NATUURCOMBINATIES. Ontwerpbijeenkomst maatschappelijk uitvoeringsprogramma Vrijdag 23 mei 2014, Nutshuis, Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATUURCOMBINATIES. Ontwerpbijeenkomst maatschappelijk uitvoeringsprogramma Vrijdag 23 mei 2014, Nutshuis, Den Haag"

Transcriptie

1 NATUURCOMBINATIES Ontwerpbijeenkomst maatschappelijk uitvoeringsprogramma Vrijdag 23 mei 2014, Nutshuis, Den Haag

2 NATUURLIJK VERDER Begin april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder. Kernpunt van de visie is een aantal omslagen in denken en doen: natuur hoort midden in de samenleving thuis en niet alleen in beschermde gebieden. Ofwel van natuur beschermen tegen de samenleving naar natuur versterken door de samenleving. Dat is goed voor de maatschappij en voor de natuur. Bij de visie komt een maatschappelijk uitvoeringsprogramma, zodat burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samen kunnen werken aan natuurcombinaties. Dat zijn initiatieven die de natuur versterken en tegelijkertijd van waarde zijn voor andere maatschappelijke functies, zoals wonen, werken, recreëren, voedselproductie, infrastructuur, waterveiligheid, et cetera. Op 23 mei 2014 verkenden EZ-medewerkers met maatschappelijke partners de eerste contouren van het uitvoeringsprogramma.

3 Voorbeeld natuurcombinatie NATUURINCLUSIEF BOUWEN Natuurinclusief bouwen betekent dat een bouwwerk van waarde is voor de natuur. Bijvoorbeeld een badbridge, waarin de ruimte onder een brug zo is ontworpen dat het de eigenschappen krijgt van een grot, met nacht- en winterverblijven voor vleermuizen. De badbridge zoals hier en op de voorpagina geïllustreerd, is een van de mogelijkheden uit een ontwerpstudie van Vista landscape architecture and urban planning naar de inpassing van een weg in landelijk gebied. De Thorton Road Bridge in Californië fungeerde als inspiratie; het uitvliegen van de vleermuizen is daar een dagelijks terugkerend spektakel.

4 De natuurvisie is een strategische update: doen we morgen de goede dingen en doen we ze dan goed? Aanleiding is onder meer dat we biodiversiteitsdoelen niet bereiken, kansen in de natuurlijke leefomgeving onbenut laten en natuurlijke hulpbronnen niet duurzaam benutten. Tegelijkertijd groeit de energieke samenleving, verandert de houding van het bedrijfsleven en noopt de klimaatverandering ons om goed te kijken naar hoe we natuurlijke processen veel meer ruimte kunnen geven. INTRODUCTIE Rob van Brouwershaven Directeur Natuur en biodiversiteit, ministerie van EZ De strategische kern van de natuurvisie is: van natuur beschermen tegen de samenleving naar natuur versterken door de samenleving. We blijven via het Nationaal Natuurnetwerk en Natuurwetgeving zorgen voor een stevig fundament. Maar er is meer nodig: een bouwwerk van natuurcombinaties. Het dilemma van de overheid - hoe meer we de natuur isoleren en beschermen, des te meer de natuur loszingt van de samenleving - is in de reacties op de natuurvisie niet door iedereen opgepikt. Men is er ook niet zomaar van overtuigd dat natuurcombinaties voldoende gaan opleveren. En er is twijfel over de nieuwe rol van de overheid. We krijgen ook veel enthousiaste reacties, met trotse voorbeelden, suggesties en plannen! Het uitvoeringsprogramma is een maatschappelijk programma dat Rijk en provincies willen uitvoeren mét alle partijen die willen investeren in natuurcombinaties.

5 RONDJE REACTIES OP DE VISIE Visie en wet Ivo Gelsing (RECRON) wijst op de samenhang tussen wet en visie, en de flexibiliteit die de wet moet hebben om de visie te kunnen waarmaken. Hij verwacht dat degene die de wet hanteert ook handelt in de geest van de visie. Rob van Brouwershaven (EZ) geeft aan dat er heel veel kan, maar niet alles. Ruimte zoeken in de toepassing van regelgeving behoort zeker tot de mogelijkheden. Ivo benadrukt dat dit ook nodig is om een goed uitvoeringsprogramma te maken, want dat heeft extra waarde als er een actie op het gebied van regelgeving komt. Tuin als natuur Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland) vraagt zich af wat er binnen de visie onder natuur wordt verstaan. Vanuit de tuinbranche is zij druk om een tuinnetwerk aansluitend op Natuurnetwerk Nederland, op dit moment ook al in samenwerking met de twaalf landschappen. Rob van Brouwershaven: We hebben geprobeerd die vraag te beantwoorden in een kadertje, met een definitie. Dat we er geen inhoudelijke duiding aan hebben gegeven is een bewuste keuze. Die duiding wordt door mensen in Nederland bepaald. Vaak rekenen die ook parken en vogels in de tuin tot natuur. Zo breed kijken we dus. Natuurdoelen van de samenleving Marieke van der Werf (Landschapsbeheer Nederland) geeft aan dat natuurdoelen van de overheid zijn. Maar in hoeverre zijn dat ook de doelen van de Nederlanders? Mogen Nederlanders ook doelen bepalen? Welk instrumentarium zet je dan in om dat te verwezenlijken? Rob van Brouwershaven: Anderen kunnen ook doelen bepalen, naast de doelen die al zijn afgesproken. We willen het uitvoeringsprogramma zo inrichten dat de ideeën van natuur van mensen naast de doelen van de overheid ook een plek mogen krijgen. De overheid is niet de enige uitvoerder. Samenleving beschermt natuur Rinske Noortwijk (GreenWish) licht toe hoe zij de visie heeft gelezen. Namelijk dat de samenleving nodig is om de natuur te beschermen. De overheid kan onder een bepaald politiek regime keuzes maken die schadelijk zijn voor de natuur. Je moet dus burgers betrekken en op die manier ook draagvlak blijven creëren voor natuurbeleid. Als de beleidsmakers van morgen het contact met de samenleving verliezen, is de bodem onder de natuur weg. Zo bekeken is natuur die alleen in handen is van de overheid erg kwetsbaar. We moeten toe naar meer één wereld van beleidsmakers en initiatieven uit de samenleving.

6 Samen met provincies Volgens Rene de Bont (Federatie Particulier Grondbezit ) biedt de natuurvisie mooie voorbeelden van natuurcombinaties, herkenbaar in het werkveld van de particuliere grondbezitters. Coördinatie van het uitvoeringsprogramma samen met provincies is fijn, want dat brengt onderwerpen op het niveau waar het opgepakt hoort te worden. Je moet de vraagstukken daar laten waar ze horen. Provinciale natuurvisies Mark Hoevenaars (IPO) geeft aan dat natuurbeleid nu een van de kerntaken van de provincies is; een belangrijk deel van de uitvoering van de natuurvisie ligt dan ook bij de provincies. Dat was ook wel even spannend: het natuurbeleid is gedecentraliseerd, en dan komt het rijk met een natuurvisie. Maar dat past; het is belangrijk dat rijk en provincies elkaars rollen erkennen. In de natuurvisie is dat goed verwoord. In de provinciale natuurvisies die er al zijn, zie je inhoudelijk dezelfde lijnen terug. Rijkscombinaties Frank Hoekemeijer (Heijmans) vindt dat als je mogelijkheden wilt verkennen op het vlak van infrastructuur en natuur, dan moet je ook binnen de rijksorganisatie die functiecombinaties tot stand brengen, niet alleen daarbuiten. Het moet gezamenlijk gedragen beleid zijn.

7 INNOVATIE-IMPULS hectare subsidievrije natuur in 10 jaar De staatssecretaris geeft aan dat ze hulp kan gebruiken bij het realiseren van de natuurdoelen. InnovatieNetwerk wil een bijdrage leveren. Het netwerk is altijd bezig met projecten die helpen de maatschappelijke betrokkenheid bij onder andere natuur te vergroten. Het richt zich op grensverleggende vernieuwingen. Het is mogelijk om hectare subsidievrije natuur in tien jaar te realiseren, deels nieuwe natuur die je zonder subsidie ontwikkelt en beheert, en deels bestaande natuur die wordt beheerd door de samenleving. De hectare is opgebouwd uit een aantal projecten. Een eerste voorbeeld van zo n project is tijdelijke natuur, daar is al hectare van gerealiseerd. Er ligt echter in Nederland nog ha grond zonder bestemming, die potentieel natuur kan worden. Zo kan tijdelijke natuur een permanente bijdrage leveren aan de hoeveelheid natuur. Een tweede voorbeeld is de Natuurkadokaart. Het werkt als andere kadokaarten, je geeft een dagje in de natuur kado. De vrijval (niet geïnde kadokaarten) komt in een klein fonds terecht, waarmee je natuurinvesteringen kunt doen. Het derde project is GreenNest: lodges boven een permanente keukenhof, aan de A9 naast de Ikea. Levert niet veel hectares groen op, maar brengt de natuur wel dicht bij mensen. Hans Hillebrand InnovatieNetwerk

8

9 CONTOUREN UITVOERINGSPROGRAMMA Wat moet het uitvoeringsprogramma teweegbrengen? Lokale energie aanboren en prikkelen tot vernieuwende initiatieven. Lokale successen waarderen en uitdragen, bestaande maatschappelijke initiatieven zichtbaar maken. Nieuwe verbindingen leggen tussen mensen, organisaties en domeinen. Bijvoorbeeld: gelijkwaardige samenwerking van maatschappelijk initiatief en instituties. Samenhang brengen in lopende initiatieven, kennisontwikkeling, eductie en andere maatschappelijke domeinen. Het fundament zo stevig maken dat het bouwwerk echt wat kan betekenen. Bijvoorbeeld: regels en afspraken maken met de landbouwsector over landbouwgif. Het rijk wordt niet serieus genomen als het in het fundament zelf onvoldoende regelt. Durven loslaten om veranderingen in het fundament toe te kunnen staan, bijvoorbeeld via regelvrije zones. Landgoedeigenaren prikkelen om economisch en ecologisch verantwoord te ondernemen. Een groene, circulaire economie een stap dichterbij brengen. Nieuw elan en verantwoordelijkheidsgevoel bij bestuurders, niet meer verschuilen achter Brussel. Natuur met trots in de etalage zetten. Kijken naar resultaat in plaats van regels. Bijdragen aan continuïteit, zelfgenerieke ideeën stimuleren. Een basis leggen voor maatschappelijke innovatie. Schotten binnen de rijksoverheid doorbreken. Een paar eerste ideeën voor in het uitvoeringsprogramma Lokale natuurcoörporaties van burgers met beloningssysteem, analoog aan lokale energiecoöperaties. Bijvoorbeeld om groenere tuinen te maken, waardoor de belasting op riolering kleiner wordt en lokaal de belasting omlaag kan voor bewoners. Regionale green deals, dus ook zonder EZ, maar met provincies of gemeenten. Deze deals zijn er al, maar er kunnen er nog veel meer bij. Een coalition of the willing: een krachtige club van lokale bestuurders die bereid zijn lokale initiatieven te ondersteunen (denk aan flexibele bestemmingen) en die experimenteerruimte bieden. Natuurinclusief bouwen makkelijker maken. Aanbestedingen zijn nu zo ingericht dat natuurinclusiviteit niet (hoog) scoort. Experimenteer met het aanpassen van de uitvraag. Binnenkort de eerste natuurinclusieve snelweg? Tuinennetwerk Nederland, de tuin als opmaat naar grotere natuur. Tips Vergeet niet de dingen die al gebeuren op te nemen. Als je een brede groep mensen wilt bereiken en uitnodigen, moet je de media bespelen. Kies natuurcombinaties als vertrekpunt. Begin bij kinderen. Combineer natuur, voedsel, gezondheid en spelen, dat zijn de drivers voor gezinnen.

10 Hoe ziet zo n uitvoeringsprogramma er uit? Welke vorm heeft het? Laat per type natuurcombinatie ruimte om het een vorm te geven. Soms misschien als harde afspraken in een manifest (denk aan de landbouw) soms meer in de vorm van gezamenlijke ambities en acties. Alleen afspraken werkt niet, je moet energie opbouwen; een soort Gideonsbende die de boel opstookt. Benader het als een bundeling van initiatieven en afspraken. Zoals Pinterest, letterlijk of figuurlijk een digitaal prikbord van alle initiatieven die meedoen. Misschien zelfs gekoppeld aan een (digitale) kaart van Nederland. Er moet wel samenhang zijn in de bundeling. Een kernteam van EZ en provincies kan dat bewaken. Er moet duidelijk zijn wat je faciliteert. Als het programma echt maatschappelijk is, moet iedereen zich kunnen aanmelden. Keerzijde van 1000-bloemenbloeien is wel dat het focus mist en het daardoor te vrijblijvend en te kwetsbaar is. Je kunt dan ook niet zien wat je over anderhalf jaar hebt of wilt hebben. Het risico op vrijblijvendheid kun je ondervangen met afspraken over monitoring. Als je meedoet, moet je bereid zijn inzicht te geven in resultaten. Het doel is voortgang. Lift zoveel mogelijk mee met bestaande gremia (zoals het Duurzaam Door platform) en voorgenomen activiteiten (zoals een bijeenkomst over energie-initiatieven). Wat is de rol van multinationals? Suggestie: je moét bijdragen aan natuur en milieu, anders mag je geen onderdeel uitmaken van de ketens. Met tien of twintig multinationals starten.

11 Ideeën voor het maatschappelijk uitvoeringsprogramma? Laat het gerust weten. Mail:

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Zwolle is een prachtige stad. De gemeente doet er alles aan om Zwolle nóg leuker, mooier en gastvrijer te maken, zodat inwoners en ondernemers

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Investeren, besparen en verwaarden

Investeren, besparen en verwaarden Investeren, besparen en verwaarden Een essay over drie jaar beleidsondersteunend onderzoek naar de waarde van groen, met een doorkijk naar de toekomst Martijn van der Heide en Greet Overbeek Investeren,

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

DJ100 toekomst meet-up Vrijdag 24 januari te Amsterdam

DJ100 toekomst meet-up Vrijdag 24 januari te Amsterdam DJ100 toekomst meet-up Vrijdag 24 januari te Amsterdam Terugblik eerste editie: Algemene opmerkingen: Leuk, goed georganiseerd. In de aanloop goed gecommuniceerd. Mooi evenement. Benieuwd naar hoe verder.

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011 December 2011 Rapport Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag Auteurs Flor Avelino Derk Loorbach Julia Wittmayer In opdracht van Auteurs op alfabetische

Nadere informatie

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Strategische visie en Meerjarenplan Natuur en Milieu Overijssel 2013-2023 Uitvoeringsplan 2013-2016 Zwolle, december

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

De energieke rijksambtenaar

De energieke rijksambtenaar De energieke rijksambtenaar Friso Coumou, juni 2014 Inleiding De energieke samenleving is in opkomst. Steeds meer burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties starten duurzame initiatieven. En rijksambtenaren

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie