PlaswijckBoom. Tweejaarlijkse bewonersenquête. Wijkjaarprogramma Leefbaarheid, leefomgeving en samenleven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PlaswijckBoom. Tweejaarlijkse bewonersenquête. Wijkjaarprogramma Leefbaarheid, leefomgeving en samenleven."

Transcriptie

1 Uitgave jaargang mei 04 Uitgave van tichting ijkteam Plaswijck PlaswijckBoom weejaarlijkse bewonersenquête ijkjaarprogramma eefbaarheid, leefomgeving en samenleven Zorg en elzijn Veranringen zorg en welzijn in, voor en met wijk tart ociaal eam oord ijkinformatie en wijkaanpak uttenbouwdorp oorrhout 04!

2 ijkjaarprogramma Plaswijck t/m lk jaar maken wijkpartners een ijkjaarprogramma at voeren zij ook gezamenlijk uit aast ijkteam Plaswijck zijn wijkpartners emeente, Politie, ozaïek onen, zorg en welzijnsinstellingen zoals Participe/Kwadraat, Cyclus, e Bre chool en portouda et ijkteam zorgt vooral voor het wijkbelang en bewonersbelangen at doet zij op basis vele reacties, bewonersavonn, enquêtes en overleg in wijk et ijkteam trekt veel projecten, vooral afgelopen jaren bij aanpak van overlastplaatsen in wijk it doet zij samen met veel mebewoners en bewonerscommissies ieronr een overzicht van punten, acties, projecten en activiteiten voor dit jaar (ook die van het wijkteam zelf) Zie onze website voor meer informatie hierover hema Veiligheid en verlast Veel bewoners wonen en prettig en veilig in wijk at betreft leefbaarheid en veiligheid is wijk in het algemeen veilig te noemen el is er een aantal specifieke pijnpunten et gaat om sommige buurten en specifieke problemen Zo wordt Plaswijck specifiek genoemd in het kar van jeugdoverlast en jeugdgroepen et veiligheidsgevoel in wijk blijft nog achter aar er is afgelopen jaren al veel bereikt emeente, politie, jongerenwerk en wijkteam werken aan veiligheid in wijk e aanpak is sterk gericht op overlast van groepen en op individuele probleemjongeren ijkteam Plaswijck is actief betrokken bij het veiligheidsbeleid in ouda en heeft afgelopen jaren samen met bewoners een aantal overlastplaatsen in wijk heringericht (rompenburg, Zomen, ammoet) e wijkpartners willen veiligheid in Plaswijck verr verbeteren door gerichte aanpak van overlastplegers en op 60 oelstelling is dat 80% van mensen zich veilig voelt erinrichting overlastplaats ekkenburg/eeuwenburg/skatebaan ijkteamproject samen met gemeente en jongerenwerk anleg meer JP s (jongerenontmoetingsplaatsen, een soort gedoog hangplekken) aan rann van wijk voor jongeren een structurele oplossing, wel minr overlast in wijk 3 tructurele aanpak problematiek jonge jeugd door Jongerenwerk, Politie, CJ en Veiligheidshuis 4 (igitaal) veiligheidsplatform in aantal buurten opstarten, zodat wijkagenten, gemeente, politie, wijkteam en bewoners sneller met elkaar kunnen communiceren Preventie is belangrijk, vooral bij woning en autoinbraken Burger aan zet & communicatie met stad: burger kan zelf meer doen om leefbaarheid en veiligheid in zijn eigen woonomgeving te bevorren door bijvoorbeeld alert te zijn op verdachte situaties en zelf initiatief te nemen om anren aan te spreken op ongewenst gedrag (Veiligheidsbeleid emeente) 5 Voortzetten aanpak persoons, groeps en omgevingsgerichte aanpak op specifieke overlastgeven, hinrlijke en criminele jongeren(groepen) in Plaswijck hreestrikes out en gebiedsverbon anpak jeugdveiligheid: problematische jeugdgroepen in ost, Korte kkeren, Plaswijck en overwelle staan ook in 04 centraal in aanpak jeugdveiligheid (Veiligheidsbeleid emeente) 6 istrictschef politie komt weer een presentatie houn over organisatie, aanpak en resultaten van politie en wijkagenten e datum is 6 mei 04 7 Bijdrage aan opstellen nieuwe oudse veiligheidsplan et ijkteam komt graag in contact met wijkbewoners die constructief en daadwerkelijk willen meewerken aan 4 een leefbare en veilige wijk Bewoners krijgen daadwerkelijk meer grip op ontwikkelingen in hun directe leefomgeving, wanneer ze participeren en zelf initiatieven onrnemen voor meer binding en betrokkenheid in buurt it heeft ook invloed op veiligheidsbeleving (Veiligheidsbeleid emeente) hema obiliteit en Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid, bewoners blijken het belangrijk te vinn r is ook veel aan hand in onze wijk Belangrijk vorig jaar was realisatie van het nieuwe Verkeersplan inkelcentrum Bloemendaal, een project van gemeente en wijkteam waar we best trots op zijn it jaar staat het nieuwe Verkeersplan Plaswijckweg centraal iervoor is een grote enquête uitgezet bij ours en kinren van basisscholen in wijk Belangrijk wordt het voorkomen van een doorsteek van een rondweg naar Plaswijckweg, want dat betekent een onacceptabele toename van (vracht)verkeer door ze wijk met veel kinren elukkig zijn er veel wijkbewoners en scholen die meedoen en meenken met ijkteam en emeente over oplossingen ebt u ieën of kennis? ltijd welkom! 8 pstellen Verkeersplan Plaswijck Verkeerscommissie basisscholen en gemeente werken aan verkeersveiliger wijk, vooral voor kinren omenteel is er een enquête over verkeersveiligheid in wijk onr ours en kinren van basisscholen en plan in het instellen van choolzone s bij basisscholen in wijk 8 9 valuatie Verkeersplan inkelcentrum Bloemendaal oor ijkteam en emeente is vorig jaar een nieuw verkeersplan opgesteld en uitgevoerd it jaar zullen gemeente ouda en wijkteam Plaswijck en winkeliersvereniging een evaluatie houn: zijn er nog aanpassingen nodig? Is doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd? 0 e voorgenomen ondweg eeuwijk langs onze wijk: wat wordt milieubelasting? n vooral, tegenhoun twee doorsteken naar onze wijk en betere doorstroming op belangrijke Van eenensingel erken nieuwe slimme verkeerslichten? anpak risicovolle kruispunten in wijk Zo is ook het risicovolle kruispunt bij ekkenborch aangepast aar er zijn meer locaties in wijk die aandacht behoeven 3 eewerken aan opstellen herijking obiliteitsvisie ouda 9 0

3 hema eefomgeving en penbaar gebied en goed onrhoun leefomgeving en openbaar gebied wordt door veel bewoners gewaarerd et behoun van het groene karakter van wijk vinn veel wijkbewoners zeer belangrijk, zo blijkt elke keer weer 5 6 hema ijkevenementen et leuke, actieve en aardige mebewoners activiteiten organiseren en onrsteunen iet alleen geweldig leuk, ook zinvol: nieuwe mensen, kansen, activiteiten ontkken Voor het uttenbouwdorp / zomerevenement willen we graag nog meer vrijwilligers, zodat zo veel mogelijk kinren kunnen meedoen! ozaiek onen wil in 04 meer toezien op een basaal onrhoud van (voor)tuinen van huurwoningen 5 ieuwe voorzieningen op mooie atuurspeelplaats oorrhout, aan rand van wijk, bij geluidswal Vorig jaar hebben abobank ouwestreek en ijkteam Plaswijck een nieuw speeltoestel mogelijk gemaakt it jaar werken wijkteam Plaswijck met maatschappelijke partners en wijkbewoners aan een nieuwe verrassing 8 30 eer een geweldig uttenbouwdorp oorrhout op geluidswal voor kinren uit wijk Voor vier keer alweer hema dit jaar is samenzijn In laatste week van zomervakantie, van dinsdag 6 tot en met donrdag 8 augustus Zie ook onze website 3 e jaarlijkse roenmarkt op Kinrboerrij 3 e jaarlijkse oudse ofstendagen 3 6 ieuwe onnbeleid: onr anre aanwijzen van (nieuwe) losloopgebien en herinrichting van het roene iland 7 e bouwplannen bij Bunrhof en Bunrhof : gaat alles daar wel volgens regels? 8 eefomgeving winkelcentrum Bloemendaal: een regionaal winkelcentrum in zo n kleine wijk betekent passen en meten Is met alle belangen wel rekening gehoun? nr anre oplossen problematiek lan en lossen 9 Verr (financieel) onrsteunen en opzetten etbare Buurttuinen in wijk e eerste Buurttuin in oevenbuurt is een succes 0 BijBlijeBuurt: zorgen voor een meer bijenvrienlijke wijk Bijvoorbeeld een 'bijenroute' door wijk heen met zaadjes voor bijenvrienlijke bloemen Vervanging bomen in wijk veiligstellen it me gezien nieuwe bezuinigingen et name populieren naren het ein van hun levensduur nrhoud openbaar gebied Blijft onze wijk nu achter of niet? In kwartaalrapportages lijkt het er op dat onze wijk altijd relatief laag scoort hema amenleven en aatschappelijke voorzieningen e maatschappij veranrt, mensen hebben soms meningsverschillen, maar hebben elkaar ook nodig p naar participatiesamenleving! eer naar, door en met burgers, die dus daarvoor wel ruimte moeten krijgen met een overheid als regievoerr iet te veel zeuren Zaken oppakken oe bewonersinitiatieven worn dan ook zoveel mogelijk (financieel) onrsteund aar een duurzame wijk? et ijkteam zelf start met pilots voor een ijk nergie Collectief en een ijk Zorg Coöperatie 3 nrsteunen bewonersinitiatieven en wijkevenementen et eefbaarheidsbudget ozaïek onen en wijkbudget ijkteam Plaswijck Zie website s voor hoe (financiële) onrsteuning is aan te vragen Foto: bewoners Cronestein verkopen koek en zopie voor nieuwe 3 speeltoestellen in eigen buurt et bijdrage uit het wijkbudget 4 ijkteam Plaswijck onrzoekt mogelijkhen voor maatschappelijke voorzieningen in leegstaan pand ou Bibliotheek naast winkelcentrum 5 e nieuwe plugin Kinrbibliotheek Bloemendaal/ Plaswijck in Plaswijckschool 6 Feestelijk uitgave oudse straatnamenboek over Bloemendaal en Plaswijck it is een uitgave onr auspiciën van istorisch vereniging ie ou 7 xtra buurtbijeenkomsten en onrsteunen bewonerscommissies in oefs en Zomen 8 nrzoeken opzetten ijk nergie Collectief amen met maatschappelijke partners beginnen we met enkele kleinschalige pilots oed voor portemonnee en voor het milieu hema Zorg en elzijn Plaswijck is een licht vergrijzen wijk is, bijna 0% bewoners van 3000 bewoners is boven 65 et overgrote el daarvan woont naar tevrenheid in wijk aar er blijkt ook veel eenzaamheid n behoefte aan betere zorg en welzijn ok vraagt nieuwe et aatschappelijke nrsteuning (komt in plaats van BZ) steeds meer zelfstandigheid van ouren n dat familie en buurtbewoners gaan helpen at betekent voor iereen een veranring in doen en nken tart van het nieuwe ociaal eam oord in wijk ver zorg en welzijn in, voor en met wijk Kerken en ijkteam Plaswijck doen eveneens mee ierover komt komen tijd veel informatie ie wil meenken in een Klankbordgroep Zorg en elzijn? 34 pzetten wijknetwerken en buurtbijeenkomsten Zorg en welzijn in, voor en met wijk 35 ctiviteitenaanbod in wijkcentra Buurtstee, Prinsenhof en oton meer bekend maken 36 pzetten PlaswijckPenl: vrijwilligers rijn senioren wekelijks met BuurtBus naar schouwburg, het stadscentrum of een winkel amen uit, samen thuis! ie helpt nog meer mee? andachtsbuurt Burgen en ustenbuurt r is extra geld beschikbaar gesteld om leefbaarheid in Burgen en ustenbuurt te verbeteren oningcorporatie, wijkteam en gemeente willen zich komen jaren sterk maken voor ze buurt ijns wijkraadplegingen stemmen bewoners over plannen eedoen? eebeslissen? eem contact op met ijkteam Plaswijck 37 ealisatie verkeersdrempels voor verkeersveiligheid (einlijk ) 38 erinrichting verburg met een jeu boulebaan 39 Viering van het 40jarig jubileum van buurt 40 nergie Collectief onrzoeken 4 oe openbare ruimte beter inrichten en onrhoun? 4 ponsors zoeken voor een betere onrgrond van het voetbalveld bij ijnlust 43 ezamenlijke bewonersinitiatieven en activiteiten: pschoondag, een Buurttuin, ntmoetingsmaaltijn en Kroonringen om plastic zakken aan op te hangen 44 et planten van nieuwe, mooie struiken en bomen (groene stadsguerrilla!) 45 etwerk zorg en welzijn in Burgen en ustenbuurt opzetten b a 9 nrzoeken opzetten ijk Zorg Coöperatie en coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in eigen wijk 3

4 Bijzonr slotprogramma uttenbouwdorp ijkteam Plaswijck voor vier keer! tichting ijkteam Plaswijck organiseert ze zomer voor het vier jaar weer een geweldig uttenbouwdorp voor kinren uit wijk ijns dit zomerevenement kunnen kinren op een leuke en zinvolle manier bouwen en samenwerken in natuur Ze gaan timmeren, spelletjes doen, lekker eten (poffertjes, frietjes en ijsjes) en verven r zijn ook dit jaar veel leuke aanvullen activiteiten, onr anre een waterspektakel, een poffertjeskraam, excursies en een ego speeltent en er komt weer een bijzonre verrassing Verr mogen dit jaar kinren waarschijnlijk laatste nacht blijven slapen, hierover komt nog meer informatie Voor wie: kinren van groep 3 tot en met 8 lle kinren uit groep 3 tot en met groep 8 uit wijk Plaswijck (Bloemendaal ost, postco 804) zijn van harte welkom Vriendjes en vriendinnetjes uit anre wijken zijn ook van harte welkom anneer: laatste week zomervakantie et zomerevenement is in laatste week van zomervakantie, dat is van 6 tot en met 8 augustus 04 e hekken gaan open om 900 uur en dag eindigt om 530 uur pvang is mogelijk tot 800 uur Kinren kunnen blijven lunchen e slotavond is om 900 uur afgelopen Kinren die blijven slapen worn om 30 uur weer verwacht Vrijdag 9 augustus gaan we opruimen p natuurspeelplaats oorrhout, vlakbij het winkelcentrum Bloemendaal et huttenbouwdorp is ook dit jaar weer op mooie atuurspeelplaats oorrhout, dat is vlakbij het winkelcentrum in wijk e atuurspeelplaats oorrhout ligt op geluidswal langs et terrein is omsloten door hekken en door zandvlakte, gras, vele groen en hoogteverschillen iaal voor kinren en zomeractiviteiten r is veel natuur in omgeving e ingang van natuurspeelplaats bevindt zich ter hoogte van oordhoef, in bocht van Plaswijckweg et is vlakbij het winkelcentrum Bloemendaal Veel (extra) activiteiten en een verrassing it jaar komt er een nog leuker en super zomerevenement uttenbouwdorp Plaswijck Uiteraard kunnen kinren weer bouwen en verven aan eigen hut aar dit jaar kunnen ze opnieuw aan veel extra dingen meedoen r is weer een waterspektakel met Brandweer(!), veel extra activiteiten, excursies en een bijzonre en spannen woensdagmiddag p anre dagen zullen er speciale activiteiten zijn Kinren krijgen ook dit jaar natuurlijk weer een eigen petje en polsbandje UUPP U et dank aan Verhage Fast Food, winkelcentrum Bloemendaal! 4 it jaar gaan we op een bijzonre manier laatste dag afsluiten oe we dat doen is een verrassing Blijven slapen en verlichting og even onr voorbehoud maar dit jaar mogen kinren laatste nacht blijven slapen e willen laatste avond het terrein op een bijzonre manier verlichten et nachtprogramma gaat overigens niet door als organisatie het niet verantwoord vindt, bijvoorbeeld als er slecht weer wordt verwacht Poffertjes, frietjes, ijsjes, limona en e catering zal weer goed voor iereen zorgen n we hebben dit jaar veel meer poffertjesplaten, want er werd vorig jaar zoveel gegeten ok zal Verhage van winkelcentrum Bloemendaal gelukkig voor heerlijke frietjes zorgen errein: met een erkplaats en een egotent it jaar komt er een nieuwe inling van het terrein r kan nu ook bovenaan worn gebouwd ok komt er een heuse erkplaats et gaat steeds meer een echt huttenbouwdorp worn Zo komt er dit jaar ook een egotent met veel spullen van ego winkel op ange ienweg Foto s lle elnemers kunnen na afloop via het eigen intranet een eigen fotoalbum samenstellen r is een professionele fotograaf voor foto s en een vio Kosten evraagd wordt een bijdrage van 7,50 per kind Indien om welke ren dan ook uw kind niet kan meedoen, krijgt u bij ons gewoon uw geld terug rainees voor plussers welkom Voor kinren our dan jaar is er het traineeprogramma Zij kunnen meehelpen met leiding r is al een groep van trainees die ook dit jaar weer gaat meedoen Verzekering e hopen natuurlijk dat er niets gebeurd, maar voor zekerheid wordt er een zeer uitgebrei verzekering afgesloten Voor kinren en voor vrijwilligers Voor nare informatie kunt u bellen Professionele begeleiding door Jongeren r is specifieke begeleiding van Kinrburo Jongeren Zij hebben veel ervaring in het onrwijs en het begelein van ours en kinren eer informatie is te vinn op wwwjonglerennet/contact B en noodopvang ok dit jaar zal B Vereniging weer helpen met eerste hulp, pleisters en goe raad ij hebben afspraken met het roene art Ziekenhuis voor directe opvang, mocht dat nodig zijn en nabijgelegen sporthal is beschikbaar voor noodopvang, bijvoorbeeld als er onweer komt aatschappelijke stages ij hebben met midlbare scholen afspraken over (maatschappelijke) stages Uiteraard kunnen meer scholieren meedoen met het huttenbouwdorp voor hun stage are informatie via

5 Beste kinren, ok ze zomer ben je weer van harte welkom om mee te doen it jaar wordt het programma nog leuker Je gaat timmeren, maar ook spelletjes doen, lekker eten (poffertjes, frietjes en ijsjes), verven, er zijn dit jaar veel extra activiteiten en nog veel meer Bovendien mag je ze zomer laatste nacht blijven slapen, tenminste als dat mag van je ours Je kunt uiteraard samen met je vriendjes en vriendinnetjes voor één hut inschrijven ebt u vragen, ieën of wilt u meer informatie, dan kunt u reageren via met of of bellen met p onze website wwwwijkteamplaswijcknl, twitteraccount wwwtwittercom/wtplaswijck en facebookpagina wwwfacebook com/wijkteamplaswijckgouda komt komen tijd meer informatie I et als vorig jaar komen er weer informatie bijeenkomsten voor vrijwilligers en ours oudt website en facebook in gaten UC JF 5 B K B UI Z I K I B UI PI KPÉ ZU V UK I B PIJCK ZBU KB P BU ZBU KUIBU IJBU PPBU BU BU PBU I 3 BI KB C I IV et dank aan ego winkel Play oday! F VI V C BÜ U B I I V P U U U VU U IJU U I V UI V JF U U BUIU V V BI BI BC KZI V FCIC J V V B IB V KK BU VIBU BU BU BU PIJC K KK VZ VZ BIX V V ZUIF C CUP UP P B IP PU I IX KP BU V P I V P BU P P F K C C V C I U B B JK Z B P e ammoet P B I IV K UI Y P ijkteam tichting PlaswijckIis bestaan uit vrijwilligers die zich P IU een bewonersplatform, C P P inzetten voor het verbeteren van leefbaarheid, leefomgeving en van P samenleving B Couda oord IC P J horen wijk Plaswijck aarbij ook het van zinvolle, mooie organiseren en onrsteunen C U V P I C K en leukeiiprogramma s, initiatieven en activiteiten in en voor wijk en haar bewoners U IU IP BU et huttenbouwdorp is vier jaar gelen door het Uijkteam Plaswijck speciaalopgezet K V K K V P K IBU VI BU F P Y voor kinren uit wijk Ï BU CK C V P K PP U K V I B KUI V P K C I P pzet van het huttenbouwdorp V V BC V PU IJ BK K V V BU I C UI P UI I atergras B I I I F K et organisatiecomité van 5 mebewoners heeft er veel zin in ij hopen op een I F P K werom geslaagd zomerevenement voor wijk! V K F I I V I BU CI KF teinenburg PIF PI F UK PF XU F F B P UI CI KIPP K BP I VIF II PUU F PIJCK V ZUI B PIF I V C V V BI P PF I C raag tot ziens! C B BI I IB U K BI FFF P P F C U C B BU V I B PI I C V B Z C J V 7 B 4 B U IU C P I V IJ IJF J V F Z 6 I B IJ I B I I 8 F 7 P Z K IB 9 0 I I K V K F F VU IJP K V CUF I PU UBU VBU B P F F K BU F P F BU BU PIJCK I I U V XU V I F IBU V C B I BU P PU F JK P I KF BP B PK BUU BU UI C IU IK F VZ BU V VZ P P 't roeneiland K F F oevenlust PK BU U V ZU K PIJCK IZ K KIK IJC KKU ' I IZ e sterhoeve C I V CK IZ oorrhout B K Voor inschrijven en meer informatie: stuur een naar onr vermelding van naam/namen van kinren f bel met Inschrijving kan ook via het digitaal formulier op website wwwwijkteamplaswijcknl Vorig jaar waren er zo veel aanvragen, dat dit jaar kinren waarvan (groot) ours op een of anre manier meehelpen voorrang krijgen Kinren kunnen uiteraard aangeven bij wie ze in groep willen U krijgt zoals elk jaar uitgebrei informatie, dit jaar ook via een eigen login t Bloemendaal ank aan vele relaties Inschrijven en elname r o o r u ho PI J eedoen en meehelpen: een positieve sfeer en heel leuk om te doen ij danken speciaal tientallen sponsors en relaties die ons ook dit jaar weer gaan helpen en onrsteunen Zonr hun hulp is een huttenbouwdorp niet mogelijk Zie binnenkort onze uitgebrei relatiepagina op onze website en facebook pagina K IJC P V I P IJKF Vorig jaar was er een leuke en goe sfeer, ook bij volwassenen onrling at willen we zo houn et is immers óók een feest voor vrijwilligers zelf U V Bij ons is belangrijk: sfeer en samenzijn et huttenbouwdorp wordt georganiseerd door vrijwilligers uit wijk zelf l jaren is er een team van ervaren en enthousiaste vrijwilligers en steun van onze vele relaties ok dit jaar kunnen wij weer rekenen op vele oudgedienn én nieuwe enthousiaste bewoners Vorig jaar waren er 70 vrijwilligers die meen en meehielpen aar er is zoveel belangstelling dat we graag extra kinren willen laten meedoen aarvoor zijn extra vrijwilligers nodig oe meer mensen meedoen, hoe meer kinren kunnen meedoen anneer u het leuk vindt om als vrijwilliger mee te helpen bij het huttenbouwdorp, dan bent u van harte welkom Zelfs wanneer u maar één dag kunt helpen U kunt hierbij nken aan hutbegeleir, activiteiten begelein, houtploeg, Ber, technische dienst, nachtwaker, catering mewerker en/of helpen met het opbouwen en opruimen r is een goe sfeer onrling en u leert zeker weer nieuwe leuke mensen kennen e nl F IKF wwwemknl C Informatie bijeenkomsten eer informatie? uggesties?

6 weejaarlijkse bewonersenquête Belangrijk voor bestemming projecten en geld ogelijk dat u hebt gestemd voor gemeenteraad at is natuurlijk belangrijk aar wat er in uw eigen wijk gaat gebeuren is ook belangrijk aar u leeft, woont en kinren naar school gaan lke twee jaar houdt tichting ijkteam Plaswijck daarom een bewonersenquête e uitkomst van ze enquête is bepalend voor wat ijkteam en anre wijkpartners komen tijd in wijk gaan doen e afgelopen jaren is er bijvoorbeeld veel inzet én veel geld naar ze wijk gegaan Vooral naar aanpak van overlastplaatsen, omdat vorige keren bewoners veiligheid als nummer één kozen Vorige keer werd ook verkeersveiligheid als speerpunt gekozen aarom is vorig jaar een nieuw Verkeersplan inkelcentrum Bloemendaal gemaakt n staat er dit jaar een Verkeersplan Plaswijckweg op agenda eedoen heeft dus wel gelijk effect op leefbaarheid van wijk ijkbelang en bewonersbelangen raag willen wij daarom uw mening als mebewoner weten n actief wijkteam kan veel bereiken, maar is wel afhankelijk van het draagvlak dat wij hebben in wijk at er met wijkbelangen en bewonersbelangen rekening wordt gehoun is namelijk niet altijd vanzelfsprekend Invullen is ook daarom wenselijk oe meedoen: opsturen of eenvoudig digitaal invullen U kunt enquête invullen, uitknippen en opsturen naar tichting ijkteam Plaswijck, p/a wijkcentrum e Buurtstee, ilnburg, 804 VJ te ouda et is ook mogelijk om enquête digitaal in te vullen a daarvoor naar onze website wwwwijkteamplaswijcknl en druk op knop Bewonersenquête e uitkomsten worn zoals altijd anoniem verwerkt et wijkteam bestaat zelf ook uit bewoners en hecht aan privacy eedoen is mogelijk tot juli 04 In enquête keuzes maken lle onrstaan punten spelen nu of kunnen (op termijn) gaan spelen in wijk e punten zijn dus zeker niet willekeurig gekozen Veel punten zijn aangedragen door mebewoners ilt u voor u of voor jou belangrijkste punten aangeven? (maximaal 7 keuzes, niet meer) anpak leefbaarheid en veiligheid in wijk eer en directer contact met politie, wijkagenten en tadstoezicht 3 Inbraakpreventie 4 eer zeggenschap bewoners bij inzet politie en stadstoezicht 5 sociaal gedrag aanpakken 6 en eigen wijk of buurtwacht, met bevoegdhen 7 en goed beheer en onrhoud van openbare ruimte 8 a einlijk eens wat doen aan kattenoverlast 9 Behoud speelplaatsen in wijk voor kinren 0 anleggen jeu boulebanen, tennisveldjes, pannaveldjes, ed, in wijk ateroverlast in wijk tegengaan phogen en verzakkingen in wijk 3 Verlichting in wijk 4 aad en losverkeer winkelcentrum beter reguleren 5 eer parkeerplaatsen, ook al gaat dat ten koste van anre zaken 6 obiliteit, verkeer en verkeersveiligheid in het algemeen 7 Verbeteren verkeersveiligheid Plaswijckweg 8 oorstroming Van eenensingel 9 eer verkeersdrempels 0 eluidsoverlast, fijnstof, milieubeheer Consequenties voorgenomen rondweg eeuwijk: géén doorsteken naar onze wijk Fietsveiligheid in wijk 3 Verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal verr ontwikkelen 4 Behoud groene karakter van wijk 5 Verr onrsteunen en opzetten etbare Buurttuinen 6 BijBlijeBuurt: zorgen voor een meer bijenvrienlijke wijk 7 Plaswijck uurzaam: (collectieve) duurzame energie voor woningen 8 et planten van nieuwe, mooie struiken en bomen ( groene stadsguerrilla! ) 9 Zorgen voor toekomst en vervanging van vele en grote bomen in wijk 30 Bewonersinitiatieven en wijkevenementen (financieel) onrsteunen 3 eer feesten organiseren, saaie boel hier 3 erbestemming pand bibliotheek pand voor maatschappelijke voorzieningen 33 epaircafé in wijk 34 en moskee in wijk (er zijn plannen) 35 outmansplantsoen concert, maar dan op katebaan 36 Voorzieningen inkelcentrum Bloemendaal 37 Jongerenvoorzieningen 38 Zorg en welzijn in en voor wijk 39 Buurtmaatjes en buurtnetwerken opzetten: mensen helpen mensen 40 Buurtbus opzetten met vrijwilligers voor gezamenlijke uitstapjes senioren 4 Vrijwilligers onrsteunen 4 Burenbemidling, burenoverlast 43 eer voorzieningen voor mensen die het financieel moeilijk hebben en voedselbank in wijk 44 urenzorg 45 e woningcorporatie achter broek aan zitten 46 verlast van vliegtuigen 47 isstann bij bestuur, politiek en instellingen aan kaak stellen 48 eer zeggenschap bewoners bij besluiten van gemeente 49 ecentralisatie operaties naar gemeenten: Participatiewet, Jeugdwet en 50 ienstverlening van gemeente an welke twee thema s mag minr of geen tijd, geld en energie worn besteed? (maximaal keuzes) Veiligheid penbaar gebied 3 obiliteit, verkeer, verkeersveiligheid 4 Zorg en welzijn 5 ociale cohesie projecten en activiteiten 6 atuur, groen, bomen, duurzaamheid 7 portactiviteiten en voorzieningen 8 Cultuuractiviteiten en voorzieningen 9 urenvoorzieningen 0 Jongerenvoorzieningen artelijk dank voor uw of je mewerking 6

7 tart van het ociaal eam oord In wijk is sinds enige tijd het ociaal eam ouda oord actief et is er voor onrsteuning van alle bewoners van ouda oord die dat nodig hebben In het sociaal team werken divers organisaties samen at zijn: Palet elzijn en Participe: welzijnsorganisaties VZ: zorg en diensten voor mensen met een verstanlijke beperking : onrsteuning van mensen met een beperking Kwintes: onrsteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid emivav groep: onrsteuning van mensen met een lichamelijke, verstanlijke of meervoudige handicap Vierstroom: thuiszorg, maatschappelijke dienstverlening, our en kindzorg en vele anre zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn Kwadraad: maatschappelijk werk en sociaal raadslien ok met huisartsen, gemeente, wijkverpleegkundigen, het CJ en anre wijkpartners zoals zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en ijkteam Plaswijck is sprake van samenwerking oel is dat alle bewoners zo zelfredzaam mogelijk zijn en optimaal in samenleving participeren iervoor is het noodzakelijk dat iereen beter met elkaar gaat samenwerken n dat er per cliënt of huishoun één plan met één regisseur komt n vooral dat mensen die kwetsbaar zijn en het nodig hebben juiste zorg en welzijn krijgen et werkgebied is wijken Plaswijck, Bloemendaal, oord en chterwillens at kan het ociaal eam voor een bewoner doen? e mensen van ociaal eam nken met bewoner mee en gaan samen met bewoner op zoek naar oplossing voor vraag of het probleem Zij geven persoonlijk advies waarbij bewoner, diens vraag en diens situatie centraal staat et ociaal eam kijkt naar wat bewoner zelf wil, wat die zelf nog kan en hoe die zijn of haar eigen kwaliteiten in kan zetten ls dat door omstandighen moeilijk gaat, kijken ze samen met bewoner of iemand uit omgeving wellicht kan helpen Ze zoeken naar een verbinding in eigen omgeving met mensen die betreffen persoon kent Zo nodig bien zij aanvullend hulp, zorg of onrsteuning met skundigen binnen en buiten het team Kortom: zijn er vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen, of relatie? an kunt u naar het ociaal eam oord verwijzen! oe kunt u het ociaal eam oord bereiken? ociaal eam ouda oord ezondheidscentrum Bloemendaal ekkenburg 6, 804 XC ouda Bewoners uit het gebied kunnen zelf binnen komen lopen: aandag uur insdag uur oensdag uur onrdag uur Vrijdag uur et ociaal eam oord is op werkdagen bereikbaar tussen 0900 uur 700 uur via het telefoonnummer: U kunt ons ook mailen via ijkverpleegkundige en van teamlen van het ociaal eam is wijkverpleegkundige eze professional werkt nauw samen met verschillen hulp en zorgverleners in uw wijk, zoals huisartsen, thuiszorg, apotheek maar ook gemeente Zij weet welke hulp en zorgverleners werkzaam zijn in wijk en zij kan door iereen in wijk worn benard bij vragen over gezondheid en ziekte, eenzaamheidproblemen in woonsituatie, zorg(zorgen) voor een familielid of buur Zij kan op huisbezoek komen en meenken om een oplossing te vinn eze vorm van zorg is laagdrempelig en er is geen indicatie nodig U hoeft niets te betalen voor hulp van wijkverpleegkundige U kunt haar bereiken via het ociaal eam et ociaal eam oord is op werkdagen bereikbaar tussen 0900 uur 700 uur via het telefoonnummer: U kunt ook mailen via Centrum voor Jeugd en ezin ouda CJ ouda is dé vraagbaak voor ours, opvoers en kinren en jongeren van 0 tot 3 jaar aar je ook mee zit, professionals vanuit het CJ helpen je verr p website wwwcjggoudanl staat informatie over onrwerpen die van belang zijn bij opgroeien en opvoen vanaf zwangerschap en geboorte van een kind tot leeftijd van een jong volwassene Bellen of mailen kan ook: tel of Veranringen zorg en welzijn et huidige kabinet gaat meer zorgtaken overhevelen naar gemeenten et gaat om centralisatie van jeugdhulp, participatie en het onrbrengen van BZ bij mo et ijk gaat niet langer uit van het principe zorgen voor r wordt meer een beroep gedaan op eigen kracht van inwoners en het benutten van hun eigen netwerk, voordat overheid gaat zorgen Uitgangspunt is van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij e huidige structuren rondom zorg voldoen niet meer, het maatschappelijk nken is veranrd en er moet worn bezuinigd et uitgangspunt bij centralisaties is daarom: ééngezinéén plan (Bron: gemeente ouda) et kan zijn dat inwoners (tijlijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in samenleving In dat geval verwacht overheid dat inwoners met hulp van het eigen netwerk tot een oplossing komen ls dit niet voldoen is, kunnen zorgaanbiers en gemeente na het samen zoeken van een oplossing hulp aanbien r zijn ook mensen waarbij het geduren (een groot geelte van) hun leven moeilijk is om el te nemen aan het normale maatschappelijke leven e gemeente streeft ernaar samen met ze inwoners, hun sociale netwerk, zorgaanbiers en anren een zo optimaal mogelijke leefsituatie te creëren (Bron: gemeente ouda) at u en wij kunnen doen at betekent dit voor u? U kunt nanken over uw eigen situatie, ook als u nu nog vitaal bent f kent u familie of anre mensen die (straks) onrsteuning nodig hebben? lleen al in Plaswijck zijn er ca 000 bewoners die op een of anre manier onrsteuning nodig hebben et ijkteam Plaswijck wil samen met bewoners onr anre helpen met het opzetten van netwerken ant bij alle veranringen zijn er natuurlijk ook nieuwe kansen Zo willen we graag in contact komen met mebewoners die óók bezig zijn met Buurtzorg initiatieven in wijk ok helpen ijknetwerken opzetten, zoals Buurtmaatjes die anre bewoners helpen en samen leuke en zinvolle dingen doen elpen met een boodschap, een kopje koffie drinken, of een gezamenlijk uitstapje naar oudse chouwburg et nieuwe ociaal eam oord, gemeente ouda en ijkteam Plaswijck zoeken ook naar samenwerking in een Klankbordgroep aarin kunnen bijvoorbeeld bewoners en professionals bespreken hoe zorg en welzijn in wijk beter kan ls u nkt, hier wil of moet ik bij zijn, dan kunt u zich opgeven bij ijkteam Plaswijck pzetten van een ijkzorgcoöperatie Zo n coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in wijk zelf ijkteam Plaswijck gaat dit jaar een kleinschalige pilot opzetten in atergrassen n u bent natuurlijk ook welkom als vrijwillige gastvrouw of gastheer bij het ociaal eam Zie ook themapagina Zorg en elzijn op website wwwwijkteamplaswijcknl, met nieuws van en over het ociaal eam oord 7

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

voorstel te zitten zodat de raad een weloverwogen besluit kan nemen, met inachtneming van hun inbreng.

voorstel te zitten zodat de raad een weloverwogen besluit kan nemen, met inachtneming van hun inbreng. Programma 2014-2018 Dank u wel Allereerst moeten we U als kiezer bedanken dat we de afgelopen jaren voor U in de gemeenteraad Uw mening mochten verwoorden. Zoals u van ons gewend bent, blijft open en eerlijk

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Wijkatlas IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Maak van uw idee een succesvolle activiteit Voor het stappenplan ga naar Onsijsselstein.nl 1 4 Draagvlak en samenwerking Buurtbewoners informeren en enthousiasmeren

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Jaargang 18 - nummer 3 - juni 2015

Jaargang 18 - nummer 3 - juni 2015 Jaargang 18 - nummer 3 - juni 2015 Binding in de wijk 2 LOIS nieuwsbrief Ouderen raken steeds meer aangewezen op hun directe omgeving, zeker wanneer de gezondheid begint te verslechteren. Ouderen van 75

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie