Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Werkenrode School Schoolgids Voorwoord 2 Onze school 3 Onderwijs 6 Schoolactiviteiten 11 Zorg en begeleiding 13 Samenwerking 16 School en veiligheid 18 Schooltijden / Vakanties / Afwezigheid 22 Financiën 24 Praktische informatie 25 Contact / Colofon 26 Routebeschrijving / Organogram 27 Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn

2 Voorwoord In de schoolgids van Werkenrode School vindt u informatie over onderwijs, zorg en begeleiding voor onze leerlingen. Leerlingen, die allemaal gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben bij hun leren. In drie verschillende leerroutes bereiden wij hen voor op een volgende stap naar hun toekomst: vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. De overgang van school naar een duurzame vervolgbestemming noemen we transitie. Het realiseren van een succesvolle transitie zien wij als een van onze belangrijkste opdrachten. Samenwerken met anderen is kenmerkend voor ons onderwijs. We zien ouders als belangrijke partners in de opvoeding van hun zoon of dochter. We zullen daarom gedurende de schoolloopbaan regelmatig gezamenlijk overleg hebben. Met onderwijs- en zorginstellingen, werkgevers en gemeenten hebben we diverse samenwerkingsrelaties die allemaal in dienst staan van goed onderwijs aan onze leerlingen. We staan voor een nieuw schooljaar , het jaar waarin Passend onderwijs van start gaat. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken. Alle scholen van dit samenwerkingsverband hebben hun schoolondersteuningsprofiel geschreven. Hierin staat te lezen welke speciale maatregelen de school getroffen heeft om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te kunnen begeleiden. U vindt de samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel in deze gids, de complete versie op de website. Mede namens alle medewerkers van Werkenrode School wens ik onze leerlingen en hun ouders een goed schooljaar toe. Een jaar, waarin we wederom gezamenlijk bijdragen aan onze plezierige samenwerking. Ineke Zuidwijk directeur Werkenrode School Voor alle onderliggende documenten zoals het informatieve leerrouteplan of het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar (het portal van) onze website. Waar hij staat bedoelen wij ook zij. Waar ouders staat wordt ook bedoeld verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers. 2

3 Onze school Op onze school geven we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van jaar die vanwege hun beperkingen gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. We begeleiden 275 leerlingen in 3 verschillende leerroutes met 125 personeelsleden op 2 locaties: hoofdlocatie Werkenrode Nijmeegsebaan 9 en Dekkerswald Nijmeegsebaan 29. Stages en praktijkvakken vinden in en buiten de directe omgeving van de school plaats. Een derde deel van onze leerlingen krijgt woonbegeleiding bij Pluryn. De meesten gaan in de weekenden naar huis. Jongeren die revalidatiedagbehandeling nodig hebben krijgen therapie op de eigen leslocatie vanuit de Sint Maartenskliniek. Punt Speciaal Onze school vormt samen met vijf andere scholen, SO-VSO Mikado in Gennep, Werkenrode School in Groesbeek, Talita Koemi in Nijmegen, De Kom in Druten, Cambier van Nootenschool in Tiel en het Dienstencentrum Partner Passend Onderwijs de holding Onderwijsgroep Punt Speciaal. De holding bestaat uit de Stichtingen MeTander en Onderwijscentrum Zuid Gelderland en is er in eerste instantie voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend onderwijs in. Alle scholen krijgen dan een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Werkenrode School behoort bij samenwerkingsverband Passend onderwijs 25-07, Nijmegen en omstreken. Samen met de scholen voor regulier voortgezet onderwijs hebben we toegewerkt naar een goede start van Passend onderwijs. Voor actualiteiten zie 3

4 Leerlingen die op 1 augustus 2014 bij ons vso staan ingeschreven kunnen maximaal 2 jaar blijven, tenzij er in die periode reden is om naar een andere school te gaan of het onderwijstraject af te sluiten. Na die tijd is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig om op onze school les te kunnen krijgen. De aanvraag van deze verklaring wordt door ons begeleid. Schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven scholen alle voorzieningen die zij hebben voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk schoolbestuur moet ten minste eenmaal per vier jaar dit profiel vaststellen. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze missie en visie is, welk onderwijsaanbod we hebben, waar leerlingen ná Werkenrode School naar toe gaan (uitstroomgegevens), welke expertise we beschikbaar hebben, met welke externe partners we samenwerken en hoe we het contact met ouders geregeld hebben. Daarnaast bevat het schoolondersteuningsprofiel een hoofdstuk waarin de extra onderwijsarrangementen beschreven staan. Hieronder volgt een korte opsomming van deze extra onderwijsarrangementen. Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (medisch, verstandelijk en zintuiglijk). Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met cerebrale parese (spastisch) of leerlingen met een neurologische stoornis die talentvol zijn in voetballen en een kans maken opgenomen te worden in het Nederlands CP voetbalteam dat zich voorbereid op deelname aan de Paralympische spelen, het Wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap. Speciale leerlingbegeleiding voor leerlingen met een specifieke orthopedagogische vraag die een deskundige aanpak behoeft en veelal de inzet van de orthopedagoog vereist (stagnerende handicapverwerking, angststoornis, ernstige planningsproblemen enz.). Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel. Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die fysiek medische ondersteuning behoeven. Onderwijs voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften vanwege niet aangeboren hersenletsel. Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een specifieke hulpvraag op grond van een autisme spectrum stoornis. Arbeidsmarktgericht onderwijs met specifiek arbeidskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden bij leerlingen met een arbeidsbeperking. Voortgezet speciaal onderwijs in combinatie met behandeling, begeleiding en wonen voor leerlingen met een licht tot matige verstandelijke beperking en daarnaast gedragsproblemen die voortkomen uit complex psychiatrische problematiek zoals ernstige vormen van autisme, hechtingsstoornissen, forse sociale aanpassingsproblemen, gevoeligheid voor angstklachten, impulscontroleproblematiek en combinaties hiervan. Het betreft een samenwerkingsproject tussen zorgaanbieder Pluryn en Werkenrode School. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website onder algemene informatie, documenten 4

5 Samenwerking met partners Voor onze leerroute vervolgonderwijs hebben we samenwerkingsovereenkomsten met het VMBO van het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek. In de arbeidsmarktgerichte leerroute werken we samen met de groen- en metaalopleidingen van REA College Nederland. Onze samenwerkende zorgpartners zijn Pluryn (wonen), Driestroom (zorg binnen onderwijs) en Sint Maartenskliniek (revalidatie). Teamleiders Elke leerroute heeft een teamleider. Vanwege de grootte van de leerroute arbeidsmarktgericht kent deze twee teamleiders: een voor de eerste drie leerjaren en een voor leerjaar 4 tot en met de transitie. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie en geven leiding aan de leraren en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in hun leerroute. Inzet medewerkers We werken met groepsleraren, leraren die bepaalde vakken geven en onderwijsassistenten. Elke leerling heeft één leraar die zijn mentor is. De mentor is degene die speciale taken heeft in de persoonlijke begeleiding van de jongere. Voor de dagelijkse gang van zaken is de mentor aanspreekpersoon. In geval van afwezigheid worden personeelsleden vervangen. Van langdurige afwezigheid van medewerkers en de wijze waarop hun vervanging geregeld is worden ouders op de hoogte gebracht. Deskundigheidsbevordering medewerkers Omdat onderwijs en vorming voortdurend in beweging zijn is het noodzakelijk dat medewerkers regelmatig bijgeschoold worden. Voor alle medewerkers worden scholingstrajecten uitgezet. Scholing kan individueel, groepsgewijs of schoolbreed gegeven worden. Dit laatste is het geval bij de studiedagen die jaarlijks gepland worden. Stagiaires Jaarlijks bieden wij stagiaires van diverse opleidingen uit de regio gelegenheid om werkervaring op te doen. 5

6 Ons onderwijs Onze leerlingen ontplooien zich op basis van hun ontwikkelingsmogelijkheden en onze hoge verwachtingen tot zelfstandige, autonome jongvolwassen medeburgers. Doel van ons onderwijs en vormingsaanbod is om onze leerlingen zo toe te rusten, dat ze een goede start kunnen maken op de vervolgplek na Werkenrode School. Voor een deel van onze leerlingen is dat een vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo of havo/vwo. Een ander deel zal met een diploma of met (branchegerichte) certificaten een plek op de arbeidsmarkt krijgen met al dan niet betaald werk. En weer een ander deel zal naar een vorm van dagbesteding gaan. Leerroutes en fasering Leerlingen kunnen op basis van het profiel waarmee ze instromen lessen volgen in drie leerroutes met uitstroommogelijkheden naar vormen van vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Om een keuze te maken uit een leerroute stellen we samen met ouders en jongere aan het begin van de schoolloopbaan het ontwikkelingsperspectief vast: de richting waarin de leerling zich gaat ontwikkelen. Elk jaar wordt bekeken of de leerroute en het uitstroomperspectief passen bij de capaciteiten van de jongere. 6

7 Het doel van ons onderwijs is om de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling maximaal te benutten om verdere groei te stimuleren. De leerroutes arbeidsmarktgericht en dagbesteding zijn verdeeld in een onderbouw voor de leerjaren 1 en 2, middenbouw voor 3 en 4 en bovenbouw voor 5 en 6. De leerroute vervolgonderwijs kent een onderbouw voor de leerjaren 1, 2 en 3 en een bovenbouw voor de leerjaren 4 en 5. Uitgebreide informatie is te vinden in de leerrouteplannen. Kerndoelen De kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs vormen de basis van de leerlijnen en methodieken die we gebruiken. Per leerroute staan de daarbij passende kernvakken op het lesrooster. In de leerrouteplannen is meer informatie te lezen. Digitaal volgsysteem Leervorderingen toetsen we met gestandaardiseerde en methodegebonden toetsen en houden we bij in het leerling- en onderwijsvolgsysteem. Dit systeem omvat verder alle informatie die voor onze leerlingen van belang is om het voortgezet speciaal onderwijs met succes te kunnen volgen. Brede ontwikkeling De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen achten wij van groot belang voor hun welslagen in de maatschappij. Persoonsvorming met aspecten als veerkracht, motivatie, zelfbewustzijn en kunnen omgaan met tegenslagen zijn minstens zo belangrijk voor het goed functioneren op de arbeidsmarkt als het goed scoren op cognitieve vakken. Naast vakken als Nederlandse taal, lezen en rekenen/wiskunde geven we dan ook lessen die gericht zijn op emotionele ontwikkeling, het vergroten van sociale vaardigheden en burgerschapsvorming. Bij burgerschapsvorming gaat het om basiskennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, mensenrechten, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en omgaan met maatschappelijke diversiteit. Uitstroomcijfers Vervolgonderwijs 20 (43%) 22 (42%) 24 (40%) Arbeid (begeleid) 5 (11%) 5 (9%) 6 (10%) Dagbesteding 21 (46%) 26 (49%) 30 (50%) Totaal Kwaliteit De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Werkenrode School heeft bij de laatste beoordeling een basisarrangement gekregen. Meer informatie vindt u op 7

8 LEERROUTE DAGBESTEDING Deze leerroute is gedeeltelijk gehuisvest op het terrein van Dekkerswald, één km verwijderd van de hoofdlocatie. Binnen het uitstroomprofiel dagbesteding maken we een onderverdeling in belevingsgerichte, activiteitengerichte en arbeidsmatige dagbesteding. Uitgangspunten zijn de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Belangrijke vragen zijn: Wat voor werk wil en kun je gaan doen? Waar en hoe wil je wonen? Wat vind je leuk om in je vrije tijd te doen? Onderwijsinhoud Alle leerlingen hebben een eigen klas met een leraar als mentor en een onderwijsassistent. Mogelijk is er sprake van duobanen. In de leerjaren 1 en 2 heeft de mentorklas een vast lokaal en krijgen de leerlingen van de mentor les. Er is er sprake van een brede oriëntatie waarin leerlingen hun cognitieve vaardigheden uitbreiden en onderhouden en kennis maken met een aantal praktische vakken. In leerjaren 3 en 4 komt er meer nadruk te liggen op praktijkvakken naast de cognitieve vakken. Ook de interne stage komt in deze periode aan bod. De leerjaren 5 en 6 staan in het teken van transitie: de nadruk ligt op de praktijkvakken. Er wordt veel aandacht besteed aan de uitstroom naar de vervolgplek. Bepaalde lessen worden gegeven in de praktijklokalen op de hoofdlocatie. Een gewenning op de daadwerkelijke uitstroombestemming behoort tot de mogelijkheden. Lol-stage: leren op locatie In de middenbouw en bovenbouw lopen de leerlingen stage op locatie onder begeleiding van onze eigen medewerkers. Deze stage vindt plaats op VSO Mikado in Gennep. Onze leerlingen leren daar samen met leerlingen van Mikado praktische vaardigheden zoals het verzorgen van de was, horeca vaardigheden, zorg dragen voor je eigen leefomgeving en training van arbeidsvaardigheden. In de bovenbouw zijn er mogelijkheden om op externe stage te gaan. Het doel van deze stage is oriëntatie en gewenning op de dagbestedings- of werkplek. Leerlingen en ouders worden in dit proces betrokken door de stagebegeleider en procesbegeleider. Getuigschrift en portfolio Leerlingen die het onderwijs- en vormingsprogramma van de leerroute dagbesteding met goed gevolg doorlopen hebben, krijgen het vso-getuigschrift. Zij maken gedurende de schoolloopbaan hun portfolio. LEERROUTE ARBEIDSMARKTGERICHT Voor veel leerlingen is deze leerroute eindonderwijs. Ze stromen uit naar verschillende vormen van arbeid in het vrije bedrijf of, al dan niet begeleid, naar gesubsidieerde werkplekken. Onderwijsinhoud In de leerjaren 1 en 2 ligt de nadruk op vakken als rekenen/wiskunde, Nederlandse taal, Engels en wereldoriëntatie. Daarnaast zijn er vakken van algemene/ culturele aard. We bieden een veilige leeromgeving. Het aantal leraren waarmee de leerling te maken heeft is beperkt. 8

9 De leerjaren 3 en 4 bestaan uit oriëntatie op toekomstige arbeidsmogelijkheden in de zeven praktijkvakken die de school kent. We houden rekening met de persoonlijke leerstijl van de jongere. Zijn persoonlijkheidsontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit het programma sociale vaardigheden. De leerjaren 5 en 6 bestaan uit een opleiding tot het toekomstige beroep. Met de methodiek van werkend leren maken onze leerlingen kennis met diverse vakvaardigheden en de bijbehorende werknemersvaardigheden. Praktijkvakken Mechanische technieken, Kenteq erkend leerbedrijf Handel en administratie Groenopleiding, Aequor erkend leerbedrijf Dierenverzorging Horeca Zorg en welzijn, Calibris erkend leerbedrijf Productie en magazijn (leerwerkplaats) Stage Stages vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Ze bieden leerlingen gelegenheid om kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en organisaties en met de daarbij horende beroeps- en omgangsvaardigheden. Stapsgewijs leren zij voldoen aan de eisen die het arbeidsproces aan hen stelt. Aanvankelijk zijn de stages oriënterend, later arbeidsvoorbereidend om te eindigen in een plaatsingsstage. Stagebureau De school heeft een eigen stagebureau. De stagemedewerkers onderhouden nauwe contacten met het bedrijfsleven, leerwerkbedrijven en huidige en toekomstige stagebieders. Zij zorgen in overleg met mentoren en procesbegeleiders voor centrale coördinatie en bieden ondersteuning bij alles wat met stages te maken heeft. Huiswerk leerroute arbeidsmarktgericht Voor het merendeel van de leerlingen geldt dat ze tijdens lestijd alle leerstof verwerken. In overleg met ouders kan huiswerk gegeven worden. Dit betreft doorgaans Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, Engels, wereldoriëntatie. Ook voor andere vakken kunnen huiswerkopdrachten gegeven worden: het verzamelen van materiaal ten behoeve van een les techniek, het doen van een onderzoekje of het afnemen van een interview. Ook een spreekbeurt kan deels thuis voorbereid worden. In hogere leerjaren kunnen leerlingen huiswerk krijgen voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Getuigschrift, diploma, certificaat In de leerroutes arbeidsmarktgericht en vervolgonderwijs doen leerlingen voor verschillende vakken en op verschillende niveaus IVIO-examens. Zij ontvangen hiervoor diploma s. Zie ook Voor de praktijkvakken kunnen branchegerichte certificaten worden gehaald. Ter afsluiting van de leerroute arbeidsmarktgericht ontvangen de leerlingen het vso-getuigschrift. 9

10 LEERROUTE VERVOLGONDERWIJS Deze leerroute bestaat uit een VMBO-opleiding op drie niveaus: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretisch. Ook onderwijs leerjaar 1 en 2 op havo/vwo niveau is mogelijk. Onderwijsinhoud In de leerjaren 1, 2 en 3 is het onderwijs zowel wat betreft tempo als niveau gedifferentieerd. In leerjaar 3 krijgen leerlingen één dagdeel per week een oriëntatieprogramma gericht op hun toekomst met lessen, stages, excursies en lezingen van gastsprekers. De leerjaren 4 en 5 bestaan uit drie diplomagerichte richtingen: VMBO-theoretisch waarin een volledig diploma of certificaten behaald worden, VMBO-basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht in de sectoren economie ( richting handel en administratie) en zorg en welzijn. Binnen VMBO-theoretisch is beperkt ruimte voor beroepsvoorbereidende vakken en/of stages. In VMBO-kaderberoepsgericht bestaat 40% van de tijd uit relevante praktijkvakken en in VMBO-basisberoepsgericht is dat 60%. Huiswerk leerroute vervolgonderwijs Een gedeelte van de verwerking van de lesstof wordt op school gedaan en een gedeelte thuis. Het gemaakte huiswerk wordt op school besproken en gecorrigeerd. De hoeveelheid huiswerk verschilt per vak. In de eerste klas krijgen leerlingen na 3 maanden huiswerk. In de maanden ervoor krijgen zij agenda- en huiswerktraining. Ouders spelen een belangrijke rol bij het signaleren van problemen rondom huiswerk. Zij kunnen hierover te allen tijde contact opnemen met de mentor. Diploma en certificaten Leerlingen behalen certificaten of een diploma. VMBO-theoretisch wordt in de bovenbouw in een tijdsbestek van twee of drie leerjaren afgerond met het staatsexamen, dat bestaat uit het reguliere centraal schriftelijk eindexamen en een mondeling commissie-examen in de laatste schoolweek. Elk van deze twee bepaalt de helft van het cijfer. Leerlingen die staatsexamen doen krijgen hun diploma later in het jaar dan leerlingen die regulier examen doen! De richtingen VMBO-basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht worden regulier geëxamineerd met een 2-jarig PTA-traject (Programma van Toetsing en Afsluiting) en een landelijk schriftelijk examen. Dit doen wij in samenwerking met het Montessori College. Wij bieden de sector economie, richting handel en administratie en de sector zorg en welzijn. 10

11 Schoolactiviteiten CP-Talentteam Sinds augustus 2011 realiseren de KNVB, Pluryn en Werkenrode School een unieke voetbalopleiding voor jongeren van 13 tot 19 jaar met CP, cerebrale parese. NOC*NSF ondersteunt dit initiatief. De jongens krijgen professionele topsportbegeleiding en medische en fysieke ondersteuning, voortgezet speciaal onderwijs en woon- en zelfstandigheidstraining. De ambitie van de spelers en de KNVB is simpel en ambitieus: een medaille pakken op de Paralympics van 2016 in Brazilië. Zie Sportdagen, excursies, festiviteiten Jaarlijks vindt een sportdag plaats. Excursies worden gedurende het hele schooljaar georganiseerd. In de Nieuwsberichten wordt u geïnformeerd over diverse festiviteiten die door het jaar heen gehouden worden. Sportclub Leerlingen kunnen lid worden van de sportclub. De sportieve activiteiten zoals voetbal, boccia, boogschieten en zwemmen vinden na lestijd plaats. Kamperen en reizen Als onderdeel van het schoolprogramma organiseren wij gedurende het schooljaar voor verschillende leerjaren buitenschoolse activiteiten. Zo is er een vierelementen-week, zijn er kampeerweken en nemen de schoolverlaters deel aan de afsluitdagen. Een keer in de schoolloopbaan kan een leerling deelnemen aan een meerdaagse buitenlandse reis. 11

12 De leerlingen van de leerroute dagbesteding gaan gedurende hun schoolloopbaan tweemaal op schoolkamp. Daarnaast kunnen zij op vrijwillige basis meedoen aan de afsluitdagen die elk jaar met alle schoolverlaters georganiseerd worden. Aan ouders wordt voor deze activiteiten een financiële bijdrage gevraagd. Afhankelijk van deze bijdragen en verkregen subsidies bepalen we de reisbestemming en het inhoudelijke programma. Schoolzwemmen Zwemmen in het zwembad van school maakt onderdeel uit van het vak bewegingsonderwijs. Schoolfotograaf De schoolfotograaf maakt elk jaar individuele en groepsfoto s. Ouders worden vooraf geïnformeerd over de datum waarop dit gepland staat. Met toestemming kunnen foto s gebruikt worden voor publicaties. Culturele activiteiten In het cultureel centrum Cardo op het terrein van Werkenrode bieden medewerkers van de afdeling Sociaal Cultureel Werk diverse cursussen en hobby s aan. Consulenten geven op verzoek informatie over sport en besteding van vrije tijd, zowel binnen als buiten Werkenrode. In Cardo worden uitgaansavonden, open podia en toneelvoorstellingen voor jongeren georganiseerd. Stichting Cardo organiseert jaarlijks het Cultureel i-seizoen. Werkenrode School participeert in het Gelders programma Cultuureducatie Met Kwaliteit. Daarnaast hebben alle leerlingen de beschikking over de faciliteiten van het cultureel jongeren paspoort. Uitreiking diploma s en certificaten Aan het eind van het laatste schooljaar vindt een feestelijke bijeenkomst plaats met schoolverlaters, hun ouders en medewerkers van school, wonen en revalidatie, waarin de leerlingen hun behaalde certificaten of diploma uitgereikt krijgen. De IVIO-diploma s worden uitgedeeld gedurende het jaar waarin het diploma behaald is. 12

13 Zorg en begeleiding Mentor Elke leerling heeft een mentor. De mentor is voor ouders de contactpersoon als het gaat om het welbevinden van de jongere op school. Met de mentor worden rapporten besproken en wordt jaarlijks het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Procesbegeleider De transitiefase, de uitstroom, is voor veel leerlingen een ingewikkelde periode zeker als het gaat om het tijdig vinden van een passende plek voor vervolgonderwijs, werk of dagbesteding, voor wonen en vrijetijdsbesteding. In deze periode is de procesbegeleider de aangewezen persoon om de zoektocht te begeleiden. Hij informeert ouders en jongere over vervolgonderwijs, vormen van dagbesteding, mogelijkheden rondom al dan niet betaald werken, subsidieregelingen, uitkeringen, indicaties enzovoorts. Hij coördineert alle acties en legt contacten daar waar dat nodig is. De procesbegeleider is tevens de contactpersoon voor leerling en ouders tussen school en wonen, tussen school en revalidatie of tussen school, wonen èn revalidatie. De procesbegeleider zorgt voor de afstemming van doelen tussen de drie betrokken organisaties. Onderwijsassistenten Onderwijsassistenten geven leerlingen die dat nodig hebben persoonlijke verzorging, begeleiding in het bevorderen van zelfredzaamheid en ondersteuning bij het volgen van de lessen en het uitvoeren van praktijkopdrachten. De verzorging wordt zowel inhoudelijk als organisatorisch gecoördineerd vanuit de zorgpost. 13

14 Commissie van Begeleiding Deze commissie bestaat uit de (revalidatie)arts, psycholoog/orthopedagoog, maatschappelijk werkende en de coördinator toelating, onder voorzitterschap van de directeur. Tevens zijn de directeur en psycholoog van Pluryn (wonen) lid van de commissie. De commissie adviseert het bevoegd gezag over toelating en plaatsing en, indien daar sprake van is, over schorsing en verwijdering van leerlingen. In deze commissie vindt na plaatsing van de leerling de coördinatie van de leerlingenzorg en -begeleiding plaats gedurende de gehele schoolperiode tot en met de uitstroom. De commissie is verantwoordelijk voor het tot stand komen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief, het indiceren van speciale begeleiding en het uitvoeren van onderzoek. Bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief wordt de vraag beantwoord of de leerling nog langer aangewezen is op voortgezet speciaal onderwijs. Indien dat niet het geval is adviseert de commissie over terugplaatsing of overplaatsing naar het reguliere onderwijs. Schoolverlaters krijgen van de commissie advies voor een vervolgtraject. Ontwikkelingsperspectief Sinds vorig schooljaar is voor elke individuele leerling zijn ontwikkelingsperspectief op papier gezet. Dit is een wettelijke verplichting. Het ontwikkelingsperspectief is richtinggevend voor het te volgen onderwijs. In het ontwikkelingsperspectief staan het instroomprofiel (het niveau waarop de leerling start op Werkenrode School), de factoren die belemmerend of bevorderend zijn voor zijn ontwikkeling, de leerroute, het uitstroomniveau met de uitstroombestemming (als die bekend is). Naarmate de leerling dichterbij uitstromen komt wordt het ontwikkelingsperspectief steeds concreter. De school heeft een resultaatverplichting om samen met leerling en ouders het perspectief te realiseren. Over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief hebben ouders op overeenstemming gericht overleg met de mentor of procesbegeleider. Zij bekrachtigen dat overleg met hun handtekening. Leerlingbespreking Twee maal per jaar organiseren wij leerling-/groepsplanbesprekingen. We organiseren deze voor alle leerroutes tegelijkertijd om met betrokken medewerkers het onderwijsleerproces van onze leerlingen af te stemmen en de leeropbrengsten te evalueren. Medische zorgpost Bij de medische zorgpost kunnen leerlingen met speciale verzorgings- of begeleidingsvragen terecht. De medewerkers begeleiden leerlingen met diabetes en epilepsie, geven medicijnen en sondevoeding en voeren katheterisaties uit. Er wordt gewerkt met zorgprogramma s die afgestemd zijn met alle betrokken 14

15 dienstverleners. Voor leerlingen die dat nodig hebben (denk aan risico s en situaties die om acuut handelen vragen) is een medisch spoeddossier beschikbaar. De zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen krijgen bij de medische zorgpost alle aandacht. Zorg binnen Onderwijs Op initiatief van ouders of op verzoek van de school kunnen PGB (persoonsgebonden budget) of AWBZ-compensatiegelden ingezet worden voor individuele ondersteuning van de leerling gedurende schooltijd. In voorkomende gevallen gebeurt dit altijd in overleg met de directie. Het beleid is erop gericht dat zorg zoveel mogelijk bij één zorgaanbieder ingekocht wordt. Werkenrode School werkt voor Zorg binnen Onderwijs onder andere samen met zorgaanbieder Driestroom. Activiteiten die verricht worden in het kader van Zorg binnen Onderwijs maken altijd onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. De Commissie van Begeleiding houdt hier toezicht op. Revalidatie Een deel van onze leerlingen is aangewezen op revalidatiegeneeskundige behandeling. Deze wordt op het terrein van Werkenrode gegeven door therapeuten en overige behandelaars van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. De revalidatiearts die verbonden is aan de kliniek en aan Werkenrode stelt de indicatie en is betrokken bij het verdere verloop van de behandeling. Revalidatiegeneeskundige behandelingen beogen een betere toerusting van de jongere om het onderwijs goed te kunnen volgen. Deze behandelingen worden gedurende de schooldag gegeven. Paramedische onderwijsondersteuning De school heeft eigen therapeuten in dienst voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Zij verrichten paramedische onderwijsondersteunende activiteiten. Therapeuten van school en kliniek en de revalidatiearts werken nauw samen en stemmen hun doelen af op het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Psychosociale therapie Voor leerlingen die dreigen vast te lopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling doen we een beroep op de psychosociaal therapeuten van Pluryn. Zij leveren met verschillende vormen van therapie een bijdrage aan het verminderen van de ervaren problematiek. Effectieve leertijd De lestijd die we voor onze leerlingen gepland hebben komt overeen met de wettelijke voorschriften. Doordat behandeling en verzorging uitgevoerd worden gedurende de schooldag zijn we extra alert op het goed benutten van de tijd, die voor onderwijs staat ingeroosterd. 15

16 Samenwerking Ouders We stellen een actieve betrokkenheid van ouders zeer op prijs, daarbij rekening houdend met hun belastbaarheid. We zien ouders als ervaringsdeskundigen en als partners in de samenwerking waarbij wij wederzijds rechten en plichten naleven. Zo hebben wij allen verantwoordelijkheden in de opvoeding, waarbij de ouders altijd eindverantwoordelijk zijn. Klankbordgroep ouders Deze groep ouders fungeert als klankbord voor de directie en voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Naast een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en de opvoeding van onze jongeren staat het mede-organiseren van activiteiten op de agenda zoals themabijeenkomsten, gespreksavonden en diploma-uitreiking. Medezeggenschap Werkenrode School heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR houdt zich bezig met zaken die de school betreffen, zoals: de schooltijden, het lesrooster, het sectorplan, het vakantierooster, voorzieningen van leerlingen, deelname aan onderwijskundige projecten of experimenten, de schoolgids, etc. Daarnaast heeft onze stichting OZG een GMR (Gemeenschappelijke MR) waarin ouders en medewerkers uit alle sectoren zijn vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken zoals: passend onderwijs, bedrijfsplan, arbobeleid, arbeidsvoorwaarden van het personeel, financieel beleid, eventuele fusie of uitbreiding, klachtenregeling, etc. 16

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Werkenrode School Schoolgids 2015-2016 Adres + Route + Colofon 2 Voorwoord 3 Onze school 4 Onderwijs 7 Schoolactiviteiten 13 Zorg en begeleiding 15 Samenwerking 18 School en veiligheid 20 Schooltijden

Nadere informatie

Werkenrode School SCHOOLGIDS Werkenrode School. Voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Werkenrode School SCHOOLGIDS Werkenrode School. Voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften SCHOOLGIDS 2016-2017 Voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften 1 ADRESSEN + ROUTE + COLOFON Postadres Postbus 9002 6560 GC Groesbeek Bezoekadres - hoofdlocatie

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg 89 2121 AD Bennebroek 023-5846505 www.willinkschool.nl Inleiding Het kan voorkomen dat voor een leerling, bij wie sprake is van belemmeringen in het ont wikkelingsproces,

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs 1 sfeer in het (v)so... 3 Opbrengsten cluster 3 (OV2008) In 92% van de onderzochte instellingen zijn de opbrengsten niet vast te stellen op

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Emaus College. Schoolgids 2015-2016

Emaus College. Schoolgids 2015-2016 Emaus College Schoolgids 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Emaus College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het Emaus College biedt onderwijs aan 220 unieke

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth Gankema Foto s: Liesbeth Gankema Vormgeving:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Onderwijsgroep PUNT SPEC!AAL Nijmeegsebaan 9 6561 KE Groesbeek 024-6759000 www.werkenrodeschool.nl info@werkenrodeschool.nl Inleiding Onderwijsgroep Punt Speciaal

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Leerroute 5 (blauw) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015

Leerroute 5 (blauw) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerrouteplan van Lichtenbeek, met informatie over het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins Expertisecentrum Creërt mogelijkheden Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins 1 Arrangement Revalidatie en school gaan hand in hand Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Januari 2015 1 Voorwoord Het Bertrand Russell College heeft als missie het volgende geformuleerd: Een BRC-leerling ontwikkelt zich. Het BRC schept daarvoor

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 12 t/m 20 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers 106581/106582/106586 - Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden; VSO in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie