Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep"

Transcriptie

1 Jaardocument zorginstellingen 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2015

2 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Toelatingen Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Risicoparagraaf Cliëntenraad Ondernemingsraad Huurdersraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van Zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening 5 Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Lijst met afkortingen Bijlagen 2

3 Jaardocument 2014 Directieverslag 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Missie: waar staan we voor? DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie voor senioren. Onze thuisbasis is Arnhem- Noord, maar ook elders in de provincie Gelderland bieden we diensten aan. Met roots die teruggaan naar de 13 e eeuw kunnen we bogen op een rijke historie. Tegelijkertijd zijn we ook een moderne en dynamische organisatie met een frisse en gezonde kijk op de toekomst. Bij ons zijn de wensen en behoeften van cliënten het uitgangspunt voor al ons handelen. Wij ondersteunen onze cliënten in het zo zorgeloos mogelijk zelfstandig ouder worden. Dit doen we bij de cliënt thuis, in het appartement dat de cliënt bij ons huurt of in onze woonzorgcentra. Flexibele woon-, service- en zorgvoorzieningen 24 uur per dag, 7 dagen per week direct beschikbaar. Een prettig leven, ook op hogere leeftijd, vinden wij een groot goed! De cliënt merkt dat wij ons werk gastvrij, betrokken en ondernemend uitvoeren met specifieke kennis op het gebied van ouderenzorg. Voor onze ketenpartners en financiers zijn wij een betrouwbare partner, bereid tot samenwerking en flexibel inspelend op vragen. Visie : waar gaan we voor? De gemiddelde levensverwachting neemt toe. Dit levert levenservaring en wijsheid op. Aan de andere kant brengt ouder worden doorgaans ook ongemakken met zich mee. Wij begrijpen dat dit een levensveranderende ervaring kan zijn voor cliënten en hun omgeving. Juist in deze fase van het leven willen wij een rol spelen. Daarom bieden wij levensfasebestendige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte en bijbehorende thuiszorg en services als een veilige entree, alarmering en maaltijden op maat. Heeft de cliënt meer zorg nodig? Dan kan de cliënt terecht bij onze woonzorgcentra. Ook daar bieden wij (medische) ondersteuning. Dit alles doen wij samen met de mensen in het sociale netwerk van de cliënt en met de inzet van vrijwilligers. Met speciale aandacht voor de lange levenservaring van de cliënt. Zodat de cliënten hun leven zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen voortzetten in gezelschap van anderen en in een veilige omgeving. Bij ons werken specialisten in verschillende disciplines: verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, maar ook paramedisch personeel, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en ondersteunend personeel. Allen zijn zij, vanuit het eigen vakgebied, gespecialiseerd in het werken met ouderen en deskundig op het gebied van behandeling van mensen met chronische ziekten of complexe zorgvragen. Zij staan voor de cliënten klaar op het moment dat zij dat nodig hebben. DrieGasthuizenGroep is de bezitter van het HKZ-keurmerk. 4

5 Omdat we goed wonen even belangrijk vinden als goede zorg, streven we ook naar het Corona-wonen keurmerk. Stichting DrieGasthuizenGroep bestaat sinds de bestuurlijke fusie d.d. april 2010 uit Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen (rechtsopvolger per 1 maart 2014 van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. Door een acquisitie is de groep in december 2011 uitgebreid met Groot Gelre Beheer BV (GGB). Vanuit deze structuur wordt optimaal invulling gegeven aan de missie en de daaraan gerelateerde zorghuisvestingsambities. Aldus ontstaat er een betere match tussen het aanbieden van zorg en de hierbij behorende huisvesting. De organisaties worden aangestuurd door één raad van bestuur en hebben één gemeenschappelijke raad van toezicht. Jaarlijks brengen de organisaties zelfstandig verslag uit over hun activiteiten. De entiteiten Catharina, DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen en GGB zijn de exploitatiestichtingen van DrieGasthuizenGroep. Binnen Stichting Catharina en GGB is de zorgexploitatie ondergebracht. Een belangrijk deel van de kerngegevens en kengetallen is ontleend aan de exploitatie van Stichting Catharina. In dit jaardocument zijn het directieverslag en de geconsolideerde jaarrekening van de exploitatiestichtingen opgenomen, evenals de enkelvoudige jaarrekening van Stichting DrieGasthuizenGroep. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom de informatieverstrekking. Binnen DrieGasthuizenGroep vormt GGB een zelfstandige eenheid, die wordt aangestuurd door een directeur. Om deze reden stelt GGB haar eigen directieverslag op. Vanaf 1 juni 2011 is mevrouw A.G.R. Jansen de verantwoordelijk bestuurder van DrieGasthuizenGroep. 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting DrieGasthuizenGroep Adres Postbus 2023 Postcode Plaats 6802 CA ARNHEM Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZA Nummer Kamer van Koophandel Naam bestuurder/directeur Internetpagina A.G.R. Jansen 2.2 Structuur Juridische structuur 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het besturen van de dochters Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, Groot Gelre Beheer BV (GBB) en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. DGG is opgericht per 19 april 2010 en bestond aanvankelijk uit de rechtspersonen Stichting Catharina en Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen. Per 2 december 2011 heeft DGG 100% van de aandelen verworven van Groot Gelre Beheer BV, hierdoor behoort de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Groot Gelre (TGG) eveneens tot de groep. Daarnaast is de holdingstichting Stichting DrieGasthuizenGroep in 2012 ingericht. DGG heeft per 1 maart 2014 de statutaire naam van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 gewijzigd in Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen. De kernactiviteiten van DGG zijn zorg, wonen en welzijn. De zorgactiviteiten zijn ondergebracht bij Stichting Catharina (m.n. intramurale zorg) en GGB (extramurale zorg). De activiteiten Wonen zijn ondergebracht bij Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. 6

7 Stichting DrieGasthuizenGroep Stichting Catharina Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen Groot Gelre Beheer BV Steunstichting Arnhemse Gasthuizen figuur 1: Juridische structuur van DrieGasthuizenGroep per Organisatorische structuur De organisatie van Stichting DrieGasthuizenGroep is afgebeeld in figuur 2. De lijn- en stafdiensten zijn gezamenlijk en onder leiding van de directeur-bestuurder, vanuit de eigen taak of functie, verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Op deze wijze wordt het strategisch beleid van de organisatie nader geoperationaliseerd. figuur 2: Organogram van Stichting DrieGasthuizenGroep 7

8 2.2.3 Besturingsmodel Stichting DGG heeft één raad van bestuur en één raad van toezicht Toelatingen Tabel Toelatingen AWBZ-functies geleverd door het concern Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ ja ja ja ja ja ja ja Overige toelatingen BOPZ verpleeghuis WGBO voor de verzorgingshuizen ja ja 2 e compartiment ziektekostenverzekering ja Crisisopname ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen ja ja ja Medezeggenschap Cliënten worden vertegenwoordigd door een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden per woonzorglocatie en voor Thuiszorg Groot Gelre. Voor huurders zijn er een (centrale) huurdersraad en een bewonerscommissie per wooncomplex. In het kader van de medezeggenschap voor medewerkers heeft de organisatie een ondernemingsraad. 8

9 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van DGG bestaan op 31 december van het verslagjaar in zijn geheel uit publieke activiteiten. Deze activiteiten betreffen verpleging en verzorging. Deze activiteiten kunnen worden uitgesplitst in intra- en extramurale AWBZ-, WMO-, en PGB-zorg. De primaire doelgroep van Stichting Catharina als onderdeel van DGG- wordt gevormd door cliënten met een leeftijd van 55 jaar en ouder Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Een overzicht met de kerngegevens van productie, capaciteit, personeel en opbrengsten wordt hierna weergegeven. Stichting DrieGasthuizenGroep: Kerngegevens opbrengsten Bedrijfsopbrengsten DrieGasthuizenGroep Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (incl. WMO) Stichting Catharina: Kerngegevens productie, capaciteit en personeel (excl. thuiszorg) Kerngegevens Cliënten Aantal c.q. bedrag Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=332 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=321 Aantal cliënten Scheiden Wonen en Zorg N=13 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar N=55 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen per einde verslagjaar N=427 Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar N= N= N= Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) N=71 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december N=456 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december N=322,9 9

10 2.3.3 Werkgebied Het primaire werkgebied van de organisatie is Arnhem-Noord en elders in de provincie Gelderland. Intramurale zorg wordt geleverd in Arnhem aan cliënten woonachtig in: Verpleeghuis Heijendaal en de verpleegunit Op de Beek Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen inclusief verpleegunit IJsvogel Woonzorgcentrum Huis en Haard inclusief verpleegunit Regenboog Woonzorgcentrum Paasberg inclusief verpleegunit Orchidee Woonzorgcentrum Klingelpoort (per 1 november 2014) Extramurale zorg wordt verleend aan cliënten woonachtig in de provincie Gelderland en omgeving. 2.4 Samenwerkingsrelaties DGG hecht grote waarde aan de samenwerking met partners in het veld, zoals zorginstellingen (ketenpartners) en welzijnsorganisaties. Daartoe heeft de organisatie diverse samenwerkingsrelaties, projecten en samenwerkingsovereenkomsten binnen het gehele spectrum van zorg, wonen en welzijn. Het (para)medisch team van DGG verleent al enige jaren diensten aan Innoforte en Insula Dei Huize Kohlmann. Met Innoforte wordt gewerkt aan het opzetten van een gezamenlijk kennis- en behandelcentrum (KBC). Daarnaast is in 2014 gestart met het opzetten van een alliantie met Innoforte en Insulei Dei Huize Kohlmann. De gezondheidszorg wordt in toenemende mate georganiseerd in diverse ketens. Deze ketenontwikkeling is van belang, omdat hiermee de zorg van chronisch zieken in de totale breedte beter georganiseerd en gegarandeerd kan worden. Voor Stichting Catharina is de ketengerichtheid een van de koersbepalende aspecten naast het wijkgericht werken. Zij geeft hieraan vorm door, samen met ketenpartners, de totale zorgketen voortdurend te optimaliseren en naar passende vormen te zoeken. Er wordt samengewerkt binnen de keten dementie en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). In overleg met het zorgkantoor en zorgverzekeraar is ervoor gekozen vanaf 2015 geen geriatrische revalidatiezorg meer te verlenen, maar deze plaatsen over te dragen aan een andere zorgaanbieder in Arnhem in ruil voor uitbreiding van het aantal plaatsen somatiek. Sinds 2012 is DrieGasthuizenGroep aangesloten bij Corona Wonen, een initiatief van zorgorganisaties die zich richten op vernieuwende arrangementen van wonen met zorg en welzijn. Er zijn twee labels ontwikkeld: Corona Zorgeloos Wonen en Corona Kleinschalig Wonen. De labels dienen als onderlegger bij het opstellen van programma s van eisen bij de nieuwbouw. Sinds eind 2014 wordt het concept Zorgeloos wonen aangeboden binnen DGG. De directeur-bestuurder van DGG maakt sinds 2012 deel uit van het bestuur van Corona. 10

11 Samenwerkingsrelaties Relatie Actiz Banken Centrum voor Thuisbeademing Utrecht Centrum Indicatie Zorg Corona Woonzorgalliantie Gemeente Arnhem Innoforte Inspectie voor de Gezondheidszorg Insula Dei Huize Kohlmann MaetisArdyn MentaVitalis Nederlandse Zorgautoriteit Regionale AWBZ-zorgverleners RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RMC Groot Klimmendaal ROC Arnhem Siza Vormen van samenwerking Brancheorganisatie Financiële afspraken Cliënten met ademhalingsondersteuning Zorgtoewijzing (indicaties) Landelijk samenwerkingsverband zorgaanbieders Uitvoering WMO en personeelsprojecten Inzet door DGG (para)medisch team en intentieovereenkomst KBC Handhaving van de kwaliteit van zorg en preventie Samenwerking op locatie Op de Beek en inzet door DGG (para)medisch team Bedrijfsarts Psychologische counseling Budgetafspraken, nacalculaties en beleidsregels Regionale dementieketen Persoonlijke verzorging en verpleging en de nachtzorg in RIBW-unit in Huis en Haard Revalidatie-advies en samenwerking rondom Parkinson-zorg Competentiegericht leren/werken Ketenzorg t.a.v. AHO Stichting De Driestroom Linnenvoorziening Drie Gasthuizen STMG Crisis en thuiszorg Verpleeghuizen/GGZ/ziekenhuis Rijnstate Keten dementie en GRZ Verzekeraars Verzekeringen t.b.v. mensen, gebouwen en inventaris Vreedenhoff Inzet door DGG (para)medisch team en aanvullende zorg Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsinstellingen in Gelderland Woningcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal Ziekenhuis Rijnstate Ziekenhuizen regio Zorgkantoor Menzis Zorgverzekeraars Partnership Samen voor de Stad i.s.m. Gemeente Arnhem Parkinson, crisis verpleeghuiszorg, revalidatie en transferbureau Transferbureau Inkoop AWBZ-zorg Afspraken over paramedische zorg en GRZ 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Stichting Catharina onderschrijft deze principes en voldoet hieraan. Stichting Catharina heeft een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze is gebaseerd op het model dat brancheorganisatie Actiz vanuit de Governancecode heeft opgesteld. Stichting Catharina wordt bestuurd door Stichting DrieGasthuizenGroep. De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Stichting DrieGasthuizenGroep. 3.2 Raad van bestuur Samenstelling raad van bestuur in 2014 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties A.G.R. Jansen Directeur-bestuurder Stichting DrieGasthuizenGroep vanaf 1 juni 2011 Bestuurslid Corona Wonen vanaf november 2012 Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder hanteert de raad van toezicht (RvT) de richtlijnen en modellen van de Beloningscode Bestuurders in de zorg van NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) en NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg). De bezoldiging wordt jaarlijks aangepast aan de generieke loonontwikkeling van de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Ook wordt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gevolgd. De raad van bestuur (RvB) heeft een eigen reglement, opgesteld vanuit de Zorgbrede Governancecode Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als RvB, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De RvB voert maandelijks overleg met de voorzitter van de RvT. In dit overleg worden actuele zaken besproken en wordt de eerstvolgende vergadering van de RvT voorbereid. 12

13 3.3 Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied Hoofdfunctie Nevenfuncties T.R. Doesburg (voorzitter) Voorzitter CEO Alliander AG (Berlin) Voorzitter RvC De Woonplaats (Enschede) Penningmeester Stichting Loesje (Arnhem) Lid Steering Board INSEAD Social Innovation Centre, Fontainebleau Lid RvC Twence b.v. J.E.M. Tijhuis (vicevoorzitter) Vicevoorzitter vastgoedstrategie- en beleid Voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh Lid RvT Stichting de Opbouw (t/m juni 2014) Lid RvC Stichting WSW (vanaf juli 2014) H.C. Berends (lid) Financiën algemeen Zelfstandig adviseur Lid Vermogensbeheercie. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen J.J.K. Gerards (lid) Thuiszorg, verhuur huisvesting en governance Directeur Bureau Bestuurlijk Advies Voorzitter RvT Zorgcentra de Betuwe Partner Instituut Governance & leiderschap C.J.W. van der Horst Zorgfinanciën en Post-actief (lid tot 8 maart 2014) zorgmanagement J.M. van der Molen (lid) Financiën assets / vastgoed Hoofd Grondzaken Divisie Grond en Gebouwen, Vicevoorzitter Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Staatsbosbeheer M.H.A.E. Sweere (lid vanaf april 2014) Zorg, Kwaliteit en Veiligheid, Lid op voordracht Teamleider/verpleegkundig expert ouderenpsychiatrie Dimence van CCR D.H. van Uitert (lid vanaf april 2014) Kwaliteit en Veiligheid Eigenaar adviespraktijk VraaghetaanDirk Voorzitter Stichting Landschapsbeheer Gelderland Voorzitter Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem Voorzitter Vereniging Vrienden van de Veluwe Voorzitter Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi Lid RvT de Onderwijsspecialisten Lid Regiocommissie Food Valley Lid Initiatiefgroep voor de Landgoederen Voorzitter Veld en Beek Coöperatie U.A. te Doorwerth M.G. Wats (lid tot 8 maart 2014) Strategie, zorgbeleid en -verzekering Partner adviesbureau Docent governancevraagstukken UVA Lid RvT ViVa Zorggroep Schema: samenstelling raad van toezicht van DrieGasthuizenGroep 13

14 De raad van toezicht bestaat statutair uit minimaal zeven leden. Het aantal leden ultimo 2014 bedraagt zeven. Ten aanzien van het schema van aftreden geldt dat: de zittingsduur vier jaar is; men eenmaal terstond herbenoembaar is; gestreefd wordt naar zoveel mogelijk spreiding van benoemingsjaren. De RvT wordt geacht een onafhankelijk orgaan te zijn. Geen van de leden heeft dan ook op enigerlei andere wijze een verbinding met Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen, Steunstichting Arnhemse Gasthuizen en Groot Gelre Beheer dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad van toezicht van Stichting DrieGasthuizenGroep. De hierboven aangegeven (neven)functies van de (aanvankelijk kandidaat-)leden vormen naar het oordeel van de RvT geen belemmering voor het functioneren als lid van de RvT. Om zich goed van zijn toezichthoudende taken te kwijten vergadert de RvT circa zes keer per jaar. Daarnaast bezoekt een delegatie van de RvT ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering van de RvB met de ondernemingsraad, ten minste eenmaal een vergadering van de RvB met de centrale cliëntenraad en een vergadering van de RvB met de huurdersraad. De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld: auditcommittee commissie Werkgeverschap commissie Kwaliteit en Veiligheid De raad van toezicht heeft twee projectencommissies ingesteld: commissie Samenwerking commissie Governance en Informatievoorziening Het auditcommittee werkt conform het vastgestelde reglement Auditcommittee Stichting DrieGasthuizenGroep. Het auditcommittee bespreekt de begroting, jaarrekening en kwartaalcijfers en rapporteert hierover aan de RvT. In 2014 is het auditcommittee driemaal in vergadering bijeengekomen, de commissie Kwaliteit en Veiligheid tweemaal in combinatie met werkbezoeken en de commissie Werkgeverschap heeft tweemaal gesproken met de RvB betreffende het functioneren. 14

15 Naam Audit- committee Commissie Werkgever- schap Commissie Kwaliteit en Veiligheid Commissie Samenwerking Commissie Governance en Informatievoorziening H.C. Berends X X T.R. Doesburg X X J.J.K. Gerards X C.J.W. van der Horst X X J.M. van der Molen X M.H.A.E. Sweere X J.E.M. Tijhuis X X D.H. van Uitert X M.G. Wats X Schema: commissieoverzicht raad van toezicht Ieder kwartaal ontvangt de RvT een rapportage over de stand van zaken van de exploitatie van Stichting DGG en de dochterstichtingen. Daarbij verstrekt de RvB eveneens per kwartaal nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s in een dashboard. Tijdens de reguliere vergaderingen overlegt de RvT met de RvB over de strategie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Stichting DrieGasthuizenGroep. Indien dit relevant is, wordt tussentijds informatie toegezonden. In 2014 heeft de RvT zesmaal vergaderd in aanwezigheid van de RvB. In juni heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden met daarnaast een inhoudelijk sessie. In november heeft een tweedaagse studiereis plaatsgevonden over het thema technologie. De RvT heeft goedkeuring verleend aan voorgenomen besluiten van de RvB over de overeenkomst inzake Centrum-Oost, de investeringskaders voor de opplusprogramma s voor Tuinpoort en Petersborg, het strategisch huisvestingsplan, de verkoop van de beheerwoningen en eindrapportage realisatiefase Klingelpoort. 15

16 Ook keurde de RvT de jaarrekeningen 2013, begrotingen 2015 en de statutenwijzigingen van vennootschappen van GGB goed. Instemming is verleend aan het voorgenomen besluit van de RvB over het beëindigen van het project nieuwbouw Paasberg. Besluitvorming heeft plaatsgevonden over eigendomsoverdracht, verkoop van eigendom, opstalrecht, erfpachtuitgifte aangaande de Steunstichting en financiering van investeringen in duurzaamheid en woonzorgtechnologie. Daarnaast heeft de raad mevrouw Sweere en de heer Van Uitert benoemd tot lid en is de heer Doesburg herbenoemd, tevens als voorzitter. De RvT heeft een eigen reglement. Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als raad van toezicht, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De externe accountant informeert de RvT door middel van een accountantsverslag naar aanleiding van de jaarlijkse controle. De RvT en de externe accountant voeren ten minste eenmaal per jaar overleg. De leden van de RvT van Stichting DGG ontvingen over 2014 een brutovergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ. Verder volgt de RvT in deze de WNT. 3.4 Bedrijfsvoering Stichting DGG heeft in mei 2011 het strategisch plan Groeien met Perspectief vastgesteld. Dit plan vormt een helder strategisch profiel en is de basis om de positie van DGG te versterken. Als vervolg op dit strategisch plan is ultimo 2013 de aangescherpte strategie van DGG verwoord in het document Blijven groeien met perspectief, hoe doe je dat?. In 2014 is uitvoering gegeven aan deze aangescherpte strategie. Op basis van de strategische doelen stelt de RvB de jaarlijkse kaderbrief op, deze vormt het beleidsmatige kader voor de jaarplannen. De RvT heeft de uitgangspunten van de strategische lijn vastgesteld, deze luiden als volgt: Zorg en verpleging zijn leidend, vanuit de ketenbenadering is extramurale zorg toegevoegd, een keuze die de continuïteit van de organisatie zal borgen. Om haar positie te versterken en continuïteit te waarborgen wil DGG met partners samenwerken, waarbij DGG de regie heeft. Thuiszorg in eigendom. Ontwikkeling van vastgoed: de kracht van DGG ligt in het verhuren van vastgoed, minder in de ontwikkeling ervan. 16

17 Op basis van de strategische lijn is in kaart gebracht wat dit betekent voor zorg, vastgoed en de organisatie. Op basis hiervan heeft DGG vijf speerpunten geformuleerd die in de planperiode centraal staan: 1) betere cliëntgerichtheid en tevredenheid; 2) betere zorgkwaliteit; 3) meer zorg op maat; 4) beter wonen; 5) betere bedrijfsvoering. Onderdeel van het strategisch plan zijn de huisvestingsambities voor vervangende intramurale nieuwbouw voor Huis en Haard, het opplussen van bestaande extramurale zorgappartementen en nieuwbouw van extramurale zorgappartementen. In de geactualiseerde meerjarenramingen worden de investeringsprojecten financieel uitgewerkt in meerjarenprojecties en separate businesscases, gezien vanuit het bedrijfseconomische perspectief en het financieringsperspectief. Dit alles in samenhang met de ontwikkelingen binnen de zorg- en dienstverlening. Op grond van de nieuwe strategische lijn is in november 2014 de nieuwbouw opgeleverd van Klingelpoort, een complex met 24 zorgappartementen nabij locatie Huis en Haard. Dit als vervolg op de nieuwbouw van 38 extramurale zorgappartementen aan de Monnikensteeg te Arnhem-Noord, die in 2012 zijn opgeleverd. Ten behoeve van de nieuwbouw Klingelpoort is een financiering aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarnaast wordt woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in 2014 en 2015 gerenoveerd en worden de extramurale appartementencomplexen opgeplust teneinde de huisvesting beter af te stemmen op onze doelgroep. In 2014 is de managementcontrol en interne beheersing nagenoeg op alle onderdelen verbeterd. Bij de integratie van GGB zijn in 2014 een aantal belangrijke stappen gezet op het terrein van managementcontrol en financiële administratie. Het managementinformatiesysteem en de P&C-cyclus zijn in 2014 verder doorontwikkeld, mede als gevolg van de wijziging in de financiering. De begroting en de informatievoorziening zijn beter ingericht op het niveau van woonzorggebieden, dit zijn de resultaatverantwoordelijke eenheden van DGG. Daarnaast is in 2014 het strategisch dashboard verder ontwikkeld, waarin t.a.v. de kritische succesfactoren periodiek wordt gerapporteerd. De managementinformatie van de dochterinstellingen van DGG is op concernniveau geïntegreerd en geconsolideerd, in 2014 is ook de begrotingscyclus geïntegreerd met GGB. In 2014 is het managementcontrolsysteem beter aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving die geldt voor de financiering van de zorg- en dienstverlening (van AWBZ naar WLZ en Zorgverzekeringswet en WMO). Daarnaast zal de administratieve organisatie en interne beheersing van de thuiszorgorganisatie worden doorontwikkeld. In 2014 is het risicomanagement geborgd binnen de planning & controlcyclus. Dit is zichtbaar in de kwartaalrapportages. Daarnaast is risicomanagement, waar mogelijk, verder ver- 17

18 taald naar concrete doelen per afdeling (DIN s). In het implementatietraject participeren de raad van bestuur, raad van toezicht en het management. Als gevolg van de nieuwe richtlijnen zijn in 2014 bedrijfswaardeberekeningen gemaakt voor het zorgvastgoed. In dit verband zijn er, met uitzondering van Huis & Haard, geen indicaties voor een duurzame waardevermindering. Als gevolg van de geplande nieuwbouw is de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, heeft dit geleid tot een aanvullende impairment in Betreffende de IT-omgeving is volgens het vastgestelde informatieplan de ICT-infrastructuur en organisatie verder verbeterd. Daarnaast geldt de norm NEN 7510 als een belangrijk referentiekader voor de algemene beheersing rondom IT. In dit verband zijn in 2014 verbeteringen aangebracht in het systeembeheer en projectmanagement. 3.5 Risicoparagraaf In het verslagjaar hebben de navolgende thema s de nadrukkelijke aandacht gehad van de raad van bestuur en het management. Als gevolg van overheidsmaatregelen worden de ZZP s 1 t/m 3 (en wellicht ZZP 4 op termijn) gefaseerd afgebouwd, deze ontwikkeling heeft een negatief effect voor DGG. In 2014 is hierdoor sprake van een aanzienlijke afname van de productie excl. behandeling met als gevolg een onderbezetting bij de traditionele verzorgingshuizen. In de begroting 2015 is een plan opgenomen om gedurende 2015 een sluitende exploitatie te realiseren bij een dalende omzet. De personeelskosten staan onder druk als gevolg van de dalende bezetting. De inzet van formatie moet in balans zijn met de productie op de zorglocaties. In dit verband wordt de organisatie geherstructureerd met als gevolg een reductie van fte in het primair proces en de ondersteunende diensten. Met het Zorgkantoor en Zorgverzekeraar is in het derde kwartaal 2014 overeenstemming bereikt inzake de overheveling van de Geriatrische Revalidatiezorg van DrieGasthuizenGroep aan een Arnhemse zorginstelling vanaf In ruil daarvoor krijgt verpleeghuis Heijendaal uitbreiding van het aantal somatische verpleeghuisplaatsen. Met het Zorgkantoor zijn in 2014 afspraken gemaakt om de samenstelling van de productieafspraak aan te passen aan de gemiddelde ZZP-mix. Eveneens zijn met het Zorgkantoor afspraken gemaakt over de inzet van de intensiveringsmiddelen. Daarnaast voldoet DGG aan de belangrijkste inkoopvoorwaarden die van belang zijn voor de vaststelling van het tarief. DGG beschikt over een toelatingswijziging van VWS om vervangende nieuwbouw te realiseren voor Huis en Haard en Paasberg. Beide woonzorgcentra zijn functioneel verouderd, waardoor de instroom van het aantal cliënten onder druk staat, met als gevolg dat de werkelijke bezetting al enige jaren lager is dan de erkende capaciteit. In 2014 is besloten dat de nieuwbouwplannen voor de Paasberg worden stopgezet. Belangrijkste motivatie is het 18

19 effect van de kabinetsplannen en de gevolgen voor de zorgcontractering op lange termijn. Gelijktijdige nieuwbouw van Huis en Haard en Paasberg betekent een te groot risico. De budgetten voor de langdurige zorg worden krapper en de zorgcontracten mogelijk kleiner dan gedacht. Dat kan gevolgen hebben voor het aantal plaatsen dat wij kunnen bieden. Met deze mogelijkheid moeten en willen we verstandig omgaan. Daarom is het renovatie- en nieuwbouwprogramma bijgesteld. De overige projecten uit het programma, de nieuwbouw Huis en Haard en Centrum-Oost, de renovatie van Drie Gasthuizen en het verbeteren van de appartementencomplexen, gaan door. Paasberg zal als woonzorgcentrum in de huidige vorm wel ophouden te bestaan. Over enkele jaren kunnen bewoners en medewerkers verhuizen naar de nieuwbouwlocaties van Huis en Haard en Centrum Oost die dan gereed zijn. De geheel gerenoveerde Drie Gasthuizen is tegen die tijd een derde mogelijkheid om naartoe te verhuizen. In 2014 is een selectietraject gestart voor de aanschaf van een nieuw ECD. Begin 2015 is een contract afgesloten met Nedap, gedurende 2015 zal het nieuwe ECD worden geïmplementeerd. Het ziekteverzuim toont een dalende tendens, maar is nog steeds hoger dan de doelstelling. In dit verband heeft het management acties ondernomen met als doelstelling het verzuimpercentage op termijn te laten dalen tot het niveau van het sectorgemiddelde. In 2014 is het verzuim met circa 1%-punt gedaald. Bij Stichting Catharina is voor het verslagjaar 2014 een impairmenttoets uitgevoerd. De conclusie is dat, met uitzondernig van Huis & Haard geen sprake is van een duurzame waardevermindering van het zorgvastgoed. Een en ander is conform de richtlijnen toegelicht in de jaarrekening. Als gevolg van de nieuwbouw is de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, heeft dit geleid tot een geringe impairment. In 2014 zijn de meerjarenramingen geactualiseerd. Op grond van de geactualiseerde huisvestingsambities en de verwachte ontwikkelingen van de zorgexploitatie is voor de lange termijn het financieringsvraagstuk in kaart gebracht. In de begroting 2015 zijn de effecten van het scheiden van wonen en zorg voor ZZP 1, 2 en 3 verwerkt. In de meerjarenramingen wordt rekening gehouden met een groter effect. In het kader van risicomanagement zijn de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen volgens het regeerakkoord (incl. aannames t.a.v. het uitfaseren van ZZP 4 en de afbouw van de huishoudelijke hulp) financieel doorgerekend. In 2015 zullen de beleidsscenario s nader worden uitgewerkt, tevens zal een strategisch personeelsplan worden opgesteld. In maart 2011 heeft de RvT het projectplan goedgekeurd om tot verkoop van die woningen over te gaan die geen bijdrage leveren aan het leveren van zorg- en dienstverlening aan senioren, het gaat om een totaal van 415 woningen. In dit verband is een verkooptraject gestart dat in februari 2013 heeft geleid tot de verkoop van 249 woningen, de resterende woningen zijn per 1 februari 2015 verkocht aan dezelfde Arnhemse woningcorporatie. 19

20 In januari 2012 heeft de woningstichting de ANBI-status verkregen voor 2012 met terugwerkende kracht tot In januari 2013 is bekend geworden dat ook vanaf 2013 de ANBI-status van toepassing is. Deze ANBI-status maakt het mogelijk om de fiscale winst geheel of in elk geval deels fiscaal te reserveren met behulp van de herbestedingsreserve. Daarnaast heeft de belastingdienst aangegeven dat de woningstichting niet belastingplichtig is in het kader van de vennootschapsbelasting voor de periode 2008 tot en met Voor de periode 2008 tot en met 2011 is in dit verband niet langer sprake van een fiscaal risico. Met de belastingdienst worden gesprekken gevoerd over de belastingplicht van de woningstichting vanaf Daarnaast is DGG in overleg met de belastingdienst over de fiscale status van GGB in het kader van de vennootschapsbelasting. 3.6 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar met de directeurbestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 3.7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad vergadert in 2014 maandelijks met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 3.8 Huurdersraad De huurdersraad vergadert 6 keer per jaar met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 20

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...... 4 2 Profiel van de organisatie...... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer arverslag 2012 Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer Inhoudsopgave 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie