Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Werkenrode School Schoolgids Voorwoord 2 Onze school 3 Onderwijs 6 Schoolactiviteiten 11 Zorg en begeleiding 13 Samenwerking 16 School en veiligheid 18 Schooltijden / Vakanties / Afwezigheid 22 Financiën 24 Praktische informatie 25 Contact / Colofon 26 Routebeschrijving / Organogram 27 Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn

2 Voorwoord In de schoolgids van Werkenrode School vindt u informatie over onderwijs, zorg en begeleiding voor onze leerlingen. Leerlingen, die allemaal gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben bij hun leren. In drie verschillende leerroutes bereiden wij hen voor op een volgende stap naar hun toekomst: vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. De overgang van school naar een duurzame vervolgbestemming noemen we transitie. Het realiseren van een succesvolle transitie zien wij als een van onze belangrijkste opdrachten. Samenwerken met anderen is kenmerkend voor ons onderwijs. We zien ouders als belangrijke partners in de opvoeding van hun zoon of dochter. We zullen daarom gedurende de schoolloopbaan regelmatig gezamenlijk overleg hebben. Met onderwijs- en zorginstellingen, werkgevers en gemeenten hebben we diverse samenwerkingsrelaties die allemaal in dienst staan van goed onderwijs aan onze leerlingen. We staan voor een nieuw schooljaar , het jaar waarin Passend onderwijs van start gaat. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken. Alle scholen van dit samenwerkingsverband hebben hun schoolondersteuningsprofiel geschreven. Hierin staat te lezen welke speciale maatregelen de school getroffen heeft om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te kunnen begeleiden. U vindt de samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel in deze gids, de complete versie op de website. Mede namens alle medewerkers van Werkenrode School wens ik onze leerlingen en hun ouders een goed schooljaar toe. Een jaar, waarin we wederom gezamenlijk bijdragen aan onze plezierige samenwerking. Ineke Zuidwijk directeur Werkenrode School Voor alle onderliggende documenten zoals het informatieve leerrouteplan of het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar (het portal van) onze website. Waar hij staat bedoelen wij ook zij. Waar ouders staat wordt ook bedoeld verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers. 2

3 Onze school Op onze school geven we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van jaar die vanwege hun beperkingen gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. We begeleiden 275 leerlingen in 3 verschillende leerroutes met 125 personeelsleden op 2 locaties: hoofdlocatie Werkenrode Nijmeegsebaan 9 en Dekkerswald Nijmeegsebaan 29. Stages en praktijkvakken vinden in en buiten de directe omgeving van de school plaats. Een derde deel van onze leerlingen krijgt woonbegeleiding bij Pluryn. De meesten gaan in de weekenden naar huis. Jongeren die revalidatiedagbehandeling nodig hebben krijgen therapie op de eigen leslocatie vanuit de Sint Maartenskliniek. Punt Speciaal Onze school vormt samen met vijf andere scholen, SO-VSO Mikado in Gennep, Werkenrode School in Groesbeek, Talita Koemi in Nijmegen, De Kom in Druten, Cambier van Nootenschool in Tiel en het Dienstencentrum Partner Passend Onderwijs de holding Onderwijsgroep Punt Speciaal. De holding bestaat uit de Stichtingen MeTander en Onderwijscentrum Zuid Gelderland en is er in eerste instantie voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend onderwijs in. Alle scholen krijgen dan een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Werkenrode School behoort bij samenwerkingsverband Passend onderwijs 25-07, Nijmegen en omstreken. Samen met de scholen voor regulier voortgezet onderwijs hebben we toegewerkt naar een goede start van Passend onderwijs. Voor actualiteiten zie 3

4 Leerlingen die op 1 augustus 2014 bij ons vso staan ingeschreven kunnen maximaal 2 jaar blijven, tenzij er in die periode reden is om naar een andere school te gaan of het onderwijstraject af te sluiten. Na die tijd is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig om op onze school les te kunnen krijgen. De aanvraag van deze verklaring wordt door ons begeleid. Schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven scholen alle voorzieningen die zij hebben voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk schoolbestuur moet ten minste eenmaal per vier jaar dit profiel vaststellen. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze missie en visie is, welk onderwijsaanbod we hebben, waar leerlingen ná Werkenrode School naar toe gaan (uitstroomgegevens), welke expertise we beschikbaar hebben, met welke externe partners we samenwerken en hoe we het contact met ouders geregeld hebben. Daarnaast bevat het schoolondersteuningsprofiel een hoofdstuk waarin de extra onderwijsarrangementen beschreven staan. Hieronder volgt een korte opsomming van deze extra onderwijsarrangementen. Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (medisch, verstandelijk en zintuiglijk). Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met cerebrale parese (spastisch) of leerlingen met een neurologische stoornis die talentvol zijn in voetballen en een kans maken opgenomen te worden in het Nederlands CP voetbalteam dat zich voorbereid op deelname aan de Paralympische spelen, het Wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap. Speciale leerlingbegeleiding voor leerlingen met een specifieke orthopedagogische vraag die een deskundige aanpak behoeft en veelal de inzet van de orthopedagoog vereist (stagnerende handicapverwerking, angststoornis, ernstige planningsproblemen enz.). Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel. Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die fysiek medische ondersteuning behoeven. Onderwijs voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften vanwege niet aangeboren hersenletsel. Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een specifieke hulpvraag op grond van een autisme spectrum stoornis. Arbeidsmarktgericht onderwijs met specifiek arbeidskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden bij leerlingen met een arbeidsbeperking. Voortgezet speciaal onderwijs in combinatie met behandeling, begeleiding en wonen voor leerlingen met een licht tot matige verstandelijke beperking en daarnaast gedragsproblemen die voortkomen uit complex psychiatrische problematiek zoals ernstige vormen van autisme, hechtingsstoornissen, forse sociale aanpassingsproblemen, gevoeligheid voor angstklachten, impulscontroleproblematiek en combinaties hiervan. Het betreft een samenwerkingsproject tussen zorgaanbieder Pluryn en Werkenrode School. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website onder algemene informatie, documenten 4

5 Samenwerking met partners Voor onze leerroute vervolgonderwijs hebben we samenwerkingsovereenkomsten met het VMBO van het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek. In de arbeidsmarktgerichte leerroute werken we samen met de groen- en metaalopleidingen van REA College Nederland. Onze samenwerkende zorgpartners zijn Pluryn (wonen), Driestroom (zorg binnen onderwijs) en Sint Maartenskliniek (revalidatie). Teamleiders Elke leerroute heeft een teamleider. Vanwege de grootte van de leerroute arbeidsmarktgericht kent deze twee teamleiders: een voor de eerste drie leerjaren en een voor leerjaar 4 tot en met de transitie. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie en geven leiding aan de leraren en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in hun leerroute. Inzet medewerkers We werken met groepsleraren, leraren die bepaalde vakken geven en onderwijsassistenten. Elke leerling heeft één leraar die zijn mentor is. De mentor is degene die speciale taken heeft in de persoonlijke begeleiding van de jongere. Voor de dagelijkse gang van zaken is de mentor aanspreekpersoon. In geval van afwezigheid worden personeelsleden vervangen. Van langdurige afwezigheid van medewerkers en de wijze waarop hun vervanging geregeld is worden ouders op de hoogte gebracht. Deskundigheidsbevordering medewerkers Omdat onderwijs en vorming voortdurend in beweging zijn is het noodzakelijk dat medewerkers regelmatig bijgeschoold worden. Voor alle medewerkers worden scholingstrajecten uitgezet. Scholing kan individueel, groepsgewijs of schoolbreed gegeven worden. Dit laatste is het geval bij de studiedagen die jaarlijks gepland worden. Stagiaires Jaarlijks bieden wij stagiaires van diverse opleidingen uit de regio gelegenheid om werkervaring op te doen. 5

6 Ons onderwijs Onze leerlingen ontplooien zich op basis van hun ontwikkelingsmogelijkheden en onze hoge verwachtingen tot zelfstandige, autonome jongvolwassen medeburgers. Doel van ons onderwijs en vormingsaanbod is om onze leerlingen zo toe te rusten, dat ze een goede start kunnen maken op de vervolgplek na Werkenrode School. Voor een deel van onze leerlingen is dat een vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo of havo/vwo. Een ander deel zal met een diploma of met (branchegerichte) certificaten een plek op de arbeidsmarkt krijgen met al dan niet betaald werk. En weer een ander deel zal naar een vorm van dagbesteding gaan. Leerroutes en fasering Leerlingen kunnen op basis van het profiel waarmee ze instromen lessen volgen in drie leerroutes met uitstroommogelijkheden naar vormen van vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Om een keuze te maken uit een leerroute stellen we samen met ouders en jongere aan het begin van de schoolloopbaan het ontwikkelingsperspectief vast: de richting waarin de leerling zich gaat ontwikkelen. Elk jaar wordt bekeken of de leerroute en het uitstroomperspectief passen bij de capaciteiten van de jongere. 6

7 Het doel van ons onderwijs is om de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling maximaal te benutten om verdere groei te stimuleren. De leerroutes arbeidsmarktgericht en dagbesteding zijn verdeeld in een onderbouw voor de leerjaren 1 en 2, middenbouw voor 3 en 4 en bovenbouw voor 5 en 6. De leerroute vervolgonderwijs kent een onderbouw voor de leerjaren 1, 2 en 3 en een bovenbouw voor de leerjaren 4 en 5. Uitgebreide informatie is te vinden in de leerrouteplannen. Kerndoelen De kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs vormen de basis van de leerlijnen en methodieken die we gebruiken. Per leerroute staan de daarbij passende kernvakken op het lesrooster. In de leerrouteplannen is meer informatie te lezen. Digitaal volgsysteem Leervorderingen toetsen we met gestandaardiseerde en methodegebonden toetsen en houden we bij in het leerling- en onderwijsvolgsysteem. Dit systeem omvat verder alle informatie die voor onze leerlingen van belang is om het voortgezet speciaal onderwijs met succes te kunnen volgen. Brede ontwikkeling De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen achten wij van groot belang voor hun welslagen in de maatschappij. Persoonsvorming met aspecten als veerkracht, motivatie, zelfbewustzijn en kunnen omgaan met tegenslagen zijn minstens zo belangrijk voor het goed functioneren op de arbeidsmarkt als het goed scoren op cognitieve vakken. Naast vakken als Nederlandse taal, lezen en rekenen/wiskunde geven we dan ook lessen die gericht zijn op emotionele ontwikkeling, het vergroten van sociale vaardigheden en burgerschapsvorming. Bij burgerschapsvorming gaat het om basiskennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, mensenrechten, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en omgaan met maatschappelijke diversiteit. Uitstroomcijfers Vervolgonderwijs 20 (43%) 22 (42%) 24 (40%) Arbeid (begeleid) 5 (11%) 5 (9%) 6 (10%) Dagbesteding 21 (46%) 26 (49%) 30 (50%) Totaal Kwaliteit De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Werkenrode School heeft bij de laatste beoordeling een basisarrangement gekregen. Meer informatie vindt u op 7

8 LEERROUTE DAGBESTEDING Deze leerroute is gedeeltelijk gehuisvest op het terrein van Dekkerswald, één km verwijderd van de hoofdlocatie. Binnen het uitstroomprofiel dagbesteding maken we een onderverdeling in belevingsgerichte, activiteitengerichte en arbeidsmatige dagbesteding. Uitgangspunten zijn de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Belangrijke vragen zijn: Wat voor werk wil en kun je gaan doen? Waar en hoe wil je wonen? Wat vind je leuk om in je vrije tijd te doen? Onderwijsinhoud Alle leerlingen hebben een eigen klas met een leraar als mentor en een onderwijsassistent. Mogelijk is er sprake van duobanen. In de leerjaren 1 en 2 heeft de mentorklas een vast lokaal en krijgen de leerlingen van de mentor les. Er is er sprake van een brede oriëntatie waarin leerlingen hun cognitieve vaardigheden uitbreiden en onderhouden en kennis maken met een aantal praktische vakken. In leerjaren 3 en 4 komt er meer nadruk te liggen op praktijkvakken naast de cognitieve vakken. Ook de interne stage komt in deze periode aan bod. De leerjaren 5 en 6 staan in het teken van transitie: de nadruk ligt op de praktijkvakken. Er wordt veel aandacht besteed aan de uitstroom naar de vervolgplek. Bepaalde lessen worden gegeven in de praktijklokalen op de hoofdlocatie. Een gewenning op de daadwerkelijke uitstroombestemming behoort tot de mogelijkheden. Lol-stage: leren op locatie In de middenbouw en bovenbouw lopen de leerlingen stage op locatie onder begeleiding van onze eigen medewerkers. Deze stage vindt plaats op VSO Mikado in Gennep. Onze leerlingen leren daar samen met leerlingen van Mikado praktische vaardigheden zoals het verzorgen van de was, horeca vaardigheden, zorg dragen voor je eigen leefomgeving en training van arbeidsvaardigheden. In de bovenbouw zijn er mogelijkheden om op externe stage te gaan. Het doel van deze stage is oriëntatie en gewenning op de dagbestedings- of werkplek. Leerlingen en ouders worden in dit proces betrokken door de stagebegeleider en procesbegeleider. Getuigschrift en portfolio Leerlingen die het onderwijs- en vormingsprogramma van de leerroute dagbesteding met goed gevolg doorlopen hebben, krijgen het vso-getuigschrift. Zij maken gedurende de schoolloopbaan hun portfolio. LEERROUTE ARBEIDSMARKTGERICHT Voor veel leerlingen is deze leerroute eindonderwijs. Ze stromen uit naar verschillende vormen van arbeid in het vrije bedrijf of, al dan niet begeleid, naar gesubsidieerde werkplekken. Onderwijsinhoud In de leerjaren 1 en 2 ligt de nadruk op vakken als rekenen/wiskunde, Nederlandse taal, Engels en wereldoriëntatie. Daarnaast zijn er vakken van algemene/ culturele aard. We bieden een veilige leeromgeving. Het aantal leraren waarmee de leerling te maken heeft is beperkt. 8

9 De leerjaren 3 en 4 bestaan uit oriëntatie op toekomstige arbeidsmogelijkheden in de zeven praktijkvakken die de school kent. We houden rekening met de persoonlijke leerstijl van de jongere. Zijn persoonlijkheidsontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit het programma sociale vaardigheden. De leerjaren 5 en 6 bestaan uit een opleiding tot het toekomstige beroep. Met de methodiek van werkend leren maken onze leerlingen kennis met diverse vakvaardigheden en de bijbehorende werknemersvaardigheden. Praktijkvakken Mechanische technieken, Kenteq erkend leerbedrijf Handel en administratie Groenopleiding, Aequor erkend leerbedrijf Dierenverzorging Horeca Zorg en welzijn, Calibris erkend leerbedrijf Productie en magazijn (leerwerkplaats) Stage Stages vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Ze bieden leerlingen gelegenheid om kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en organisaties en met de daarbij horende beroeps- en omgangsvaardigheden. Stapsgewijs leren zij voldoen aan de eisen die het arbeidsproces aan hen stelt. Aanvankelijk zijn de stages oriënterend, later arbeidsvoorbereidend om te eindigen in een plaatsingsstage. Stagebureau De school heeft een eigen stagebureau. De stagemedewerkers onderhouden nauwe contacten met het bedrijfsleven, leerwerkbedrijven en huidige en toekomstige stagebieders. Zij zorgen in overleg met mentoren en procesbegeleiders voor centrale coördinatie en bieden ondersteuning bij alles wat met stages te maken heeft. Huiswerk leerroute arbeidsmarktgericht Voor het merendeel van de leerlingen geldt dat ze tijdens lestijd alle leerstof verwerken. In overleg met ouders kan huiswerk gegeven worden. Dit betreft doorgaans Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, Engels, wereldoriëntatie. Ook voor andere vakken kunnen huiswerkopdrachten gegeven worden: het verzamelen van materiaal ten behoeve van een les techniek, het doen van een onderzoekje of het afnemen van een interview. Ook een spreekbeurt kan deels thuis voorbereid worden. In hogere leerjaren kunnen leerlingen huiswerk krijgen voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Getuigschrift, diploma, certificaat In de leerroutes arbeidsmarktgericht en vervolgonderwijs doen leerlingen voor verschillende vakken en op verschillende niveaus IVIO-examens. Zij ontvangen hiervoor diploma s. Zie ook Voor de praktijkvakken kunnen branchegerichte certificaten worden gehaald. Ter afsluiting van de leerroute arbeidsmarktgericht ontvangen de leerlingen het vso-getuigschrift. 9

10 LEERROUTE VERVOLGONDERWIJS Deze leerroute bestaat uit een VMBO-opleiding op drie niveaus: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretisch. Ook onderwijs leerjaar 1 en 2 op havo/vwo niveau is mogelijk. Onderwijsinhoud In de leerjaren 1, 2 en 3 is het onderwijs zowel wat betreft tempo als niveau gedifferentieerd. In leerjaar 3 krijgen leerlingen één dagdeel per week een oriëntatieprogramma gericht op hun toekomst met lessen, stages, excursies en lezingen van gastsprekers. De leerjaren 4 en 5 bestaan uit drie diplomagerichte richtingen: VMBO-theoretisch waarin een volledig diploma of certificaten behaald worden, VMBO-basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht in de sectoren economie ( richting handel en administratie) en zorg en welzijn. Binnen VMBO-theoretisch is beperkt ruimte voor beroepsvoorbereidende vakken en/of stages. In VMBO-kaderberoepsgericht bestaat 40% van de tijd uit relevante praktijkvakken en in VMBO-basisberoepsgericht is dat 60%. Huiswerk leerroute vervolgonderwijs Een gedeelte van de verwerking van de lesstof wordt op school gedaan en een gedeelte thuis. Het gemaakte huiswerk wordt op school besproken en gecorrigeerd. De hoeveelheid huiswerk verschilt per vak. In de eerste klas krijgen leerlingen na 3 maanden huiswerk. In de maanden ervoor krijgen zij agenda- en huiswerktraining. Ouders spelen een belangrijke rol bij het signaleren van problemen rondom huiswerk. Zij kunnen hierover te allen tijde contact opnemen met de mentor. Diploma en certificaten Leerlingen behalen certificaten of een diploma. VMBO-theoretisch wordt in de bovenbouw in een tijdsbestek van twee of drie leerjaren afgerond met het staatsexamen, dat bestaat uit het reguliere centraal schriftelijk eindexamen en een mondeling commissie-examen in de laatste schoolweek. Elk van deze twee bepaalt de helft van het cijfer. Leerlingen die staatsexamen doen krijgen hun diploma later in het jaar dan leerlingen die regulier examen doen! De richtingen VMBO-basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht worden regulier geëxamineerd met een 2-jarig PTA-traject (Programma van Toetsing en Afsluiting) en een landelijk schriftelijk examen. Dit doen wij in samenwerking met het Montessori College. Wij bieden de sector economie, richting handel en administratie en de sector zorg en welzijn. 10

11 Schoolactiviteiten CP-Talentteam Sinds augustus 2011 realiseren de KNVB, Pluryn en Werkenrode School een unieke voetbalopleiding voor jongeren van 13 tot 19 jaar met CP, cerebrale parese. NOC*NSF ondersteunt dit initiatief. De jongens krijgen professionele topsportbegeleiding en medische en fysieke ondersteuning, voortgezet speciaal onderwijs en woon- en zelfstandigheidstraining. De ambitie van de spelers en de KNVB is simpel en ambitieus: een medaille pakken op de Paralympics van 2016 in Brazilië. Zie Sportdagen, excursies, festiviteiten Jaarlijks vindt een sportdag plaats. Excursies worden gedurende het hele schooljaar georganiseerd. In de Nieuwsberichten wordt u geïnformeerd over diverse festiviteiten die door het jaar heen gehouden worden. Sportclub Leerlingen kunnen lid worden van de sportclub. De sportieve activiteiten zoals voetbal, boccia, boogschieten en zwemmen vinden na lestijd plaats. Kamperen en reizen Als onderdeel van het schoolprogramma organiseren wij gedurende het schooljaar voor verschillende leerjaren buitenschoolse activiteiten. Zo is er een vierelementen-week, zijn er kampeerweken en nemen de schoolverlaters deel aan de afsluitdagen. Een keer in de schoolloopbaan kan een leerling deelnemen aan een meerdaagse buitenlandse reis. 11

12 De leerlingen van de leerroute dagbesteding gaan gedurende hun schoolloopbaan tweemaal op schoolkamp. Daarnaast kunnen zij op vrijwillige basis meedoen aan de afsluitdagen die elk jaar met alle schoolverlaters georganiseerd worden. Aan ouders wordt voor deze activiteiten een financiële bijdrage gevraagd. Afhankelijk van deze bijdragen en verkregen subsidies bepalen we de reisbestemming en het inhoudelijke programma. Schoolzwemmen Zwemmen in het zwembad van school maakt onderdeel uit van het vak bewegingsonderwijs. Schoolfotograaf De schoolfotograaf maakt elk jaar individuele en groepsfoto s. Ouders worden vooraf geïnformeerd over de datum waarop dit gepland staat. Met toestemming kunnen foto s gebruikt worden voor publicaties. Culturele activiteiten In het cultureel centrum Cardo op het terrein van Werkenrode bieden medewerkers van de afdeling Sociaal Cultureel Werk diverse cursussen en hobby s aan. Consulenten geven op verzoek informatie over sport en besteding van vrije tijd, zowel binnen als buiten Werkenrode. In Cardo worden uitgaansavonden, open podia en toneelvoorstellingen voor jongeren georganiseerd. Stichting Cardo organiseert jaarlijks het Cultureel i-seizoen. Werkenrode School participeert in het Gelders programma Cultuureducatie Met Kwaliteit. Daarnaast hebben alle leerlingen de beschikking over de faciliteiten van het cultureel jongeren paspoort. Uitreiking diploma s en certificaten Aan het eind van het laatste schooljaar vindt een feestelijke bijeenkomst plaats met schoolverlaters, hun ouders en medewerkers van school, wonen en revalidatie, waarin de leerlingen hun behaalde certificaten of diploma uitgereikt krijgen. De IVIO-diploma s worden uitgedeeld gedurende het jaar waarin het diploma behaald is. 12

13 Zorg en begeleiding Mentor Elke leerling heeft een mentor. De mentor is voor ouders de contactpersoon als het gaat om het welbevinden van de jongere op school. Met de mentor worden rapporten besproken en wordt jaarlijks het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Procesbegeleider De transitiefase, de uitstroom, is voor veel leerlingen een ingewikkelde periode zeker als het gaat om het tijdig vinden van een passende plek voor vervolgonderwijs, werk of dagbesteding, voor wonen en vrijetijdsbesteding. In deze periode is de procesbegeleider de aangewezen persoon om de zoektocht te begeleiden. Hij informeert ouders en jongere over vervolgonderwijs, vormen van dagbesteding, mogelijkheden rondom al dan niet betaald werken, subsidieregelingen, uitkeringen, indicaties enzovoorts. Hij coördineert alle acties en legt contacten daar waar dat nodig is. De procesbegeleider is tevens de contactpersoon voor leerling en ouders tussen school en wonen, tussen school en revalidatie of tussen school, wonen èn revalidatie. De procesbegeleider zorgt voor de afstemming van doelen tussen de drie betrokken organisaties. Onderwijsassistenten Onderwijsassistenten geven leerlingen die dat nodig hebben persoonlijke verzorging, begeleiding in het bevorderen van zelfredzaamheid en ondersteuning bij het volgen van de lessen en het uitvoeren van praktijkopdrachten. De verzorging wordt zowel inhoudelijk als organisatorisch gecoördineerd vanuit de zorgpost. 13

14 Commissie van Begeleiding Deze commissie bestaat uit de (revalidatie)arts, psycholoog/orthopedagoog, maatschappelijk werkende en de coördinator toelating, onder voorzitterschap van de directeur. Tevens zijn de directeur en psycholoog van Pluryn (wonen) lid van de commissie. De commissie adviseert het bevoegd gezag over toelating en plaatsing en, indien daar sprake van is, over schorsing en verwijdering van leerlingen. In deze commissie vindt na plaatsing van de leerling de coördinatie van de leerlingenzorg en -begeleiding plaats gedurende de gehele schoolperiode tot en met de uitstroom. De commissie is verantwoordelijk voor het tot stand komen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief, het indiceren van speciale begeleiding en het uitvoeren van onderzoek. Bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief wordt de vraag beantwoord of de leerling nog langer aangewezen is op voortgezet speciaal onderwijs. Indien dat niet het geval is adviseert de commissie over terugplaatsing of overplaatsing naar het reguliere onderwijs. Schoolverlaters krijgen van de commissie advies voor een vervolgtraject. Ontwikkelingsperspectief Sinds vorig schooljaar is voor elke individuele leerling zijn ontwikkelingsperspectief op papier gezet. Dit is een wettelijke verplichting. Het ontwikkelingsperspectief is richtinggevend voor het te volgen onderwijs. In het ontwikkelingsperspectief staan het instroomprofiel (het niveau waarop de leerling start op Werkenrode School), de factoren die belemmerend of bevorderend zijn voor zijn ontwikkeling, de leerroute, het uitstroomniveau met de uitstroombestemming (als die bekend is). Naarmate de leerling dichterbij uitstromen komt wordt het ontwikkelingsperspectief steeds concreter. De school heeft een resultaatverplichting om samen met leerling en ouders het perspectief te realiseren. Over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief hebben ouders op overeenstemming gericht overleg met de mentor of procesbegeleider. Zij bekrachtigen dat overleg met hun handtekening. Leerlingbespreking Twee maal per jaar organiseren wij leerling-/groepsplanbesprekingen. We organiseren deze voor alle leerroutes tegelijkertijd om met betrokken medewerkers het onderwijsleerproces van onze leerlingen af te stemmen en de leeropbrengsten te evalueren. Medische zorgpost Bij de medische zorgpost kunnen leerlingen met speciale verzorgings- of begeleidingsvragen terecht. De medewerkers begeleiden leerlingen met diabetes en epilepsie, geven medicijnen en sondevoeding en voeren katheterisaties uit. Er wordt gewerkt met zorgprogramma s die afgestemd zijn met alle betrokken 14

15 dienstverleners. Voor leerlingen die dat nodig hebben (denk aan risico s en situaties die om acuut handelen vragen) is een medisch spoeddossier beschikbaar. De zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen krijgen bij de medische zorgpost alle aandacht. Zorg binnen Onderwijs Op initiatief van ouders of op verzoek van de school kunnen PGB (persoonsgebonden budget) of AWBZ-compensatiegelden ingezet worden voor individuele ondersteuning van de leerling gedurende schooltijd. In voorkomende gevallen gebeurt dit altijd in overleg met de directie. Het beleid is erop gericht dat zorg zoveel mogelijk bij één zorgaanbieder ingekocht wordt. Werkenrode School werkt voor Zorg binnen Onderwijs onder andere samen met zorgaanbieder Driestroom. Activiteiten die verricht worden in het kader van Zorg binnen Onderwijs maken altijd onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. De Commissie van Begeleiding houdt hier toezicht op. Revalidatie Een deel van onze leerlingen is aangewezen op revalidatiegeneeskundige behandeling. Deze wordt op het terrein van Werkenrode gegeven door therapeuten en overige behandelaars van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. De revalidatiearts die verbonden is aan de kliniek en aan Werkenrode stelt de indicatie en is betrokken bij het verdere verloop van de behandeling. Revalidatiegeneeskundige behandelingen beogen een betere toerusting van de jongere om het onderwijs goed te kunnen volgen. Deze behandelingen worden gedurende de schooldag gegeven. Paramedische onderwijsondersteuning De school heeft eigen therapeuten in dienst voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Zij verrichten paramedische onderwijsondersteunende activiteiten. Therapeuten van school en kliniek en de revalidatiearts werken nauw samen en stemmen hun doelen af op het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Psychosociale therapie Voor leerlingen die dreigen vast te lopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling doen we een beroep op de psychosociaal therapeuten van Pluryn. Zij leveren met verschillende vormen van therapie een bijdrage aan het verminderen van de ervaren problematiek. Effectieve leertijd De lestijd die we voor onze leerlingen gepland hebben komt overeen met de wettelijke voorschriften. Doordat behandeling en verzorging uitgevoerd worden gedurende de schooldag zijn we extra alert op het goed benutten van de tijd, die voor onderwijs staat ingeroosterd. 15

16 Samenwerking Ouders We stellen een actieve betrokkenheid van ouders zeer op prijs, daarbij rekening houdend met hun belastbaarheid. We zien ouders als ervaringsdeskundigen en als partners in de samenwerking waarbij wij wederzijds rechten en plichten naleven. Zo hebben wij allen verantwoordelijkheden in de opvoeding, waarbij de ouders altijd eindverantwoordelijk zijn. Klankbordgroep ouders Deze groep ouders fungeert als klankbord voor de directie en voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Naast een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en de opvoeding van onze jongeren staat het mede-organiseren van activiteiten op de agenda zoals themabijeenkomsten, gespreksavonden en diploma-uitreiking. Medezeggenschap Werkenrode School heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR houdt zich bezig met zaken die de school betreffen, zoals: de schooltijden, het lesrooster, het sectorplan, het vakantierooster, voorzieningen van leerlingen, deelname aan onderwijskundige projecten of experimenten, de schoolgids, etc. Daarnaast heeft onze stichting OZG een GMR (Gemeenschappelijke MR) waarin ouders en medewerkers uit alle sectoren zijn vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken zoals: passend onderwijs, bedrijfsplan, arbobeleid, arbeidsvoorwaarden van het personeel, financieel beleid, eventuele fusie of uitbreiding, klachtenregeling, etc. 16

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Onderwijsgroep PUNT SPEC!AAL Nijmeegsebaan 9 6561 KE Groesbeek 024-6759000 www.werkenrodeschool.nl info@werkenrodeschool.nl Inleiding Onderwijsgroep Punt Speciaal

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Schoolgids De Brouwerij

Schoolgids De Brouwerij 2014 2015 Schoolgids De Brouwerij SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.kroonpad.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie