0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Stichting Present Zwolle Burg. Vos de Waelstraat 2 Postbus DE Zwolle IBAN NL21INGB KVK Jaarverslag 2013 Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden

2 STICHTING PRESENT ZWOLLE Team (v.l.n.r.) Hans Bakker Directeur Bouke van den Berg Boekhouding *) Lianne den Boer Begeleiding Flexprojecten (tot 1 maart) Maaike Broeksema Begeleiding Flexprojecten (na 1 maart) Elsje Goudzwaard Algemeen Coördinator en Verantwoordelijke Kerken Tanja Hofsink Begeleiding projecten Mariëlle Kisjes Coördinator projecten Jeanine Bril Administratieve ondersteuning *) Corlien van der Meulen Coördinator projecten Marlene Smith Begeleiding projecten *) Elise Steenaart Coördinator Maatschappelijke Organisaties en begeleiding projecten *) vrijwillige ondersteuning Bestuur (v.l.n.r) Simon de Jong Gert van Dorsten Dikkie van Gijssel Reina Folkerts 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Voorzitter Stichting Present Zwolle is per 10 april 2003 opgericht en de werkzaamheden als stichting zijn per die datum gestart. De acte van oprichting is verleden door notaris mr. Franz Dohle. De statutaire vestigingsplaats is Zwolle. Op 16 december 2005 zijn de statuten gewijzigd als gevolg van een wijziging van de organisatiestructuur en de oprichting van Stichting Present Nederland. De Stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present Zwolle is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de regio Zwolle onder nummer Stichting Present Zwolle valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

3 INHOUD TEAM EN BESTUUR VOORWOORD 3 1 MISSIE Focus op degene die iets te bieden heeft (aanbod centraal) Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties Incidentele en meer langdurige inzet, structurele opzet Present echt Zwols (lokaal gedragen) 6 2 GROEPEN EN PROJECTEN Aantal groepen en projecten Aantal groepen Aantal Projecten en Trajecten Categorieën en achtergronden groepen Categorieën Achtergronden Flex Gezin Present-Trajecten Tijdelijk Georganiseerd Netwerk Overige Present-Trajecten Oproepgroep en andere ideeën De visie van Present steeds meer zichtbaar 13 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Maatschappelijke organisaties Locaties van projecten De impact van projecten maatschappelijk rendement De Zwolse resultaten De Utrechtse resultaten 21 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 HOOFDSTUK 1 MISSIE

4 4 FINANCIEEL DRAAGVLAK Gemeente Zwolle Provincie Overijssel Woningcorporaties Fondsen en acties Partners en bedrijven Kerken Fannootschap 25 5 HOOGTEPUNTEN JAAROVERZICHT 28 6 CONCLUSIE EN VOORUITBLIK Conclusie Voorlichting en bewustwording Innovatie en conceptontwikkeling Fondsen en financiën Vooruitblik Begeleiding en coördinatie van groepen en projecten Voorlichting en bewustwording Innovatie en conceptontwikkeling Fondsen en financiën Free publicity en Social Media Conclusie 36 7 BEGROTING JAARREKENING Verkorte balans Verkorte staat van baten en lasten 39 2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

5 VOORWOORD Voor u ligt ons sociale jaarverslag 2013, een jaar waarin we als Present tien jaar bestonden in Zwolle en in Nederland! In de afgelopen tien jaar is Present gegroeid van een voorzichtige start met 3 pilotprojecten naar 333 groepen in 2013 en landelijk bijna 70 lokale stichtingen met vrijwilligers in Destijds gaf Cees van Dongen van de Bijzondere Doelgroepen Gemeente Zwolle al aan de oprichters van Present te kennen dat Presentvrijwilligers een geschenk uit de hemel zouden zijn voor zijn cliënten. Dat de formule van Stichting Present zo goed zo aanslaat en dat deze steeds meer onmisbaar blijkt te zijn in het sociale domein, hadden de oprichters van toen ook niet voorzien, al droomden ze daar wel van. Ook na tien jaar Present blijft Present in Zwolle, in Nederland, nodig. We zien de overheid zich steeds verder terugtrekken en vanaf 2015 wordt de participatiemaatschappij zelfs een feit. Er wordt verwacht dat mensen de weg naar hun naasten wel vinden. Een vooronderstelling waar velen hun vraagtekens bij plaatsen. Organisaties als Present zijn hierin onmisbaar, we slaan als Present al tien jaar die brug. Vandaar dat we deze keer durven stellen dat ervaringen uit het verleden wel degelijk een garantie geven voor de toekomst. We weten dat we als Present goed zijn in wat we doen (in 2013 werd de methode Present door Movisie opgenomen in de kennisbank sociale interventies) en met onze flexibiliteit en innovativiteit zullen we prima aansluiten bij de ontwikkelingen. We blijven doen waar we tien jaar geleden mee gestart zijn: een brug vormen voor Zwollenaren die willen participeren in de samenleving. Alle informatie over de groepen, projecten, over de partijen waarmee we samenwerken, over onze nieuwe ideeën en ontwikkelingen en dat het dit jaar financieel weer beter ging u leest het allemaal in dit volledige jaarverslag. Naar al onze relaties hebben we de handout-samenvatting gestuurd. We wensen u veel leesplezier en we bedanken iedereen die in 2013 een bijdrage heeft geleverd aan onze missie en visie. En graag tot ziens in 2014! Elsje Goudzwaard Algemeen Coördinator Hans Bakker Directeur ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3 HOOFDSTUK 1 MISSIE

6 4 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

7 1 MISSIE Kenmerkend voor Present, een Zwolse brug Stichting Present Zwolle heeft als missie een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Onze visie is een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij mensen het steeds meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 1.1 Focus op degene die iets te bieden heeft (aanbod centraal) Ook in Zwolle is er sociale en materiële armoede en voor een deel van de Zwollenaren is dat een dagelijkse nachtmerrie. Tegelijk is armoede voor veel Zwollenaren zo ver van het bed dat ze er niet wakker van liggen. Als Stichting Present focussen we ons in eerste instantie op die tweede groep en we dagen hen uit om een stukje van hun tijd, hart en handen beschikbaar te stellen voor een ander. Groepen De projecten die we voor deze groepen organiseren, gaan verder dan een dagje aan de slag via Present. De ontmoetingen roepen vragen op en geven stof tot nadenken: Dat deze mensen in zulke omstandigheden leven, in mijn eigen stad, ik had geen idee. Het is onderwerp van gesprek aan tafel, tijdens verjaardagen, in de kerk, tijdens bijeenkomsten of op het werk. Mensen delen met anderen wat het Presentproject met hen heeft gedaan en dat heeft een sneeuwbaleffect. Kunnen we dat ook doen met onze afdeling, met onze straat, met onze school?" Van daaruit melden groepen zich aan. Bijvoorbeeld als collega s om samen een project te doen. Ook vinden steeds meer scholen de weg naar Present. Groepen zetten zich een dag in, maar ook langer via de Present-Trajecten die Present Zwolle in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ze zetten zich in de hele stad Zwolle in of juist in de eigen wijk of buurt, wat de sociale cohesie bevordert. Kerken Een kwart tot een derde van de mensen in Zwolle is aangesloten bij een kerk. Mede door landelijke veranderingen binnen de WMO zijn kerken sterk bezig met de vraag: wat kan onze bijdrage zijn, wat is onze taak in het maatschappelijk verkeer? Stichting Present is aanvullend op wat er al gedaan wordt. We stimuleren bewustwording en bieden handelingsperspectieven. We gaan met kerken in gesprek over hun visie op samenlevingsdiaconaat en bieden praktische handvatten aan de kerk om zelf zichtbaar te zijn in de wijk, buurt en stad om zo van betekenis te zijn voor de Zwolse samenleving. 1.2 Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties Stichting Present is een brug, geen hulpverleningsinitiatief. We zien het als een uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverleningsketen en de samenhang in wijken te versterken. De inzet van een groep kan veel impact hebben, meer dan een opgeruimd huis of een leuke activiteit in eerste instantie doet vermoeden. De komst van een groep mensen is een kans voor de hulpontvanger. Het geeft hem/haar een reden om zelf actief te worden. Hulpverleners benutten de inzet van een groep vaak als middel om stappen te zetten op verschillende terreinen. Er kan structuur aangebracht worden tijdens de voorbereiding en de cliënt kan daarbij geactiveerd worden ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5 HOOFDSTUK 1 MISSIE

8 om zelf aan de slag te gaan. Tijdens, maar zeker ook na het project. Zie hiervoor de bemoedigende resultaten van de impactmeting in 3.3 waarin duidelijk wordt dat ook de inzet van één dag lang effect heeft. De ontmoeting met een groep mensen kan een belangrijk leermoment zijn voor een cliënt met een beperkt netwerk. De gedachte, dat er naast de hulpverleners zomaar mensen komen om te helpen, is iets bijzonders. Net zoals wanneer een groep onder de indruk raakt van mensen die ze tegenkomen in deze situaties, zo is de ontmoeting voor de hulpontvanger ook zo bijzonder in het kader van bewustwording. Een hulpverlener zei: Deze groep is één dag met veel respect en geduld met mijn cliënt omgegaan. Ze hebben hem hierdoor weer wat vertrouwen in mensen teruggeven, dat had mij een half jaar gekost!. De methode van Present werd in 2013 erkend als officieel interventiemodel door kennisinstituut Movisie. In de steeds intensievere samenwerking met maatschappelijke organisaties is het mogelijk om vrijwillige inzet te verbinden met zorg en welzijn. De hulpverlener heeft de regie voor de cliënt en voor Present is hij/zij een schakel in het toerusten van de groep die zich inzet. Aan bod komt bijvoorbeeld de vraag hoe de groep het beste kan anticiperen op de problematiek die ze aantreffen en hoe de groepsleden de cliënt respectvol en op basis van gelijkwaardigheid kunnen benaderen. 1.3 Incidentele en meer langdurige inzet, structurele opzet Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie met een professioneel kader. Daar is bewust voor gekozen om daarmee de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen. Op zichzelf genomen zijn de projecten die via Stichting Present gedaan worden, niet uniek. Iemand helpen verhuizen of behangen of een tijdje bij iemand betrokken zijn, dat doen veel mensen op z n tijd en het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in wijken, dat gebeurt ook wel vaker. Waarom dan die professionele kaders? Wij concentreren ons op het overbruggen van de kloof tussen mensen die willen geven en mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk of gezondheid hebben om de klus geklaard te krijgen. Maar de tijd die mensen beschikbaar stellen, komt niet altijd op de juiste plek terecht en sociaal isolement is niet even goedbedoeld te overbruggen. Bovendien willen de mensen die zich inzetten, graag de tijd die ze beschikbaar stellen, effectief gebruiken zonder met allerlei administratieve toestanden geconfronteerd te worden. Present zorgt daarom voor de voorbereiding, afstemming en aansturing voor een sterk groeiend aantal projecten (van drie projecten in 2003 naar 231 Projecten en 26 Trajecten in 2013). 1.4 Present echt Zwols (lokaal gedragen) Verankering in de Zwolse samenleving is essentieel voor Stichting Present Zwolle. In 2013 bestaat Present tien jaar en in die jaren zijn vele contacten gelegd. Het is stimulerend dat zoveel organisaties de samenwerking met Present aan gaan. Er is een brede infrastructuur ontstaan in Zwolle met bijna twintig kerken, ongeveer vijftig maatschappelijke organisaties, de politiek en meer dan tachtig bedrijven. 6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

9 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7 HOOFDSTUK 1 MISSIE

10 2 GROEPEN EN PROJECTEN De kernactiviteit van Stichting Present Zwolle is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich in willen zetten. Het jaar 2013 was voor ons een jaar waarin de groei van het aantal groepen gestaag doorzette (een toename ten opzichte van 2012 van opnieuw bijna 9%). Deze toename betreft naast de Present- Projecten vooral de continuïteit in Present-Trajecten waarbij je langere tijd betrokken bent bij anderen (zie 2.3) en waarbij steeds meer creatieve ideeën komen. De kernactiviteit van Stichting Present Zwolle is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich in willen zetten. Mogelijkheden Present biedt mogelijkheden voor inzet aan de volgende groepen: - Algemene groepen (18-88 jaar) - Jongerengroepen (12-25 jaar) - Groepen uit bedrijven - Gezin/familie (ouders en hun kinderen) - Als individu in een groep (zoals Flex, Tijdelijk Georganiseerd Netwerk) De inzet kan plaatsvinden in Present-Projecten (kortdurende betrokkenheid bij een ander) en in de Present-Trajecten (betrokkenheid gedurende een langere tijd: zie 2.3). Sinds 2011 is het ook mogelijk je in je eigen buurt of wijk in te zetten (6.1.3). Goederen De opslagruimte die deltawonen beschikbaar stelde, voldoet steeds meer in een behoefte. Regelmatig ontvangen we huisraad van particulieren en goederen van bedrijven (zoals matrassen van Totaalbed), waar we huishoudens van mensen die soms helemaal niets hebben, blij mee kunnen maken. Het beheer en de distributie van de goederen is in handen van het Klussenteam van Frion dat daar een paar dagen per week druk mee is. 2.1 Aantal groepen en projecten Aantal groepen Jaar Begroot Realisatie waarvan groepen in Present-Trajecten waarvan groepen in Present-Trajecten waarvan groepen in Present-Trajecten 20-8 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

11 2.1.2 Aantal Projecten en Trajecten Projecten Trajecten In 2013 hebben ruim vrijwilligers, verdeeld over 333 groepen hebben zich ingezet in 231 Present-Projecten en 26 Present-Trajecten (zie 2.3). Hierdoor kwam bijna uur vrijwillige inzet beschikbaar voor de Zwolse samenleving. We bemiddelen steeds meer groepen, wat ook komt doordat we 13 vrijwillige groepenbegeleiders hebben die ons werk uit handen nemen door presentaties te geven, op projectbezoek te gaan en projecten te openen/sluiten en te evalueren. Het aantal projecten ligt lager dan het aantal groepen (die gemiddeld uit 6-8 personen bestaan). Dit komt voornamelijk door grote projecten waarbij veel groepen vrijwilligers zich tegelijk hebben ingezet. Dat is het geval bij de jaarlijks terugkerende kerstpakketten-actie, waarbij we in 2013 meer dan 700 pakketten mochten uitdelen, samengesteld door gezinnen/ huishoudens uit dertien verschillende kerken en de Cliëntenraad SoZaWe/Riki-Stichting. 2.2 Categorieën en achtergronden groepen Categorieën Projecten Trajecten Projecten Trajecten Algemeen Bedrijven Jong Flex Gezin Groepen Achtergronden Projecten Trajecten Projecten Trajecten Interkerkelijk Flexgroepen PKN Chr. Geref./Ned. Geref./Geref. Vrijgem Kerk van Jezus Christus v.d. heiligen van der laatste dagen Evangelisch / Baptisten / overige verbanden Islamitische achtergrond School, basis School, middelbaar /voortgezet School, voortgezet (HBO) Bedrijf, non profit ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9 HOOFDSTUK 2 GROEPEN EN PROJECTEN

12 Bedrijf, profit Overige groepen (gemengde achtergronden) De groepen die zich hebben ingezet, hebben in 2013 opnieuw heel diverse achtergronden. De algemene groepen zijn groepen met vrijwilligers in de leeftijdscategorie en zijn veelal afkomstig uit verschillende kerken in de stad. De kerk van Jezus Christus van de heiligen van de laatste dagen (ook wel mormonen) heeft een dag met leden uit het hele land een prachtige Verwendag verzorgd voor vrouwen van o.a. Kadera Aanpak Huiselijk Geweld. En ook vrouwen van de Vrije Evangelisatie Zwolle zorgden weer voor een onvergetelijke dag voor vrouwelijke cliënten van verschillende andere maatschappelijke organisaties. De Jong -groepen (12-25 jaar) groeiden ook. We hebben in 2013 bijvoorbeeld groepen van de HBO-opleidingen van de Gereformeerde Hogeschool bemiddeld en ook van diverse studentenverenigingen (Ichthus, Deus). Vanuit kerken waren de GKv Fontein-jongeren erg actief, onder meer rond Kerst. We zien dat het steeds normaler wordt dat studentenverenigingen maar ook bedrijven het naar elkaar omzien in hun eigen stad opnemen in hun beleid en agenda s. Voorbeelden van bedrijven zijn Kruitbosch Cycle Universe, Gymnasium Celeanum, BMA Ergonomics, GDF Suez, Hemmink, Breman Zwolle, Boom BV, Paul van Vilsteren en LeanEnt. Leuke details over deze projecten en de deelnemers kunt u lezen in het jaaroverzicht in hoofdstuk vijf Flex Eén van de mogelijkheden om via Present Zwolle op regelmatige basis aan de slag te gaan is Flex. Het concept Flex spreekt veel mensen aan: Flexers zijn vrijwilligers die zich een vaste dag in de maand of in de twee maanden beschikbaar stellen voor een project. Zij melden zich individueel bij Present aan en bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze mee willen doen. Van deze individuele aanmeldingen worden groepen gevormd die samen aan de slag gaan. Flexgroepen worden meestal ingezet bij praktische klussen. Present wil aansluiten bij het aanbod van degenen die meedoen en zoekt daar een passend project bij, zodat ieder met plezier mee kan doen. Er zijn Flexgroepen die inmiddels hun eigen specialisaties hebben ontwikkeld: behangen, schilderen, ontruimen, laminaat leggen, etc. In 2013 hebben 40 flexers zich gemiddeld per maand in 5 a 6 projecten ingezet. Flexgroepen zijn actief op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen. In 2013 werden verschillende Flexgroepen begeleid door 5 vrijwillige groepenbegeleiders. Vrijwillige groepenbegeleiders maken van te voren afspraken met de hulpverlener en de hulpontvanger en hebben op de projectdag de leiding van de Flexgroep Gezin In de afgelopen jaren hebben we via het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, de Family Factory en Stichting Present Nederland een mooie methode voor gezinnen in handen gekregen: Gezinnen Present! Hiermee kan een speciale presentatie worden gegeven aan gezinnen zodat ze met alle gezinsleden, groot en klein, aan de slag kunnen gaan. We hebben in 2013 diverse gezinnen volgens deze methode kunnen inzetten. De andere gezinsgroepen werden veelal gevormd door de samenstellers van de kerstpakketten. 10 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

13 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11 HOOFDSTUK 2 GROEPEN EN PROJECTEN

14 2.3 Present-Trajecten Naast de Present-Projecten (projecten van een dag(deel) biedt Present vrijwilligers ook de mogelijkheid om langer bij mensen betrokken te zijn. Anders dan de Present-Projecten waar de nadruk ligt op kortdurend betrokken zijn bij iemand, ligt bij de Present-Trajecten de nadruk op betrokkenheid gedurende een langere tijd, op erbij blijven en trouw zijn. De Present-Trajecten zijn een aanvulling op initiatieven als Maatjeswerk doordat de inzet niet individueel, maar in groepsverband plaatsvindt. Individuen zijn van harte welkom om zich aan te melden, waarna Present dan groepjes vormt van een paar aanmeldingen. Bij alle Trajecten zorgt Present voor een zorgvuldige matching met alle partijen, kennismakingen, tussenevaluaties etc. Ook zorgt Present voor trainingen van de vrijwilligers (in samenwerking met o.a. het Leger des Heils). Tijdens de begeleiding worden duidelijke afspraken gemaakt over frequentie en de duur van de Trajecten, dit om voor alle partijen de verwachtingen duidelijk te managen. De Trajecten zijn een groot succes! Soort Traject 2012 *) 2013 *) Adopteer een gezin 3 8 Adopteer een instelling 6 8 Langer Blijven 4 2 Tijdelijk Georganiseerd Netwerk 5 8 Groepen *) De meeste Trajecten lopen door in verschillende jaren Tijdelijk Georganiseerd Netwerk Ook in 2013 zijn er weer verschillende netwerkjes gestart en enkele uit 2012 succesvol afgerond. Eén van de netwerken die werden gestart is met een jongeman van midden dertig en een man van ongeveer dezelfde leeftijd met schizofrenie. Na een half jaar schrijft de vrijwilliger het volgende: Mijn carrière mijn Present ben ik begonnen in juli De reden dat ik me heb aangemeld was dat ik heel graag iets wilde betekenen voor mijn medemens. Er is zoveel nood en gebrokenheid in onze stad en door mijn visie over hoe ik in het leven sta voelde ik het als een soort 'plicht' om me in te zetten voor een ander. Mijn keuze viel op het TGN. Het één op één iemand bezoeken met bijvoorbeeld weinig sociale contacten, paste het beste bij mij. Ik startte samen met nog iemand, maar diegene moest helaas afhaken. Op dit moment bezoek ik een jongeman die vrij eenzaam is en weinig zelfvertrouwen heeft. Ik ga gemiddeld 3 keer in de maand bij hem thuis langs. We praten samen, luisteren muziek, kijken TV en koken soms samen. Het is erg mooi om te zien dat hij meer vertrouwen krijgt en dat hij weer toekomstplannen heeft! Kortom ik haal heel veel voldoening uit het TGN en hopelijk kan en mag ik me nog lang blijven inzetten voor een ander! Na een TGN loopt het contact in principe af, maar vrijwilligers kunnen altijd besluiten om contact te blijven houden met de deelnemer aan een TGN. Dan wordt bezien in hoeverre dat mogelijk is zonder tussenkomst van Present. 12 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

15 2.3.2 Overige Trajecten Het Adopteer een Gezin/Alleenstaande-Traject blijkt een schot in de roos. In 2013 werden er maar liefst zeven nieuwe Adopteer een Gezin- trajecten gestart. Ook werd er één Traject, dat in 2012 van start was gegaan, met een jaar verlengd in plaats van afgerond. Deze groep gaat dus nog een jaar door met het geven van boodschappen aan het gezin waar ze nu meer een meer een band mee hebben opgebouwd. Tijdens een tussenevaluatie van één van deze Trajecten vertelde een mevrouw dat ze zo blij was dat ze nu geen lege pakken meer in de koelkast hoefde te laten staan, omdat ze nu volle had! Ze vond het zo naar om haar koelkast te openen en geconfronteerd te worden met het feit dat ze niets in huis had, dat ze de lege pakken maar liet staan. Gelukkig hoeft dat nu niet meer. Ook de Adopteer de Instelling Trajecten liepen goed. Er werden drie nieuwe gestart in Een voorbeeld hiervan is een groep uit Stadshagen die aan bewoners van Kadera (vrouwenopvang) fietsles zijn gaan geven. Compleet met uitleg over de verkeersregels en praktijklessen rondom het gebouw. Eén van de vrijwilligers mailt na een tijdje het volgende: Het gaat super!! Ik ben tot nu toe elke keer erbij geweest en ik heb in een paar luttele momenten een heel groot zelfvertrouwen zien groeien. Gaat echt hard vooruit! Er werden dit jaar vijf van deze Trajecten afgerond. Er werd in 2013 één Langer Blijven Traject opgestart. Een groep besloot na een project nog betrokken te blijven bij de hulpontvanger en er werden er twee afgerond Oproepgroep en andere ideeën Meerdere ondernemers hebben aangegeven dat we ze kunnen bellen als er een spoedklus is. In 2013 kwamen bijvoorbeeld Breman Zwolle en Paul van Vilsteren Installatietechniek met personeel in actie. Ook krijgen we regelmatig een nieuw idee horen van een groep die aan de slag wil. Daar zijn we bij Present blij mee, we laten ons graag verrassen! 2.4 De visie van Present steeds meer zichtbaar Sinds 2011 werken we bij Present steeds meer wijk- en buurtgericht, zodat mensen oog krijgen voor hun naaste, voor de mensen in je directe omgeving. In 2013 hebben we 61 % van de groepen wijken buurtgericht ingezet bij Present-Projecten (van de groepen waarin dat mogelijk was). Wijk- en buurtgericht werken verlaagt ook de drempel voor hulpontvangers om contacten in de wijk aan te gaan. En zo sluiten we in 2014/2015 ook goed aan bij de komst van de sociale wijkteams. We zien verder steeds vaker dat de Present-Projecten en Present-Trajecten nog meer in gang zetten, waarbij Present niet meer direct betrokken is. Een voorbeeld hiervan zijn buren die vóór een project geen contact hadden en die nu regelmatig helpen met het doen van de tuin. Of de sollicitatietraining door drie zelfstandige (vrouwelijke) ondernemers aan cliënten van Focus die een paar jaar geleden startte en die pas in 2014 gaat stoppen. De vrouwen zijn alweer benaderd, deze keer door Kadera aanpak huiselijk geweld, waar ze deze training voort gaan zetten. Allemaal enthousiaste initiatieven die de visie van Present verder kracht geven en daadwerkelijk zichtbaar maken: een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen naar elkaar om gaan zien! ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13 HOOFDSTUK 2 GROEPEN EN PROJECTEN

16 14 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle Bron: De Stentor 20 september Artikel: Frans Ebeltjes Foto's: Frans Paalman en Present Zwolle

17 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Samenwerking! De komende tijd zal er veel veranderen in het sociale domein. De naderende drie decentralisaties (zieken/ouderen, werk en jeugdzorg) waarbij de verantwoordelijkheid bij de gemeenten komt te liggen, waren in 2013 op allerlei plekken het onderwerp van gesprek. Samenwerken was belangrijk, is belangrijk en wordt steeds belangrijker. In het afgelopen jaar heeft Present meegedacht, meegepraat en meegedaan op veel plekken in de stad waar de veranderingen in (Zwolse) Zorg en Welzijn ter sprake kwam. We zijn een netwerkorganisatie die met enorm veel partijen in de stad verbinding heeft. Dit ten behoeve van de cliënt die extra hulp kan gebruiken. We hebben op allerlei plekken uitgedragen en kunnen laten zien dat vrijwillige inzet een enorme meerwaarde heeft voor mensen die in hulpverleningstrajecten zitten. Dit bij bijeenkomsten als Zwolle Armoedevrij, Algemene Hulpdiensten, Maatjesoverleg en WMO-bijeenkomsten etc. Participatiesamenleving, een woord dat veelvuldig is gebruikt in 2013, is Present op het hart geschreven. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw gemerkt dat de verbinding tussen formele en informele zorg voor alle betrokkenen een enorme positieve impact kan hebben. In 2014 zijn we weer van de partij als er verder nagedacht gaat worden over de veranderingen in het sociale domein. Maar we willen bovenal gewoon blijven doen wat we al 10 jaar doen en waar we goed in zijn (zie ook het krantenartikel op pagina 14). En met we bedoelen we dan al die vrijwilligers en hulpontvangers, betrokkenen, de (samenwerkings)partners en de medewerkers van Present. We doen waar zo veel over gepraat wordt; oog hebben voor elkaar, samen optrekken, er zijn, de handen uit de mouwen steken Omdat een participatiesamenleving voor Present heel vanzelfsprekend is. De visie van Present is niet voor niets al jaren: een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 3.1 Concrete samenwerking met maatschappelijke organisaties Binnen Zwolle heeft Present in 2013 met hulpverleners/medewerkers van de volgende organisaties samengewerkt rond Projecten, Trajecten en groepen: Maatschappelijke Organisaties Projecten Trajecten Groepen Andersom Thuisbegeleiding 1 1 ANGO Salland 2 2 Bureau Jeugdzorg Overijssel 2 2 Buurtdiensten Zwolle 7 7 De Trans 2 2 deltawonen 1 1 Dimence, Basiszorg 1 1 Dimence, Eerdelaan 2 2 Dimence, locatie niet bekend 1 2 Driezorg, Westenhage 1 1 Driezorg, Arcadia 2 2 Driezorg, De Kievitsbloem 2 3 EHTA 2 3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 15 HOOFDSTUK 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

18 Eleos 2 2 Frion, Arne Appartementen 1 2 Frion, Ambulante ondersteuning Jeugd 1 1 Frion, Ambulante ondersteuning Volwassenen 2 2 Frion, De IJsselbolder 8 8 Frion, De Middelhorst 1 1 Frion, DOL gezinsteam 1 1 Frion, Eemhoeve 1 1 Frion, Gouverneurlaan 1 2 Frion, locatie onbekend 1 1 Frion, Looweerd 1 1 Frion, Prunuspark 1 1 Frion, Yrtebelt 1 1 Gemeente Zwolle, Bijzondere Doelgroepen 1 1 Gemeente Zwolle, Schuldhulpverlening 1 2 Hof van Sion, zorgboerderij 1 1 Humanitas 1 1 Humanitas DMH 1 1 Icare (niet Thuisbegeleiding) 2 2 Icare Thuisbegeleiding 5 5 IJsselheem, Nieuwe Haven 2 3 IJsselheem, Weezenlanden 2 2 IJsselheem, Werkeren 3 3 IJsselhoeve Zalk 1 2 InnSide 1 1 Interakt Contour, Ambulant 1 1 Interakt Contour, De Koppels 2 2 Interakt Contour, De Stuwwal 8 10 Kadera, Crisisopvang 2 2 Kadera, Intensieve Zorg Kadera, Tienermoeders 3 3 Kado & Zo 3 3 De Kern, Maatschappelijke Dienstverlening Leger des Heils, Nos Casa 1 1 Leger des Heils, 10 voor toekomst 4 4 Leger des Heils, Ambulante Woonbeg. 3 3 Leger des Heils, Bonjour 4 6 Leger des Heils, BWW 1 1 Leger des Heils, Nel Banninck huis 1 1 Leger des Heils, Team Dato 1 1 LIMOR 2 2 MEE IJsseloevers 2 2 Openbaar Belang 1 1 Professionals in Niet Aangeboren Hersenletsel, regio Zwolle 2 2 RIBW, Autismeteam 1 1 RIBW, De Herberg /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

19 RIBW, Knopenmakerstraat 1 1 RIBW, Roelenweg 7 7 RIBW, RuusbroeCentrum 1 1 RIBW, Team Zwolle Zuid 2 2 SEIN, Epilepsiekliniek 3 3 St. Goed Geregeld 1 1 Tactus, sociale verslavingszorg Dagopvang Oostzeelaan 4 4 Tactus, sociale verslavingszorg JusTact 1 1 Travers, Bezoekvrouwen Trias Jeugdhulp 2 2 Vechthorst (woningcorporatie) 1 1 Vrijwilligerscentrale, Steunpunt Informele Zorg 2 3 Zandhove, de Oude Mars 1 1 Zorgcombinatie Zwolle, De Esdoorn 1 1 Zorgcombinatie Zwolle, De Molenhof 4 6 Zorgcombinatie Zwolle, De Riethorst 3 3 Zorgcombinatie Zwolle, Het Zonnehuis 2 2 Diverse (meerdere MO's tegelijk) Locaties van projecten Een groot deel van de projecten vindt plaats in woon- en leefsituaties. Grotendeels betreft dit woningen van de drie Zwolse woningcorporaties, maar er vinden bijvoorbeeld ook projecten in instellingen plaats. Er vonden een paar projecten buiten Zwolle (Nieuwleusen, Staphorst, Hasselt) plaats. Hier kregen we apart subsidie van de Provincie Overijssel voor. De Projecten zijn in de tabel hieronder uitgesplitst (exclusief Trajecten). Locaties van projecten 2012 Projecten 2013 Projecten SWZ deltawonen Openbaar Belang Overige woningen (zoals koop) en nvt (nl. buiten de woning) Centra voor ouderenzorg (Zoals Zorgcombinatie Zwolle, Driezorg, IJsselheem) Instellingen voor mensen met een beperking (Zoals Interakt Contour, Frion, t Hoefijzer, Middelhorst) Instellingen voor jongeren 1 7 Instellingen voor psychiatrie 1 5 Opvang van vrouwen Instellingen voor dak- en thuislozen (Zoals Leger des Heils, RIBW) Overige (diverse adressen tegelijk, Novemberdiner, kerstpakketten e.d., dagje met een gezin naar de dierentuin) Totaal projecten ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17 HOOFDSTUK 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

20 DE HAL OOGDE LICHTER, ALSMEDE DE BEWOONSTER ZELF: ER VIEL EEN DRUK VAN SCHOUDERS AF OMDAT DEZE KLUSSEN ALWEER GEKLAARD WAREN. Een Flexer aan het woord: Ik ben pas geleden begonnen als Flexer bij Stichting Present en ik moet zeggen: ik geniet er enorm van, het is dankbaar werk. Ik ben de afgelopen keren bij verschillende projecten aanwezig geweest en mocht helpen op verschillende gebieden. Elk project is weer anders: Niet alleen de klus maar ook de mensen waar je komt en hun persoonlijke verhaal. Mensen komen niet zomaar bij Present terecht voor hulp. Ze kunnen zelf de klus niet aan of hebben gewoonweg geen mensen om hun heen staan die kunnen helpen. Daarom vind ik het werk van Present zo belangrijk. Het laatste project waar ik helpen mocht was bij een jong gezin die het hele huis opgeknapt moesten hebben. Het was teveel, daardoor waren de leefomstandigheden in huis niet meer zoals het zou moeten zijn. We hebben als Flex- groep de hal geverfd en gesausd, en boven twee kamers behangen. En wat zag dat er aan het einde van de dag al weer anders uit! De hal oogde lichter, alsmede de bewoonster: er viel een druk van schouders af omdat deze klussen alweer geklaard waren. Nu het behang werk af was, had hun zoontje weer een eigen kamer om te slapen. Daar doe ik het voor: dat de mensen zich weer een stukje lichter voelen en blij zijn met het werk wat verzet is. 18 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 stichting apeldoorn Jaarverslag 2013 ////////// STICHTING PRESENT IS EEN ORGANISATIE DIE DE BETROKKENHEID VAN BURGERS, BEDRIJVEN, KERKEN, BUURTEN EN ANDERE SOCIALE VERBANDEN WIL STIMULEREN EN ORGANISEREN.

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 In dit nummer: Helpen waar geen helper is Mission House Amsterdam / de WMO in de praktijk / bajesboot Rotterdam / diaken Joop Herwijnen uit Houten

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak Jaarverslag 2010 Gevaarlijke papieren Stabiliteit en rust door schuldhulpverlening Op hoofdlijnen en op details Expertise materiële dienstverlening is belangrijk Trots dat ik uit Nijmegen kom De schouders

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN Jongerenwerkers Mohand Elkhoulati en Kees de Bree In 2010 thema: Jongeren thuis in Rhenen In 2010 zijn we gestart met het netwerkprogramma ivm jongeren. In eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht.

Nadere informatie