Van de bestuurstafel. KoppeLinks maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de bestuurstafel. KoppeLinks maart 2013"

Transcriptie

1 1 Van de bestuurstafel Je schrikt je de ramnam Het zal je maar gebeuren. Je zit onder het genot van een kopje koffie verkeerd met Groninger koek naar de Wereld draait door te kijken en plotsklaps wordt de serene rust op het Groningse platteland wreed verstoord door een aardbeving met een kracht van ruim 2 op de schaal van Richter. Een cameraploeg laat van dichtbij de scheur in je huis zien, de Walfridus-kerktoren staat nu nog schever dan zijn lotgenoot in Pisa en de woordvoerders van de NAM schieten in een stress en haasten zich te melden dat alle schade vergoed wordt. Trouwens over schade gesproken we zijn nauwelijks de klap te boven over de openbaring van het wanbeleid bij de bank en verzekeraar SNS Reaal door o.a. voormalig bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen of de volgende beerput gaat open. Interim-managers bij SNS Reaal betaalden een deel van hun salaris door aan de directeur die hen inhuurde. U weet wel,groot door klein te blijven. Je schrikt je een hoedje! Trouwens over hoedjes gesproken dat was schrikken voor de Oranjevereniging in Houten! Het bestuur had avonden lang onder het genot van een oranjebittertje vergaderd over het programma op Koninginnedag en wat gebeurt er..??.. het onderdeel fiets m er in zou precies aan bod komen op de tijd dat Willem Alexander de omstreden hermelijnen jas aantrekt. Ze waren even totaal van de leg daar in Houten. Maar goed, ze herpakten zich snel. Het is voor een Oranjevereniging ook wel prachtig om uit te kijken naar de sprookjesachtige gebeurtenis die zich gaat voltrekken met in de hoofdrol koning Willem Alexander en koningin Maxima. Wat? Mag ze geen koningin genoemd worden? Nee, formeel had Rutte haar titulatuur eerst wettelijk moeten regelen. Ik ben benieuwd of dat nog goed komt in Houten vóór 30 april. Ik denk trouwens dat bij Beatrix de haren te berge zijn gerezen (ziet u het voor U?)bij de onthullingen van Ruud Lubbers in Nieuwsuur. Twan Huijs mocht het verder aan niemand vertellen,maar Juliana had destijds aan Ruud haar twijfel geuit over de competenties van Alex en Ruud had haar gerustgesteld. Later had hij Beatrix geadviseerd om aardiger te zijn tegen de vriendinnetjes van Alexander. Wij hebben dus aan Ruud Maxima te danken. Goed van hem hè? Daar ga je toch van steigeren. Over steigeren gesproken. Was U ook zo upset toen U hoorde dat we misschien jarenlang paardenbiefstuk hebben gegeten terwijl we dachten een mooi rood stukje van het achterste van een rund te verorberen. Over rood gesproken natuurlijk ga je als rechtgeaarde sociaal- democraat weleens over de rooie vanwege de harde maatregelen die genomen worden. Grote waardering overheerst echter wanneer ik zie hoe Jeroen Dijsselbloem en Lodewijk Asscher heel reëel,zonder te draaien, met zulke lastige portefeuilles, roeien met de riemen die zij hebben. Voor de oppositie is het gemakkelijk schoppen vooral wanneer je je slechts voor één groep sterk maakt zoals bijvoorbeeld de ouderenpartij van Henk Krol. Maar zo werkt dat niet. Henk moet het eerst maar eens op orde zien te krijgen binnen zijn eigen partij. Ik bagatelliseer geenszins de situatie waarin veel mensen zijn geraakt of dreigen te raken. Uit de woorden van onze partijprominenten begrijp ik dat zij die groep binnenboord willen houden en zich daar extra voor willen inzetten zoals het een socialistische partij betaamt.in deze tijd waarin zoveel impopulaire maatregelen genomen moeten worden kunnen we het niet mooier maken dan het is, wel zo sociaal mogelijk. Daar vertrouw ik op. Ik sla de krant open en zie de winnende World Press Photo: een begrafenisstoet in Gaza. Lijkjes van kinderen gedood bij een Israelische raketaanval. Daarnaast een foto waarop martelingen te zien zijn in Syrië. De meteoriet die ingeslagen is in Rusland heeft tientallen doden en veel meer gewonden veroorzaakt. Shell komt weg in de rechtszaak die Nigeriaanse boeren samen met een milieubeweging hadden aangespannen. Hun bron van inkomsten en hun landschap zijn totaal vernield door de dikke,alles vernietigende zwarte olie. Het kan altijd beter,eerlijker.maar laten we vooral niet vergeten dat we in Nederland in een walhalla leven. We komen hier nog aardig met de schrik vrij! Marion van den Berg

2 2 Bestuursmededelingen Nieuwe leden: Mevr. F. Otten-Soet, Cueperstraat 6 te Steenwijk Mevr. B.M. van den Berg, Hendrik de Vroomestraat 6 te Steenwijk Verhuisd: Mevr. J. Madhuizen-Raggers is verhuisd van Eesveenseweg naar Woldpoort 35 te Steenwijk Overleden: De heer Jan Lok, Boffersweidje te Blokzijl is overleden op 95 jarige leeftijd. Gemeenteraadsverkiezingen 2014: Het bestuur is al volop bezig met de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen welke gehouden wordt op 5 maart Tijdens de komende jaarvergadering van 28 maart a.s. wordt de kandidaatstellingscommissie op voordracht van het bestuur benoemd door de ledenvergadering. De kandidaatstellingscommissie krijgt de opdracht in samenspraak met de fractie een concept fractieprofiel en een concept wethoudersprofiel op te stellen, welke op 23 mei a.s. aan de ledenvergadering worden voorgelegd ter vaststelling. Graag roepen wij u op deel te nemen aan: Activiteiten t.b.v. het verkiezingsprogramma Deelname aan de verkiezingscampagne in 2014 Meld je aan via: of telefonisch

3 3 Convocatie afdeling Steenwijkerland Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt: Wanneer: donderdag 28 maart 2013 Waar: De Meenthe te Steenwijk Aanvang: uur AGENDA: 1. Opening 2. Mededelingen ingekomen stukken 3. Notulen jaarvergadering 22 maart (zie blz. 5 en 6) 4. Jaarverslag secretaris 2012 (zie blz.7) 5. Jaarrekening 2012 (wordt ter vergadering uitgereikt) 6. Verslag kascommissie (Trijn Jongman en Wies Brands-Denekamp) 7. Jaarverslag 2012 fractie (zie blz.8, 9 en 10) 8. Bestuursverkiezing: Marion van den Berg aftredend en herkiesbaar Linda Hofman aftredend en niet herkiesbaar Het bestuur stelt voor in de vacatures te benoemen: Marko Ferwerda Siem Bakker 9. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger: Het bestuur stelt voor Jan Dirkzwager te benoemen als afgevaardigde en Frits Hoekstra als plaatsvervanger

4 4 10. Benoeming gewestelijk afgevaardigden: Het bestuur stelt voor te benoemen: 1. Chrisstien Dollekamp 2. Jan ten Klooster 3. Wim Ziel 11. Benoeming kascontrolecommissie: Wies Brands-Denekamp aftredend en herkiesbaar Jaap Otten (was reserve) Vacature 12. Benoeming kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014: Het bestuur stelt voor conform de selectieprocedure wethouders en raadsleden van de PvdA afdeling Steenwijkerland (vastgesteld door de ledenvergadering van 15 november 2012: 1. Rob Moonen 2. Guus van den Berg 3. Ilja van Dijk-Tientjes 4. Koos Dalstra 5. Hennie Brands (namens het bestuur) 13. Rondvraag 14. Pauze 15. Bespreking congresstukken door Jan Dirkzwager en Frits Hoekstra 16. Sluiting uiterlijk uur Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris.

5 5 Notulen jaarvergadering Partij van de Arbeid, afd. Steenwijkerland d.d , de Meenthe 1.Opening De voorzitter opent de vergadering en brengt de groeten van Jacques Monasch over aan de leden. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Met kennisgeving afwezig : Jan Cordes,Jan Dirkzwager, Koos Dalstra, Harm Speelman en Frits Hoekstra. -Aankondiging thema-bijeenkomst 12 april uur: Hans Spekman(voorzitter PvdA) en René Cuperus (Senior wetenschappelijk medewerker Wiardi Beckman Stichting) zijn uitgenodigd. Wim Doorn (oud- wethouder Dieren) zal gespreksleider zijn. -De 1mei-viering zal vindt plaats in Tuks Theehuis. Ronald Plasterk spreekt de 1-mei-rede uit. -A.s. zaterdag 24 maart om uur verzamelen bij de Rechter om vervolgens te gaan canvassen. s Middags vanaf 14.00uur canvassen in Meppel. Als kado wordt een gratis lidmaatschap voor een jaar aangeboden. -Maandag 26 maart in de Rechter vindt een openbare bijeenkomst plaats.de genodigde gasten zijn Jacques Monasch en de directieleden van Woonconcept,Omnia en Wetland Wonen. Frits Hoekstra is de gespreksleider. Jacques Monasch bezoekt smiddags Steenwijk - West ( huren op maat )samen met de fractie. -Afgelopen maandag vond een vruchtbare bijeenkomst plaats tussen de fractie en de Statenfractie. 3. Notulen jaarvergadering 24 maart 2011 De notulen worden goedgekeurd. 4. Notulen ledenvergadering 23 november 2011 De notulen worden goedgekeurd. 5. Jaarverslag secretaris Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 6. Jaarrekening 2011 A.d.h.v. de ter plekke uitgereikte jaarrekening licht de penningmeester e.e.a. toe. Er is een nieuw boekhoudsysteem ingevoerd vanuit het hoofdkantoor. Alle afdelingen moeten hiervan gebruik kunnen maken. Wat betreft de inkomsten : De ledenbijdrage voor de Koppelinks bedraagt 1945 euro. De fractie draagt bij aan de themaavonden. Het Gewest heeft 1500 euro gestort i.v.m. de Prov. Staten verkiezingen en de fractie heeft het tekort van 750 euro voor deze verkiezingen voor haar rekening genomen. Tevens hoort een 2-tal giften van fractievolgers bij de inkomsten. Wat betreft de uitgaven: Hieronder vallen de uitgaven voor de Koppelinks ( 1600 euro), vergaderkosten (477 euro), promotiecampagne Prov. Statenverkiezingen, wijkbezoeken( 125 euro teruggekregen van de fractie), de nieuwjaarsbijeenkomst en de 1-meiviering (1500 euro). Het overschot bedraagt 6000 euro. Het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het verkiezingsfonds voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wordt aangenomen. De financiële huishouding ziet er zeer gezond uit. De bijdrage vanuit het fractiebudget van de Gemeente stelt de afdeling in staat om de campagne- pot op peil te houden. Met dank aan de penningmeester. Applaus voor Wim! 7. Verslag kascommissie ( Koos Dalstra en Trijn Jongman) Koos Dalstra en Trijn Jongman hebben deze controlerende taak vervuld en adviseren de ledenvergadering de stukken goed te keuren. Zij spreken hun waardering uit voor de wijze waarop de penningmeester de financiën op orde heeft. 8. Jaarverslag fractie Het verslag wordt goedgekeurd. Jan Dirkzwager wordt geprezen om zijn uitgebreide verslag. Met dank aan Jan. 9. Bestuursverkiezing Hennie Brands is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering beslist dat Hennie bij acclamatie wordt herkozen. Helaas heeft niemand zich gemeld als kandidaat voor een bestuursfunctie.

6 6 10. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger Het bestuur stelt voor om Jan Dirkzwager te benoemen als afgevaardigde en Frits Hoekstra als plaatsvervanger. Zowel Jan als Frits en de ledenvergadering stemmen hiermee in. 11. Benoeming gewestelijke afgevaardigden Het bestuur stelt voor te benoemen: -Chrisstien Dollekamp als gewestelijke afgevaardigde -Wim Ziel als gewestelijke afgevaardigde -Jan ten Klooster als gewestelijke afgevaardigde -Harm Speelman als plaatsvervangend afgevaardigde De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. Het is verheugend om te constateren dat het gewestelijk bestuur zeer actief is. 12. Benoeming kascontrolecommissie Trijn Jongman is aftredend en herkiesbaar. Koos Dalstra is aftredend en niet herkiesbaar. Wies Denekamp was reserve. Het bestuur stelt voor Trijn Jongman en Wies Denekamp te benoemen als leden en Jaap Otten als reserve. De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. 13. Rondvraag Geen opmerkingen. 14. Pauze 15. Presentatie Parkeren in Steenwijkerland door Jan ten Klooster. Jan geeft op een kaart aan voor welke terreinen de blauwe zone,betaald parkeren en vrij parkeren zouden gelden. Hierover is een convenant gesloten met Stichting Vestingstad. De intentie was om het in het voorjaar in te laten gaan. Ook op het Steenwijkerdiep zou betaald parkeren ingevoerd worden. Om de druk te voorkomen zou bij AH en Lidl eveneens betaald parkeren gelden. Inmiddels zijn bedenkingen gerezen bij Vestingstad. Het belangrijkste argument tegen betaald parkeren is de crisis. Maar er bestaat wel een convenant! Een bijkomstigheid is dat, wanneer overal betaald parkeren ingevoerd wordt,de druk op de Bloemenbuurt zal toenemen. De oplossing zou kunnen zijn dat een vergunningstelsel wordt ingevoerd. De prijs is echter bezwaarlijk. Het wordt pas ingevoerd wanneer ongewenste situaties ontstaan. Mocht het systeem niet ingevoerd worden dan betekent dat een gat in de begroting. Het wachten is nu op antwoord van Vestingstad. Jan vraagt om een reactie van de aanwezigen: Wim Heij heeft begrip voor de netelige positie waarin de middenstand verkeert door de crisis. Wellicht kan iets minder vastgehouden worden aan het convenant en een gebaar gemaakt worden door 2 jaar uit te stellen. Achteraf betalen blijkt beter te werken voor de koopkracht (mogelijk met gsm). Luc : dat systeem is te kostbaar. Wim Ziel is van mening dat plaatsen die voor bezoekers aangelegd zijn betaald dienen te worden. Luc : Vestingstad moet een forse bijdrage leveren, t.w euro. De kosten bedragen euro terwijl 4 miljoen bezuinigd moet worden. Wim Heij : het verhaal moet duidelijk en tactisch verkocht worden. Het geld moet ergens vandaan komen. Dit betekent dat de burger bijv. hogere OZB betaalt. Het gevaar dreigt dat de PvdA de zwarte piet toegespeeld krijgt. Dank aan Jan voor de heldere uiteenzetting over dit probleem. 16. Sluiting Met dank voor ieders komst en inbreng sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

7 7 Jaarverslag 2012 Partij van de Arbeid afdeling Steenwijkerland Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Oerthe wensten de leden elkaar traditiegetrouw een gezond en gelukkig 2012 toe. Het zou een veelbewogen jaar worden voor de Partij van de Arbeid. De openbare vergadering op 9 februari in de Rechter met als thema Bestemmingsplan buitengebied trok veel bezoekers.er ontstond een levendige en interessante discussie. De jaarvergadering van 22 maart verliep zonder spectaculaire discussiepunten. Na de vaste items behorend bij een jaarvergadering hield Jan ten Klooster een verhelderende presentatie over het parkeerbeleid. De middenstand heeft het moeilijk in deze tijd van crisis en verzet zich tegen betaald parkeren. Anderzijds bestaat er een convenant en is het een gegeven dat het geld ergens vandaan moet komen. Bijkomend probleem is dat door betaald parkeren de druk op de Bloemenbuurt vergroot wordt. Op Valentijnsdag werden 200 rozen uitgedeeld. Bij 600 deuren werd aangebeld. De bijeenkomst op 26 maart in de (inmiddels stamkroeg) Rechter was zeer boeiend. In het panel zaten Jacques Monasch en de directieleden van Wetland Wonen, Omnia en Woonconcept. Het thema was de bedreiging voor de sociale woningbouw. Actueel en zorgwekkend. Hans Spekman en René Cuperus, wetenschappelijk medewerker van de Wiarda Beckman Stichting, waren op 12 april uitgenodigd door de PvdAafdelingen van Steenwijkerland, Meppel, Westerveld en de Wolden. Leden en belangstellenden waren welkom. Het thema was de koers van de PvdA, de politieke actualiteit en hoe de sociaal-democratie in praktijk gebracht kan worden. Cuperus gaf toelichting op het Van Waarde project. De belangstelling was groot en de bezielende toespraak van partijvoorzitter Spekman gaf hoop op een positieve koerswijziging. De 1-mei-viering vond plaats in het idyllische Tuks Theehuis. De 1-mei-rede werd uitgesproken door niemand minder dan Ronald Plasterk. De afdeling is er trots op binnen 2 maanden tijd een aantal prominenten te hebben mogen verwelkomen. Reeds vóór de vakantieperiode werd een planning gemaakt om de wijkbezoeken te intensiveren i.v.m.de verkiezingen van 12 september. De inmiddels bekende rode golf ging zeer regelmatig door de straten. Naarmate Diederik Samsom zich meer en meer profileerde als een geweldige partijleider merkte het campagneteam ook dat de negatieve spiraal van het begin van het jaar doorbroken werd met als resultaat de fantastische uitslag op 12 september! Dank aan allen die in Steenwijkerland hieraan hebben meegewerkt. Tijdens de ledenvergadering van 15 november in de Korf moest Keklik Yucel zich helaas afmelden vanwege verplichtingen in Den Haag. Frits Hoekstra was bereid om op de valreep een uiteenzetting te geven over het regeerakkoord. Met dank aan Frits. De ledenvergadering stemde ermee in dat de afdeling Steenwijkerland deelneemt aan de Gemeente- raadsverkiezingen van In 2012 is het bestuur 11 maal bijeen geweest. Het bestuur telde 6 leden. In december gaf Linda aan dat zij geen zitting meer kon nemen in het bestuur wegens studie- en werkdruk. Linda is bereid de werkzaamheden voor de Koppelinks en de persberichten voort te zetten. Hartelijk dank Linda voor jouw inspanningen in het bestuur. De samenwerking tussen fractie en bestuur verloopt voorspoedig. Tijdens een fractievergadering is een bestuurslid aanwezig en tijdens de bestuursvergadering is een fractielid aanwezig. De financiele situatie van de afdeling is rooskleurig. Met dank aan de uiterst zorgvuldige penningmeester Wim Ziel. De economische crisis, het toenemend aantal ontslagen, de zorg over de gezondheidszorg en de woningmarkt zullen de Partij van de Arbeid onder druk zetten. Lokaal zal de afdeling Steenwijkerland signalen opvangen aan de deur tijdens de wijkbezoeken en haar uiterste best doen om de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 tot een succes te maken. Marion van den Berg,secretaris

8 8 Fractiejaarverslag 2012 In het jaar 2012 is een aanvang gemaakt met de bezuinigingen. Forse ingrepen staan nog voor de deur. Mensen zullen weer meer zelf en vooral meer samen moeten doen. De mensen die het zelf niet kunnen redden, de meest kwetsbaren, zullen we blijven ondersteunen. De solidariteit kan daarom onder druk komen te staan, wat zichtbaar werd bij het regeringsakkoord over de inkomensafhankelijke zorgpremie. De stapeling van bezuinigingseffecten zal een belangrijk aandachtspunt worden met ingrijpende reorganisaties in de Jeugdzorg, AWBZ en WSW/Wajong voor de deur. In dit jaar is de fractie 36 x in vergadering bijeen geweest. Er zijn 16 commissie en 16 raadsvergaderingen gehouden. De fractie heeft diverse bezoeken afgelegd, zoals aan De Wielewaal te Scheerwolde, Kalenberg, bibliotheek Vollenhove, Zigher ter Stegestraat, Klaas de Lange, de ROVA, de Buze, ziekenhuis Meppel, Omnia Wonen, camping t Kappie, politie, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Buzepolle, Timpaan. Ook zijn de ledenvergaderingen van plaatselijk belang bezocht als wij daartoe werden uitgenodigd. Verder werden er vele bijeenkomsten bijgewoond zoals het Sportgala, WMO bijeenkomst Nijverdal, VNG raad op zaterdag, Centrum voor Lokaal Bestuur thema bijeenkomsten, Lagerhuisdebat met mensen met een beperking, Wetland Wonen belanghoudersdag, Ondertekening Willemsoord Charter Kolonien van Weldadigheid, Kopje Cultuur, Archievendag. Er is 7 keer gebruik gemaakt van het inspraakrecht tijdens de fractie, o.a. over de perikelen rondom de Stichting Waterrecreatie, parkeerbeleid (stichting Vestingstad), bezuinigingen op de Hafabra, vervuiling Matthijs Kiersstraat, subsidiebeleid ten aanzien van de FC Oldemarkt, Rendo, woningbouw Wanneperveen Tevens heeft de fractie een aantal themaavonden verzorgd en vindt er een terugkoppeling van de gebeurtenissen in de raad plaats in de Koppelinks. De wijkenquêtes zijn dit jaar gehouden in Steenwijkerwold, Tuk, Giethoorn, Vollenhove, Steenwijk, Oldemarkt. In verband met de verkiezingen zijn er een 8- tal extra wijkbezoeken, flyeracties of rozenacties gehouden. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het op orde brengen van alle bestemmingsplannen. Voor 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen in principe actueel zijn. Een enorme klus en daarom ook steeds prominent op de agenda. Veel nieuw beleid werd er niet gemaakt. Wel wordt het beleid op punten scherper gesteld in verband met aanstaande rijksbezuinigingen. Toch werd er ook nog flink geïnvesteerd, zoals in de leefbaarheid van diverse kernen. Zaken die dit jaar aan de orde kwamen waren o.a.: Samen Leven - Beschikbaar stellen krediet MFA Kalenberg: inmiddels heeft Kalenberg haar Multifunctionele Accommodatie gereed: zie ook de fractiekrant die wij begin 2013 hebben verspreid. - Beschikbaar stellen krediet verbouw De Buze: het gebouw van De Buze voldoet niet aan de huidige eisen des tijds. Het vergt een fikse investering dit op peil te brengen. Aanvullende eisen werden dan ook gesteld m.b.t. de verbreding van het programma/de activiteiten. - Vaststelling verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2012, waarbij o.a. een inkomensafhankelijke factor werd geïntroduceerd.

9 9 Ruimte - Definitief stopzetten van de bestemmingsplanprocedures voor de windmolenparken. Daarmee hebben we afstand genomen om windenergie toe te voegen aan Steenwijkerland, omdat het niet of heel moeilijk inpasbaar is in onze omgeving. - Vaststelling bestemmingsplan Giethoorn verblijfsrecreatieterrein - Krediet ontwikkeling stationsgebied - Krediet planontwikkeling gedempte Steenwijkerdiep - Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk- West, Brede School MFC, waarmee met de start van het MFC kon worden begonnen - Vaststelling visie op Wonen en Leefbaarheid. Hierin wordt een voorkeur uitgesproken voor de kwaliteit van wonen boven kwantiteit en bouwen op basis van de vraag, teneinde leegstand te voorkomen. - Krediet woningbouwimpuls sociale huur lokatie Drok Vollenhove: - Vaststelling bestemmingsplan Vollenhove lokatie oude kaasfabriek - Vaststelling beleidsnotitie bestemmingsplan buitengebied Steenwijkerland - Vaststelling bestemmingsplan Zuidelijke kernen en bestemmingsplan Noordelijke kernen - Vaststellen bestemmingsplan Blankenham Sport - Krediet voor realisering van een sportaccommodatie voor de Club de Petanque De But 84 en handboogschietvereniging Robin Hood - Renovatie accommodatie Willemsoord Overig - Voortzetting starterslening - Besluit tot instelling extern onderzoek over Procesgang, Juridisch, Financieel, Bouwtechnisch, van 2005 tot heden m.b.t. verbouw De Meenthe - Beschikbaarstelling krediet voor ontwikkeling stationsgebied Wij ondersteunden de volgende moties/amendementen: 1. het doen van een extern onderzoek naar het project verbouw De Meenthe: aangenomen 2. vrijgave stelpost kwaliteitsverbetering groen uitstellen tot na meerjarenbegroting voorlopig afzien van betaald parkeren en in samenspraak met de Stichting Vestingstad Steenwijk een alternatief ontwikkelen: aangenomen 4. dat het college de aanhoudingsplicht uitsluitend toepast op bouwplannen, die niet in overeenstemming zijn met de door de raad op 27 maart 2012 vastgestelde nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland; dat de aanhoudingsplicht wordt doorbroken voor alle gewenste ontwikkelingen, die wel in de voornoemde nota passen. Wij diende de volgende moties (al dan niet gezamenlijk) in: 1. behoud van de afdeling acute verloskunde van het Diaconessenziekenhuis in Meppel;aangenomen en verstuurd richting Tweede Kamer, Raden van Bestuur van betreffende ziekenhuizen, zorgverzekeraar en de kring verloskundigen. 2. Camera s in beeld: ingetrokken na toezegging.

10 10 3. Niet overgaan tot verruiming van het aantal kampeerplaatsen op een minicamping: aangenomen 4. actief inzetten op toezicht en handhaving m.b.t. bestemmingsplan buitengebied en speciaal op onderdeel (mini)campings: aangenomen 5. motie m.b.t. negatieve effecten kooprecht huurders: verworpen 6. onderzoek tot overname resterende woningen van Grouwels Vastgoed in overleg met woningbouwcorporaties: aangenomen 7. Subsidie FC Oldemarkt: aangenomen 8. herpositionering alle zwembaden ipv alleen Vollenhove: verworpen 9. fasering bezuinigingen welzijnsbeleid: ingetrokken 10. bezuiniging ontmoeting over 2013 en 2014 ongedaan maken: verworpen 11. opheffing bezuiniging bibliotheken: aangenomen 12. faseren bezuiniging wijkkrachten: ingetrokken Wij dienden (al dan niet gezamenlijk) een amendement in: 1. met opdracht tot verkenning van een locatie voor de bredeschool Giethoorn: overgenomen 2. in te stemmen met de verdere uitwerking van verregaande vormen van samenwerking tussen de NoordWestGroep en de IGSD, waarbij de overhead tot een minimum wordt teruggebracht; de uitkomst hiervan voor definitieve besluitvorming aan de raad voor te leggen; overgenomen 3. de kosten van een externe kwartiermaker van ,00 voor te financieren uit de algemene reserve vrij besteedbaar; deze kosten tezijnertijd zoveel mogelijk te verrekenen met de middelen uit het herstructureringsfonds Wsw: overgenomen Inhoudelijke beschrijving van deze punten kunt u over het algemeen terugvinden in de Fractiestemmen in de Koppelinks De landelijke verkiezingen zijn succesvol verlopen en ook in Steenwijkerland boekten we gelukkig weer winst. We hebben weer een regering met de PvdA. Dit betekent niet dat alles in één keer beter wordt. Ook nu krijgen de gemeenten een zware opgave voor de kiezen. Het komend jaar komt naast deze opgave ook in teken van de gemeenteraadsverkiezingen te staan. Kortom veel werk aan de winkel en zaak om als PvdA lokaal op te blijven komen voor de mensen in Steenwijkerland, met als doel dat iedereen mee kan blijven doen. Jan Dirkzwager

11 11 Fractiestemmen Op 18 december 2012 was er voorafgaand aan de commissievergadering een extra raadsvergadering, omdat de vergadering van 4 december niet kon worden afgerond. De commissievergadering had maar een kleine agenda dus dat zou moeten kunnen. Onduidelijkheid over rioolheffing De raadsvergadering bestond uit twee agendapunten. Het eerste punt was de belastingverordening waarover zoveel te doen was geweest in de raad van 4 december. Insprekers vanuit de recreatiesector konden zich niet vinden in de wijze van rioolheffing. Er leek onduidelijkheid te bestaan over wie deze heffing nu moest betalen. Alleen de campingeigenaar als zijnde één aansluiting, of zowel de campingeigenaar als ook alle caravaneigenaren. Snel werd duidelijk dat de grondeigenaar de heffing betaalt. Wat wel betekent dat als een caravaneigenaar ook eigenaar is van de ondergrond deze een aparte heffing krijgt. Dit was al langer beleid, echter was dit in 2010 en 2011 ten onrecht niet aan de eigenaren opgelegd. Het besluit omhelsde ook dit nu met terugwerkende kracht te doen. Dat vonden de fracties te ver gaan, omdat men dit niet had kunnen voorzien en met een fikse kostenpost ineens werd geconfronteerd. Raadsbreed werd een motie ingediend die opriep om uiterlijk 1 maart met een aangepast voorstel m.b.t. de rioolheffing te komen op het onderwerp recreatieterreinen. Verder werd de verordening ongewijzigd vastgesteld. maken dat de bezuinigingen op de woningbouwcorporaties nu tot onoverkomelijke problemen leidt. Dat dit ook op een andere, minder generieke wijze, door een betere verdeling, regionaal en over de woningvoorraad kan worden behaald. Dat omdat dit beter aansluit bij de bedrijfseconomische situatie van woningbouwcorporaties. Daarnaast riepen we op ook de huidige plannen met betrekking tot de verhuurderheffing en de wijze van huurberekening aan te passen. 1 De motie haalde het niet. Van de overige partijen steunde alleen PAS de motie. De VVD vond dat we de regering niet moesten storen en hen zelf het overleg te laten voeren, het CDA vond dat we er niet over gaan en niet op de stoel van de woningbouwcorporaties moesten gaan zitten, D66 had een soortgelijke mening. BGL en CPB gaven aan zich niet met landelijk beleid te bemoeien en daarom ook niet in te stemmen. Natuurlijk vroegen we aandacht voor het project van Wetland Wonen met de Van der Bent stichting om een appartementencomplex met 15 zelfstandige appartementen voor jongeren met een beperking te bouwen. Dit op initiatief van ouders wat al in 2005 gestart was. Vanwege het landelijk beleid is hier nu geen geld voor. Tragisch. Een afvaardiging van de fractie heeft gesproken met Wetland om te kijken of er vanuit de gemeente misschien mogelijkheden zijn dit project alsnog mogelijk te maken. Maar Wetland mag van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet verder investeren, omdat de leningen niet meer gegarandeerd worden. Het is te hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden voor deze situatie. Wij blijven Motie Woningcorporaties Het andere openstaande bespreekpunt was de motie die wij samen met de SP en De CU indienden. In deze motie riepen wij op om het college te verzoeken bij de regering kenbaar te 1 Woningcorporaties moeten in de samenleving verankerd zijn. Ze moeten aanspreekbaar zijn voor de huurders en de organisaties die met hen werken zodat de leefbaarheid verbeterd kan worden.

12 12 dan ook de Tweede Kamerfractie van de PvdA bestoken met onze zorgen. Ondanks deze consequenties was er dus onvoldoende steun voor onze motie. Een gemiste kans. Hypermarkt Aansluitend vond de commissievergadering plaats. Deze begon pas rond uur, omdat de raadsvergadering toch weer veel tijd vergde. De commissievergadering startte met het door de VVD ingebrachte punt zijnde de Hypermarkt. In 2006 had de Raad dit zelf vastgelegd, maar de omschrijving van de Hypermarkt was niet duidelijk geregeld. Het is voor de gemeente ook niet mogelijk voorwaarden op te leggen aan de ontwikkelaar over wat er wel en niet in deze Hypermarkt komt, mits er maar één afrekensysteem is. In 2006 was ook nog de verwachting dat de ondernemers uit de binnenstad dit in een convenant met de ontwikkelaar zouden regelen, maar de ondernemers zijn dit gesprek helaas niet aangegaan, terwijl hun invloed nu juist daar zat. Wij zijn, met PAS, CU en D66 van mening dat er sprake is van een dubbelslag: Eeserwold met juist zorgen voor versterking van de binnenstad. Het aanbod wordt voor de regionale consument aantrekkelijker, waardoor men ook eerder Steenwijk stad zal bezoeken. De VVD, als mede initiator van dit plan in 2006, dringt aan op een nadere definiëring van het begrip hypermarkt. Voor de huidige aanvraag heeft dit echter geen consequenties. Het CDA gaf aan dat alle partijen er destijds bij hebben gezeten en roept de ondernemers op met een stadsplan 2030 te komen. BGL wilde een onderzoek, maar ja waarnaar en CPB sprak haar zorg uit over de ontwikkeling van het Steenwijkerdiep. MER en ruimte voor de landbouw Een ander onderwerp was de vertaling van de Milieu Effect Rapportage in het bestemmingsplan buitengebied. Een ingewikkeld verhaal. Kort gezegd komt het er op neer dat in verband met een recente uitspraak van de Raad van State alle agrarische bedrijven die een groter bouwblok dan m2 willen een buitenplanse ontheffing moeten aanvragen. Vooral de VVD en het CDA gingen tekeer tegen dit voorstel, omdat er ook bestaande ontwikkelruimte werd afgenomen en men nu ook nog eens extra leges moet betalen. Wij gaven aan het van belang te vinden dat er een grens wordt gesteld aan de grootte van de agrarische bedrijven en er bestaansrecht blijft voor de familiebedrijven in dit gebied, wat naar aard en schaal hier passend is. 2 De VVD stelde terecht dat er wel een onderzoek moet plaatsvinden naar de planschaderisico s wat door wethouder Boxum ook werd toegezegd. Het CDA zag nog een mogelijk om middels een beheersverordening de bestaande rechten te kunnen garanderen. Omdat dit onderdeel veel tijd vergde kon nu de commissievergadering niet worden afgesloten en vond het vervolg op 9 januari plaats. Aanbesteden of inkopen Het belangrijkste punt op de agenda van 9 januari was de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 van de Noordwestgroep. Hierbij pleitten wij nogmaals voor een verhoogde inzet op inbesteden bij de Noordwestgroep: in plaats van een aanbestedingsprocedure dus gewoon bijvoorbeeld alle groenvoorziening bij de Noordwestgroep inkopen. 3 Of beter de groenafdeling van de Noordwestgroep samenvoegen met de gemeente. Gezien de huidige economische situatie, het kabinetsbeleid, is het moeilijk de medewerkers van de Noordwestgroep bij reguliere bedrijven 2 Alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten zo mogelijk waarde toevoegen aan de omgeving, maar ten minste passend zijn. Landschappelijke inpassing is een noodzaak voor behoud van de kwaliteit van onze streek. 3 De gemeente maakt zijn voorbeeldfunctie waar door maatschappelijk verantwoord werkgeverschap te betrachten en ook meer mensen met een beperking in dienst te nemen.

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013.

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. 1 Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Stadhuis, Stadserf, Breda. CONCEPT-AGENDA I. Opening. II. III. IV. Mededelingen. Vaststellen van de agenda. Actualiteitenuur.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Lokaal Democratie NIEUWSBRIEF 30 Alternatief Anders juni 2012

Lokaal Democratie NIEUWSBRIEF 30 Alternatief Anders juni 2012 Lokaal Democratie NIEUWSBRIEF 30 Alternatief Anders juni 2012 Agenda Colofon bestuur Voorzitter Ebe Elzinga 0224-542703 ebe.elzinga1@planet.nl Secretaris Willem Kerkhoven 0224-722289 secretariaatlada@gmail.com

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel Partijblad van de PvdA afdeling Emmen derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod Jaargang 16 - nummer 3 - November 2013 - www.pvdaemmen.nl In dit nummer : 1. Van de redactie 2. Colofoon 3. Voorwoord 3 Notulen

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 10e jaargang, nummer 3 oktober 2012 De deelraadsdiscussie staat weer op de rol pagina 4-7 Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 Tunahan Kuzu naar Den Haag, Sharida Noormohamed in de raad pagina 10-12

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie