Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep"

Transcriptie

1 Jaardocument zorginstellingen 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2015

2 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Toelatingen Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Risicoparagraaf Cliëntenraad Ondernemingsraad Huurdersraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van Zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening 5 Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Lijst met afkortingen Bijlagen 2

3 Jaardocument 2014 Directieverslag 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Missie: waar staan we voor? DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie voor senioren. Onze thuisbasis is Arnhem- Noord, maar ook elders in de provincie Gelderland bieden we diensten aan. Met roots die teruggaan naar de 13 e eeuw kunnen we bogen op een rijke historie. Tegelijkertijd zijn we ook een moderne en dynamische organisatie met een frisse en gezonde kijk op de toekomst. Bij ons zijn de wensen en behoeften van cliënten het uitgangspunt voor al ons handelen. Wij ondersteunen onze cliënten in het zo zorgeloos mogelijk zelfstandig ouder worden. Dit doen we bij de cliënt thuis, in het appartement dat de cliënt bij ons huurt of in onze woonzorgcentra. Flexibele woon-, service- en zorgvoorzieningen 24 uur per dag, 7 dagen per week direct beschikbaar. Een prettig leven, ook op hogere leeftijd, vinden wij een groot goed! De cliënt merkt dat wij ons werk gastvrij, betrokken en ondernemend uitvoeren met specifieke kennis op het gebied van ouderenzorg. Voor onze ketenpartners en financiers zijn wij een betrouwbare partner, bereid tot samenwerking en flexibel inspelend op vragen. Visie : waar gaan we voor? De gemiddelde levensverwachting neemt toe. Dit levert levenservaring en wijsheid op. Aan de andere kant brengt ouder worden doorgaans ook ongemakken met zich mee. Wij begrijpen dat dit een levensveranderende ervaring kan zijn voor cliënten en hun omgeving. Juist in deze fase van het leven willen wij een rol spelen. Daarom bieden wij levensfasebestendige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte en bijbehorende thuiszorg en services als een veilige entree, alarmering en maaltijden op maat. Heeft de cliënt meer zorg nodig? Dan kan de cliënt terecht bij onze woonzorgcentra. Ook daar bieden wij (medische) ondersteuning. Dit alles doen wij samen met de mensen in het sociale netwerk van de cliënt en met de inzet van vrijwilligers. Met speciale aandacht voor de lange levenservaring van de cliënt. Zodat de cliënten hun leven zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen voortzetten in gezelschap van anderen en in een veilige omgeving. Bij ons werken specialisten in verschillende disciplines: verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, maar ook paramedisch personeel, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en ondersteunend personeel. Allen zijn zij, vanuit het eigen vakgebied, gespecialiseerd in het werken met ouderen en deskundig op het gebied van behandeling van mensen met chronische ziekten of complexe zorgvragen. Zij staan voor de cliënten klaar op het moment dat zij dat nodig hebben. DrieGasthuizenGroep is de bezitter van het HKZ-keurmerk. 4

5 Omdat we goed wonen even belangrijk vinden als goede zorg, streven we ook naar het Corona-wonen keurmerk. Stichting DrieGasthuizenGroep bestaat sinds de bestuurlijke fusie d.d. april 2010 uit Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen (rechtsopvolger per 1 maart 2014 van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. Door een acquisitie is de groep in december 2011 uitgebreid met Groot Gelre Beheer BV (GGB). Vanuit deze structuur wordt optimaal invulling gegeven aan de missie en de daaraan gerelateerde zorghuisvestingsambities. Aldus ontstaat er een betere match tussen het aanbieden van zorg en de hierbij behorende huisvesting. De organisaties worden aangestuurd door één raad van bestuur en hebben één gemeenschappelijke raad van toezicht. Jaarlijks brengen de organisaties zelfstandig verslag uit over hun activiteiten. De entiteiten Catharina, DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen en GGB zijn de exploitatiestichtingen van DrieGasthuizenGroep. Binnen Stichting Catharina en GGB is de zorgexploitatie ondergebracht. Een belangrijk deel van de kerngegevens en kengetallen is ontleend aan de exploitatie van Stichting Catharina. In dit jaardocument zijn het directieverslag en de geconsolideerde jaarrekening van de exploitatiestichtingen opgenomen, evenals de enkelvoudige jaarrekening van Stichting DrieGasthuizenGroep. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom de informatieverstrekking. Binnen DrieGasthuizenGroep vormt GGB een zelfstandige eenheid, die wordt aangestuurd door een directeur. Om deze reden stelt GGB haar eigen directieverslag op. Vanaf 1 juni 2011 is mevrouw A.G.R. Jansen de verantwoordelijk bestuurder van DrieGasthuizenGroep. 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting DrieGasthuizenGroep Adres Postbus 2023 Postcode Plaats 6802 CA ARNHEM Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZA Nummer Kamer van Koophandel Naam bestuurder/directeur Internetpagina A.G.R. Jansen 2.2 Structuur Juridische structuur 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het besturen van de dochters Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, Groot Gelre Beheer BV (GBB) en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. DGG is opgericht per 19 april 2010 en bestond aanvankelijk uit de rechtspersonen Stichting Catharina en Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen. Per 2 december 2011 heeft DGG 100% van de aandelen verworven van Groot Gelre Beheer BV, hierdoor behoort de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Groot Gelre (TGG) eveneens tot de groep. Daarnaast is de holdingstichting Stichting DrieGasthuizenGroep in 2012 ingericht. DGG heeft per 1 maart 2014 de statutaire naam van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 gewijzigd in Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen. De kernactiviteiten van DGG zijn zorg, wonen en welzijn. De zorgactiviteiten zijn ondergebracht bij Stichting Catharina (m.n. intramurale zorg) en GGB (extramurale zorg). De activiteiten Wonen zijn ondergebracht bij Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. 6

7 Stichting DrieGasthuizenGroep Stichting Catharina Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen Groot Gelre Beheer BV Steunstichting Arnhemse Gasthuizen figuur 1: Juridische structuur van DrieGasthuizenGroep per Organisatorische structuur De organisatie van Stichting DrieGasthuizenGroep is afgebeeld in figuur 2. De lijn- en stafdiensten zijn gezamenlijk en onder leiding van de directeur-bestuurder, vanuit de eigen taak of functie, verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Op deze wijze wordt het strategisch beleid van de organisatie nader geoperationaliseerd. figuur 2: Organogram van Stichting DrieGasthuizenGroep 7

8 2.2.3 Besturingsmodel Stichting DGG heeft één raad van bestuur en één raad van toezicht Toelatingen Tabel Toelatingen AWBZ-functies geleverd door het concern Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ ja ja ja ja ja ja ja Overige toelatingen BOPZ verpleeghuis WGBO voor de verzorgingshuizen ja ja 2 e compartiment ziektekostenverzekering ja Crisisopname ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen ja ja ja Medezeggenschap Cliënten worden vertegenwoordigd door een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden per woonzorglocatie en voor Thuiszorg Groot Gelre. Voor huurders zijn er een (centrale) huurdersraad en een bewonerscommissie per wooncomplex. In het kader van de medezeggenschap voor medewerkers heeft de organisatie een ondernemingsraad. 8

9 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van DGG bestaan op 31 december van het verslagjaar in zijn geheel uit publieke activiteiten. Deze activiteiten betreffen verpleging en verzorging. Deze activiteiten kunnen worden uitgesplitst in intra- en extramurale AWBZ-, WMO-, en PGB-zorg. De primaire doelgroep van Stichting Catharina als onderdeel van DGG- wordt gevormd door cliënten met een leeftijd van 55 jaar en ouder Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Een overzicht met de kerngegevens van productie, capaciteit, personeel en opbrengsten wordt hierna weergegeven. Stichting DrieGasthuizenGroep: Kerngegevens opbrengsten Bedrijfsopbrengsten DrieGasthuizenGroep Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (incl. WMO) Stichting Catharina: Kerngegevens productie, capaciteit en personeel (excl. thuiszorg) Kerngegevens Cliënten Aantal c.q. bedrag Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=332 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=321 Aantal cliënten Scheiden Wonen en Zorg N=13 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar N=55 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen per einde verslagjaar N=427 Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar N= N= N= Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) N=71 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december N=456 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december N=322,9 9

10 2.3.3 Werkgebied Het primaire werkgebied van de organisatie is Arnhem-Noord en elders in de provincie Gelderland. Intramurale zorg wordt geleverd in Arnhem aan cliënten woonachtig in: Verpleeghuis Heijendaal en de verpleegunit Op de Beek Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen inclusief verpleegunit IJsvogel Woonzorgcentrum Huis en Haard inclusief verpleegunit Regenboog Woonzorgcentrum Paasberg inclusief verpleegunit Orchidee Woonzorgcentrum Klingelpoort (per 1 november 2014) Extramurale zorg wordt verleend aan cliënten woonachtig in de provincie Gelderland en omgeving. 2.4 Samenwerkingsrelaties DGG hecht grote waarde aan de samenwerking met partners in het veld, zoals zorginstellingen (ketenpartners) en welzijnsorganisaties. Daartoe heeft de organisatie diverse samenwerkingsrelaties, projecten en samenwerkingsovereenkomsten binnen het gehele spectrum van zorg, wonen en welzijn. Het (para)medisch team van DGG verleent al enige jaren diensten aan Innoforte en Insula Dei Huize Kohlmann. Met Innoforte wordt gewerkt aan het opzetten van een gezamenlijk kennis- en behandelcentrum (KBC). Daarnaast is in 2014 gestart met het opzetten van een alliantie met Innoforte en Insulei Dei Huize Kohlmann. De gezondheidszorg wordt in toenemende mate georganiseerd in diverse ketens. Deze ketenontwikkeling is van belang, omdat hiermee de zorg van chronisch zieken in de totale breedte beter georganiseerd en gegarandeerd kan worden. Voor Stichting Catharina is de ketengerichtheid een van de koersbepalende aspecten naast het wijkgericht werken. Zij geeft hieraan vorm door, samen met ketenpartners, de totale zorgketen voortdurend te optimaliseren en naar passende vormen te zoeken. Er wordt samengewerkt binnen de keten dementie en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). In overleg met het zorgkantoor en zorgverzekeraar is ervoor gekozen vanaf 2015 geen geriatrische revalidatiezorg meer te verlenen, maar deze plaatsen over te dragen aan een andere zorgaanbieder in Arnhem in ruil voor uitbreiding van het aantal plaatsen somatiek. Sinds 2012 is DrieGasthuizenGroep aangesloten bij Corona Wonen, een initiatief van zorgorganisaties die zich richten op vernieuwende arrangementen van wonen met zorg en welzijn. Er zijn twee labels ontwikkeld: Corona Zorgeloos Wonen en Corona Kleinschalig Wonen. De labels dienen als onderlegger bij het opstellen van programma s van eisen bij de nieuwbouw. Sinds eind 2014 wordt het concept Zorgeloos wonen aangeboden binnen DGG. De directeur-bestuurder van DGG maakt sinds 2012 deel uit van het bestuur van Corona. 10

11 Samenwerkingsrelaties Relatie Actiz Banken Centrum voor Thuisbeademing Utrecht Centrum Indicatie Zorg Corona Woonzorgalliantie Gemeente Arnhem Innoforte Inspectie voor de Gezondheidszorg Insula Dei Huize Kohlmann MaetisArdyn MentaVitalis Nederlandse Zorgautoriteit Regionale AWBZ-zorgverleners RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RMC Groot Klimmendaal ROC Arnhem Siza Vormen van samenwerking Brancheorganisatie Financiële afspraken Cliënten met ademhalingsondersteuning Zorgtoewijzing (indicaties) Landelijk samenwerkingsverband zorgaanbieders Uitvoering WMO en personeelsprojecten Inzet door DGG (para)medisch team en intentieovereenkomst KBC Handhaving van de kwaliteit van zorg en preventie Samenwerking op locatie Op de Beek en inzet door DGG (para)medisch team Bedrijfsarts Psychologische counseling Budgetafspraken, nacalculaties en beleidsregels Regionale dementieketen Persoonlijke verzorging en verpleging en de nachtzorg in RIBW-unit in Huis en Haard Revalidatie-advies en samenwerking rondom Parkinson-zorg Competentiegericht leren/werken Ketenzorg t.a.v. AHO Stichting De Driestroom Linnenvoorziening Drie Gasthuizen STMG Crisis en thuiszorg Verpleeghuizen/GGZ/ziekenhuis Rijnstate Keten dementie en GRZ Verzekeraars Verzekeringen t.b.v. mensen, gebouwen en inventaris Vreedenhoff Inzet door DGG (para)medisch team en aanvullende zorg Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsinstellingen in Gelderland Woningcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal Ziekenhuis Rijnstate Ziekenhuizen regio Zorgkantoor Menzis Zorgverzekeraars Partnership Samen voor de Stad i.s.m. Gemeente Arnhem Parkinson, crisis verpleeghuiszorg, revalidatie en transferbureau Transferbureau Inkoop AWBZ-zorg Afspraken over paramedische zorg en GRZ 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Stichting Catharina onderschrijft deze principes en voldoet hieraan. Stichting Catharina heeft een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze is gebaseerd op het model dat brancheorganisatie Actiz vanuit de Governancecode heeft opgesteld. Stichting Catharina wordt bestuurd door Stichting DrieGasthuizenGroep. De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Stichting DrieGasthuizenGroep. 3.2 Raad van bestuur Samenstelling raad van bestuur in 2014 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties A.G.R. Jansen Directeur-bestuurder Stichting DrieGasthuizenGroep vanaf 1 juni 2011 Bestuurslid Corona Wonen vanaf november 2012 Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder hanteert de raad van toezicht (RvT) de richtlijnen en modellen van de Beloningscode Bestuurders in de zorg van NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) en NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg). De bezoldiging wordt jaarlijks aangepast aan de generieke loonontwikkeling van de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Ook wordt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gevolgd. De raad van bestuur (RvB) heeft een eigen reglement, opgesteld vanuit de Zorgbrede Governancecode Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als RvB, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De RvB voert maandelijks overleg met de voorzitter van de RvT. In dit overleg worden actuele zaken besproken en wordt de eerstvolgende vergadering van de RvT voorbereid. 12

13 3.3 Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied Hoofdfunctie Nevenfuncties T.R. Doesburg (voorzitter) Voorzitter CEO Alliander AG (Berlin) Voorzitter RvC De Woonplaats (Enschede) Penningmeester Stichting Loesje (Arnhem) Lid Steering Board INSEAD Social Innovation Centre, Fontainebleau Lid RvC Twence b.v. J.E.M. Tijhuis (vicevoorzitter) Vicevoorzitter vastgoedstrategie- en beleid Voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh Lid RvT Stichting de Opbouw (t/m juni 2014) Lid RvC Stichting WSW (vanaf juli 2014) H.C. Berends (lid) Financiën algemeen Zelfstandig adviseur Lid Vermogensbeheercie. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen J.J.K. Gerards (lid) Thuiszorg, verhuur huisvesting en governance Directeur Bureau Bestuurlijk Advies Voorzitter RvT Zorgcentra de Betuwe Partner Instituut Governance & leiderschap C.J.W. van der Horst Zorgfinanciën en Post-actief (lid tot 8 maart 2014) zorgmanagement J.M. van der Molen (lid) Financiën assets / vastgoed Hoofd Grondzaken Divisie Grond en Gebouwen, Vicevoorzitter Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Staatsbosbeheer M.H.A.E. Sweere (lid vanaf april 2014) Zorg, Kwaliteit en Veiligheid, Lid op voordracht Teamleider/verpleegkundig expert ouderenpsychiatrie Dimence van CCR D.H. van Uitert (lid vanaf april 2014) Kwaliteit en Veiligheid Eigenaar adviespraktijk VraaghetaanDirk Voorzitter Stichting Landschapsbeheer Gelderland Voorzitter Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem Voorzitter Vereniging Vrienden van de Veluwe Voorzitter Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi Lid RvT de Onderwijsspecialisten Lid Regiocommissie Food Valley Lid Initiatiefgroep voor de Landgoederen Voorzitter Veld en Beek Coöperatie U.A. te Doorwerth M.G. Wats (lid tot 8 maart 2014) Strategie, zorgbeleid en -verzekering Partner adviesbureau Docent governancevraagstukken UVA Lid RvT ViVa Zorggroep Schema: samenstelling raad van toezicht van DrieGasthuizenGroep 13

14 De raad van toezicht bestaat statutair uit minimaal zeven leden. Het aantal leden ultimo 2014 bedraagt zeven. Ten aanzien van het schema van aftreden geldt dat: de zittingsduur vier jaar is; men eenmaal terstond herbenoembaar is; gestreefd wordt naar zoveel mogelijk spreiding van benoemingsjaren. De RvT wordt geacht een onafhankelijk orgaan te zijn. Geen van de leden heeft dan ook op enigerlei andere wijze een verbinding met Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen, Steunstichting Arnhemse Gasthuizen en Groot Gelre Beheer dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad van toezicht van Stichting DrieGasthuizenGroep. De hierboven aangegeven (neven)functies van de (aanvankelijk kandidaat-)leden vormen naar het oordeel van de RvT geen belemmering voor het functioneren als lid van de RvT. Om zich goed van zijn toezichthoudende taken te kwijten vergadert de RvT circa zes keer per jaar. Daarnaast bezoekt een delegatie van de RvT ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering van de RvB met de ondernemingsraad, ten minste eenmaal een vergadering van de RvB met de centrale cliëntenraad en een vergadering van de RvB met de huurdersraad. De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld: auditcommittee commissie Werkgeverschap commissie Kwaliteit en Veiligheid De raad van toezicht heeft twee projectencommissies ingesteld: commissie Samenwerking commissie Governance en Informatievoorziening Het auditcommittee werkt conform het vastgestelde reglement Auditcommittee Stichting DrieGasthuizenGroep. Het auditcommittee bespreekt de begroting, jaarrekening en kwartaalcijfers en rapporteert hierover aan de RvT. In 2014 is het auditcommittee driemaal in vergadering bijeengekomen, de commissie Kwaliteit en Veiligheid tweemaal in combinatie met werkbezoeken en de commissie Werkgeverschap heeft tweemaal gesproken met de RvB betreffende het functioneren. 14

15 Naam Audit- committee Commissie Werkgever- schap Commissie Kwaliteit en Veiligheid Commissie Samenwerking Commissie Governance en Informatievoorziening H.C. Berends X X T.R. Doesburg X X J.J.K. Gerards X C.J.W. van der Horst X X J.M. van der Molen X M.H.A.E. Sweere X J.E.M. Tijhuis X X D.H. van Uitert X M.G. Wats X Schema: commissieoverzicht raad van toezicht Ieder kwartaal ontvangt de RvT een rapportage over de stand van zaken van de exploitatie van Stichting DGG en de dochterstichtingen. Daarbij verstrekt de RvB eveneens per kwartaal nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s in een dashboard. Tijdens de reguliere vergaderingen overlegt de RvT met de RvB over de strategie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Stichting DrieGasthuizenGroep. Indien dit relevant is, wordt tussentijds informatie toegezonden. In 2014 heeft de RvT zesmaal vergaderd in aanwezigheid van de RvB. In juni heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden met daarnaast een inhoudelijk sessie. In november heeft een tweedaagse studiereis plaatsgevonden over het thema technologie. De RvT heeft goedkeuring verleend aan voorgenomen besluiten van de RvB over de overeenkomst inzake Centrum-Oost, de investeringskaders voor de opplusprogramma s voor Tuinpoort en Petersborg, het strategisch huisvestingsplan, de verkoop van de beheerwoningen en eindrapportage realisatiefase Klingelpoort. 15

16 Ook keurde de RvT de jaarrekeningen 2013, begrotingen 2015 en de statutenwijzigingen van vennootschappen van GGB goed. Instemming is verleend aan het voorgenomen besluit van de RvB over het beëindigen van het project nieuwbouw Paasberg. Besluitvorming heeft plaatsgevonden over eigendomsoverdracht, verkoop van eigendom, opstalrecht, erfpachtuitgifte aangaande de Steunstichting en financiering van investeringen in duurzaamheid en woonzorgtechnologie. Daarnaast heeft de raad mevrouw Sweere en de heer Van Uitert benoemd tot lid en is de heer Doesburg herbenoemd, tevens als voorzitter. De RvT heeft een eigen reglement. Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als raad van toezicht, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De externe accountant informeert de RvT door middel van een accountantsverslag naar aanleiding van de jaarlijkse controle. De RvT en de externe accountant voeren ten minste eenmaal per jaar overleg. De leden van de RvT van Stichting DGG ontvingen over 2014 een brutovergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ. Verder volgt de RvT in deze de WNT. 3.4 Bedrijfsvoering Stichting DGG heeft in mei 2011 het strategisch plan Groeien met Perspectief vastgesteld. Dit plan vormt een helder strategisch profiel en is de basis om de positie van DGG te versterken. Als vervolg op dit strategisch plan is ultimo 2013 de aangescherpte strategie van DGG verwoord in het document Blijven groeien met perspectief, hoe doe je dat?. In 2014 is uitvoering gegeven aan deze aangescherpte strategie. Op basis van de strategische doelen stelt de RvB de jaarlijkse kaderbrief op, deze vormt het beleidsmatige kader voor de jaarplannen. De RvT heeft de uitgangspunten van de strategische lijn vastgesteld, deze luiden als volgt: Zorg en verpleging zijn leidend, vanuit de ketenbenadering is extramurale zorg toegevoegd, een keuze die de continuïteit van de organisatie zal borgen. Om haar positie te versterken en continuïteit te waarborgen wil DGG met partners samenwerken, waarbij DGG de regie heeft. Thuiszorg in eigendom. Ontwikkeling van vastgoed: de kracht van DGG ligt in het verhuren van vastgoed, minder in de ontwikkeling ervan. 16

17 Op basis van de strategische lijn is in kaart gebracht wat dit betekent voor zorg, vastgoed en de organisatie. Op basis hiervan heeft DGG vijf speerpunten geformuleerd die in de planperiode centraal staan: 1) betere cliëntgerichtheid en tevredenheid; 2) betere zorgkwaliteit; 3) meer zorg op maat; 4) beter wonen; 5) betere bedrijfsvoering. Onderdeel van het strategisch plan zijn de huisvestingsambities voor vervangende intramurale nieuwbouw voor Huis en Haard, het opplussen van bestaande extramurale zorgappartementen en nieuwbouw van extramurale zorgappartementen. In de geactualiseerde meerjarenramingen worden de investeringsprojecten financieel uitgewerkt in meerjarenprojecties en separate businesscases, gezien vanuit het bedrijfseconomische perspectief en het financieringsperspectief. Dit alles in samenhang met de ontwikkelingen binnen de zorg- en dienstverlening. Op grond van de nieuwe strategische lijn is in november 2014 de nieuwbouw opgeleverd van Klingelpoort, een complex met 24 zorgappartementen nabij locatie Huis en Haard. Dit als vervolg op de nieuwbouw van 38 extramurale zorgappartementen aan de Monnikensteeg te Arnhem-Noord, die in 2012 zijn opgeleverd. Ten behoeve van de nieuwbouw Klingelpoort is een financiering aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarnaast wordt woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in 2014 en 2015 gerenoveerd en worden de extramurale appartementencomplexen opgeplust teneinde de huisvesting beter af te stemmen op onze doelgroep. In 2014 is de managementcontrol en interne beheersing nagenoeg op alle onderdelen verbeterd. Bij de integratie van GGB zijn in 2014 een aantal belangrijke stappen gezet op het terrein van managementcontrol en financiële administratie. Het managementinformatiesysteem en de P&C-cyclus zijn in 2014 verder doorontwikkeld, mede als gevolg van de wijziging in de financiering. De begroting en de informatievoorziening zijn beter ingericht op het niveau van woonzorggebieden, dit zijn de resultaatverantwoordelijke eenheden van DGG. Daarnaast is in 2014 het strategisch dashboard verder ontwikkeld, waarin t.a.v. de kritische succesfactoren periodiek wordt gerapporteerd. De managementinformatie van de dochterinstellingen van DGG is op concernniveau geïntegreerd en geconsolideerd, in 2014 is ook de begrotingscyclus geïntegreerd met GGB. In 2014 is het managementcontrolsysteem beter aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving die geldt voor de financiering van de zorg- en dienstverlening (van AWBZ naar WLZ en Zorgverzekeringswet en WMO). Daarnaast zal de administratieve organisatie en interne beheersing van de thuiszorgorganisatie worden doorontwikkeld. In 2014 is het risicomanagement geborgd binnen de planning & controlcyclus. Dit is zichtbaar in de kwartaalrapportages. Daarnaast is risicomanagement, waar mogelijk, verder ver- 17

18 taald naar concrete doelen per afdeling (DIN s). In het implementatietraject participeren de raad van bestuur, raad van toezicht en het management. Als gevolg van de nieuwe richtlijnen zijn in 2014 bedrijfswaardeberekeningen gemaakt voor het zorgvastgoed. In dit verband zijn er, met uitzondering van Huis & Haard, geen indicaties voor een duurzame waardevermindering. Als gevolg van de geplande nieuwbouw is de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, heeft dit geleid tot een aanvullende impairment in Betreffende de IT-omgeving is volgens het vastgestelde informatieplan de ICT-infrastructuur en organisatie verder verbeterd. Daarnaast geldt de norm NEN 7510 als een belangrijk referentiekader voor de algemene beheersing rondom IT. In dit verband zijn in 2014 verbeteringen aangebracht in het systeembeheer en projectmanagement. 3.5 Risicoparagraaf In het verslagjaar hebben de navolgende thema s de nadrukkelijke aandacht gehad van de raad van bestuur en het management. Als gevolg van overheidsmaatregelen worden de ZZP s 1 t/m 3 (en wellicht ZZP 4 op termijn) gefaseerd afgebouwd, deze ontwikkeling heeft een negatief effect voor DGG. In 2014 is hierdoor sprake van een aanzienlijke afname van de productie excl. behandeling met als gevolg een onderbezetting bij de traditionele verzorgingshuizen. In de begroting 2015 is een plan opgenomen om gedurende 2015 een sluitende exploitatie te realiseren bij een dalende omzet. De personeelskosten staan onder druk als gevolg van de dalende bezetting. De inzet van formatie moet in balans zijn met de productie op de zorglocaties. In dit verband wordt de organisatie geherstructureerd met als gevolg een reductie van fte in het primair proces en de ondersteunende diensten. Met het Zorgkantoor en Zorgverzekeraar is in het derde kwartaal 2014 overeenstemming bereikt inzake de overheveling van de Geriatrische Revalidatiezorg van DrieGasthuizenGroep aan een Arnhemse zorginstelling vanaf In ruil daarvoor krijgt verpleeghuis Heijendaal uitbreiding van het aantal somatische verpleeghuisplaatsen. Met het Zorgkantoor zijn in 2014 afspraken gemaakt om de samenstelling van de productieafspraak aan te passen aan de gemiddelde ZZP-mix. Eveneens zijn met het Zorgkantoor afspraken gemaakt over de inzet van de intensiveringsmiddelen. Daarnaast voldoet DGG aan de belangrijkste inkoopvoorwaarden die van belang zijn voor de vaststelling van het tarief. DGG beschikt over een toelatingswijziging van VWS om vervangende nieuwbouw te realiseren voor Huis en Haard en Paasberg. Beide woonzorgcentra zijn functioneel verouderd, waardoor de instroom van het aantal cliënten onder druk staat, met als gevolg dat de werkelijke bezetting al enige jaren lager is dan de erkende capaciteit. In 2014 is besloten dat de nieuwbouwplannen voor de Paasberg worden stopgezet. Belangrijkste motivatie is het 18

19 effect van de kabinetsplannen en de gevolgen voor de zorgcontractering op lange termijn. Gelijktijdige nieuwbouw van Huis en Haard en Paasberg betekent een te groot risico. De budgetten voor de langdurige zorg worden krapper en de zorgcontracten mogelijk kleiner dan gedacht. Dat kan gevolgen hebben voor het aantal plaatsen dat wij kunnen bieden. Met deze mogelijkheid moeten en willen we verstandig omgaan. Daarom is het renovatie- en nieuwbouwprogramma bijgesteld. De overige projecten uit het programma, de nieuwbouw Huis en Haard en Centrum-Oost, de renovatie van Drie Gasthuizen en het verbeteren van de appartementencomplexen, gaan door. Paasberg zal als woonzorgcentrum in de huidige vorm wel ophouden te bestaan. Over enkele jaren kunnen bewoners en medewerkers verhuizen naar de nieuwbouwlocaties van Huis en Haard en Centrum Oost die dan gereed zijn. De geheel gerenoveerde Drie Gasthuizen is tegen die tijd een derde mogelijkheid om naartoe te verhuizen. In 2014 is een selectietraject gestart voor de aanschaf van een nieuw ECD. Begin 2015 is een contract afgesloten met Nedap, gedurende 2015 zal het nieuwe ECD worden geïmplementeerd. Het ziekteverzuim toont een dalende tendens, maar is nog steeds hoger dan de doelstelling. In dit verband heeft het management acties ondernomen met als doelstelling het verzuimpercentage op termijn te laten dalen tot het niveau van het sectorgemiddelde. In 2014 is het verzuim met circa 1%-punt gedaald. Bij Stichting Catharina is voor het verslagjaar 2014 een impairmenttoets uitgevoerd. De conclusie is dat, met uitzondernig van Huis & Haard geen sprake is van een duurzame waardevermindering van het zorgvastgoed. Een en ander is conform de richtlijnen toegelicht in de jaarrekening. Als gevolg van de nieuwbouw is de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, heeft dit geleid tot een geringe impairment. In 2014 zijn de meerjarenramingen geactualiseerd. Op grond van de geactualiseerde huisvestingsambities en de verwachte ontwikkelingen van de zorgexploitatie is voor de lange termijn het financieringsvraagstuk in kaart gebracht. In de begroting 2015 zijn de effecten van het scheiden van wonen en zorg voor ZZP 1, 2 en 3 verwerkt. In de meerjarenramingen wordt rekening gehouden met een groter effect. In het kader van risicomanagement zijn de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen volgens het regeerakkoord (incl. aannames t.a.v. het uitfaseren van ZZP 4 en de afbouw van de huishoudelijke hulp) financieel doorgerekend. In 2015 zullen de beleidsscenario s nader worden uitgewerkt, tevens zal een strategisch personeelsplan worden opgesteld. In maart 2011 heeft de RvT het projectplan goedgekeurd om tot verkoop van die woningen over te gaan die geen bijdrage leveren aan het leveren van zorg- en dienstverlening aan senioren, het gaat om een totaal van 415 woningen. In dit verband is een verkooptraject gestart dat in februari 2013 heeft geleid tot de verkoop van 249 woningen, de resterende woningen zijn per 1 februari 2015 verkocht aan dezelfde Arnhemse woningcorporatie. 19

20 In januari 2012 heeft de woningstichting de ANBI-status verkregen voor 2012 met terugwerkende kracht tot In januari 2013 is bekend geworden dat ook vanaf 2013 de ANBI-status van toepassing is. Deze ANBI-status maakt het mogelijk om de fiscale winst geheel of in elk geval deels fiscaal te reserveren met behulp van de herbestedingsreserve. Daarnaast heeft de belastingdienst aangegeven dat de woningstichting niet belastingplichtig is in het kader van de vennootschapsbelasting voor de periode 2008 tot en met Voor de periode 2008 tot en met 2011 is in dit verband niet langer sprake van een fiscaal risico. Met de belastingdienst worden gesprekken gevoerd over de belastingplicht van de woningstichting vanaf Daarnaast is DGG in overleg met de belastingdienst over de fiscale status van GGB in het kader van de vennootschapsbelasting. 3.6 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar met de directeurbestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 3.7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad vergadert in 2014 maandelijks met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 3.8 Huurdersraad De huurdersraad vergadert 6 keer per jaar met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 20

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...... 4 2 Profiel van de organisatie...... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015 Focus op Voedselveiligheid 24 september 2015 1 Voorstellen 2 DrieGasthuizenGroep sinds 1246 in Arnhem Wonen, service en (thuis)zorg Gastvrije woonzorgcentra Zorgvriendelijke appartementencomplexen Extra

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2016 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2017 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Inleiding... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 6 2.2 Structuur...

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2015 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2016 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Korte terugblik 2014 3 2. Veranderingen in de zorg 4 3. Pleyade in 2015: de basis op orde 4 4. De basis

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

w Blijven groeien met perspectief Hoe doe je dat? De aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep in vijf vragen

w Blijven groeien met perspectief Hoe doe je dat? De aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep in vijf vragen De aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep in vijf vragen 2 w Inleiding Onze samenleving verzilvert en onze opvattingen over verpleging en verzorging verschuiven. Door de vergrijzing stijgt het

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio April 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en werkwijze cliëntenraad 3 3. Korte terugblik 2015 4 4. Speerpunten

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht BIJLAGE I BIJ 10D0028443 Juli 2010 de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht Berekeningen ter bepaling van het boekwaardeprobleem van corporaties Samenstelling Aedes

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015 1 Cliëntenraad Thuiszorg Groot Gelre Wichard van Pontlaan 139 6824 GH Arnhem Inhoudsopgave BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de cliëntenraad

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie