0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Stichting Present Zwolle Burg. Vos de Waelstraat 2 Postbus DE Zwolle IBAN NL21INGB KVK Jaarverslag 2013 Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden

2 STICHTING PRESENT ZWOLLE Team (v.l.n.r.) Hans Bakker Directeur Bouke van den Berg Boekhouding *) Lianne den Boer Begeleiding Flexprojecten (tot 1 maart) Maaike Broeksema Begeleiding Flexprojecten (na 1 maart) Elsje Goudzwaard Algemeen Coördinator en Verantwoordelijke Kerken Tanja Hofsink Begeleiding projecten Mariëlle Kisjes Coördinator projecten Jeanine Bril Administratieve ondersteuning *) Corlien van der Meulen Coördinator projecten Marlene Smith Begeleiding projecten *) Elise Steenaart Coördinator Maatschappelijke Organisaties en begeleiding projecten *) vrijwillige ondersteuning Bestuur (v.l.n.r) Simon de Jong Gert van Dorsten Dikkie van Gijssel Reina Folkerts 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Voorzitter Stichting Present Zwolle is per 10 april 2003 opgericht en de werkzaamheden als stichting zijn per die datum gestart. De acte van oprichting is verleden door notaris mr. Franz Dohle. De statutaire vestigingsplaats is Zwolle. Op 16 december 2005 zijn de statuten gewijzigd als gevolg van een wijziging van de organisatiestructuur en de oprichting van Stichting Present Nederland. De Stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present Zwolle is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de regio Zwolle onder nummer Stichting Present Zwolle valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

3 INHOUD TEAM EN BESTUUR VOORWOORD 3 1 MISSIE Focus op degene die iets te bieden heeft (aanbod centraal) Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties Incidentele en meer langdurige inzet, structurele opzet Present echt Zwols (lokaal gedragen) 6 2 GROEPEN EN PROJECTEN Aantal groepen en projecten Aantal groepen Aantal Projecten en Trajecten Categorieën en achtergronden groepen Categorieën Achtergronden Flex Gezin Present-Trajecten Tijdelijk Georganiseerd Netwerk Overige Present-Trajecten Oproepgroep en andere ideeën De visie van Present steeds meer zichtbaar 13 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Maatschappelijke organisaties Locaties van projecten De impact van projecten maatschappelijk rendement De Zwolse resultaten De Utrechtse resultaten 21 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 HOOFDSTUK 1 MISSIE

4 4 FINANCIEEL DRAAGVLAK Gemeente Zwolle Provincie Overijssel Woningcorporaties Fondsen en acties Partners en bedrijven Kerken Fannootschap 25 5 HOOGTEPUNTEN JAAROVERZICHT 28 6 CONCLUSIE EN VOORUITBLIK Conclusie Voorlichting en bewustwording Innovatie en conceptontwikkeling Fondsen en financiën Vooruitblik Begeleiding en coördinatie van groepen en projecten Voorlichting en bewustwording Innovatie en conceptontwikkeling Fondsen en financiën Free publicity en Social Media Conclusie 36 7 BEGROTING JAARREKENING Verkorte balans Verkorte staat van baten en lasten 39 2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

5 VOORWOORD Voor u ligt ons sociale jaarverslag 2013, een jaar waarin we als Present tien jaar bestonden in Zwolle en in Nederland! In de afgelopen tien jaar is Present gegroeid van een voorzichtige start met 3 pilotprojecten naar 333 groepen in 2013 en landelijk bijna 70 lokale stichtingen met vrijwilligers in Destijds gaf Cees van Dongen van de Bijzondere Doelgroepen Gemeente Zwolle al aan de oprichters van Present te kennen dat Presentvrijwilligers een geschenk uit de hemel zouden zijn voor zijn cliënten. Dat de formule van Stichting Present zo goed zo aanslaat en dat deze steeds meer onmisbaar blijkt te zijn in het sociale domein, hadden de oprichters van toen ook niet voorzien, al droomden ze daar wel van. Ook na tien jaar Present blijft Present in Zwolle, in Nederland, nodig. We zien de overheid zich steeds verder terugtrekken en vanaf 2015 wordt de participatiemaatschappij zelfs een feit. Er wordt verwacht dat mensen de weg naar hun naasten wel vinden. Een vooronderstelling waar velen hun vraagtekens bij plaatsen. Organisaties als Present zijn hierin onmisbaar, we slaan als Present al tien jaar die brug. Vandaar dat we deze keer durven stellen dat ervaringen uit het verleden wel degelijk een garantie geven voor de toekomst. We weten dat we als Present goed zijn in wat we doen (in 2013 werd de methode Present door Movisie opgenomen in de kennisbank sociale interventies) en met onze flexibiliteit en innovativiteit zullen we prima aansluiten bij de ontwikkelingen. We blijven doen waar we tien jaar geleden mee gestart zijn: een brug vormen voor Zwollenaren die willen participeren in de samenleving. Alle informatie over de groepen, projecten, over de partijen waarmee we samenwerken, over onze nieuwe ideeën en ontwikkelingen en dat het dit jaar financieel weer beter ging u leest het allemaal in dit volledige jaarverslag. Naar al onze relaties hebben we de handout-samenvatting gestuurd. We wensen u veel leesplezier en we bedanken iedereen die in 2013 een bijdrage heeft geleverd aan onze missie en visie. En graag tot ziens in 2014! Elsje Goudzwaard Algemeen Coördinator Hans Bakker Directeur ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3 HOOFDSTUK 1 MISSIE

6 4 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

7 1 MISSIE Kenmerkend voor Present, een Zwolse brug Stichting Present Zwolle heeft als missie een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Onze visie is een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij mensen het steeds meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 1.1 Focus op degene die iets te bieden heeft (aanbod centraal) Ook in Zwolle is er sociale en materiële armoede en voor een deel van de Zwollenaren is dat een dagelijkse nachtmerrie. Tegelijk is armoede voor veel Zwollenaren zo ver van het bed dat ze er niet wakker van liggen. Als Stichting Present focussen we ons in eerste instantie op die tweede groep en we dagen hen uit om een stukje van hun tijd, hart en handen beschikbaar te stellen voor een ander. Groepen De projecten die we voor deze groepen organiseren, gaan verder dan een dagje aan de slag via Present. De ontmoetingen roepen vragen op en geven stof tot nadenken: Dat deze mensen in zulke omstandigheden leven, in mijn eigen stad, ik had geen idee. Het is onderwerp van gesprek aan tafel, tijdens verjaardagen, in de kerk, tijdens bijeenkomsten of op het werk. Mensen delen met anderen wat het Presentproject met hen heeft gedaan en dat heeft een sneeuwbaleffect. Kunnen we dat ook doen met onze afdeling, met onze straat, met onze school?" Van daaruit melden groepen zich aan. Bijvoorbeeld als collega s om samen een project te doen. Ook vinden steeds meer scholen de weg naar Present. Groepen zetten zich een dag in, maar ook langer via de Present-Trajecten die Present Zwolle in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ze zetten zich in de hele stad Zwolle in of juist in de eigen wijk of buurt, wat de sociale cohesie bevordert. Kerken Een kwart tot een derde van de mensen in Zwolle is aangesloten bij een kerk. Mede door landelijke veranderingen binnen de WMO zijn kerken sterk bezig met de vraag: wat kan onze bijdrage zijn, wat is onze taak in het maatschappelijk verkeer? Stichting Present is aanvullend op wat er al gedaan wordt. We stimuleren bewustwording en bieden handelingsperspectieven. We gaan met kerken in gesprek over hun visie op samenlevingsdiaconaat en bieden praktische handvatten aan de kerk om zelf zichtbaar te zijn in de wijk, buurt en stad om zo van betekenis te zijn voor de Zwolse samenleving. 1.2 Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties Stichting Present is een brug, geen hulpverleningsinitiatief. We zien het als een uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverleningsketen en de samenhang in wijken te versterken. De inzet van een groep kan veel impact hebben, meer dan een opgeruimd huis of een leuke activiteit in eerste instantie doet vermoeden. De komst van een groep mensen is een kans voor de hulpontvanger. Het geeft hem/haar een reden om zelf actief te worden. Hulpverleners benutten de inzet van een groep vaak als middel om stappen te zetten op verschillende terreinen. Er kan structuur aangebracht worden tijdens de voorbereiding en de cliënt kan daarbij geactiveerd worden ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5 HOOFDSTUK 1 MISSIE

8 om zelf aan de slag te gaan. Tijdens, maar zeker ook na het project. Zie hiervoor de bemoedigende resultaten van de impactmeting in 3.3 waarin duidelijk wordt dat ook de inzet van één dag lang effect heeft. De ontmoeting met een groep mensen kan een belangrijk leermoment zijn voor een cliënt met een beperkt netwerk. De gedachte, dat er naast de hulpverleners zomaar mensen komen om te helpen, is iets bijzonders. Net zoals wanneer een groep onder de indruk raakt van mensen die ze tegenkomen in deze situaties, zo is de ontmoeting voor de hulpontvanger ook zo bijzonder in het kader van bewustwording. Een hulpverlener zei: Deze groep is één dag met veel respect en geduld met mijn cliënt omgegaan. Ze hebben hem hierdoor weer wat vertrouwen in mensen teruggeven, dat had mij een half jaar gekost!. De methode van Present werd in 2013 erkend als officieel interventiemodel door kennisinstituut Movisie. In de steeds intensievere samenwerking met maatschappelijke organisaties is het mogelijk om vrijwillige inzet te verbinden met zorg en welzijn. De hulpverlener heeft de regie voor de cliënt en voor Present is hij/zij een schakel in het toerusten van de groep die zich inzet. Aan bod komt bijvoorbeeld de vraag hoe de groep het beste kan anticiperen op de problematiek die ze aantreffen en hoe de groepsleden de cliënt respectvol en op basis van gelijkwaardigheid kunnen benaderen. 1.3 Incidentele en meer langdurige inzet, structurele opzet Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie met een professioneel kader. Daar is bewust voor gekozen om daarmee de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen. Op zichzelf genomen zijn de projecten die via Stichting Present gedaan worden, niet uniek. Iemand helpen verhuizen of behangen of een tijdje bij iemand betrokken zijn, dat doen veel mensen op z n tijd en het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in wijken, dat gebeurt ook wel vaker. Waarom dan die professionele kaders? Wij concentreren ons op het overbruggen van de kloof tussen mensen die willen geven en mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk of gezondheid hebben om de klus geklaard te krijgen. Maar de tijd die mensen beschikbaar stellen, komt niet altijd op de juiste plek terecht en sociaal isolement is niet even goedbedoeld te overbruggen. Bovendien willen de mensen die zich inzetten, graag de tijd die ze beschikbaar stellen, effectief gebruiken zonder met allerlei administratieve toestanden geconfronteerd te worden. Present zorgt daarom voor de voorbereiding, afstemming en aansturing voor een sterk groeiend aantal projecten (van drie projecten in 2003 naar 231 Projecten en 26 Trajecten in 2013). 1.4 Present echt Zwols (lokaal gedragen) Verankering in de Zwolse samenleving is essentieel voor Stichting Present Zwolle. In 2013 bestaat Present tien jaar en in die jaren zijn vele contacten gelegd. Het is stimulerend dat zoveel organisaties de samenwerking met Present aan gaan. Er is een brede infrastructuur ontstaan in Zwolle met bijna twintig kerken, ongeveer vijftig maatschappelijke organisaties, de politiek en meer dan tachtig bedrijven. 6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

9 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7 HOOFDSTUK 1 MISSIE

10 2 GROEPEN EN PROJECTEN De kernactiviteit van Stichting Present Zwolle is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich in willen zetten. Het jaar 2013 was voor ons een jaar waarin de groei van het aantal groepen gestaag doorzette (een toename ten opzichte van 2012 van opnieuw bijna 9%). Deze toename betreft naast de Present- Projecten vooral de continuïteit in Present-Trajecten waarbij je langere tijd betrokken bent bij anderen (zie 2.3) en waarbij steeds meer creatieve ideeën komen. De kernactiviteit van Stichting Present Zwolle is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich in willen zetten. Mogelijkheden Present biedt mogelijkheden voor inzet aan de volgende groepen: - Algemene groepen (18-88 jaar) - Jongerengroepen (12-25 jaar) - Groepen uit bedrijven - Gezin/familie (ouders en hun kinderen) - Als individu in een groep (zoals Flex, Tijdelijk Georganiseerd Netwerk) De inzet kan plaatsvinden in Present-Projecten (kortdurende betrokkenheid bij een ander) en in de Present-Trajecten (betrokkenheid gedurende een langere tijd: zie 2.3). Sinds 2011 is het ook mogelijk je in je eigen buurt of wijk in te zetten (6.1.3). Goederen De opslagruimte die deltawonen beschikbaar stelde, voldoet steeds meer in een behoefte. Regelmatig ontvangen we huisraad van particulieren en goederen van bedrijven (zoals matrassen van Totaalbed), waar we huishoudens van mensen die soms helemaal niets hebben, blij mee kunnen maken. Het beheer en de distributie van de goederen is in handen van het Klussenteam van Frion dat daar een paar dagen per week druk mee is. 2.1 Aantal groepen en projecten Aantal groepen Jaar Begroot Realisatie waarvan groepen in Present-Trajecten waarvan groepen in Present-Trajecten waarvan groepen in Present-Trajecten 20-8 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

11 2.1.2 Aantal Projecten en Trajecten Projecten Trajecten In 2013 hebben ruim vrijwilligers, verdeeld over 333 groepen hebben zich ingezet in 231 Present-Projecten en 26 Present-Trajecten (zie 2.3). Hierdoor kwam bijna uur vrijwillige inzet beschikbaar voor de Zwolse samenleving. We bemiddelen steeds meer groepen, wat ook komt doordat we 13 vrijwillige groepenbegeleiders hebben die ons werk uit handen nemen door presentaties te geven, op projectbezoek te gaan en projecten te openen/sluiten en te evalueren. Het aantal projecten ligt lager dan het aantal groepen (die gemiddeld uit 6-8 personen bestaan). Dit komt voornamelijk door grote projecten waarbij veel groepen vrijwilligers zich tegelijk hebben ingezet. Dat is het geval bij de jaarlijks terugkerende kerstpakketten-actie, waarbij we in 2013 meer dan 700 pakketten mochten uitdelen, samengesteld door gezinnen/ huishoudens uit dertien verschillende kerken en de Cliëntenraad SoZaWe/Riki-Stichting. 2.2 Categorieën en achtergronden groepen Categorieën Projecten Trajecten Projecten Trajecten Algemeen Bedrijven Jong Flex Gezin Groepen Achtergronden Projecten Trajecten Projecten Trajecten Interkerkelijk Flexgroepen PKN Chr. Geref./Ned. Geref./Geref. Vrijgem Kerk van Jezus Christus v.d. heiligen van der laatste dagen Evangelisch / Baptisten / overige verbanden Islamitische achtergrond School, basis School, middelbaar /voortgezet School, voortgezet (HBO) Bedrijf, non profit ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9 HOOFDSTUK 2 GROEPEN EN PROJECTEN

12 Bedrijf, profit Overige groepen (gemengde achtergronden) De groepen die zich hebben ingezet, hebben in 2013 opnieuw heel diverse achtergronden. De algemene groepen zijn groepen met vrijwilligers in de leeftijdscategorie en zijn veelal afkomstig uit verschillende kerken in de stad. De kerk van Jezus Christus van de heiligen van de laatste dagen (ook wel mormonen) heeft een dag met leden uit het hele land een prachtige Verwendag verzorgd voor vrouwen van o.a. Kadera Aanpak Huiselijk Geweld. En ook vrouwen van de Vrije Evangelisatie Zwolle zorgden weer voor een onvergetelijke dag voor vrouwelijke cliënten van verschillende andere maatschappelijke organisaties. De Jong -groepen (12-25 jaar) groeiden ook. We hebben in 2013 bijvoorbeeld groepen van de HBO-opleidingen van de Gereformeerde Hogeschool bemiddeld en ook van diverse studentenverenigingen (Ichthus, Deus). Vanuit kerken waren de GKv Fontein-jongeren erg actief, onder meer rond Kerst. We zien dat het steeds normaler wordt dat studentenverenigingen maar ook bedrijven het naar elkaar omzien in hun eigen stad opnemen in hun beleid en agenda s. Voorbeelden van bedrijven zijn Kruitbosch Cycle Universe, Gymnasium Celeanum, BMA Ergonomics, GDF Suez, Hemmink, Breman Zwolle, Boom BV, Paul van Vilsteren en LeanEnt. Leuke details over deze projecten en de deelnemers kunt u lezen in het jaaroverzicht in hoofdstuk vijf Flex Eén van de mogelijkheden om via Present Zwolle op regelmatige basis aan de slag te gaan is Flex. Het concept Flex spreekt veel mensen aan: Flexers zijn vrijwilligers die zich een vaste dag in de maand of in de twee maanden beschikbaar stellen voor een project. Zij melden zich individueel bij Present aan en bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze mee willen doen. Van deze individuele aanmeldingen worden groepen gevormd die samen aan de slag gaan. Flexgroepen worden meestal ingezet bij praktische klussen. Present wil aansluiten bij het aanbod van degenen die meedoen en zoekt daar een passend project bij, zodat ieder met plezier mee kan doen. Er zijn Flexgroepen die inmiddels hun eigen specialisaties hebben ontwikkeld: behangen, schilderen, ontruimen, laminaat leggen, etc. In 2013 hebben 40 flexers zich gemiddeld per maand in 5 a 6 projecten ingezet. Flexgroepen zijn actief op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen. In 2013 werden verschillende Flexgroepen begeleid door 5 vrijwillige groepenbegeleiders. Vrijwillige groepenbegeleiders maken van te voren afspraken met de hulpverlener en de hulpontvanger en hebben op de projectdag de leiding van de Flexgroep Gezin In de afgelopen jaren hebben we via het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, de Family Factory en Stichting Present Nederland een mooie methode voor gezinnen in handen gekregen: Gezinnen Present! Hiermee kan een speciale presentatie worden gegeven aan gezinnen zodat ze met alle gezinsleden, groot en klein, aan de slag kunnen gaan. We hebben in 2013 diverse gezinnen volgens deze methode kunnen inzetten. De andere gezinsgroepen werden veelal gevormd door de samenstellers van de kerstpakketten. 10 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

13 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11 HOOFDSTUK 2 GROEPEN EN PROJECTEN

14 2.3 Present-Trajecten Naast de Present-Projecten (projecten van een dag(deel) biedt Present vrijwilligers ook de mogelijkheid om langer bij mensen betrokken te zijn. Anders dan de Present-Projecten waar de nadruk ligt op kortdurend betrokken zijn bij iemand, ligt bij de Present-Trajecten de nadruk op betrokkenheid gedurende een langere tijd, op erbij blijven en trouw zijn. De Present-Trajecten zijn een aanvulling op initiatieven als Maatjeswerk doordat de inzet niet individueel, maar in groepsverband plaatsvindt. Individuen zijn van harte welkom om zich aan te melden, waarna Present dan groepjes vormt van een paar aanmeldingen. Bij alle Trajecten zorgt Present voor een zorgvuldige matching met alle partijen, kennismakingen, tussenevaluaties etc. Ook zorgt Present voor trainingen van de vrijwilligers (in samenwerking met o.a. het Leger des Heils). Tijdens de begeleiding worden duidelijke afspraken gemaakt over frequentie en de duur van de Trajecten, dit om voor alle partijen de verwachtingen duidelijk te managen. De Trajecten zijn een groot succes! Soort Traject 2012 *) 2013 *) Adopteer een gezin 3 8 Adopteer een instelling 6 8 Langer Blijven 4 2 Tijdelijk Georganiseerd Netwerk 5 8 Groepen *) De meeste Trajecten lopen door in verschillende jaren Tijdelijk Georganiseerd Netwerk Ook in 2013 zijn er weer verschillende netwerkjes gestart en enkele uit 2012 succesvol afgerond. Eén van de netwerken die werden gestart is met een jongeman van midden dertig en een man van ongeveer dezelfde leeftijd met schizofrenie. Na een half jaar schrijft de vrijwilliger het volgende: Mijn carrière mijn Present ben ik begonnen in juli De reden dat ik me heb aangemeld was dat ik heel graag iets wilde betekenen voor mijn medemens. Er is zoveel nood en gebrokenheid in onze stad en door mijn visie over hoe ik in het leven sta voelde ik het als een soort 'plicht' om me in te zetten voor een ander. Mijn keuze viel op het TGN. Het één op één iemand bezoeken met bijvoorbeeld weinig sociale contacten, paste het beste bij mij. Ik startte samen met nog iemand, maar diegene moest helaas afhaken. Op dit moment bezoek ik een jongeman die vrij eenzaam is en weinig zelfvertrouwen heeft. Ik ga gemiddeld 3 keer in de maand bij hem thuis langs. We praten samen, luisteren muziek, kijken TV en koken soms samen. Het is erg mooi om te zien dat hij meer vertrouwen krijgt en dat hij weer toekomstplannen heeft! Kortom ik haal heel veel voldoening uit het TGN en hopelijk kan en mag ik me nog lang blijven inzetten voor een ander! Na een TGN loopt het contact in principe af, maar vrijwilligers kunnen altijd besluiten om contact te blijven houden met de deelnemer aan een TGN. Dan wordt bezien in hoeverre dat mogelijk is zonder tussenkomst van Present. 12 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

15 2.3.2 Overige Trajecten Het Adopteer een Gezin/Alleenstaande-Traject blijkt een schot in de roos. In 2013 werden er maar liefst zeven nieuwe Adopteer een Gezin- trajecten gestart. Ook werd er één Traject, dat in 2012 van start was gegaan, met een jaar verlengd in plaats van afgerond. Deze groep gaat dus nog een jaar door met het geven van boodschappen aan het gezin waar ze nu meer een meer een band mee hebben opgebouwd. Tijdens een tussenevaluatie van één van deze Trajecten vertelde een mevrouw dat ze zo blij was dat ze nu geen lege pakken meer in de koelkast hoefde te laten staan, omdat ze nu volle had! Ze vond het zo naar om haar koelkast te openen en geconfronteerd te worden met het feit dat ze niets in huis had, dat ze de lege pakken maar liet staan. Gelukkig hoeft dat nu niet meer. Ook de Adopteer de Instelling Trajecten liepen goed. Er werden drie nieuwe gestart in Een voorbeeld hiervan is een groep uit Stadshagen die aan bewoners van Kadera (vrouwenopvang) fietsles zijn gaan geven. Compleet met uitleg over de verkeersregels en praktijklessen rondom het gebouw. Eén van de vrijwilligers mailt na een tijdje het volgende: Het gaat super!! Ik ben tot nu toe elke keer erbij geweest en ik heb in een paar luttele momenten een heel groot zelfvertrouwen zien groeien. Gaat echt hard vooruit! Er werden dit jaar vijf van deze Trajecten afgerond. Er werd in 2013 één Langer Blijven Traject opgestart. Een groep besloot na een project nog betrokken te blijven bij de hulpontvanger en er werden er twee afgerond Oproepgroep en andere ideeën Meerdere ondernemers hebben aangegeven dat we ze kunnen bellen als er een spoedklus is. In 2013 kwamen bijvoorbeeld Breman Zwolle en Paul van Vilsteren Installatietechniek met personeel in actie. Ook krijgen we regelmatig een nieuw idee horen van een groep die aan de slag wil. Daar zijn we bij Present blij mee, we laten ons graag verrassen! 2.4 De visie van Present steeds meer zichtbaar Sinds 2011 werken we bij Present steeds meer wijk- en buurtgericht, zodat mensen oog krijgen voor hun naaste, voor de mensen in je directe omgeving. In 2013 hebben we 61 % van de groepen wijken buurtgericht ingezet bij Present-Projecten (van de groepen waarin dat mogelijk was). Wijk- en buurtgericht werken verlaagt ook de drempel voor hulpontvangers om contacten in de wijk aan te gaan. En zo sluiten we in 2014/2015 ook goed aan bij de komst van de sociale wijkteams. We zien verder steeds vaker dat de Present-Projecten en Present-Trajecten nog meer in gang zetten, waarbij Present niet meer direct betrokken is. Een voorbeeld hiervan zijn buren die vóór een project geen contact hadden en die nu regelmatig helpen met het doen van de tuin. Of de sollicitatietraining door drie zelfstandige (vrouwelijke) ondernemers aan cliënten van Focus die een paar jaar geleden startte en die pas in 2014 gaat stoppen. De vrouwen zijn alweer benaderd, deze keer door Kadera aanpak huiselijk geweld, waar ze deze training voort gaan zetten. Allemaal enthousiaste initiatieven die de visie van Present verder kracht geven en daadwerkelijk zichtbaar maken: een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen naar elkaar om gaan zien! ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13 HOOFDSTUK 2 GROEPEN EN PROJECTEN

16 14 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle Bron: De Stentor 20 september Artikel: Frans Ebeltjes Foto's: Frans Paalman en Present Zwolle

17 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Samenwerking! De komende tijd zal er veel veranderen in het sociale domein. De naderende drie decentralisaties (zieken/ouderen, werk en jeugdzorg) waarbij de verantwoordelijkheid bij de gemeenten komt te liggen, waren in 2013 op allerlei plekken het onderwerp van gesprek. Samenwerken was belangrijk, is belangrijk en wordt steeds belangrijker. In het afgelopen jaar heeft Present meegedacht, meegepraat en meegedaan op veel plekken in de stad waar de veranderingen in (Zwolse) Zorg en Welzijn ter sprake kwam. We zijn een netwerkorganisatie die met enorm veel partijen in de stad verbinding heeft. Dit ten behoeve van de cliënt die extra hulp kan gebruiken. We hebben op allerlei plekken uitgedragen en kunnen laten zien dat vrijwillige inzet een enorme meerwaarde heeft voor mensen die in hulpverleningstrajecten zitten. Dit bij bijeenkomsten als Zwolle Armoedevrij, Algemene Hulpdiensten, Maatjesoverleg en WMO-bijeenkomsten etc. Participatiesamenleving, een woord dat veelvuldig is gebruikt in 2013, is Present op het hart geschreven. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw gemerkt dat de verbinding tussen formele en informele zorg voor alle betrokkenen een enorme positieve impact kan hebben. In 2014 zijn we weer van de partij als er verder nagedacht gaat worden over de veranderingen in het sociale domein. Maar we willen bovenal gewoon blijven doen wat we al 10 jaar doen en waar we goed in zijn (zie ook het krantenartikel op pagina 14). En met we bedoelen we dan al die vrijwilligers en hulpontvangers, betrokkenen, de (samenwerkings)partners en de medewerkers van Present. We doen waar zo veel over gepraat wordt; oog hebben voor elkaar, samen optrekken, er zijn, de handen uit de mouwen steken Omdat een participatiesamenleving voor Present heel vanzelfsprekend is. De visie van Present is niet voor niets al jaren: een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 3.1 Concrete samenwerking met maatschappelijke organisaties Binnen Zwolle heeft Present in 2013 met hulpverleners/medewerkers van de volgende organisaties samengewerkt rond Projecten, Trajecten en groepen: Maatschappelijke Organisaties Projecten Trajecten Groepen Andersom Thuisbegeleiding 1 1 ANGO Salland 2 2 Bureau Jeugdzorg Overijssel 2 2 Buurtdiensten Zwolle 7 7 De Trans 2 2 deltawonen 1 1 Dimence, Basiszorg 1 1 Dimence, Eerdelaan 2 2 Dimence, locatie niet bekend 1 2 Driezorg, Westenhage 1 1 Driezorg, Arcadia 2 2 Driezorg, De Kievitsbloem 2 3 EHTA 2 3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 15 HOOFDSTUK 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

18 Eleos 2 2 Frion, Arne Appartementen 1 2 Frion, Ambulante ondersteuning Jeugd 1 1 Frion, Ambulante ondersteuning Volwassenen 2 2 Frion, De IJsselbolder 8 8 Frion, De Middelhorst 1 1 Frion, DOL gezinsteam 1 1 Frion, Eemhoeve 1 1 Frion, Gouverneurlaan 1 2 Frion, locatie onbekend 1 1 Frion, Looweerd 1 1 Frion, Prunuspark 1 1 Frion, Yrtebelt 1 1 Gemeente Zwolle, Bijzondere Doelgroepen 1 1 Gemeente Zwolle, Schuldhulpverlening 1 2 Hof van Sion, zorgboerderij 1 1 Humanitas 1 1 Humanitas DMH 1 1 Icare (niet Thuisbegeleiding) 2 2 Icare Thuisbegeleiding 5 5 IJsselheem, Nieuwe Haven 2 3 IJsselheem, Weezenlanden 2 2 IJsselheem, Werkeren 3 3 IJsselhoeve Zalk 1 2 InnSide 1 1 Interakt Contour, Ambulant 1 1 Interakt Contour, De Koppels 2 2 Interakt Contour, De Stuwwal 8 10 Kadera, Crisisopvang 2 2 Kadera, Intensieve Zorg Kadera, Tienermoeders 3 3 Kado & Zo 3 3 De Kern, Maatschappelijke Dienstverlening Leger des Heils, Nos Casa 1 1 Leger des Heils, 10 voor toekomst 4 4 Leger des Heils, Ambulante Woonbeg. 3 3 Leger des Heils, Bonjour 4 6 Leger des Heils, BWW 1 1 Leger des Heils, Nel Banninck huis 1 1 Leger des Heils, Team Dato 1 1 LIMOR 2 2 MEE IJsseloevers 2 2 Openbaar Belang 1 1 Professionals in Niet Aangeboren Hersenletsel, regio Zwolle 2 2 RIBW, Autismeteam 1 1 RIBW, De Herberg /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

19 RIBW, Knopenmakerstraat 1 1 RIBW, Roelenweg 7 7 RIBW, RuusbroeCentrum 1 1 RIBW, Team Zwolle Zuid 2 2 SEIN, Epilepsiekliniek 3 3 St. Goed Geregeld 1 1 Tactus, sociale verslavingszorg Dagopvang Oostzeelaan 4 4 Tactus, sociale verslavingszorg JusTact 1 1 Travers, Bezoekvrouwen Trias Jeugdhulp 2 2 Vechthorst (woningcorporatie) 1 1 Vrijwilligerscentrale, Steunpunt Informele Zorg 2 3 Zandhove, de Oude Mars 1 1 Zorgcombinatie Zwolle, De Esdoorn 1 1 Zorgcombinatie Zwolle, De Molenhof 4 6 Zorgcombinatie Zwolle, De Riethorst 3 3 Zorgcombinatie Zwolle, Het Zonnehuis 2 2 Diverse (meerdere MO's tegelijk) Locaties van projecten Een groot deel van de projecten vindt plaats in woon- en leefsituaties. Grotendeels betreft dit woningen van de drie Zwolse woningcorporaties, maar er vinden bijvoorbeeld ook projecten in instellingen plaats. Er vonden een paar projecten buiten Zwolle (Nieuwleusen, Staphorst, Hasselt) plaats. Hier kregen we apart subsidie van de Provincie Overijssel voor. De Projecten zijn in de tabel hieronder uitgesplitst (exclusief Trajecten). Locaties van projecten 2012 Projecten 2013 Projecten SWZ deltawonen Openbaar Belang Overige woningen (zoals koop) en nvt (nl. buiten de woning) Centra voor ouderenzorg (Zoals Zorgcombinatie Zwolle, Driezorg, IJsselheem) Instellingen voor mensen met een beperking (Zoals Interakt Contour, Frion, t Hoefijzer, Middelhorst) Instellingen voor jongeren 1 7 Instellingen voor psychiatrie 1 5 Opvang van vrouwen Instellingen voor dak- en thuislozen (Zoals Leger des Heils, RIBW) Overige (diverse adressen tegelijk, Novemberdiner, kerstpakketten e.d., dagje met een gezin naar de dierentuin) Totaal projecten ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17 HOOFDSTUK 3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

20 DE HAL OOGDE LICHTER, ALSMEDE DE BEWOONSTER ZELF: ER VIEL EEN DRUK VAN SCHOUDERS AF OMDAT DEZE KLUSSEN ALWEER GEKLAARD WAREN. Een Flexer aan het woord: Ik ben pas geleden begonnen als Flexer bij Stichting Present en ik moet zeggen: ik geniet er enorm van, het is dankbaar werk. Ik ben de afgelopen keren bij verschillende projecten aanwezig geweest en mocht helpen op verschillende gebieden. Elk project is weer anders: Niet alleen de klus maar ook de mensen waar je komt en hun persoonlijke verhaal. Mensen komen niet zomaar bij Present terecht voor hulp. Ze kunnen zelf de klus niet aan of hebben gewoonweg geen mensen om hun heen staan die kunnen helpen. Daarom vind ik het werk van Present zo belangrijk. Het laatste project waar ik helpen mocht was bij een jong gezin die het hele huis opgeknapt moesten hebben. Het was teveel, daardoor waren de leefomstandigheden in huis niet meer zoals het zou moeten zijn. We hebben als Flex- groep de hal geverfd en gesausd, en boven twee kamers behangen. En wat zag dat er aan het einde van de dag al weer anders uit! De hal oogde lichter, alsmede de bewoonster: er viel een druk van schouders af omdat deze klussen alweer geklaard waren. Nu het behang werk af was, had hun zoontje weer een eigen kamer om te slapen. Daar doe ik het voor: dat de mensen zich weer een stukje lichter voelen en blij zijn met het werk wat verzet is. 18 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle

0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011 Stichting Present Zwolle

0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011 Stichting Present Zwolle Burg. Vos de Waelstraat 2 Postbus 40203 8004 DE Zwolle 038 460 85 70 info@stichtingpresent-zwolle.nl www.stichtingpresent.nl/zwolle INGbank 9559574 KVK 05072589 Jaarverslag 2011 Stichting Present slaat

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Hallo, ik ben het jaarverslag van Stichting Present Almelo

Hallo, ik ben het jaarverslag van Stichting Present Almelo Hallo, ik ben het jaarverslag 2013 van Stichting Present Almelo Inhoudsopgave Voorwoord Bladzijde 1 Missie en visie Groepen Projecten Interne organisatie Samenwerkingspartners Financiën Conclusie en vooruitblik

Nadere informatie

313 projecten. 13 kerken. 73 projecten. 14 projecten

313 projecten. 13 kerken. 73 projecten. 14 projecten stichting utrecht Present Utrecht in 2016 2.057 vrijwilligers SAMEN 6.752 uur 147 sociaal een gezellige ontmoeting voor heel veel Utrechters! 313 MEER DAN 325 Utrechters kregen een fijner thuis én een

Nadere informatie

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten Jaarverslag 2014 Beste lezer, Voor je ligt het Jaarverslag van het jaar 2014. Hierin wordt een indruk gegeven hoe Present Almelo zich het afgelopen jaar verder heeft ontwikkeld als partner op de Sociale

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Jaaroverzicht Present Almelo projecturen. 133 groepen. Nieuw: klas in de buurt! Traject. 31 actieve MO s. 852 vrijwilligers

Jaaroverzicht Present Almelo projecturen. 133 groepen. Nieuw: klas in de buurt! Traject. 31 actieve MO s. 852 vrijwilligers 2016 Jaaroverzicht Present Almelo 2959 projecturen 852 vrijwilligers 133 groepen 31 actieve MO s Nieuw: klas in de buurt! Traject Bestuur en coördinatoren Present Almelo V.l.n.r.: Jan Veenstra (voorzitter),

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons.

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. Beste lezers,... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. De afgelopen maand weer veel contact met de Syrische statushouders in Purmerend. Nu de mannen alleen langzamerhand allemaal hun gezin overkrijgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Jaarverslag 2009 Stichting Present Ede aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Stichting Present Ede is opgericht op 22 juni 2009. De akte van oprichting is verleden door notaris mr. P.T.A.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2021 7375 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2021 7375 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag 213 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag bestemd 213 Noodfonds voor hulpverleners Zwolle en omstreken DOELSTELLING Het Noodfonds Zwolle

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN.

1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. Jaarverslag 2015 STICHTING PRESENT ZWOLLE Het operationeel team in 2015 (v.l.n.r.) Jeanine Bril Administratieve ondersteuning (tot 1 juni) *) Maaike Broeksema Coördinator Flexprojecten Elsje Goudzwaard

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2013 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 Voorwoord Intussen zijn we als Stichting Present Walcheren (voortaan

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE.

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG 2014 IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. 1 Naam: Stichting Serve the City Haarlem Statutair adres: Professor Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Buddy project: Nederlands gezin gekoppeld aan een Syrisch gezin.

Buddy project: Nederlands gezin gekoppeld aan een Syrisch gezin. '... geen van beiden denkt eraan om elkaar los te laten." De eerste maand van 2017 ligt achter ons dus hierbij alweer de eerste nieuwsbrief. We begonnen dit jaar met een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

Nadere informatie

aantallen vrijwilligers en uren

aantallen vrijwilligers en uren JAAR VERSLAG 2013 1 Doelstelling en realisatie Voor 2013 was het doel van Present Houten: 70 groepen vrijwilligers inzetten in en 10 in Nieuwegein. Het werden 60 groepen bestaande uit 248 vrijwilligers.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2014 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Gouda in 2014 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting In 2014 is het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

"door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving" Maart - 2016 - in deze nieuwsbrief:

door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving Maart - 2016 - in deze nieuwsbrief: "door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving" Beste lezers, Naast rapportage over onze normale projecten deze keer een terugblik op het weer zeer geslaagde jaarlijkse NLDoet

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

1. Wat is de missie van Present Doetinchem? 2. De start in Doetinchem 3. De mensen van Present Doetinchem 4. Groepen en projecten

1. Wat is de missie van Present Doetinchem? 2. De start in Doetinchem 3. De mensen van Present Doetinchem 4. Groepen en projecten JAARVERSLAG 2014 INHOUD Voorwoord 1. Wat is de missie van Present Doetinchem? 2. De start in Doetinchem 3. De mensen van Present Doetinchem 4. Groepen en projecten 4.1 Aantal groepen en projecten 4.2

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie