal worden of de drie in t Laar aanwezige AED s betrokken kunnen worden bij het oproepsysteem in de Blaak. Er ligt een aanbod van de wijkraad de opleiding van vrijwilligers in de Blaak te ondersteunen. NVVE. Wie onder omstandigheden niet gereanimeerd wil worden kan dit kenbaar maken door middel van een NVVEpenning aan hals of pols. Tablet/i-pad. In het wijkcentrum in Zorgvlied (De Back) zijn op bepaalde uren mogelijkheden voor ouderen om zich het gebruik van een tablet of i-pad eigen te maken. Vernielingen afvalbakken. Rond oud en nieuw worden brievenbussen afgesloten. Daarom hebben vandalen zich gestort op afvalbakken. Van de 2500 afvalbakken in de stad zijn er 150 opgeblazen. De gemeente beraadt zich op maatregelen. Een wandelclub in de Blaak is bereid de bakken in de wijk rond kerstmis weg te halen en nadien terug te plaatsen. Melding vernielingen rond oud en nieuw. De Blaak staat wat betreft het aantal vernielingen (48) in Tilburg op de derde plaats. De ouders van de vernielzuchtigen (voor zover komend uit de Blaak) zouden hierop geattendeerd en aangesproken moeten worden. Benkske. Indien er voldoende aantoonbare belangstelling is voor een benkske kan een verzoek daartoe worden gericht aan de gemeente via het algemene telefoonnummer: Als wordt voldaan aan de criteria wordt in overleg de locatie bepaald. Breuk riolering. De breuk in de riolering aan de Weteringlaan ter hoogte van de Dintel wordt vanaf 7 maart hersteld. Buitenkranen. Blijkens informatie van de wijkagenten hebben dieven het de laatste tijd voorzien op afschroefbare buitenkranen. JOP. Volgens de huidige informatie blijft het rond de (nieuwe) JOP aan het Slingepad nog netjes. Uw nieuwe voorzitter van wijkraad De Blaak aan het woord. Op 19 februari heeft u toestemming gegeven aan het bestuur van de wijkraad om mij als uw voorzitter te benoemen. Toch zijn er zeer veel Blaakbewoners die mij niet kennen. Het lijkt mij daarom correct als ik me even voorstel. Mijn naam is Ruud Zuer en ben pas 72 jaar, getrouwd met Anneke. We hebben 2 dochters en met hun echtgenoot hebben zij gezorgd voor 4 kleinkinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. We wonen vanaf 1987 in De Blaak en voelen ons hier geweldig thuis en genieten van onze woonomgeving. In mijn werkzame periode was ik directeur van het toenmalige GTI, dat nu Cofely heet. Ik was toen ook voorzitter van het BORT, (Bedrijven Overleg Regio Tilburg) en daarna ook voorzitter van de Beveiliging Bedrijventerreinen Tilburg en omstreken, daardoor heb ik veel contact gehad met ons gemeentelijk apparaat. In de wijkraad ben ik gestart als ambassadeur en ben vanaf 2011 bestuurslid. De taken als bestuurslid waren de WMO, veiligheid, overleg met de Gemeente en voorzitter van de werkgroep Duurzame Energie De Blaak. Wat mag u van uw nieuwe voorzitter verwachten. Dat hij zich gedurende de drie jaar die hij (nog maximaal) krijgt, volledig zal inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk De Blaak voor alle bewoners. Voor onze kleine kinderen, de jeugd, de middengroep en onze ouderen; Dat hij onze wijk zal vertegenwoordigen in het overleg met Gemeente en politie; Dat hij eerlijk en oprecht zal zijn; Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 6

7 Dat hij optimaal zal samenwerken met het bestuur, de adviseurs en de wijkambassadeurs; Dat hij de financiële mogelijkheden verantwoord zal inzetten; Daar waar nodig zal ondersteuning van u als bewoners worden gevraagd; We zullen de bijeenkomsten voor de senioren vervolgen; De ondernemersbijeenkomsten, dus de netwerkborrel blijft gestimuleerd; Het 35 jarig feest van De Blaak tot een succes maken; De speeltuin zal een belangrijk punt in onze wijk blijven; De kinderbijeenkomst als drie koningenzingen stimuleren; Het jeugdwerk ondersteunen; De kerststal met ondersteuning van velen handhaven; Ook het beleidsplan van de wijk zal worden geüpdated, samen met Joost van Huijgevoort; Hij zal luisteren naar de wensen van alle bewoners. Ik reken op u als bewoners op een vruchtbare samenwerking. Met een groet van, Ruud Zuer (voorzitter Wijkraad De Blaak) De Blaakfietstochten zijn weer begonnen Als u dit leest is (met de zomer en hopelijk het mooie (fiets)weer in aantocht), de eerste fietstocht alweer verreden en staan op elke eerste dinsdag van de komende maanden de volgende tochten op het programma, t.w. op 6 mei a.s. en vervolgens op 3/6, 1/7, 5/8, 2/9 en 7/10. Zoals van ouds wordt telkens om 09:30 uur gestart bij de Hofstede, thui skomst omstreeks 13:15 uur, tempo 15 à 16 km/h, afstand steeds rond de 40 km met halverwege de dan welverdiende koffiepauze. Hoewel de fietstochten een recreatief karakter dragen, is het wel noodzakelijk om niet geheel onvoorbereid aan de tochten deel te nemen en vooraf regelmatig gebruik te maken van de fiets. Mocht een tocht op de eerste dinsdag van de maand wegens te slechte weersomstandigheden (te veel wind en/of regen) geen doorgang kunnen vinden, dan wordt deze eenmalig verzet naar de tweede dinsdag van die maand. Deelname geschiedt op eigen risico, d.w.z. onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (middels de eigen WA-verzekering). Informatie is in te winnen bij Wim van Zijl, tel of via RESTEREND ACTIVITEITENPROGRAMMA 1e helft deel voorlopig programma 2e helft 2014 (wijzigingen voorbehouden) Wilt u het programma zorgvuldig bewaren a.u.b.! Informatie, aanmelding en betaling bij Ko Schaaders, tel , Bij voorkeur tijdens de koffieochtend op dinsdagmorgen van tot uur in Hofstede De Blaak. Alleen bij afwezigheid van Ko Schaaders, kunt u contact opnemen met Wim van Zijl, tel , Wekelijkse koffieochtend op dinsdagmorgen van tot uur in Hofstede De Blaak. Fietstochten: Iedere 1e dinsdag van de maand april t/m oktober. Vertrek vanaf De Hofstede om uur. Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met Wim van Zijl, tel nl OVERZICHT PROGRAMMA De presentaties etc. vinden plaats in hofstede de blaak Op 27/05 & 17/06 is er geen koffieochtend Details over de excursies ontvangt u na aanmelding Dinsdag 29 apr. Tijdens de koffieochtend vertoning van een korte film over de bevrijding van tilburg. De toegang is gratis Dinsdag 27 mei. Excursie naar janssens oriënt carpets holland in tilburg. De toegang is gratis. Carpoolkosten p.p. 1,= Dinsdag 17 juni. Midgetgolfen bij de leemput in rijen. Speelkosten p.p. Incl. Koffie/thee 5,= Dinsdag 16 sep. Lezing over cholesterol & diabetes Dinsdag 21 okt. Lezing over fysiotherapie Dinsdag 18 nov. Bowlen in hilvarenbeek Dinsdag 15 dec. kerstbrunch en optreden melodiva s GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE WIJKRAAD De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemiddel: de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit: ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (W.M.O.); contacten met de Gemeente over de wijk; verslagen van bestuur- en bewonersbijeenkomsten & activiteiten welke door de Wijkraad worden georganiseerd. Ga naar en vul daar de gevraagde gegevens in. Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 7

8 Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 8

9 Blaak 35: het programma in het kort Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2014 wordt Blaak 35 gehouden; hét feest voor alle wijkbewoners! De organisatie is in volle gang. Hieronder alvast een impressie van het programma. Vrijdag 29 augustus: The Blaak s got talent Tijdens dit evenement krijg jij de kans om je grote talent te laten zien; zingen, dansen, jongleren, jodelen, je kan het zo gek niet verzinnen! Ben je 13 jaar of jonger, dan kan jij je aanmelden voor het podium en je act, solo of samen met vrienden, laten zien aan het publiek! Uiteraard is er ook een jury en zijn er prijzen voor de winnaar(s)! Aanmelden kan door een mail te sturen naar met daarin je naam, je leeftijd, je adres en een korte omschrijving van je act. De trotse (groot)ouders kunnen uiteraard genieten van de optredens onder het genot van een borreltje tijdens happy hour in de Blaak! Movie night Films speciaal geselecteerd voor de jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud, maar uiteraard is iedereen welkom bij deze filmavond. Bij mooi weer wordt de film in de open lucht getoond en kan je een plekje in het park uitzoeken. Neem gerust je eigen popcorn en cola mee! Zaterdag 30 augustus Sport en spel Van tot ongeveer uur is er een heuse sport- en speldag voor de hele familie. Buiten zijn diverse springkussens en sportactiviteiten te beleven voor jong en oud. Op het terras kan je even bijkomen van alle inspanning. Heel de Blaak bakt Ook zo dol op kookprogramma s op televisie?! Grijp dan nu uw kans en doe mee aan deze bakwedstrijd geïnspireerd door het programma Heel Holland Bakt. Na een voorronde voor een strenge jury, strijden in de middag de finalisten voor de winst en eer. Heeft u interesse om mee te doen? Stuur een mailtje naar met daarin uw naam, adres en telefoonnummer. Wij sturen u dan het reglement en inschrijfformulier tijdig toe. Feestavond Wij hopen er een knalfeest van te maken met de Jan van Brusselband en een swingende dj. Kaarten zijn vanaf 1 mei aanstaande verkrijgbaar bij Primera in het winkelcentrum voor 5,- per stuk (inclusief 2 consumptiebonnen). Alle festiviteiten vinden plaats in het park tegenover het winkelcentrum, waar je ook de grote tent kan vinden. Meer informatie wordt steeds gepubliceerd op Graag tot ziens bij Blaak 35! Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 9

10 Open dag en open avond. Heeft u onze open dag en/of open avond gemist, maar u wilt u wel graag een kijkje komen nemen op onze school in bedrijf? Neemt u dan contact op met de directeur van onze school dhr. Remko Meeuwsen om een afspraak te maken. telefoon: Lente In verschillende klassen is de lente begonnen.. Project markt bij de kleuters. Dansworkshop musicaldans groep 4 Groep 4 heeft dansles gekregen van juf Nadie van De Zuivelfabriek. Ze mochten dansen op muziek uit High school musical. De techniekcoach op bezoek in de bovenbouw. Onze techniekcoach Jan Roozen is weer op bezoek geweest in de bovenbouw. Hij heeft de kinderen opnieuw veel geleerd over techniek. Zo liet hij zien hoe een stevige constructie in elkaar zit en leerden we meer over het uitzetten en krimpen van metalen. Ik vind het superleuk dat wij kikkervisjes in de klas hebben! Ik vind het ook heel leuk dat we kweekpotjes in de klas hebben. Ik wil de kikkervisjes elke dag voeren als ze eten nodig hebben. Kiek Gerritsen groep 4A. Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 10

11 Sportvereniging De Blaak Sportonderdelen/tijden sportseizoen Dag: Tijd: Onderdeel: Contactpersoon Tel. nr.: dinsdag uur mini-hike (gr.6/7/8 basisch.) Rolf Touwen woensdag uur badminton jeugd Frank van der Heijden uur badminton volwassenen Frank van der Heijden uur keep-fit dames Marianne van den Bogaard uur zumba combi-les Marianne van den Bogaard uur volleybal volwassenen Gerard de Burger uur zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters donderdag uur bewegen voor ouderen Marianne van den Bogaard uur volleybal jeugd 6 tot 12 jr. Gerard de Burger uur badminton volwassenen Louis Verstappen uur badminton jeugd Frank van der Heijden Uitgebreide informatie over onze sportonderdelen op internet: Jeugdsporten van SV de Blaak We hebben helaas moeten besluiten om met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen met jeugdvolleybal. De belangstelling was al een paar jaar wat beneden de maat en voortzetting is niet meer rendabel. Daarmee komt ook een einde aan onze jarenlange samenwerking met Volleybalvereniging Triade. Iedereen die betrokken is geweest bij het geven en coördineren van de trainingen willen we langs deze weg hartelijk danken voor haar of zijn positieve bijdrage! Het is jammer dat deze sport nu uit ons aanbod verdwijnt. We willen ons aanbod graag aanpassen op de belangstelling in de wijk. Regelmatig bereiken ons vragen over zaalvoetbal of zaalhockey voor jeugd. Wanneer er voldoende jongeren zijn die hieraan deel willen nemen kunnen we gaan kijken of we een van deze sporten kunnen gaan aanbieden. We denken aan een leeftijd van 10 tot 13 jaar. Ben je geïnteresseerd in zaalvoetbal of zaalhockey? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar Mini-hike De mini-hike is elke dinsdagmiddag van tot uur, direct uit school. Met uitzondering van de schoolvakanties. We verzamelen bij de ingang van de Sporthal de Blaak en vertrekken daar steeds te voet om 3 uur. We blijven in de wijk of in de buurt van de Blaak. Ook zijn we bezig met het bouwen van een clubhuis. De mini-hike is er alleen voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 onder deskundige begeleiding van gymdocent en docent bewegingsonderwijs aan de Fontys Pabo Tilburg: Rolf Touwen en zijn studenten. Je moet oude kleren (trainingsbroek, shirt en trui of sweater en oude sokken) aan doen en oude (gym-)schoenen die vies mogen worden. Zin om dit voorjaar nog aan leuke activiteiten mee te komen doen, stuur dan een mailtje naar Rolf Touwen: of bel hem even: tel.: Jeugdbadminton op donderdagavond Hallo jeugd van de Blaak even jullie aandacht! Wat dacht je van de sport BADMINTON Op donderdag hebben we nog ruimte om nieuwe jeugdleden te verwelkomen en ze een gezellige en sportieve avond te geven. We hebben 2 jeugdige trainers die jullie graag les willen geven. Dus meld je aan als je tussen de 8 en 18 bent. We trainen van uur tot uur. Je kunt even bellen of een sturen. Frank van der Heijden, Trainer / Coördinator (jeugd)badminton, Correctie In de vorige editie van de wijkkrant is helaas een fout geslopen. Hierin stond te lezen dat alle leden die 25 jaar of langer lid zijn van de vereniging tot erelid van de vereniging zijn benoemd. Dit is echter niet zo. Zij zijn V.I.P-lid geworden en geen erelid. Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 11

12 Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 12

13 Haast Joep Voogt HTC De Wolf We leven in een maatschappij die bol staat van haast. Op het werk, in het verkeer, haastige contacten. Alles moet gehaast en rustpunten zijn er maar weinig. Maar een Nederlands gezegde luidt: Haastige spoed is zelden goed. En daar wil ik het met u over hebben als het gaat om opvoeden en trainen van pups. Natuurlijk heeft u zich goed, en niet gehaast, voorbereid op de komst van uw pup. U heeft zich ingelezen over het ras van uw keuze. U hebt zich verdiept in de opvoeding van uw pup. U bent op uw gemak een aantal keren bij het nest wezen kijken. U heeft rustig in overleg met de fokker van uw pup een bewuste keuze voor uw puppy gemaakt. Intussen heeft u zich al georiënteerd bij een aantal hondenscholen om te kijken welke trainingsmethode het beste bij u past. Kortom, een betere start kan uw pup niet wensen. Helaas is de praktijk vaak anders. Een pup wordt in een opwelling gekocht. Er wordt niet goed gekeken wat de afstamming van de pup is. Kloppen de gezondheidsverklaringen, als die al aanwezig zijn? Is de fokker betrouwbaar? Is het niet een broodfokker? Er wordt een hondenschool gekozen op grond van ervaringen van anderen en niet op grond van eigen bevindingen door van tevoren een of meerdere hondenscholen te bezoeken. Als de pup thuis is dan begint gelijk de eerste dag de opvoeding in de vorm van o.a. de zindelijkheidstraining, benchtraining, om maar twee aspecten te noemen. Iedereen voorziet u van adviezen maar die blijken meestal niet te werken. Met andere woorden: een verkeerde start. Pups arriveren vaak in drukke gezinnen. Beide ouders werken, kinderen hebben een druk sociaal- en verenigingsleven. School moet bezocht worden. Afspraken over wie de pup opvoedt ontbreken of men heeft er eigenlijk te weinig tijd voor omdat alles tussen de bedrijven door moet. En als het kan dan moet de pup ook nog het liefst zo snel mogelijk alles kennen en kunnen. Als de pup dan vervolgens niet het gedrag laat zien dat gewenst is dan wordt de pup al snel gestraft. Een oplossing die veelal averechts zal werken. Alles zal de pup rustig aangeleerd moeten worden in een goed opgebouwd schema. Alles zal in het begin in een prikkelarme omgeving moeten gebeuren en regelmatig herhaald moeten worden, misschien wel vijftig keer, voordat het gedrag er goed in zit. Iedereen heeft een verwachtingspatroon van zijn pup. Echter, het enige wat je kan teleurstellen zijn juist die verwachtingen. Misschien zijn die verwachtingen wel veel te hoog. Geef uw pup en uzelf anderhalf jaar de tijd voor je met elkaar kunt lezen en schrijven. Opvoeding en training hebben nu eenmaal tijd nodig. Bouw rustig aan de relatie met uw pup. Geef hem ook de tijd om te voldoen aan uw verwachtingen. Het is helaas niet zo dat een pup op een bepaalde leeftijd dingen vanzelf kent, kan of weet. Daar is veel training en begeleiding (lees: opvoeding) voor nodig. Net zoals bij kinderen zijn bij pups regelmaat, rust en reinheid ook belangrijk. Regelmaat in zijn dagritme, het uitlaatschema en de maaltijden. Een pup heeft veel rust nodig. Geef ze die dan ook. Als hij de rust zelf niet zoekt dan verplicht in zijn bench leggen om alle indrukken van de dag te verwerken. Reinheid is natuurlijk de zindelijkheidstraining. Ook die heeft tijd en begeleiding nodig. Het komt niet vanzelf. De begeleiding houdt niet op na de puppytijd of na een paar cursussen. Uw hond heeft heel zijn leven begeleiding nodig om de relatie met u goed te houden. Onderhoud ook alle oefeningen regelmatig, heel zijn leven lang. Blijf hem daarvoor ook belonen. Misschien niet meer zo intensief als in zijn puppytijd maar wel met enige regelmaat. Werken zonder dat er iets tegenover staat is niet leuk. Mocht zich toch probleemgedrag voordoen dan wordt er vaak gehaast en ongeduldig gereageerd. Er wordt gegrepen naar strafmethodes waarvan men hoopt dat deze tot een snelle gedragsverandering zullen leiden. Het gedrag zal met deze zogenaamde quick fixes voor een kort moment stoppen maar op de lange duur komt de relatie met uw hond onder spanning te staan (lees: het vertrouwen van uw hond naar u). Probleemgedrag is ook over een langere tijd ontstaan en kan en zal dus niet snel veranderen. Een gedragsverandering heeft ook weer tijd nodig. Ga bij uzelf maar eens na hoe moeilijk het is om van een ongewenste gewoonte af te komen. Het duurt overigens vaak langer om gedrag om te buigen naar gewenst gedrag dan ongewenst gedrag aan te leren. Er zijn geen wondermiddelen of wondermethodes. Alles wat men u wil doen geloven op het gebied van snelle oplossingen is gebaseerd op onwaarheden. Een hond die continue gecorrigeerd wordt door slipketting of andere fysieke dwang zal zich op een gegeven moment letterlijk neerleggen bij die situatie. Maar dat hij daar gelukkig van geworden is mag u ten zeerste betwijfelen. Neemt men de dwangmiddelen weg dan vervalt de hond weer in zijn oude gedrag. Er heeft dus geen verandering plaatsgevonden. Dit kan alleen plaatsvinden als we ongewenst gedrag naar de achtergrond laten verdwijnen en er nieuw gewenst gedrag voor in de plaats zetten. En dat kost tijd, soms heel veel tijd en daar ontbreekt het vaak aan. Maar realiseert u zich dat ook in deze context geduld een zeer schone zaak is. En uw geduld zal zich uitbetalen. Of het nu gaat om de gewone opvoeding van uw pup / hond of om ombuigen van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag. Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 13

14 Parochie De Goede Herder Locatie Petrus en Pauluskerk Pastoraal werker Hans Strijards Secretariaat locatie Petrus en Pauluskerk Vierwindenlaan MN Tilburg (013) Open: ma t/m vr uur, m.u.v. de schoolvakanties. Vaste vieringen Za uur (vespers, avondgebed) Zo uur (eucharistie) Vr uur (eucharistie, eerste vrijdag van de maand) Voorjaarsprogramma Levend houden Onder de titel Levend houden besteedt het voorjaarsprogramma 2014 van Petrus en Paulus aandacht aan het katholiek immaterieel erfgoed of het collectieve katholieke geheugen. Aanleiding hiervoor zijn de vele bijzondere feest- en gedenkdagen die we op de maatschappelijke en de kerkelijke kalender aantreffen. De lezingen en activiteiten kunnen onze geloofsgeschiedenis, onze identiteit en geloofsbeleving versterken en levend houden. Maandag 12 mei, uur: Meimaand Mariamaand Gerard Steijns houdt een inleiding over Mariadevotie in relatie tot de Hasseltse Kapel. Aansluitend lopen we naar deze kapel om er van tot uur de rozenkrans te bidden. Om uur lopen we weer terug naar onze kerk. Steijns studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, werkte in het onderwijs en bij het Stadsarchief Breda en Tilburg. Hij publiceerde veel over de geschiedenis van Tilburg en is actief in het Tilburgs en Brabants gildewezen. Entree: 5 per lezing. Locatie: Pauluszaal. Aanmelden en informatie: parochiesecretariaat. Cyclus Film en levensbeschouwing Verhalen Samen met Cinecitta toont de Petrus en Pauluskerk een aantal levensbeschouwelijke films met het thema verhalen. Ons leven is een verhaal dat verteld wordt, dat wij zelf vertellen en aan anderen doorgeven. Verhalen bestaan alleen als zij herinnerd worden, wij bestaan alleen als wij in verhalen herinnerd worden en doorverteld. Elke filmvoorstelling wordt ingeleid door Leo van der Tuin. Na de film is er gelegenheid tot discussie. Entree 5 per film. Dinsdag 29 april, uur in de Petrus en Pauluskerk: The tree of life. Regie: Terrence Malick, 139 min. De film begint bij het ontstaan van het universum, zoomt in op een minuscuul detail (een gezin in Texas in de jaren vijftig) en zoomt dan weer uit naar het einde van het universum. Malick gaat zelfs een stap verder door aan het eind iets te laten zien dat op een hiernamaals lijkt. The Tree of Life tovert nog veel meer uit de hoge hoed Nietzsche, Kierkegaard, het oude testament, de big bang, het oedipuscomplex maar dit is de essentie. Malicks leven is getekend door een verlies en hij heeft altijd geprobeerd zich te verzoenen met de wreedheid van een universum dat hem iets wezenlijks ontnomen heeft. Dat leverde de inwisselbare grootheden en vragen op die voorbij komen in zijn films: vragen naar een god, de natuur, de verdwaalde mens. Maar die konden dat verlies nooit helemaal verklaren. En dus bleef Malick zoeken. Dinsdag 27 mei, uur in Cinecitta: Stalker. Regie: Andrei Tarkovski, 146 min. Het woord stalker heeft niets met stalken te maken. Dit woord werd voor het eerst door gebroeders Stroegatski in hun boek Bermtoeristen gebruikt om iemand aan te duiden die naar verboden zones gaat. Hierbij gebruikten ze een Engels woord waarvan de oorspronkelijke betekenis zoiets als padvinder is. Het begin en eind van de film spelen in de 'gewone' wereld, maar het grootste, middelste deel speelt zich af in de 'Zone', een Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 14

15 verboden gebied. Minder expliciet dan het boek bevat de film suggesties dat er iets merkwaardigs aan de hand is met de Zone zelf. De Zone verandert en mensen verdwijnen zodanig dat de Zone een bewustzijn lijkt te hebben. In een nuchterder interpretatie is de Zone een gebied waar een experiment uit de hand is gelopen met onduidelijke gevolgen. In beide gevallen is de Zone een gebied waar krachten werkzaam zijn die niet door een overheid en dier leger in toom te houden zijn en daarom tot verboden gebied verklaard is. Het verlangen om er toch heen te gaan bestaat door de eigenschap van een kamer in de ruïnes waar een diepe innerlijke wens uitkomt. Ontdekt moet worden dat de diepe innerlijke wens vaak onbewust is en banaler kan zijn dan men zou willen. Cantorij en orkest vormselviering Op zondag 15 juni ontvangen vijftien jongeren in onze kerk het sacrament van het vormsel. Om deze viering (om uur) extra feestelijk te maken, zijn we op zoek naar leden voor ons gelegenheidskoor onder leiding van Kazue Goto. Dit koor repeteert op woensdag 21 mei, dinsdag 27 mei en woensdag 4 juni in de Pauluszaal, steeds van tot uur. Het koor wordt ondersteund door een gelegenheidsorkest, onder leiding van Addy van Lieshout. Voor dit orkest zoeken we muzikanten. De repetities van het orkest worden in onderling overleg afgesproken. De generale repetitie, voor koor en orkest, is op vrijdag 13 juni, van uur tot uur in de kerk. Aanmelden voor het koor en het orkest kan bij het secretariaat. Kom meezingen of -spelen, het zijn prachtige liederen en ze zijn niet moeilijk! Pelgrimage naar de Sint-Jan Op zondag 4 mei maken we voor de zesde keer een (gratis) voet- en fietstocht naar de Sint-Jan. Houd je van het voorjaar en de ontluikende natuur, van een vroege fikse wandeling en van verhalen van collegadeelnemers? Wil je in de Mariamaand de Moeder van Jezus ontmoeten? Kom dan om 6.00 uur naar het kerkplein van onze kerk. Trek wandelschoenen aan, neem wat eten en drinken mee en eventueel regenkleding en kijk naderhand eens wat deze vijf uur durende wandeling met jou heeft gedaan! Als lopen je ding niet is kun je je om 9.30 uur melden op het kerkplein voor een fietstocht met dezelfde bestemming. Lopers en fietsers ontmoeten elkaar op een terras bij de Sint-Jan vóór de laatste H. Mis van die ochtend, om uur. Tot slot: lopers zorgen zelf voor vervoer terug. Meditatieve wandeling Heb je zin in een wandeling met een religieuze paragraaf? Meld je dan zaterdag 31 mei om 9.00 uur op het kerkplein. De tocht duurt ca. 2 uur en gaat steeds door een bosrijke omgeving. Op geschikte plaatsen worden religieus getinte teksten, ter overdenking, gelezen. Bijna elke wandeling wordt onderweg ergens koffie gedronken. U bent rond uur weer terug. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De volgende wandelingen zijn op 30 augustus en 29 november. Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 15

16 Grebbe 40, 5032 RT Tilburg - tel.: Groep 1-2C neemt afscheid van (voorlees) opa Ko Op maandag 17 maart nam (voorlees) opa Ko, na ruim 6 jaar te hebben voorgelezen aan groep 1-2C van bs de Borne, afscheid in de aula van onze school. Samen met zijn (oma) Jenny werd hij feestelijk onthaald door alle kinderen aan wie deze superlieve en fantastische opa de afgelopen jaren had voorgelezen! Natuurlijk kregen de kinderen de kans om mooie, grappige en bijzondere herinneringen aan opa Ko, te delen: "Opa Ko nam wel eens een koffiemolen mee en dan mochten we gemalen bonen voorzichtig proeven!" "Opa Ko vertelde graag over hazen, beren en andere dieren en had ook vaak boeken over Kikker bij zich" "Opa Ko ik ga je zo missen..." Tijdens het zingen van het afscheidsliedje hadden niet alleen opa en oma wat traantjes in de ogen; sommige kinderen hadden het er ook moeilijk mee. Zo'n superopa... Opa Ko kreeg van de kinderen van groep 1-2C een vrolijk beschilderde bloempot kado met daarop mooie tekeningen van de kinderen. Oma Jenny kreeg prachtige bloemen omdat we al die jaren opa toch maar mooi van haar mochten 'lenen'! Ook trakteerde opa Ko de kinderen van groep 1-2C op heerlijke ijsjes! Wat een feest! Dankjewel lieve opa Ko, voor de zes mooie voorleesjaren; je bent en blijft de allerliefste en allerbeste voorleesopa die er is! Kids & Parents Crowd stichting Xpect Primair Op woensdag 19 maart hebben een aantal kinderen, ouders en leerkrachten van onze school een bijzondere dag gehad bij het XPECT-event "Kids & Parents Crowd". Een dag die in het teken stond van ouders en leerlingen van alle scholen van onze stichting Xpect Primair. Aan het einde van de dag zijn er twee manifesten gepresenteerd met de visie van ouders en kinderen op onderwijs van de toekomst. Geweldig om dit, samen met 120 kinderen en 75 ouders, te hebben mogen doen. De school: dat ben je samen! Kinderen van de Borne gaan de uitdaging aan Leerarrangement Techniek In het kader van het 21e eeuw leren gaan alle leerlingen van bs de Borne tot eind april met een wetenschappelijk/ technische uitdaging aan de slag. Groep 1-2 gaat de kabouters helpen om te verhuizen; maar.. ze moeten een brede rivier over! Hoe krijgen ze hun spulletjes aan de overkant? De groep 3 en 4 hebben van de speeltuincommissie De Blaak de uitdaging gekregen om een veilig en origineel speeltoestel te ontwerpen en te maken. In groep 5 gaan de kinderen een soundtrack maken op een zelfgemaakt snaarinstrument want. het originele geluid bij het filmpje is per abuis gewist! Groep 7 ontwerpt en maakt een eigen schilderijenmuseum. Ook alle organisatie en PR er omheen moet kloppen! De groep 6 en 8 hebben de uitdaging ontvangen om een duurzaam huis te ontwerpen en hiervan een maquette te bouwen op schaal. Een architect komt beoordelen! In het kader van deze leerarrangementen kregen alle kinderen op dinsdag 25 maart een wetenschap en techniek show te zien van Mad Science. Daarnaast gaat groep 7 op dinsdag 15 april een techniekmiddag beleven in het Technasium van het Cobbenhagencollege. De oplossingen die onze kinderen bedacht en uitgevoerd hebben worden gepresenteerd op donderdagmiddag 24 april. Wordt uw kind in het schooljaar vier jaar en was u niet in de gelegenheid om onze school te bezoeken tijdens de informatieavond en/of open dag op 18 en 20 maart jl. dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen om een afspraak te maken om eens de komen kijken op bs de Borne. Onze directeur, mw. Monique Aben zal u dan persoonlijk informeren en rondleiden door onze school in bedrijf. Ons telefoonnummer is of stuur een berichtje naar: Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 16

17 JUMBO de Blaak vraagt de klanten hun statiegeld bonnen te doneren aan het Wout Kalkman Fonds. Wout Kalkman Fonds. Op 19 oktober 2008 is tijdens het 25 jarig jubileum van wijnhandel Huib Kalkman het Wout Kalkman Fonds (WKF) tot stand gekomen. Het WKF zorgt er voor dat financiële belemmeringen voor deelname aan de MS-lotgenoten weekenden worden weggenomen. Het WKF ondersteunt financieel de MSweekenden die georganiseerd worden door de stichting MS-Express. MS- Express organiseert meerdaagse lotgenoten- bijeenkomsten voor MSpatiënten. Mede dankzij het WKF is er naast het lotgenoten weekend in Lemele nu ook een weekend in Hoogeloon. Wout Kalkman ( ) was een bezoeker van het eerste uur. Wout vond dat deelname aan de weekenden niet in de weg mocht worden gestaan door financiële belemmeringen. Het gebeurde dan ook dat Wout een bijdrage betaalde voor anderen die financieel moeilijk zaten. Jaarlijks gaan er bijna 100 MS-ers naar deze lotgenoten Weekenden. Ieder jaar zien we ook nieuwe gezichten komen. Hier doen we het voor! Enkele indrukken van nieuwe bezoekers: Ik kwam zonder een idee wat het allemaal inhield. Maar na een weekend met mijn nieuwe familie weet ik dat wel. Gelukkig wordt er volgend jaar weer een weekend gehouden dus zie ik mijn familie weer terug. Bedankt allemaal het was super voelde me eindelijk begrepen. Heerlijk weekend erg gezellig heel veel lol gehad. Ik kom zeker weer. Niets moet alles mag. Ik heb me prima vermaakt. Van Lemelaar naar Biestheuvelaar T'is heus t'is raar maar waar Gewoon ff wennen Al die nieuwe MenSen leren kennen Ik heb genoten van de zon de wijn en de MenSen Heb me als Biestheuvelaar geen beter weekend kunnen wensen! Iedere cent wordt verantwoord uit gegeven. Ongeveer 30 % van het benodigde geld wordt door de MS-ers via de eigen bijdrage opgebracht. Ruim 30 % uit ad-hoc donaties. De rest wordt door het WKF betaald. Gelukkig hebben we een ploeg vrijwilligers die jaarlijks 4 of zelfs 8 dagen "investeren" in de MS-lotgenoten weekenden. Verple(e)gers/sters die gratis ieder jaar weer hun medewerking verlenen! Het bestuur van MS-Express zijn zelf MS-ers en ook zij ontvangen geen enkele vergoeding. Kortom iedere cent die het WKF heeft wordt echt besteed aan het doel. Club van 100. Het WKF kent een club van 100. De leden doneren jaarlijks 100 euro aan het WKF ten gunste van de lotgenotenweekenden. Mocht u ( als bedrijf) lid willen worden, het WKF heeft de ANBI status, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting! U kunt zich aanmelden via ons adres: JUMBO de Blaak. Om de lotgenoten weekenden te kunnen blijven organiseren hebben we jaarlijks rond de euro aan donaties nodig. Alle beetjes helpen en vele kleintjes maken een grote, dus zijn wij heel erg blij met de medewerking van Jumbo de Blaak. Niels Brok, filiaalmanager van de Jumbo de Blaak zet zich graag in voor het WKF. Allereerst gaan hij dat doen door aan de klanten te vragen hun statiegeldbonnen te doneren aan het WKF. Dit kan in het geldkistje dat boven of naast de lege flessen automaat zit. Daarnaast wordt er nagedacht wat er nog meer voor mogelijkheden zijn. We houden u op de hoogte. Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 17

18 ! Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 18

19 Lief dagboek, We hebben vandaag een prachtig feest gehad hier in Blaakrahbah ter ere van de verjaardag van mijn vader, de Sultan. Iedereen heeft mee mogen genieten van het feest, zelfs mijn bedienden en de wachters hebben gedanst. En dat rare mannetje wat altijd over de markt loopt, ging helemaal uit zijn dak. Wel jammer dat ik van mijn vader op tijd naar bed moest En ik was nog helemaal niet moe! Inschrijven KVW de Blaak Over een kleine 4 maanden (18 t/m 22 augustus) is het zover en hebben we weer een spetterende KVW week voor alle basisschoolkinderen in de Blaak. Vanaf 1 april zijn de inschrijfformulieren online op de website van KVW de Blaak. Vanwege de vele administratie heeft het onze voorkeur om online in te schrijven. Dit kan tot 10 mei a.s., wacht dus niet te lang met inschrijven! Meer info over KVW de Blaak, de inschrijvingsprocedure en de kosten vind je op: Ieder jaar wordt de KVW week om een thema georganiseerd wat via een toneelspel tot uitdrukking komt. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema 1001 nacht. Om vast in de stemming te komen hebben we toestemming gehad van de prinses om een bladzijde uit haar dagboek te publiceren. In de aanloop naar de KVW week zullen meer bladzijdes gepubliceerd worden op de KVW Facebookpagina. Volg ons dus ook op Facebook: Oh ik zou zo graag eens mijn eigen feest willen organiseren. Dan nodig ik al mijn vrienden uit en laat ik de balzaal van het paleis supermooi versieren met goud en diamanten en zo. Maar papa zegt dat ik daar nog te jong voor ben en dat zijn feestje al duur genoeg was. Poeh, hij is toch de sultan, hij is de allerrijkste van het land. Die kan best wel eens een feestje voor mij betalen, ik ben tenslotte zijn enige dochter en toevallig wel de allermooiste prinses die er bestaat! Weet je wat? Ik ga gewoon een paar dagen heeeeeel erg lief doen tegen papa en dan mag het vast wel. En ik moet ook wel een beetje liever doen want hij heeft het best moeilijk. Er is namelijk een groep bandieten actief in Blaakrahbah en die zijn heel gemeen. Hun leider heet Ali-B Babba en samen met zijn bende beroven ze de kooplieden op de markt en maken allemaal dingen kapot. Ze hebben zelfs al eens gedreigd om ons paleis of de sultan aan te vallen! Ik moet er niet aan denken. Gelukkig heeft papa veel wachters in dienst en wordt het paleis bewaakt. Dan kan er mooi niks gebeuren toch??? Liefs, Prinses Jaduh Wijkblad de Blaak nummer 206 pagina 19

20 Vrijwilligerswerk in Cambodja! Mijn naam is Loes Boeren en ik ben 15 jaar. Komende zomer ga ik op expeditie naar Cambodja, om daar een paar weken vrijwilligerswerk te doen. Cambodja is het land van de glimlach. Dit Aziatische land behoorde nog niet zo lang geleden tot de Rode Khmer; miljoenen onschuldige mensen zijn vermoord. Na jaren van oorlog en conflicten is er nu vrede. De bevolking is hard aan het werk om Cambodja opnieuw op te bouwen. De jongerenorganisatie Worldmapping biedt mij de kans om hieraan bij te dragen. De meerderheid van de bevolking leeft van landbouw. Weinig Cambodjanen kunnen lezen of schrijven en er is een grote behoefte aan onderwijs. Daarom ga ik bij verschillende lokale projecten vrijwilligerswerk doen, door bijvoorbeeld de kinderen Engelse les te geven. Op dit moment ben ik druk bezig geld in te zamelen voor de lokale projecten die ik straks ga bezoeken. Daar kan ik alle hulp bij gebruiken! Op verschillende manieren kan je mijn expeditie steunen en daarmee de kinderen in Cambodja helpen. 1) Donaties: Een simpele manier om mij te sponsoren is door een bedrag te doneren. Als je 30, - of meer sponsort, stuur ik als bedankje na mijn expeditie een kaartje met een foto. Maar als je een ander bedrag in gedachten hebt kan dat natuurlijk ook; alle beetjes helpen. Doneren kan via mijn rekeningnummer. 2) Sponsoring: Staat jouw (eigen) bedrijf in voor een betere wereld? Dan is het ook mogelijk namens een bedrijf te sponsoren. In ruil daarvoor zal ik reclame maken voor het bedrijf, op mijn pagina: Ik kom graag een keer langs om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Op mijn pagina (www.facebook.com/projectbetterworld) vindt u meer informatie over mijn doel, over Cambodja en over de reisorganisatie Worldmapping. Kijk ook op deze site om contact met mij op te nemen en op de hoogte te blijven van mijn avontuur. Met vriendelijke groet, Loes Boeren Rekeningnummer: NL76 INGB T.a.v.: LL Boeren O.v.v.: Cambodja

nummer 200 april 2013

nummer 200 april 2013 nummer 200 april 2013 voor na Dus ga niet aanmodderen dit jaar! Maar bel ons nu T [06] 331 808 22 ga voor meer informatie naar www.janreinigt.nl of volg ons via pagina 3 Voorwoord Hiernaast ziet u het

Nadere informatie

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden Wijkblad De Blaak nummer 208 september 2014 blz 2 Voorwoord Het zit er weer op. De zomer van 2014. En die hebben we helaas niet helemaal droog gehouden. Tijdens de mooiste vakantieweken zat ik zelf in

Nadere informatie

KVW: Gezellig. Vaartlaan. Zonne-energie in de. Blaak. Blaak. veel meer. En nog. September 2013 Nummer 2022

KVW: Gezellig. Vaartlaan. Zonne-energie in de. Blaak. Blaak. veel meer. En nog. September 2013 Nummer 2022 Wijkblad De Blaak In dit nummer: KVW: Gezellig he!! Relaunch Viaduct Vaartlaan Blaakbarbecue Zonne-energie in de Blaak De scholen zijn weer begonnen. Langst wonende bewoonster verlaat de Blaak Kom naar

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011 Jaargang 27 maart 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Van graan tot brood, nieuwe activiteiten in het Brouwhuisse bakhuis.

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

algemeen redactieadres: Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435 e-mailadres: redactie@dorpskrantdeklepper.nl informatie over financiële zaken:

algemeen redactieadres: Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435 e-mailadres: redactie@dorpskrantdeklepper.nl informatie over financiële zaken: april 2014 nummer 104 jaargang 20 prijs 2,95 DE KLEPPER COLOFON & ADRESSEN redactie Dorpskrant De Klepper Daniël Bikker 642520 Martijn Blaauw 06-20932779 Gera den Braven 642777 Gijs Kool 06-51502379 Carolien

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

Gilde 33e jaargang no. 4 december 2014

Gilde 33e jaargang no. 4 december 2014 Gildebrief 33e jaargang no. 4 december 2014 C O L O F O N Gildebrief De Gildebrief is het verenigingsblad van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 9 april 2014-51 e jaargang nr. 7. Kijk vooral naar de tekens van hoop en de signalen

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 9 april 2014-51 e jaargang nr. 7. Kijk vooral naar de tekens van hoop en de signalen Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 9 april 2014-51 e jaargang nr. 7 Paasdienst in Kapel Caesarea Ugchelen - Op 1e paasdag, 20 april 2014, is er om 16.00 uur een paasdienst in Kapel Caesarea. De Kapel

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie