Beleidsplan Migrante

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Migrante 2012-2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan Migrante

2 Inleiding Een organisatie, zoals Migrante, die zich ten doel stelt zich in te zetten voor Spaanssprekende allochtonen, maakt in haar dienstverlening en structuur steeds een ontwikkeling door, als gevolg van de diverse redenen waarom allochtonen naar Nederland komen: voor kortere tijd of om zich hier blijvend te vestigen. Steeds zijn er oorzaken van sociale en economische aard die een constante beweging in gang houden. Migrante heeft als doelstelling een hulpverlenende instantie te zijn voor Spanjaarden en Latijns Amerikanen.

3 Korte geschiedenis Vanaf 1960 kwamen vele Spanjaarden hier naar toe, aangetrokken door de industrie hier ter plaatse voor het verrichten van wat toen gastarbeid heette. Men dacht hier een paar jaar te blijven om dan, zij het met een gering kapitaal, naar hun land terug te keren. Maar de meesten bleven, er vond gezinshereniging plaats en de migranten werden blijvers. Zo ontstond in de jaren 60 van de vorige eeuw Migrante, opgericht door Th Beusink, toenmalig pastor voor de Spaanse parochie in Amsterdam. Het betrof het opvangen en oriënteren van deze groep mensen om hier hun bestaan op te bouwen en zich in te passen in de Nederlandse samenleving. De opeenvolgende staatsgrepen in Chili (1973), Argentinië (1976) en herhaalde staatsgrepen in Bolivië maakte de Spaanssprekende groep in Nederland bekend met andere continenten. Mensen die weliswaar Spaans als voertaal hebben maar vaak een totaal andere cultuur. Ook de meerderheid van deze groep werd blijver. Migrante opende ook voor hen de deur om hen te helpen bij het oriënteringsproces en zich in te passen in de Nederlandse cultuur. Het uiteindelijk tot stand komen van de EU opende de grenzen en zo kwam er vanuit Spanje een stroom op gang naar Nederland vooral omdat het voor hen makkelijker was hier werk te vinden en zich te vestigen. In tegenstelling tot hun landgenoten van de jaren zestig werden zij niet gezien als gastarbeiders en konden zij zelfstandig, zij het vaak moeizaam, hun plaats in de Nederlandse samenleving gaan bepalen.

4 Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw groeit het aantal immigranten uit de Dominicaanse Republiek, vaak vrouwen die hiernaartoe komen omdat hun partner, woonachtig op de Antillen, in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit. De recente crisis doet veel Spanjaarden, m.n. jongeren die nu zonder werk zitten, besluiten om naar Nederland te komen om hier hun toekomst op te bouwen, maar ook Latijns Amerikanen die dachten een goede toekomst te hebben in Spanje, nemen dit besluit. Maar zij vinden niet altijd wat ze verwachten. Migrante opent ook voor hen de deur om te voorkomen dat ze als daklozen een zwervend bestaan gaan leiden in Amsterdam. Bovendien kan worden opgemerkt dat Amsterdam, als een multiculturele stad, veel buitenlanders aantrekt en niet op de laatste plaats Spaanssprekenden. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is pastora Toos Beentjes die jaren in Chili als pastoraal werkster had gewerkt, binnengekomen bij Migrante. Toen in 1998 pater Beusink met pensioen ging, was het de vraag of Migrante op dezelfde wijze voortgezet zou kunnen worden. Het project Migrante adelante heeft laten zien dat er toekomstmogelijkheden waren en zo geschiedde.

5 De pijlers van Migrante Migrante baseert haar beleid nog steeds op de volgende 4 pijlers: Solidaridad: solidair zijn met elkaar: zorgen voor werk en welzijn Cultura crítica: empowerment: mensen krachtig maken Acción social: zorgen voor bewustwording in sociaal-maatschappelijk opzicht Acción pastoral: pastorale zorg en al wat daaruit voortvloeit. Huisvesting Sinds 1998 heeft Migrante nieuwe huisvesting gevonden op de Spaarndammerstraat 9, de voormalige pastorie van de Magdalenaparochie en nu eigendom van het bisdom Haarlem- Amsterdam. In die jaren is ook het project Migrante adelante gestart om te zien of er voor Migrante toekomstmogelijkheden waren en die bleken er te zijn.

6 Stichting Migrante In 2004 is de Stichting Migrante in het leven geroepen. Het bestuur van de Stichting Migrante bestaat uit tenminste drie en ten hoogste uit zeven leden. Eén bestuurslid wordt door het bestuur benoemd op voordracht van de R.K. quasi-parochie San Nicolás te Amsterdam. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur zulks nodig acht(en), doch tenminste vier maal per jaar. Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen: de heer W. van Broekhoven, voorzitter de heer J. Schuurman, secretaris de heer H. González, penningmeester de heer B. del Valle, lid mevrouw M. van der Drift, lid mevrouw C.E.M. Groot, lid

7 Stand van zaken De doelstellingen De doelstelling van de Stichting Migrante is het ondersteunen van Casa Migrante. Deze instelling heeft tot doel aan Spaanstaligen maatschappelijke en sociale ondersteuning te geven, een en ander in de ruimste zin des woords (art. 2 van de statuten). Zelfredzaamheid is daarbij leidraad en in veel gevallen wordt die zelfredzaamheid ook bereikt. Men zorgt voor een vangnet, vanuit de diaconie, door en voor elkaar. Immers, telkens melden zich weer nieuwe mensen, die niet makkelijk naar de reguliere instanties verwezen kunnen worden. In Casa Migrante worden heel wat mensen opgevangen die elders tussen wal en schip belanden. Om de ondersteuning vorm te geven kunnen subdoelstellingen worden verwoord. Voor een groot gedeelte staan deze vermeld onder de paragraaf De werkzaamheden. Op deze plek kunnen wij wijzen op o.a. de volgende subdoelstellingen:

8 Het geven van taallessen, zowel Nederlands als Engels Het verstrekken van informatie in het Spaans op welk gebied dan ook via het secretariaat Het tolken, telefonisch of ter plekke, in ziekenhuis, gemeentelijke instanties etc. Het geven van maatschappelijke bijstand, juridisch advies, psychologische hulp Het doen van streetcornerwork voornamelijk in die buurten waar concentraties van Spaanstaligen hun werk doen, in Spaanstalige restaurants en andere gelegenheden, waardoor er meer uitwisseling komt tussen Spaanstaligen en Nederlandstaligen. Het bevorderen van sociale cohesie, meer samenwerking met andere migrantenorganisaties, zoals de verschillende platforms. In de afgelopen jaren zijn de hoofd- en subdoelstellingen nauwelijks veranderd. Wel is de samenstelling van de doelgroep veranderd.

9 De doelgroep De doelgroep bestaat voornamelijk uit Spaanstaligen; maar ook Nederlandstaligen - met een bijzondere band met de Spaanstaligen - doen vaak een beroep op de specifieke kennis en vaardigheden die in Casa Migrante aanwezig zijn. De Spaanstaligen komen zowel uit Spanje als uit Latijns Amerika. De groep kan min of meer worden onderverdeeld in Spaanse en Latijns Amerikaanse jongeren vanwege de mondiale crisis die in Nederland hun geluk komen beproeven. Spaanssprekende uit Latijns Amerika die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en/of de Nederlandse nationaliteit. Deze groep is behoorlijk zelf redzaam, maar binnen de groep is een grote groep vrouwen die vaak in een afhankelijkheidspositie verkeren van hun (Nederlandse) partner. Het gaat vaak om gezinsherenigers en gezinsvormers, zowel uit Spanje en Latijns Amerika als uit Nederland, een groep mensen die een beroep op Migrante blijven doen, vanwege informatieverstrekking, vertalen van documenten etc. Spaanssprekende mensen in procedure. Zij komen vaak via via bij Migrante terecht voor informatie, financiële en/of psychologische hulp etc. Migrante kan hen de helpende hand bieden vanwege de specifieke kennis die bij Migrante aanwezig is. De bovengenoemde Nederlandstaligen. Voor algemene aantallen wordt verwezen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor Amsterdamse gegevens naar de Dienst Statistiek van de gemeente en voor specifieke getallen van Casa Migrante naar de jaarverslagen.

10 De werkorganisatie Het bestuur van de Stichting Migrante wordt door de directeur van Casa Migrante regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen. Op grond van deze informatie wordt besloten tot aktie die afhankelijk van het soort aktie of door het bestuur of op de werkvloer wordt uitgevoerd. Directeur van Casa Migrante is pastora Toos Beentjes, bijgestaan door een coördinator (vacature, tzt te betalen door te verwerven fondsen). De pastora is op dit moment de enige professionele kracht die niet door de Stichting Migrante maar via het bisdom Haarlem-Amsterdam betaald wordt voor het door haar verrichte werk in Casa Migrante en de San Nicolásparochie. Zij heeft een aanstelling voor 27 uur per week en vult haar taak grotendeels diaconaal in, hetgeen o.a. inhoudt dat zij door de week haar werkplek heeft in Casa Migrante.

11 Naast de pastora werken op Migrante ongeveer vijftig vrijwilligers, die ieder een deel van de taken op zich nemen. Zij verzorgen de receptie, het secretariaat, de taallessen (zowel Nederlands als Engels) alsook het maatschappelijk werk, juridische assistentie, psychologische hulpverlening, vertaalwerk, etc. Een aantal van hen doet al jarenlang mee, anderen zijn pas binnengekomen op plekken die door anderen zijn verlaten. Het pastoraat, het maatschappelijk werk, het juridisch advies, de psychologische bijstand en het vertaalwerk wordt door professioneel geschoolden gedaan, die voor een groot deel hun opleiding in het Spaanssprekende land van herkomst hebben gevolgd, en deels ook hier in Nederland. Zij zijn van verschillende markten thuis. Het is aantoonbaar dat zowel de Spaanstalige als de Nederlandse vrijwilligers door hun vrijwilligerswerk bij Casa Migrante hun zelfvertrouwen (verder) opbouwen, hun werkervaring vergroten en daardoor sterker staan bij het zoeken naar betaald werk. Naast de vrijwilligers zijn er ieder jaar ook een aantal stagiaires maatschappelijk werk, zowel uit Spanje als uit Nederland. Sommigen voor drie maanden, anderen voor een jaar, om in Casa Migrante praktijk op te doen. Voor de goede orde en betere structurering van de werkzaamheden in Casa Migrante is een coördinator noodzakelijk. Deze is inmiddels aangetrokken en ontlast tevens de directeur in de dagelijkse zorgen van reilen en zeilen.

12 Receptie De werkzaamheden Casa Migrante is van maandag tot en met vrijdag open van 10-13, van en van uur. Bezoekers wordt de deur open gedaan door een van de receptiemedewerkers en hen wordt koffie/thee aangeboden. Per dagdeel is één receptiemedewerker aanwezig. Naast de deelnemers aan de cursussen, de cliënten van de spreekuren en inlichtingenvragers bij het secretariaat, zijn er ook ongeveer 15 bezoekers per dag Secretariaat/info/tolkwerk Tijdens de openingsuren is er ook (minstens) één medewerker op het secretariaat aanwezig. Op deze medewerker kan eventueel ook voor tolkwerk telefonisch een beroep gedaan worden. Bezoekers kunnen op het secretariaat een korte vraag stellen. Voor ingewikkeldere problemen wordt verwezen naar een van de specialisten in Casa Migrante zelf, zoals hieronder worden vermeld, of naar instanties buiten Casa Migrante. De cliënt kan dan voor optimale communicatie met de specialist, begeleid door een vrijwilliger die de rol van tolk heeft, daarheen gaan.

13 Taallessen De vraag naar taallessen bij Casa Migrante is groot, zelfs zo groot dat er wachtlijsten worden gemaakt. Zelfs Spaanstaligen die om welke reden dan ook niet terecht kunnen bij andere organisaties, melden zich bij Casa Migrante waar een lage instapdrempel gehanteerd wordt. De taallessen zullen dan ook gegeven blijven worden. Het zoeken naar docenten is niet altijd gemakkelijk. Zij proberen zelf (in eigen kring en/of bij de studierichting Spaans van de Universiteit van Amsterdam) hun opvolgers te zoeken en te vinden. De groep docenten omvat ongeveer vijftien personen. Naast de cursus Nederlands wordt er ook een cursus Engels, voor beginners en gevorderden, gegeven, om de Spaanssprekenden bij terugkeer naar eigen land of naar elders meer toekomstperspectief te geven Psychologische bijstand Soms blijkt in het gesprek met de pastora en/of de andere gespecialiseerde vrijwilligers dat het om veel complexere zaken gaat, dat er eigenlijk psychologische hulp verleend moet worden. Een aantal Spaanssprekende psychologen is bereid deze hulp te verlenen. Uit de agenda blijkt dat de psychologen minstens twee dagdelen per twee weken op Migrante aanwezig zijn.

14 Juridisch advies Op dit moment is er een groep juristen die cliënten met juridische problemen bijstaat. Zij maken op vier dagdelen afspraken met telkens vier cliënten, in onderlinge samenwerking. Maatschappelijk werk Een aantal vrijwilligers is geschoold in maatschappelijk werk en staan cliënten van Casa Migrante bij. Dit werk blijkt in de loop der jaren eerder meer dan minder te worden. Vertaalwerk Het tolkwerk is hierboven al vermeld. Daarnaast wordt door twee vrijwilligers beëdigd vertalerwerk gedaan. Zij staan ingeschreven bij het Bureau Tolken en Vertalers. Vertaald worden geboortebewijzen, bewijzen van ongehuwd zijn, huwelijks- en scheidingsakten etc, in het algemeen korte documenten. Voor lange documenten wordt verwezen naar andere vertalers die een eigen (meestal hoger) tarief.

15 MEP (migrantes en la prostitución = migranten in de prostitutie) Er werken in Amsterdam tal van Spaanssprekende vrouwen én mannen in de prostitutie. Om deze mensen te informeren over hun (rechts)positie in Nederland wordt een aantal keren per jaar een informatief blad uitgegeven Última hora door de groep vrijwilligers MEP die ook verder het kontakt met de doelgroep onderhoudt. Deze activiteit speelt zich grotendeels buiten Casa Migrante af, nl. op de werkplek van de prostitué(e)s zelf. Transgender problematiek komt regelmatig voor. BSG (Bezoekersgroep Spaanstalige gedetineerden) Op suggestie van de pastores die in de gevangenis veel Spaanssprekenden tegen kwamen is de BSG gestart. Afhankelijk van de behoeften van de gedetineerden gaan vrijwilligers op bezoek. Met Kerstmis wordt aan wie wil een telefoonkaart kado gedaan om direct telefonisch met de familie in het buitenland te kunnen communiceren.

16 Samenwerking Er wordt door Casa Migrante op velerlei gebied samengewerkt met de reguliere instanties, zoals bv. met Mentrum (gezondheidszorg), Schuldhulpverleningsinstanties, Bureau Jeugdzorg etc. Huiselijk geweld wordt een steeds groter probleem. Maar ook instanties op het gebied van wonen, werk en onderwijs weten Casa Migrante te vinden en Casa Migrante hen om zo de problemen van de doelgroep gezamenlijk op te lossen. Ook bij buurtactiviteiten draagt Casa Migrante zijn steentje bij, zoals bijv. bij de viering van Koninginnedag, Kerk en Buurt, Kijk op de Wijk, activiteiten georganiseerd door het verzorgingshuis De Bogt, etc. Voor de Internationale dag van de vrouw en andere culturele activiteiten werkt Casa Migrante al enige jaren samen met het Centro Cultural de hispanohablantes om overlap te voorkomen. Voor specifieke Latijns Amerikaanse activiteiten is er samenwerking met OLAA (Organisatie Latijns Amerikaanse activiteiten) en Noticias. Migrante doet naar volle tevredenheid een beroep op de diensten en kennis bij de Vrijwilligerscentrale te Amsterdam (VCA). Migrante stimuleert bijvoorbeeld haar vrijwilligers om deel te nemen aan trainingen om zo het kennispeil en de professionaliteit te vergroten.

17 Pastoraat Omdat Migrante voortkomt uit de diakonie van de Spaanssprekende parochie San Nicolás, is op dit moment de door het bisdom Haarlem-Amsterdam aangestelde pastor(a) nog de directeur van Migrante. Overig Casa Migrante is het hele jaar door open, want de Spaanssprekenden blijven ook tijdens de zomermaanden komen. Voor deze thuisblijvers worden extra zomeractiviteiten georganiseerd.

18 Kortom Er wordt heel wat werk verricht in Casa Migrante. Hier telt dat aan elke meer of minder complexe hulpvraag die binnen komt, individueel aandacht wordt besteed, maar ook groepsgewijs. Solidariteit is leidraad en daarom gaat de cliënt meestal met een goed gevoel weer naar buiten en weet dat zijn/haar probleem opgelost is cq een oplossing heeft. Wat niet kan is nog nooit gebeurd (pater Theo Beusink, O. Carm.)

19 De financiën De Stichting Migrante en dus ook Casa Migrante is voor de financiën van anderen afhankelijk. Cliënten van Casa Migrante geven vaak een bijdrage naar vermogen voor de hulpverlening; voor vertalingen wordt door Migrante een voor betreffende cliënt maatschappelijk verantwoord tarief gevraagd. Er is een fonds Amigos de Migrante waarin een twintigtal Migrante-getrouwen jaarlijks hun financiële bijdrage storten Vanaf 2006 onvangt Migrante medefinanciering voor haar activiteiten vanuit het subsidie-programma SIP (Subsidie Integratie en Participatie) van de Gemeente Amsterdam. Voor bijzondere projecten is/wordt eventueel bij andere instanties aangeklopt om subsidie aan te vragen. De vrijwilligers worden niet betaald, tenzij in nature, zoals tijdens de bijeenkomsten op de vijfde zondag het geval is of tijdens de lunch, en soms krijgen zij een vergoeding van de gemaakte reiskosten. Binnenkort zullen er door de Stichting Migrante weer fondsen geworven moeten worden om de aangestellen coördinator te kunnen blijven uitbetalen. Er gaat heel wat geld om in Casa Migrante, waar de Stichting Migrante ook mee van doen heeft: de (dagelijkse) boekhouding wordt bijgehouden door vrijwilligers op het secretariaat, en een van hen zorgt voor het totaal. Deze houdt de boekhouding sinds 2010 bij met het programma Account View. De penningmeester van de Stichting houdt toezicht en wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

20 Behaalde output Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er heel wat gerealiseerd is. Niet altijd is dit in cijfers uit te drukken, maar er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk alle resultaten te registreren. Het kost de vrijwilligersorganisatie te veel tijd en energie om de gegevens in statistieken om te zetten. Een deel van deze gegevens staan in de jaarverslagen. Wat is blijven liggen Niet altijd kan op stel en sprong worden voldaan aan de hulpvraag. Wat nog niet écht van de grond komt is de IT voorziening in Casa Migrante. Er is nog geen structurele oplossing gevonden voor het onderhoud van de computers, het opzetten van een intern netwerk, het in de lucht houden van een eigen website. Voorlopig is Casa Migrante op het Internet zichtbaar via

21 Vrijwilligersbeleid Nog steeds werkt het principe: vertrekkende partij zoekt zoveel mogelijk vervanger. Menigeen vertrekt ook niet zomaar. Men vindt het jammer het werk in Casa Migrante te moeten verlaten, maar ook andere plichten roepen. Er wordt deelgenomen aan de verschillende activiteiten die door o.a de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en CENTRAM worden georganiseerd. Zo worden de vrijwilligers (bij)geschoold op allerlei gebied, zoals bv. de sociale kaart van de buurt waar Casa Migrante zich bevindt, de Spaarndammerbuurt. Casa Migrante zelf organiseert elke vijfde zondag van de maand voor alle vrijwilligers een gezellige bijeenkomst om de onderlinge band te verstevigen. De eerste keer in het jaar is dat de laatste zondag van januari om elkaar een goede start in het nieuwe jaar te wensen. Daarna telkens de vijfde zondag van de maand, áls die er is. De vrijwilligers nemen wat lekkers te eten mee en Casa Migrante zorgt voor iets te drinken.

22 Toekomst De doelstellingen en de doelgroep Er zullen nauwelijks wijzigingen komen in de doelstellingen, er zal een accentverschuiving zijn, wel veranderen de doelgroepen. Vooral de groep werkzoekenden uit Spanje en Latijns Amerika zal vanwege de economische crisis aldaar zeker niet kleiner worden. Vrijwilligersbeleid Dankzij de inzet met hart en ziel van de vrijwilligers hoeft Casa Migrante niet te klagen. Zij zijn het die de doelstellingen van Migrante realiseren en dát stemt de Stichting Migrante tot tevredenheid.

23 Werkzaamheden Zolang er vraag naar de taallessen is, zullen deze georganiseerd worden. De op Migrante gegeven lessen zijn voor veel Spaanstaligen uit Latijns Amerika essentieel om van daaruit verder te kunnen gaan bij ROC en andere hogere instellingen. Voor Spanjaarden is de inburgeringscursus niet verplicht, maar als verwacht wordt dat zij deelnemen aan de Nederlandse maatschappij, dan is kennis van de Nederlandse taal uiterst belangrijk. Ook assistentie in eigen taal zal voorlopig nog onderdeel van de werkzaamheden zijn, zowel op informatief/oriënterend als medisch, psychologisch, juridisch etc. vlak. Het archief wordt de komende jaren door een van de vrijwilligers opgeschoond. Financiën Voor de coördinator zal het een jaarlijks aandachtspunt blijven om in samenwerking met de vrijwilligers een gezonde financiële basis te realiseren voor de werkzaamheden in Casa Migrante. Wellicht kunnen er meer begunstigers voor het fonds Amigos de Migrante gevonden worden. Ook zou uitgezocht kunnen worden in hoeverre de cliënten en bezoekers van Casa Migrante structureel meer financiëel zouden kunnen bijdragen.

24 De werkorganisatie Een goede organisatie staat en valt met een goede coördinator. Binnenkort vertrekt de directeur, pastora Toos Beentjes, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vandaar dat de werkzaamheden voor de coördinator worden uitgebreid. Samenwerking met de andere organisaties blijft bestaan, zowel met de reguliere hulpverleningsorganisaties met wie wij samenwerken bij het oplossen van de problemen van onze cliënten en bezoekers, alsook met de andere organisaties die in Amsterdam cq Nederland gericht zijn op de Spaanstaligen, zoals Centro Cultural de hispanohablantes, Stichting ZEG (Zuid-Europese Gemeenschappen), POLH (Plataforma de Organizaciones Latinoamericanas en Holanda = Platform van Latijnsamerikaanse organisaties in Nederland), Stichting LIZE (Landelijk Inspraakorgaan Zuid Europeanen) etc.

25 Tot slot Uit het rapport Allochtonenprognoses : belangrijke uitkomsten van Suzanne Loozen en Coen van Duin (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007) en het rapport Bevolkingsprognose : veronderstellingen over migranten van Han Nicolaas (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009) blijkt dat o.a. het aantal Spaanssprekenden uit Spanje en Latijns Amerika nog zal toenemen en voortdurende zorg behoeft. juni 2011 Tineke Groot Penningmeester Stichting Migrante

26 CASA MIGRANTE PASTORAL SECRETARIADO RECEPCION TRADUCTORES E INTERPRETES TRABAJO SOCIAL DIRECCION EQUIPO COORDINADOR EQUIPO PSICO-SOCIAL Y JURIDICO PSICOLOGIA PROYECTOS M.E.P. ASESORIA JURIDICA VISITA ANCIANOS Y PRESOS ADMINISTRA-CION ITC IDIOMAS CURSOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2016 Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug Inhoud Jaarverslag Stichting Noodfonds VWUH 2016... 3 Doelstelling van het Noodfonds Schenkingen en leningen Financiën Bijlage

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur Stichting Shakti Huishoudelijk reglement 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden 1. Bestuur 1.1 Bestuursleden kunnen niet tevens medewerkers uit arbeidsverhouding en/of cliënt zijn. 1.2 Het bestuur

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan 2017-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 3 2.1 Doel en visie... 3 2.2 Winstoogmerk... 3 2.3 Publicatieplicht... 3 3 Beleid... 3 3.1

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG.

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG. Steunpunt OOG is opgericht op 10 december 2009 te Gouda door Willemien Rougoor. Steunpunt OOG is er om burgers te versterken in de samenleving.

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Programmaverantwoordelijke 0,8 fte (m/v)

Programmaverantwoordelijke 0,8 fte (m/v) Stichting Maatwerk bij Terugkeer heeft als doel het faciliteren van een humane en zelfstandige terugkeer van ex-asielzoekers en ongedocumenteerde migranten naar hun land van herkomst door begeleiding te

Nadere informatie

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht.

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht. Beleidsplan Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht versie juni 2016, vastgesteld op 6 juni 2016 Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem Haarlem, maart 2017 Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem Inhoudsopgave 1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 1.1. Statutaire doelstelling 1.2.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Oranjeplaats 45B 2871 TL Schoonhoven Activiteiten 0182 384550 Welzijnspunt 0182 381227 Mantelzorg 0182-381886 www.swoschoonhoven.nl e-mail: info@swoschoonhoven.nl

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Vereniging. Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk

Vereniging. Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk HVO Beleidsplan 2014-2020 Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk Pagina 1 Inhoudsopgave Titel Pagina Inleiding 2 Doelstellingen 3 Beleid inrichting van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN 2015-2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Huisvesting 3.1 Automatisering 3.2 Algemeen personeelsbeleid 3.3 Taken coördinator Open Huis 3.4 Taken coördinator

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Beleidsplan 2015-2018 1 Vincentiusvereniging St.Jan geboorte Vlijmen Beleidsplan 2015-2018 Inleiding: De Vincentiusvereniging Vlijmen is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

HELPENDE HANDEN DORDRECHT

HELPENDE HANDEN DORDRECHT NIEUWSBRIEF Jaargang 4, nummer 13 HELPENDE HANDEN DORDRECHT Stand van zaken: In de afgelopen periode viel 2 e Pinksterdag en dit was de laatste vrije dag tot aan de zomerperiode. Voor de leerlingen jammer

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Versie december 2016 1. Inleiding Met genoegen presenteert het bestuur van de PCI OLVvA haar werkplan voor 2017. Het is

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2008

Financieel jaarverslag 2008 Financieel jaarverslag 2008 Diocesane Caritas Instelling datum: 01-03-2009 Bisdom Rotterdam Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 1 Toelichting Het jaarverslag bestaat uit 3 delen: - De toelichting

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie